Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


362

ZÁKON

ze dne 14. září 2000,

kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona o cenných papírech

Čl. I

Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 89/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 152/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 70/2000 Sb. a zákona č. 307/2000 Sb., se mění takto:

1. Označení "Hlava I" včetně nadpisu se zrušuje.

2. V § 1 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 6a) a 10a) zní:

"(1) Tento zákon se vztahuje na cenné papíry, kterými jsou zejména akcie,1) zatímní listy,2) podílové listy,3) dluhopisy,4) investiční kupóny,6) listinné kupóny (§ 12), opční listy,6a) směnky,7) šeky,7),8) náložné listy,9) skladištní listy,10) skladové listy10a) a jiné listiny, které jsou za cenné papíry prohlášeny zvláštními právními předpisy.


6a)  § 217a obchodního zákoníku.
10a)  Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů.".

3. V § 1 odstavce 2 až 6 včetně poznámky pod čarou č. 6b) znějí:

"(2) Na cenné papíry se vztahují ustanovení o věcech movitých, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak.

(3) Listina, která je cenným papírem (listinný cenný papír), může být nahrazena zápisem do zákonem stanovené evidence (zaknihovaný cenný papír) v případech stanovených zákonem.

(4) Zákonem stanovenou evidencí je evidence vedená podle § 56 odst. 1 a § 98 odst. 2.

(5) Zaknihovanými cennými papíry mohou být akcie,1) podílové listy,3) dluhopisy,4) investiční kupóny,6) kupóny (§ 12) a opční listy.6a)

(6) Zahraniční cenný papír je cenný papír vydaný v zahraničí, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.6b) Ustanovení části čtvrté a páté se použijí i na zahraniční cenné papíry nabízené na území České republiky. Ostatní ustanovení tohoto zákona se použijí přiměřeně, neodporuje-li tomu povaha zahraničního cenného papíru.


6b) Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.".

4. V § 2 odst. 1 se slova "podle § 1 odst. 1" zrušují.

5. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Na žádost emitenta přidělí zastupitelnému cennému papíru Komise pro cenné papíry (dále jen "Komise") bez zbytečného odkladu identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (dále jen "ISIN").".

6. Označení "Hlava II" včetně nadpisu se zrušuje. 

7. V § 4 odst. 3 se za slovo "rozlišit" vkládá slovo "jednotlivé" a za slovo "těmto" se vkládá slovo "jednotlivým".

8. V § 4 se odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 12a) a 12b) zrušuje. 

9. V § 5 odst. 2 se odkazy na poznámky pod čarou č. 2) a 5) zrušují.

10. V § 5 odstavec 3 zní:

"(3) Akcie, podílové listy nebo dluhopisy mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé cenné papíry. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Za podmínek předem stanovených emitentem má majitel hromadné listiny právo na její výměnu za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny. Hromadná listina musí mít náležitosti stanovené pro listinný cenný papír. Na výměnu hromadné listiny za zaknihované cenné papíry se vztahují přiměřeně ustanovení § 9 odst. 2 a § 11.".

11. V § 5 odst. 6 se číslovka "2" nahrazuje číslovkou "3".

12. Nadpis § 6 zní "Kurz cenného papíru".

13. V § 6 se odstavec 1 zrušuje.Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

14. § 8 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13) zní:

"§ 8

Investiční služby

(1) Investičními službami se při splnění podmínek stanovených zákonem13) rozumí služby podle odstavců 2 a 3 poskytované třetím osobám.

(2) Hlavními investičními službami se rozumí

a)   přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka,
b)   provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet,
c)   obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet,
d)   obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, a
e)   upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování.

(3) Doplňkovými investičními službami se rozumí

a)   úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů,
b)   pronájem bezpečnostních schránek,
c)   poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu,
d)   poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků,
e)   služby související s upisováním emisí podle odstavce 2 písm. e),
f)   poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a
g)   provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb.

(4) Ustanovení odstavců 2 a 3 se vztahují též na jiné instrumenty kapitálového trhu (§ 8b odst. 3).


13) § 2 odst. 1 obchodního zákoníku.".

15. § 8a včetně nadpisu zní:

"§ 8a

Investiční instrumenty

(1) Investičními instrumenty jsou

a)   investiční cenné papíry,
b)   podílové listy otevřených podílových fondů,
c)   instrumenty peněžního trhu s výjimkou zejména mezibankovních depozit a úvěrů,
d)   finanční termínové smlouvy (futures), včetně rovnocenných instrumentů, z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích,
e)   úrokové termínové smlouvy (FRA),
f)   úrokové a devizové swapy a swapy na akcie a akciové indexy (equity swaps), a
g)   nákupní a prodejní opce týkající se investičního instrumentu, včetně rovnocenných instrumentů, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích; těmi se rozumí zejména devizové a úrokové opce.

(2) Investičními cennými papíry jsou

a)   akcie a jim odpovídající cenné papíry,
b)   dluhopisy a jiné cenné papíry ztělesňující pohledávku, s nimiž je možno obchodovat na kapitálovém trhu, a
c)   všechny ostatní obvykle obchodované cenné papíry, které opravňují nabýt cenné papíry podle písmene a) nebo b) upsáním nebo výměnou nebo které zakládají právo na vypořádání v penězích, s výjimkou platebních nástrojů.

(3) Instrumenty peněžního trhu jsou takové instrumenty, se kterými se obvykle obchoduje na peněžním trhu.

(4) Ustanovení části druhé tohoto zákona se přiměřeně použijí též na jiné druhy investičních instrumentů než cenné papíry, pokud z povahy věci neplyne jinak.

(5) Deriváty se rozumí penězi ocenitelná práva a závazky, jejichž hodnota se vztahuje k cenným papírům nebo je odvozena z cenných papírů, komodit, měn, jiných majetkových hodnot, úrokových měr, kurzových indexů nebo jakýchkoliv jiných faktorů stanovených pro tento účel a ke smlouvám nebo ze smluv o nich.".

16. Za § 8a se vkládá nový § 8b, který zní:

"§ 8b

(1) Osoba, jejímž předmětem podnikání je organizování veřejného trhu, je organizátor veřejného trhu. Organizováním veřejného trhu je organizování poptávky a nabídky registrovaných cenných papírů (§ 71 odst. 1), investičních instrumentů, které nejsou cennými papíry, popř. jiných instrumentů kapitálového trhu, na stanoveném místě a ve stanovenou dobu; tato poptávka a nabídka se může týkat též těch cenných papírů, které jsou nebo mají být emitentem teprve vydány, žádá-li emitent současně o jejich přijetí k obchodování na veřejném trhu. Organizováním trhu s cennými papíry není činnost prováděná Českou národní bankou k usměrnění peněžního trhu podle zvláštního zákona ani organizování vydávání cenných papírů formou aukčního prodeje emitentem nebo jím pověřenou osobou ani organizování aukčního nákupu cenných papírů emitentem nebo jím pověřenou osobou při předčasném splácení nebo snižování objemu emise ani organizování veřejné dražby cenných papírů (§ 44b).

(2) Veřejným trhem je trh organizovaný burzou cenných papírů nebo jinou právnickou osobou, která k tomu má povolení podle tohoto zákona, (dále jen "organizátor mimoburzovního trhu").

(3) Instrumenty kapitálového trhu jsou takové instrumenty, se kterými se obvykle obchoduje na kapitálovém trhu.

(4) Organizátor veřejného trhu je povinen uveřejňovat

a)   ohledně všech obchodů uzavřených na jím organizovaném trhu informace o váženém průměru cen každého instrumentu kapitálového trhu, o jeho nejvyšší a nejnižší ceně, jakož i o objemu obchodů s ním; tyto informace musejí být uveřejněny vždy na začátku každého dne, kdy se mohou na jím organizovaném trhu uzavírat obchody (dále jen "obchodní den"), a to za období celého bezprostředně předcházejícího obchodního dne,
b)   ohledně obchodů uzavřených na jím organizovaném trhu v rámci průběžného obchodování organizovaného na bázi příkazů nebo nabízených (kótovaných) cen informace o váženém průměru cen každého instrumentu kapitálového trhu, jakož i o objemu obchodů s ním; tyto informace je povinen uveřejnit vždy na konci každé hodiny, během níž se mohou na jím organizovaném trhu uzavírat obchody, (dále jen "obchodní hodina"), a to za posledních 6 obchodních hodin, které končí 2 obchodní hodiny před uveřejněním těchto informací,
c)   ohledně obchodů uzavřených na jím organizovaném trhu v rámci průběžného obchodování organizovaného na bázi příkazů nebo nabízených cen informace o váženém průměru cen každého instrumentu kapitálového trhu, jakož i o jeho nejvyšší a nejnižší ceně; tyto informace je povinen uveřejnit vždy po uplynutí každých 20 minut každé obchodní hodiny, a to za období 2 obchodních hodin, které končí 1 obchodní hodinu před uveřejněním těchto informací, a
d)   ohledně obchodů uzavřených na jím organizovaném trhu mimo rámec průběžného obchodování informace o váženém průměru cen každého instrumentu kapitálového trhu, jakož i o objemu obchodů s ním; tyto informace je povinen uveřejnit na začátku každého obchodního dne za období celého bezprostředně předcházejícího obchodního dne.

(5) Ministerstvo na návrh Komise stanoví pro každého organizátora veřejného trhu vyhláškou formu, lhůtu a způsob uveřejňování kurzů podle odstavce 4 s ohledem na povahu, velikost a potřeby veřejného trhu a investorů a výjimky a odchylky z povinností podle odstavce 4.

(6) Mají-li účastníci trhu možnost se předem seznámit s informacemi o cenách a objemech instrumentů kapitálového trhu, jichž se mohou týkat obchody, které mají být na trhu uzavřeny, je povinností organizátora veřejného trhu zabezpečit, aby

a)   tyto informace byly na trhu k dispozici v průběhu celé doby, po kterou tyto obchody na trhu probíhají, a
b)   podmínky oznámené pro uvedenou cenu a uvedený objem byly podmínkami, za kterých může účastník trhu takový obchod uzavřít.".

17. V § 10 se na konci odstavce 2 doplňují slova "ode dne uveřejnění rozhodnutí podle § 9 odst. 1". 

18. V § 10 odst. 4 se za slovo "registrace" vkládají slova "cenného papíru" a na konci odstavce 4 se doplňují věty, které včetně poznámky pod čarou č. 12d) znějí: "Pokud je majitel cenného papíru v prodlení s odevzdáním listinného cenného papíru, vyzve jej emitent, aby tento cenný papír předložil v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu určí, s upozorněním, že jinak bude cenný papír prohlášen za neplatný. Pokud není cenný papír předložen ani v dodatečně stanovené lhůtě, postupuje emitent obdobně jako při nevrácení listinných akcií podle zvláštního právního předpisu.12d)


12d) § 214 obchodního zákoníku.".

19. V § 11 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: "Středisko současně oznámí tuto skutečnost organizátorům veřejného trhu.".

20. V § 11 odst. 3 větě první se za slovo "registrace" vkládají slova "cenného papíru".

21. V § 11 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 6, které znějí:

"(4) Je-li ke dni zrušení registrace cenného papíru zaregistrováno podle § 27 odst. 3 písm. a), b) nebo c) pozastavení výkonu práva nakládat s cenným papírem, jehož podoba se přeměňuje, vznikne právo na odevzdání listinného cenného papíru majiteli až po uplynutí doby, na kterou bylo pozastavení výkonu práva zaregistrováno, nebo před uplynutím této doby v okamžiku, kdy emitentovi sdělí svůj souhlas s odevzdáním cenného papíru osoba, která je podle evidence střediska oprávněna zrušit příkaz k registraci pozastavení práva.

(5) Je-li ke dni zrušení registrace cenného papíru pozastavení výkonu práva nakládat s cenným papírem, jehož podoba se přeměňuje, zaregistrováno na základě příkazu státního orgánu [§ 27 odst. 3 písm. e)], vzniká právo na odevzdání listinného cenného papíru podle odstavce 3 tomuto státnímu orgánu; jinak platí obdobně odstavec 4.

(6) Je-li ke dni zrušení registrace cenný papír, jehož podoba se přeměňuje, zastaven, zůstávají účinky zastavení nedotčeny po tomto dni i v případě smluvního zástavního práva (§ 40 odst. 1) s tím, že právo na odevzdání listinného cenného papíru vzniká zástavnímu věřiteli. Povinnosti odpovídající tomuto právu se emitent zprostí též tím, že uloží listinný cenný papír se souhlasem zástavního věřitele do úschovy (§ 34) nebo do úschovy a správy (§ 37), pokud bude nejpozději s tím schovateli nebo opatrovateli předán též prvopis nebo úředně ověřená kopie zástavní smlouvy. Pokud se přeměna týká listinného cenného papíru na řad, vyznačí na něm prohlášení o jeho zastavení podle § 40 odst. 2 za majitele zástavní věřitel.".Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 7 až 9.

22. V § 11 odst. 7 se slova "veřejně obchodovat" nahrazují slovy "obchodovat na veřejném trhu", slova "pro cenné papíry (dále jen "Komise")" se zrušují a slova "§ 76 odst. 3" se nahrazují slovy "§ 72 odst. 1 písm. k)".

23. V § 11 odstavec 8 zní:

"(8) Pokud Komise neodešle do 30 dnů od doručení vzorového výtisku rozhodnutí podle odstavce 7, platí, že vzorový výtisk listinného cenného papíru odpovídá požadavkům, které je na něj třeba klást ve smyslu § 72 odst. 1 písm. k).".

24. V § 11 odst. 9 se číslovka "4" nahrazuje číslovkou "7" a číslovka "5" se nahrazuje číslovkou "8". lľ

25. V § 11 se doplňuje odstavec 10, který včetně poznámky pod čarou č. 12e) zní:

"(10) Pokud je majitel cenného papíru v prodlení s převzetím listinného cenného papíru, postupuje emitent přiměřeně jako při nevyzvednutí listinných akcií podle obchodního zákoníku.12e) 


12e) § 209 odst. 4 obchodního zákoníku.".

26. V § 12 odst. 2 se slovo "Kupóny" nahrazuje slovy "Listinné kupóny".

27. V § 12 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova "s výjimkou číselného označení zaknihovaného cenného papíru,".

28. V § 13 odst. 2 se ve větě druhé slovo "kursu" nahrazuje slovem "kurzu" a ve větě třetí se slovo "kursu" nahrazuje slovem "kurzu".

29. § 14 a 15 se včetně poznámky pod čarou č. 14) zrušují.

30. V § 18 odst. 1 se na konci odstavce 1 doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 15a) zní: "Jakákoliv podmínka, na níž byl rubopis učiněn závislým, platí za nenapsanou.15a) 


15a) Čl. 1 § 12 odst. 1 a § 16 zákona směnečného a šekového č. 191/1950 Sb.".

31. V § 18 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

32. V § 18 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Na legitimační účinky rubopisu se použijí obdobně ustanovení zvláštního právního předpisu upravující rubopis směnky.15a)".

33. V § 19 odst. 2 se odkaz a poznámka pod čarou č. 17) zrušují.

34. V § 20 se za slovo "věděl" vkládají slova "nebo musel vědět".

35. V § 24 odstavec 1 zní:

"(1) Uskutečňuje-li se převod zaknihovaného cenného papíru na základě smlouvy uzavřené na veřejném trhu, dává příkaz k registraci převodu organizátor veřejného trhu nebo osoba provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry (§ 70b).".

36. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který zní:

"§ 24a

(1) Uskuteční-li se převod zaknihovaného cenného papíru v rámci činností vykonávaných zahraniční národní nebo mezinárodní institucí, která vede registr cenných papírů, (dále jen "zahraniční centrální depozitář"), dává středisku příkaz k registraci převodu osoba provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry (§ 70b odst. 1), obchodník s cennými papíry nebo na základě smlouvy se střediskem i tento zahraniční centrální depozitář.

(2) Pro odpovědnost osoby podle odstavce 1 platí § 22 odst. 3 obdobně.

(3) Středisko postupuje v případě příkazu k registraci převodu podle odstavce 1 přiměřeně podle § 22 odst. 1 a 2.".

37. V § 26 odst. 1 písm. a) se slova "jméno nebo název anebo" nahrazují slovy "firmu nebo název nebo" a za slovo "sídlo" se vkládají slova "nebo místo podnikání".

38. V § 26 odst. 1 písmeno c) zní:

"c)   ISIN nebo případně jiný údaj identifikující zaknihovaný cenný papír a počet převáděných kusů tohoto cenného papíru,".

39. V § 26 odst. 1 písmeno d) zní:

"d)   údaj o tom, zda jde o převod úplatný nebo bezúplatný, a v případě úplatného převodu též cenu, za kterou se zaknihovaný cenný papír převádí, nevylučuje-li to povaha převodu; v případě, že povaha úplatného převodu uvedení ceny vylučuje, musí příkaz k registraci převodu obsahovat údaj o druhu převodu, ze kterého nemožnost uvést cenu úplatného převodu jednoznačně vyplyne,".

40. V § 26 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou, doplňují se slovo "a" a písmeno e), které zní:

"e)   právní důvod převodu.".

41. V § 26 odst. 2 se slovo "jméno" nahrazuje slovem "firmu".

42. Nad § 27 se vkládá nadpis "Pozastavení výkonu práva".

43. V § 27 odst. 3 písmeno b) zní:

"b)   obchodník s cennými papíry, pokud mu dal majitel zaknihovaného cenného papíru pokyn k obstarání prodeje tohoto cenného papíru nebo pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené mezi obchodníkem s cennými papíry a majitelem zaknihovaného cenného papíru,".

44. V § 27 odst. 3 písmena c) až e) znějí:

"c)   organizátor veřejného trhu nebo osoba provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry, pokud má být zaknihovaný cenný papír prodán na tomto trhu,
d)   zástavní věřitel, pokud tak vyplývá ze smlouvy, a
e)   příslušný státní orgán, jestliže je to nezbytné v souvislosti s vydáním předběžného opatření nebo k jiným účelům soudního nebo správního řízení nebo stanoví-li tak zákon.".

45. V § 27 se v odstavci 4 větě první doplňují tato slova: "  , nejde-li o pozastavení výkonu práva na dobu neurčitou".

46. V § 27 se na konci odstavce 6 doplňují věty, které včetně poznámky pod čarou č. 18a) znějí: "Státní orgán je oprávněn též požadovat zrušení všech ostatních případných registrací pozastavení výkonu práva provedených na základě příkazu podle odstavce 3 písm. a) až e). Ustanovení zvláštního zákona o odpovědnosti za škodu18a) tím není dotčeno.


18a)  Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).".

47. V § 27a odst. 1 se za slovo "Středisko" vkládají slova "na příkaz emitenta".

48. V § 27a odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c)   obdrží zákaz Komise podle § 91a odst. 1,".

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

49. Nadpis hlavy II zní: "Obstaravatelské smlouvy".

50. V § 31 odstavec 1 zní:

"(1) Komisionář se může zprostit svého závazku tak, že komitentovi prodá cenný papír ze svého majetku nebo od komitenta cenný papír koupí, jen pokud to komisionářská smlouva připouští.".

51. V § 31 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: "Povinnost komisionáře podle předchozí věty nemůže být komisionářskou smlouvou vyloučena, je-li komisionářem obchodník s cennými papíry.".

52. V § 33 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: "Pro povinnosti a práva mandatáře platí obdobně ustanovení § 31 o povinnostech a právech komisionáře.".

53. Za § 33 se vkládají nové § 33a a 33b, které znějí:

"§ 33a

(1) Smlouva o obstarání vydávání cenného papíru a smlouva o obstarání vracení zastupitelného cenného papíru musejí mít písemnou formu.

(2) Smlouvy podle odstavce 1 týkající se investičních cenných papírů může jako obstaravatel uzavřít pouze obchodník s cennými papíry, nevyplývá-li z povolení obchodníka s cennými papíry něco jiného, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

§ 33b

(1) Smlouva o zprostředkování vydávání zastupitelného cenného papíru a smlouva o zprostředkování vracení cenného papíru musejí mít písemnou formu.

(2) Smlouvy podle odstavce 1 týkající se investičních cenných papírů může jako zprostředkovatel uzavřít pouze obchodník s cennými papíry nebo organizátor veřejného trhu, nevyplývá-li z povolení obchodníka s cennými papíry nebo organizátora veřejného trhu něco jiného.".

54. Nadpis hlavy III zní: "Smlouvy o úschově, správě, uložení a obhospodařování cenných papírů".

55. V § 34 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: "Jde-li o úschovu investičního cenného papíru, může být schovatelem obchodník s cennými papíry nebo osoba provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry, stanoví-li tak povolení podle § 45 odst. 1 nebo § 70b odst. 1.".

56. V § 34 se na konci odstavce 3 doplňují věty, které včetně poznámky pod čarou č. 21a) znějí: "Zastupitelné cenné papíry v hromadné úschově jsou společným majetkem uschovatelů. Podíl uschovatele na společném majetku je dán poměrem součtu jmenovitých hodnot zastupitelných cenných papírů jím uložených do hromadné úschovy k součtu jmenovitých hodnot všech zastupitelných cenných papírů v hromadné úschově. Nemají-li cenné papíry jmenovitou hodnotu, použije se místo jmenovité hodnoty počet kusů cenných papírů. Ustanovení o spoluvlastnictví21a) se na zastupitelné cenné papíry v hromadné úschově nepoužijí. Každý uschovatel je oprávněn svá práva vůči schovateli uplatňovat samostatně.


21a) § 136 a násl. občanského zákoníku.".

57. V § 34 odst. 4 věta druhá zní: "Evidence obsahuje obchodní firmu nebo název nebo jméno, identifikační číslo nebo rodné číslo a sídlo nebo místo podnikání nebo bydliště uschovatele a emitenta, druh listinného cenného papíru a jeho jmenovitou hodnotu.".

58. V § 34 se doplňuje odstavec 11, který zní:

"(11) Je-li prohlášen konkurs na majetek schovatele v případě hromadné úschovy zastupitelných cenných papírů, nejsou tyto papíry součástí konkursní podstaty a správce je povinen učinit potřebná opatření k jejich vydání a vydat je jednotlivým uschovatelům v souladu s jejich podíly podle odstavce 3. Nepodaří-li se vydat papíry všem uschovatelům, uloží nevrácené papíry u jiného schovatele za obdobných podmínek s přihlédnutím k ochraně zájmů uschovatelů. Správce má právo na náhradu nákladů spojených s uvedenými opatřeními proti úpadci. Uschovatelé ručí za úhradu takto vzniklých nákladů podle poměru svých podílů.".

59. V § 36 odstavec 2 zní:

"(2) Jde-li o správu investičního cenného papíru, může být správcem podle odstavce 1 obchodník s cennými papíry nebo osoba provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry, stanoví-li tak povolení podle § 45 odst. 1 nebo § 70b odst. 1.".

60. V § 36 odstavec 6 zní:

"(6) Má-li správce vykonávat hlasovací právo spojené s cenným papírem, je majitel tohoto cenného papíru povinen vystavit mu k tomu včas plnou moc nebo nechat správce zaregistrovat v evidenci střediska. Plnou moc nelze vystavit ani správce zaregistrovat ve středisku, jde-li o účet vedený na základě § 24a. Dá-li majitel cenného papíru správci pokyny, jak má být hlasovacího práva využito, je správce povinen hlasovat za majitele cenného papíru takto stanoveným způsobem.".

61. V § 37 odstavec 2 zní:

"(2) Jde-li o uložení a správu investičního cenného papíru, může být opatrovatelem podle odstavce 1 obchodník s cennými papíry nebo osoba provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry, stanoví-li tak povolení podle § 45 odst. 1 nebo § 70b odst. 1.".

62. Za § 37 se vkládá nový § 37a, který včetně poznámek pod čarou č. 21b) a 21c) zní:

"§ 37a

Smlouva o obhospodařování cenných papírů

(1) Smlouvou o obhospodařování cenných papírů se zavazuje obhospodařovatel obhospodařovat majetek zákazníka spočívající v cenných papírech nebo v peněžních prostředcích určených ke koupi cenných papírů na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání a zákazník se zavazuje zaplatit za to úplatu. Není-li úplata ve smlouvě určena, má obhospodařovatel právo na úplatu obvyklou v době uzavření smlouvy.

(2) Smlouva podle odstavce 1 musí mít písemnou formu.

(3) Jde-li o obhospodařování investičních instrumentů, může být obhospodařovatelem podle odstavce 1 jen obchodník s cennými papíry, nevyplývá-li z povolení obchodníka s cennými papíry něco jiného.

(4) Obhospodařovatel je povinen i bez pokynů zákazníka obstarávat koupě, prodeje, jakož i prvotní nabytí cenných papírů, a nestanoví-li smlouva jinak, též vykonávat činnosti podle § 34 a 36, a to s cílem zabezpečit dlouhodobě odbornou péči o majetek zákazníka. Zákazník může omezit závazek obhospodařovatele na povinnosti týkající se obstarávání koupě, prodeje a prvotního nabytí cenných papírů. Úplata, kterou má zákazník zaplatit, se v tomto případě přiměřeně sníží.

(5) Ustanovení § 34 odst. 7 se použije obdobně, nevyplývá-li z povahy věci něco jiného.

(6) Pro smlouvu o obhospodařování cenných papírů platí přiměřeně ustanovení upravující komisionářskou smlouvu o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů, mandátní smlouvu21b) a případně též smlouvu o úschově cenných papírů a smlouvu o správě cenných papírů.

(7) Ustanoveními odstavců 1 až 6 není dotčena úprava obhospodařovatelské smlouvy podle zvláštního právního předpisu.21c) 


21b)  § 566 a násl. obchodního zákoníku.
21c)  § 5b zákona č. 248/1992 Sb.".

63. V § 39 odst. 1 se slova "obchodního zákoníku22) a" včetně poznámky pod čarou č. 22) zrušují.

64. V § 40 odst. 2 se za větu první vkládá nová věta: "Ustanovení § 11 odst. 6 tím není dotčeno.", ve větě třetí se za slova "doložku "k zastavení" " vkládají slova "nebo slova stejného významu", věta "Jinak musí zástavní rubopis obsahovat přiměřeně náležitosti uvedené v § 18 odst. 2." se zrušuje a na konci odstavce se doplňují slova "škrtnutím zástavního rubopisu".

65. V § 41 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: "Tím není dotčeno ustanovení § 40 odst. 2.".

66. V § 41 odst. 2 větě druhé se slova "zástavní dlužník" nahrazují slovem "dlužník" a na konci odstavce se doplňuje tato věta: "Tím není dotčeno ustanovení § 40 odst. 2.".

67. V § 42 odst. 2 větě první se slova "zástavní dlužník" nahrazují slovem "dlužník".

68. V § 42 odst. 3 písm. a) se slova "jméno nebo název anebo" nahrazují slovy "firmu nebo název nebo" a za slovo "sídlo" se vkládají slova "nebo místo podnikání".

69. V § 42 odst. 3 písmena c) a d) znějí:

"c)   ISIN nebo případně jiný údaj identifikující zaknihovaný cenný papír a počet zastavených kusů tohoto cenného papíru,
d)   obchodní firmu nebo název nebo jméno, identifikační číslo nebo rodné číslo a sídlo nebo místo podnikání nebo bydliště zástavního věřitele, a".

70. V § 42 odst. 3 písmeno e) zní:

"e)   výši jistiny pohledávky, pro kterou bylo zástavní právo zřízeno, a dobu její splatnosti, jestliže je známá, nebo druh pohledávek, pro něž bylo zástavní právo zřízeno, maximální částku, do které může být zástavní věřitel uspokojen, a dobu trvání zástavního práva.".

71. V § 42 se na začátek odstavce 4 vkládá nová věta, která zní: "Smluvní zástavní právo k zaknihovanému cennému papíru zaniká registrací zániku tohoto zástavního práva.", ve větě druhé se slova "zástavní dlužník" nahrazují slovem "dlužník" a na konci textu se tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se tento text: "doklad se nepřikládá, dává-li příkaz k registraci zániku zástavního práva zástavní věřitel.".

72. V § 43 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

"(4) Má-li být zastavený cenný papír emitentem vyměněn za jiný cenný papír, vzniká zástavní právo ve stejném rozsahu k cennému papíru, za nějž je cenný papír vyměněn. Vyžaduje-li se ke vzniku zástavního práva zástavní rubopis, podepíše zástavní rubopis na vyměněném cenném papíru za majitele emitent.

(5) Zástavní věřitel není oprávněn vykonávat práva spojená se zastaveným cenným papírem, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis anebo smlouva nestanoví jinak. Vznikne-li ze zastaveného cenného papíru právo na plnění, je emitent povinen plnit zástavnímu věřiteli. Zástavní věřitel započte obdržené plnění proti pohledávce zajištěné zástavním právem, pokud smlouva nestanoví jinak.".

73. V § 44 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Obchodník s cennými papíry prodává zastavený cenný papír svým jménem na účet zástavce na veřejném trhu, jedná-li se o registrovaný cenný papír, nebo ve veřejné dražbě, jedná-li se o investiční cenný papír. Výnos z prodeje cenného papíru snížený o náklady spojené s jeho prodejem a obvyklou odměnu vydá obchodník s cennými papíry zástavnímu věřiteli. Je-li předmětem prodeje cenný papír opatřený zástavním rubopisem, vyznačí na tomto cenném papíru rubopis znějící na kupujícího po škrtnutí zástavního rubopisu zástavním věřitelem za majitele obchodník s cennými papíry.".

74. Za § 44 se vkládá nový § 44a, který zní:

"§ 44a

Nestanoví-li tento zákon jinak a nevylučuje-li to povaha věci, vztahují se ustanovení § 39 až 44 přiměřeně též na zástavní právo, které se zřizuje jinak než na základě smlouvy.".

75. V části druhé se za hlavu IV vkládá nová hlava V, která zní:

"HLAVA V
VEŘEJNÁ DRAŽBA CENNÝCH PAPĺRŮ

§ 44b

(1) Organizovat veřejné dražby cenných papírů může jen obchodník s cennými papíry, který má povolení k poskytování investiční služby uvedené v § 8 odst. 2 písm. b), (dále jen "dražebník cenných papírů"). Pravidla organizování veřejné dražby cenných papírů upraví dražebník cenných papírů dražebním řádem podléhajícím schválení Komise. Komise dražební řád schválí, jestliže žadatel splňuje věcné, personální a organizační předpoklady pro řádný výkon činnosti dražebníka cenných papírů a jestliže dražební řád zaručuje organizování veřejné dražby cenných papírů v souladu se zákonem a dostatečnou ochranu zájmů majitele cenných papírů, navrhovatele i účastníků veřejné dražby cenných papírů.

(2) Na veřejnou dražbu cenných papírů se přiměřeně použijí ustanovení § 3, § 5 odst. 1, § 8 až 14, § 16, části třetí a § 63 zákona o veřejných dražbách, nestanoví-li tento zákon jinak, s tím, že státní dozor nad organizováním veřejné dražby cenných papírů vykonává výhradně Komise.

(3) Nabídka cenného papíru ve veřejné dražbě cenných papírů se považuje za veřejnou nabídku podle tohoto zákona (§ 78c). Komise může na žádost dražebníka cenných papírů povolit výjimku z povinnosti uveřejnit prospekt nebo užší prospekt cenného papíru, který je předmětem veřejné dražby cenných papírů, jestliže tím nebudou ohroženy zájmy investorů. Prospekt nebo užší prospekt musí tvořit přílohu k dražební vyhlášce a být uveřejněn stejným způsobem jako dražební vyhláška. Ustanovení § 77 odst. 1 se v takovém případě nepoužije.

(4) Dražebník cenných papírů provede veřejnou dražbu cenných papírů též, prokáže-li navrhovatel, že majitel cenného papíru je v prodlení s převzetím listinného cenného papíru (§ 11 odst. 10) nebo listinné akcie (§ 214 obchodního zákoníku).

(5) Jestliže předmětem veřejné dražby cenných papírů je zaknihovaný cenný papír, zaregistruje středisko přechod cenného papíru na vydražitele k okamžiku udělení příklepu na základě potvrzení o nabytí vlastnictví na příkaz dražebníka nebo vydražitele. V případě listinného cenného papíru na řad vyznačí na základě potvrzení o nabytí vlastnictví přechod cenného papíru na vydražitele k okamžiku udělení příklepu dražebník rubopisem.".

76. Nadpis části třetí zní: "Finanční trh".

77. § 45 a 45a včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 25a) a 25b) znějí:

"Povolení k výkonu činnosti obchodníka
s cennými papíry

§ 45

(1) Poskytovat hlavní investiční služby a doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. a) může jen osoba, která má k této činnosti povolení Komise, (dále jen "obchodník s cennými papíry"), nevyplývá-li ze zákona něco jiného. Povolení se uděluje na žádost, s výjimkou uvedenou v § 45a.

(2) V povolení Komise stanoví, které hlavní a doplňkové investiční služby je obchodník s cennými papíry oprávněn poskytovat a ve vztahu ke kterým investičním instrumentům. Povolení musí zahrnovat nejméně jednu hlavní investiční službu. Obchodník s cennými papíry nesmí poskytovat jiné investiční služby než ty, ke kterým má povolení Komise, ani vykonávat jiné činnosti, pokud vykazují znaky podnikání podle zvláštního zákona,13) nestanoví-li zákon jinak.

(3) O povolení podle odstavce 1 může požádat pouze akciová společnost se sídlem na území České republiky, která má pouze zaknihované akcie, nebo je-li společnost teprve založena, osoby jednající jejím jménem podle zvláštního právního předpisu25a) nebo státní peněžní ústav.

(4) V žádosti podle odstavce 1 je žadatel povinen uvést

a)   obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo obchodníka s cennými papíry,
b)   výši čistého obchodního majetku a základního kapitálu obchodníka s cennými papíry,
c)   seznam všech osob s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry; v seznamu se uvede obchodní firma nebo název nebo jméno, identifikační číslo nebo rodné číslo, sídlo nebo místo podnikání nebo bydliště a výše kvalifikované účasti,
d)   seznam osob úzce propojených s obchodníkem s cennými papíry; v seznamu se uvede obchodní firma nebo název nebo jméno, identifikační číslo nebo rodné číslo, sídlo nebo místo podnikání nebo bydliště a způsob propojení,
e)   návrh, v jakém rozsahu bude obchodník s cennými papíry vykonávat hlavní investiční služby a doplňkové investiční služby, a údaje o jeho případném jiném podnikání,
f)   věcné, personální a organizační předpoklady pro výkon činností obchodníka s cennými papíry,
g)   jména, popřípadě obchodní firmy, názvy, rodná čísla a bydliště členů představenstva a dozorčí rady a osob, které na základě dohody, podílu na obchodníkovi s cennými papíry či jiné skutečnosti ovlivňují podstatným způsobem chování obchodníka s cennými papíry, přestože nejsou členem představenstva nebo dozorčí rady obchodníka s cennými papíry, bez zřetele k tomu, jaký vztah k obchodníkovi s cennými papíry mají, (dále jen "osoby fakticky řídící činnost obchodníka s cennými papíry"),
h)   pravidla organizace vnitřního provozu obchodníka s cennými papíry (§ 47a), a
i)   pravidla jednání obchodníka s cennými papíry ve vztahu k zákazníkům (§ 47b).

(5) Přílohu k žádosti o povolení podle odstavce 1 tvoří

a)   stanovy akciové společnosti a výpis z obchodního rejstříku nebo listina prokazující založení akciové společnosti, pokud společnost ještě není zapsána do obchodního rejstříku,
b)   doklady nebo čestná prohlášení osob uvedených v odstavci 4 písm. g) o dosaženém vzdělání, odborné praxi, o členství ve statutárních a dozorčích orgánech jiných právnických osob, o jejich vlastních podnikatelských aktivitách a o splnění podmínek stanovených v § 46b odst. 1,
c)   výpis z evidence Rejstříku trestů osob uvedených v odstavci 4 písm. g) ne starší než 3 měsíce, a
d)   doklad prokazující splacení základního kapitálu.

(6) Kvalifikovanou účastí se rozumí přímý nebo nepřímý podíl, který představuje 10 nebo více procent na základním kapitálu nebo hlasovacích právech obchodníka s cennými papíry nebo který umožňuje vykonávat významný vliv na vedení obchodníka s cennými papíry, ve kterém je držen.

(7) Úzkým propojením se pro účely tohoto zákona rozumí vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na druhé osobě přímý nebo nepřímý podíl 20 a více procent základního kapitálu nebo hlasovacích práv nebo tuto osobu přímo či nepřímo ovládá, nebo vztah dvou nebo více osob ovládaných stejnou osobou.25b)

§ 45a

(1) Osoba, která

a)   není oprávněna poskytovat jinou investiční službu než přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů podle § 8a odst. 1 písm. a) nebo b),
b)   není oprávněna přijímat peněžní prostředky nebo investiční instrumenty zákazníků a nemůže se tak za žádných okolností dostat vůči svým zákazníkům do postavení osoby dlužící peněžní prostředky nebo investiční instrumenty, a
c)   v rámci poskytování služby podle písmene a) je oprávněna předávat pokyny pouze bance nebo pobočce zahraniční banky, obchodníkovi s cennými papíry nebo pobočce zahraničního obchodníka s cennými papíry, investiční společnosti nebo investičnímu fondu nebo zahraniční osobě zabývající se kolektivním investováním s povolením podle části osmé A zákona o investičních společnostech a investičních fondech,

může tuto činnost vykonávat bez povolení podle § 45 odst. 1, jestliže se zaregistruje u Komise.

(2) Osoba poskytující investiční službu podle odstavce 1 je povinna být pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování této investiční služby, a to minimálně s limitem pojistného plnění 5 000 000 Kč.

(3) Komise zaregistruje osobu podle odstavce 1 na základě písemné žádosti této osoby do 30 dnů od podání nebo doplnění žádosti. O registraci vydá Komise rozhodnutí. Žádost o registraci obsahuje

a)   jméno, rodné číslo a bydliště v České republice, jedná-li se o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo název, identifikační číslo, sídlo a právní formu, včetně jména, rodného čísla a bydliště osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem, jedná-li se o právnickou osobu,
b)   rozsah poskytovaných služeb ve smyslu odstavce 1 písm. a) a c),
c)   výši majetku, jedná-li se o fyzickou osobu, nebo výši základního kapitálu, jedná-li se o právnickou osobu, která musí činit nejméně 1 000 000 Kč,
d)   den zahájení poskytování investiční služby podle odstavce 1,
e)   doklady prokazující splnění podmínek podle odstavců 4 a 5,
f)   úplný výpis z obchodního rejstříku, jedná-li se o osobu, která se zapisuje do obchodního rejstříku, nebo jiný doklad prokazující její vznik v případě, že se nezapisuje do obchodního rejstříku, a
g)   pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem investiční služby podle odstavce 1.

(4) Je-li žadatelem o registraci fyzická osoba, Komise žadatele zaregistruje, pokud

a)   splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle živnostenského zákona,
b)   žadatel nebyl v posledních 3 letech členem statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu nebo prokuristou právnické osoby, která se v této době dostala do úpadku, nebo
c)   žadateli nebylo odejmuto oprávnění k podnikání pro porušení činností stanovených zvláštním právním předpisem.

(5) Je-li žadatelem o registraci právnická osoba, musí podmínky podle odstavce 4 splňovat všechny fyzické osoby, které jsou oprávněny vykonávat činnost podle odstavce 1 jménem této právnické osoby.

(6) Osoba, která byla zaregistrována podle odstavce 3 Komisí, je povinna vykonávat činnost podle odstavce 1 s odbornou péčí a dodržovat ustanovení § 47b, 79 a 80. Kromě toho je povinna vést deník o přijatých a předaných pokynech přiměřeně podle § 47.

(7) Pro zrušení registrace Komisí platí přiměřeně ustanovení § 48.


25a)  § 64 obchodního zákoníku.
25b)  § 66a obchodního zákoníku.".

78. Za § 45a se vkládají nové § 45b a 45c, které včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 25c) znějí:

"§ 45b

Komise je povinna předběžně konzultovat s příslušným orgánem dozoru členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor udělení povolení obchodníkovi s cennými papíry, který je

a)   osobou ovládanou osobou uvedenou v § 48e nebo bankou se sídlem a s povolením k činnosti banky v členském státu Evropské unie nebo v jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor, nebo
b)   osobou ovládanou jinou osobou, která ovládá osobu uvedenou v § 48e nebo banku se sídlem a s povolením k činnosti banky v členském státu Evropské unie nebo v jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor.

§ 45c

Pobočka zahraničního obchodníka
s cennými papíry

(1) Obchodník s cennými papíry se sídlem v zahraničí, který je oprávněn k poskytování investičních služeb ve státu sídla, (dále jen "zahraniční obchodník s cennými papíry") může na území České republiky poskytovat investiční služby pouze prostřednictvím pobočky. Ke zřízení pobočky zahraničního obchodníka s cennými papíry (dále jen "pobočka") nebo k poskytování investičních služeb prostřednictvím pobočky zahraničního obchodníka s cennými papíry, který jako zahraniční banka již v České republice pobočku zřídil, je třeba povolení Komise.

(2) V žádosti o povolení uvede zahraniční obchodník s cennými papíry

a)   údaje přiměřeně v rozsahu podle § 45 odst. 4 písm. a) až d),
b)   údaje o pobočce v rozsahu údajů podle § 45 odst. 4 písm. e), f), h) a i), a
c)   jméno, rodné číslo, je-li přiděleno, jinak datum narození, a bydliště osob navrhovaných do vedení pobočky a dalších osob fakticky řídících činnost pobočky.

(3) Přílohu žádosti o povolení tvoří

a)   kopie dokumentu dokládajícího existenci zahraničního obchodníka s cennými papíry ve státu jeho sídla včetně rozsahu oprávnění zahraničního obchodníka s cennými papíry a zakladatelské dokumenty v posledním úplném znění,
b)   účetní závěrky zahraničního obchodníka s cennými papíry a v případě, že zahraniční obchodník s cennými papíry je součástí konsolidovaného celku, též konsolidované účetní závěrky za poslední 3 roky ověřené auditorem,
c)   výpisy z evidence Rejstříku trestů osob uvedených v odstavci 2 písm. c) ne starší 3 měsíců; zahraniční fyzická osoba předloží též dokument obdobného charakteru vydaný příslušným orgánem ve státu trvalého pobytu, ve státu, jehož je občanem, není-li totožný se státem trvalého pobytu, jakož i ve státech, ve kterých se tato osoba v posledních 5 letech nepřetržitě zdržovala více než 3 měsíce; nejsou-li dokumenty příslušným státem vydávány, nahradí je zahraniční fyzická osoba čestným prohlášením,
d)   další doklady o splnění podmínek podle odstavce 6, a
e)   potvrzení příslušného orgánu dozoru ve státu sídla zahraničního obchodníka s cennými papíry o tom, že zahraniční obchodník s cennými papíry je držitelem povolení v tomto státu, souhlas tohoto orgánu se založením pobočky v České republice a jeho prohlášení, že nad pobočkou bude vykonáván dozor, pokud orgán dozoru takový souhlas a prohlášení vydává podle práva státu sídla.

(4) Za účelem posouzení, zda zahraniční obchodník s cennými papíry splňuje podmínky pro udělení povolení, může Komise požadovat předložení dalších informací a dokladů. Jestliže zahraničním obchodníkem s cennými papíry je banka, která má na území České republiky pobočku s licencí České národní banky, vyžádá si Komise stanovisko České národní banky. Po dohodě s Českou národní bankou může Komise zprostit zahraničního obchodníka s cennými papíry povinnosti předložit některé informace nebo doklady podle odstavce 2 nebo 3.

(5) Údaje v žádosti musí být uvedeny v českém jazyce a všechny dokumenty musí být předloženy též v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Komise může na žádost zahraničního obchodníka s cennými papíry ohledně některých dokumentů upustit od požadavku ověřeného překladu do českého jazyka.

(6) Pro udělení povolení musí být splněny následující podmínky:

a)   dostatečný objem a transparentnost původu finančních zdrojů poskytnutých zahraničním obchodníkem s cennými papíry jeho pobočce s ohledem na rozsah investičních služeb, které hodlá zahraniční obchodník s cennými papíry prostřednictvím pobočky poskytovat,
b)   důvěryhodnost zahraničního obchodníka s cennými papíry a jeho dostatečná finanční síla s ohledem na rozsah investičních služeb, které hodlá prostřednictvím pobočky poskytovat,
c)   dobrá pověst, dostatečná kvalifikace a zkušenost osob navrhovaných do vedení pobočky a dalších osob fakticky řídících činnost pobočky,
d)   věcné, personální a organizační předpoklady pro výkon činnosti pobočky,
e)   obchodní plán pobočky vycházející z navrhované strategie činnosti pobočky podložený reálnými ekonomickými kalkulacemi,
f)   zahraniční obchodník s cennými papíry má sídlo a skutečné sídlo ve státu, který vydal povolení k poskytování investičních služeb,
g)   transparentnost skupiny osob úzce propojených se zahraničním obchodníkem s cennými papíry,
h)   úzké propojení mezi zahraničním obchodníkem s cennými papíry a jinými osobami nebrání účinnému výkonu dozoru nad zahraničním obchodníkem s cennými papíry,
i)   právní prostředí ve státu, který není členem Evropské unie nebo členským státem Evropského hospodářského prostoru a jehož právním řádem se řídí jedna nebo několik osob, se kterou má zahraniční obchodník s cennými papíry úzké propojení, včetně vynutitelnosti práva v tomto státu, nebrání účinnému výkonu dozoru nad zahraničním obchodníkem s cennými papíry,
j)   právními předpisy státu sídla zahraničního obchodníka s cennými papíry je zajištěna úroveň ochrany zákazníků, která je stejná nebo vyšší než úroveň ochrany zajištěná zákazníkům tímto zákonem, a
k)   povolení příslušného orgánu dozoru ve státu sídla zahraničního obchodníka s cennými papíry podle odstavce 3 písm. e).

(7) Důvodem pro zamítnutí žádosti o povolení nemůže být skutečnost, že právní forma zahraničního obchodníka s cennými papíry neodpovídá právní formě akciové společnosti.

(8) V povolení Komise uvede, které investiční služby a ve vztahu ke kterým investičním instrumentům je pobočka oprávněna poskytovat. Komise může v povolení stanovit podmínky, které musí pobočka splnit před zahájením kterékoliv povolené činnosti, popřípadě je dodržovat při výkonu kterékoliv povolené činnosti. Ustanovení § 46 odst. 1 věta první a druhá a § 46 odst. 3 platí obdobně.

(9) Kromě získání povolení je zahraniční obchodník s cennými papíry povinen splnit též požadavky obchodního zákoníku týkající se organizačních složek podniků zahraničních osob. Oprávnění zahraničního obchodníka s cennými papíry podnikat vznikne zápisem do obchodního rejstříku v souladu s obchodním zákoníkem.

(10) Při poskytování investičních služeb uvedených v povolení podle odstavce 1 je zahraniční obchodník s cennými papíry povinen dodržovat ustanovení tohoto zákona a dalších předpisů, není-li stanoveno jinak nebo nevyplývá-li z povahy věci něco jiného. Zahraniční obchodník s cennými papíry je zejména povinen plnit povinnosti podle § 47 až 47b, § 47c odst. 2 až 6, § 49, 79, 80, 81a a povinnost hlásit obchody uzavřené mimo veřejný trh podle zákona o Komisi.25c) Ustanovení § 46a platí obdobně pro osoby navrhované do vedení pobočky a další osoby fakticky řídící činnost pobočky. Ustanovení § 46c a 46d platí pro zahraničního obchodníka s cennými papíry přiměřeně. Ustanovení § 47c odst. 1 platí obdobně pro výroční zprávu zahraničního obchodníka s cennými papíry a údaje v rozsahu této výroční zprávy za pobočku.

(11) Pro odnětí povolení zahraničnímu obchodníkovi s cennými papíry platí přiměřeně ustanovení § 48. Kromě toho odejme Komise zahraničnímu obchodníkovi s cennými papíry povolení, jestliže příslušný orgán dozoru ve státu sídla zahraničního obchodníka s cennými papíry odejme zahraničnímu obchodníkovi s cennými papíry povolení k poskytování investičních služeb uvedených v povolení podle odstavce 1 nebo pokud je zrušena právnická osoba, o jejíž pobočku jde.

(12) Činnost pobočky podléhá státnímu dozoru Komise podle tohoto zákona a podle zákona o Komisi. O každém opatření podle části páté tohoto zákona informuje Komise bez zbytečného odkladu příslušný orgán dozoru ve státu sídla zahraničního obchodníka s cennými papíry.

(13) Ustanovení odstavců 1 až 12 neplatí pro osoby uvedené v § 48e.


25c)  § 15 zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů.".

79. § 46 zní:

"§ 46

(1) O povolení podle § 45 odst. 1 rozhodne Komise do 60 dnů od doručení žádosti, a to na základě posouzení věcných, personálních a organizačních předpokladů pro výkon činnosti obchodníka s cennými papíry, zejména ve vztahu k rozsahu hlavních a doplňkových investičních služeb, které mají být povoleny. Povolení se uděluje na dobu neurčitou, nelze je převést na jinou osobu a ani nepřechází na právního nástupce. Povolení se neudělí, jestliže

a)   nejsou splněny věcné, personální nebo organizační předpoklady pro výkon činnosti obchodníka s cennými papíry, zejména nedosahuje-li základní kapitál obchodníka s cennými papíry výše podle § 46c, nemají-li osoby podle § 45 odst. 4 písm. g) dobrou pověst, potřebnou kvalifikaci nebo zkušenosti nebo nesplňují-li podmínku podle § 46b, nebo pravidla ve smyslu § 47a či 47b nejsou v souladu s požadavky tohoto zákona,
b)   osoby s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry nejsou osobami vhodnými z hlediska zdravého a obezřetného vedení obchodníka s cennými papíry,
c)   sídlo a skutečné sídlo obchodníka s cennými papíry není na území České republiky,
d)   úzké propojení mezi obchodníkem s cennými papíry a jinými osobami brání účinnému výkonu státního dozoru nad obchodníkem s cennými papíry, nebo
e)   právní prostředí ve státu, který není členem Evropské unie nebo členským státem Evropského hospodářského prostoru a jehož právním řádem se řídí jedna nebo několik osob, se kterou má obchodník s cennými papíry úzké propojení, včetně vymahatelnosti práva v tomto státu, brání účinnému výkonu státního dozoru nad obchodníkem s cennými papíry.

(2) V případě, že rozhodnutí o povolení podle § 45 odst. 1 nebude vydáno do 6 měsíců ode dne zahájení správního řízení, lze se jeho vydání domáhat u soudu.

(3) Jestliže obchodník s cennými papíry nezahájí činnost na základě povolení podle § 45 odst. 1 do 12 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení povolení, pozbývá toto povolení platnosti.".

80. Za § 46 se vkládají nové § 46a až 46d, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 25d) a 25e) znějí:

"§ 46a

Podmínky výkonu funkcí

(1) Podmínkou volitelnosti nebo jmenování člena představenstva a dozorčí rady obchodníka s cennými papíry je předchozí souhlas Komise. Totéž platí pro vznik oprávnění osob fakticky řídících činnost obchodníka s cennými papíry k této činnosti.

(2) Jestliže činnost obchodníka s cennými papíry vykonává banka, týká se souhlas podle odstavce 1 pouze těch osob, které budou odpovědné za výkon činností obchodníka s cennými papíry.

(3) Součástí žádosti o souhlas s ustanovením osoby podle odstavce 1 jsou doklady nebo čestná prohlášení této osoby podle § 45 odst. 5 písm. b), jakož i o splnění dalších podmínek podle § 46b a výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců.

(4) Komise souhlas podle odstavce 1 neudělí, pokud navržená osoba nemá dobrou pověst, potřebnou kvalifikaci nebo dostatečné zkušenosti pro činnost podle odstavce 1 a nebo nesplňuje podmínky podle § 46b.

(5) Rozhodnutí o souhlasu podle odstavce 1 nebo o jeho neudělení je Komise povinna odeslat do 21 dnů ode dne doručení nebo doplnění žádosti s tím, že neodešle-li v této lhůtě své rozhodnutí, platí, že byl souhlas udělen. Účastníkem řízení je žadatel a osoba, pro kterou se žádá o udělení souhlasu, není-li žadatelem.

§ 46b

(1) Členem představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo makléřem obchodníka s cennými papíry nebo osobou fakticky řídící činnost obchodníka s cennými papíry může být pouze osoba, která není poslancem nebo senátorem Parlamentu České republiky, členem Nejvyššího kontrolního úřadu nebo bankovní rady České národní banky, zaměstnancem Komise anebo členem představenstva, členem dozorčí rady, prokuristou nebo makléřem jiného obchodníka s cennými papíry nebo společnosti s obdobným předmětem podnikání nebo investiční společnosti nebo investičního fondu. Ustanovení tohoto zákona ani zvláštních zákonů25d) tím nejsou dotčena.

(2) Obchodník s cennými papíry a v případě, že má být vydáno povolení podle § 45 pro osobu, která jako akciová společnost ještě nevznikla, zakladatel této osoby, má povinnost si vyžádat čestné prohlášení fyzických osob podle odstavce 1 o tom, že splňují podmínky podle odstavce 1, ještě před jejich ustanovením do funkce nebo před vznikem jejich oprávnění k činnosti osoby fakticky řídící činnost obchodníka s cennými papíry.

§ 46c

Minimální základní kapitál obchodníka
s cennými papíry

(1) Základní kapitál obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky, musí činit alespoň 27 000 000 Kč, nejde-li o případ podle odstavce 2 nebo 3.

(2) Jestliže je obchodník s cennými papíry oprávněn poskytovat výhradně investiční služby podle § 8 odst. 2 písm. a), b) a d) a přijímá při tom peněžní prostředky nebo investiční instrumenty zákazníků, musí jeho základní kapitál činit alespoň 5 000 000 Kč.

(3) Jestliže je obchodník s cennými papíry oprávněn poskytovat výhradně investiční služby podle § 8 odst. 2 písm. a), b) a d) a není při tom oprávněn přijímat peněžní prostředky nebo investiční instrumenty zákazníků, musí jeho základní kapitál činit alespoň 2 000 000 Kč.

(4) Ustanovení obchodního zákoníku o minimálním základním kapitálu akciové společnosti nejsou odstavci 1 až 3 dotčena.

§ 46d

Kapitálová přiměřenost obchodníka
s cennými papíry

(1) Obchodník s cennými papíry, který je bankou nebo pobočkou zahraniční banky, je povinen dodržovat kapitálovou přiměřenost podle zvláštního právního předpisu.25e) 

(2) Kapitálová přiměřenost na individuálním i konsolidovaném základě obchodníka s cennými papíry, který není bankou, se přiměřeně řídí právní úpravou platnou pro banky.

(3) Podrobnosti této úpravy a případné odchylky stanoví právním předpisem ministerstvo na návrh Komise.


25d)  Například § 7 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, § 29 zákona č. 248/1992 Sb. a § 23 odst. 5 zákona č. 15/1998 Sb.
25e)  Zákon č. 21/1992 Sb.".

81. Nadpis nad § 47 zní: "Pravidla činnosti a hospodaření obchodníka s cennými papíry".

82. Nadpis § 47 zní: "Deník obchodníka s cennými papíry".

83. V § 47 odst. 1 se za slovo "prodeje" vkládají slova "nebo převodu investičních".

84. V § 47 odst. 1 písmeno a) zní:

"a)   obchodní firmu nebo název nebo jméno a sídlo nebo místo podnikání nebo bydliště prodávajícího a kupujícího,".

85. V § 47 odst. 1 písmeno c) zní:

"c)   ISIN nebo případně jiný údaj identifikující cenný papír a počet kusů cenného papíru, které mají být podle pokynu zákazníka koupeny nebo prodány, a počet kusů cenného papíru na základě tohoto pokynu koupených nebo prodaných,".

86. V § 47 odst. 1 se za písmeno f) vkládají nová písmena g) a h), která znějí:

"g)   označení veřejného trhu nebo jiného místa, kde byl cenný papír koupen nebo prodán,
h)   důvod, proč nebylo možné pokyn realizovat,".

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena i) a j).

87. V § 47 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

"k)   nákupy a prodeje uskutečňované na základě smlouvy podle § 37a.".

88. V § 47 odstavce 2 a 3 znějí:

"(2) Povinnosti uvedené v odstavci 1 se vztahují obdobně též na pokyny přijaté k obstarání koupě nebo prodeje jiných investičních instrumentů.

(3) Údaje podle odstavců 1 a 2 je obchodník s cennými papíry povinen uvádět ve svém deníku přiměřeně též o koupích a prodejích investičních instrumentů uskutečněných na vlastní účet.".

89. V § 47 se odstavec 4 zrušuje.

90. Nadpis § 47a zní: "Pravidla organizace vnitřního provozu obchodníka s cennými papíry".

91. V § 47a odst. 1 písm. c) se slova "cenných papírech" nahrazují slovy "investičních instrumentech".

92. V § 47a odst. 1 písm. d) se slova "cenné papíry" nahrazují slovy "investiční instrumenty".

93. V § 47a odst. 2 se slova "cenné papíry" nahrazují slovy "investiční instrumenty".

94. V § 47a odstavec 3 zní:

"(3) Ministerstvo může na návrh Komise upravit vyhláškou podrobnější pravidla pro plnění povinností uvedených v odstavci 1.".

95. V § 47a se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 42) zrušuje.

96. Nadpis § 47b zní: "Pravidla jednání obchodníka s cennými papíry ve vztahu k zákazníkům".

97. V § 47b odst. 1 písm. b) se slovo "kapitálového" nahrazuje slovem "finančního".

98. V § 47b odst. 1 písm. c) se slova "cenné papíry" nahrazují slovy "investiční instrumenty" a slovo "klient" se nahrazuje slovem "zákazník".

99. V § 47b odst. 1 písm. d) se slova "cenných papírů" nahrazují slovy "investičních instrumentů".

100. V § 47b odst. 1 písm. f) se slovo "zveřejňovat" nahrazuje slovem "uveřejňovat" a za slova "o svých obchodech" se vkládají slova "způsobem a v rozsahu stanoveném vyhláškou podle odstavce 3".

101. V § 47b odst. 1 písmeno g) zní:

"g)   v případech, kdy se nelze vyhnout střetu zájmů, dát přednost zájmům zákazníků před zájmy vlastními, a tam, kde jde o střet zájmů zákazníků, zajistit, aby zákazníkům bylo poskytnuto spravedlivé zacházení,".

102. V § 47b odst. 1 písm. h) se slovo "klientům" nahrazuje slovem "zákazníkům".

103. V § 47b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) až n), která znějí:

"i)   plnit pokyny zákazníků za nejlepších podmínek a vyřizovat je v časovém pořadí, jak mu byly uděleny,
j)   při koupích a prodejích uskutečněných pro zákazníka postupovat podle § 31 odst. 2 a § 33 odst. 1 druhé věty i v případech, kdy předmětem obchodu jsou jiné investiční instrumenty,
k)   nevyužívat důvěrných informací podle § 81,
l)   informovat podrobně zákazníka o garančním systému zabezpečovaném Garančním fondem obchodníků s cennými papíry (§ 81a), a to zejména o výši a rozsahu náhrady, která se z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry poskytuje, a na žádost zákazníka též o podmínkách poskytování této náhrady a formalitách nezbytných pro její vyplacení,
m)   poskytnout zákazníkovi na jeho žádost informaci o vypořádacích systémech, jejichž je členem, a o jejich hlavních pravidlech, a
n)   při propagaci svých investičních služeb nepoužívat nepravdivé nebo zavádějící informace, nezamlčovat důležité skutečnosti, nenabízet výhody, jejichž spolehlivost nemůže zaručit.".

104. V § 47b odstavce 2 a 3 znějí:

"(2) Pravidla podle odstavce 1 je obchodník s cennými papíry povinen dodržovat vždy se zvláštním zřetelem k úrovni odborných znalostí a zkušeností zákazníka, kterému poskytuje službu.

(3) Ministerstvo může na návrh Komise upravit vyhláškou podrobnější pravidla pro plnění povinností uvedených v odstavci 1, zejména též pravidla omezující používání informací o náhradách poskytovaných z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry k reklamním účelům.".

105. Za § 47b se vkládá nový § 47c, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 25f) zní:

"§ 47c

Informační povinnost obchodníka s cennými papíry

(1) Obchodník s cennými papíry je povinen předkládat Komisi výroční zprávu podle zvláštního zákona25f) nejpozději do 3 měsíců po skončení kalendářního roku. Pokud není v této lhůtě účetní závěrka ověřena auditorem, je obchodník s cennými papíry povinen předložit Komisi zprávu auditora bez zbytečného odkladu poté, kdy tuto zprávu obdrží. Ustanovení § 47b odst. 1 písm. f) tím není dotčeno.

(2) Obchodník s cennými papíry je povinen veškerou dokumentaci týkající se jím poskytovaných služeb uschovávat nejméně 10 let. Tuto dokumentaci je povinen poskytnout Komisi na její žádost bez zbytečného odkladu.

(3) Obchodník s cennými papíry je povinen oznámit Komisi bez zbytečného odkladu všechny změny ve skutečnostech uvedených v § 45 odst. 4.

(4) Obchodník s cennými papíry je povinen nejméně jednou ročně, nejpozději do konce měsíce ledna následujícího kalendářního roku, informovat Komisi o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry v rozsahu údajů uvedených v § 45 odst. 4 písm. c).

(5) Auditor, který ověřuje účetní závěrku obchodníka s cennými papíry, je povinen upozornit Komisi bez zbytečného odkladu na jakoukoli skutečnost, o které se v průběhu své činnosti dozví a která

a)   svědčí o porušení povinnosti obchodníka s cennými papíry stanovené právním předpisem nebo vyplývající z povolení uděleného podle tohoto zákona,
b)   může ovlivnit další řádný výkon činnosti obchodníka s cennými papíry, nebo
c)   může vést k odmítnutí ověření roční účetní závěrky nebo vyslovení výhrady.

(6) Povinnost podle odstavce 5 platí též pro auditora u osoby, která má s obchodníkem s cennými papíry úzké propojení.

(7) Ministerstvo může na návrh Komise upravit vyhláškou podrobnější pravidla pro plnění povinností uvedených v odstavci 1.


25f)  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.".

106. Nadpis § 48 zní: "Odnětí povolení".

107. V § 48 odst. 1 písmeno a) zní:

"a)  to odůvodňují závažné změny v předpokladech uvedených v § 46 odst. 1,".

108. V § 48 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e)  povolení bylo uděleno na základě nesprávných údajů o podstatných skutečnostech uvedených v žádosti.".

109. V § 48 se na konci odstavce 2 doplňují slova: "nebo v případě, že obchodník s cennými papíry nevykonává činnost na základě povolení podle § 45 déle než 6 měsíců".

110. Za § 48 se vkládají nové § 48a až 48i, které včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 26a) až 26c) znějí:

"§ 48a
Nabývání kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry

(1) Osoba, která hodlá nabýt kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými papíry nebo tuto účast zvýšit tak, že dosáhne nebo překročí 20%, 33% nebo 50% podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech obchodníka s cennými papíry, nebo tak, že by se obchodník s cennými papíry stal osobou ovládanou touto osobou,26a) je povinna požádat o předchozí souhlas Komisi. Stejnou povinnost mají i osoby jednající ve shodě.26b)

(2) V žádosti podle odstavce 1 uvede žadatel svou obchodní firmu nebo název nebo jméno, identifikační číslo nebo rodné číslo, sídlo nebo místo podnikání a bydliště, podíl, který hodlá získat ve smyslu odstavce 1, a podstatné informace svědčící o jeho důvěryhodnosti, popřípadě důvěryhodnosti jeho statutárního a dozorčího orgánu nebo jejich členů.

(3) Komise souhlas podle odstavce 1 neudělí, pokud by nabyvatel nebyl osobou vhodnou z hlediska zdravého a obezřetného vedení obchodníka s cennými papíry nebo pokud by jeho úzké propojení s obchodníkem s cennými papíry mohlo znesnadňovat efektivní výkon dozoru.

(4) Osoba, která hodlá snížit svou kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými papíry pod 20 %, 33 % nebo 50 % podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech obchodníka s cennými papíry, je povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit Komisi. Stejnou povinnost má skupina osob jednajících ve shodě nebo osoba, která přestává být osobou ovládající obchodníka s cennými papíry.

(5) Oznámení podle odstavce 4 musí obsahovat obchodní firmu nebo název nebo jméno, identifikační číslo nebo rodné číslo, sídlo nebo místo podnikání a bydliště osoby podle odstavce 4 a výši jejího sníženého podílu.

(6) Souhlas ve smyslu odstavce 1 lze v případech hodných zřetele udělit i následně.

(7) Nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti v rozporu s odstavcem 1 nebo snížení podílu při nesplnění oznamovací povinnosti podle odstavce 4 nemá za následek neplatnost právního úkonu.

(8) Osoba, která zvýšila svou kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými papíry bez souhlasu Komise, nesmí vykonávat hlasovací práva spojená s cennými papíry, jež nabyla bez tohoto souhlasu, ledaže Komise udělila souhlas podle odstavce 6.

(9) Nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti podle odstavce 1, jakož i její snížení nebo pozbytí podle odstavce 4 je obchodník s cennými papíry, kterého se kvalifikovaná účast týká, povinen oznámit bez zbytečného odkladu Komisi.

§ 48b

(1) Obchodník s cennými papíry, který zamýšlí za účelem poskytování investičních služeb v rozsahu povolení uděleného Komisí podle § 45 odst. 1 zřídit pobočku v jiném členském státu Evropské unie nebo v jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor, (dále jen "hostitelský stát") o tom učiní oznámení Komisi.

(2) V oznámení podle odstavce 1 uvede obchodník s cennými papíry

a)   hostitelský stát,
b)   organizační strukturu pobočky a její obchodní plán obsahující zejména povahu a rozsah služeb, které obchodník s cennými papíry zamýšlí v hostitelském státu poskytovat,
c)   adresu sídla v hostitelském státu, na které mohou být požadovány dokumenty, a
d)   jména a bydliště osob pověřených vedením pobočky.

(3) Nebude-li oznámení obsahovat všechny náležitosti podle odstavce 2, vyzve Komise obchodníka s cennými papíry k jeho doplnění.

(4) Komise posoudí oznámení zejména z hlediska dostatečnosti organizační struktury obchodníka s cennými papíry a jeho finanční situace ve vztahu k obchodnímu plánu pobočky. Shledá-li Komise, že jsou splněny předpoklady pro zřízení a řádný výkon činnosti pobočky, sdělí údaje podle odstavce 2 příslušnému orgánu dozoru v hostitelském státu a vyrozumí o tom obchodníka s cennými papíry. Součástí sdělení budou též podrobnosti o garančním fondu, ze kterého budou poskytovány náhrady zákazníkům pobočky.

(5) Neshledá-li Komise organizační strukturu obchodníka s cennými papíry nebo jeho finanční situaci ve vztahu k obchodnímu plánu pobočky dostatečnou pro zřízení a řádný výkon činnosti pobočky, vydá o tom nejpozději do 3 měsíců od doručení oznámení nebo jeho doplnění podle odstavce 3 rozhodnutí. Neučiní-li Komise v uvedené lhůtě sdělení podle odstavce 4, platí, že vydala rozhodnutí podle věty první.

(6) Zřídil-li obchodník s cennými papíry pobočku na území hostitelského státu, je povinen oznámit Komisi a příslušnému orgánu dozoru hostitelského státu veškeré změny ve skutečnostech podle odstavce 2 písm. b), c) nebo d) nejpozději 1 měsíc před jejich provedením. Ohledně oznámených změn postupuje Komise obdobně podle odstavců 4 a 5.

(7) Jakékoli změny v podrobnostech o garančním fondu, ze kterého se v hostitelském státu poskytují náhrady zákazníkům pobočky, sdělí Komise bez zbytečného odkladu příslušnému orgánu dozoru hostitelského státu.

§ 48c

(1) Obchodník s cennými papíry, který zamýšlí v hostitelském státu na základě práva volného pohybu služeb poprvé poskytnout investiční službu nebo investiční služby v rozsahu povolení uděleného Komisí podle § 45 odst. 1, o tom učiní oznámení Komisi.

(2) V oznámení uvede obchodník s cennými papíry

a)   hostitelský stát, a
b)   obchodní plán obsahující zejména povahu a rozsah investiční služby nebo investičních služeb, které obchodník s cennými papíry zamýšlí v hostitelském státu poskytovat.

(3) Údaje uvedené v oznámení předá Komise do jednoho měsíce od doručení oznámení příslušnému orgánu dozoru hostitelského státu.

(4) Obchodník s cennými papíry poskytující na území hostitelského státu investiční službu nebo investiční služby je povinen oznámit jakékoli změny ve skutečnostech uvedených v odstavci 2 písm. b) Komisi a příslušnému orgánu dozoru hostitelského státu. Ohledně oznámených změn postupuje Komise podle odstavce 3.

§ 48d

Jestliže Komise odejme obchodníkovi s cennými papíry povolení podle § 45 odst. 1, učiní o tom bez zbytečného odkladu oznámení příslušnému orgánu dozoru ve všech hostitelských státech, ve kterých obchodník s cennými papíry poskytuje své služby podle § 48b nebo § 48c.

§ 48e

Osoba, která má sídlo v členském státu Evropské unie nebo v jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor (dále jen "domovský stát"), která je na základě povolení vydaného příslušným orgánem dozoru domovského státu oprávněná k poskytování investičních služeb a která podléhá v domovském státu dozoru v souladu s právem Evropských společenství, může v České republice poskytovat investiční služby v rozsahu tohoto oprávnění bez povolení podle § 45 odst. 1 prostřednictvím své pobočky nebo přímo na základě práva volného pohybu služeb.

§ 48f

(1) Osobě podle § 48e, která zamýšlí zřídit v České republice pobočku, může Komise ve lhůtě 2 měsíců od doručení sdělení příslušného orgánu dozoru domovského státu v rozsahu údajů podle § 48b odst. 2 a 4 stanovit ve veřejném zájmu podmínky poskytování investičních služeb v České republice spolu s pravidly jednání ve vztahu k zákazníkům. Stanoví-li Komise tyto podmínky nebo nestanoví-li je ve lhůtě 2 měsíců od doručení sdělení podle věty první, může být pobočka zřízena a zahájit činnost. Uložení podmínek je správním rozhodnutím.

(2) Jakékoliv změny v údajích uvedených v § 48b odst. 2 písm. b), c) nebo d) je pobočka povinna oznámit Komisi nejpozději 1 měsíc před jejich provedením. Ohledně oznámených změn postupuje Komise obdobně podle odstavce 1.

(3) Pro pobočku platí přiměřeně povinnosti obchodníka s cennými papíry stanovené tímto zákonem. Pobočka je zejména povinna plnit povinnosti podle § 47a a 47b, povinnost hlásit obchody uzavřené mimo veřejný trh podle zvláštního zákona26c) a povinnost dodržovat kapitálovou přiměřenost a dále poskytnout Komisi veškeré údaje nezbytné pro výkon státního dozoru nad plněním těchto povinností.

§ 48g

(1) Osoba podle § 48e, která zamýšlí poprvé v České republice poskytnout investiční službu nebo investiční služby na základě práva volného pohybu služeb, může výkon této činnosti zahájit, jakmile příslušný orgán dozoru domovského státu doručí Komisi sdělení v rozsahu údajů podle § 48c odst. 2 písm. b).

(2) O doručení sdělení učiní Komise oznámení, ve kterém může ve veřejném zájmu stanovit podmínky poskytování investiční služby nebo investičních služeb v České republice spolu s pravidly jednání ve vztahu k zákazníkům. Uložení podmínek je správním rozhodnutím.

(3) Jakékoli změny ve skutečnostech uvedených v § 48c odst. 2 písm. b) je osoba podle odstavce 1 povinna oznámit Komisi a příslušnému orgánu dozoru domovského státu s dostatečným předstihem před jejich provedením tak, aby Komise mohla provést odpovídající změnu nebo dodatek v podmínkách podle odstavce 2.

(4) Při poskytování investiční služby je osoba podle odstavce 1 povinna dodržovat podmínky podle odstavce 2, zejména povinnosti podle § 47b, plnit povinnost hlásit obchody uzavřené mimo veřejný trh podle zvláštního zákona26c) a poskytnout Komisi veškeré údaje nezbytné pro výkon státního dozoru nad plněním těchto povinností.

§ 48h

(1) Zjistí-li Komise, že osoba podle § 48e nedodržuje podmínky podle § 48f odst. 1 nebo § 48g odst. 2 nebo jiné povinnosti podle § 48f odst. 3 nebo § 48g odst. 4, vyzve ji, aby ve stanovené lhůtě zjednala nápravu. Nezjedná-li osoba podle § 48e ve stanovené lhůtě nápravu, informuje Komise příslušný orgán dozoru domovského státu.

(2) Jestliže příslušný orgán dozoru domovského státu nezjedná v přiměřené lhůtě nápravu nebo jestliže opatření, která přijal, nepovedou k nápravě, může Komise po informování příslušného orgánu dozoru domovského státu přijmout opatření podle § 86, a to včetně zákazu uzavírání dalších smluv na území České republiky, jestliže je to nezbytné.

(3) V krajním případě může Komise přijmout opatření podle odstavce 2 bez ohledu na postup podle odstavců 1 a 2. O přijatém opatření musí Komise bez zbytečného odkladu informovat Evropskou komisi a příslušný orgán dozoru domovského státu. Komise změní nebo zruší opatření přijaté podle věty první, jestliže tak rozhodne Evropská komise po slyšení příslušného orgánu domovského státu.

(4) Jestliže příslušný orgán dozoru domovského státu odejme osobě podle § 48e povolení k poskytování investiční služby nebo investičních služeb, přijme Komise opatření k zamezení dalšího poskytování této služby nebo těchto služeb na území České republiky.

§ 48i

(1) Komise spolupracuje s příslušnými orgány dozoru domovského státu při výkonu dozoru nad řádnou činností osob podle § 48e, zejména poskytne příslušnému orgánu dozoru domovského státu veškeré informace o osobách ve vedení pobočky podle § 48f, kapitálové účasti na pobočce a informace získané podle § 48f odst. 3 a § 48g odst. 4.

(2) Příslušné orgány dozoru domovského státu mohou po předchozím oznámení Komisi přímo či prostřednictvím zplnomocněných osob ověřit u pobočky podle § 48f informace poskytnuté podle odstavce 1.

(3) Je-li to nezbytné, zajistí Komise na žádost příslušného orgánu dozoru domovského státu součinnost kontrolované osoby nebo jejích zástupců. Komise dále poskytne veškerou součinnost při doručování písemností.

(4) Na žádost příslušného orgánu dozoru domovského státu provede kontrolu podle odstavce 2 Komise, a to za účasti jednoho nebo několika zástupců tohoto orgánu, je-li to v žádosti uvedeno.


26a)  § 66a obchodního zákoníku.
26b)  § 66b obchodního zákoníku.
26c)  Zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb.".

111. V § 49 odst. 1 větě druhé se slova "upraví Komise právním předpisem" nahrazují slovy "s rozčleněním podle odborné specializace makléře a druhy odborných specializací makléře může ministerstvo na návrh Komise upravit vyhláškou".

112. V § 49 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: "V povolení Komise stanoví druh odborné specializace makléře podle složené makléřské zkoušky.".

113. V § 49 odstavec 3 zní:

"(3) K žádosti podle odstavce 2 je žadatel povinen předložit doklady o složení odborné zkoušky (dále jen "makléřská zkouška") odpovídající požadovanému druhu odborné specializace makléře a o splnění dalších podmínek podle odstavce 6.".

114. V § 49 odst. 5 se za slova "Obsahem makléřské zkoušky je" vkládají slova "podle požadovaného druhu odborné specializace makléře".

115. V § 49 se na konci odstavce 6 doplňuje tato věta: "Komise povolení neudělí, jestliže žadatel

a)   nesložil makléřskou zkoušku,
b)   není bezúhonný, nebo
c)   nemá dobrou pověst, dostatečnou kvalifikaci nebo zkušenosti.".

116. V § 49 odstavec 7 zní:

"(7) Ministerstvo může na návrh Komise upravit vyhláškou rozsah a způsob makléřské zkoušky s rozčleněním podle druhu odborné specializace makléře a úplatu spojenou s makléřskou zkouškou.".

117. V § 49 se na konci odstavce 8 doplňuje tato věta: "Komise může dále odejmout povolení, jestliže makléř nevykonává činnost podle odstavce 1 déle než 12 měsíců.".

118. § 50 zní:

"§ 50

(1) Organizátorem mimoburzovního trhu může být pouze akciová společnost se sídlem na území České republiky, která má pouze akcie na jméno a povolení Komise k organizování veřejného trhu.

(2) Povolení podle odstavce 1 se uděluje na žádost. V žádosti je žadatel povinen uvést

a)   obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo organizátora mimoburzovního trhu,
b)   výši čistého obchodního majetku a základního kapitálu organizátora mimoburzovního trhu a seznam všech osob, které se přímo nebo nepřímo podílejí na jeho podnikání; v seznamu se uvede obchodní firma nebo název nebo jméno, identifikační číslo nebo rodné číslo, sídlo nebo místo podnikání nebo bydliště a výše podílu na základním kapitálu organizátora mimoburzovního trhu,
c)   věcné, personální a organizační předpoklady pro výkon činnosti podle odstavce 1, zejména skutečnosti, ze kterých vyplývá, že organizátor mimoburzovního trhu bude při výkonu této činnosti disponovat technickým vybavením nutným k organizování poptávky a nabídky cenných papírů a výpočtu jejich kurzů.

(3) Současně se žádostí podle odstavce 2 žadatel musí předložit ke schválení návrh pravidel, podle kterých se na mimoburzovním trhu budou uskutečňovat převody instrumentů kapitálového trhu a uveřejňovat tam dosahované kurzy (dále jen "tržní řád").".

119. § 51 zní:

"§ 51

(1) O povolení podle § 50 rozhodne Komise do 60 dnů od doručení žádosti, a to na základě posouzení žádosti, návrhu tržního řádu a s přihlédnutím k potřebám kapitálového trhu. Toto povolení se uděluje na dobu neurčitou, nelze je převést na jinou osobu a ani nepřechází na jinou osobu.

(2) V povolení podle § 50 Komise stanoví, ve vztahu ke kterým instrumentům kapitálového trhu je organizátor mimoburzovního trhu oprávněn organizovat veřejný trh. Součástí povolení je schválený tržní řád. Komise může v povolení stanovit podmínky, které musí organizátor mimoburzovního trhu splnit před zahájením kterékoliv povolené činnosti, popřípadě dodržovat při výkonu kterékoliv povolené činnosti. Komise může v povolení stanovit oprávnění organizátora mimoburzovního trhu poskytovat služby podle odstavců 3 a 4.

(3) Organizátor mimoburzovního trhu je oprávněn poskytovat též služby spočívající v poskytování informací v rozsahu stanoveném v povolení Komise. Takové služby však

a)   nesmějí umožnit na mimoburzovním trhu obchodování s cennými papíry, které nebyly přijaty k obchodování na veřejném trhu,
b)   musejí být od služeb týkajících se cenných papírů přijatých k obchodování na mimoburzovním trhu zřetelně odlišeny se zvláštním upozorněním na skutečnost, že cenné papíry, které jsou jejich předmětem, nejsou registrovanými cennými papíry, a
c)   mohou být poskytovány pouze za předpokladu, že jejich poskytování je upraveno tržním řádem.

(4) Pokud je to v povolení uvedeno, je organizátor mimoburzovního trhu oprávněn

a)   poskytovat též služby prostřednictvím jiného veřejného trhu, a to i zahraničního, nachází-li se tento zahraniční trh v členském státu Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (dále jen "OECD") nebo byl-li jeho výběr schválen Komisí, nebo
b)   umožnit organizátorovi veřejného trhu podle písmene a) poskytovat služby prostřednictvím svého trhu.

(5) Pro odnětí povolení uděleného podle § 50 platí přiměřeně ustanovení § 48.".

120. V § 52 odst. 1 se číslovka "3" nahrazuje číslovkou "2".

121. V § 52 odstavec 2 zní:

"(2) Změny tržního řádu ve vztahu k organizátorovi mimoburzovního trhu nabývají účinnosti dnem schválení Komisí. Tyto změny se považují za schválené, neodešle-li Komise organizátorovi mimoburzovního trhu své rozhodnutí o jejich neschválení nebo výzvu k doplnění návrhu ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy jí byl návrh změn doručen nebo na výzvu doplněn. Ustanovení § 54 odst. 2 tím není dotčeno.".

122. V § 52 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Schválení změn tržního řádu podle odstavce 2 se nepovažuje pro účely placení správních poplatků za změnu v povolení uděleném podle § 50 odst. 1.".

123. V § 53 odst. 1 větě druhé se slova "kursy cenných papírů" nahrazují slovy "kurzy instrumentů kapitálového trhu".

124. V § 53 odst. 2 se slova "cennými papíry" nahrazují slovy "instrumenty kapitálového trhu".

125. V § 53 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Organizátor mimoburzovního trhu dbá, aby při jeho činnosti byly dodržovány právní předpisy, tržní řád a zabezpečována ochrana zájmů účastníků kapitálového trhu.".

126. V § 54 odst. 1 se slova " , nebo osobám, které nesplňují podmínky stanovené tržním řádem" zrušují.

127. V § 54 odstavec 2 zní:

"(2) Pro účastníky mimoburzovního trhu jsou schválený tržní řád a jeho změny závazné okamžikem uveřejnění podle § 53 odst. 1, nestanoví-li organizátor mimoburzovního trhu datum závaznosti pozdější.".

128. V § 54 se odstavec 3 zrušuje.Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

129. V § 54 nový odstavec 3 zní:

"(3) Vypořádání koupí a prodejů, které byly uskutečněny na trhu organizovaném organizátorem mimoburzovního trhu, zabezpečuje organizátor tohoto trhu nebo osoba provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry (§ 70b).".

130. V § 55 odstavec 4 zní:

"(4) V řídících, případně dozorčích orgánech střediska nesmějí být makléři, osoby se souhlasem podle § 45a, jejich zaměstnanci, členové orgánů a společníci, dále zaměstnanci, členové orgánů a společníci obchodníka s cennými papíry, investiční společnosti, investičního fondu, organizátora veřejného trhu a osoby provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry.".

131. V § 56 odst. 4 se slovo "a" za slovy "burzám cenných papírů" nahrazuje čárkou a za slovo "trhu" se vkládají slova "a osobám provádějícím vypořádání obchodů s cennými papíry".

132. V § 56 odst. 6 ve větě první se za slovo "trhu," vkládají slova "osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry,".

133. V § 56 se na konci odstavce 7 doplňuje tato věta: "Vůči třetím osobám je provozní řád a jeho změny závazný dnem jeho zveřejnění v Obchodním věstníku.".

134. V § 58 odst. 2 se slovo "nebo" za slovem "papírů" nahrazuje čárkou a na konci se doplňují slova "nebo osoby provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry".

135. V § 58 odstavec 7 zní:

"(7) Majitelem zaknihovaného cenného papíru je osoba, na jejímž účtu je cenný papír evidován, není-li prokázán opak.".

136. V § 59 písmeno b) zní:

"b)  obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo právnické osoby, u fyzické osoby jméno, rodné číslo a bydliště,".

137. V § 59 písm. c) bodu 1 se za slovo "zastupitelnosti," vkládají slova "a jeho", slova "cenného papíru" se zrušují a odkaz v závorce zní: "(§ 71 odst. 1)" a slova "veřejně obchodovatelného" se nahrazují slovem "registrovaného".

138. V § 59 písm. c) bodu 3 se slova "jména, názvy" nahrazují slovy "firmy nebo názvy".

139. V § 59 písm. c) se v bodu 5 doplňují tato slova: "či obhospodařován podle § 37a odst. 1".

140. V § 59 písm. c) se v bodu 6 doplňují tato slova: ,, , popřípadě jejich oddělení od cenného papíru".

141. V § 59 písmeno d) zní:

"d)  osoby, které jsou kromě majitele účtu oprávněny nakládat s cennými papíry evidovanými na účtu a rozsah tohoto jejich oprávnění, jakož i osoby, které jsou kromě majitele účtu oprávněny požadovat údaje o těchto cenných papírech a rozsah tohoto jejich oprávnění; rozsah registrovaných údajů je obdobný jako pod písmenem b),".

142. V § 61 písmeno b) zní:

"b)  obchodní firmu nebo název nebo jméno, identifikační číslo nebo rodné číslo a sídlo nebo místo podnikání nebo bydliště emitenta,".

143. V § 63 odstavce 3 a 4 znějí:

"(3) Výpis z registru emitenta podle odstavce 1 obsahuje označení majitelů cenných papírů nebo jejich správců v rozsahu podle § 59 písm. b) a údaje o jmenovité hodnotě a počtu kusů emitentem vydaných cenných papírů na příslušných účtech. Ustanovení § 11 odst. 1 tím není dotčeno.

(4) V závislosti na obsahu žádosti podle odstavce 1 písm. c) musí výpis z registru obsahovat kromě údajů ve smyslu odstavce 3 označení, zda a v jakém rozsahu jsou cenné papíry zastaveny a kdo je jejich zástavním věřitelem, u cenných papírů vydaných ve formě na řad a na jméno pak také údaje o jejich majiteli i tehdy, pokud jsou spravovány správcem.".

144. V § 68 odst. 1 se za označením "§ 7" slova "odst. 1" zrušují.

145. V § 68 se na konci odstavce 4 doplňuje tato věta: "Registraci takto vzniklého zástavního práva středisko zruší ke dni jeho zániku.".

146. V § 68 odstavec 5 zní:

"(5) Příkaz k registraci zástavního práva podle odstavce 4, jakož i příkaz k jejímu zrušení je oprávněn dát zástavní věřitel a v případě jejího zrušení též dlužník.".

147. V § 68 odstavec 6 zní:

"(6) K příkazu k registraci zástavního práva podle odstavce 4 je třeba přiložit prvopis nebo úředně ověřenou kopii dokladu o vzniku zástavního práva podle odstavce 4. K příkazu ke zrušení registrace zástavního práva podle odstavce 4 je třeba přiložit doklad o zániku tohoto zástavního práva, ledaže příkaz dává zástavní věřitel.".

148. V § 69 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Údaje v evidenci střediska podle § 56 odst. 1 písm. a) a b) je středisko povinno utajovat obdobně jako u bankovního tajemství.

(2) Kromě údajů poskytovaných při plnění informační povinnosti podle § 62, 63 a 66 je středisko oprávněno poskytovat údaje utajované podle odstavce 1 (dále jen "utajované údaje") pouze tehdy, stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní právní předpis.".

149. V § 69 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Překročením oprávnění podle odstavce 2 není sdělení utajovaných údajů při podání trestního oznámení.".

150. V § 70 se slova "Středisko je povinno podat zprávu o údajích, které utajuje podle § 69 odst. 1" nahrazují slovy "Nestanoví-li tento zákon jinak, je středisko povinno podat zprávu o utajovaných údajích pouze".

151. V § 70 odst. 1 písmeno d) zní:

"d)  správcům daně pro účely správy daní,32)".

152. V § 70 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) až i), která včetně poznámek pod čarou č. 32a) až 32d) znějí:

"e)  České národní bance, a to za podmínek, které stanoví zvláštní zákon,32a)
f)   ministerstvu pro účely výkonu státního dozoru podle zvláštních zákonů,32b)
g)   příslušné organizační složce ministerstva za podmínek, které stanoví zvláštní zákon,32c)
h)   Národnímu bezpečnostnímu úřadu a zpravodajským službám podle zvláštního zákona,32d)
i)   osobám, které prokáží, že je ten, jehož se utajované údaje týkají, oprávnil tyto údaje získat, nebo že jsou k jejich získání oprávněny z titulu jeho jiného zastoupení.

32a)  § 20a odst. 7 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění zákona č. 165/1998 Sb.
32b)  Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.
32c)  Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
32d)  § 8 odst. 2 písm. b) a § 9 odst. 2 písm. f) zákona č.  148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů.".

153. V § 70 odst. 3 písm. a) a b) se slova "veřejně obchodovatelného" nahrazují slovem "registrovaného".

154. V § 70a odst. 3 písmeno a) zní:

"a)  obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo nebo místo podnikání,".

155. V § 70a odst. 3 písmeno c) zní:

"c)  výši čistého obchodního majetku a základního kapitálu žadatele a seznam všech osob, které se přímo nebo nepřímo podílejí na jeho podnikání v rozsahu 10 a více procent základního kapitálu; v seznamu se uvede obchodní firma nebo název nebo jméno, identifikační číslo nebo rodné číslo, sídlo nebo místo podnikání nebo bydliště a výše podílu na základním kapitálu žadatele,".

156. V § 70a odst. 3 písm. e) se za slovo "věcné" vkládá čárka a slovo "personální".

157. V § 70a odst. 5 písmeno e) zní:

"e)  odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a bezúhonnosti statutárních a dozorčích orgánů nebo jejich členů a dalších osob, které na základě dohody, podílu na žadateli či jiné skutečnosti ovlivňují podstatným způsobem chování žadatele, přestože nejsou členem představenstva žadatele, bez zřetele k tomu, jaký vztah k žadateli mají,".

158. V § 70a se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f)  schopnosti osob podle odstavce 3 písm. c) zajistit zdravé a obezřetné vedení žadatele.".

159. V § 70a se na konci odstavce 6 doplňuje tato věta: "Komise může v povolení stanovit podmínky, které musí osoba oprávněná k vedení části evidence střediska splnit před zahájením kterékoliv povolené činnosti, popřípadě dodržovat při výkonu kterékoliv povolené činnosti.".

160. § 70b zní:

"§ 70b

(1) Vypořádání obchodů s investičními instrumenty, popř. jinými instrumenty kapitálového trhu může vykonávat pouze akciová společnost se sídlem na území České republiky, která má pouze akcie na jméno a povolení Komise k této činnosti, (dále jen "osoba provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry") a Česká národní banka, pokud zákon nestanoví jinak.

(2) Vypořádáním obchodů podle odstavce 1 se pro účely tohoto zákona rozumí podnikání, které spočívá v organizování a provozování systému vypořádání závazků z obchodů s investičními instrumenty, popř. jinými instrumenty kapitálového trhu (dále jen "vypořádací systém") pro alespoň 3 účastníky vypořádacího systému.

(3) Účastníky vypořádacího systému mohou být banky, obchodníci s cennými papíry, středisko, osoba oprávněná k vedení části evidence střediska (§ 70a) a další osoby, které se podílejí na činnosti vypořádacího systému.

(4) Povolení podle odstavce 1 se uděluje na žádost. V žádosti je žadatel povinen uvést

a)   obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo žadatele,
b)   výši čistého obchodního majetku a základního kapitálu žadatele a seznam všech osob, které se přímo nebo nepřímo podílejí na jeho podnikání v rozsahu 10 a více procent základního kapitálu; v seznamu se uvede obchodní firma nebo název nebo jméno, identifikační číslo nebo rodné číslo, sídlo nebo místo podnikání nebo bydliště a výše podílu na základním kapitálu žadatele,
c)   návrh, v jakém rozsahu a jakým způsobem bude žadatel provádět vypořádání obchodů podle odstavce 1 a s tím související činnosti, a údaje o případném jiném podnikání žadatele, a
d)   technické, věcné, personální a organizační předpoklady pro výkon činnosti osoby provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry.

(5) V povolení podle odstavce 1 Komise stanoví, ve vztahu ke kterým instrumentům kapitálového trhu a ve vztahu ke kterým organizátorům veřejného trhu je osoba provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry oprávněna poskytovat služby. Komise může v povolení stanovit podmínky, které musí osoba provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry splnit před zahájením kterékoliv povolené činnosti, popřípadě dodržovat při výkonu kterékoliv povolené činnosti.

(6) Součástí žádosti podle odstavce 4 jsou provozní pravidla vypořádacího systému osoby provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry. V těchto pravidlech musí být definována práva a povinnosti osoby provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry a jednotlivých účastníků systému, zejména musí být definován okamžik, od kterého nesmí být příkaz vložený do systému odvolán ani znemožněno jeho vypořádání účastníkem systému nebo jinou osobou, a to nejpozději jako okamžik zahájení vypořádání.".

161. V § 70c odstavec 1 zní:

"(1) O povolení podle § 70b rozhodne Komise do 60 dnů od doručení žádosti, a to na základě posouzení technických, věcných, personálních a organizačních předpokladů pro výkon činnosti osoby provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry a s přihlédnutím k potřebám finančního trhu, zejména zabezpečení vypořádání obchodů s registrovanými cennými papíry. Toto povolení se uděluje na dobu neurčitou a nelze je převést na jinou osobu ani nepřechází na právního nástupce.".

162. V § 70c odstavec 3 zní:

"(3) Osoba provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry je oprávněna vykonávat další činnosti pouze za podmínky, že souvisejí s vypořádáním obchodů podle § 70b odst. 1.".

163. V § 70c se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Osoba provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry je povinna účtovat odděleně od svého majetku o peněžních prostředcích a instrumentech kapitálového trhu, které jí byly svěřeny do správy nebo jako jistota za splnění závazků plynoucích z uzavřených obchodů nebo které eviduje na základě smlouvy uzavřené podle § 70a. Tyto peněžní prostředky a instrumenty kapitálového trhu nejsou součástí majetku osoby provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry.".

164. Část čtvrtá včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 33), 33a), 33b), 33c), 34) a 34a) zní:

"ČÁST ČTVRTÁ

REGISTROVANÉ A VEŘEJNĚ NABĺZENÉ
CENNÉ PAPĺRY

§ 71

(1) Cenný papír, který je přijat k obchodování na veřejném trhu, je registrovaný cenný papír.

(2) O přijetí cenného papíru k obchodování na veřejném trhu rozhoduje za podmínek stanovených tímto zákonem, popřípadě zvláštním zákonem33) organizátor veřejného trhu.

(3) Cenný papír může být přijat k obchodování na veřejném trhu, pouze pokud

a)   jsou splněny všechny předpoklady, které na něj a na jeho emitenta klade zákon,
b)   Komise schválila prospekt cenného papíru (§ 75 odst. 1) (dále jen "prospekt"), nevyplývá-li z tohoto zákona něco jiného,
c)   prospekt podle písmene b) byl v souladu s § 77 odst. 1 uveřejněn a od tohoto uveřejnění uplynula lhůta nejméně deseti dnů nebo v případě dluhopisu lhůta jednoho dne,
d)   nejsou organizátorovi veřejného trhu známy okolnosti, které by v případě přijetí cenného papíru k obchodování na veřejném trhu mohly vést k poškození investorů nebo vážnému ohrožení jejich zájmů nebo ohrožení důležitých veřejných zájmů.

(4) Přijímá-li se na veřejný trh k obchodování cenný papír, který již je přijatý k obchodování na jiném veřejném trhu, nevyžaduje se nové schválení ani uveřejnění prospektu.

§ 72

(1) Předpokladem přijetí cenného papíru k obchodování na veřejném trhu ve smyslu § 71 je, že

a)   je investičním cenným papírem,
b)   je-li zahraničním cenným papírem, jsou založení, zakladatelské dokumenty, jakož i stanovy emitenta tohoto cenného papíru v souladu s právem státu, ve kterém má emitent sídlo,
c)   je-li dluhopisem, celková hodnota jeho emise určená jeho emisním kurzem dosahuje 200 000 EUR, a je-li akcií, jeho kurz nebo předpokládaný kurz násobený počtem vydávaných akcií dosahuje 1 000 000 EUR s tím, že nelze-li předpokládaný kurz odhadem určit, musí dosahovat uvedených částek vlastní kapitál emitenta akcií; to však neplatí o akciích, pokud jejich emitent již vydal akcie stejného druhu a tyto akcie byly přijaty k obchodování na veřejném trhu, kde se o přijetí akcií k obchodování žádá,
d)   emitent uveřejnil účetní závěrku v souladu se zvláštním zákonem nejméně za tři po sobě následující roky předcházející roku, ve kterém je podána žádost o přijetí cenného papíru k obchodování na veřejném trhu,
e)   je-li zahraničním cenným papírem, je vydán v souladu s právem státu, ve kterém byl vydán,
f)   není vyloučena ani omezena jeho převoditelnost,
g)   je plně splacen jeho emisní kurz, s výjimkami podle písmene m) a podle odstavce 5,
h)   byl úspěšně ukončen jeho případný úpis nebo jeho případné obdobné objednávání na základě veřejné nabídky,
i)   je-li akcií, je rozptýleno mezi veřejnost alespoň 25 % jmenovité hodnoty všech jeho kusů, které mají být přijaty k obchodování na veřejném trhu, nebo alespoň takové nižší množství jeho kusů, které s ohledem na svůj značný objem a rozptyl mezi veřejností zaručuje bezproblémové obchodování na veřejném trhu,
j)   se žádost o jeho přijetí k obchodování na veřejném trhu vztahuje na všechny kusy téže emise, a je-li akcií, na všechny kusy stejného druhu akcie,
k)   je-li listinným cenným papírem, musí být vytištěn v tiskárně, která je oprávněna k tisku cenných papírů na základě povolení uděleného Komisí nebo v případě cenných papírů vydaných před 1. dubnem 1998 povolení uděleného ministerstvem, a musí být vytištěn v technickém provedení, které na návrh Komise upraví ministerstvo vyhláškou; v případě pochybností se má za to, že cenný papír vytištěný tiskárnou, které bylo uděleno povolení Komise nebo ministerstva, je vytištěn v technickém provedení, které zvláštní právní předpis požaduje,
l)   je-li zahraničním cenným papírem, který není přijat k obchodování na veřejném trhu ve státu sídla emitenta ani ve státu, kde je převážně rozptýlen, organizátor veřejného trhu dospěje k přesvědčení, že tato skutečnost není způsobena zájmem na ochraně investorů v uvedených státech,
m)   je-li zatímním listem, emitent organizátorovi veřejného trhu prokáže předpoklady, že bude plnit povinnosti emitenta registrovaných cenných papírů podle tohoto zákona s tím, že je-li zahraničním cenným papírem, který není přijat k obchodování ve státu sídla emitenta ani ve státu, kde je převážně rozptýlen, navíc musí organizátor veřejného trhu dospět k přesvědčení, že tato skutečnost není způsobena zájmem na ochraně investorů v uvedených státech,
n)   je-li vyměnitelným nebo prioritním dluhopisem nebo opčním listem, jsou na veřejném trhu již přijaty akcie jeho emitenta, za které mají být dluhopisy nebo opční listy vyměněny,
o)   jeho emise byla vydána v jedné podobě a všechny její kusy mají jen jednu jmenovitou hodnotu a přidělen stejný ISIN,
p)   je-li zahraničním cenným papírem, který nebyl vydán v členském státu OECD, je
1.  dluhopisem, jehož emitent má úroveň investičního ohodnocení stanovenou rozhodnutím Komise, nebo
2.  jiným cenným papírem, s nímž se obchoduje na takovém zahraničním veřejném trhu, který byl zahrnut do výběru schváleného rozhodnutím Komise.

(2) Organizátor veřejného trhu může povolit výjimku z ustanovení odstavce 1 písm. c), jestliže shledá, že bude zajištěn dostatečný trh i pro nižší částku.

(3) Organizátor veřejného trhu může povolit výjimku z ustanovení odstavce 1 písm. d), jestliže je to v zájmu emitenta a investorů a jestliže shledá, že investoři budou mít vzdor udělení výjimky dostatek informací nezbytných k posouzení emitenta a cenného papíru, který má být přijat k obchodování na veřejném trhu.

(4) Organizátor veřejného trhu může povolit výjimky z ustanovení odstavce 1 písm. f) v případech, kdy je převoditelnost akcií podmíněna souhlasem33a) orgánů společnosti a kdy přijetí akcií k obchodování na veřejném trhu nenaruší obchodování na tomto trhu.

(5) Organizátor veřejného trhu může povolit výjimku z ustanovení odstavce 1 písm. g), je-li zajištěno bezproblémové obchodování s cenným papírem, jehož emisní kurz není plně splacen, a pokud prospekt tohoto cenného papíru obsahuje výslovnou zmínku o neúplném splacení emisního kurzu spolu s uvedením opatření přijatých ve vztahu k této skutečnosti.

(6) Organizátor veřejného trhu může povolit výjimku z ustanovení odstavce 1 písm. i), jestliže

a)   dostatečný rozptyl akcie má být zajištěn teprve obchodováním na veřejném trhu a organizátor veřejného trhu shledá, že požadavek podle odstavce 1 písm. i) bude splněn během krátké doby po přijetí akcie k obchodování na veřejném trhu, nebo
b)   akcie téhož emitenta a druhu je přijata k obchodování na veřejném trhu v jiném státu, ve kterém kritérium dostatečného rozptylu splňuje.

(7) Ze žádosti podle odstavce 1 písm. j) mohou být vyňaty akcie držené v majetku za účelem ovládání emitenta33b) nebo takové akcie, se kterými nelze na základě platně uzavřené dohody po určitou dobu obchodovat, jestliže z přijetí těchto akcií vzdor této výjimce nevzniknou investorům žádné nevýhody. Skutečnost, že se žádost vztahuje pouze na část akcií téhož druhu, však musí být výslovně uvedena v prospektu spolu s uvedením důvodu.

(8) Organizátor veřejného trhu může povolit výjimku z ustanovení odstavce 1 písm. n), je-li přesvědčen, že jsou investorům k dispozici všechny informace nezbytné k vytvoření si názoru na hodnotu akcií, které mají být na základě cenného papíru podle odstavce 1 písm. n) nabyty.

(9) Jestliže má emitent listinných cenných papírů sídlo v členském státu Evropské unie nebo v jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor, musí být listinné cenné papíry vytištěny v souladu s požadavky kladenými na tisk listinných cenných papírů podle práva státu sídla emitenta. Nedosahují-li tyto požadavky úrovně požadavků kladených na tisk listinných cenných papírů podle tohoto zákona, uvede se tato skutečnost výslovně v prospektu. Jestliže se prospekt neuveřejňuje, musí být tato skutečnost uveřejněna způsobem stanoveným v § 77 odst. 1.

(10) Ustanovením odstavce 1 není dotčeno právo organizátora veřejného trhu stanovit další předpoklady pro přijetí cenného papíru k obchodování na tento trh.

(11) Organizátor veřejného trhu je povinen odeslat žadateli své rozhodnutí týkající se žádosti o přijetí cenného papíru k obchodování na veřejném trhu ve lhůtě 2 měsíců od doručení žádosti nebo jejího doplnění. Pokud organizátor veřejného trhu neodešle toto rozhodnutí ve lhůtě podle věty první, platí, že vydal rozhodnutí o nepřijetí cenného papíru k obchodování na veřejném trhu.

§ 73

Schválení prospektu ani jeho uveřejnění se nevyžaduje, mají-li být na veřejný trh přijaty cenné papíry, které

a)   prospekt nemusejí mít podle zvláštního zákona,33c) nebo
b)   jsou vydány Českou národní bankou.

§ 74

(1) Prospekt schvaluje Komise na žádost emitenta cenného papíru anebo v případě zahraničního cenného papíru na žádost obchodníka s cennými papíry nebo organizátora veřejného trhu.

(2) Součástí žádosti podle odstavce 1 je

a)   prospekt se všemi náležitostmi ve smyslu § 75,
b)   označení veřejného trhu, na kterém bude žádáno o přijetí cenného papíru k obchodování, a
c)   v případě listinného cenného papíru též vzorový výtisk cenného papíru a uvedení tiskárny, která jej vytiskla.

§ 75

(1) Prospekt musí obsahovat veškeré informace, které jsou nezbytné pro investory k přesnému a správnému posouzení cenného papíru, majetku a závazků emitenta, jeho finanční situace, zisku a ztrát a vyhlídek budoucího vývoje. Informace obsažené v prospektu musí být formulovány srozumitelně, způsobem umožňujícím snadnou analýzu. Minimální náležitosti prospektu stanoví vyhláška ministerstva vydaná na návrh Komise. Prospekt musí být vypracován v českém jazyce. Za vypracování prospektu v souladu se zákonem a vyhláškou odpovídá v prospektu uvedená osoba.

(2) Ustanovením odstavce 1 není dotčeno právo organizátora veřejného trhu podmínit přijetí cenného papíru na tento trh tím, že prospekt bude obsahovat další skutečnosti tímto organizátorem stanovené a zveřejněné v Obchodním věstníku. Komise v takovém případě posuzuje prospekt z hlediska, zda obsahuje veškeré náležitosti stanovené tímto zákonem a vyhláškou.

(3) Úlohu prospektu plní

a)   u podílových listů statut podílového fondu,
b)   u akcií investičních fondů statut těchto fondů,
c)   u dluhopisů emisní podmínky dluhopisů,

a to v rozsahu, v jakém obsahují náležitosti prospektu podle odstavce 1.

(4) Komise může na žádost povolit zúžení obsahu prospektu, pokud se tím prospekt nestane klamavým a pokud bude zúžen pouze o informace, jejichž

a)   vliv na posouzení emitenta a jím vydaného nebo vydávaného cenného papíru není podstatný, zejména pokud jde o posouzení majetkové, finanční a výnosové situace emitenta, jakož i vyhlídek jeho dalšího vývoje, nebo
b)   uveřejnění by bylo v rozporu s veřejným zájmem anebo by mohlo významně poškodit emitenta.

§ 76

(1) Pokud prospekt neobsahuje některý z požadavků stanovených zákonem nebo vyhláškou, vyzve Komise žadatele, aby prospekt doplnil ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Komise je též oprávněna rozhodnout, že jí má být v téže lhůtě předložena doplňující zpráva auditora, jehož auditorská zpráva byla použita při vypracování prospektu.

(2) Komise žádost ani prospekt nezkoumá z hlediska pravdivosti či přesnosti informací v nich obsažených.

(3) Komise prospekt neschválí, pokud prospekt nesplňuje veškeré požadavky stanovené tímto zákonem nebo vyhláškou ani po uplynutí lhůty podle odstavce 1, není-li v této lhůtě Komisi předložena doplňující zpráva auditora podle odstavce 1, nebo pokud vzorový výtisk listinného cenného papíru nesplňuje náležitosti stanovené tímto zákonem a vyhláškou.

(4) Komise rozhodne o žádosti podle § 74 odst. 1 do 30 dnů od jejího doručení nebo doplnění podle odstavce 1. Neodešle-li Komise ve lhůtě podle věty první rozhodnutí, považuje se prospekt za schválený. Ve stejné lhůtě rozhodne prezidium Komise o opravném prostředku, jinak se lze domáhat rozhodnutí u soudu.

§ 77

(1) Prospekt musí být uveřejněn v plném znění buď ve formě inzerátu v jednom nebo více denících celostátně distribuovaných, anebo ve formě brožury bezplatně poskytované v sídle emitenta s tím, že zvolený způsob a místo uveřejnění musí být zveřejněny v Obchodním věstníku. Je-li prospekt uveřejněn ve formě brožury, musí být tato brožura bezplatně k dispozici též v sídle organizátora veřejného trhu, na který má být cenný papír přijat k obchodování, a v sídle osob, jejichž služeb emitent využívá nebo hodlá využívat k vyplácení výnosů z cenných papírů nebo k činnostem na základě smluv podle § 33a nebo § 33b.

(2) Prospekt nesmí být uveřejněn před tím, než je schválen Komisí.

(3) Pokud za splnění závazků vyplývajících z cenného papíru, jehož se prospekt týká, ručí třetí osoba, musí být smlouva o tomto ručení zpřístupněna k nahlédnutí na místech uvedených v odstavci 1.

(4) Vyskytne-li se před okamžikem přijetí cenného papíru na veřejný trh ve skutečnostech uvedených ve schváleném prospektu podstatná změna vyvolaná novou událostí nebo významná nepřesnost v údajích obsažených v prospektu, musí být vypracován, Komisi předložen ke schválení a uveřejněn stejným způsobem jako prospekt dodatek prospektu. Za podstatnou změnu podle předchozí věty se považuje taková změna, jež je způsobilá ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta nebo jím vydaného či vydávaného cenného papíru, jehož se prospekt týká.

(5) Pokud nebude do 6 měsíců od schválení prospektu uveřejněn prospekt, pozbývá toto rozhodnutí platnosti.

(6) Jakákoli oznámení, inzerce a jiné dokumenty zmiňující se o přijetí cenného papíru k obchodování na veřejném trhu a obsahující podstatné charakteristiky tohoto cenného papíru, jakož i jakékoli jiné materiály mající vztah k přijetí cenného papíru k obchodování na veřejném trhu nebo jej nabízející, které mají být uveřejněny emitentem nebo třetí osobou, musejí obsahovat údaj o tom, že byl uveřejněn prospekt a kde byl uveřejněn. Všechny tyto dokumenty smějí být uveřejněny pouze poté, kdy byly doručeny Komisi a jí schváleny s tím, že neodešle-li Komise tomu, kdo je doručil, do 30 dnů své rozhodnutí o tom, že je neschvaluje, platí, že byly schváleny. Komise tyto dokumenty neschválí, pokud nesplňují podmínku uvedenou v prvé větě nebo pokud obsahují informaci, která je v rozporu s obsahem prospektu nebo obsahují takovou informaci z prospektu, která by při nedostatku jiné informace nebo jiných informací z prospektu mohla být klamavá.

§ 78

(1) Emitent je oprávněn rozhodnout o tom, že požádá o vyřazení z obchodování na veřejném trhu za podmínek stanovených obchodním zákoníkem. Toto rozhodnutí musí být oznámeno Komisi, jakož i organizátorům veřejných trhů, na kterých je cenný papír přijat k obchodování, a uveřejněno stejným způsobem, jakým byl uveřejněn prospekt. Tím nejsou dotčeny požadavky podle zvláštního zákona.34)

(2) Organizátor veřejného trhu je povinen vyloučit cenný papír z obchodování na jím organizovaném veřejném trhu nejpozději ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy je mu rozhodnutí podle odstavce 1 oznámeno, doloženo notářským zápisem o valné hromadě, která je přijala, a kdy mu je předložen doklad o uveřejnění tohoto rozhodnutí, ne však dříve, než emitent cenného papíru splní své závazky z veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií podle zvláštního zákona.34a)

(3) Organizátor veřejného trhu je povinen vyloučit cenný papír z obchodování na jím organizovaném veřejném trhu nebo pozastavit obchodování s ním vždy bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že není splněn některý z předpokladů, které § 72 stanoví pro přijetí cenného papíru k obchodování na veřejném trhu, nebo že se spolehlivě dozví o okolnostech, které by v případě nevyloučení nebo nepozastavení obchodování na veřejném trhu mohly vést k poškození investorů nebo vážnému ohrožení jejich zájmů nebo ohrožení důležitých veřejných zájmů.

(4) Ustanoveními odstavců 2 a 3 není organizátor veřejného trhu dotčen ve svém právu pozastavit, a to na dobu nepřesahující 6 měsíců, nebo vyloučit cenný papír z obchodování na jím organizovaném veřejném trhu v jiných případech stanovených právním předpisem nebo obecně upravených organizátorem veřejného trhu v jeho burzovních pravidlech či tržním řádu.

(5) Vyloučil-li cenné papíry z obchodování na veřejném trhu poslední organizátor veřejného trhu v České republice, pozbudou cenné papíry dnem vyloučení charakter registrovaných cenných papírů.

(6) Své rozhodnutí o vyloučení cenného papíru z obchodování na veřejném trhu je organizátor veřejného trhu povinen neprodleně oznámit středisku a Komisi.

§ 78a

(1) Rozhodnutí organizátora veřejného trhu o nepřijetí cenného papíru k obchodování na veřejném trhu, o pozastavení obchodování s ním nebo o jeho vyloučení z obchodování se vydává ve správním řízení, nejde-li o vyloučení na žádost emitenta.

(2) O opravném prostředku proti tomuto rozhodnutí rozhoduje Komise. Rozhoduje-li Komise o opravném prostředku proti rozhodnutí o nepřijetí cenného papíru k obchodování na veřejném trhu, je povinna odeslat rozhodnutí o opravném prostředku nejpozději do 5 měsíců ode dne, kdy byla organizátorovi veřejného trhu doručena žádost emitenta o přijetí cenného papíru k obchodování na veřejném trhu.

(3) Nerozhodne-li Komise ve lhůtě podle odstavce 2, lze se vydání rozhodnutí domáhat u soudu.

§ 78b
Spolupráce a volný pohyb v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru

(1) Jestliže Komise schválí prospekt, vystaví o tom na žádost emitenta potvrzení, pokud se ohledně stejných cenných papírů současně nebo v blízkém časovém rozmezí žádá o přijetí k obchodování na veřejném trhu v České republice a v jiném členském státu Evropské unie nebo v jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor. Potvrzení vystaví Komise v českém jazyce. Na žádost vystaví Komise potvrzení též v anglickém jazyce. Pokud Komise povolila zúžení obsahu prospektu podle § 75 odst. 4, musí být zúžení v potvrzení specifikováno spolu s uvedením důvodů.

(2) Jestliže se současně nebo v blízkém časovém rozmezí žádá o přijetí k obchodování na veřejném trhu v České republice a na veřejném trhu v jiném členském státu Evropské unie nebo v jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor ohledně cenných papírů, jejichž emitent má sídlo v tomto jiném státu, uzná Komise prospekt, pokud žádost obsahuje

a)   překlad prospektu schváleného příslušným orgánem ve státu sídla emitenta do českého jazyka, a
b)   potvrzení příslušného orgánu ve státu sídla emitenta o schválení prospektu.

(3) Komise může požadovat, aby emitent doplnil prospekt o údaje se vztahem k finančnímu trhu v České republice, zejména o údaje o osobách, jejichž služeb emitent využívá nebo hodlá využívat v České republice k vyplácení výnosů z cenných papírů nebo k činnostem na základě smluv podle § 33a nebo § 33b, údaje o způsobu, jakým budou v České republice uveřejňovány informace pro investory, a údaje o zdanění cenných papírů, o jejichž přijetí k obchodování na veřejném trhu v České republice se žádá.

(4) Komise může emitenta na žádost zprostit povinnosti předložit překlad prospektu do českého jazyka, pokud je prospekt vypracován v jazyce obvyklém na finančním trhu v České republice.

(5) Jestliže příslušný orgán ve státu sídla emitenta povolil zúžení prospektu, uzná Komise prospekt pouze v případě, že

a)   zúžení by bylo možné též podle ustanovení tohoto zákona,
b)   zúžení v konkrétním případě splňuje podmínky uvedené v § 75 odst. 4, a
c)   zúžení není vázáno na další podmínky, které by bránily povolení zúžení prospektu podle tohoto zákona.

(6) Jestliže jsou předmětem žádosti o přijetí k obchodování na veřejném trhu v České republice cenné papíry, se kterými je spojeno právo vztahující se k akciím vydaným emitentem se sídlem v jiném členském státu Evropské unie nebo v jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor, a tyto akcie jsou ve státu sídla emitenta přijaty k obchodování na veřejném trhu, Komise neschválí prospekt, dokud neobdrží vyjádření příslušného orgánu ve státu sídla emitenta.

(7) Ustanovení odstavců 2 až 6 se použijí též na prospekt schválený v jiném členském státu Evropské unie nebo v jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor v souvislosti s veřejnou nabídkou stejných cenných papírů, které jsou předmětem žádosti o přijetí k obchodování na veřejném trhu v České republice, pokud od schválení prospektu příslušným orgánem tohoto jiného státu do podání žádosti o přijetí k obchodování na veřejném trhu v České republice neuplynuly více než 3 měsíce.

(8) Jestliže jsou předmětem žádosti o přijetí k obchodování na veřejném trhu v České republice cenné papíry, které byly v období nepřesahujícím 6 měsíců před podáním žádosti přijaty k obchodování na veřejném trhu v jiném členském státu Evropské unie nebo v jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor, může Komise zprostit emitenta povinnosti předložit nový prospekt, pokud byl prospekt aktualizován, přeložen do českého jazyka a doplněn tak, aby obsahoval náležitosti podle tohoto zákona.

(9) Jestliže se současně nebo v blízkém časovém rozmezí žádá o přijetí k obchodování na veřejném trhu v České republice a na veřejném trhu v jiném členském státu Evropské unie nebo v jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor ohledně cenných papírů, jejichž emitent nemá sídlo v České republice ani v tomto jiném státu, použijí se ustanovení odstavců 2 až 8, pokud emitent stanovil, že prospekt bude schválen příslušným orgánem v tomto jiném státu.

(10) Jestliže jsou cenné papíry přijaty k obchodování na veřejném trhu v členském státu Evropské unie nebo v jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor, pozbudou cenné papíry charakter registrovaných cenných papírů podle § 78 odst. 5 pouze tehdy, jestliže cenné papíry byly vyloučeny z obchodování na posledním veřejném trhu v Evropské unii a ve zbylé části Evropského hospodářského prostoru, na který byly přijaty.

(11) Seznam veřejných trhů v členských státech Evropské unie a ostatních státech tvořících Evropský hospodářský prostor stanoví pro účely odstavců 1 až 10 ministerstvo na návrh Komise vyhláškou.

Veřejná nabídka
§ 78c

(1) Cenné papíry, které nejsou přijaty k obchodování na veřejném trhu podle tohoto zákona, mohou být veřejně nabízeny pouze, pokud byl nejpozději v okamžiku veřejné nabídky uveřejněn

a)   prospekt, jestliže předmětem veřejné nabídky jsou cenné papíry, které jsou v okamžiku veřejné nabídky předmětem žádosti o přijetí k obchodování na veřejném trhu, nebo
b)   užší prospekt, jestliže předmětem veřejné nabídky jsou cenné papíry, pro které nebyla podána žádost o přijetí k obchodování na veřejném trhu, ledaže se emitent rozhodne, že i v tomto případě bude uveřejněn prospekt.

(2) Veřejnou nabídkou cenných papírů se rozumí jakékoli sdělení, oznámení nebo jiný text nebo jakékoli jednání, kterým se kdokoli obrací jakýmkoli způsobem propagace nebo prostřednictvím třetích osob na širší okruh osob za účelem sdělení podmínek nabytí nabízených cenných papírů a vyvolání jejich zájmu o nabytí cenných papírů uvedených v nabídce.

§ 78d

(1) Ustanovení § 78c se nepoužije, jestliže

a)   adresáty veřejné nabídky jsou výhradně institucionální investoři nebo pouze omezený okruh osob nepřesahující 100,
b)   násobek počtu nabízených cenných papírů a jejich emisního kurzu nepřesahuje částku odpovídající 40 000 EUR, nebo
c)   nabízené cenné papíry mohou být nabyty pouze za cenu nebo protiplnění v hodnotě převyšující částku odpovídající 40 000 EUR na jednoho investora.

(2) Ustanovení § 78c se rovněž nepoužije, jestliže předmětem veřejné nabídky jsou

a)   cenné papíry, jejichž jednotková cena činí alespoň částku odpovídající 40 000 EUR,
b)   podílové listy otevřených podílových fondů,
c)   cenné papíry emitované státem nebo Českou národní bankou,
d)   cenné papíry emitované členským státem Evropské unie nebo jiným státem tvořícím Evropský hospodářský prostor,
e)   cenné papíry nabízené v souvislosti s přeměnami společností,
f)   akcie nabízené bezúplatně dosavadním akcionářům,
g)   akcie nebo obdobné cenné papíry nabízené výměnou za jiné akcie téhož emitenta, aniž by současně docházelo ke zvyšování základního kapitálu,
h)   akcie nabízené zaměstnancům,
i)   akcie nabízené výměnou za vyměnitelné dluhopisy nebo na základě výkonu práva k prioritním dluhopisům, pokud byl prospekt nebo užší prospekt uveřejněn ohledně těchto vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů v souladu s tímto zákonem,
j)   cenné papíry Euro, pro které není vedena veřejná reklamní kampaň a které nejsou nabízeny k nabytí na základě smluv sjednávaných mimo obchodní provozovnu.

(3) Cennými papíry Euro se pro účely tohoto ustanovení rozumí cenné papíry, které

a)   jsou upisované a prodávané konsorciem, jehož alespoň dva členové mají sídlo v odlišných členských státech Evropské unie nebo v jiných státech tvořících Evropský hospodářský prostor,
b)   jsou z velké části nabízené v jednom nebo ve více státech odlišných od státu sídla emitenta, a
c)   mohou být upisovány nebo nabývány pouze prostřednictvím banky nebo jiné finanční instituce.

§ 78e

(1) Prospekt nebo užší prospekt nesmí být uveřejněn, dokud nebyl schválen Komisí.

(2) Ohledně náležitostí, možnosti zúžení obsahu, schvalování a formy uveřejnění prospektu nebo užšího prospektu platí přiměřeně § 74, 75, § 76 s výjimkou odstavce 5 a § 77, není-li stanoveno jinak.

(3) Součástí žádosti o schválení prospektu nebo užšího prospektu je

a)   údaj o tom, že má být činěna veřejná nabídka,
b)   údaj o tom, zda byla ohledně cenných papírů, které mají být veřejně nabízeny, podána žádost o přijetí k obchodování na veřejném trhu, a označení tohoto trhu, a
c)   prospekt se všemi náležitostmi podle § 75 nebo užší prospekt se všemi náležitostmi podle odstavce 4.

(4) Užší prospekt musí obsahovat veškeré informace, které jsou s ohledem na povahu emitenta a veřejně nabízených cenných papírů nezbytné pro investory k přesnému a správnému posouzení majetku a závazků emitenta, jeho finanční situace, zisků a ztrát a vyhlídek jeho budoucího vývoje a k přesnému a správnému posouzení nabízených cenných papírů. Informace uvedené v užším prospektu musí být vyjádřeny srozumitelně a umožňovat snadnou analýzu. Ministerstvo stanoví na návrh Komise vyhláškou minimální náležitosti užšího prospektu.

(5) Pokud byl v období dvanácti měsíců před veřejnou nabídkou pro stejné cenné papíry uveřejněn prospekt nebo užší prospekt, může prospekt nebo užší prospekt obsahovat jen změny nastalé v údajích v původním prospektu nebo v užším prospektu, které jsou způsobilé ovlivnit hodnotu nabízených cenných papírů. Původní prospekt nebo užší prospekt musí být k změnám přiložen. Stejné platí, pokud byl v uvedeném období uveřejněn prospekt ohledně jiných cenných papírů totožného emitenta.

(6) Pokud nabízejícím není emitent, může Komise kromě případů uvedených v § 75 odst. 4 povolit zúžení obsahu užšího prospektu o údaje, ke kterým nemá nabízející přístup.

(7) Pokud žádost, prospekt nebo užší prospekt neobsahuje předepsané náležitosti, vyzve Komise žadatele k jejich doplnění ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Neodešle-li Komise ve lhůtě 15 dnů od doručení žádosti nebo doplnění náležitostí podle věty první rozhodnutí, že užší prospekt neschvaluje, platí, že užší prospekt schválila.

(8) Každá významná změna nebo nepřesnost v údajích obsažených v prospektu nebo v užším prospektu, která nastane nebo je zjištěna před uplynutím doby závaznosti veřejné nabídky a která je způsobilá ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta nebo nabízených cenných papírů investorem, musí být zahrnuta do dodatku podléhajícímu schválení Komise a uveřejněna ve stejném rozsahu a formě jako prospekt nebo užší prospekt.§ 78f
Spolupráce a volný pohyb v rámci Evropské unie

(1) Jestliže Komise schválí užší prospekt, vystaví o tom na žádost nabízejícího potvrzení, pokud má být ohledně stejného cenného papíru současně nebo v blízkém časovém rozmezí činěna veřejná nabídka v České republice a v jiném členském státu Evropské unie nebo v jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor. Součástí žádosti o potvrzení musí být označení členského státu Evropské unie, ve kterém má být veřejná nabídka činěna. Potvrzení vystaví Komise v českém jazyce. Na žádost vystaví Komise potvrzení též v anglickém jazyce. Jestliže Komise povolila zúžení obsahu prospektu podle § 75 odst. 4 nebo § 78e odst. 6, musí být zúžení v potvrzení specifikováno spolu s uvedením důvodů.

(2) Jestliže emitent v případě podle odstavce 1 rozhodne, že bude uveřejněn prospekt, ačkoli cenné papíry, které mají být veřejně nabízeny, nejsou předmětem žádosti o přijetí k obchodování na veřejném trhu v České republice, použijí se přiměřeně ustanovení odstavce 1 a § 78b odst. 1.

(3) Jestliže mají být cenné papíry veřejně nabízeny též v jiném členském státu Evropské unie nebo v jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor, musí osoba povinná uveřejnit prospekt nebo užší prospekt podle tohoto zákona doručit příslušnému orgánu v tomto jiném státu návrh prospektu nebo užšího prospektu, který v tomto jiném státu zamýšlí používat. Doručený návrh nesmí být odlišný od prospektu nebo užšího prospektu schváleného podle tohoto zákona.

(4) Jestliže mají být cenné papíry emitenta, který má sídlo v jiném členském státu Evropské unie nebo v jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor, současně nebo v blízkém časovém období veřejně nabízeny v České republice a v tomto jiném státu a tyto cenné papíry jsou předmětem žádosti o přijetí k obchodování na veřejném trhu v České republice [§ 78c odst. 1 písm. a)], uzná Komise schválení prospektu příslušným orgánem ve státu sídla emitenta, pokud žádost obsahuje

a)   překlad prospektu schváleného příslušným orgánem ve státu sídla emitenta do českého jazyka, a
b)   potvrzení příslušného orgánu ve státu sídla emitenta o schválení prospektu.

Ustanovení § 78b odst. 3 až 5 platí obdobně.

(5) Jestliže mají být cenné papíry emitenta, který má sídlo v jiném členském státu Evropské unie nebo v jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor, současně nebo v blízkém časovém období veřejně nabízeny v České republice a v tomto jiném státu a pro tyto cenné papíry nebyla podána žádost o přijetí k obchodování v České republice [§ 78c odst. 1 písm. b)], uzná Komise schválení prospektu nebo užšího prospektu příslušným orgánem ve státu sídla emitenta, pokud žádost obsahuje

a)   překlad prospektu nebo užšího prospektu schváleného příslušným orgánem ve státu sídla emitenta do českého jazyka, a
b)   potvrzení příslušného orgánu ve státu sídla emitenta o schválení prospektu nebo užšího prospektu.

(6) Jestliže mají být v České republice a v jiném členském státu Evropské unie nebo v jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor veřejně nabízeny cenné papíry emitenta, který nemá sídlo v České republice ani v tomto jiném státu, použijí se ustanovení odstavce 4 nebo 5, pokud nabízející, nebo osoba jednající na jeho účet, stanovil, že prospekt nebo užší prospekt bude schválen příslušným orgánem v tomto jiném státu.

(7) Jestliže mají být veřejně nabízeny cenné papíry, se kterými je spojeno právo vztahující se k akciím vydaným emitentem se sídlem v jiném členském státu Evropské unie nebo v jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor, a tyto akcie jsou ve státu sídla emitenta přijaty k obchodování na veřejném trhu, Komise prospekt nebo užší prospekt neschválí, dokud neobdrží vyjádření příslušného orgánu ve státu sídla emitenta.§ 78g

(1) Veškerá oznámení, inzerce, plakáty a další dokumenty obsahující nebo oznamující veřejnou nabídku, které mají být uveřejněny nebo hromadně používány nabízejícím, musí obsahovat údaj o tom, že byl uveřejněn prospekt nebo užší prospekt a kde byl prospekt nebo užší prospekt uveřejněn.

(2) Dokumenty podle odstavce 1 musí být doručeny Komisi. Použít nebo uveřejnit lze tyto dokumenty, pouze pokud byly schváleny Komisí. Komise tyto dokumenty neschválí, pokud nesplňují podmínku uvedenou v odstavci 1 nebo obsahují informace, které jsou v rozporu s obsahem prospektu nebo užšího prospektu, nebo informaci, popř. soubor informací z prospektu nebo užšího prospektu, který by při nedostatku jiné nebo jiných informací z prospektu nebo užšího prospektu mohl být klamavý. Pokud Komise ve lhůtě 5 dnů od doručení dokumentů neodešle rozhodnutí o jejich neschválení, platí, že doručené dokumenty byly Komisí schváleny.


33)   Zákon č. 214/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 13a odst. 3 zákona č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
33a)  § 156 odst. 4 obchodního zákoníku.
33b)  § 66a obchodního zákoníku.
33c)  § 24 zákona č. 214/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
34)   § 186 odst. 3 a § 186a obchodního zákoníku.
34a)  § 186a obchodního zákoníku.".

165. § 79 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 36) zní:

"§ 79
Odborná péče

(1) Poskytovatelé služeb na kapitálovém trhu podle zvláštního zákona36) jsou povinni tyto své služby poskytovat s odbornou péčí.

(2) Pokud činnost, která je předmětem některé služby na kapitálovém trhu, může osoba podle odstavce 1 vykonávat ve svůj vlastní prospěch, nesmí tak činit přednostně před poskytováním služeb na kapitálovém trhu.


36) § 5 odst. 3 zákona č. 15/1998 Sb.".

166. § 79a se zrušuje.

167. § 80 včetně poznámek pod čarou č. 36a) a 36b) zní:

"§ 80
Povinnost mlčenlivosti

(1) Středisko, organizátor veřejného trhu, obchodník s cennými papíry, osoba oprávněná k vedení části evidence střediska, osoba provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry, provozovatel tiskárny oprávněné k tisku cenných papírů a jejich zaměstnanci, statutární orgány nebo jejich členové, členové dozorčích orgánů, prokuristé, likvidátoři, nucení správci, správci konkursní podstaty, jakož i ostatní osoby podílející se na jejich činnosti jsou povinni zachovávat mlčenlivost o informacích, které získají ve svém postavení a které se týkají skutečností majících význam pro vývoj finančního trhu nebo dotýkajících se jeho jednotlivých účastníků.

(2) Nevyplývá-li ze zákona něco jiného, jsou osoby podle odstavce 1 zproštěny povinnosti zachovávat mlčenlivost pro účely

a)   občanského soudního řízení,
b)   trestního řízení,
c)   správy daní,
d)   plnění povinností podle zvláštního zákona,36a)
e)   správního řízení před ministerstvem nebo Komisí,
f)   výkonu státní kontroly.36b)

(3) Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení činnosti osob uvedených v odstavci 1.


36a)  Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
36b)  Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.".

168. Za § 80 se vkládají nové § 80a až 80d, které včetně poznámek pod čarou č. 36c), 36d) a 36e) znějí:

"§ 80a
Výroční zpráva

(1) Emitent registrovaného cenného papíru je povinen jedenkrát ročně vypracovat výroční zprávu podle zvláštního zákona36c) (dále jen "výroční zpráva") a uveřejnit ji způsobem podle § 77 odst. 1 nejpozději do 4 měsíců po skončení kalendářního roku, popřípadě hospodářského roku; číselné údaje a informace uvedené ve výroční zprávě musí poskytnout investorům věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a hospodářských výsledcích emitenta za uplynulé roční období a o vyhlídkách budoucího vývoje uvedených ukazatelů.

(2) Výroční zpráva musí obsahovat zejména účetní závěrku v nezkrácené formě a informace o finanční situaci, činnosti a předmětu podnikání emitenta v rozsahu údajů uváděných v prospektu, jakož i další významné informace, zejména o

a)   očekávané hospodářské a finanční situaci v příštím roce, popřípadě ve víceletém výhledu,
b)   všech peněžitých i naturálních příjmech a tantiémách, které přijali v minulém roce členové statutárních orgánů, dozorčí rady a vedoucí zaměstnanci od emitenta a od osob ovládaných emitentem, dále o peněžních vztazích mezi emitentem a těmito osobami, a to souhrnně za každý orgán, a
c)   počtu akcií společnosti, které jsou v majetku členů představenstva, dozorčí rady a vedoucích zaměstnanců emitenta. Tyto osoby jsou povinny oznámit emitentovi na žádost počet akcií emitenta, které mají ve svém majetku, a to souhrnně za každý orgán.

(3) Pokud není ve lhůtě podle odstavce 1 účetní závěrka ověřena auditorem, je emitent povinen doplnit uveřejnění výroční zprávy uveřejněním zprávy auditora bez zbytečného odkladu poté, kdy tuto zprávu obdrží. Totéž platí o konsolidované účetní závěrce, má-li emitent registrovaného cenného papíru povinnost ji sestavovat.

(4) Výroční zpráva musí být k dispozici rovněž účastníkům té valné hromady emitenta registrovaného cenného papíru, na které se bude schvalovat řádná roční účetní závěrka ověřená auditorem. Pokud valná hromada účetní závěrku neschválí, musí emitent do jednoho měsíce uveřejnit novou výroční zprávu, ve které uvede důvody neschválení účetní závěrky a postup řešení připomínek valné hromady.

(5) Výroční zpráva musí být nejpozději ve lhůtě podle odstavce 1 doručena Komisi. Pokud není v této době účetní závěrka ověřena auditorem, doručí se Komisi zpráva auditora bez zbytečného odkladu po jejím vyhotovení, nejpozději však v den jejího uveřejnění.

(6) Komise je oprávněna na žádost emitenta povolit, aby emitent mající povinnost sestavovat účetní závěrku i konsolidovanou účetní závěrku uveřejnil při plnění své povinnosti podle odstavce 1 pouze jednu z nich.

§ 80b
Pololetní zpráva

(1) Emitent registrovaného cenného papíru je povinen nejdéle do jednoho měsíce po skončení prvního pololetí kalendářního nebo hospodářského roku uveřejnit v českém jazyce způsobem uvedeným v § 77 odst. 1 zprávu o své činnosti za toto pololetí (dále jen "pololetní zpráva"); číselné údaje a informace uvedené v popisné části pololetní zprávy musí poskytnout investorům věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a hospodářských výsledcích emitenta za uplynulé pololetí a o vyhlídkách budoucího vývoje uvedených ukazatelů. Pokud emitent sestavuje konsolidované účetní výkazy, může uveřejnit pololetní zprávu v konsolidované nebo nekonsolidované formě.

(2) Pololetní zpráva musí obsahovat

a)   číselné údaje v rozsahu rozvahy a výkazu zisků a ztrát, které vycházejí z účetnictví a dalších podkladů, které má emitent k dispozici,
b)   ke každému z údajů podle písmene a) odpovídající údaje za první pololetí předchozího roku,
c)   úplný výrok auditora, včetně případných výhrad, pokud údaje podle písmene a) nebo b) byly ověřeny auditorem, a
d)   popisnou část podle odstavce 3.

(3) Popisná část musí v rozsahu, který je nezbytný pro přesné a správné posouzení vývoje podnikatelské činnosti emitenta a jeho hospodářských výsledků, obsahovat

a)   popis stavu a vývojových tendencí podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí, na které se pololetní zpráva vztahuje,
b)   popis důležitých faktorů, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky emitenta v pololetí, na které se pololetní zpráva vztahuje,
c)   odpovídající srovnání s prvním pololetím předchozího roku, a
d)   popis pravděpodobného budoucího vývoje podnikatelské činnosti emitenta a jeho hospodářských výsledků v druhém pololetí roku.

(4) Komise může na žádost povolit zúžení obsahu pololetní zprávy, pokud se tím pololetní zpráva nestane klamavou a pokud bude zúžena pouze o informace, jejichž

a)   uveřejnění by bylo v rozporu s veřejným zájmem, nebo
b)   uveřejnění by mohlo významně poškodit emitenta, za předpokladu, že by takové zúžení nebylo klamavé pro posouzení skutečností důležitých pro obchodování s cenným papírem.

(5) Pololetní zpráva musí být nejpozději ve lhůtě podle odstavce 1 doručena Komisi, nejpozději však v den jejího uveřejnění.

(6) Pololetní zpráva musí být nejpozději v den prvního uveřejnění v kterémkoli členském státu Evropské unie nebo v jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor doručena Komisi a současně příslušnému orgánu ve všech uvedených státech, ve kterých jsou cenné papíry emitenta přijaty k obchodování na veřejném trhu.

(7) Jestliže má být pololetní zpráva uveřejněna v České republice a v jiném členském státu Evropské unie nebo v jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor, koordinuje Komise svou činnost s příslušným orgánem v tomto jiném státu v rámci možnosti tak, aby bylo emitentovi umožněno uveřejnit jednotné znění pololetní zprávy v České republice a v tomto jiném státu. Komise přitom usiluje zejména o to, aby bylo emitentovi umožněno uveřejnit pololetní zprávu ve znění požadovaném podle práva státu, ve kterém byly jeho cenné papíry přijaty k obchodování na veřejném trhu nejdříve, nebo podle práva státu, ve kterém má emitent sídlo, jestliže jeho akcie nebo zatímní listy byly k obchodování na veřejném trhu v České republice a v jiném členském státu Evropské unie nebo v jiném státu tvořícím Evropský hospodářský prostor přijaty současně.

§ 80c
Ostatní povinnosti emitenta
registrovaného cenného papíru

(1) Emitent registrovaného cenného papíru je povinen

a)   uzavřít smlouvu s bankou nebo jinou k tomu oprávněnou osobu, jejímž prostřednictvím mohou majitelé registrovaného cenného papíru zdarma uplatňovat svá majetková práva spojená s tímto cenným papírem, zejména jejímž prostřednictvím budou vypláceny výnosy z tohoto cenného papíru, ledaže emitent sám je k těmto činnostem oprávněn,
b)   neprodleně uveřejňovat veškeré změny v právech vztahujících se k registrovanému cennému papíru způsobem stanoveným pro uveřejnění výroční zprávy,
c)   předložit organizátorovi veřejného trhu, na němž byl tento cenný papír přijat k obchodování, návrh změn svých stanov, popřípadě též svého zakladatelského dokumentu nebo návrh rozhodnutí o snížení nebo zvýšení základního kapitálu před tím, než o něm rozhodne; není-li emitentem akcií, má tuto povinnost pouze v případě, že navrhovaná změna má mít vliv na práva majitelů jím vydaného cenného papíru, a
d)   předložit organizátorovi veřejného trhu, na němž byl tento cenný papír přijat k obchodování, veškeré informace potřebné k ochraně investorů nebo k zajištění hladkého fungování trhu a podle požadavku organizátora veřejného trhu tyto informace uveřejnit způsobem stanoveným pro uveřejnění výroční zprávy; pokud emitent požadavku nevyhoví, může organizátor veřejného trhu uveřejnit informaci sám po projednání s emitentem.

(2) Emitent registrovaných akcií je rovněž povinen

a)   s dostatečným předstihem uveřejňovat informace o svolání valné hromady, výplatě dividend, vydání nových akcií, výkonu práv z vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů a výkonu upisovacího práva,
b)   během roku bez zbytečného odkladu uveřejňovat podstatné změny, které nejsou veřejně známy a které se týkají hospodářské, zejména finanční situace emitenta nebo jiných skutečností, které mohou vyvolat významnou změnu kurzu jím vydaného cenného papíru nebo zhoršit schopnost emitenta plnit závazky z cenného papíru s tím, že Komise může na žádost udělit výjimku z povinnosti uveřejňovat uvedené změny, pokud by jejich uveřejnění bylo v rozporu s veřejným zájmem nebo by mohlo významně poškodit emitenta; za skutečnosti, které mohou vyvolat významnou změnu kurzu cenného papíru nebo zhoršit schopnost emitenta plnit závazky z cenného papíru, se považují zejména významné změny v obchodních, výrobních nebo odbytových podmínkách, zahájení řízení o konkursu či vyrovnání, pozastavení činnosti emitenta úředním rozhodnutím, schválený záměr k přeměně společnosti,36e) rozhodnutí o přeměně společnosti,36e) každé snížení obchodního majetku nebo čistého obchodního majetku emitenta přesahující 10 %, soudní a obchodní spory, jejichž předmětem je hodnota, která přesahuje 5 % obchodního majetku emitenta, jakož i změny ve statutárních, dozorčích a řídících orgánech emitenta,
c)   podat žádost o přijetí k obchodování na veřejném trhu těch akcií, které nově vydává a které jsou stejného druhu jako jím vydané akcie na tento trh k obchodování již přijaté, pokud nedojde k přijetí těchto akcií k obchodování na veřejném trhu bez žádosti; tato povinnost musí být splněna do 1 roku od vydání akcií, a
d)   zajistit rovné zacházení se všemi akcionáři, kteří jsou ve stejném postavení.

(3) Emitent registrovaných dluhopisů je rovněž povinen

a)   s dostatečným předstihem uveřejňovat informace o svolání schůze majitelů dluhopisů, výkonu práv z vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, výplatě výnosů a splácení dluhopisů,
b)   neprodleně uveřejňovat informace o veškerých přijatých půjčkách nebo úvěrech a zejména zárukách a jiných zajištěních poskytnutých v souvislosti s nimi a o dalších skutečnostech, které mohou podstatně ovlivnit schopnost emitenta plnit své závazky vyplývající z jím vydaných dluhopisů, a
c)   v případě vyměnitelných a prioritních dluhopisů neprodleně uveřejňovat informace o jakékoli změně v právech vztahujících se k akciím, které mohou být nabyty na základě těchto dluhopisů.

(4) Povinnost podle odstavce 1 písm. a) se nevztahuje na případy splacení dluhopisu před lhůtou splatnosti, které jsou odůvodněny oprávněnými zájmy určitého okruhu majitelů.

(5) Jestliže jsou cenné papíry přijaty k obchodování na několika veřejných trzích, je emitent povinen uveřejňovat na všech těchto trzích stejné informace.

(6) Jestliže jsou cenné papíry přijaty k obchodování na několika veřejných trzích v České republice, je emitent povinen uveřejňovat na všech těchto trzích stejné informace.

(7) Povinnost podle odstavce 6 platí též ve vztahu k veřejným trhům v jiných členských státech Evropské unie nebo v jiných státech tvořících Evropský hospodářský prostor.

(8) Jestliže jsou cenné papíry přijaty k obchodování na veřejném trhu v České republice a též na veřejném trhu ve státu, který není členem Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, a emitent v tomto jiném státu uveřejnil informace, které mohou mít vliv na posouzení těchto cenných papírů, je emitent povinen uveřejnit v České republice nejméně stejné informace jako v tomto jiném státu.

§ 80d

(1) Při propagaci investičních cenných papírů nebo při plnění jiné informační povinnosti podle tohoto zákona nesmí nikdo vědomě používat nepravdivé nebo klamavé informace nebo zamlčovat skutečnosti důležité při rozhodování o nabývání investičních cenných papírů, zejména nabízet výhody, jejichž spolehlivost nemůže zaručit, nebo uvádět nesprávné údaje o hospodářské situaci emitenta. Každý odpovídá za škodu, kterou porušením těchto povinností způsobí. Ustanovení obchodního zákoníku o nekalé soutěži36d) tím není dotčeno.

(2) Informace se považuje za klamavou, pokud je způsobilá vyvolat odůvodněně mylnou představu o skutečnostech, které tvoří její předmět.


36c)  Zákon č. 563/1991 Sb.
36d)  § 44 a násl. obchodního zákoníku.
36e)  § 69 obchodního zákoníku.".

169. § 81 včetně nadpisu zní:

"§ 81
Využívání důvěrných informací

(1) Za důvěrnou informaci se pro účely tohoto zákona považuje informace, která

a)   není veřejně známá,
b)   se týká jednoho nebo několika instrumentů kapitálového trhu přijatých k obchodování na veřejném trhu nebo jednoho či několika jejich emitentů anebo jiné skutečnosti významné pro vývoj kurzu nebo jiné ceny některého z takových instrumentů,
c)   by mohla poté, co by se stala veřejně známou, významně ovlivnit kurz nebo jinou cenu podle písmene b) nebo výnos instrumentu kapitálového trhu přijatého k obchodování na veřejném trhu.

(2) Osoba, která má ze svého zaměstnání, povolání, postavení, podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech emitenta, funkce nebo v souvislosti s plněním svých povinností přístup k důvěrné informaci a která takovou informaci získá, (dále jen "zasvěcená osoba") nesmí tuto informaci využít ve svůj prospěch nebo ve prospěch jiné osoby, zejména nesmí nabýt nebo zcizit instrument kapitálového trhu, kterého se tato informace týká.

(3) Zákaz podle odstavce 2 se vztahuje též na osobu, která získala důvěrnou informaci přímo nebo zprostředkovaně od zasvěcené osoby a která ví, že jde o důvěrnou informaci.

(4) Zasvěcená osoba je též povinna zachovávat mlčenlivost o důvěrné informaci a zamezit jiné osobě přístup k této informaci, pokud sdělení této informace není součástí její povinnosti nebo zaměstnání, zejména nesmí přímo nebo nepřímo učinit jakékoliv jiné osobě doporučení k nabytí nebo zcizení investičního instrumentu, kterého se důvěrná informace týká; povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku postavení zasvěcené osoby podle odstavce 2. Ustanovení § 80 odst. 2 platí obdobně.

(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 neplatí pro operace uskutečňované Českou národní bankou v rámci měnové nebo devizové politiky nebo v rámci správy veřejného dluhu České republiky.".

170. Za § 81 se vkládají společný nadpis a nové § 81a až 81d, které včetně poznámek pod čarou č. 36f) až 36h) znějí:

" Garanční fond obchodníků s cennými papíry

§ 81a

(1) Zřizuje se Garanční fond obchodníků s cennými papíry (dále jen "Fond"). Fond je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

(2) Fond není státním fondem. Na Fond se nevztahují předpisy o pojišťovnictví.

(3) Fond je řízen pětičlennou správní radou, která je jeho statutárním orgánem. Předsedu, místopředsedu a ostatní členy správní rady Fondu jmenuje a odvolává ministr financí. Členové správní rady jsou jmenováni na období 5 let, a to i opakovaně. Nejméně jeden člen je jmenován z řad zaměstnanců Komise, a to na návrh prezidia Komise. Nejméně dva členové jsou jmenováni z řad členů představenstva nebo zaměstnanců obchodníků s cennými papíry. Za výkon funkce člena správní rady nenáleží odměna. Člen správní rady má právo na náhradu nákladů vzniklých mu v souvislosti s výkonem jeho funkce.

(4) Pokud některý z členů správní rady ukončí členství ve správní radě před uplynutím svého funkčního období, je na jeho místo jmenován nový člen správní rady, jehož funkční období skončí ke stejnému dni, ke kterému by skončilo funkční období jeho předchůdce.

(5) Všichni obchodníci s cennými papíry jsou povinni účastnit se systému pojištění zabezpečovaného Fondem.

(6) Zdrojem majetku Fondu jsou příspěvky od obchodníků s cennými papíry, výnosy z investování peněžních prostředků, návratné finanční výpomoci, úvěry a výtěžky z ukončených konkurzních a likvidačních řízení týkajících se obchodníka s cennými papíry.

(7) Prostředky Fondu lze použít na

a)   náhrady plynoucí z neschopnosti obchodníka s cennými papíry splnit své závazky vůči zákazníkům, z důvodů přímo souvisejících s jeho finanční situací,
b)   splátky poskytnutých návratných finančních výpomocí a úvěrů, a
c)   úhradu nákladů na činnost Fondu.

(8) Podrobnosti o činnosti a působnosti Fondu upraví statut Fondu, který vydá správní rada po předchozím souhlasu ministerstva.§ 81b

(1) Zákaznickým majetkem se pro účely tohoto zákona rozumí finanční prostředky a investiční instrumenty zákazníka přijaté obchodníkem s cennými papíry za účelem provedení hlavní nebo doplňkové investiční služby a tvořící závazek obchodníka s cennými papíry vůči zákazníkovi [§ 81a odst. 7 písm. a)]. Zákaznickým majetkem nejsou finanční prostředky zákazníka přijaté obchodníkem s cennými papíry a vedené na účtech pojištěných podle zvláštního zákona36f) a závazky emitentů vyplývající z emitovaných cenných papírů vůči nabyvatelům cenných papírů.

(2) Roční příspěvek do Fondu jsou povinni platit všichni obchodníci s cennými papíry ve výši 0,3% hodnoty zákaznického majetku, po odečtení hodnoty majetku osob uvedených v § 81c odst. 4 písm. a) až g), zjištěné jako aritmetický průměr hodnot tohoto majetku vykázaných v rozvaze obchodníka s cennými papíry ke konci posledního dne každého čtvrtletí kalendářního roku. Nevykonává-li obchodník s cennými papíry svou činnost po celý kalendářní rok, ve kterém mu bylo uděleno povolení podle § 45, bere se pro účely zjištění celoročního průměru podle předchozí věty v úvahu vždy pouze to kalendářní čtvrtletí, k jehož konci obchodník s cennými papíry vykazuje ve svém účetnictví zákaznický majetek.

(3) Příspěvek do Fondu je obchodník s cennými papíry povinen zaplatit nejpozději do 31. března následujícího roku.

(4) Obchodník s cennými papíry, který nezaplatil příspěvek do Fondu ve lhůtě podle odstavce 3, nesmí od prvního dne prodlení s placením tohoto příspěvku uzavírat nové smlouvy o poskytování investičních služeb. Komise stanoví tomuto obchodníkovi s cennými papíry dodatečnou lhůtu pro splnění povinnosti zaplatit příspěvek do Fondu. Pokud v dodatečně stanovené lhůtě obchodník s cennými papíry příspěvek do Fondu nezaplatí, Komise mu odejme povolení vydané podle § 45.

§ 81c

(1) Náhrada z Fondu se zákazníkům obchodníka s cennými papíry poskytne v případě, že Fond obdrží písemné oznámení Komise učiněné v dohodě s ministerstvem, a v případě, že je obchodníkem s cennými papíry banka, též s Českou národní bankou, o tom, že obchodník s cennými papíry není z důvodů přímo souvisejících s jeho finanční situací schopen plnit své závazky vůči zákazníkům za zákonných a smluvních podmínek a že nejsou vyhlídky na to, že bude schopen tak učinit. Náhrada se též poskytne v případě, že soud vydal rozhodnutí přímo související s finanční situací obchodníka s cennými papíry, které má za následek, že zákazníci nemohou účinně uplatňovat své nároky vůči obchodníkovi s cennými papíry.

(2) Fond v dohodě s Komisí a ministerstvem a v případě, že je obchodníkem s cennými papíry banka, též s Českou národní bankou, vhodným způsobem neprodleně uveřejní

a)   skutečnost, že obchodník s cennými papíry není schopen plnit své závazky,
b)   místo, způsob, lhůtu pro přihlášení nároků a zahájení výplaty náhrad z Fondu, a
c)   případné další skutečnosti související s přihlášením nároků.

(3) Lhůta pro přihlášení nároků nesmí být kratší než 5 měsíců od uveřejnění zjištění podle odstavce 2.

(4) Na náhrady z Fondu nemají nárok

a)   obchodníci s cennými papíry,
b)   institucionální investoři36g) včetně zahraničních,
c)   města a obce,
d)   státní úřady a instituce včetně státních fondů,
e)   nadnárodní instituce,
f)   členové představenstva a dozorčí rady obchodníka s cennými papíry,
g)   osoby, které mají vyšší než 10% přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech obchodníka s cennými papíry,
h)   osoby blízké36h) osobám podle písmen f) a g),
i)   osoby, které patří do stejného podnikatelského seskupení,26a)
j)   osoby, ve kterých má obchodník s cennými papíry nebo osoba podle písmene g) vyšší než 50% podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech,
k)   osoby, které svěřily obchodníkovi s cennými papíry prostředky získané v souvislosti s legalizací výnosů z trestné činnosti, za kterou byly soudem v trestním řízení pravomocně odsouzeny, a
l)   osoby, které svou trestnou činností, za kterou byly soudem v trestním řízení pravomocně odsouzeny, částečně nebo úplně způsobily neschopnost obchodníka s cennými papíry splnit své závazky.

(5) Fond pozastaví výplatu náhrad za ten zákaznický majetek, o kterém je z průběhu trestního řízení zřejmé, že jde nebo může jít o majetek ve smyslu odstavce 4 písm. k). Fond dále pozastaví výplatu náhrad osobám, proti nimž je vedeno trestní řízení, na jehož základě by mohly být splněny podmínky uvedené v odstavci 4 písm. l), po dobu trestního řízení vedeného proti těmto osobám v souvislosti s jejich trestnou činností, která může mít vztah k neschopnosti obchodníka s cennými papíry splnit své závazky.

(6) Ustanovením odstavce 4 písm. k) a l) a odstavce 5 není dotčena povinnost platit příspěvek do Fondu z hodnoty zákaznického majetku připadajícího na osoby podle odstavce 4 písm. k) a l).

(7) Pro výpočet náhrady z Fondu se sečtou hodnoty všech složek zákaznického majetku připadajícího na zákazníka, a to s připočtením úroků nebo jiných výnosů. Součet podle předchozí věty musí zahrnovat vždy též spolumajitelský podíl zákazníka na zákaznickém majetku připadajícím na jiné zákazníky. Od výsledné částky součtu se odečte hodnota zákazníkových závazků vůči obchodníkovi s cennými papíry splatných ke dni, kdy Fond obdržel oznámení podle odstavce 1.

(8) Pro součet a odpočet podle odstavce 7 jsou určující hodnoty, které ke dni, kdy Fond obdrží oznámení podle odstavce 1, vyplývají ze smluvních ujednání mezi obchodníkem s cennými papíry a zákazníkem nebo z právních předpisů, s tím, že je-li to možné, se při stanovení hodnoty vychází z tržních cen.

(9) Náhrada se zákazníkovi poskytuje ve výši 90 % částky vypočtené podle odstavců 7 a 8, nejvýše však 400 000 Kč pro jednoho zákazníka u jednoho obchodníka s cennými papíry.

(10) Výplata náhrad z Fondu musí být zahájena nejpozději do 3 měsíců od ověření přihlášených nároků a stanovení částky nároku, nejpozději však do 10 měsíců od uveřejnění skutečností podle odstavce 1. Na žádost Fondu může Komise ve výjimečných případech prodloužit lhůty podle věty první nejvýše o 3 měsíce.

(11) Obchodník s cennými papíry, popřípadě bývalý obchodník s cennými papíry je povinen ve lhůtě stanovené Fondem poskytnout Fondu podklady potřebné pro zahájení výplaty náhrady z Fondu. Podklady musí obsahovat údaje o výši pohledávky, titulu pohledávky a výši započitatelných pohledávek obchodníka s cennými papíry. Za splnění této povinnosti odpovídá představenstvo, likvidátor nebo správce konkurzní podstaty.

(12) Pro výpočet náhrady z Fondu je rozhodující hodnota zákaznického majetku přijatého obchodníkem s cennými papíry nejpozději v den, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o odnětí povolení uděleného podle § 45.

(13) Náhrada z Fondu se vztahuje rovněž na zákaznický majetek přijatý obchodníkem s cennými papíry nebo jeho pobočkami v jiných členských státech Evropské unie nebo v jiných státech tvořících Evropský hospodářský prostor.§ 81d

(1) Ke dni zahájení výplaty náhrad se snižuje hodnota závazků obchodníka s cennými papíry vůči zákazníkovi o částku rovnající se právu zákazníka na výplatu náhrady z Fondu.

(2) Fond se dnem podle odstavce 1 stává věřitelem obchodníka s cennými papíry ve výši hodnoty práv zákazníků obchodníka s cennými papíry na plnění z Fondu.

(3) Právo zákazníka na plnění z Fondu se promlčí uplynutím 5 let ode dne stanoveného jako den zahájení výplaty náhrad z Fondu.

(4) V případě, že prostředky Fondu nepostačují k vyplacení zákonem stanovených náhrad, poskytne 50 % potřebných peněžních prostředků do Fondu stát ve formě návratné finanční výpomoci a v rozsahu 50 % potřebných peněžních prostředků přijme Fond úvěr od banky.

(5) Fond může investovat peněžní prostředky pouze bezpečným způsobem v souladu se svým statutem.

(6) Peněžní prostředky může Fond také uložit u České národní banky.

(7) V případě, že Fond byl nucen přijmout návratnou finanční výpomoc nebo úvěr, zvyšuje se příspěvek obchodníků s cennými papíry od roku následujícího po poskytnutí návratné finanční výpomoci a úvěru na dvojnásobek procentní sazby stanovené v § 81b odst. 2. V roce následujícím po splacení návratné finanční výpomoci a úvěru se příspěvek snižuje na procentní sazbu uvedenou v § 81b odst. 2.


36f)  § 41a a násl. zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
36g)  § 5 odst. 2 zákona č. 15/1998 Sb.
36h)  § 116 občanského zákoníku.".

171. Nad § 82 se vkládá nadpis, který zní: "Státní dozor".

172. V § 82 odst. 1 písmeno a) zní:

"a)  činností emitenta cenného papíru, který byl nebo má být přijat k obchodování na veřejném trhu, jakož i osoby činící veřejnou nabídku cenného papíru, a to v rozsahu vyplývajícím z § 71 až 78g,".

173. V § 82 odst. 1 písmeno b) zní:

"b)  činností střediska, organizátora veřejného trhu, obchodníka s cennými papíry, pobočky, osoby podle § 45a, makléře, provozovatele tiskárny cenných papírů, osoby provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry a osoby oprávněné k vedení části evidence střediska, a to v rozsahu této činnosti, a".

174. V § 82 odst. 1 písmeno c) zní:

"c)  nad plněním povinností stanovených v § 48a, § 79 až 81, jakož i povinností obchodníků s cennými papíry podle § 81a a 81b.".

175. V § 83 odst. 1 písmeno a) zní:

"a)  dodržování podmínek a oprávnění vyplývajících z povolení podle tohoto zákona,".

176. V § 86 odstavec 1 zní:

"(1) Zjistí-li Komise nedostatky v činnosti osob uvedených v § 82 odst. 1 písm. a) nebo b) nebo osob majících povinnosti ve smyslu § 82 odst. 1 písm. c), které spočívají v porušení podmínek stanovených v povolení uděleném podle tohoto zákona nebo v porušení právních předpisů nebo opatření podle § 83 odst. 1 písm. b),

a)   uloží opatření směřující k odstranění zjištěných nedostatků, zejména přikáže omezit nebo ukončit některou činnost, pozastaví nejdéle na dobu jednoho roku nebo zakáže veřejnou nabídku cenného papíru, změní nebo odejme natrvalo nebo přechodně na dobu nejdéle jednoho roku povolení nebo souhlas udělené podle tohoto zákona,
b)   uloží pokutu až do výše 20 000 000 Kč,
c)   je oprávněna o zjištěném nedostatku uveřejnit oznámení.".

177. V § 86 odst. 2 se za slova "bez platného povolení" vkládají slova "nebo platné registrace" a na konci odstavce se doplňuje tato věta: "Komise může těmto osobám také zakázat další výkon činnosti, ke které je třeba povolení nebo registrace.".

178. V § 87 odst. 1 se za slovo "pokut" vkládají slova " , jakož i při postupu" a za číslovku "86" se vkládají slova "odst. 1 písm. c)".

179. V § 87 odstavec 2 zní:

"(2) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 6 měsíců ode dne, kdy se Komise dozvěděla o skutečnostech rozhodných pro uložení pokuty, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy k těmto skutečnostem došlo.".

180. V § 87a se vkládá nový odstavec 1, který zní:

"(1) Pro přepočet EUR na tuzemskou měnu je pro účely tohoto zákona určující kurz vyhlášený Českou národní bankou v den, ke kterému byl prospekt nebo užší prospekt vyhotoven.".Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2 až 5.

181. V § 87c odstavec 1 zní:

"(1) Má-li akcie podobu zaknihovaného cenného papíru, který je registrovaný, je každý oprávněn požadovat na středisku informaci o obchodní firmě nebo jménu nebo názvu každé osoby, na jejímž účtu je evidováno 10 % a více

a)   těchto akcií včetně uvedení tohoto podílu, a
b)   podílu na základním kapitálu emitenta těchto akcií, je-li odlišný od podílu podle písmene a).".

182. V § 87c odst. 5 se slova "veřejně obchodovatelné" nahrazují slovem "registrované".

183. § 87d zní:

"§ 87d

(1) Obchodník s cennými papíry může provádět závěrečné vyrovnání zisků a ztrát (dále jen "závěrečné vyrovnání"), kterým se rozumí výpočet čisté výše zbývajících závazků nebo pohledávek stran v souvislosti s ukončením a vypořádáním obchodů uzavřených podle smlouvy o závěrečném vyrovnání nebo se takovou smlouvou řídících, provedených v souladu s ní. Tento výpočet se provádí na základě výše zisku nebo ztráty, ať již skutečné nebo předpokládané, stanovené s ohledem na jakékoliv plnění nebo platbu, která by měla být uskutečněna, pokud by nedošlo k případu porušení závazků stran ze smlouvy o závěrečném vyrovnání, ke skutečnosti zakládající zánik smlouvy o závěrečném vyrovnání, nebo k jakékoli jiné obdobné skutečnosti stanovené smlouvou o závěrečném vyrovnání, a to včetně jakýchkoli nákladů nebo výnosů vzniklých v souvislosti s ukončením a vypořádáním příslušných obchodů. Čistá výše závazků nebo pohledávek stran zbývajících po ukončení a vypořádání každého jednotlivého obchodu nebo skupiny obchodů podle smlouvy o závěrečném vyrovnání může být stanovena například jako čistý výsledek kótací příslušných sazeb, cen nebo kurzů získaných od jednoho či více obchodníků na relevantních trzích.

(2) Smlouvou o závěrečném vyrovnání se rozumí smlouva, včetně jakékoli rámcové smlouvy, uzavřená k úpravě vztahů z jednoho nebo více obchodů s deriváty, repo obchodů, půjček cenných papírů nebo jiných finančních obchodů uzavřených mimo organizované veřejné trhy, která stanoví, že na základě výše zisku či ztráty stran, ať již skutečné nebo předpokládané, má být vypočtena čistá výše zbývajících závazků nebo pohledávek stran v souvislosti s ukončením a vypořádáním jednoho nebo více obchodů uzavřených podle takové smlouvy.".

184. § 90 se zrušuje.

185. § 91 zní:

"§ 91

(1) Komise je oprávněna pozastavit obchodování s registrovanými cennými papíry nebo s určitým registrovaným cenným papírem na veřejném trhu, který vznikl nebo je organizován na základě jí vydaného povolení.

(2) Rozhodnutí podle odstavce 1 lze vydat, pouze jestliže není možné jinak zabránit velkým hospodářským ztrátám nebo jinému závažnému ohrožení, nejdéle na dobu 6 měsíců, a to i opakovaně.

(3) Rozhodnutí podle odstavce 1 musí obsahovat určení doby trvání a rozsahu pozastavení obchodování. Řízení o pozastavení je možno zahájit vydáním rozhodnutí. Opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(4) Komise je oprávněna zároveň s rozhodnutím o pozastavení obchodování s určitým registrovaným cenným papírem uložit organizátorovi veřejného trhu, aby ve stanovené lhůtě přezkoumal, zda jsou splněny podmínky pro vyloučení cenného papíru z obchodování na jím organizovaném trhu, a o výsledku informoval Komisi.

(5) Účastníkem řízení podle odstavce 1 je organizátor veřejného trhu a v případě, že má být nebo bylo pozastaveno obchodování s určitým registrovaným cenným papírem, též emitent.".

186. Za § 91 se vkládá nový § 91a, který zní:

"§ 91a

(1) Jsou-li splněny podmínky § 91 odst. 2, může Komise zakázat veškeré převody určitého registrovaného cenného papíru. Ustanovení § 91 se použije obdobně.

(2) Účastníkem řízení je emitent, a jde-li o zaknihované cenné papíry, též středisko. V rozhodnutí Komise určí, ve kterých alespoň dvou celostátně distribuovaných denících bude výrok rozhodnutí uveřejněn. Komise zajistí uveřejnění podle předchozí věty neprodleně po vydání rozhodnutí.

(3) Komise může za porušení zákazu podle odstavce 1 uložit pokutu podle § 86 odst. 1 písm. b). Ustanovení § 87 se použije obdobně.".

187. V § 96 odstavec 1 zní:

"(1) Povolení podle § 45 odst. 1 a § 70b odst. 1 se nevyžaduje k činnosti, k jejímuž výkonu je podle zvláštního zákona oprávněna Česká národní banka.".

188. § 99 se zrušuje.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Veřejně obchodovatelné cenné papíry vydané podle dosavadních právních předpisů a přijaté ke dni účinnosti tohoto zákona k obchodování na veřejném trhu se považují ode dne účinnosti tohoto zákona za registrované cenné papíry. Veřejně obchodovatelné cenné papíry vydané podle dosavadních právních předpisů a nepřijaté ke dni účinnosti tohoto zákona k obchodování na žádném veřejném trhu pozbývají dnem účinnosti tohoto zákona veřejnou obchodovatelnost a nestávají se registrovanými cennými papíry. Organizátor veřejného trhu je povinen do 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona přezkoumat, zda cenné papíry veřejně obchodovatelné podle dosavadních právních předpisů a přijaté k obchodování na veřejném trhu splňují podmínky stanovené tímto zákonem, s výjimkou schválení prospektu Komisí. Pokud nesplňují podmínky pro přijetí k obchodování na veřejném trhu podle § 72, rozhodne ve stejné lhůtě o vyloučení těchto cenných papírů z obchodování na veřejném trhu. Ve výroční zprávě podle § 80a jsou emitenti povinni uvést ty náležitosti prospektu, které neobsahoval prospekt těchto cenných papírů uveřejněný před účinností tohoto zákona.

2. Ustanovení bodu 1 o uveřejnění náležitostí prospektu se nevztahuje na registrované cenné papíry, které v souladu s tímto zákonem nemusejí mít prospekt nebo které organizátor veřejného trhu vyloučil podle bodu 1.

3. Řízení o povolení k veřejnému obchodování s cennými papíry, která byla zahájena přede dnem účinnosti tohoto zákona, se zastavují.

4. Řízení o zákazu veřejného obchodování s cennými papíry, která byla zahájena podle dosavadních právních předpisů a nebyla k tomuto dni pravomocně skončena, se tímto dnem zastavují.

5. Pro povinnosti emitenta cenných papírů vydávaných na základě veřejné nabídky platí dosavadní právní úprava, pokud již byla ke dni účinnosti tohoto zákona učiněna veřejná nabídka, včetně případné výzvy k upisování akcií.

6. Při prvním jmenování členů správní rady Fondu jmenuje ministr financí jednoho člena na 1 rok, jednoho člena na 2 roky, jednoho člena na 3 roky, jednoho člena na 4 roky a jednoho člena na 5 let.

7. Povolení udělené obchodníkovi s cennými papíry přede dnem účinnosti tohoto zákona se považuje za povolení udělené podle tohoto zákona, a to v následujícím rozsahu:

a)   povolení k obchodování s cennými papíry podle § 45 odst. 1 přede dnem účinnosti tohoto zákona se považuje za povolení k poskytování investičních služeb podle § 8 odst. 2 písm. a) až c),
b)   povolení k činnostem podle § 46 odst. 2 písm. a) přede dnem účinnosti tohoto zákona se považuje za povolení k poskytování investičních služeb podle § 8 odst. 2 písm. e),
c)   povolení k činnostem podle § 46 odst. 2 písm. b) přede dnem účinnosti tohoto zákona se považuje za povolení k poskytování investičních služeb podle § 8 odst. 2 písm. a) a b),
d)   povolení k činnostem podle § 46 odst. 2 písm. c) a d) přede dnem účinnosti tohoto zákona se považuje za povolení k poskytování investičních služeb podle § 8 odst. 3 písm. a); jestliže povolení udělené obchodníkovi s cennými papíry přede dnem účinnosti tohoto zákona se vztahuje pouze na činnost podle § 46 odst. 2 písm. c) nebo d), pozbývá v tomto rozsahu platnosti ve lhůtě 3 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona,
e)   povolení k činnostem podle § 46 odst. 2 písm. e) přede dnem účinnosti tohoto zákona se považuje za povolení k poskytování investičních služeb podle § 8 odst. 3 písm. a),
f)   povolení k činnostem podle § 46 odst. 2 písm. f) přede dnem účinnosti tohoto zákona se považuje za povolení k poskytování investičních služeb podle § 8 odst. 2 písm. a) až c),
g)   povolení k činnostem podle § 46 odst. 2 písm. g) přede dnem účinnosti tohoto zákona se považuje za povolení k poskytování investičních služeb podle § 8 odst. 2 písm. a) a b), a
h)   povolení k činnostem podle § 46 odst. 2 písm. h) přede dnem účinnosti tohoto zákona se považuje za povolení k poskytování investičních služeb podle § 8 odst. 3 písm. d) a f).

8. Povolení udělené obchodníkovi s cennými papíry přede dnem účinnosti tohoto zákona ve vztahu k cenným papírům se považuje za povolení podle tohoto zákona ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) a b). Povolení k činnostem podle § 46 odst. 2 písm. f) přede dnem účinnosti tohoto zákona se považuje za povolení k poskytování investičních služeb podle § 8 odst. 2 písm. a) až c), ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. d) až g).

9. Komise na žádost obchodníka s cennými papíry vystaví osvědčení o rozsahu povolení podle tohoto zákona v souladu s body 7 a 8.

10. Obchodník s cennými papíry, kterému bylo uděleno povolení podle § 45 odst. 1 přede dnem účinnosti tohoto zákona, je povinen ve lhůtě 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona

a)   uvést svou právní formu do souladu s tímto zákonem; to neplatí pro Fond národního majetku České republiky,
b)   uvést výši základního kapitálu do souladu s tímto zákonem,
c)   uvést kapitálovou přiměřenost, jejíž pravidla je povinen dodržovat podle § 46d odst. 1, do souladu s tímto zákonem,
d)   předložit Komisi údaje o osobách podle § 45 odst. 4 písm. d) za účelem prokázání, že úzké propojení mezi obchodníkem s cennými papíry a těmito osobami nebrání účinnému výkonu státního dozoru,
e)   uvést pravidla organizace vnitřního provozu obchodníka s cennými papíry (§ 47a) a pravidla jednání obchodníka s cennými papíry ve vztahu k zákazníkům (§ 47b) do souladu s tímto zákonem, a
f)   předložit Komisi údaje o osobách fakticky řídících činnost obchodníka s cennými papíry [§ 45 odst. 4 písm. g)] a doklady [§ 45 odst. 5 písm. b)] pro účely udělení souhlasu podle § 46a.

11. Nesplní-li obchodník s cennými papíry povinnosti podle bodu 10 ve lhůtě 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona, může Komise uplatnit sankce podle tohoto zákona.

12. Osobám fakticky řídícím činnost obchodníka s cennými papíry, kterým Komise neudělí souhlas podle § 46a ve lhůtě 18 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona, zaniká jejich oprávnění fakticky řídit činnost obchodníka s cennými papíry.

13. Osobě, která po uplynutí lhůty podle bodu 12 vykonává činnost osoby fakticky řídící činnost obchodníka s cennými papíry v rozporu s bodem 12, lze uložit sankci podle tohoto zákona.

14. Jestliže Komise ve lhůtě 18 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona neudělí souhlas osobám s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry podle § 48a, platí po uplynutí této lhůty ustanovení § 48a odst. 8.

15. Řízení zahájená přede dnem účinnosti tohoto zákona podle zákona č. 591/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou řízení uvedených v bodech 3 a 4, se dokončí podle tohoto zákona.

16. Organizátor mimoburzovního trhu a osoba provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry, kterým bylo uděleno povolení přede dnem účinnosti tohoto zákona, jsou povinni uvést formu akcií do souladu s tímto zákonem do 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona.

17. Organizátor veřejného trhu a osoba provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry, kterým bylo uděleno povolení přede dnem účinnosti tohoto zákona, jsou povinni doplnit své interní předpisy a podle nich organizovat veřejný trh a organizovat a provozovat vypořádací systém v souladu s tímto zákonem do 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona.

18. Pokud se v právních předpisech používá pojem "veřejně obchodovatelné cenné papíry", rozumí se tím "registrované cenné papíry".

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o investičních společnostech
a investičních fondech

Čl. III

Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 151/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb. a zákona č. 124/1998 Sb., se mění takto:

1. V § 5c nadpis zní: "Obchody k omezení rizik".

2. V § 5c odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Investiční společnost může pro podílový fond, který obhospodařuje, uzavírat zajišťovací obchody, zejména opční a termínové obchody, k omezení rizik z nepříznivého vývoje kurzů cenných papírů, úrokových měr nebo devizových kurzů v souvislosti s obhospodařováním majetku v podílovém fondu. U cenných papírů se za termínový obchod pro účely tohoto zákona považuje smlouva o jejich koupi nebo prodeji, pokud doba mezi uzavřením smlouvy a plněním závazků z této smlouvy je delší než 15 dní.

(2) Pokud lze obchody podle odstavce 1 uzavírat na veřejném trhu, je investiční společnost povinna uzavírat je pouze na veřejném trhu.".

3. V § 7 odst. 6 se věta první zrušuje.

4. V § 7 odst. 6 nová věta první zní: "Stanovy společnosti nemohou omezit převoditelnost akcií investičních fondů.".

5. V § 8 odst. 5 písm. e) se za slovo "fondu" vkládají slova "nebo v případě akcie, která nemá být registrovaným cenným papírem, návrh užšího prospektu této akcie".

6. V § 9 se na konci odstavce 2 doplňují tyto věty: "Návrh prospektu není třeba přiložit, jde-li o podílový list otevřeného podílového fondu vydávaný jako cenný papír, který není registrovaný. Jde-li o podílový list uzavřeného podílového fondu vydávaný jako cenný papír, který není registrovaný, musí být přiložen návrh užšího prospektu.".

7. V § 11 se odstavec 5 zrušuje.

8. V § 17 odst. 4 větě první se za slovo "papírů" vkládají slova "a závazků".

9. § 20 včetně poznámek pod čarou č. 4fd) a 4fe) zní:

"§ 20

Investiční společnost zajišťuje v souladu s účetními metodami4fd) podle zvláštního právního předpisu účtování o předmětu účetnictví4fe) v účetních knihách pro jednotlivé podílové fondy, jejichž majetek obhospodařuje, tak, aby jí to umožnilo sestavení účetní závěrky za tyto fondy.


4fd)  § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
4fe)  § 2 zákona č. 563/1991 Sb.".

10. V § 21 se slova "majetku v podílovém fondu nebo majetku" nahrazují slovy "majetku a závazků v podílovém fondu nebo majetku a závazků".

11. Za část osmou se vkládá nová část osmá A a nová část osmá B, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 6d) a 6da) znějí:

"ČÁST OSMÁ A

PODNIKÁNĺ ZAHRANIČNĺCH OSOB
ZABÝVAJĺCĺCH SE KOLEKTIVNĺM
INVESTOVÁNĺM

§ 35m

(1) Zahraničními osobami zabývajícími se kolektivním investováním se rozumí

a)   právnické osoby se sídlem v zahraničí, nebo
b)   jakékoli jiné organizační formy obhospodařované právnickými osobami se sídlem v zahraničí, které vykonávají činnost odpovídající činnosti podle § 2 tohoto zákona na základě povolení příslušného orgánu dozoru ve státu sídla.

(2) Podnikáním zahraniční osoby zabývající se kolektivním investováním na území České republiky se rozumí zřízení pobočky v České republice nebo nabízení, vydávání, prodej nebo zpětný odkup cenných papírů jí emitovaných uskutečňovaný přímo nebo prostřednictvím jiné osoby.

§ 35n

(1) Zahraniční osoba zabývající se kolektivním investováním, která hodlá přímo nebo prostřednictvím jiné osoby nabízet, vydávat, prodávat nebo zpětně odkupovat cenné papíry na území České republiky nebo která má v úmyslu zřídit na území České republiky pobočku, musí mít povolení k činnosti vydané Komisí. Pro udělování povolení se přiměřeně použijí ustanovení § 8 a 9 tohoto zákona. Podnikání zahraniční osoby zabývající se kolektivním investováním na území České republiky se řídí právním řádem České republiky.

(2) Jestliže má zahraniční osoba zabývající se kolektivním investováním v úmyslu zřídit na území České republiky pobočku, je povinna kromě získání povolení splnit také požadavky obchodního zákoníku týkající se organizačních složek podniků zahraničních osob. Oprávnění podnikat na území České republiky prostřednictvím pobočky vznikne zápisem do obchodního rejstříku v souladu s obchodním zákoníkem. Oprávnění zahraniční osoby zabývající se kolektivním investováním, která nezřizuje na území České republiky pobočku, podnikat v České republice vznikne udělením povolení podle odstavce 1; tato osoba se nezapisuje do obchodního rejstříku.

(3) Žádost o povolení podle odstavce 1 musí obsahovat

a)   obchodní firmu, sídlo a údaj o zápisu do obchodního rejstříku nebo údaj o jiném způsobu zveřejnění údajů v souladu se zákony státu sídla žadatele, povolení, na jehož základě žadatel podniká ve státu sídla,
b)   popis způsobu, jakým bude žadatel na území České republiky vykonávat činnost, a podrobné informace o způsobu nabízení, vydávání nebo prodeji cenných papírů na území České republiky,
c)   údaje o tom, kým a jakým způsobem bude nebo je fond obhospodařován a jakým způsobem je ve státu, kde byl zřízen, regulován, jedná-li se o fond,
d)   obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo banky nebo pobočky zahraniční banky, která bude vykonávat činnosti podle § 35o odst. 1, a smlouvu, na jejímž základě bude tyto činnosti vykonávat,
e)   zakladatelské dokumenty a statut, který má nejméně náležitosti podle § 16,
f)   prospekt cenných papírů, které mají být v České republice nabízeny, vydávány nebo prodávány,
g)   poslední výroční zprávu a pololetní zprávu,
h)   údaj o sídle pobočky a jméno, rodné číslo, je-li přiděleno, jinak datum narození, a bydliště osob navrhovaných do vedení pobočky, má-li být v České republice zřízena pobočka,
i)   pro každou osobu podle písmene h) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců; zahraniční fyzická osoba předloží též dokument obdobného charakteru vydaný příslušným orgánem ve státu trvalého pobytu, ve státu, jehož je občanem, není-li totožný se státem trvalého pobytu, jakož i ve státech, ve kterých se tato osoba v posledních 5 letech nepřetržitě zdržovala více než 3 měsíce; nejsou-li dokumenty příslušným státem vydávány, nahradí je zahraniční fyzická osoba čestným prohlášením,
j)   potvrzení příslušného orgánu dozoru ve státu sídla zahraniční osoby zabývající se kolektivním investováním o tom, že tato osoba je držitelem příslušného povolení v tomto státu, souhlas tohoto orgánu s podnikáním této osoby v České republice a jeho prohlášení, že nad tímto podnikáním bude vykonáván dozor, a
k)   další informace a dokumenty určené Komisí.

(4) Všechny údaje musí být uvedeny v českém jazyce a všechny dokumenty musí být předloženy i v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Komise může na žádost žadatele ohledně některých dokumentů upustit od požadavku ověřeného překladu do českého jazyka.

(5) Komise může vydat povolení podle odstavce 1, pouze pokud

a)   sídlo a skutečné sídlo zahraniční osoby zabývající se kolektivním investováním je ve státu, který této osobě vydal povolení k takové činnosti,
b)   předmětem podnikání zahraniční osoby zabývající se kolektivním investováním je vydávání cenných papírů za účelem kolektivního investování a investování takto shromážděných peněžních prostředků převážně do cenných papírů obchodovaných na veřejných trzích zemí OECD za předpokladu, že zahraniční osoba zabývající se kolektivním investováním je povinna odkoupit jí vydané cenné papíry, požádá-li o to majitel cenných papírů, a za podmínek ne horších, než jaké stanoví § 11 odst. 1 a § 13 odst. 1,
c)   právními předpisy ve státu sídla zahraniční osoby zabývající se kolektivním investováním je zajištěna úroveň ochrany investorů, která je stejná nebo vyšší než úroveň ochrany zajištěná investorům tímto zákonem,
d)   osoby navrhované do vedení pobočky, jestliže má být na území České republiky zřízena, mají dobrou pověst, dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti,
e)   příslušný orgán dozoru ve státu sídla zahraniční osoby zabývající se kolektivním investováním vydal potvrzení podle odstavce 3 písm. j), a
f)   zahraniční osoba zabývající se kolektivním investováním uzavřela smlouvu s bankou nebo pobočkou zahraniční banky, která bude vykonávat činnosti podle § 35o odst. 1.

(6) V povolení Komise uvede, v jakém rozsahu je zahraniční osoba zabývající se kolektivním investováním oprávněna podnikat na území České republiky. Komise může v povolení stanovit podmínky, které musí zahraniční osoba zabývající se kolektivním investováním splnit před zahájením kterékoliv povolené činnosti, popřípadě je dodržovat při výkonu kterékoliv povolené činnosti.

(7) Postup podle odstavců 1 až 6 neplatí pro osoby, na které se vztahuje § 35r.

§ 35o

(1) Zahraniční osoba zabývající se kolektivním investováním, která hodlá podnikat v České republice, je povinna určit alespoň jednu banku nebo pobočku zahraniční banky, která má bankovní licenci k výkonu činnosti depozitáře, jejímž prostřednictvím bude vyplácet podílníky nebo jiné oprávněné osoby, odkupovat cenné papíry nebo je vyplácet, uveřejňovat informace povinně poskytované podle tohoto zákona a plnit povinnosti související s daňovým řízením. Zahraniční osoba zabývající se kolektivním investováním, která hodlá podnikat v České republice bez zřízení pobočky, je dále povinna pověřit tuto banku nebo pobočku zahraniční banky zastupováním ve styku s Komisí, soudy a jinými orgány veřejné správy v České republice.

(2) Banka nebo pobočka zahraniční banky s pověřením podle odstavce 1 věty druhé zastupuje zahraniční osobu zabývající se kolektivním investováním při soudních jednáních souvisejících s jejím podnikáním v České republice, při jednáních s Komisí a s jinými orgány veřejné správy České republiky, včetně zastupování pro účely doručování písemností. Toto oprávnění nemůže být omezeno nebo vyloučeno. Příslušnost soudu pro řízení související s podnikáním zahraniční osoby zabývající se kolektivním investováním v České republice se řídí sídlem pověřené banky, pobočky zahraniční banky. Tato příslušnost soudu nemůže být dohodou stran měněna.

(3) Každou změnu banky nebo pobočky zahraniční banky podle odstavce 1 nebo údajů uvedených v § 35n odst. 3 písm. d) oznámí zahraniční osoba zabývající se kolektivním investováním bez zbytečného odkladu Komisi. Seznam zahraničních osob zabývajících se kolektivním investováním, které mají povolení podle § 35n odst. 1, spolu s údaji o bance nebo pobočce zahraniční banky podle odstavce 1 a veškeré změny v těchto údajích uveřejňuje Komise ve Věstníku Komise.

(4) Jestliže zahraniční osoba zabývající se kolektivním investováním oprávněně podniká na území České republiky, je povinna poskytovat v českém jazyce informace, které musí být uveřejňovány stejným způsobem a se stejným obsahem jako informace uveřejňované ve státu sídla této osoby.

(5) Při výkonu oprávněné činnosti na území České republiky je zahraniční osoba zabývající se kolektivním investováním povinna dodržovat povinnosti stanovené právním řádem České republiky, nevyplývá-li z povahy věci něco jiného. Tato osoba je zejména povinna dodržovat povinnosti podle § 17a, 23, 25, 26 a 26a tohoto zákona.

§ 35p

Zahraniční osoby zabývající se kolektivním investováním mohou při výkonu svých činností užívat označení právní formy, které užívají ve státu svého sídla. Jestliže by z takového užívání mohlo vzniknout nebezpečí záměny nebo klamavosti, může Komise uložit užívání vysvětlujícího dodatku.

§ 35q

(1) Komise je oprávněna vykonávat státní dozor nad podnikáním zahraniční osoby zabývající se kolektivním investováním na území České republiky a nad výkonem činností banky podle § 35o odst. 1 tohoto zákona a podle zákona o Komisi pro cenné papíry v té míře, v jakém působí na území České republiky.

(2) Zahraniční osoby zabývající se kolektivním investováním, které mají právo podnikat na území České republiky, jsou povinny informovat neprodleně Komisi o změnách všech skutečností, které uvedly nebo které byly obsahem listin předložených spolu s žádostí o povolení včetně veškerých změn statutu.

(3) Zjistí-li Komise, že zahraniční osoba zabývající se kolektivním investováním nebo banka při činnosti podle § 35o odst. 1 porušuje povinnosti stanovené zákonem nebo povolením, nebo zjistí-li nedostatky v její činnosti nebo v činnosti osob ve vedení pobočky, zaměstnanců pobočky nebo jiných osob ovlivňujících její činnost, je oprávněna uložit opatření k nápravě, zejména může uložit, aby zahraniční osoba zabývající se kolektivním investováním vyměnila osoby ve vedení pobočky, aby zahraniční osoba zabývající se kolektivním investováním ukončila nepovolenou činnost a obnovila právní stav. Komise může zahraniční osobě zabývající se kolektivním investováním pozastavit povolení k činnosti na území České republiky nebo toto povolení odejmout. Komise může zahraniční osobě zabývající se kolektivním investováním nebo bance podle § 35o odst. 1 uložit též pokutu podle § 37 odst. 2. Ustanovení § 37 odst. 5 a 6, § 37j a 37k se použije obdobně. O každém opatření k nápravě nebo sankci podle části desáté tohoto zákona informuje Komise bez zbytečného odkladu příslušný orgán dozoru ve státu sídla zahraniční osoby zabývající se kolektivním investováním.

(4) Kromě případů uvedených v odstavci 3 odejme Komise zahraniční osobě zabývající se kolektivním investováním povolení k činnosti na území České republiky, jestliže příslušný orgán dozoru ve státu sídla odejme této osobě povolení k činnosti osoby zabývající se kolektivním investováním.

(5) Jestliže zahraniční osoba zabývající se kolektivním investováním nebo jiná osoba bez povolení Komise nabízí, vydává, prodává nebo zpětně odkupuje v České republice cenné papíry emitované zahraniční osobou zabývající se kolektivním investováním, může Komise uložit opatření k nápravě nebo sankci podle § 37.

§ 35r
Uznání zahraniční osoby zabývající se kolektivním investováním se sídlem v členském státu Evropské unie nebo v jiném státu Evropského hospodářského prostoru

(1) Jestliže zahraniční osoba zabývající se kolektivním investováním splňující podmínky evropské licence podle směrnice Evropské rady ze dne 20. prosince 1985 o koordinaci právních a správních ustanovení týkajících se organismů kolektivního investování do cenných papírů č. 85/611/EHS (dále jen "evropská směrnice")6d) a mající sídlo na území členského státu Evropské unie nebo jiného státu Evropského hospodářského prostoru hodlá nabízet, vydávat nebo prodávat cenné papíry na území České republiky, je povinna informovat o tom příslušný orgán dozoru ve státu sídla a Komisi. Současně je tato osoba povinna předložit Komisi

a)   osvědčení příslušného orgánu dozoru ve státu sídla, že splňuje podmínky stanovené evropskou směrnicí,
b)   statut a zakladatelské dokumenty,
c)   prospekt,
d)   poslední výroční zprávu a pololetní zprávu, a
e)   podrobné informace o způsobu nabízení, vydávání nebo prodeji cenných papírů na území České republiky.

Ustanovení § 35n odst. 4 platí obdobně.

(2) Zahraniční osoba zabývající se kolektivním investováním podle odstavce 1 může započít s nabízením, vydáváním nebo prodejem cenných papírů na území České republiky po uplynutí dvou měsíců po předložení všech dokladů uvedených v odstavci 1 Komisi, pokud Komise před uplynutím této lhůty nerozhodne, že nejsou splněny podmínky pro nabídku, vydávání nebo prodej těchto cenných papírů na území České republiky.

(3) Pro osoby uznané podle odstavců 1 a 2 neplatí ustanovení § 35o odst. 1 věta druhá. Ustanovení § 35q odst. 3 platí pro tyto osoby přiměřeně s tím, že před uložením opatření k nápravě či sankce musí Komise informovat příslušný orgán dozoru ve státu sídla a vyžádat si jeho stanovisko, ledaže opatření k nápravě či sankce, které Komise hodlá uložit, nesnese z důvodu veřejného zájmu odkladu.

ČÁST OSMÁ B

PODNIKÁNĺ INVESTIČNĺCH SPOLEČNOSTĺ
V ČLENSKÝCH STÁTECH EVROPSKÉ UNIE
A V JINÝCH STÁTECH EVROPSKÉHO
HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

§ 35s

(1) Investiční společnost, která zamýšlí nabízet, vydávat, prodávat nebo zpětně odkupovat podílové listy podílových fondů, jež odpovídají požadavkům evropské směrnice, na území členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor (dále jen "hostitelský stát"), je povinna tento záměr oznámit Komisi a příslušnému orgánu dozoru v hostitelském státu. Prokáže-li investiční společnost splnění předpokladů uvedené směrnice, vystaví o tom Komise na žádost potvrzení za účelem jeho předložení příslušnému orgánu dozoru hostitelského státu.

(2) Investiční společnost může zahájit nabídku, vydávání nebo prodej podílových listů podle odstavce 1 na území hostitelského státu, jestliže příslušný orgán dozoru hostitelského státu nevydá ve lhůtě dvou měsíců od doručení oznámení se všemi náležitostmi rozhodnutí o tom, že zamýšlený způsob a rozsah prodeje není v souladu s požadavky evropské směrnice.

(3) Investiční společnost, která nabízí, vydává nebo prodává podílové listy na území hostitelského státu, je povinna zejména

a)   dodržovat předpisy platné na území hostitelského státu, které se týkají oblastí neupravených evropskou směrnicí nebo právní úpravy regulace reklamy,
b)   při dodržení předpisů platných na území hostitelského státu učinit nezbytná opatření, jimiž zajistí, aby majitelé podílových listů v hostitelském státu mohli vykonávat právo na výplatu peněžních plnění a na zpětný odkup podílového listu a aby jim byl zajištěn přísun informací, které je investiční společnost povinna poskytovat, a
c)   uveřejňovat údaje a dokumenty stanovené tímto zákonem nejméně v jednom úředním jazyce hostitelského státu; pro rozsah povinnosti uveřejňovat údaje a dokumenty a způsob takového uveřejňování platí obdobně ustanovení tohoto zákona.

(4) Postup podle § 37 se vztahuje též na případy porušení povinnosti na území hostitelského státu.

(5) Při výkonu dozoru podle tohoto zákona spolupracuje Komise s příslušnými orgány dozoru v hostitelském státu a poskytuje jim veškeré nezbytné informace. Informace, které Komise od těchto orgánů obdrží, smí využít výhradně pro výkon státního dozoru nebo soudního řízení podle zvláštního zákona.6da) Tím není dotčena možnost použít tyto informace pro účely trestního řízení.

(6) Každé rozhodnutí o odnětí či změně povolení udělené investiční společnosti nebo jakékoli jiné důležité rozhodnutí ve vztahu k investiční společnosti nebo jí obhospodařovanému podílovému fondu je Komise povinna bez zbytečného odkladu oznámit příslušnému orgánu dozoru v hostitelském státu, ve kterém jsou nabízeny, vydávány nebo prodávány podílové listy investiční společnosti podle odstavce 2. Povinnost podle věty první se týká též pozastavení odkupování podílového listu podle § 13.


6d)    Úřední věstník Evropských společenství č. L 375 str. 3.
6da)  Část pátá zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.".

Čl. IV
Přechodné ustanovení k části druhé

Nejpozději do jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto zákona jsou zahraniční osoby kolektivního investování povinny uvést své postavení do souladu s tímto zákonem.

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona o Komisi pro cenné papíry

Čl. V

Zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 5 se odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 3) a 4) zrušuje.Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

2. V § 5 odst. 2 se za slova "obchodník s cennými papíry," vkládají slova, která včetně poznámky pod čarou č. 4a) znějí: "pobočka zahraničního obchodníka s cennými papíry, osoba provádějící přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů za podmínek stanovených zvláštním zákonem,4a)


4a) § 45a zákona č. 591/1992 Sb.".

3. V § 5 odst. 3 se slova "uvedených v odstavci 1 písm. a) až c)" zrušují.

4. V § 12 odst. 1 písm. d) se slova "uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) a b)" zrušují.

5. V § 12 odst. 3 větě třetí se slova "uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) a b)" zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna devizového zákona

Čl. VI

Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění zákona č. 159/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňují tato slova: " , nestanoví-li tento zákon jinak".

2. V § 3 odst. 5 větě první se doplňují tato slova: " , technickým, organizačním a finančním předpokladům žadatele a odborné způsobilosti a občanské bezúhonnosti osob provádějících obchody s devizovými hodnotami".

3. V § 3 se odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 7) zrušuje.Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 7 a 8.

4. V § 3 se na konci nového odstavce 8 doplňují slova, která včetně poznámky pod čarou č. 7) znějí: "nebo povolení vykonávat činnost podle zvláštního zákona7)


7)  Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.".

5. V § 9 se na konci odstavce 1 doplňují tato slova: " , nestanoví-li tento zákon jinak".

6. V § 9 odstavec 2 zní:

"(2) Devizová licence se nevyžaduje k provádění obchodů se zahraničními cennými papíry. Devizová licence se také nevyžaduje k provádění obchodů s cizí měnou a s finančními deriváty, souvisí-li tyto obchody s poskytováním investičních služeb v rozsahu povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry uděleného podle zvláštního zákona.7)".

7. V § 9 odstavec 4 zní:

"(4) Česká národní banka může vyhlásit opatřením uveřejněným v plném znění ve Sbírce zákonů náležitosti žádosti o udělení devizové licence, určit, které obchody s devizovými hodnotami provádí pouze právnická osoba, a stanovit minimální výši jejího základního kapitálu, stanovit technické, organizační a finanční předpoklady pro provádění obchodů s devizovými hodnotami, odbornou způsobilost a bezúhonnost osob provádějících obchody s devizovými hodnotami a stanovit podmínky pro provádění obchodů s devizovými hodnotami. Opatření České národní banky může také stanovit postup devizových míst pro nakládání s padělanými a pozměněnými peněžními prostředky v české a cizí měně.".

8. V § 12 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

ČÁST PÁTÁ
Změna živnostenského zákona

Čl. VII

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 309/2000 Sb., se mění takto:

V § 3 odst. 3 se na konci písmene a) doplňují slova, která včetně poznámky pod čarou č. 13b) znějí: "činnosti osob provádějících přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů za podmínek stanovených zvláštním zákonem,13b)


13b) § 45a zákona č. 591/1992 Sb.".

ČÁST ŠESTÁ
ZMOCNĚNĺ K VYHLÁŠENĺ ÚPLNÉHO ZNĚNĺ ZÁKONA

Čl. VIII

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, jak vyplývá z pozdějších zákonů, a úplné znění zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST

Čl. IX

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 129, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2002, a s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 78 § 45b a § 45c odst. 13, bodu 110 § 48b až 48i, bodu 164 § 72 odst. 12, § 78b, § 78d odst. 2 písm. d) a j) a odst. 3 a § 78f, bodu 168 § 80b odst. 6 a 7, § 80c odst. 7 a 8 a § 81c odst. 13 a ustanovení části druhé čl. III bodu 11 § 35n odst. 7, § 35r a 35s, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

E-shop

Pracovní doba v souvislostech

Pracovní doba v souvislostech

JUDr. Bořivoj Šubrt - Anag, spol. s r. o.

Problematika pracovní doby, doby odpočinku a poskytování mzdy, platu a jejich náhrad je jednou z nejsložitějších agend, se kterými se zaměstnavatelé v oblasti pracovního práva a pracovních podmínek zaměstnanců setkávají. Vyvarujte se chyb a zjistěte další souvislosti pracovní ... pokračování

Cena: 349 KčKOUPIT

Úvod do evropského práva. 7. vydání

Úvod do evropského práva. 7. vydání

Pavel Svoboda - C. H. Beck

Tato publikace má čtenáři posloužit jako první elementární souhrnná informace o právu Evropské unie. Jejím cílem je na relativně malém prostoru nastínit základní prvky a principy fungování tohoto právního systému a stát se východiskem pro jeho následné hlubší studium. Toho má být ... pokračování

Cena: 850 KčKOUPIT

Zdraví a nemoc zaměstnance

Zdraví a nemoc zaměstnance

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Zdravotní aspekty pracovního poměru jsou v dnešní době aktuálnější než kdy dřív. Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje problematiku pracovnělékařských služeb a lékařských posudků, pracovněprávních důsledků nemoci zaměstnance i postavení osob se zdravotním postižením a ... pokračování

Cena: 269 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.