Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


451

VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství

ze dne 11. prosince 2000,

kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 13, § 4 odst. 12, § 5 odst. 8, § 6 odst. 3, § 7 odst. 4 a 5, § 8 odst. 13, § 8a odst. 6 a § 13 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., (dále jen "zákon"):

ODDĺL PRVNĺ

§ 1
Zakázané látky a produkty, skladištní škůdci

(1) Při výrobě krmiv, doplňkových látek a premixů a ke krmení zvířat nesmějí být použity zakázané látky a zakázané produkty uvedené v příloze č. 1.

(2) Seznam skladištních škůdců je obsažen v příloze č. 2.

§ 2
Nežádoucí látky a produkty

(1) Nežádoucí látky a produkty včetně jejich maximálně přípustných obsahů v krmivech jsou uvedeny v příloze č. 3 v části I. a v části II. A a II. B vyhlášky.

(2) Krmné suroviny uvedené v příloze č. 3 v části II. A ve sloupci 2, u nichž obsah nežádoucích látek a produktů podle sloupce 1 překračuje maximálně přípustné obsahy stanovené v části I. ve sloupci 3 pro danou krmnou surovinu, mohou být

a)   dodávány k dalšímu zpracování pouze do výrobních provozů splňujících podmínky stanovené v § 4 odst. 3 písm. c) bodě 2 zákona a v § 4 odst. 3 písm. d) vyhlášky, nebo
b)   použity k výrobě krmných směsí pro vlastní potřebu po splnění povinnosti stanovené v ustanovení § 4 odst. 6 zákona a požadavků podle § 4 odst. 5 vyhlášky.

(3) Ustanovení odstavce 2 se vztahuje i na krmné suroviny a nežádoucí látky a produkty uvedené v příloze č. 3 části II. B, pro něž není stanoven maximálně přípustný obsah nežádoucích látek a produktů v části II. A, pokud obsah nežádoucích látek a produktů v krmné surovině je vyšší než maximálně přípustný obsah stanovený pro tuto krmnou surovinu v části I. ve sloupci 3 přílohy.

(4) Krmné suroviny uvedené v odstavcích 2 a 3 smějí být uváděny do oběhu jen tehdy, obsahují-li jejich označení tyto doplňující údaje:

a)   obsah nežádoucích látek a produktů,
b)   varovné upozornění "Určeno pouze ke zpracování ve výrobních provozech povolených podle § 4 odst. 3 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.; krmná surovina nesmí být použita k přímému zkrmování.".

(5) Jednotlivé partie krmných surovin uvedených v příloze č. 3 části II. A, u nichž je obsah nežádoucích látek a produktů vyšší než maximálně přípustný obsah stanovený ve sloupci 3, nesmí být vzájemně smíchávány s jinými partiemi těchto krmných surovin ani jiných krmiv.

(6) Krmné suroviny uvedené v odstavcích 2 a 3 mohou být zpracovány do krmných směsí za podmínky, že obsah nežádoucích látek a produktů nepřekročí maximálně přípustný obsah stanovený pro doplňková a kompletní krmiva v příloze č. 3 části I. ve sloupci 3.

(7) Pokud obsah nežádoucích látek a produktů v krmné surovině neumožňuje dodržet maximálně přípustný obsah nežádoucích látek a produktů stanovený pro doplňková a kompletní krmiva v příloze č. 3 části I. ve sloupci 3, nelze tuto krmnou surovinu zpracovat.

§ 3
Radioaktivní kontaminace krmiv, doplňkových látek a premixů

(1) Maximální limity radioaktivní kontaminace vyjádřené součtem hmotnosti aktivit cesia 134 a cesia 137 jsou

a)   u kompletních krmiv pro prasata 1 250 Bq.kg-1,
b)   u kompletních krmiv pro drůbež, jehňata, telata 2 500 Bq.kg-1, a
c)   u ostatních krmiv 5 000 Bq.kg-1.

(2) Uvedené hodnoty se vztahují na krmiva určená k přímému krmení zvířat.

§ 4
Požadavky na výrobní provozy, výrobní zařízení a vedení evidence u výrobců

(1) Požadavky na výrobní zařízení u výrobců doplňkových látek, určitých proteinových krmiv, premixů, kompletních a doplňkových krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů jsou stanoveny v příloze č. 4.

(2) Pro výrobu doplňkových látek, premixů a krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů se používají míchací zařízení s ověřenou pracovní přesností. Pracovní přesnost míchacího zařízení se dokládá osvědčením a protokolem o zkouškách.1)

(3) Požadavky na výrobní provozy, výrobní zařízení a na vedení evidence včetně evidence kontroly jakosti a případných stížností

a)   pro výrobce doplňkových látek skupin stimulátory růstu, antikokcidika, chemoterapeutika a vitaminy včetně provitaminů a chemicky definovaných substancí s obdobným účinkem, stopové prvky, enzymy, mikroorganizmy, antioxidanty, u nichž je stanoven maximální limit obsahu v příloze č. 14 části C, karotenoidy a xanthofyly, dále pro výrobce a dodavatele určitých proteinových krmiv uvedených v příloze č.  12, s výjimkou močoviny a jejích derivátů, amonných solí a kvasnic kultivovaných na substrátech rostlinného nebo živočišného původu, jsou stanoveny v příloze č.  4 části A a v příloze č. 6 v bodech 1 až 5, 6A, 6B a 8,
b)   pro výrobce premixů s použitím doplňkových látek skupin stimulátory růstu, antikokcidika, chemoterapeutika, dále s použitím vitaminu A, vitaminu D, mědi a selenu, jsou stanoveny v příloze č. 4 části A a v příloze č. 7 v bodech 1 až 5, 6A, 6B a 8,
c)   pro výrobce kompletních a doplňkových krmiv s použitím doplňkových látek skupin stimulátory růstu, antikokcidika, chemoterapeutika, dále s použitím vitaminu A, vitaminu D, mědi a selenu nebo jejich premixů, mimo výrobce uvedené v odstavci 4, jsou stanoveny v příloze č. 4 části C a v příloze č. 8 v bodech 1 až 5, 6A, 6B a 7. Pokud je povoleno dávkování premixu v podílu nižším než 0,2 %, vztahují se na výrobní provozy, výrobní zařízení a vedení evidence požadavky stanovené v příloze č. 4 části B a v příloze č. 8 v bodech 1 až 5, 6A, 6B a 7,
d)   pro výrobce kompletních a doplňkových krmiv s použitím krmných surovin s nadlimitním obsahem nežádoucích látek a produktů podle § 2 odst. 2 a 3, mimo výrobce uvedené v odstavci 5, jsou stanoveny v příloze č. 4 části B nebo C a v příloze č. 9 v bodech 1 až 5, 6A, 6B a 7,
e)   pro výrobce doplňkových látek, u nichž je stanoven nejvýše přípustný obsah doplňkové látky v kompletním krmivu v příloze č. 14 části C, mimo doplňkové látky ze skupin uvedených v odstavci 3 písm. a), jsou uvedeny v příloze č. 4 části A a v příloze č. 10 v bodech 1 až 5 a 6A,
f)   pro výrobce premixů s použitím doplňkových látek, u nichž je stanoven nejvýše přípustný obsah doplňkové látky v kompletním krmivu v příloze č. 14 části C, mimo doplňkové látky a skupiny doplňkových látek uvedené v odstavci 3 písm. b), jsou stanoveny v příloze č. 4 části A a v příloze č. 10 v bodech 1 až 5 a 6B,
g)   pro výrobce kompletních a doplňkových krmiv s použitím doplňkových látek, u nichž je stanoven nejvýše přípustný obsah doplňkové látky v kompletním krmivu v příloze č. 14 části C nebo s použitím premixů těchto látek a nejedná-li se o doplňkové látky skupin stimulátory růstu, antikokcidika, chemoterapeutika, dále vitamin A, vitamin D, měď a selen, a rovněž pro výrobce kompletních a doplňkových krmiv s použitím doplňkových látek, u nichž není stanoven v příloze č. 14 části C nejvýše přípustný obsah doplňkové látky v kompletním krmivu, nebo s použitím premixů těchto látek, a jedná-li se o doplňkové látky skupin vitaminy a provitaminy, karotenoidy a xanthofyly, enzymy a mikroorganizmy, jsou stanoveny v příloze č. 4 části B nebo C a v příloze č. 10 v bodech 1 až 5 a 6C.

(4) Požadavky na výrobní provozy, výrobní zařízení a na vedení evidence pro výrobce kompletních a doplňkových krmiv s použitím doplňkových látek skupin stimulátory růstu, antikokcidika, chemoterapeutika, dále s použitím vitaminu A, vitaminu D, mědi a selenu nebo jejich premixů, kteří vyrábějí jen pro vlastní potřebu, jsou stanoveny v příloze č. 4 části C a v příloze č. 8 v bodech 1 až 5, 6A a 6B. Pokud je povoleno dávkování premixu v podílu nižším než 0,2 %, vztahují se na výrobní provozy, výrobní zařízení a vedení evidence požadavky stanovené v příloze č. 4 části B a v příloze č. 8 v bodech 1 až 5, 6A a 6B.

(5) Požadavky na výrobní provozy, výrobní zařízení a vedení evidence stanovené pro výrobce kompletních a doplňkových krmiv s použitím krmných surovin s nadlimitním obsahem nežádoucích látek a produktů podle § 2 odst. 2 a 3, kteří vyrábějí jen pro vlastní potřebu, jsou stanoveny v příloze č. 4 části B nebo C a v příloze č. 9 v bodech 1 až 5, 6A a 6B.

(6) Požadavky na výrobní zařízení pro výrobu krmiv s použitím doplňkových krmiv jsou stanoveny v příloze č. 5.

§ 5
Požadavky na dodavatele nebo dovozce uvádějící do oběhu doplňkové látky nebo premixy nebo určitá proteinová krmiva

(1) Manipulací u dodavatele nebo dovozce se rozumí držení doplňkových látek, premixů nebo určitých proteinových krmiv spojené se změnou balení, označování nebo jiný způsob úprav, který nezmění složení nebo jakost výrobků.

(2) Požadavky, včetně náležitostí vedení evidence, pro dodavatele nebo dovozce doplňkových látek a určitých proteinových krmiv uvedené v § 4 odst. 3 písm. a) jsou stanoveny v příloze č. 6 v bodech 4, 5, 6A a 8, pokud provádějí změnu balení, i v bodě 3 a v příloze č. 4 části A v bodě 2.

(3) Požadavky, včetně náležitostí vedení evidence, pro dodavatele nebo dovozce premixů obsahujících doplňkové látky uvedené v § 4 odst. 3 písm. b) jsou stanoveny v příloze č. 7 v bodech 4, 5, 6B a 8, pokud provádějí změnu balení, i v bodě 3 a v příloze č. 4 části A v bodě 2.

(4) Požadavky, včetně náležitostí vedení evidence, pro dodavatele nebo dovozce doplňkových látek nebo jejich premixů uvedených v § 4 odst. 3 písm. e) a f) jsou stanoveny v příloze č. 10 v bodech 4, 5, 6A, 6B a 7, pokud provádějí změnu balení, i v bodě 3 a v příloze č. 4 části A v bodě 2.

§ 6
Požadavky na evidenci pro distributory a dovozce, kteří nemají v držení a uvádějí do oběhu doplňkové látky nebo premixy nebo určitá proteinová krmiva

(1) Distributor a dovozce vede při uvádění do oběhu doplňkových látek nebo určitých proteinových krmiv evidenci

a)   o jménech a adresách výrobců a uživatelů, kterým byly doplňkové látky nebo určitá proteinová krmiva dodána,
b)   druhů výrobků, jejich dodaných množství včetně dat výroby, čísel výrobních šarží nebo údajů o specifické části výroby, pokud se jedná o výrobky z kontinuální výroby, a dále
c)   evidenci původu u dodaných doplňkových látek.

(2) Distributor a dovozce vede při uvádění do oběhu premixů evidenci

a)   o jménech a adresách výrobců a odběratelů, kterým byly premixy dodány,
b)   o původu a množství dodaných premixů, o datu dodání, o druhu a označení premixu, o číslu výrobní šarže nebo specifické části produkce, pokud se jedná o výrobky z kontinuální výroby.

(3) Distributor a dovozce

a)   zpracuje reklamační řád, ze kterého je patrné, jakým způsobem bude případná stížnost vyřízena, včetně způsobu rychlého stažení výrobku jak z distribuční sítě, tak od uživatelů,
b)   vede evidenci o případném stažení výrobku z oběhu, ve které je uvedena vrácená hmotnost a důvod vrácení doplňkové látky, určitého proteinového krmiva nebo premixu; pokud je doplňková látka, určité proteinové krmivo nebo premix určen k likvidaci, musí být způsob likvidace evidován.2)

ODDĺL DRUHÝ
KRMNÉ SUROVINY A URČITÁ PROTEINOVÁ KRMIVA3)
§ 7
Krmné suroviny

(1) Krmné suroviny pro výrobu krmných směsí a ke krmení, jejich názvy, popis, technologické způsoby úpravy a závazné znaky pro deklaraci stanoví příloha č. 11. Předpokladem je, že krmné suroviny musí být zdravé, nefalšované, obchodovatelné jakosti a tím nesmí představovat riziko pro zdraví lidí nebo zvířat nebo životní prostředí.

(2) Krmné suroviny obsažené v příloze č. 11 části B nebo B 1 mohou být uváděny do oběhu jen pod názvy v ní uvedenými.

(3) Požadavky na chemickou a botanickou čistotu krmných surovin jsou následující:

a)   nesmí obsahovat chemické nečistoty, pomocné látky, případně příslušné doplňkové látky pocházející z výrobního postupu do té míry, jak to umožňuje správná výrobní praxe, pokud v části B přílohy není stanoven určitý maximální obsah pro danou krmnou surovinu,
b)   botanická čistota nesmí být nižší než 95 %, pokud není v příloze č. 11 části B, B 1 nebo C stanovena jiná hodnota,
c)   za botanické nečistoty se považují
1.  přirozené neškodné nečistoty, tj. sláma, její úlomky, plevy, semena jiných pěstovaných druhů, semena plevelů, pokud nepatří mezi škodlivé nečistoty podle bodu 3 a písmene d),
2.  neškodlivá jiná olejnatá semena nebo olejnaté plody nebo jejich zbytky pocházející z předchozího zpracování, jejichž obsah nesmí překročit 0,5 %,
3.  škodlivé nečistoty a škodlivá olejnatá semena u obilovin, luskovin, olejnin a ostatních zrnin, tj. semena a plody plevelů, které jsou uvedeny v příloze č. 3,
d)   obsah semen svízele nebo jejich části smí být nejvýše 0,5 %,
e)   limitní hodnoty stanovené pod písmeny a) až d) se vztahují na hmotnost krmné suroviny.

(4) Požadavky na obsah vlhkosti a nerozpustného podílu popela v kyselině chlorovodíkové

a)   u krmných surovin se v případě, že v příloze č. 11 části B, B 1 nebo C není stanoven jiný limitní obsah vlhkosti, deklaruje vždy obsah překračující hodnotu 14,0 %. Na žádost odběratele se deklaruje vlhkost i v případech, nepřekračuje-li 14,0 %,
b)   u krmných surovin se v případě, že v příloze č. 11 části B, B 1 nebo C není stanoven jiný limitní obsah nerozpustného podílu popela v kyselině chlorovodíkové, deklaruje vždy obsah překračující 22 g/kg, vyjádřeno v sušině.

(5) Jiné krmné suroviny než ty, které jsou obsaženy v části B přílohy č. 11, lze uvádět do oběhu, používat pro výrobu krmných směsí a ke krmení jen v případě, že jsou uvedeny v příloze č. 11 části B 1, a za podmínek uvedených v odstavcích 1 až 4.

(6) Krmné suroviny uvedené v příloze č. 11 části B nebo B 1 a odpovídající požadavkům odstavců 1 až 4 smějí být při uvádění do oběhu smíchávány v různém poměru za předpokladu, že se vždy uvede procentické zastoupení jednotlivých krmných surovin.

(7) Pokud jsou použity krmné suroviny jako denaturační nebo pojivé látky při výrobě jiných krmných surovin, smějí být použity jen krmné suroviny uvedené v příloze č. 11 části B nebo B 1 a podíl krmných surovin použitých jako pojivé látky nesmí přesáhnout 3 % z celkové hmotnosti výrobku, do kterého byly použity.

(8) Krmné suroviny, které nejsou uvedeny v části B nebo B 1 přílohy č. 11, smějí být uváděny do oběhu a používány jen k výrobě krmných směsí pro domácí zvířata a pouze za předpokladu, že

a)   patří ke skupinám krmných surovin uvedených v části C přílohy,
b)   jsou označeny jinými názvy než jsou názvy krmných surovin uvedené v části B nebo B 1 přílohy, a
c)   jsou u nich deklarovány jakostní znaky podle sloupce 3 části C a odpovídají požadavkům odstavců 1, 3 a 4.

§ 8
Určitá proteinová krmiva

(1) Určitá proteinová krmiva povolená pro výrobu, uvádění do oběhu a ke krmení jsou uvedena v příloze č. 12.

(2) Určitá proteinová krmiva mohou být uváděna do oběhu jen pod názvy uvedenými v příloze č. 12 ve sloupci 2 a za podmínky, že jsou nezávadná, odpovídají popisu ve sloupci 3 a požadavkům ve sloupci 5 a v daném případě byla vyrobena na substrátu podle sloupce 4.

(3) Určitá proteinová krmiva smějí být zpracovávána do krmných směsí a uváděna do oběhu jen za podmínek stanovených v příloze č. 12 ve sloupcích 6 a 7.

§ 9

(1) U krmných surovin a určitých proteinových krmiv jsou považovány údaje zkoušených hodnot limitních a deklarovaných znaků za ještě vyhovující, pokud nepřekračují toleranci uvedené hodnoty podle přílohy č. 13 ve sloupci 4.

(2) Není-li na limitní a deklarované znaky stanovena tolerance v příloze č. 13 ve sloupci 4, jsou považovány údaje zkoušených hodnot za ještě vyhovující, pokud se neodchylují od uvedené hodnoty o více, než je reprodukovatelnost1) zkoušeného znaku.

(3) Není-li na určitý znak stanovena tolerance v příloze č. 13 ve sloupci 4 a není-li stanovena ani reprodukovatelnost, jakostní znak se nehodnotí.

§ 10

Krmné suroviny s hygroskopickými vlastnostmi, pokud jsou upraveny granulováním, aglomerací nebo obdukcí, se nepovažují za hygroskopické.

ODDĺL TŘETĺ
DOPLŇKOVÉ LÁTKY, PREMIXY A NOSIČE
§ 11
Doplňkové látky

(1) Doplňkové látky povolené pro výrobu nebo uvádění do oběhu nebo užití ve výživě zvířat, jejich chemické názvy nebo popis, podmínky jejich použití, stanovené limitní obsahy v kompletních krmivech a jejich tolerance jsou uvedeny v příloze č. 14. Doplňkové látky, jejichž povolení je vázáno na osobu odpovědnou za jejich uvádění do oběhu za podmínky, že výrobce a dovozce je registrován v České republice, jsou uvedeny v příloze č. 14 části D.

(2) Nejnižší a nejvyšší obsah doplňkových látek stanovený v příloze č. 14 části C se vztahuje na kompletní krmivo s obsahem sušiny 88 %, pokud není v příloze č. 14 části C uvedeno jinak. V případě, že je v krmivu obsažena doplňková látka a současně jako přirozená součást krmiva i látka shodná s touto doplňkovou látkou, nesmí součet množství doplňkové látky a množství shodné látky přirozeně se vyskytující být vyšší než nejvýše přípustný nebo nižší než nejníže přípustný obsah doplňkové látky stanovený v příloze č. 14 části C ve sloupci 7, u enzymů a mikroorganizmů ve sloupci 6.

(3) V doplňkových krmivech lze překročit stanovené nejvýše přípustné obsahy doplňkových látek uvedené v příloze č. 14 části C ve sloupci 7, u enzymů a mikroorganizmů ve sloupci 6 v případě, že při použití doplňkového krmiva podle krmného návodu bude dodržen nejvýše přípustný obsah doplňkových látek stanovený pro kompletní krmivo nebo v denní krmné dávce. Toto ustanovení se nevztahuje na doplňkové látky uvedené dále v odstavci 4.

(4) Obsah doplňkových látek ze skupin stimulátorů růstu, antikokcidik, chemoterapeutik, vitaminů D a stopových prvků může v doplňkových krmivech překročit nejvýše přípustný obsah stanovený v příloze č. 14 části C ve sloupci 7 pro kompletní krmivo, pokud obsah těchto doplňkových látek nepřekročí pětinásobek stanoveného nejvýše přípustného obsahu. To se u obsahu stopových prvků nevztahuje na minerální doplňková krmiva pro hospodářská zvířata a na doplňková krmiva pro domácí zvířata.

(5) Ustanovení odstavce 4 se u obsahu vitaminů D a stimulátorů růstu nevztahuje na

a)   doplňková krmiva pro prasata, pokud obsah vitaminů D nepřekročí 20 000 m.j./kg a obsah stimulátoru růstu 200 mg/kg,
b)   minerální doplňková krmiva pro hospodářská zvířata s výjimkou minerálních doplňkových krmiv pro skot ve výkrmu, pokud obsah vitaminů D nepřekročí 200 000 m.j./kg a obsah stimulátoru růstu 1 000 mg/kg,
c)   minerální doplňková krmiva pro skot ve výkrmu, pokud obsah vitaminů D nepřekročí 200 000 m.j./kg a obsah stimulátoru růstu 2 000 mg/kg.

(6) Ustanovení odstavce 5 lze použít pouze v případě, že doplňkové krmivo má takové složení, a to zejména s ohledem na obsah dusíkatých látek nebo veškerých cukrů nebo minerálních látek, které zabraňuje tomu, aby při zkrmování nebyl překročen nejvýše přípustný obsah doplňkových látek v kompletním krmivu stanovený v příloze č. 14 části C ve sloupci 7, u enzymů a mikroorganizmů ve sloupci 6.

(7) Doplňkovou látku určenou pro jeden druh nebo kategorii zvířat současně jako stimulátor růstu a jako antikokcidikum lze použít v jednom krmivu pouze pro jeden stanovený účel.

(8) Pro hodnocení obsahu doplňkových látek platí, že

a)   údaje zkoušených hodnot jsou považovány ještě za vyhovující, pokud nepřekračují toleranci uvedené hodnoty podle přílohy č. 14 části A s přihlédnutím k hodnotám reprodukovatelnosti1) zahrnujícím chyby při odběru a zkoušení vzorků,
b)   doplňkové látky, na které nejsou stanoveny hodnoty reprodukovatelnosti,1) se nehodnotí,
c)   při posuzování znečištění výrobku jinými látkami podle § 7 odst. 2 zákona se údaje zkoušených hodnot doplňkových látek hodnotí pouze s použitím hodnot reprodukovatelnosti.1)

(9) Pro vyjádření obsahů doplňkových látek platí, že

a)   aktivita mikroorganizmů je v jednotkách CFU vyjádřený počet mikroorganizmů tvořících kolonie. Počet jednotek CFU udává počet aktivních zárodků mikrobiálního kmene v 1 g výrobku (CFU/g),
b)   aktivita enzymů je aktivita vyjádřená v enzymových jednotkách aktivity na 1 g výrobku (U/g). Jedna enzymová jednotka aktivity (U) je množství enzymu, které katalyzuje přeměnu jednoho mikromolu substrátu za jednu minutu při definovaných podmínkách.

(10) Doplňkovými látkami nejsou látky přítomné v krmných surovinách v přirozeném stavu, které jsou součástí normálního složení krmiva a které jsou shodné s látkami povolenými touto vyhláškou, za předpokladu, že se nejedná o produkty zvláště obohacené látkami shodnými s doplňkovými látkami.

(11) Ustanovení odstavců 1 až 10 se nevztahují na pomocné přípravky používané cíleně jako látky při výrobě krmných surovin nebo doplňkových a kompletních krmiv za účelem dosažení určitého technologického stavu v průběhu opracovávání při úpravě nebo výrobě, které mohou způsobit neúmyslnou, ale technicky nevyhnutelnou přítomnost residuí těchto látek nebo jejich derivátů ve finálním produktu za předpokladu, že tato residua nepředstavují žádné ohrožení zdraví a nemají žádný technologický dopad na finální produkt.

Premixy a nosiče
§ 12

(1) K výrobě premixů určených pro uvádění do oběhu se používají jen doplňkové látky uvedené v příloze č. 14 části C ve sloupcích 2 a 3, případně aminokyseliny uvedené v příloze č. 12 ve sloupci 2, a nosiče, které odpovídají ustanovením § 7 a 14 vyhlášky, za podmínky, že jsou v premixu fyzikálně-chemicky snášenlivé.

(2) V premixu lze použít jen jeden stimulátor růstu a vždy jen jednu doplňkovou látku k prevenci kokcidiozy (antikokcidikum) nebo histomoniázy (chemoterapeutikum).

(3) Pokud je do premixu zařazen vitamin D, může být použit jen v jedné z forem uvedených v příloze č. 14 části C.

§ 13

(1) U premixů jsou považovány údaje zkoušených hodnot za ještě vyhovující

a)   u doplňkových látek, pokud vyhovují ustanovení § 11 odst. 8 s přihlédnutím k hodnotám reprodukovatelnosti,1)
b)   u deklarovaných jakostních znaků mimo doplňkové látky, pokud nepřekračují toleranci uvedené hodnoty podle přílohy č. 13 ve sloupci 4,
c)   u jakostních znaků mimo doplňkové látky, pro které nejsou stanoveny tolerance v příloze č. 13 ve sloupci 4, pokud se neodchylují od uvedené hodnoty o více, než stanoví hodnoty reprodukovatelnosti.1)

(2) Nejsou-li na jakostní znaky, mimo doplňkové látky, stanoveny tolerance v příloze č. 13 ve sloupci 4 ani hodnoty reprodukovatelnosti,1) znaky se nehodnotí.

§ 14

(1) K výrobě premixů určených pro uvádění do oběhu se používají nosiče, které neovlivní negativně jakost a stabilitu premixů a dodržení jakostních znaků kompletních, doplňkových a dietních krmiv, do kterých jsou premixy doplňkových látek zpracovány.

(2) Nejvýše přípustný obsah nežádoucích látek v nosiči je stanoven v příloze č. 3.

ODDĺL ČTVRTÝ
KOMPLETNĺ A DOPLŇKOVÁ KRMIVA
§ 15

(1) Za kompletní a doplňková krmiva se rovněž považují

a)   melasová krmiva, kterými jsou kompletní nebo doplňková krmiva obsahující více než 140 g/kg v sušině veškerých cukrů vyjádřených jako sacharósa a k jejichž výrobě byla kromě jiných krmných surovin použita i melasa,
b)   mléčné krmné směsi obsahující více než 40 % mléčných výrobků, které jsou určeny k výživě mláďat jako doplněk nebo náhražka postkolostrálního mléka nebo k výkrmu mláďat,
c)   doplňková minerální krmiva, kterými jsou doplňková krmiva obsahující více než 400 g/kg popela v sušině,
d)   krmiva pro zvláštní účely výživy (dále jen "dietní krmiva"), kterými jsou krmiva, která se svým specifickým složením nebo způsobem výroby zřetelně odlišují od běžných krmiv, jsou určena k zajištění zvláštních výživářsko-fyziologických účelů výživy stanovených v příloze č. 15 pro určité kategorie nebo druhy hospodářských nebo domácích zvířat, a nejedná se o veterinární léčiva nebo přípravky.4)

(2) K výrobě kompletních a doplňkových krmiv, mléčných krmných směsí a dietních krmiv pro hospodářská zvířata se používají krmné suroviny podle přílohy č. 11 částí B a B 1 nebo jejich směsi, určitá proteinová krmiva podle přílohy č. 12, doplňkové látky podle přílohy č. 14 části C sloupců 2 a 3 a premixy odpovídající požadavkům stanoveným v § 12 a 14 a u dietních krmiv dále krmné suroviny uvedené v příloze č. 15.

(3) Jedná-li se o směs krmných surovin podle § 7 odst. 6 odpovídající svým složením doplňkovému krmivu a je-li určena pro přímé zkrmování, řídí se ustanoveními pro doplňková krmiva.

(4) K výrobě kompletních a doplňkových krmiv a dietních krmiv pro domácí zvířata určených pro uvádění do oběhu, se používají doplňkové látky podle přílohy č. 14 části C sloupců 2 a 3 a premixy odpovídající požadavkům stanoveným v § 12 a 14. K výrobě se dále používají krmné suroviny podle přílohy č. 7 a určitá proteinová krmiva podle přílohy č. 8, popřípadě jiné krmné suroviny, které se uvedou v označení, a u dietních krmiv dále krmné suroviny uvedené v příloze č. 15.

(5) V kompletním a doplňkovém krmivu lze použít jen jeden stimulátor růstu a vždy jen jednu doplňkovou látku k prevenci kokcidiozy (antikokcidikum) nebo histomoniázy (chemoterapeutikum).

(6) Do kompletních a doplňkových krmiv pro přežvýkavce nelze použít krmné suroviny pocházející ze savčích tkání nebo je obsahující s výjimkou surovin uvedených v příloze č. 1 v bodě 9.

§ 16
Požadavky na jakost

(1) Obsah vlhkosti u kompletních a doplňkových a dietních krmiv je nejvýše

a)   u doplňkových minerálních krmiv bez krmných surovin organického původu 5,0 %,
b)   u doplňkových minerálních krmiv obsahujících krmné suroviny organického původu 10,0 %,
c)   u mléčných krmných směsí a kompletních a doplňkových krmiv obsahujících více než 40 % mléčných výrobků 7,0 %,
d)   u ostatních kompletních a doplňkových krmiv a dietních krmiv 14,0 %, s výjimkou
1.  krmných směsí z celých zrn,
2.  melasových krmiv,
3.  polosuchých, mokrých a tekutých krmných směsí,
e)   u kompletních a doplňkových krmiv a dietních krmiv může být nejvýše stanovený obsah vlhkosti uvedený pod písmeny a) až d) překročen, jsou-li použity konzervační látky a je-li deklarován obsah vlhkosti a doba trvanlivosti kompletního a doplňkového krmiva.

(2) Obsah nerozpustného podílu popela v kyselině chlorovodíkové v sušině u kompletních a doplňkových a dietních krmiv, s výjimkou kompletních a doplňkových a dietních krmiv obsahujících povolená minerální pojiva, u doplňkových minerálních krmiv a u kompletních a doplňkových a dietních krmiv obsahujících více než 50 % cukrovkových řízků nebo cukrovarských vyloužených řízků, smí být nejvýše

a)   u kompletních a doplňkových a dietních krmiv obsahujících převážně vedlejší výrobky z rýže 30 g/kg,
b)   u ostatních kompletních a doplňkových a dietních krmiv 20 g/kg.

U kompletních a doplňkových a dietních krmiv obsahujících minerální pojiva nebo obsahujících více než 50 % cukrovkových řízků nebo cukrovarských vyloužených řízků nebo u doplňkových minerálních krmiv se obsah nerozpustného podílu popela v kyselině chlorovodíkové deklaruje stejným způsobem jako v případech, kdy překročí u písmene a) 30 g/kg nebo u písmene b) 20 g/kg.

(3) Teplota granulovaných kompletních a doplňkových a dietních krmiv při expedici je nejvýše 30 °C, v období měsíce května až září nejvýše 40 °C.

(4) Doplňkové látky nebo premixy nebo kompletní a doplňková a dietní krmiva s doplňkovými látkami nebo s použitím premixů musí být v obsahu doplňkových látek homogenní. Homogenita je znak, který je vyjadřován proměnlivostí hodnot obsažených a sledovaných doplňkových látek.1)

(5) Premixy nebo kompletní nebo doplňková nebo dietní krmiva nesmí být kontaminovány doplňkovými látkami, které nejsou určené pro daný druh a kategorii zvířat, a nesmí být proto v premixu nebo v kompletním a doplňkovém a dietním krmivu zjištěny v obsahu vyšším, než je mez stanovitelnosti metody, která byla použita k jejich prokázání.1)

(6) Premixy nebo kompletní a doplňková a dietní krmiva nesmí být křížově kontaminovány a výrobce musí křížové kontaminaci zabránit.

§ 17

(1) U kompletních, doplňkových a dietních krmiv jsou považovány údaje zkoušených hodnot za ještě vyhovující

a)   u doplňkových látek, pokud vyhovují ustanovení § 11 odst. 8,
b)   u jakostních znaků, mimo doplňkové látky, deklarovaných podle přílohy č. 26 u krmiv pro hospodářská zvířata nebo přílohy č. 27 u krmiv pro domácí zvířata a u dalších deklarovaných jakostních znaků, mimo doplňkové látky, a u limitních jakostních znaků, pokud nepřekračují tolerance uvedené hodnoty podle přílohy č.  16 ve sloupci 4 nebo podle přílohy č. 17 ve sloupci 4,
c)   u jakostních znaků, mimo doplňkové látky, na které nejsou stanoveny tolerance v příloze č. 16 ve sloupci 4 nebo v příloze č. 17 ve sloupci 4, pokud se neodchylují od uvedené hodnoty o více, než stanoví hodnota reprodukovatelnosti.1)

(2) Nejsou-li na jakostní znaky, s výjimkou doplňkových látek, stanoveny tolerance v příloze č. 16 ve sloupci 4 nebo v příloze č. 17 ve sloupci 4, ani hodnoty reprodukovatelnosti,1) znaky se nehodnotí.

ODDĺL PÁTÝ
ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PRO VÝROBU, ZPRACOVÁNĺ, DOVOZ A UVÁDĚNĺ DO OBĚHU

§ 18

(1) Pro prokázání odborné způsobilosti se vyžaduje

a)   pro výrobu, dovoz a uvádění do oběhu doplňkových látek úspěšné dokončení vysokoškolského studia s výjimkou bakalářských studijních programů5) z oblasti chemie nebo biologie nebo biotechnologie nebo farmacie nebo lékařství nebo veterinárního lékařství nebo potravinářství nebo zemědělství a odborná praxe vztahující se k výrobě nebo používání látek v minimální délce dvou let,
b)   pro výrobu, dovoz a uvádění do oběhu premixů nebo kompletních a doplňkových krmiv s použitím doplňkových látek nebo s použitím premixů nebo pro výrobu a zpracování určitých proteinových krmiv nebo pro zpracování krmiv s nadlimitním obsahem nežádoucích látek,
1.  úspěšné ukončení vysokoškolského studia s výjimkou bakalářských studijních programů5) z oblasti zemědělství nebo veterinárního lékařství, nebo
2.  úspěšné ukončení vysokoškolských studií uvedených pod písmenem a) s výjimkou zemědělství a veterinárního lékařství a po nich úspěšné ukončení postgraduálního studia na vysoké škole zemědělského nebo veterinárního směru s odborným zaměřením na krmiva a výživu zvířat a odborná praxe vztahující se k výrobě nebo k uvádění do oběhu nebo používání premixů nebo kompletních a doplňkových krmiv s použitím doplňkových látek nebo s použitím premixů v minimální délce tří let,
c)   pouze pro výrobu krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů maturitní zkouška na střední odborné škole zemědělského nebo veterinárního nebo potravinářského směru a odborná praxe ve výrobě krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů v minimální délce čtyř let,
d)   pro dovoz a uvádění do oběhu premixů nebo určitých proteinových krmiv nebo zrnin nebo olejnin získaných prostřednictvím geneticky modifikovaných organizmů nebo obsahujících geneticky modifikované organizmy maturitní zkouška. Na tuto činnost se k prokázání odborné způsobilosti praxe nevyžaduje.

§ 19
Registrace výrobců, dovozců a dodavatelů

(1) Žádost o registraci výrobce nebo dovozce nebo dodavatele obsahuje

a)   jde-li o osobu právnickou, obchodní jméno, sídlo, druh právnické osoby, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, a jde-li o osobu fyzickou, její jméno, příjmení (dále jen "jméno"), místo trvalého pobytu a rodné číslo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo žadatele; nemá-li rodné číslo, data narození,
b)   jde-li o osobu právnickou se sídlem v zahraničí, sídlo organizační složky této osoby v České republice nebo jméno a místo trvalého pobytu osoby odpovědné v České republice; jde-li o osobu fyzickou se sídlem v zahraničí, jméno, datum narození, místo trvalého pobytu nebo jméno a místo trvalého pobytu osoby odpovědné v České republice,
c)   výpis z obchodního rejstříku, jde-li o osobu v něm zapsanou, nebo živnostenské oprávnění, popř. zřizovací listinu vydanou příslušným orgánem státní správy,
d)   název a adresu výrobního provozu, druh výroby a její specifikaci,
e)   údaje, které jsou předmětem ochrany patentových práv6) a uvedení údajů, které jsou označeny za obchodní tajemství,7)
f)   doklad o splnění požadavků stanovených v § 4 a 7 zákona a limit dávkování premixu, je-li používán,
g)   u žadatelů o výrobu doplňkových látek nebo určitých proteinových krmiv nebo premixů nebo krmiv s použitím doplňkových látek nebo krmiv s použitím premixů nebo u žadatelů o zpracování krmiv s nadlimitním obsahem nežádoucích látek jméno, příjmení a místo trvalého pobytu osoby odpovědné za výrobu a osvědčení o její odborné způsobilosti podle § 6 odst. 2 zákona,
h)   u žadatelů o dovoz nebo uvádění do oběhu (dodavatelé), kteří manipulují s doplňkovými látkami nebo určitými proteinovými krmivy nebo premixy nebo zrninami nebo olejninami získanými prostřednictvím geneticky modifikovaných organizmů nebo obsahující geneticky modifikované organizmy, jméno, příjmení a místo trvalého pobytu odpovědné osoby a osvědčení o její odborné způsobilosti podle § 6 odst. 2 zákona,
i)   doklad o zápisu do seznamu geneticky modifikovaných organizmů a produktů schválených pro uvádění do oběhu v České republice,8)
j)   metody zkoušení, pokud nejsou uvedeny ve zvláštním právním předpise.1)

(2) Žádost o registraci včetně dalších náležitostí se předkládá v českém jazyce.

(3) Další náležitosti žádosti o registraci jsou obsaženy v příloze č. 18.

§ 20
Registrace distributorů

Žádost o registraci obsahuje

a)   jde-li o osobu právnickou, obchodní jméno, sídlo, druh právnické osoby, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, a jde-li o osobu fyzickou, jméno, místo trvalého pobytu, rodné číslo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo žadatele,
b)   výpis z obchodního rejstříku, jde-li o osobu v něm zapsanou, nebo živnostenské oprávnění, popř. zřizovací listinu vydanou příslušným orgánem státní správy,
c)   druhy doplňkových látek nebo premixy nebo krmiva uvedené v § 4 odst. 3 písm. a) a b) zákona nebo zrniny nebo olejniny získané prostřednictvím geneticky modifikovaných organizmů nebo obsahující geneticky modifikované organizmy,
d)   písemné prohlášení žadatele, že zajistí vedení dokumentace a evidence výrobků, jejichž uvádění do oběhu zprostředkovává v souladu s ustanovením § 6,
e)   doklad o zápisu do seznamu geneticky modifikovaných organizmů a produktů schválených pro uvádění do oběhu v České republice.8)

Biologické zkoušení
§ 21

(1) Biologické zkoušení se provádí v souběžně opakovaných srovnávacích pokusech a postupuje se podle příloh č. 19 až 23.

(2) Údaje o výsledcích biologického zkoušení se evidují pro každý opakovaný pokus samostatně.

(3) Součástí biologického zkoušení je analytické ověření složení použitých doplňkových látek, premixů, určitých proteinových krmiv, krmných surovin nebo produktů, které byly získány nebo upraveny pomocí nových technologických postupů nebo které nemají dosud charakter krmiva. Výsledky analytického ověření musí dostatečně vyjadřovat obsah živin, obsah doplňkových látek a zdravotní nezávadnost.

(4) Zkoušení bezpečnosti v rozsahu odpovídajícím druhu doplňkové látky se provádí podle přílohy č. 23 části I, zkoušení určitých proteinových krmiv se provádí podle přílohy č. 23 části II, zkoušení bezpečnosti krmných surovin nebo produktů, které byly získány nebo upraveny pomocí nových technologických postupů nebo které nemají dosud charakter krmiva a u nichž je předpoklad zvýšených rizik, se provádí podle přílohy č. 23 části I a je součástí biologického zkoušení.

§ 22

(1) Souhrnná dokumentace biologického zkoušení doplňkových látek, určitých proteinových krmiv, krmných surovin nebo produktů, které byly získány nebo upraveny pomocí nových technologických postupů nebo které nemají dosud charakter krmiva, se zpracovává způsobem uvedeným v příloze č. 24.

(2) Souhrnná dokumentace biologického zkoušení doplňkových látek se doplňuje monografií podle přílohy č. 25.

§ 23
Evidence výsledků

(1) U základního biologického zkoušení se evidují

a)   název a sídlo právnické osoby, která zkoušky prováděla, a jméno osoby odpovědné za provedení,
b)   druh zkoušeného krmiva, doplňkové látky nebo premixu; jeho složení a jakostní znaky stanovené analýzou; referenční číslo použité partie; kvalitativní a kvantitativní složení denní krmné dávky,
c)   druh, plemeno, stáří a pohlaví zvířat a jejich označení,
d)   počet pokusných a kontrolních skupin zvířat, počet zvířat v každé skupině a počet souběžně opakovaných srovnávacích pokusů,
e)   zdravotní stav zvířat, podmínky krmení a chovu včetně případných změn,
f)   datum zahájení a ukončení zkoušky,
g)   místo konání zkoušky,
h)   výsledky a v daném případě statistické vyhodnocení průkaznosti výsledků, nepříznivé účinky a jiné změny vzniklé v průběhu zkoušky.

(2) U zkoušení konzervační účinnosti se evidují

a)   název a sídlo právnické osoby, která zkoušky prováděla, a jméno osoby odpovědné za provedení,
b)   druh zkoušené konzervační látky, její složení a koncentrace,
c)   způsob dávkování konzervační látky,
d)   druh krmiva použitého pro konzervaci; způsob jeho úpravy; složení a jakost krmiva stanovená na počátku zkoušky fyzikálním, chemickým a jiným zkoušením,
e)   místo konání, datum zahájení a ukončení zkoušky,
f)   sledované ukazatele v průběhu zkoušky jako teplota, ztráty hmotnosti během konzervace apod.,
g)   složení a jakost krmiva stanovená po ukončení zkoušky fyzikálním, chemickým a jiným zkoušením,
h)   případné nepříznivé účinky a jiné změny vzniklé v průběhu zkoušky,
i)   výsledky dalšího zkoušení, pokud bylo prováděno.

(3) U zkoušení jakosti živočišných produktů se evidují

a)   název a sídlo právnické osoby, která zkoušky prováděla, jméno osoby odpovědné za provedení a místo provedení,
b)   druhy odebraných vzorků živočišných produktů,
c)   počet zvířat, od kterých byly odebrány vzorky, kategorie a stáří zvířat, způsob krmení, jakost zkoušeného krmiva, doplňkové látky nebo premixu,
d)   datum odběru vzorků a způsob uchování vzorků do data zahájení zkoušky,
e)   výsledky zkoušek.

(4) U zkoušení bezpečnosti se evidují

a)   název a sídlo právnické osoby, která zkoušky prováděla, jméno osoby odpovědné za provedení a místo provedení,
b)   druh zkoušky a způsob provedení zkoušky,
c)   druh a počet zvířat, na nichž byla zkouška provedena, počet opakování,
d)   datum zahájení a ukončení zkoušky,
e)   výsledky zkoušek a statistická průkaznost výsledků,
f)   výsledky sledování zdravotního stavu zvířat a zdravotní nezávadnosti živočišných produktů.

(5) Všechny provedené zkoušky se dokládají jednotlivě.

ODDĺL SEDMÝ
OZNAČOVÁNĺ KRMIV, DOPLŇKOVÝCH
LÁTEK A PREMIXŮ

§ 24

Kromě požadavků stanovených v § 11 odst. 1 zákona se v označení uvádějí další údaje podle druhu krmiva, doplňkové látky a premixu a podle účelu jejich užití obsažené v § 25 až 30 vyhlášky.

§ 25
Označování krmných surovin

(1) V označení krmných surovin se uvádí

a)   slova "krmná surovina",
b)   název krmné suroviny podle přílohy č. 11 části B nebo B 1 nebo C sloupce 2 a technologická úprava podle přílohy č. 11 části A bodu III sloupce 4, pokud již není v názvu obsažena,
c)   u směsi krmných surovin podle § 7 odst. 6 určené pro výrobu kompletních nebo doplňkových krmiv se uvedou v názvu místo slov "krmná surovina" slova "směs krmných surovin" a dále se uvedou názvy druhů použitých krmných surovin podle přílohy č. 11 části B nebo B 1 sloupce 2,
d)   hodnoty limitních znaků podle § 7 odst. 3 a 4 a hodnoty závazně deklarovaných znaků uvedených v příloze č. 11 části B nebo B 1 sloupci 4 nebo v části C sloupci 3,
e)   jméno nebo obchodní jméno a místo trvalého pobytu osoby odpovědné za údaje v označení, pokud se nejedná o výrobce,
f)   referenční číslo partie u krmných surovin ze skupiny "Výrobky ze suchozemských zvířat" podle přílohy č. 11.

(2) V označení se dále uvádějí, pokud jsou použity,

a)   konzervační látky,
b)   denaturační látky,
c)   pojivé látky,
d)   enzymatické přípravky pro úpravu krmných surovin,
e)   u krmných tuků, s výjimkou krmných tuků vyrobených z teplokrevných suchozemských zvířat, nebo u mastných kyselin rostlinného původu druh výchozí suroviny (druh zvířete, rostliny),
f)   u úsušků píce převládající druh použité pícniny.

(3) V označení výrobku, do kterého byly použity krmné suroviny jako denaturační nebo pojivé látky, se uvádí

a)   při použití jako denaturační látky slova "denaturační látky" a dále se uvede druh a množství krmné suroviny,
b)   při použití jako pojivé látky slova "pojivé látky" a dále se uvede druh použité krmné suroviny.

(4) Na každém jednotlivém obalu, nádobě nebo na nich upevněné etiketě nebo u volně ložených krmných surovin mohou být v průvodním listě uvedeny jiné informace za předpokladu, že tyto informace souvisí s danou krmnou surovinou nebo jejími jakostními znaky, které jsou prokazatelné a nebudou uvádět v omyl. Tyto informace se oddělují od údajů v odstavcích 1 až 3.

(5) U krmných surovin balených do obalů nebo nádob s hmotností obsahu nižší než 10 kg nebo se rovnající 10 kg určených pro konečného uživatele mohou být údaje stanovené v odstavcích 1 až 4 předány kupujícímu vhodným způsobem při prodeji.

(6) Je-li partie krmné suroviny rozdělena v průběhu oběhu, musí být údaje stanovené v odstavcích 1 až 3 spolu s odkazem na původní partii znovu uvedeny na obalu, nádobě nebo na nich upevněné etiketě, nebo u volně ložených krmných surovin v průvodním listě každé oddělené části partie.

(7) Změní-li se složení krmné suroviny v průběhu oběhu, údaje stanovené v odstavcích 1 až 3 se upraví příslušným způsobem osobou odpovědnou za uvedení nových údajů v označení.

(8) U krmných surovin s vyšším obsahem vlhkosti, než je uvedeno v § 7 odst. 4 písm. a), se v označení uvádí varovné upozornění "Neskladovat, urychleně zpracovat.".

(9) V označení krmných surovin pocházejících ze savčích tkání nebo je obsahujících, s výjimkou surovin uvedených v příloze č. 1 bodě 9, se uvede varovné upozornění: "Tato krmná surovina obsahuje protein získaný ze savčích tkání a její zkrmování přežvýkavcům je zakázáno.".

(10) Pokud je zakázáno použití proteinů ze savčích tkání i pro jiná zvířata než pro přežvýkavce, v označení krmné suroviny se varovné upozornění rozšiřuje o další druh nebo kategorie zvířat, pro které je zákaz používání stanoven.

(11) Krmné suroviny, u nichž obsah nežádoucích látek a produktů přesahuje limity stanovené v příloze č. 3 a které splňují podmínky pro zpracování do krmných směsí podle § 2, mohou být uváděny do oběhu za podmínky, že v označení podle odstavce 1 písm. a) bude uvedeno: "Krmná surovina určená pro zpracování ve výrobních provozech registrovaných podle § 4 odst. 3 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.".

(12) Výrobce, dovozce nebo dodavatel může u označení hmotnosti uvést symbol "e" podle zvláštního právního předpisu.9)

§ 26
Označování určitých proteinových krmiv

(1) V označení určitých proteinových krmiv se uvádí

a)   slova "určité proteinové krmivo",
b)   název určitého proteinového krmiva podle přílohy č. 12 ve sloupci 2,
c)   hodnoty závazně deklarovaných znaků a další zvláštní ustanovení uvedená v příloze č. 12 ve sloupci 7,
d)   jméno nebo obchodní jméno a místo trvalého pobytu osoby odpovědné za údaje v označení.

(2) V označení se dále uvádějí, pokud jsou použity,

a)   konzervační látky,
b)   denaturační látky,
c)   pojivé látky.

(3) Pro označování určitých proteinových krmiv dále platí ustanovení § 25 odst. 4 až 7 a odst. 11 a 12.

§ 27
Označování doplňkových látek

(1) V označení doplňkových látek s výjimkou stopových prvků, enzymů a mikroorganizmů se uvádí název podle přílohy č. 14 části C ve sloupci 3, u stopových prvků podle přílohy č. 14 části C ve sloupci 4, u enzymů a mikroorganizmů včetně mikroorganizmů ze skupiny konzervantů podle přílohy č. 14 části C ve sloupci 2. U všech doplňkových látek se uvede obsah účinné látky a obchodní označení dodavatele.

(2) V označení doplňkových látek se dále uvádějí

a)   u stimulátorů růstu, antikokcidik a chemoterapeutik
1.  název a sídlo výrobce, pokud není současně dodavatelem,
2.  kontrolní číslo šarže nebo údaj o specifické části výroby, pokud se jedná o kontinuální výrobu,
3.  upozornění "Určeno výhradně pro výrobu premixů v povolených výrobních provozech výrobců registrovaných podle zákona č. 91/1996 Sb., ve znění zákona č.  244/2000 Sb.",
4.  návod na bezpečné použití, podléhá-li doplňková látka ustanovení v příloze č. 14 části C ve sloupci 8,
b)   u mědi, selenu, vitaminu A a vitaminů D
1.  název a sídlo výrobce, pokud není současně dodavatelem,
2.  kontrolní číslo šarže nebo údaj o specifické části výroby, pokud se jedná o kontinuální výrobu,
3.  upozornění "Určeno výhradně pro výrobu premixů v povolených výrobních provozech výrobců registrovaných podle zákona č. 91/1996 Sb., ve znění zákona č.  244/2000 Sb., nebo pro výrobu krmiv pro domácí zvířata",
4.  návod na bezpečné použití, podléhá-li doplňková látka ustanovení v příloze č. 14 části C ve sloupci 8,
c)   u enzymů
1.  název a sídlo výrobce, pokud není současně dodavatelem,
2.  kontrolní číslo šarže nebo údaj o specifické části výroby, pokud se jedná o kontinuální výrobu,
3.  upozornění "Určeno výhradně pro výrobu krmiv",
4.  návod na bezpečné použití, podléhá-li doplňková látka ustanovení v příloze č. 14 části C ve sloupci 7,
5.  specifické označení aktivního podílu (aktivních podílů) podle jeho (jejich) hodnoty nebo enzymatické aktivity a identifikační číslo Mezinárodní unie pro biochemii podle přílohy č. 14 části C ve sloupci 2,
6.  jednotky aktivity podle přílohy č. 14 části C 4 "Použité jednotky",
d)   při obsahu vitaminu E jeho obsah vyjádřený jako obsah alfatokoferolu,
e)   u mikroorganizmů (včetně mikroorganizmů ze skupiny konzervantů)
1.  název a sídlo výrobce, pokud není současně dodavatelem,
2.  kontrolní číslo šarže nebo údaj o specifické části výroby, pokud se jedná o kontinuální výrobu,
3.  upozornění "Určeno výhradně pro výrobu krmiv",
4.  návod na bezpečné použití, podléhá-li doplňková látka ustanovení v příloze č. 14 části C ve sloupci 7,
5.  údaj o kmenu (kmenech) podle mezinárodního nomenklaturního kódu a číslo sbírky mikroorganizmů uložení kmene podle přílohy č. 14 části C ve sloupci 2, u mikroorganizmů ze skupiny konzervantů ve sloupci 3,
6.  počet jednotek tvořících kolonii (CFU/g),
7.  údaje o zvláštních vlastnostech vyplývajících z výrobního postupu.

(3) Výrobce, dovozce nebo dodavatel může u označení hmotnosti uvést symbol "e" podle zvláštního právního předpisu.9)

(4) Výrobce, dovozce nebo dodavatel je oprávněn uvádět do označování další údaje, které zřetelně oddělí od údajů uvedených v odstavcích 1 a 2.

§ 28
Označování premixů

(1) V označení premixů se uvádí

a)   slovo "premix",
b)   druh a obsah použitých doplňkových látek s výjimkou stopových prvků, enzymů a mikroorganizmů podle přílohy č. 14 části C ve sloupci 3 a druh a obsah aminokyselin podle přílohy č. 12 ve sloupci 2, jsou-li použity,
c)   druh nosiče,
d)   upozornění "Určeno výhradně pro výrobu krmiv",
e)   návod na bezpečné použití, je-li v premixu obsažena doplňková látka, která podléhá ustanovením uvedeným v příloze č. 14 části C ve sloupci 8, u enzymů a mikroorganizmů ve sloupci 7,
f)   při obsahu vitaminu E jeho obsah vyjádřený jako obsah alfatokoferolu,
g)   při obsahu stopových prvků druh použité látky podle přílohy č. 14 části C ve sloupci 4 a obsah prvku,
h)   při obsahu enzymů
1.  specifické označení aktivního podílu podle jeho hodnoty nebo enzymatické aktivity a identifikační číslo Mezinárodní unie pro biochemii podle přílohy č. 14 části C ve sloupci 2,
2.  jednotky aktivity podle přílohy č. 14 části C 4 "Použité jednotky",
3.  název a sídlo výrobce, pokud není dodavatelem,
i)   při obsahu mikroorganizmů (včetně mikroorganizmů ze skupiny konzervantů)
1.  údaj o kmenu podle mezinárodního nomenklaturního kódu a číslo sbírky mikroorganizmů uložení kmene podle přílohy č. 14 části C ve sloupci 2, u mikroorganizmů ze skupiny konzervantů ve sloupci 3,
2.  počet jednotek tvořících kolonii (CFU/g),
3.  název a sídlo výrobce, pokud není dodavatelem,
4.  údaje o zvláštních vlastnostech vyplývajících z výrobního postupu.

(2) Dále musí být u premixů, do nichž byly zapracovány stimulátory růstu nebo antikokcidika nebo chemoterapeutika nebo měď nebo selen, vitamin A nebo vitamin D, uvedeno upozornění "Určeno výhradně pro povolené výrobní provozy výrobců registrovaných podle zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.", název a sídlo výrobce stimulátoru růstu nebo antikokcidika nebo chemoterapeutika. V tomto případě se neuvádí upozornění podle odstavce 1 písm. d).

(3) V případě, že premix obsahuje více doplňkových látek, u nichž je stanoveno datum minimální trvanlivosti nebo datum ukončení záruční doby, postačuje uvedení jen jednoho data minimální trvanlivosti nebo jen jednoho data ukončení záruční doby, a to data, které prochází jako první.

(4) Premixy s obsahem doplňkových látek, pro které je stanoveno v příloze č. 14 části C ve sloupci 6, u enzymů a mikroorganizmů ve sloupci 5 maximální stáří zvířat nebo ve sloupci 8 délka ochranné lhůty, se označí údajem o maximálním stáří zvířat nebo o délce ochranné lhůty. Pokud premix obsahuje více doplňkových látek, pro které je stanovena různá doba ochranné lhůty, postačuje uvedení nejdelší doby ochranné lhůty.

(5) Výrobce, dovozce nebo dodavatel může v označení hmotnosti uvést symbol "e" podle zvláštního právního předpisů.9)

(6) Výrobce, dovozce nebo dodavatel je oprávněn uvádět do označování další údaje, které musí být zřetelně odděleny od údajů uvedených v odstavcích 1 až 4.

§ 29
Označování kompletních a doplňkových krmiv

(1) V označení se uvádí

a)   slova "kompletní krmná směs" nebo "doplňková krmná směs" nebo "doplňkové minerální krmivo" nebo "melasové krmivo" nebo "kompletní mléčná krmná směs" nebo "doplňková mléčná krmná směs",
b)   u krmiv pro domácí zvířata mohou být v označení místo slov "kompletní krmná směs" použita slova "kompletní krmivo" a místo slov "doplňková krmná směs" slova "doplňkové krmivo",
c)   druh nebo kategorie zvířat, pro které je kompletní a doplňkové krmivo určeno,
d)   názvy krmných surovin podle přílohy č. 11 části B nebo B 1 ve sloupci 2 a přílohy č. 12 ve sloupci 2, pokud se nejedná o kompletní a doplňkové krmivo pro domácí zvířata, s výjimkou kompletních a doplňkových krmiv pro psy a kočky; v označení se uvedou veškeré použité suroviny,
e)   deklarované jakostní znaky uvedené v příloze č. 26 nebo 27 ve sloupci 3,
f)   jakostní znaky uvedené v příloze č. 26 nebo 27 ve sloupci 4, pokud výrobce hodlá tyto znaky deklarovat,
g)   krmný návod,
h)   datum výroby,
i)   jméno nebo obchodní jméno a místo trvalého pobytu osoby odpovědné za údaje v tomto odstavci,
j)   u pevných kompletních a doplňkových krmiv hmotnost, u tekutých kompletních a doplňkových krmiv objem nebo hmotnost,
k)   datum minimální trvanlivosti nebo datum ukončení záruční doby,
l)   číslo partie, není-li uveden datum výroby.

(2) V označení kompletních a doplňkových krmiv, do kterých byly přidány doplňkové látky, se dále uvádí při obsahu

a)   stimulátorů růstu nebo antikokcidik nebo chemoterapeutik druh použité látky podle názvu v příloze č. 14 části C ve sloupci 3 a obsah doplňkové látky,
b)   antioxidantů, barviv a konzervantů u kompletních a doplňkových krmiv pro hospodářská zvířata druh použité látky podle názvu v příloze č. 14 části C ve sloupci 3,
c)   vitaminů A, D a E druh použité látky podle názvu v příloze č. 14 části C ve sloupci 3 a celkový obsah vitaminu (při obsahu vitaminu E jeho obsah vyjádřený jako alfatokoferolu),
d)   mědi druh použité látky podle názvu v příloze č. 14 části C ve sloupci 4 a celkový obsah mědi vyjádřený jako Cu,
e)   enzymů druh použité látky podle názvu v příloze č. 14 části C ve sloupci 2 a jednotky aktivity (U/g nebo U/ml) podle sloupce 6,
f)   mikroorganizmů včetně mikroorganizmů ze skupiny konzervantů druh použité látky podle názvu v příloze č. 14 části C ve sloupci 2, počet jednotek tvořících kolonii (CFU/kg) a případné údaje o zvláštních vlastnostech vyplývajících z výrobního postupu.

(3) Přítomnost stopových prvků, s výjimkou mědi, přítomnost vitaminů, s výjimkou vitaminů A, D a E, a dále přítomnost provitaminů a podobně působících látek může být uvedena, a to pouze tímto způsobem:

a)   při obsahu stopových prvků, s výjimkou mědi, druh použité látky podle názvu v příloze č. 14 části C ve sloupci 4 a celkový obsah prvku,
b)   při obsahu vitaminů, s výjimkou vitaminů A, D a E a při obsahu provitaminů a podobně působících látek, druh použité látky podle názvu v příloze č. 14 části C ve sloupci 3 a celkový obsah látky.

(4) Mimo údajů uvedených v odstavcích 1 až 3 lze v označení uvést na samostatně vymezeném místě

a)   jméno nebo obchodní jméno a adresu výrobce a jeho registrační číslo, není-li výrobce osobou odpovědnou za údaje v označení,
b)   zemi výrobce, pokud jsou uváděny údaje podle písmene a),
c)   obchodní název nebo obchodní známku či zkratku výrobku,
d)   u kompletních a doplňkových krmiv pro domácí zvířata, s výjimkou kompletních a doplňkových krmiv pro psy a kočky, názvy krmných surovin podle přílohy č. 11 části B, B 1 nebo C ve sloupci 2 a přílohy č. 12 ve sloupci 2,
e)   údaje o fyzikálních vlastnostech nebo o zvláštní technologické úpravě, které bylo kompletní a doplňkové krmivo podrobeno,
f)   další doporučení o použití u kompletních a doplňkových krmiv.

(5) Pokud jsou kompletní a doplňková krmiva uváděna do oběhu volně ložená, musí být označení v rozsahu odstavců 1 až 3 uvedeno v průvodním listě nebo se k dodacímu listu přiloží etiketa obsahující tyto údaje.

(6) U krmiv složených z celých zrn nebo semen či plodů nemusí být v označení uvedeny údaje podle odstavce 1 písm. d) a e).

(7) U krmiv pro domácí zvířata, s výjimkou krmiv pro psy a kočky, mohou být názvy uvedené v odstavci 1 písm. b) nahrazeny slovy "krmná směs" nebo "krmivo". V těchto případech jsou krmná směs nebo krmivo a údaje na nich uvedené považovány za kompletní krmivo.

(8) U krmiv pro domácí zvířata se v označení může upozornit na zvýšený nebo snížený podíl jedné nebo více krmných surovin za předpokladu, že ve výčtu krmných surovin bude uveden u každé suroviny její procentický nebo hmotnostní podíl.

(9) V označení se uvádějí obsažené krmné suroviny

a)   u kompletních a doplňkových krmiv pro hospodářská zvířata v sestupném pořadí jejich hmotnostního zastoupení v krmivu,
b)   u kompletních a doplňkových krmiv pro domácí zvířata buď s udáním jejich procentického nebo hmotnostního zastoupení, nebo v sestupném pořadí jejich hmotnostního podílu v krmivu,
c)   název "krmných surovin" může být nahrazen názvem "skupiny krmných surovin", do které krmné suroviny náleží, a to u kompletních a doplňkových krmiv pro hospodářská zvířata skupin uvedených v příloze č. 29 a u kompletních a doplňkových krmiv pro domácí zvířata skupin uvedených v příloze č. 30,
d)   v označení nelze kombinovat používání názvů skupin krmných surovin s názvy surovin, s výjimkou krmných surovin neuvedených v příloze č. 11 částech B a B 1, u kterých se uvede název krmné suroviny v pořadí jejího hmotnostního podílu k uváděným skupinám ostatních surovin.

(10) Je-li uváděno datum minimální trvanlivosti, uvede se tímto způsobem:

a)   u krmiv podléhajících zkáze (se zvýšeným obsahem vlhkosti) "Spotřebovat nejpozději do . . ." s udáním data (den, měsíc, rok),
b)   u ostatních krmiv "Minimálně trvanlivé do . . ." s uvedením dne, měsíce a roku nebo se uvede způsobem "Vyrobeno . . . dnů nebo měsíců nebo roků před uvedeným datem minimální trvanlivosti".

(11) U krmiv pro domácí zvířata obsahujících doplňkové látky se v případě použití antioxidantů, zchutňovadel, barviv nebo konzervantů uvede upozornění "s antioxidantem", "se zchutňovadlem", "s barvivem" nebo "konzervováno" a uvede se druh použité doplňkové látky podle názvu v příloze č. 14 části C ve sloupci 3.

(12) Krmiva obsahující doplňkové látky, pro které je stanoveno v příloze č. 14 části C maximální stáří zvířat nebo ochranná lhůta, se označí údajem o maximálním stáří zvířat nebo délce ochranné lhůty, u níž postačuje uvedení nejdelší doby ochranné lhůty.

(13) Pokud je v označení kompletních nebo doplňkových krmiv deklarován obsah energie, stanoví se výpočtem podle rovnic uvedených v příloze č. 28. Obsah energie se vyjadřuje v megajoulech (MJ/kg) a zaokrouhluje se na jedno desetinné místo.

(14) Výrobce, dovozce nebo dodavatel může dále uvádět v označení kompletních a doplňkových krmiv i další údaje, jestliže

a)   nedeklaruje jiné jakostní znaky, než jsou uvedeny v odstavcích 1 až 13,
b)   se vztahují k objektivně zjistitelným údajům,
c)   se uvádějí výrazně odděleně od všech údajů uvedených podle odstavců 1 až 13.

U kompletních a doplňkových krmiv obsahujících doplňkové látky nelze v označení uvádět jiné údaje o doplňkových látkách než ty, které jsou stanoveny v odstavcích 2 až 4, 11 a 12.

(15) U kompletních a doplňkových krmiv pro hospodářská zvířata, do nichž jsou použity krmné suroviny pocházející ze savčích tkání nebo je obsahující, s výjimkou surovin uvedených v příloze č. 1 bodě 9, se v označení uvede varovné upozornění "Krmivo obsahuje krmné suroviny vyrobené ze savčích tkání a je zakázáno je zkrmovat přežvýkavcům". Pokud je zakázáno použití savčích tkání i pro jiná zvířata než pro přežvýkavce, varovné upozornění se rozšíří o další druh nebo kategorie zvířat, pro které je zákaz používání stanoven.

(16) Výrobce, dovozce nebo dodavatel může u označení hmotnosti uvést symbol "e" podle zvláštního právního předpisu.9)

§ 30
Označování dietních krmiv

(1) V označení se uvede slovo "dietní" před název krmiva podle § 29 odst. 1 písm. a) a b).

(2) V označení se dále uvádí

a)   účel použití podle přílohy č. 15 ve sloupcích 1 a 3,
b)   údaje podle přílohy č. 15 ve sloupci 2, pokud nejsou obsaženy ve sloupci 4,
c)   údaje podle přílohy č. 15 ve sloupci 4; jsou-li ve sloupci 4 stanoveny složky krmiva nebo analytické údaje, výrobce uvede přesnou deklaraci užitých složek, popřípadě jejich chemický název. V označení se dále uvede pro jaký druh a kategorii zvířat a pro jaký zvláštní účel výživy podle přílohy č. 15 sloupce 1 je krmivo určeno,
d)   pokud není v příloze č. 15 ve sloupci 4 u doplňkových látek uvedeno, že se jedná jen o přidané doplňkové látky, musí být uváděn v označení jejich celkový obsah,
e)   u jakostních znaků nebo složek krmiva, které jsou uvedeny v příloze č. 15 ve sloupci 4, se uvádí jejich obsah vždy kvantitativně v gramech nebo miligramech a u vitaminů A a D v mezinárodních jednotkách na kg krmiva, a to podle obsahu,
f)   doba zkrmování podle přílohy č. 15 ve sloupci 5, kterou může výrobce zpřesnit, nesmí však uvádět jinou dobu, než je rozmezí doby zkrmování podle přílohy č. 15 ve sloupci 5,
g)   pokud jsou pro zvláštní účely výživy určena doplňková krmiva, uvede se v návodu na použití i návod na vybilancování krmné dávky.

(3) Je-li v příloze č. 15 ve sloupci 6 uveden odkaz na doporučení veterinárního lékaře, uvádí se v označení upozornění "Před použitím je nutné si vyžádat doporučení veterinárního lékaře". Pokud není předepsána povinnost vyžadovat doporučení veterinárního lékaře, pak je na místě v označení uvést upozornění "Před použitím se doporučuje vyžádat si vyjádření odborníka na výživu zvířat".

(4) V označení se může uvést upozornění na určitý specifický patologický stav, pokud tento odpovídá účelu použití podle sloupce 1 přílohy č. 15.

(5) Ustanovení § 29 odst. 7 platí u dietních krmiv i pro jiná než domácí zvířata.

(6) V označení krmiv může být dále uvedena jedna nebo více analytických hodnot, které jsou pro krmivo charakteristické, nebo může být poukázáno na nižší nebo vyšší obsah těchto hodnot. V těchto případech se vyznačuje v označení jedna nebo více analytických hodnot v jednotkách podle § 29.

(7) Při uvádění jednotlivých použitých krmných surovin se v označení může spojit více krmných surovin do skupin uvedených v přílohách č. 29 a 30, a to i v případech, kdy jsou uvedeny jako důkaz výživářsko-fyziologických vlastností krmiva.

(8) Pro označování dietních krmiv dále platí ustanovení § 29 odst. 1 písm. f) až j) a odstavce 2 až 4, 7, 10 až 14 a 16.

§ 31
Zrušovací ustanovení

(1) Příloha č. 4 část B 1 vyhlášky pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2001.

(2) Zrušuje se vyhláška č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech, ve znění vyhlášky č. 256/1997 Sb., vyhlášky č. 208/1998 Sb., vyhlášky č. 86/1999 Sb., vyhlášky č. 346/1999 Sb. a vyhlášky č. 270/2000 Sb.

§ 32

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.


1)   Vyhláška č. 222/1996 Sb., kterou se stanoví metody odběrů vzorků, metody laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků podléhajících zkáze, ve znění vyhlášky č. 16/2000 Sb.
2)   Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).
3)   § 2 písm. p) zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000  Sb.
4)   Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).
Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5)   § 2 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
6)   § 8 odst. 12 zákona č. 91/1996 Sb., ve znění zákona č. 244/2000 Sb.
§ 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 159/2000 Sb.
7)   § 9 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění zákona č. 159/2000 Sb.
8)   Zákon č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organizmy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů.
9)   Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
§ 14 vyhlášky č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření.

UPOZORNĚNĺ ODBĚRATELŮM

Přílohy č. 1 až 30 k vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., se vyhlašují v samostatné příloze této částky vydávané současně.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou v textové podobě)

E-shop

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev - Praktický komentář

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev - Praktický komentář

Jan Šafránek, Lola lastovičková, Tomíš Podškubka, Lukáš Pěsna, Jiří Hlaváč - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář k zákonu č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, seznamuje s postupy přeměn obchodních korporací (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy a ...

Cena: 1 435 KčKOUPIT

Lidská práva starších lidí

Lidská práva starších lidí

Veronika Bílková, Kateřina Šimáčková, Alla Tymofeyeva - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Stárnutí obyvatelstva přináší nové příležitosti – lidé, kteří žijí déle, produkují více zdrojů a mají více času na to, aby dosáhli toho, co ve svém životě považují za důležité. Současně tento jev vytváří nové výzvy – lidé, kteří žijí déle, spotřebují více zdrojů, vyžadují více ...

Cena: 585 KčKOUPIT

ÚZ č. 1529 - Sociální zabezpečení

ÚZ č. 1529 - Sociální zabezpečení

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 22 předpisů rozdělených do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum, náhradní výživné a Ukrajina. Do publikace jsou zapracovány změny zákona o státní ...

Cena: 173 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.