Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


494

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 18. prosince 2000,

o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):

§ 1

Předmět úpravy

(1) Toto nařízení upravuje podmínky poskytování dotací ze státního rozpočtu (dále jen "dotace") na úpravy zaměřené na regeneraci stávajících panelových sídlišť, kterou je jejich přeměna ve víceúčelové celky a všestranné zlepšení obytného prostředí.

(2) Dotace není určena na opravy bytových panelových domů.1)

§ 2

Vymezení pojmů

V tomto nařízení se rozumí

a)   bytovým domem postaveným panelovou technologií stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení, postavená v některé z typizovaných konstrukčních soustav uvedených ve zvláštním právním předpise, kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory oprav, modernizací nebo rekonstrukcí bytových domů postavených panelovou technologií,1) s výjimkou stavby pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení a má nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví;
b)   panelovým sídlištěm ucelená část území obce zastavěná bytovými domy postavenými panelovou technologií o celkovém počtu nejméně 150 bytů;
c)   úpravami práce plánovací a práce realizační v oblasti sociální, ekonomické, urbanistické a architektonické a v oblasti technických úprav a modernizace směřující k postupné regeneraci stávajících panelových sídlišť ve víceúčelové celky a zahrnující
1. zpracování regulačního plánu panelového sídliště nebo jeho části,
   2. výstavbu dopravní a technické infrastruktury včetně sanace spojek místních automobilových komunikací, pěších komunikací, veřejných prostranství a cyklistických stezek, vybudování nových spojek místních automobilových komunikací, pěších komunikací, veřejných prostranství a cyklistických stezek, vybudování protihlukových stěn, vybudování odstavných a parkovacích stání včetně předepsaného počtu stání pro vozidla zdravotně postižených osob, opatření pro zachování nebo zvýšení celkového podílu nezpevněných ploch z důvodu ochrany mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových dešťových vod, odstranění vrchního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením, sanace a doplnění veřejného osvětlení, přijetí místních protipovodňových opatření, přestavba sídlištních kotelen na ušlechtilá paliva, využívání obnovitelných zdrojů energie v sídlištních kotelnách a s tím související projektové práce, nebo
   3. úpravu veřejných prostranství včetně sanace a doplnění ploch pro požární zásahy, ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou vzrostlých stromů a zatravněním ploch, sanace stávajících a zřizování nových dětských hřišt' s pískovišti, průlezkami a parkovými odpočinkovými plochami a lavičkami, úpravy a budování veřejných rekreačních ploch a s tím související projektové práce;
d)   projektem regenerace panelového sídliště projekt zpracovaný podle podmínek stanovených v Postupu při zpracování projektu regenerace panelového sídliště uvedeného v příloze k tomuto nařízení, sledující komplexní zlepšení obytného prostředí panelového sídliště a zahrnující úpravy podle písmene c).

§ 3

Podmínky pro získání dotace

(1) Dotaci může získat obec, na jejímž území se nachází panelové sídliště.

(2) Dotaci lze poskytnout, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)   obec má schválený územní plán obce2) a projekt regenerace panelového sídliště,
b)   obec se podílí na financování úprav podle § 2 písm. c) nejméně ve výši 30 % jejich rozpočtových nákladů,
c)   na úpravy nebyla poskytnuta státní finanční podpora podle zvláštních právních předpisů.

(3) Dotace na tentýž druh úprav může být v rámci jednoho sídliště poskytnuta pouze jednou.

(4) Dotaci lze poskytnout i na úpravy již zahájené, jsou-li splněny podmínky tohoto nařízení.

§ 4

Výše dotace

Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % rozpočtových nákladů na úpravy uvedené v žádosti o její poskytnutí.

§ 5

Postup při poskytování dotace

(1) Dotaci lze poskytnout na základě žádosti obce podané příslušnému kraji.3)

(2) K žádosti podané na formuláři Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen "ministerstvo") se přiloží

a)   projekt regenerace panelového sídliště,
b)   doklad o schválení územního plánu obce,
c)   doklad o schválení projektu regenerace panelového sídliště zastupitelstvem obce,
d)   doklad prokazující vlastnictví staveb a pozemků,
e)   vyplněné formuláře Ministerstva financí pro financování programů z prostředků státního rozpočtu, předvstupních a strukturálních fondů Evropských společenství, fondů NATO a úvěrů se státní zárukou,
f)   pravomocné územní rozhodnutí, případně pravomocné stavební povolení na úpravy uvedené v § 2 písm. c), pokud tak stanoví zvláštní zákon,
g)   povolení ke stavbě příslušné komunikace,4)
h)   doklad o vlastních finančních prostředcích ve výši minimálně 30 % rozpočtových nákladů,
i)   prohlášení obce, že ke dni podání žádosti o dotaci nemá závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu a státním fondům.

(3) Kraj předá žádost obce včetně příloh podle odstavce 2 a svého stanoviska k ní ministerstvu nejpozději do 60 dnů po jejím obdržení.

(4) Ministerstvo provede výběr žádostí o poskytnutí dotace a rozhodne o poskytnutí dotace. Rozhodnutí bude neprodleně oznámeno žadateli.

§ 6
Podmínky pro čerpání dotace

Čerpání dotace je vázáno pouze na financování úprav, na které byla poskytnuta.

§ 7

Poskytování dotace podle tohoto nařízení musí být v souladu se zvláštním zákonem upravujícím postup při posuzování slučitelnosti veřejné podpory se závazky vyplývajícími z Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé.5)

§ 8

Kontrola a sankce

Pro kontrolu a dodržování podmínek čerpání dotace podle tohoto nařízení a uplatnění sankcí při neoprávněném použití nebo zadržení dotace platí zvláštní právní předpis.6)

§ 9

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
Ing. Lachnit, CSc. v. r.


1)   Nařízení vlády č. 384/2000 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory oprav, modernizací nebo rekonstrukcí bytových domů postavených panelovou technologií.
2)   § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
3)   Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).
4)   Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře.
6)   § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Příloha k nařízení vlády č. 494/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

E-shop

Skuteční majitelé a vlastnické struktury právnických osob a svěřenských fondů

Skuteční majitelé a vlastnické struktury právnických osob a svěřenských fondů

Ondřej Vondráček - C. H. Beck

Rozkrývání vlastnických struktur společností až po skutečné majitele je realitou od konce roku 2016. Nejprve museli rozkrýt svou vlastnickou strukturu dodavatelé veřejných zakázek a příjemců dotací ze ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Zákon o evidenci tržeb - komentář

Zákon o evidenci tržeb - komentář

Daniela Hrabětová, Stanislav Kouba, Markéta Patzenhauer - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace poslouží jako praktický průvodce při řešení výkladových problémů při aplikaci zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, a to především pro podnikatele a orgány veřejné moci. Každé ustanovení je uvedeno příslušnou částí důvodové zprávy k zákonu, na které navazuje výklad ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích

Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., JUDr. Zdeněk Vaníček, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Tato monografie zvýrazňuje potřebu zásadně nového pohledu na koncepci právního sepětí přenosu signálu a přenášeného obsahu v digitálním světě, jeho důsledné ochrany a právní odpovědnosti a také poskytuje zevrubné a precizně přesné odpovědi na nejnaléhavější otázky digitálního světa, ...

Cena: 343 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.