Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


364

ZÁKON

ze dne 14. září 2000

o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
ZRUŠENĺ FONDU DĚTĺ A MLÁDEŽE

Čl. I

1. Ke dni 1. prosince 2000 se Fond dětí a mládeže zrušuje, tímto dnem vstupuje do likvidace a vláda k tomuto dni jmenuje na návrh Poslanecké sněmovny likvidátora. Vláda na návrh Poslanecké sněmovny likvidátora odvolá, a to i bez udání důvodu. Je-li likvidátor odvolán, vláda likvidátora jmenuje na návrh Poslanecké sněmovny. Ke dni vstupu do likvidace končí funkční období všech členů výboru a dozorčí rady Fondu dětí a mládeže a oprávnění ředitele Fondu dětí a mládeže přecházejí na likvidátora.

2. Ke dni 1. prosince 2000 soud bez návrhu zapíše do obchodního rejstříku vstup Fondu dětí a mládeže do likvidace a po dobu likvidace se Fond dětí a mládeže označuje jako Fond dětí a mládeže "v likvidaci" (dále jen "Fond").

3. Likvidátor je povinen každých 6 měsíců počínaje 1. prosincem 2000 předkládat Poslanecké sněmovně a Ministerstvu financí zprávu o průběhu likvidace.

4. Likvidátor jedná jménem Fondu navenek ve všech věcech a při výkonu své působnosti spravuje majetek České republiky spravovaný Fondem, plní závazky Fondu, uplatňuje pohledávky Fondu, přijímá za Fond plnění, zastupuje Fond před soudy a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků Fondu. Nové závazky Fondu může likvidátor převzít jménem Fondu jen v přímé souvislosti s ukončením nevyřízených závazků.

5. Likvidátor postupuje při vypořádání majetku České republiky, práv a závazků Fondu existujících ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona v součinnosti s vládou a Ministerstvem financí takto:

a)   sestaví ke dni vstupu Fondu do likvidace likvidační účetní rozvahu. Likvidační účetní rozvaha musí být předložena do 60 dnů ode dne vstupu Fondu do likvidace Ministerstvu financí k vyjádření. Likvidační účetní rozvaha musí být ověřena auditorem,
b)   část majetku ve správě Fondu bezúplatně převede na občanská sdružení dětí a mládeže, školy a školská zařízení, popřípadě na územní samosprávné celky, a to v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny přijatým na návrh vlády, o který tyto osoby písemně požádají likvidátora do 28. února 2001. Likvidátor za tímto účelem vypíše výběrové řízení do 15. prosince 2000. Podmínky pro výběrové řízení stanoví vláda svým usnesením,
c)   zbývající část majetku ve správě Fondu a podíly Fondu v jiných právnických osobách úplatně převede na jiné osoby na základě veřejné soutěže,
d)   akcie ve správě Fondu zpeněží na veřejném trhu, půjde-li o akcie veřejně obchodovatelné; ostatní akcie po předchozím souhlasu Ministerstva financí zpeněží prostřednictvím obchodníka s cennými papíry ve veřejné dražbě,
e)   vypořádá pohledávky a závazky Fondu,
f)   převede likvidační zůstatek na zvláštní účet vedený Ministerstvem financí, kde bude uložen do vydání zvláštního právního předpisu, který určí, jak má být s likvidačním zůstatkem naloženo,
g)   ke dni skončení likvidace Fondu sestaví likvidační účetní závěrku a zprávu o průběhu likvidace Fondu a předloží je Ministerstvu financí.

6. Nezanikne-li Fond po skončení likvidace výmazem z obchodního rejstříku na návrh likvidátora do 31. prosince 2002, přecházejí dnem 1. ledna 2003 práva a povinnosti Fondu, včetně práv a povinností z nedokončených právních sporů, na Českou republiku, jejímž jménem v těchto věcech bude jednat Ministerstvo financí, a týmž dnem vznikne k majetku ve správě Fondu Ministerstvu financí právo nakládat s tímto majetkem v souladu se zvláštním právním předpisem upravujícím nakládání s majetkem České republiky. V tomto případě likvidátor k témuž dni zpracuje účetní závěrku a zprávu o dosavadním průběhu a stavu likvidace. Náklady spojené s dokončením vypořádání práv a povinností Fondu uhradí Ministerstvo financí.

7. Výši odměny likvidátora stanoví Ministerstvo financí; jeho odměna je hrazena z prostředků Fondu. Činnost likvidátora kontroluje Ministerstvo financí. Nejméně jednou ročně předkládá ministr financí vládě zprávu o průběhu likvidace.

8. Do 1 měsíce po ukončení likvidace Fondu předloží vláda Poslanecké sněmovně zprávu o průběhu a výsledku likvidace Fondu.

9. Nestanoví-li tento zákon jinak, vztahují se na likvidaci Fondu ustanovení § 70 až 75 obchodního zákoníku.

10. Od 1. ledna 2001 má Fond postavení státní organizace, a pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahují se od tohoto data na majetek ve správě Fondu zvláštní právní předpisy upravující nakládání s majetkem České republiky.

11. Nezanikne-li Fond po skončení likvidace výmazem z obchodního rejstříku na návrh likvidátora do 31. prosince 2002, provede soud bez návrhu ke dni 1. ledna 2003 výmaz Fondu z obchodního rejstříku.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o Fondu dětí a mládeže

Čl. II

V zákoně č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže, ve znění zákona č. 307/1997 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb., se § 2, 5 a 6 zrušují.

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona o změnách některých zákonů
v souvislosti s přijetím zákona o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Čl. III

V zákoně č. 220/2000 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, se část dvacátá první čl. XXIII zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Čl. IV

V zákoně č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 113/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 96/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 203/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 169/1998 Sb., zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 340/2000 Sb., se v § 20 za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

"(8) Od daně z převodu nemovitostí je osvobozen úplatný převod nemovitosti, jestliže převodcem je právnická osoba, které byla nemovitost bezúplatně převedena likvidátorem na základě zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů.".
Dosavadní odstavce 8 až 13 se označují jako odstavce 9 až 14.

ČÁST PÁTÁ
ZRUŠOVACĺ USTANOVENĺ

Čl. V

Zrušují se:

a)   zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže,
b)   zákon č. 307/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže.

ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2000, s výjimkou části třetí a části páté, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

E-shop

Základy závazkového práva, 1. díl, 2. vydání

Základy závazkového práva, 1. díl, 2. vydání

Tomáš Tintěra, Pavel Petr - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice přehledně a srozumitelně představuje stěžejní instituty závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech, včetně vybraných procesních aspektů. Ve druhém vydání byla aktualizována v souvislosti s vývojem právní nauky i judikatury. První díl přináší shrnutí a ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Praktikum civilního procesu 1. část

Praktikum civilního procesu 1. část

Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová, Marek Juráš, Petr Podrazil, Ondřej Šmíd - Nakladatelství Leges, s. r. o.

První část Praktika civilního procesu obsahuje jak praktické příklady, tak i vzorová zadání klauzurních prací a žalob. Je zpracována podle právního stavu ke dni 1. 12. 2015 a navazuje na Praktikum civilního procesu 2. část. Praktikum je řazeno dle jednotlivých témat, která v sobě ...

Cena: 370 KčKOUPIT

Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím osobám

Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím osobám

Jan Flídr - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie pojednává o odpovědnosti člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím – vně korporace stojícím – osobám podle obecných ustanovení o závazcích z deliktů. Obchodní korporace odpovídá ...

Cena: 735 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.