Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


30

VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 10. ledna 2001,

kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 5 odst. 1 písm. d), § 43 odst. 6, § 45 odst. 5, § 56 odst. 8, § 62 odst. 5, § 63 odst. 2, § 65 odst. 3, § 66 odst. 3, § 67 odst. 7, § 68 odst. 3, § 75 odst. 7, § 78 odst. 5 a § 79 odst. 8 zákona:

ČÁST PRVNĺ
PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNĺCH
KOMUNIKACĺCH

§ 1
Žádost o udělení výjimky z omezení jízdy
některých vozidel
(K § 43 odst. 6 zákona)

(1) Žádost o udělení výjimky z omezení jízdy některých vozidel obsahuje

a)   jméno, příjmení a trvalý pobyt fyzické osoby nebo, je-li žadatelem právnická osoba, její obchodní firmu, popřípadě název a její sídlo,
b)   územní rozsah, popřípadě trasu, po které se bude vozidlo pohybovat, a dobu požadované výjimky,
c)   účel a zdůvodnění výjimky,
d)   státní poznávací značku, druh, tovární značku a typ vozidla, pro které je požadována výjimka,
e)   jméno, příjmení a trvalý pobyt nebo obchodní firmu, popřípadě název a sídlo provozovatele vozidla, není-li sám žadatelem,
f)   podpis žadatele, popřípadě otisk jeho razítka.

(2) Vzor žádosti podle odstavce 1 je uveden v příloze č. 1.

§ 2
Podrobnosti o označení překážky provozu
na pozemních komunikacích
(K § 45 odst. 5 zákona)

(1) Způsob a rozsah označení překážky provozu na pozemní komunikaci volí její původce, popřípadě vlastník pozemní komunikace s přihlédnutím k poloze a charakteru překážky a dopravnímu významu dotčené pozemní komunikace. Policie České republiky vyrozumí vlastníka pozemní komunikace o překážce provozu na pozemních komunikacích, kterou zjistila nebo jí byla ohlášena.

(2) Zaměstnanec vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou pozemní komunikace a vlastník pozemní komunikace označuje překážku provozu na pozemní komunikaci zpravidla "Dopravními kužely" (č. Z 1), "Zábranou pro označení uzavírky" (č. Z 2), sestavou směrovacích desek (č. Z 4a až č. Z 4c) nebo "Pojízdnou uzavírkovou tabulí" (č. Z 7).

§ 3
Oděvní doplňky s označením z retroreflexního
materiálu
(K § 56 odst. 8 zákona)

(1) Oděvním doplňkem jsou šle oranžové nebo žlutozelené barvy doplněné pruhy z retroreflexního materiálu (dále jen "šle") nebo vesta oranžové nebo žlutozelené barvy doplněná pruhy z retroreflexního materiálu (dále jen "vesta") podle zvláštního technického předpisu.1)

(2) Příklady vyobrazení "šlí" (č. OD 1a) a "vesty" (č. OD 1b) jsou uvedeny v příloze č. 2.

ČÁST DRUHÁ
ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNĺCH
KOMUNIKACĺCH

HLAVA I
DOPRAVNĺ ZNAČKY
(K § 62 odst. 5 zákona)

Díl 1
Svislé dopravní značky

Oddíl 1
Obecná ustanovení o svislých dopravních značkách

§ 4
Provedení svislých dopravních značek

(1) Svislé dopravní značky jsou

a)   stálé dopravní značky, které jsou umístěny na sloupcích nebo konstrukcích pevně zabudovaných do terénu,
b)   proměnné dopravní značky, které jsou zobrazeny na panelech,
c)   přenosné dopravní značky, které jsou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích nebo stojanech, které nejsou pevně zabudované do terénu, nebo na vozidle.

(2) Barevné provedení svislých proměnných dopravních značek může být odlišné od stálých dopravních značek, a to tak, že podklad proměnných dopravních značek je tmavý a nápisy, symboly a ohraničení světlé; umístění červené barvy je na proměnných dopravních značkách shodné s jejím umístěním na stálých dopravních značkách. Příkazové proměnné dopravní značky musí mít stejné barevné provedení jako stálé příkazové dopravní značky.

(3) Tvary symbolů a nápisy svislých proměnných dopravních značek vycházejí z tvaru symbolů a nápisů stálých dopravních značek.

(4) Jako proměnné dopravní značky nemohou být provedeny svislé dopravní značky upravující přednost.

§ 5
Umístění svislých dopravních značek

(1) Svislé dopravní značky se umísťují tak, aby byly pro účastníky provozu na pozemních komunikacích, pro které jsou určeny, včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné.

(2) Stálé svislé dopravní značky se podle svého významu obvykle umísťují při pravém okraji vozovky nebo nad vozovkou; pro zdůraznění jejich významu mohou být značky umístěné při pravém okraji vozovky opakovány i při levém okraji vozovky nebo nad vozovkou. Umísťování svislých dopravních značek na pozemní komunikaci pro pěší upravuje zvláštní právní předpis.2)

(3) Pro zdůraznění významu a zlepšení viditelnosti lze svislou dopravní značku umístit na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu.

(4) Sloupky nebo stojany, na kterých jsou umístěny svislé přenosné dopravní značky, mohou být s ohledem na charakter a rozsah dopravního opatření umístěny i na vozovce.

§ 6
Platnost svislých dopravních značek

(1) Svislá dopravní značka umístěná vedle vozovky nebo nad vozovkou platí pro celou vozovku v daném směru jízdy.

(2) Ustanovení odstavce 1 neplatí pro

a)   zákazovou nebo příkazovou svislou dopravní značku umístěnou nad vyznačeným jízdním pruhem, která platí jen pro jízdní pruh, nad kterým je umístěna,
b)   pro svislou dopravní značku upravující zákaz zastavení nebo zákaz stání, která platí jen pro tu stranu pozemní komunikace, u které je umístěna.

(3) Zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající ze svislé dopravní značky končí na vzdálenější hranici nejbližší křižovatky, pokud není dříve ukončen jinak; to neplatí pro omezení vyjádřené svislou dopravní značkou "Zóna s dopravním omezením" (č. IP 25a), které se ukončuje pouze svislou dopravní značkou "Konec zóny s dopravním omezením" (č. IP 25b).

(4) Dočasná neplatnost svislé dopravní značky nebo její části se vyjadřuje škrtnutím nebo překrytím oranžovo-černým pruhem; tímto způsobem však nemůže být vyjádřena neplatnost svislé dopravní značky upravující přednost.

Oddíl 2
Rozdělení a význam svislých dopravních značek

§ 7
Výstražné značky

(1) Výstražné značky jsou

a)   "Zatáčka vpravo" (č. A 1a) a "Zatáčka vlevo" (č. A 1b), které upozorňují na směrový oblouk,
b)   "Dvojitá zatáčka první vpravo" (č. A 2a) a "Dvojitá zatáčka, první vlevo" (č. A 2b), které upozorňují na dva po sobě následující protisměrné směrové oblouky,
c)   "Křižovatka" (č. A 3), která upozorňuje na křižovatku, kde není přednost v jízdě upravena svislými dopravními značkami,
d)   "Pozor, kruhový objezd" (č. A 4), která upozorňuje na křižovatku s kruhovým objezdem,
e)   "Nebezpečné klesání"" (č. A 5a), která upozorňuje na úsek, kde klesání pozemní komunikace přesahuje 10 % nebo kde místní podmínky činí klesání nebezpečným; vyznačen je skutečný sklon pozemní komunikace,
f)   "Nebezpečné stoupání" (č. A 5b), která upozorňuje na úsek, kde stoupání pozemní komunikace přesahuje 10 % nebo kde místní podmínky činí stoupání nebezpečným; vyznačen je skutečný sklon pozemní komunikace,
g)   "Zúžená vozovka (z obou stran)" (č. A 6a) a "Zúžená vozovka (z jedné strany)" (č. A 6b), které upozorňují na místo, kde se oproti předcházejícímu úseku zužuje vozovka, nebo například kde se přibližuje tramvajová kolej k chodníku; na značce č. A 6b, jejíž symbol může být obrácen, je vyznačena skutečná strana zúžení,
h)   "Nerovnost vozovky" (č. A 7a), která upozorňuje na jednotlivé hrboly, výtluky , stružky nebo na úsek s nerovným povrchem vozovky,
i)   "Pozor, zpomalovací práh" (č. A 7b), která upozorňuje na umělou nerovnost na vozovce,
j)   "Nebezpečí smyku" (č. A 8), která upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může dojít ke smyku vozidla,
k)   "Provoz v obou směrech" (č. A 9), která upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde je na rozdíl od předcházejícího úseku dočasný nebo trvalý provoz v obou směrech; značky se užívá i při ukončení směrově rozdělené pozemní komunikace,
l)   "Světelné signály" (č. A 10), která upozorňuje řidiče na místo, kde je provoz na pozemní komunikaci řízen světelnými signály, které by jinak neočekával, nebo kde nejsou viditelné z dostatečné vzdálenosti,
m)   "Pozor, přechod pro chodce" (č. A 11), která upozorňuje předem v obci v odůvodněných případech, například v nepřehledném úseku pozemní komunikace, a mimo obec vždy na přechod pro chodce,
n)   "Děti" (č. A 12), která upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde se v její blízkosti děti často pohybují nebo shromažďují, přecházejí vozovku nebo kde hrozí zvýšené nebezpečí jejich nenadálého vběhnutí do vozovky,
o)   "Zvířata" (č. A 13), která upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může docházet k častému výskytu domácích zvířat na pozemní komunikaci,
p)   "Zvěř" (č. A 14), která upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může docházet k častému výskytu zvěře na pozemní komunikaci,
q)   "Práce" (č. A 15), která upozorňuje na práci na pozemní komunikaci, popřípadě jejich součástech nebo příslušenstvích,3) která by mohla ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo při níž by mohli být provozem na pozemní komunikaci ohroženi pracovníci tuto činnost vykonávající,
r)   "Boční vítr" (č. A 16), která upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde nenadálý prudký boční vítr může ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,
s)   "Odlétávající štěrk" (č. A 17), která upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde je na vozovce ve větší míře volný štěrk, který by mohl ohrozit bezpečnost účastníků provozu na pozemních komunikacích,
t)   "Padající kamení" (č. A 18), která upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může dojít k sesuvům nebo padání kamenů na vozovku; symbol může být obrácen,
u)   "Cyklisté" (č. A 19), která upozorňuje na místo, kde cyklisté vjíždějí na vozovku nebo ji přejíždějí, anebo na úsek, kde se cyklisté často vyskytují,
v)   "Letadla" (č. A 20), která upozorňuje na místo, kde v malé výšce nad pozemní komunikací přelétávají letadla,
w)   "Pozor, tunel" (č. A 21), která upozorňuje na tunel, kde platí pravidla provozu na pozemních komunikacích pro chování v tunelu,
x)   "Jiné nebezpečí" (č. A 22), která upozorňuje na jiná nebezpečí než ta, která je možno označit příslušnou výstražnou značkou; druh nebezpečí se vyznačuje na dodatkové tabulce vhodným symbolem nebo nápisem,
y)   "Kolona" (č. A 23), která upozorňuje na nebezpečí výskytu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel,
z)   "Náledí" (č. A 24), která upozorňuje na úsek se zvýšeným nebezpečím častého výskytu náledí na vozovce,
aa)   "Tramvaj" (č. A 25), která upozorňuje, jestliže je to nutné v zájmu bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména na místo, kde tramvaj křižuje směr jízdy ostatních vozidel,
bb)   "Mlha" (č. A 26), která upozorňuje na výskyt mlhy, případně kouře snižujících viditelnost,
cc)   "Nehoda" (č. A 27), která upozorňuje na místo dopravní nehody,
dd)   "Nebezpečná krajnice" (č. A 28), která upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde je nebezpečné vjet na krajnici,
ee)   "Železniční přejezd se závorami" (č. A 29), která upozorňuje na železniční přejezd vybavený celými nebo polovičními závorami,
ff)   "Železniční přejezd bez závor" (č. A 30), která upozorňuje na železniční přejezd nevybavený závorami,
gg)   "Návěstní deska (240 m)" (č. A 31a), "Návěstní deska (160 m)" (č. A 31b) a "Návěstní deska (80 m)" (č. A 31c), které předem upozorňují na železniční přejezd; nad značkou č. A 31a se umísťuje značka č. A 29 nebo značka č. A 30; je-li vzdálenost mezi dvěma železničními přejezdy kratší než 240 m, je před následujícím přejezdem umístěna značka č.  A 29 nebo značka č. A 30 nad značkou č. A 31b, a je-li tato vzdálenost kratší než 160 m, nad značkou č. A 31c; je-li tato vzdálenost kratší než 80 m, užívá se značky č. A 31c, nad kterou je značka č. A 29 nebo značka č. A 30 s dodatkovou tabulkou "Vzdálenost" (č. E 3a) udávající vzdálenost k přejezdu; je-li vzdálenost mezi dvěma přejezdy kratší než 30 m, je značka pro oba přejezdy společná; jde-li o železniční přejezdy bez závor, je pod značkou č. A 30 umístěna dodatková tabulka "Počet" (č. E 1) s nápisem "2x"; pro označení železničního přejezdu na odbočující pozemní komunikaci se užívá dodatkové tabulky "Směrová šipka" (č. E 7b) umístěné nad značkami č. A 31a až č. A 31c; nachází-li se však přejezd na pozemní komunikaci menšího dopravního významu, označuje se jen na této pozemní komunikaci, a je-li jeho vzdálenost od křižovatky menší než 80 m, užívá se i zde dodatkové tabulky č. E 3a udávající vzdálenost k přejezdu; k vyznačení tvaru křížení pozemní komunikace s dráhou lze užít dodatkové tabulky "Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou" (č. E 10), která se umísťuje nad značkou č. A 31c; značky č. A 31a až č. A 31c se neužívají před přejezdem tramvajové dráhy označeným značkou "Dej přednost v jízdě tramvaji!" (č. P 5); šikmé pruhy na značce směřují ke středu vozovky,
hh)   "Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný" (č. A 32a) a "Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný" (č. A 32b), které označují železniční přejezd; umísťují se bezprostředně před železničním přejezdem.

(2) Vyobrazení výstražných značek je uvedeno v příloze č. 3 bodu 1.

§ 8
Značky upravující přednost

(1) Značky upravující přednost jsou

a)   "Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací" (č. P 1), která upozorňuje na křižovatku s vedlejší pozemní komunikací mimo obec a označuje hlavní pozemní komunikaci,
b)   "Hlavní pozemní komunikace" (č. P 2), která označuje hlavní pozemní komunikaci, a to zejména v obci; značky se může užít i uvnitř větší nebo složitější křižovatky,
c)   "Konec hlavní pozemní komunikace" (č. P 3), která informuje o tom, že na nejbližší křižovatce tato pozemní komunikace již není hlavní,
d)   "Dej přednost v jízdě!" (č. P 4), která označuje vedlejší pozemní komunikaci; této značky se může užít i uvnitř větší nebo složitější křižovatky nebo na místě, kde se řidiči přikazuje, opakuje nebo zdůrazňuje povinnost dát přednost v jízdě,
e)   "Dej přednost v jízdě tramvaji!" (č. P 5), která se užívá na místě, kde je ve sporných nebo jiných případech nutno přikázat nebo zdůraznit řidiči, že má dát přednost v jízdě tramvaji,
f)   "Stůj, dej přednost v jízdě!" (č. P 6), která označuje vedlejší pozemní komunikaci; značky se může užít i uvnitř větší nebo složitější křižovatky, kde se řidiči přikazuje, opakuje nebo zdůrazňuje povinnost dát přednost v jízdě a kde je řidič povinen zastavit vozidlo; značky č. P 6 se užívá též před železničním přejezdem v případě, kdy je nutno přikázat řidiči zastavení vozidla,
g)   "Přednost protijedoucích vozidel" (č. P 7), která přikazuje řidiči dát přednost v jízdě protijedoucímu vozidlu v případě, kdy se protijedoucí vozidla nemohou bezpečně vyhnout,
h)   "Přednost před protijedoucími vozidly" (č. P 8), která stanoví přednost před protijedoucím vozidlem v případě, kdy se protijedoucí vozidla nemohou bezpečně vyhnout.

(2) Vyobrazení značek upravujících přednost je uvedeno v příloze č. 3 bodu 2.

§ 9
Zákazové značky

(1) Zákazové značky jsou

a)   "Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)" (č. B 1),
b)   "Zákaz vjezdu všech vozidel" (č. B 2), která zakazuje vjezd v protisměru do jednosměrné pozemní komunikace,
c)   "Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku" (č. B 3a),
d)   "Zákaz vjezdu osobních automobilů" (č. B 3b),
e)   "Zákaz vjezdu nákladních automobilů" (č. B 4), která platí pro nákladní automobily i pro tahače přívěsu nebo návěsu a speciální automobily o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg; neplatí však pro obytné automobily,
f)   "Zákaz vjezdu autobusů" (č. B 5),
g)   "Zákaz vjezdu traktorů" (č. B 6), která platí i pro jednonápravové traktory, motorové ruční vozíky a pracovní stroje samojízdné,4)
h)   "Zákaz vjezdu motocyklů" (č. B 7),
i)   "Zákaz vjezdu jízdních kol" (č. B 8),
j)   "Zákaz vjezdu potahových vozidel" (č. B 9),
k)   "Zákaz vjezdu ručních vozíků" (č. B 10), která zakazuje vjezd ručním vozíkům o celkové šířce větší než 600 mm,
l)   "Zákaz vjezdu všech motorových vozidel" (č. B 11),
m)   "Zákaz vjezdu vyznačených vozidel" (č. B 12), která zakazuje vjezd vozidlům vyznačených druhů; tyto druhy vozidel se vyznačují symboly ze značek č. B 3b až č. B 10, č. B 17 až č. B 19 a č. B 33; umístění symbolů může být libovolné, přičemž jedno pole (výseč), zpravidla levé nebo horní, může zůstat neobsazené,
n)   "Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez" (č. B 13) se u jízdní soupravy vztahuje na jednotlivá vozidla soupravy; je-li značka č. B 13 doplněna dodatkovou tabulkou "Text" (č. E 12) s nápisem "Jediné vozidlo ... t", smí do takto označeného úseku vjet vozidlo, jehož okamžitá hmotnost, a jde-li o soupravu, okamžitá hmotnost všech vozidel soupravy, sice přesahuje údaj na značce, nikoliv však údaj na tabulce,
o)   "Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez" (č. B 14),
p)   "Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez" (č. B 15), kde je rozhodující okamžitá šířka vozidla včetně nákladu,
q)   "Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez" (č. B 16), kde je rozhodující okamžitá výška vozidla včetně nákladu,
r)   "Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav vozidel, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez" (č. B 17), kde je rozhodující okamžitá délka vozidla nebo soupravy včetně nákladu,
s)   "Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad" (č. B 18), která zakazuje vjezd vozidlům přepravujícím výbušniny, snadno hořlavý nebo jinak nebezpečný náklad a označeným podle zvláštních předpisů,5)
t)   "Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody" (č. B 19), která zakazuje vjezd vozidlům přepravujícím ropu nebo ropné materiály nebo jiné látky, které by mohly způsobit znečištění vody; množství a popřípadě i povaha nákladu mohou být uvedeny na dodatkové tabulce,
u)   "Nejvyšší dovolená rychlost" (č. B 20a), která zakazuje řidiči překročit rychlost v kilometrech za hodinu vyjádřenou číslem na značce; značka ukončuje platnost předcházející značky č. B 20a s jiným údajem na značce,
v)   "Konec nejvyšší dovolené rychlosti" (č. B 20b), která ukončuje platnost značky č. B 20a,
w)   "Zákaz předjíždění" (č. B 21a), která zakazuje řidiči předjíždět motorové vozidlo vlevo; motocykl bez postranního vozíku lze předjíždět; značka ukončuje platnost značky č. B 22a,
x)   "Konec zákazu předjíždění" (č. B 21b), která ukončuje platnost značky č. B 21a,
y)   "Zákaz předjíždění pro nákladní automobily" (č. B 22a), která zakazuje řidiči nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg předjíždět motorové vozidlo vlevo; motocykl bez postranního vozíku lze předjíždět; značka ukončuje platnost značky č. B 21a,
z)   "Konec zákazu předjíždění pro nákladní automobily" (č. B 22b), která ukončuje platnost značky č. B 22a,
aa)   "Zákaz zvukových výstražných znamení" (č. B 23a),
bb)   "Konec zákazu zvukových výstražných znamení" (č. B 23b), která ukončuje platnost značky č. B 23a,
cc)   "Zákaz odbočování vpravo" (č. B 24a),
dd)   "Zákaz odbočování vlevo" (č. B 24b),
ee)   "Zákaz otáčení" (č. B 25),
ff)   "Konec všech zákazů" (č. B 26), která ukončuje platnost všech značek vyjadřujících zákazy nebo omezení pro jedoucí vozidla,
gg)   "Povinnost zastavit vozidlo" (č. B 27), která zakazuje řidiči pokračovat v jízdě bez zastavení vozidla na hraničním přechodu; ve spodní části značky se uvádí překlad nápisu "CLO" v jazyce sousedního státu; je-li na této značce místo nápisu "CLO" nápis "STOP", značka zakazuje pokračovat v jízdě bez zastavení vozidla na místě uvedeném ve spodní části značky, například "POLICIE", "KONTROLA",
hh)   "Zákaz zastavení" (č. B 28), na níž může být v dolní části červeného kruhu vyznačena doba, po kterou zákaz platí; značka č. B 28 ukončuje platnost značky č. B 29 a značek č. IP 11a až č. IP 11c, č. IP 11f až č. IP 12, č. IP 13b a č. IP 13c,
ii)   "Zákaz stání" (č. B 29), na níž může být v dolní části červeného kruhu vyznačena doba, po kterou zákaz platí; značka č. B 29 ukončuje platnost značky č. B 28 a značek č. IP 11a až č. IP 11c, č. IP 11f až č. IP 12, č. IP 13b a č. IP 13c,
jj)   "Zákaz vstupu chodců" (č. B 30),
kk)   "Zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti" (č. B 31); zákaz platí i pro vstup osoby vedoucí takové zvíře,
ll)   "Jiný zákaz" (č. B 32), která stanoví jiný zákaz než ten, který je možno vyznačit jinou značkou; zákaz je vyjádřen nápisem na značce; užije-li se nápisu "SMOG", je zakázána jízda pro určená vozidla v území, pro které byla vyhlášena smogová situace podle zvláštního právního předpisu; užije-li se nápisu "Průjezd zakázán", nesmí řidič projet takto označeným úsekem, aniž by jízdu přerušil, například za účelem naložení nebo složení nákladu,
mm)  "Zákaz vjezdu motorových vozidel s přívěsem" (č. B 33); zákaz platí i pro motorová vozidla s návěsem,
nn)   "Nejmenší vzdálenost mezi vozidly" (č. B 34), která zakazuje řidiči motorového vozidla jízdu za motorovým vozidlem jedoucím před ním ve vzdálenosti menší než vyznačené na značce.

(2) Vyobrazení zákazových značek je uvedeno v příloze č. 3 bodu 3.

§ 10
Příkazové značky

(1) Příkazové značky jsou

a)   "Kruhový objezd" (č. C 1), která přikazuje jízdu po křižovatce s kruhovým objezdem ve směru šipek na značce zobrazených,
b)   "Přikázaný směr jízdy přímo" (č. C 2a), "Přikázaný směr jízdy vpravo" (č. C 2b), "Přikázaný směr jízdy vlevo" (č. C 2c), "Přikázaný směr jízdy přímo a vpravo" (č. C 2d), "Přikázaný směr jízdy přímo a vlevo" (č. C 2e), "Přikázaný směr jízdy vpravo a vlevo" (č. C 2f), které přikazují jízdu směrem, kterým šipka nebo šipky ukazují,
c)   "Přikázaný směr jízdy zde vpravo" (č. C 3a), "Přikázaný směr jízdy zde vlevo" (č. C 3b) přikazují jízdu ve směru, kterým šipka ukazuje, bezprostředně před nebo za značkou,
d)   "Přikázaný směr objíždění vpravo" (č. C 4a), "Přikázaný směr objíždění vlevo" (č. C 4b) a "Přikázaný směr objíždění vpravo a vlevo" (č. C 4c), které přikazují objíždět ostrůvek, překážku apod. ve směru vyznačeném šipkou nebo šipkami,
e)   "Sněhové řetězy" (č. C 5a), která přikazuje řidiči motorového vozidla o třech a více kolech pokračovat v jízdě až po nasazení sněhových (protiskluzových) řetězů na nejméně dvě hnací kola; to neplatí pro vozidla vybavená pneumatikami s protiskluzovými hroty,
f)   "Sněhové řetězy - konec" (č. C 5b), která ukončuje platnost značky č. C 5a,
g)   "Nejnižší dovolená rychlost" (č. C 6a), která přikazuje řidiči jet nejméně rychlostí v kilometrech za hodinu vyjádřenou číslem na značce; to neplatí, pokud by takovou rychlost vylučovaly provozní podmínky, například intenzita provozu, překážka provozu, nebo pokud by taková rychlost ohrožovala bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, například za mlhy nebo jiných nepříznivých povětrnostních podmínek; značka ukončuje platnost předcházející značky č. C 6a s jiným údajem na značce,
h)   "Konec nejnižší dovolené rychlosti" (č. C 6b), která ukončuje platnost značky č. C 6a,
i)   "Stezka pro chodce" (č. C 7a), která přikazuje chodcům užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky; jiným účastníkům provozu na pozemních komunikacích, než pro které je tento pruh nebo stezka určena, je jejich užívání zakázáno; značka ukončuje platnost značek č. C 8a, č. C 9a a č. C 10a,
j)   "Konec stezky pro chodce" (č. C 7b), která ukončuje platnost značky č.  C 7a,
k)   "Stezka pro cyklisty" (č. C 8a), která přikazuje cyklistům užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky; pruhu nebo stezky smí užít i osoba vedoucí jízdní kolo; pruh nebo stezku pro cyklisty lze v jejím průběhu rovněž vyznačit barevně odlišeným povrchem nebo odlišným provedením povrchu; jiným účastníkům provozu na pozemních komunikacích, než pro které je tento pruh nebo stezka určena, je jejich užívání zakázáno,
l)   "Konec stezky pro cyklisty" (č. C 8b), která ukončuje platnost značky č. C 8a,
m)   "Stezka pro chodce a cyklisty" (č. C 9a), která přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru takto označeného společného pruhu nebo stezky; chodci a cyklisté se nesmějí navzájem ohrozit; značka ukončuje platnost značek č.  C 7a, č. C 8a a č. C 10a,
n)   "Konec stezky pro chodce a cyklisty" (č. C 9b), která ukončuje platnost značky č. C 9a,
o)   "Stezka pro chodce a cyklisty" (č. C 10a), která přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru vyznačeného samostatného pruhu nebo stezky a označuje jejich situování; chodci a cyklisté smějí sousedního pruhu užít jen při obcházení nebo objíždění překážky; značka ukončuje platnost značek č. C 7a, č. C 8a a č. C 9a,
p)   "Konec stezky pro chodce a cyklisty" (č. C 10b), která ukončuje platnost značky č. C 10a,
q)   "Stezka pro jezdce na zvířeti" (č. C 11a), která přikazuje jezdcům na zvířeti užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky; pruhu nebo stezky smí užít i osoba vedoucí takové zvíře; jiným účastníkům provozu na pozemních komunikacích, než pro které je tento pruh nebo stezka určena, je jejich užívání zakázáno,
r)   "Konec stezky pro jezdce na zvířeti" (č. C 11b), která ukončuje platnost značky č. C 11a,
s)   "Přikázaný jízdní pruh" (č. C 12a), která přikazuje řidiči vyznačeného druhu vozidla užít v daném směru takto označený jízdní pruh; na takto označený jízdní pruh smí řidiči ostatních druhů vozidel vjet jen při objíždění, odbočování, otáčení nebo vjíždění na pozemní komunikaci nebo vyjíždění z ní, přitom nesmí dojít k ohrožení ani omezení řidiče vozidla, pro který je jízdní pruh označen; v případě přikázaného jízdního pruhu pro druh vozidla nebo pro určitý účel, se do modrého pole vyznačí příslušný symbol vozidla nebo vhodný nápis,
t)   "Konec přikázaného jízdního pruhu" (č. C12b), která ukončuje platnost značky č. C 12a,
u)   "Rozsviť světla" (č. C 13a), která ukládá řidiči rozsvítit světla stanovená pro jedoucí vozidlo,
v)   "Rozsviť světla - konec" (č. C 13b), která ukončuje platnost značky č. C 13a; tím není dotčena povinnost užít stanovené osvětlení vozidla vyplývající z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích,
w)   "Jiný příkaz" (č. C 14a), která ukládá jiný příkaz než ten, který je možno uložit jinou značkou; příkaz je vyjádřen nápisem na značce, například "Přejdi na druhou stranu",
y)   "Konec jiného příkazu" (č. C 14b), která ukončuje platnost značky č.  C 14a.

(2) Vyobrazení příkazových značek je uvedeno v příloze č. 3 bodu 4.

§ 11
Informativní značky
(K § 63 odst. 2 zákona)

Informativní značky se rozdělují na informativní značky provozní (č. IP 1a až č. IP 29), informativní značky směrové (č. IS 1a až č. IS 24c) a informativní značky jiné (č. IJ 1a až č. IJ 16).

§ 12
Informativní značky provozní

(1) Informativní značky provozní jsou

a)   "Okruh" (č. IP 1a) a "Změna směru okruhu" (č. IP 1b), které označují okruh zřízený pro objíždění obce nebo její části; je-li zřízeno více okruhů, označují se ve spodní části značky římskými číslicemi postupně od středu obce; podpůrně se užívá i pruhů stejné barvy na sloupech veřejného osvětlení apod.,
b)   "Zpomalovací práh" (č. IP 2), která informuje o místu umělé nerovnosti na vozovce,
c)   "Podchod nebo nadchod" (č. IP 3),
d)   "Jednosměrný provoz" (č. IP 4a a č. IP 4b), která označuje jednosměrnou pozemní komunikaci a která se v protisměru zpravidla označuje značkou "Zákaz vjezdu všech vozidel" (č. B 2),
e)   "Doporučená rychlost" (č. IP 5), která vyjadřuje číslem uvedeným na značce doporučenou rychlost v kilometrech za hodinu; značka ukončuje platnost jiné značky č. IP 5 s jiným údajem na značce,
f)   "Přechod pro chodce" (č. IP 6), která označuje přechod pro chodce vyznačený značkou č. V 7 a zejména tam, kde by jej řidič jinak neočekával, například mimo křižovatku,
g)   "Přejezd pro cyklisty" (č. IP 7), která označuje přejezd pro cyklisty vyznačený značkou č. V 8 zejména tam, kde by jej řidič jinak neočekával,
h)   "Tunel" (č. IP 8a), která označuje blízkost vjezdu do tunelu, kde platí pravidla provozu na pozemních komunikacích pro chování v tunelu,
i)   "Konec tunelu" (č. IP 8b), která označuje místo, kde končí platnost zvláštních pravidel provozu na pozemních komunikacích pro chování v tunelu,
j)   "Nouzové stání" (č. IP 9), která označuje místo (plochu) vyhrazené pro nouzové stání vozidla; v případě, že je místo vybaveno hláskou tísňového volání, doplňuje se značka nápisem "SOS",
k)   "Slepá pozemní komunikace" (č. IP 10a) a "Návěst před slepou pozemní komunikací" (č. IP 10b), která označuje pozemní komunikaci, která dále končí nebo po které nelze dále pokračovat v jízdě,
l)   "Parkoviště" (č. IP 11a až č. IP 11g), které označují místo, kde je dovoleno zastavení a stání; symboly ve spodní části značek č. IP 11b až č. IP 11g, které mohou být obráceny, vyznačují stanovené způsoby stání na parkovišti; tyto symboly mohou být vyznačeny i na dodatkové tabulce; poloha vozidla při kolmém nebo šikmém stání musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem uvedeným na značce nebo na dodatkové tabulce; na místech, kde je dovoleno stání na chodníku, nesmí zastavit ani stát vozidlo o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný;4) značky č. IP 11a až č. IP 11c, č. IP 11f až č. IP 12, č. IP 13b a č. IP 13c ukončují platnost značek č. B 28 a č. B 29,
m)   "Vyhrazené parkoviště" (č. IP 12); údaje o tom, pro koho je parkoviště vyhrazeno, například název organizace, státní poznávací značka, symbol označení č. O 1, a popřípadě v jaké době, jsou uvedeny na dodatkové tabulce; tyto údaje mohou být uvedeny i na značce místo nápisu, například "RÉSERVÉ", "TAXI", "BUS"; mimo dobu, po kterou je parkoviště vyhrazeno, smějí na takto označeném místě zastavit a stát i řidiči jiných vozidel, pokud to není jinak zakázáno; případný stanovený způsob stání se vyznačuje obdobně jako na značkách č. IP 11b až č. IP 11g; značka ukončuje platnost značek č. B 28 a č. B 29,
n)   "Kryté parkoviště" (č. IP 13a), která informuje o krytém parkovišti nebo parkovací garáži; případný stanovený způsob stání se vyznačuje obdobně jako na značkách č. IP 11b až č. IP 11g,
o)   "Parkoviště s parkovacím kotoučem" (č. IP 13b), která označuje parkoviště, na kterém řidič musí při začátku stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit; případný stanovený způsob stání se vyznačuje obdobně jako na značkách č. IP 11b až č. IP 11g; značka ukončuje platnost značek č. B 28 a č. B 29,
p)   "Parkoviště s parkovacím automatem" (č. IP 13c), která označuje placené parkoviště; řidič se musí řídit údaji na značce, dodatkové tabulce nebo na parkovacím automatu (hodinách); značka ukončuje platnost značek č. B 28 a č. B 29,
q)   "Parkoviště P + R" (č. IP 13d), která označuje parkoviště, ze kterého lze pokračovat v jízdě prostředkem hromadné dopravy osob,
r)   "Dálnice" (č. IP 14a),
s)   "Konec dálnice" (č. IP 14b), která ukončuje platnost značky č. IP 14a,
t)   "Silnice pro motorová vozidla" (č. IP 15a),
u)   "Konec silnice pro motorová vozidla" (č. IP 15b), která ukončuje platnost značky č. IP 15a,
v)   "Uspořádání jízdních pruhů" (č. IP 16, č. IP 17), "Zvýšení počtu jízdních pruhů" (č. IP 18a), "Snížení počtu jízdních pruhů" (č. IP 18b) a "Jízdní pruh pro pomalá vozidla" (č. IP 18c), které vyznačují počet a uspořádání jízdních pruhů; na značce č. IP 16 lze vyznačit i jízdní pruhy v protisměru; značka č. IP 17 a č. IP 18b též vyznačuje, který z jízdních pruhů je průběžný; značka č. IP 18c vyznačuje zároveň přídatný jízdní pruh na dálnici a silnici pro motorová vozidla určený zejména pro motorová vozidla, která v takto označeném úseku nedosáhnou vyšší rychlosti než 60 km.h-1; značky ukončují platnost značky č. IP 20a a č. IP 21,
w)   "Řadicí pruhy" (č. IP 19), která vyznačuje způsob řazení do jízdních pruhů před křižovatkou nebo místem odbočení a stanovený směr jízdy; na značce lze v odůvodněných případech užít i symbol příslušné informativní značky za předpokladu, že příslušný řadicí pruh je určen k příjezdu pouze k tomuto cíli; značka ukončuje platnost značek č. IP 20a a č. IP 21,
x)   "Vyhrazený jízdní pruh" (č. IP 20a), která vyznačuje jízdní pruh vyhrazený pro autobusy městské hromadné dopravy osob nebo trolejbusy a jeho situování ve vztahu k ostatním jízdním pruhům; tento jízdní pruh je současně na pozemní komunikaci vyznačen vodorovnými značkami, zejména č. V 1a nebo č. V 2a a nápisem "BUS"; ve spodní části značky lze vyznačit dobu, po kterou je jízdní pruh vyhrazen; v prostoru křižovatky se vyhrazený jízdní pruh vyznačuje jen vodorovnými značkami; na značce lze vyznačit i jízdní pruhy v protisměru; v případě vyhrazeného jízdního pruhu pro jiný druh vozidla nebo pro určitý účel se do modrého pole vyznačí příslušný symbol vozidla nebo vhodný nápis,
y)   "Konec vyhrazeného jízdního pruhu" (č. IP 20b), která ukončuje platnost značky č. IP 20a,
z)   "Omezení v jízdním pruhu" (č. IP 21), která vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů a vyjadřuje pro příslušný jízdní pruh omezení, případně nebezpečí vyplývající z užitého symbolu zákazové nebo příkazové značky; totéž platí, jsou-li tyto symboly užity na značkách č. IP 17 až č. IP 19; je-li na značce užito symbolu zákazové nebo příkazové značky, končí platnost omezení na vzdálenější hranici nejbližší křižovatky, pokud není dříve ukončeno jinak,
aa)   "Změna místní úpravy" (č. IP 22), která upozorňuje vhodným nápisem a symbolem na změnu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, změnu v organizaci dopravy, neobvyklé stavební uspořádání pozemní komunikace apod.,
bb)   "Objíždění tramvaje" (č. IP 23a), která označuje místo, kde lze objíždět vlevo tramvaj, která stojí v zastávce,
cc)   "Objíždění tramvaje (jízda podél tramvaje vlevo)" (č. IP 23b), která vyznačuje úsek pozemní komunikace, kde je povolena jízda podél tramvaje vlevo,
dd)   "Únikový pruh" (č. IP 24), která informuje o únikovém pruhu, kde lze v případě nouze, například při sníženém účinku brzd, zastavit vozidlo pomocnými prostředky, například protisvahem, hrubým štěrkovým povrchem,
ee)   "Zóna s dopravním omezením" (č. IP 25a) a "Konec zóny s dopravním omezením" (č. IP 25b), které označují oblast (část obce apod.), kde platí nebezpečí, zákaz nebo omezení vyplývající z užitých symbolů značky nebo značek, pokud místní úpravou provozu na pozemních komunikacích uvnitř oblasti není stanoveno jinak; dopravní omezení týkající se jen určitých vozidel, doby apod. se vyznačuje ve spodní části značek vhodným nápisem nebo symbolem,
ff)   "Obytná zóna" (č. IP 26a),
gg)   "Konec obytné zóny" (č. IP 26b), která může být též umístěna vlevo při výjezdu z obytné zóny z opačné strany značky č. IP 26a,
hh)   "Pěší zóna" (č. IP 27a) a "Konec pěší zóny" (č. IP 27b), které označují oblast, například část obce určenou především pro chodce; ve spodní části značek se vyznačuje vhodným nápisem nebo symbolem, kterým vozidlům je vjezd do této oblasti povolen a popřípadě v jaké době; značka č. IP 27b může být umístěna vlevo při výjezdu z pěší zóny z opačné strany značky č. IP 27a,
ii)   "Nejvyšší dovolené rychlosti" (č. IP 28), která informuje o vybraných nejvyšších dovolených rychlostech jízdy v obci, mimo obec, na dálnici a silnici pro motorová vozidla; užívá se zejména u hraničních přechodů,
jj)   "Střídavé řazení" (č. IP 29), která označuje (zdůrazňuje) místo, kde při souběžné jízdě platí střídavé řazení do jízdního proudu průběžného pruhu; její symbol může být obrácen.

(2) Vyobrazení informativních značek provozních je uvedeno v příloze č. 3 bodu 5 podbodu a).

§ 13
Informativní značky směrové

(1) Informativní značky směrové jsou

a)   "Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s jedním cílem)" (č. IS 1a), "Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s dvěma cíli)" (č. IS 1b), "Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s jedním cílem)" (č. IS 1c), "Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s dvěma cíli)" (č. IS 1d), které informují o směru a případně i vzdálenosti k vyznačeným cílům s využitím dálnice; náhradou za cíl (cíle) lze na značce uvést číslo dálnice; před křižovatkou s dálnicí se v rámečku uvádí její číslo,
b)   "Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s jedním cílem)" (č. IS 2a), "Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s dvěma cíli)" (č. IS 2b), "Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s jedním cílem)" (č. IS 2c), "Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s dvěma cíli)" (č. IS 2d), které informují o směru a případně i o vzdálenosti k vyznačeným cílům s využitím silnice pro motorová vozidla; náhradou za cíl (cíle) lze na značce uvést číslo silnice pro motorová vozidla; před křižovatkou se silnicí pro motorová vozidla se v rámečku uvádí její číslo,
c)   "Směrová tabule (s jedním cílem)" (č. IS 3a a č. IS 3c), "Směrová tabule (s dvěma cíli)" (č. IS 3b a č. IS 3d), které informují o směru a zpravidla i vzdálenosti v kilometrech k vyznačeným cílům; číslo silnice I. nebo II. třídy se uvádí v rámečku,
d)   "Směrová tabule (s jedním místním cílem)" (č. IS 4a a č. IS 4c), "Směrová tabule (s dvěma místními cíli)" (č. IS 4b a č. IS 4d), které informují o směru a popřípadě o vzdálenosti k části obce,
e)   "Směrová tabule k jinému cíli" (č. IS 5), která informuje vhodným nápisem nebo symbolem o směru, popřípadě o vzdálenosti k jinému cíli než obci nebo její části; jiný cíl je zejména dopravně přístupný veřejný objekt, který se nepovažuje za místní cíl a pokud pro něj není určena jiná dopravní značka; za jiný cíl se považují zejména "Letiště", "Nádraží", "Výstaviště", "Průmyslová zóna", "Nákupní zóna",
f)   "Návěst před křižovatkou" (č. IS 6a), která informuje na dálnici a silnici pro motorová vozidla o vzdálenosti k nejbližší křižovatce a o číslu výjezdu (odbočení) z křižovatky, číslo odpovídá staničení křižovatky; symbolu této značky se užívá nad každou následující návěstí před touto křižovatkou uvádějící cíle ve směru odbočení,
g)   "Návěst před křižovatkou" (č. IS 6b), která informuje na dálnici a silnici pro motorová vozidla o směru k vyznačeným cílům,
h)   "Návěst před křižovatkou" (č. IS 6c a č. IS 6d), které informují na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla o směru k vyznačenému cíli (cílům) a o počtu a uspořádání jízdních pruhů; při užití na jiné pozemní komunikaci je podklad v barvě modré a symbol a číslo křižovatky nemusí být uvedeny,
i)   "Návěst před křižovatkou" (č. IS 6e), která informuje na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla o cílech a počtu jízdních pruhů ve směru přímo; při užití na jiné pozemní komunikaci je podklad v barvě modré; při umístění nad vozovkou šipky současně vyjadřují způsob řazení před křižovatkou,
j)   "Návěst před křižovatkou" (č. IS 6f a č. IS 6g), které informují na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla o cílech a počtu jízdních pruhů ve směru odbočení; při užití na jiné pozemní komunikaci je podklad v barvě modré a symbol a číslo křižovatky nemusí být uvedeny; při umístění nad vozovkou šipky současně vyjadřují způsob řazení před křižovatkou,
k)   "Výjezd" (č. IS 7a), která informuje o cíli (cílech) ve směru odbočení; při odbočení na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla je podklad v barvě zelené; v případě odbočení na jinou pozemní komunikaci je podklad v barvě modré, pokud je na značce uveden pouze kulturní, turistický nebo komunální cíl, je podklad v barvě hnědé; v případě, že je na značce uveden pouze místní nebo jiný cíl, je podklad v barvě bílé, šipka a nápis v barvě černé,
l)   "Výjezd" (č. IS 7b), která informuje o číslu výjezdu (odbočení) z dálnice nebo silnice pro motorová vozidla na jinou pozemní komunikaci; při odbočení na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla je podklad v barvě zelené, v případě odbočení na jinou pozemní komunikaci je podklad v barvě modré; v případě odbočení pouze ke kulturnímu, turistickému nebo komunálnímu cíli, je podklad v barvě hnědé; v případě odbočení pouze k místnímu nebo jinému cíli, je podklad v barvě bílé a symboly v barvě černé,
m)   "Dálková návěst" (č. IS 8a a č. IS 8b), které informují o cílech a o směru nebo vzdálenosti k uvedeným cílům v kilometrech; na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla je podklad v barvě zelené, při užití na jiné pozemní komunikaci je podklad v barvě modré,
n)   "Návěst před křižovatkou" (č. IS 9a a č. IS 9b), které informují o směru k vyznačeným cílům z nejbližší křižovatky, případně i o vzdálenosti k ní a o vedení hlavní a vedlejší pozemní komunikace,
o)   "Návěst před křižovatkou" (č. IS 9c a č. IS 9d), které informují o omezení provozu nebo o nebezpečí za nejbližší křižovatkou; značka č. IS 9d informuje též o směru objíždění,
p)   "Návěst před křižovatkou" (č. IS 9e), která informuje o křižovatce, na které je zakázáno odbočovat vlevo, a o směru objíždění,
q)   "Návěst změny směru jízdy" (č. IS 10a až č. IS 10c) a značka "Návěst změny směru jízdy s omezením" (č. IS 10d), které informují zejména o změně směru jízdy na pozemní komunikaci, případně o vzdálenosti k takovému místu a vyznačují počet a uspořádání jízdních pruhů; symbol šipky může být obrácen; značka č. IS 10d současně vyznačuje omezení platné pro příslušný jízdní pruh; značka č. IS 10c informuje zejména o změně směru jízdy před trvalou překážkou na pozemní komunikaci,
r)   "Návěst před objížďkou" (č. IS 11a), která informuje o uzavírce nebo omezení na pozemní komunikaci; na značce se podle povahy uzavírky vyznačuje symbol příslušné zákazové značky; lze uvést i délku objížďky a případně další doplňující údaje,
s)   "Směrová tabule pro vyznačení objížďky" (č. IS 11b až č. IS 11d), které vyznačují směr a průběh objížďky; na značce č. IS 11d se uvádí číslo dálnice nebo silnice, pro kterou je objížďka vyznačena; značek lze užít obdobně i k vyznačení odklonové trasy,
t)   "Obec" (č. IS 12a), která informuje o názvu obce; značka ukončuje platnost značky č. B 20a,
u)   "Konec obce" (č. IS 12b), značka ukončuje platnost značky č. IS 12a a značky č. B 20a,
v)   "Blízká návěst" (č. IS 13), která informuje o nejbližším cíli a o vzdálenosti v kilometrech k němu; umísťuje se zpravidla po levé straně pozemní komunikace z opačné strany značky č. IS 12a,
w)   "Hranice územního celku" (č. IS 14), která vymezuje katastrální území územního celku, například kraje, okresu,
x)   "Jiný název" (č. IS 15a a č. IS 15b), které informují například o názvu řeky, pohoří, přírodní rezervace, části obce; na značce č. IS 15b se například uvádí název a délka tunelu nebo mostu,
y)   "Dálnice" (č. IS 16a), "Silnice I. třídy" (č. IS 16b a č. IS 16c), "Silnice II. třídy" (č. IS 16d) a "Silnice pro mezinárodní provoz" (č. IS 17), které informují o číslu příslušné pozemní komunikace; značky mohou být provedeny i ve tvaru šipky,
z)   "Kilometrovník" (č. IS 18a a č. IS 18b), které označují staničení, tj. vzdálenost od počátku pozemní komunikace; na značce č. IS 18b se šipkou vyznačuje směr k nejbližší hlásce tísňového volání; značka může být doplněna tabulkou se symbolem čísla dálnice nebo silnice a případně s označením strany směrově rozdělené pozemní komunikace,
aa)   "Směrová tabule pro cyklisty (s jedním cílem)" (č. IS 19a a č. IS 19c), "Směrová tabule pro cyklisty (s dvěma cíli)" (č. IS 19b a č. IS 19d), "Návěst před křižovatkou pro cyklisty" (č. IS 20) a "Směrová tabulka pro cyklisty" (č. IS 21a až č. IS 21c), které informují o směru a případně i o vzdálenosti v kilometrech k vyznačeným cílům a o číslu cyklistické trasy,
bb)   "Označení názvu ulice" (č. IS 22a až č. IS 22f), které informují o názvu, průběhu a případně i o směru k vyznačené ulici,
cc)   "Kulturní nebo turistický cíl - návěst" (č. IS 23), která informuje o významném kulturním nebo turistickém cíli nebo oblasti; na značce lze užít vhodný symbol nebo siluetu konkrétního cíle,
dd)   "Kulturní nebo turistický cíl" (č. IS 24a a č. IS 24b) a "Komunální cíl" (č. IS 24c), které informují o směru a případně i o vzdálenosti k vyznačenému turistickému, kulturnímu nebo komunálnímu cíli; značky mohou být doplněny vhodným symbolem.

(2) Vyobrazení informativních značek směrových je uvedeno v příloze č. 3 bodu 5 podbodu b).

§ 14
Informativní značky jiné

(1) Informativní značky jiné jsou

a)   "Policie" (č. IJ 1), která označuje nejbližší služebnu Policie České republiky,
b)   "Nemocnice" (č. IJ 2),
c)   "První pomoc" (č. IJ 3),
d)   "Zastávka" (č. IJ 4a), která je umístěna na označníku, označuje zastávku pro vozidla městské hromadné dopravy, je-li v označníku uveden symbol vozidla hromadné dopravy osob; je-li ve značce uveden nápis TAXI je zastávka určena pouze pro vozidla taxislužby; na sloupku označníku zastávky lze umístit další doplňující dopravní informace, například jízdní řády, čísla linek,
e)   "Zastávka" (č. IJ 4b), která je umístěna na označníku, označuje zastávku linkové osobní dopravy; ve značce se uvádí nápis ZASTÁVKA, popřípadě údaj o provozovateli linkové osobní dopravy; na sloupku označníku zastávky lze umístit další doplňující dopravní informace, například jízdní řády, čísla linek,
f)   "Zastávka autobusu" (č. IJ 4c), která označuje v odůvodněných případech začátek zastávky autobusu; je-li užit místo symbolu autobusu nápis TAXI, označuje značka začátek zastávky vozidel taxislužby,
g)   "Zastávka tramvaje" (č. IJ 4d), která označuje v odůvodněných případech začátek zastávky tramvaje; pro označení společné zastávky tramvaje a autobusu nebo trolejbusu se užívá jedné značky s odpovídajícími symboly,
h)   "Zastávka trolejbusu" (č. IJ 4e), která označuje v odůvodněných případech začátek zastávky trolejbusu; pro označení společné zastávky trolejbusu a autobusu se užívá jedné značky s odpovídajícími symboly, pro označení společné zastávky trolejbusu a autobusu nebo tramvaje se užívá jedné značky s odpovídajícími symboly,
i)   "Informace" (č. IJ 5),
j)   "Telefon" (č. IJ 6),
k)   "Čerpací stanice" (č. IJ 7),
l)   "Opravna" (č. IJ 8),
m)   "Stanice technické kontroly" (č. IJ 9),
n)   "Hotel nebo motel" (č. IJ 10),
o)   "Restaurace" (č. 11a),
p)   "Občerstvení" (č. 11b),
q)   "WC" (č. 12),
r)   "Místo pro odpočinek" (č. IJ 13),
s)   "Tábořiště pro stany" (č. IJ 14a),
t)   "Tábořiště pro obytné přívěsy" (č. IJ 14b),
u)   "Tábořiště pro stany a obytné přívěsy" (č. IJ 14c),
v)   "Dopravní vysílání" (č. IJ 15), na které se uvádí rozhlasová stanice s celoplošným dopravním vysíláním.

(2) Vyobrazení informativních značek jiných je uvedeno v příloze č. 3 bodu 5 podbodu c).

§ 15
Dodatkové tabulky

(1) Dodatkové tabulky jsou

a)   "Počet" (č. E 1),
b)   "Tvar křižovatky" (č. E 2a až č. E 2c), které vyznačují skutečný tvar křižovatky a mimo tabulky č. E 2a též hlavní a vedlejší pozemní komunikaci; totéž vyznačuje tabulka "Tvar dvou křižovatek" (č. E 2d) pro dvě křižovatky po sobě následující,
c)   "Vzdálenost" (č. E 3a a č. E 3b), které vyznačují vzdálenost k místu, od kterého platí značka, pod níž je tabulka umístěna; značka č. P 4, pod kterou je umístěna tabulka č. E 3b, je předběžnou značkou k značce č. P 6,
d)   "Délka úseku" (č. E 4), která vyznačuje délku úseku, pro který platí značka, pod níž je tabulka umístěna,
e)   "Celková hmotnost" (č. E 5), která, je-li umístěna pod zákazovou nebo příkazovou značkou, omezuje platnost zákazu nebo příkazu na vozidlo, jehož celková hmotnost přesahuje údaj uvedený na tabulce; u jízdní soupravy rozhoduje součet celkových hmotností vozidel soupravy,
f)   "Za mokra" (č. E 6), která omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na podmínky mokré vozovky,
g)   "Směrová šipka" (č. E 7a a č. E 7b), které vyznačují směr k místu, ke kterému se vztahuje značka, pod kterou je tabulka umístěna,
h)   "Začátek úseku" (č. E 8a), "Průběh úseku" (č. E 8b), "Konec úseku" (č. E 8c) a "Úsek platnosti" (č. E 8d a č. E 8e), které vyznačují úsek, pro který platí značka, pod níž jsou tabulky umístěny,
i)   "Druh vozidla" (č. E 9), která omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na vyznačený druh vozidla; užívají se zejména příslušné symboly ze zákazových značek,
j)   "Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou" (č. E 10), která se užívá zejména v případě ostrého úhlu křížení,
k)   "Bez poplatku" (č. E 11), která spolu se značkou č. IP 14a nebo č. IP 15a informuje o nezpoplatněném úseku dálnice nebo silnice pro motorová vozidla,
l)   "Text" (č. E 12), která omezuje nebo doplňuje platnost značky, pod kterou je umístěna, vhodným nápisem, případně symbolem.

(2) Dodatková tabulka č. E 12 s nápisem "JEN ZÁSOBOVÁNĺ" omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou a na vozidla s označením č. O 1; pro tato vozidla neplatí značka, pod kterou je umístěna dodatková tabulka s nápisem "MIMO ZÁSOBOVÁNĺ".

(3) Dodatková tabulka č. E 12 s nápisem "JEN DOPRAVNĺ OBSLUHA" omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou, na vozidla s označením č. O 1, vozidla taxislužby a na vozidla, jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž; pro tato vozidla neplatí značka, pod kterou je umístěna dodatková tabulka s nápisem "MIMO DOPRAVNĺ OBSLUHY".

(4) Vyobrazení dodatkových tabulek je uvedeno v příloze č. 3 bodu 6.

Díl 2
Vodorovné dopravní značky

§ 16
Umístění a provedení
vodorovných dopravních značek

(1) Vodorovné dopravní značky jsou vyznačeny na pozemní komunikaci.

(2) Vodorovné dopravní značky jsou stálé a přechodné; přechodné vodorovné dopravní značky vyjadřující čáry nebo šipky nebo označující přechody pro chodce nebo jízdní pruhy pro cyklisty jsou vyznačeny žlutou nebo oranžovou barvou.

(3) Vyobrazení vodorovných dopravních značek je uvedeno v příloze č. 4.

§ 17
Rozdělení a význam
vodorovných dopravních značek

Vodorovné dopravní značky se rozdělují na podélné čáry (č. V 1a až č. V 4), příčné čáry (č. V 5 až č. V 8), šipky (č. V 9a až č. V 9c), označení stání a parkovišť (č. V 10a až č. V 10g), označení zastávek a zákazů zastavení a stání (č. V 11 až č. V 12d), ostatní vodorovné dopravní značky (č. V 12e až č. V 19).

§ 18
Podélné čáry

Podélné čáry jsou

a)   "Podélná čára souvislá" (č. V 1a), "Dvojitá podélná čára souvislá" (č. V 1b); jsou-li značkou č. V 1a nebo značkou č. V 1b odděleny jízdní pruhy s protisměrným provozem, musí řidič jet vpravo od této značky; značku č. V 1a je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci; značky č. V 1a se na stezce pro chodce a cyklisty označené značkou č. C 10a rovněž užívá pro oddělení pruhu pro chodce a pruhu pro cyklisty; značku č. V 1b je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění,
b)   "Podélná čára přerušovaná" (č. V 2a a č. V 2b), která se smí přejíždět při dodržení příslušných ustanovení vyplývajících z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích; značka č. V 2a s mezerami dvojnásobné až čtyřnásobné délky než délka úseček vyznačuje zejména jízdní pruhy; značka č. V 2b s úsečkami stejné až čtyřnásobné délky než délka mezer vyznačuje jízdní pruhy, předchází značce č. V 1a nebo upozorňuje na nebezpečná místa (zatáčku, křižovatku apod.); značka může být doplněna značkou č. V 9b,
c)   "Dvojitá podélná čára přerušovaná" (č. V 2c), která vyznačuje jízdní pruh užívaný střídavě pro jeden i druhý směr jízdy; není-li jízdní pruh takto užíván, má značka č. V 2c stejný význam jako značky č. V 2a nebo č.  V 2b,
d)   "Podélná čára souvislá doplněná čárou přerušovanou" (č. V 3); jsou-li značkou odděleny jízdní pruhy s protisměrným provozem, platí pro řidiče význam jen pravé čáry z této dvojice čar; jsou-li touto značkou vyznačeny jízdní pruhy v jednom směru jízdy, platí pro řidiče význam čáry bližší,
e)   "Vodicí čára" (č. V 4), která vyznačuje okraj vozovky.

§ 19
Příčné čáry

Příčné čáry jsou

a)   "Příčná čára souvislá" (č. V 5), "Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě!" (č. V 6a) nebo "Příčná čára souvislá s nápisem STOP" (č. V 6b), které vyznačují hranici křižovatky; značek č. V 5 a č. V 6a lze užít pro vyznačení místa pro zastavení vozidla v prostoru křižovatky; značka č. V 6b vyznačuje místo, kde je řidič povinen zastavit vozidlo na příkaz značky "Stůj, dej přednost v jízdě!" (č. P 6),
b)   "Přechod pro chodce" (č. V 7), která vyznačuje místo, které je určeno pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci; značka přerušuje platnost značky č. B 29, značek č. IP 11a až č. IP 11c, č. IP 11f až č. IP 12, č. IP 13b, č. IP 13c a značky č. IP 25a se symboly těchto značek,
c)   "Přejezd pro cyklisty" (č. V 8), která vyznačuje plochu, která je určena pro přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci; plocha může být barevně odlišena červenou barvou nebo jiným způsobem; značka přerušuje platnost značky č. B 29, značek č. IP 11a až č. IP 11c, č. IP 11f až č. IP 12, č. IP 13b, č. IP 13c a značky č. IP 25a se symboly těchto značek.

§ 20
Šipky

Šipky jsou

a)   "Směrové šipky" (č. V 9a), které vyznačují způsob řazení do jízdních pruhů před křižovatkou nebo místem odbočení a stanovený směr jízdy; šipky lze užít i k potvrzení jinak stanoveného směru jízdy,
b)   "Předběžné šipky" (č. V 9b), které vyznačují blížící se přechod podélné čáry přerušované v čáru souvislou,
c)   "Předběžné šipky" (č. V 9c), které vyznačují blížící se ukončení jízdního pruhu.

§ 21
Označení stání a parkovišť

(1) Označení stání a parkovišť jsou

a)   "Stání podélné" (č. V 10a),
b)   "Stání kolmé" (č. V 10b),
c)   "Stání šikmé" (č. V 10c),
d)   "Parkovací pruh" (č. V 10d),
e)   "Vyhrazené parkoviště" (č. V 10e),
f)   "Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou" (č. V 10f),
g)   "Časově omezené stání" (č. V 10g).

(2) Označení stání a parkovišť se užívají k vyznačení dovoleného zastavení a stání a případně stanovení způsobu stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace; při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.

(3) Na značce č. V 10e lze vhodným nápisem, například nápisem "TAXI", vyznačit, pro koho je parkoviště vyhrazeno.

(4) Na ploše vyznačené vodorovnou dopravní značkou č. V 10f smí zastavit a stát pouze vozidlo s označením č. O 1.

(5) Dopravní značka č. V 10g vyznačuje úsek, kde je dovoleno stání za podmínek stanovených svislou dopravní značkou; řidič se musí řídit údaji na příslušné svislé dopravní značce nebo dodatkové tabulce.

§ 22
Označení zastávek a zákazů zastavení a stání

(1) Značka "Zastávka autobusu nebo trolejbusu" (č. V 11a), "Zastávka tramvaje" (č. V 11b) vyznačují prostor zastávky uvedených vozidel; obě značky mohou být provedeny i v bílé barvě. Značky přerušují platnost svislé dopravní značky č. B 28, svislých dopravních značek č. IP 11a až č. IP 11c, č. IP 11f až č. IP 12, č. IP 13b, č. IP 13c a svislé dopravní značky č. IP 25a se symboly těchto značek.

(2) Označení zákazů zastavení a stání jsou

a)   "Žlutá klikatá čára" (č. V 12a), která vyznačuje plochu, kde je zakázáno stání; při vyznačení plochy pro účely zásobování může být značka č. V 12a doplněna nápisy "ZAS"; značka přerušuje platnost svislých dopravních značek č. IP 11a až č. IP 11c, č. IP 11f až č. IP 12, č. IP 13b, č. IP 13c a značky č. IP 25a se symboly těchto značek,
b)   "Žluté zkřížené čáry" (č. V 12b), které vyznačují plochu, na kterou řidič nesmí vjet, pokud je za touto plochou taková dopravní situace, že by byl nucen zastavit vozidlo na vyznačené ploše; značka přerušuje platnost svislých dopravních značek č. B 28, č. B 29, značek č. IP 11a až č. IP 11c, č. IP 11f až č. IP 12, č. IP 13b, č. IP 13c a značky č. IP 25a se symboly těchto značek,
c)   "Zákaz zastavení" (č. V 12c), která vyznačuje úsek, kde je zakázáno zastavení a stání; značka může být vyznačena i na obrubníku vedle vozovky; značka přerušuje platnost svislé dopravní značky č. B 29, značek č. IP 11a až č. IP 11c, č. IP 11f až č. IP 12, č. IP 13b, č. IP 13c a značky č. IP 25a se symboly těchto značek,
d)   "Zákaz stání" (č. V 12d), která vyznačuje úsek, kde je zakázáno stání; značka může být vyznačena i na obrubníku vedle vozovky; značka přerušuje platnost svislých dopravních značek č. IP 11a až č. IP 11c, č. IP 11f až č. IP 12, č. IP 13b, č. IP 13c a značky č. IP 25a se symboly těchto značek.

§ 23
Ostatní vodorovné dopravní značky

Ostatní vodorovné dopravní značky jsou

a)   "Bílá klikatá čára" (č. V 12e), která předem upozorňuje na místo vyžadující zvýšenou opatrnost,
b)   "Šikmé rovnoběžné čáry" (č. V 13a) a "Křivky" (č. V 13b), které vyznačují plochu, do které je zakázáno vjíždět nebo nad ni nákladem zasahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci; přitom nesmějí být ohroženi ostatní účastníci provozu na pozemních komunikacích,
c)   "Jízdní pruh pro cyklisty" (č. V 14), která vyznačuje pruh nebo stezku pro cyklisty; šipka současně vyznačuje i stanovený směr jízdy; pruh nebo stezku lze v jejím průběhu rovněž vyznačit barevně odlišeným povrchem, například červenou barvou nebo odlišným provedením povrchu; šipka a symbol jízdního kola jsou provedeny v bílé barvě,
d)   "Nápis na vozovce" (č. V 15), která vyjadřuje různé doplňující údaje, například "BUS", "TRAM", "PRAHA", "STOP", "ŠKOLA"; užít lze i vhodné symboly,
e)   "Bezpečný odstup" (č. V 16), která vyznačuje doporučenou vzdálenost pro vozidla jedoucí za sebou za příznivých dopravních a povětrnostních podmínek,
f)   "Trojúhelníky" (č. V 17), která vyznačuje nájezd na umělou nerovnost na vozovce, např. zpomalovací práh vytvořený stavební úpravou,
g)   "Optická psychologická brzda" (č. V 18), která opticky, popřípadě i akusticky vede řidiče ke snížení rychlosti vozidla,
h)   "Prostor pro cyklisty" (č. V 19), která vyznačuje prostor určený pro cyklisty čekající na světelný signál "Volno".

HLAVA II
SVĚTELNÉ A AKUSTICKÉ SIGNÁLY
(K § 65 odst. 3 zákona)

§ 24
Světelné signály

(1) Světelné signály jsou

a)   "Signál s červeným světlem Stůj!" (č. S 1a), "Signál se žlutým světlem Pozor!" (č. S 1b), "Signál se zeleným světlem Volno" (č. S 1c),
b)   "Signál se směrovou šipkou s červeným světlem Stůj!" (č. S 2a), "Signál se směrovou šipkou se žlutým světlem Pozor!" (č. S 2b), "Signál se zelenou směrovou šipkou Volno" (č. S 2c),
c)   "Signál s kombinovanou směrovou šipkou s červeným světlem Stůj!" (č.  S 3a), "Signál s kombinovanou směrovou šipkou se žlutým světlem Pozor!" (č. S 3b), "Signál s kombinovanou zelenou směrovou šipkou Volno" (č. S 3c),
d)   "Signál žlutého světla ve tvaru chodce" (č. S 4),
e)   "Doplňková zelená šipka" (č. S 5),
f)   "Signál pro opuštění křižovatky" (č. S 6),
g)   "Přerušované žluté světlo" (č. S 7), který je ve tvaru plného světla, může být i ve tvaru č. S 4, č. S 10b nebo č. S 11b v případě, že je nutno zvlášť upozornit na přecházející chodce anebo přejíždějící cyklisty ve volném směru,
h)   "Zakázaný vjezd vozidel do jízdního pruhu" (č. S 8a),
i)   "Volný vjezd vozidel do jízdního pruhu" (č. S 8b),
j)   "Světelná šipka vlevo" (č. S 8c),
k)   "Světelná šipka vpravo" (č. S 8d),
l)   "Světelný kříž" (č. S 8e), který označuje překážku provozu na pozemních komunikacích vedle vozovky,
m)   "Signál pro chodce se znamením Stůj!" (č. S 9a), "Signál pro chodce se znamením Volno" (č. S 9b),
n)   "Signál pro cyklisty se znamením Stůj!" (č. S 10a), "Signál pro cyklisty se znamením Pozor!" (č. S 10b), "Signál pro cyklisty se znamením Volno" (č. S 10c),
o)   "Signál pro chodce a cyklisty se znamením Stůj!" (č. S 11a), "Signál pro chodce a cyklisty se znamením Pozor!" (č. S 11b), "Signál pro chodce a cyklisty se znamením Volno" (č. S 11c),
p)   "Rychlostní signál s proměnným signálním znakem" (č. S 12a),
q)   "Rychlostní signál s více signálními znaky" (č. S 12b),
r)   "Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel" (č. S 13),
s)   "Dvě červená střídavě přerušovaná světla signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení" (č. S 14a),
t)   "Přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení" (č. S 14b).

(2) Signály pro tramvaje jsou

a)   "Stůj" (č. S 15a),
b)   "Jízda přímo" (č. S 15b),
c)   "Jízda vlevo" (č. S 15c),
d)   "Jízda vpravo" (č. S 15d),
e)   "Jízda přímo a vpravo" (č. S 15e),
f)   "Jízda přímo a vlevo" (č. S 15f),
g)   "Jízda vpravo a vlevo" (č. S 15g).

(3) Vyobrazení světelných signálů je uvedeno v příloze č. 5.

§ 25
Akustické signály

(1) Akustické signály (zvukové signály) slouží k bezpečnější orientaci nevidomých osob na křižovatkách s řízeným provozem světelnými signály a přechodech pro chodce. Zařízení musí umožňovat nevidomé osobě, která přistoupila ke stožáru světelného signalizačního zařízení pro chodce, bezpečně sluchově rozlišit, svítí-li v jeho směru chůze signál pro chodce se znamením "Stůj!" nebo signál pro chodce se znamením "Volno".

(2) Signál pro chodce se znamením "Stůj!" (č. S 9a), "Signál pro chodce a cyklisty se znamením Stůj!" (č. S 11a) nebo "Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel" (č. S 13) jsou vyjádřeny akustickým (zvukovým) signálem o kmitočtu cca 1,5 Hz.

(3) Signál pro chodce se znamením "Volno" (č. S 9b) nebo "Signál pro chodce a cyklisty se znamením Volno" jsou vyjádřeny akustickým (zvukovým) signálem o kmitočtu cca 8 Hz.

HLAVA III
DOPRAVNĺ ZAŘĺZENĺ
(K § 66 odst. 3 a § 75 odst. 7 zákona)

§ 26

(1) Za dopravní zařízení se považují

a)   "Dopravní kužel" (č. Z 1); dopravní kužely umístěné v řadě za sebou mají shodný význam jako značka č. V 1a, a to i tehdy, jsou-li umístěny na značce č. V 2a, č. V 2b, č. V 2c nebo č. V 3; mohou též vymezovat plochu, do které je zakázáno vjíždět,
b)   "Zábrana pro označení uzavírky" (č. Z 2), která vyznačuje uzavírku vozovky; zábrany se užívá i k vyznačení (ohrazení) pracoviště,
c)   "Vodicí tabule" (č. Z 3), která usměrňuje provoz ve směru šipek a označuje zejména nebezpečnou zatáčku; tabule může být i v provedení jedné šipky; pokud je nutno na nebezpečnou zatáčku zvlášť upozornit, může být bílá barva nahrazena retroreflexní žlutozelenou fluorescenční barvou,
d)   "Směrovací deska" (č. Z 4a až č. Z 4c); směrovací desky, které usměrňují provoz ve směru sklonu šikmých pruhů; v odůvodněných případech může být bílá barva nahrazena retroreflexní žlutozelenou fluorescenční barvou,
e)   "Vodicí deska" (č. Z 5a až č. Z 5c); vodicí desky, které usměrňují provoz ve směru sklonu šikmých pruhů,
f)   "Velká zvýrazňující deska" (č. Z 6a) a "Malá zvýrazňující deska" (č. Z 6b), které zvýrazňují nebo nahrazují podélnou čáru souvislou zpravidla přechodného vodorovného dopravního značení,
g)   "Pojízdná uzavírková tabule" (č. Z 7), která označuje krátkodobě zejména překážky provozu na pozemních komunikacích, uzavření jízdního pruhu nebo práce na pozemní komunikaci,
h)   "Zastavovací terč (pro policisty)" (č. Z 8a),
i)   "Zastavovací terč (pro jiné osoby)" (č. Z 8b),
j)   "Směrovka" (č. Z 8c),
k)   "Žluté a černé pruhy" (č. Z 9), které označují trvalou překážku na pozemní komunikaci, například pilíř,
l)   "Dopravní knoflíky" (č. Z 10), které doplňují nebo zvýrazňují vodorovné dopravní značky; dopravní knoflíky doplňující podélnou čáru přerušovanou nebo vodicí čáru jsou barvy bílé; na mostech a úsecích se zvýšeným nebezpečím častého výskytu náledí lze užít i knoflíky barvy modré; k doplnění podélné čáry přerušované oddělující průběžný pruh od odbočovacího nebo připojovacího pruhu nebo k doplnění podélné čáry přerušované v oblasti průpletového úseku6) lze užít knoflíky barvy zelené; k vyjádření podélné čáry přechodného vodorovného dopravního značení lze užít sestavy dopravních knoflíků barvy žluté nebo oranžové,
m)   "Směrový sloupek" (č. Z 11a až č. Z 11d); směrový sloupek č. Z 11a se užívá vlevo ve směru jízdy, směrový sloupek č. Z 11b se užívá vpravo ve směru jízdy; v místě připojení účelové pozemní komunikace lze užít směrové sloupky v barvě červené, směrový sloupek č. Z 11c se užívá vlevo ve směru jízdy a směrový sloupek č. Z 11d se užívá vpravo ve směru jízdy,
n)   "Krátký příčný práh" (č. Z 12), který vytváří krátkou umělou nerovnost na vozovce (zpomalovací práh); je zpravidla označen žlutočernými pruhy,
o)   odrazky, které se umisťují v barvě oranžové vpravo a v barvě bílé vlevo ve směru jízdy,
p)   odrazové zrcadlo,
q)   zábradlí, svodidla, vodicí stěna, vodicí práh, vodicí obrubník.

(2) Vyobrazení dopravních zařízení podle odstavce 1 písm. a) až n) je uvedeno v příloze č. 6.

ČÁST TŘETĺ
SPECIÁLNĺ OZNAČENĺ VOZIDEL A OSOB
(K § 5 odst. 1 a § 67 odst. 7 zákona)

§ 27

(1) Speciální označení vozidel jsou

a)   "Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou" (č. O 1),
b)   "Označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou" (č. O 2),
c)   "Označení vozidla řízeného řidičem začátečníkem" (č. O 3),
d)   "Označení autobusu přepravujícího děti" (č. O 4).

(2) Speciální označení osoby nevidomé je bílá hůl, označení osoby hluchoslepé je hůl s bílými a červenými pruhy o šířce 100 mm.

(3) Vyobrazení speciálních označení vozidel je uvedeno v příloze č. 7.

ČÁST ČTVRTÁ
Zařízení pro provozní informace
(K § 68 odst. 3 zákona)

§ 28

(1) Za zařízení pro provozní informace se považují

a)   "Nápisy" (č. I 1), které uvádějí aktuální údaje, které jsou pro bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích významné, například nehoda, smog, doba jízdy k významnému cíli,
b)   "Obsaditelnost parkoviště" (č. I 2), které uvádí aktuální údaj o obsazenosti parkoviště, např. volno, obsazeno nebo číselný údaj vyjadřující počet volných míst na parkovišti; zařízení může být použito i k usměrňování provozu na záchytné parkoviště,
c)   "Teploměr" (č. I 3), které uvádí aktuální teplotu vzduchu, popřípadě vozovky.

(2) Vyobrazení zařízení pro provozní informace je uvedeno v příloze č. 8.

ČÁST PÁTÁ
ŘĺZENĺ PROVOZU NA POZEMNĺCH
KOMUNIKACĺCH
(K § 75 odst. 7 zákona)

§ 29
Pokyny při řízení provozu
na pozemních komunikacích

(1) Pokyny příslušníka Policie České republiky (dále jen "policista"), příslušníka Vojenské policie (dále jen "vojenský policista") nebo příslušníka vojenské pořádkové služby při řízení provozu na pozemních komunikacích jsou

a)   "Stůj!",
b)   "Pozor!",
c)   "Volno!",
d)   "Zrychlit jízdu!",
e)   "Zpomalit jízdu".

(2) Vyobrazení pokynů policisty, vojenského policisty a příslušníka vojenské pořádkové služby při řízení provozu na pozemních komunikacích je uvedeno v příloze č. 9.

§ 30
Výstroj a označení příslušníka
vojenské pořádkové služby

(1) Příslušník vojenské pořádkové služby je při řízení provozu na pozemních komunikacích ustrojen ve vojenském stejnokroji. Na levém rukávu je označen červenou rukávovou páskou o šířce 85 mm s bílým písmenem "P" v modrém kruhovém podkladu bíle lemovaném. Vojenský stejnokroj je doplněn bílým opaskem a bílou přílbou. Opasek je za snížené viditelnosti doplněn vpředu bílým světlem a vzadu červeným světlem. Přílba je označena vepředu a vzadu bílým písmenem "P" v modrém kruhovém podkladu; přílbu musí mít příslušník vojenské pořádkové služby řádně nasazenu a připevněnu na hlavě.

(2) Při řízení provozu na pozemních komunikacích užívá příslušník vojenské pořádkové služby "Směrovku" (č. Z 8c) nebo "Zastavovací terč (pro policisty)" (č. Z 8a).

§ 31
Pověření příslušníka vojenské pořádkové služby k řízení provozu na pozemních komunikacích

(1) Pověření příslušníka vojenské pořádkové služby k řízení provozu na pozemních komunikacích (dále jen "pověření") obsahuje

a)   jméno, příjmení a funkce osoby, která pověření vydala,
b)   hodnost, jméno a příjmení příslušníka vojenské pořádkové hlídky pověřeného řízením provozu na pozemních komunikacích,
c)   určení místa nebo úseku pozemní komunikace, na kterém je příslušník vojenské pořádkové služby pověřen řízením provozu na pozemních komunikacích,
d)   datum a dobu, po kterou je příslušník vojenské pořádkové služby pověřen řízením provozu na pozemních komunikacích,
e)   konkrétní úkol k řízení provozu na pozemních komunikacích,
f)   dobu platnosti pověření,
g)   datum vydání, podpis osoby, která pověření vydala, a otisk razítka.

(2) Vzor pověření je uveden v příloze č. 10.

§ 32
Označení osob oprávněných zastavovat vozidla
(K § 79 odst. 8 zákona)

(1) Zaměstnanec vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou pozemní komunikace a k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích musí být oblečen ve výstražném "Oblečení" (č. OD 1c). Oblečení má zářivou, např. oranžovou, barvu a je doplněno retroreflexními bílými pásy o šířce minimálně 50 mm. Jeho provedení musí odpovídat zvláštnímu technickému předpisu.1) Volba Oblečení č. OD 1c nebo Vesty č. OD 1b vychází z okolností, za kterých bude užito.

(2) Zaměstnanec podle odstavce 1 může krátkodobě a v ojedinělých případech užít místo Oblečení č. OD 1c Vestu č. OD 1b nebo Šle č. OD 1a.

(3) Osoba pověřená okresním úřadem k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení (dále jen "pověřená osoba") musí být oblečena do "Označení pověřené osoby zajišťující bezpečný přechod dětí a školní mládeže" (č. OD 2) nebo musí užít Vestu č. OD 1b.

(4) Příklady výstražného oblečení jsou uvedeny v příloze č. 2.

§ 33
Pověření osoby k zajištění bezpečného přechodu
dětí a školní mládeže

(1) Pověření osoby k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení vydané okresním úřadem (dále jen "pověření okresního úřadu") obsahuje

a)   jméno a příjmení, datum a místo narození a trvalý pobyt pověřené osoby,
b)   místo na pozemní komunikaci, kde je pověřená osoba oprávněna zajišťovat bezpečný přechod dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci,
c)   dobu, ve které je pověřená osoba oprávněna zajišťovat bezpečný přechod dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci,
d)   dobu platnosti pověření okresního úřadu,
e)   jméno a příjmení a funkci osoby vydávající pověření okresního úřadu,
f)   otisk razítka okresního úřadu.

(2) Vzor pověření okresního úřadu je uveden v příloze č. 11.

ČÁST ŠESTÁ
Přechodné a zrušovací ustanovení

§ 34
Přechodné ustanovení

Označení dopravními značkami a dopravními zařízeními podle dosavadních právních předpisů platí do doby jejich nahrazení dopravními značkami, světelnými signály a dopravními zařízeními podle této vyhlášky, nejdéle do 31. prosince 2006.

§ 35
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášky č. 24/1990 Sb., vyhlášky č. 533/1993 Sb., vyhlášky č. 619/1992 Sb., vyhlášky č. 123/1993 Sb., zákona č. 12/1997 Sb. a vyhlášky č. 223/1997 Sb.

ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST

§ 36

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Schling v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 30/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 30/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 30/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 30/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 30/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 30/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 30/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 30/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 30/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 30/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)


1)   ČSN EN 471.
2)   Například vyhláška č. 174/1994 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
3)   § 12 až 14 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb.
4)   Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 159/1997 Sb., kterým se vydávají technické přílohy k Evropské dohodě o silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění pozdějších předpisů.
6)   Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Honitba. Tvorba a využití

Honitba. Tvorba a využití

Václav Holý - C. H. Beck

Publikace přináší komplexní výklad procesu tvorby a rozhodování o využití honiteb, přičemž spojuje vhled do teoretické konstrukce tvorby a využití honiteb v českém právním řádu s praktickou znalostí postupů orgánů státní správy myslivosti a držitelů a uživatelů honiteb. Kniha v úvodu ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Trestněprávní ochrana finančních zájmů Evropské unie

Trestněprávní ochrana finančních zájmů Evropské unie

Miroslav Růžička, Alexander Sotolář, Daniella Sarah Sotolářová - C. H. Beck

V posledních letech došlo k zásadnímu pokroku při harmonizaci trestněprávní ochrany finančních zájmů Evropské unie. Většina členských států se vzdala části suverenity v trestněprávní sféře a vyslovila souhlas s vedením přípravného stádia řízení o trestných činech proti finančním ...

Cena: 850 KčKOUPIT

Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech

Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech

JUDr. Bořivoj Šubrt, Mgr. Michal Vrajík - Anag, spol. s r. o.

Po dlouhé době přichází na trh samostatná publikace k problematice skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů, kterou autoři pojímají komplexně – jsou v ní vyloženy všechny způsoby ...

Cena: 409 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.