Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


290

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 3. července 2000,

kterým se mění nařízení vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11, 12 a 13 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, se mění takto:

1. V § 1 se vkládá nový odstavec 1, který včetně poznámek pod čarou č. 1) a 1a) zní:

"(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) a s mezinárodní smlouvou1a) stanoví technické požadavky na tlaková zařízení.


1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES ze dne 29. května 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení.
1a)   Protokol k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1b), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

2. V § 1 odst. 3 se doplňuje písmeno i), které zní:

"i) evropské schválení pro materiály je technický dokument, v němž jsou definovány vlastnosti materiálů určených k opakovanému použití při výrobě tlakových zařízení, na který se nevztahuje žádná harmonizovaná česká technická norma (§ 4a odst. 1 zákona) nebo zahraniční technická norma přejímající ve státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu.".

3. V § 1 odst. 3 písm. e) se slova "určená pro motorová vozidla" nahrazují slovy "určené pro provoz motorových vozidel".

4. V § 1 odst. 3 písm. g) se zrušuje slovo "určená".

5. V § 1 odst. 3 písm. s) se symbol "l" nahrazuje symbolem "L".

6. V § 1 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Vystavování tlakových zařízení nebo sestav podle odstavce 2 na veletrzích a výstavách se nepovažuje za jejich uvádění na trh, pokud jsou viditelně označeny údajem o tom, že nesplňují stanovené požadavky, že nejsou určeny k prodeji, a pokud jsou učiněna odpovídající opatření k tomu, aby byla zaručena ochrana osob.".

7. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní:

"§ 1a

Činnosti výrobce, pokud je tak dále stanoveno v tomto nařízení, může zajistit jím zplnomocněná osoba se sídlem, místem podnikání nebo bydlištěm v členských státech Evropského společenství (dále jen "zplnomocněný zástupce").".

8. V § 2 odst. 2 se slova "normami (§ 4 odst. 4 zákona)" nahrazují slovy "českými technickými normami (§ 4a odst. 1 zákona) nebo zahraničními technickými normami přejímajícími v členských státech Evropského společenství harmonizovanou evropskou normu".

9. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Tlaková zařízení nebo sestavy s hodnotami nižšími nebo rovnými limitům stanoveným v § 3 odst. 3 písm. a) až e) musí být navržena a vyrobena tak, aby odpovídala stavu vědeckých a technických poznatků známých v době jejich uvedení na trh.".

10. V § 3 odst. 3 písm. a) se symbol "l" nahrazuje symbolem "L".

11. V § 3 odst. 3 písm. e) se symbol "l" nahrazuje symbolem "L".

12. V § 4 odstavec 1 zní:

"(1) V případě, že bude uváděno na trh tlakové zařízení z materiálů, na jejichž vlastnosti jsou kladeny základní požadavky podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, ale nevztahují se na ně žádné technické normy podle § 2 odst. 2, zajistí výrobce materiálů nebo tlakového zařízení posouzení vlastností materiálů autorizovanou osobou, která je pro to určena. Na základě tohoto posouzení vydává autorizovaná osoba materiálové osvědčení nebo v případech podle § 7a evropské schválení pro materiály [§ 1 odst. 2 písm. i)], kterým osvědčuje vhodnost technických vlastností materiálů určených k opakovanému použití při výrobě tlakových zařízení ve vztahu k základním požadavkům na tlakové zařízení. Materiály používané pro výrobu tlakových zařízení, které jsou ve shodě s materiálovým osvědčením nebo v případech podle § 7a s evropským schválením pro materiály, se považují za vyhovující základním požadavkům podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení.".

13. V § 4 odst. 2 se slova "nebo dovozce" zrušují.

14. V § 4 odstavec 3 zní:

"(3) Autorizovaná osoba stanoví a provede, popřípadě dá provést potřebné kontroly a zkoušky typů materiálů za účelem certifikace jejich shody s odpovídajícími požadavky tohoto nařízení a na základě jejich výsledků vydá materiálové osvědčení nebo v případech podle § 7a evropské schválení pro materiály.".

15. V § 4 se doplňují odstavce 4 až 8, které znějí:

"(4) Před vydáním evropského schválení pro materiály autorizovaná osoba informuje a zašle Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Úřad") příslušné informace. Autorizovaná osoba vydá evropské schválení pro materiály s přihlédnutím k předloženým připomínkám.

(5) Před vydáním evropského schválení pro materiály autorizovaná osoba informuje a zašle Úřadu, členským státům a Komisi příslušné informace. Autorizovaná osoba vydá evropské schválení pro materiály s přihlédnutím k předloženým připomínkám.

(6) Autorizovaná osoba, která vydala evropské schválení pro materiály pro tlaková zařízení, odejme toto schválení, jestliže zjistí, že nemělo být vydáno, nebo jestliže se na tento typ materiálů vztahují technické normy podle § 2 odst. 2.

(7) Autorizovaná osoba bezodkladně informuje ostatní autorizované osoby a Úřad o každém odejmutí schválení.

(8) Autorizovaná osoba bezodkladně informuje ostatní notifikované osoby, Úřad, členské státy a Komisi o každém odejmutí schválení.".

16. V § 5 odst. 1 se za slovo "výrobce" vkládají slova " , popřípadě zplnomocněný zástupce" a slova "posouzení shody podle své volby některým" se nahrazují slovy "posouzení shody každého zařízení podle své volby jedním".

17. V § 5 odst. 1 písm. a) se slova "posuzování shody výrobcem nebo dovozcem" nahrazují slovy "interní kontrola výroby".

18. V § 5 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova "posuzování shody výrobcem nebo dovozcem s namátkovou kontrolou autorizovanou osobou" nahrazují slovy "interní kontrola výroby s dohledem nad konečným posouzením".

19. V § 5 odst. 1 písm. b) bodě 2 se slova "posuzování systému" nahrazují slovem "zabezpečování".

20. V § 5 odst. 1 písm. b) bodě 3 se slova "posuzování systému jakosti tlakových zařízení" nahrazují slovy "zabezpečování jakosti výrobků".

21. V § 5 odst. 1 písm. c) bodě 1 se slova "posuzování shody tlakového zařízení se základními požadavky autorizovanou osobou v etapě návrhu a posuzování systému jakosti výroby po přezkoušení typu" nahrazují slovy "ES přezkoušení návrhu a zabezpečování jakosti výroby".

22. V § 5 odst. 1 písm. c) bodě 2 se slova "posuzování shody tlakového zařízení se základními požadavky autorizovanou osobou v etapě návrhu a ověřování shody tlakových zařízení autorizovanou osobou" nahrazují slovy "ES přezkoušení návrhu a ověřování výrobků".

23. V § 5 odst. 1 písm. c) bodě 3 se slova "přezkoušení typu a posuzování systému jakosti tlakových zařízení po přezkoušení typu" nahrazují slovy "ES přezkoušení typu a zabezpečování jakosti výrobků".

24. V § 5 odst. 1 písm. c) bodě 4 se slova "přezkoušení typu a ověřování shody tlakového zařízení s certifikovaným typem výrobcem nebo dovozcem s namátkovou kontrolou autorizovanou osobou" nahrazují slovy "ES přezkoušení typu a shoda s typem".

25. V § 5 odst. 1 písm. d) bodě 1 se slova "přezkoušení typu a posuzování systému jakosti výroby po přezkoušení typu" nahrazují slovy "ES přezkoušení typu a zabezpečování jakosti výroby".

26. V § 5 odst. 1 písm. d) bodě 2 se slova "přezkoušení typu a ověřování shody tlakových zařízení autorizovanou osobou" nahrazují slovy "ES přezkoušení typu a ověřování výrobků".

27. V § 5 odst. 1 písm. d) bodě 3 se slova "shody každého tlakového zařízení autorizovanou osobou" nahrazují slovem "celku".

28. V § 5 odst. 1 písm. d) bodě 4 se slova "ověřováním shody tlakového zařízení se základními požadavky v etapě návrhu s namátkovou kontrolou autorizovanou osobou" nahrazují slovy "ES přezkoušením návrhu a zvláštním dohledem nad konečným posouzením".

29. V § 5 odst. 2 se slova "Výrobce nebo dovozce" nahrazují slovy "Při posuzování shody se".

30. V § 5 odst. 3 se za slova "v bodu 4.4" vkládají slova " , popřípadě 5.4".

31. V § 5 odst. 4 se slova "s ověřováním shody výrobku se základními požadavky v etapě návrhu autorizovanou osobou a s namátkovou kontrolou autorizovanou osobou" zrušují.

32. V § 5 odst. 6 se slova "V případech postupu ověřování shody tlakového zařízení autorizovanou osobou podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení, bodu 10 (postup posuzování shody F) a postupu ověřování shody každého tlakového zařízení autorizovanou osobou podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení, bodu 11 (postup posuzování shody G)" nahrazují slovy "V případech postupu posuzování shody F podle bodu 10 přílohy č. 3 k tomuto nařízení a postupu posuzování shody G podle bodu 11 přílohy č. 3 k tomuto nařízení".

33. V § 5 se doplňují odstavce 7 až 9, které znějí:

"(7) Odchylně od odstavců 1 až 5 mohou ministerstva a jiné správní úřady v oprávněných případech povolit, aby byla na trh a do provozu uvedena jednotlivá tlaková zařízení a sestavy podle § 1, u kterých nebyla posouzena shoda postupy uvedenými v odstavcích 1 až 5, jestliže jejich použití slouží pro experimentální účely.

(8) Doklady a korespondence vztahující se k postupům shody se vypracují v českém jazyce nebo v jazyce, na kterém se autorizovaná osoba dohodne.

(9) Informace uvedené v bodech 3.3 a 3.4 přílohy č. 1 k tomuto nařízení se uvádějí v českém jazyce nebo v jazyce konečného uživatele tlakového zařízení nebo sestavy.".

34. V § 6 se dosavadní text označuje jako odstavec 1, slova "odst. 4" se nahrazují slovy "odst. 8" a za slovo "výrobcem" se vkládají slova ", , popřípadě zplnomocněným zástupcem,".

35. V § 6 se doplňuje odstavec 2, který zní:

"(2) V případech vyplývajících z § 13 odst. 8 zákona dovozce předkládá orgánu dozoru dokumentaci v úředním jazyce státu, ve kterém má výrobek původ, nebo v jazyce, který s orgánem dozoru dohodne.".

36. Za § 6 se vkládají nové § 6a až 6d, které včetně poznámky pod čarou č. 8) znějí:

"§ 6a

(1) Označení CE8) musí být doplněno identifikačním číslem autorizované osoby, která se zabývala dohledem ve fázi výroby. Označení CE se umisťuje viditelným, snadno čitelným a nesmazatelným způsobem

a)   ke každému tlakovému zařízení podle § 3 odst. 1 písm. a) až d), nebo
b)   ke každé sestavě podle § 3 odst. 1 písm. e),

které jsou kompletní nebo jsou ve stadiu, jež umožňuje konečné posouzení, jak je uvedeno v příloze č. 1 bodu 3.2.

(2) Není nutné umisťovat označení CE ke každému jednotlivému tlakovému zařízení, které tvoří sestavu. Jednotlivá tlaková zařízení, která již nesou označení CE, pokud jsou zabudována do sestavy, ponesou toto označení i nadále. Pokud se na tlakové zařízení nebo sestavu vztahují jiná nařízení vlády, která zahrnují jiná hlediska pro umístění označení CE, označení CE vyjadřuje, že příslušné tlakové zařízení nebo sestava se považuje za vyhovující ustanovením těchto jiných nařízení vlády. Pokud by však jedno nebo více takových nařízení vlády umožňovalo výrobci v průběhu přechodného období zvolit, který postup použije, musí označení CE udávat shodu pouze s nařízeními vlády použitými výrobcem. V tomto případě musí být údaje o příslušných nařízeních vlády uvedeny v dokumentech, poznámkách nebo návodech k používání vyžadovaných těmito nařízeními vlády a přikládaných k tlakovému zařízení nebo sestavě.

(3) K tlakovému zařízení nebo sestavám lze umisťovat jakékoliv jiné označení za předpokladu, že tím není zhoršena viditelnost a čitelnost označení CE.

§ 6b

Při autorizaci právnických osob se uplatňují podmínky (§ 11 odst. 2 zákona) uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení. Autorizované osoby, které splňují kritéria stanovená v technických normách podle § 2 odst. 2, jsou považovány za vyhovující podmínkám podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení.

§ 6c

Při autorizaci organizací pro potřeby plnění úkolů uvedených v bodech 3.1.2 a 3.1.3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení se uplatňují podmínky (§ 11 odst. 2 zákona) uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení. Organizace, které splňují kritéria stanovená v příslušných technických normách podle § 2 odst. 2, se považují za organizace splňující podmínky podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení.

§ 6d

(1) Za podmínek stanovených v tomto paragrafu mohou shodu se základními požadavky posuzovat zkušebny uživatele tlakového zařízení (dále jen "uživatel") autorizované podle odstavce 8.

(2) Za podmínek stanovených v tomto paragrafu mohou být uváděna na trh nebo do provozu tlaková zařízení nebo sestavy, jejichž shoda byla posouzena zkušebnou uživatele se sídlem v České republice nebo v členských státech Evropského společenství v souladu s kritérii uvedenými v tomto paragrafu.

(3) Tlaková zařízení a sestavy, jejichž shoda byla posouzena zkušebnou uživatele, nesmí nést označení CE.

(4) Tato tlaková zařízení nebo sestavy mohou být používány pouze v provozech podnikatelů řízených skupinou uživatelů, jejíž je zkušebna součástí. Tato skupina uplatňuje jednotnou koncepci bezpečnosti, pokud se týče technických požadavků na návrh, výrobu, kontrolu, údržbu a použití tlakových zařízení a sestav.

(5) Zkušebny uživatelů působí pouze v rámci skupiny uživatelů, jejíž jsou součástí.

(6) Postupy posuzování shody používané zkušebnami uživatelů odpovídají postupům A1, C1, F a G, popsaným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(7) Zkušebny uživatelů oznamují Úřadu seznam uživatelů podle odstavce 5 splňujících ustanovení odstavce 4.

(8) Při autorizaci zkušeben uživatelů se uplatňují podmínky uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení a podmínky uvedené v druhé větě odstavce 4.


8)  Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.".

37. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který zní:

"§ 7a

U tlakových zařízení a sestav, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství a které splňují požadavky podle tohoto nařízení, výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce namísto prohlášení o shodě podle § 7 umisťuje na výrobek označení CE a vypracovává ES prohlášení o shodě podle přílohy č. 6 k tomuto zařízení, s výjimkou případů podle § 8. U těchto výrobků tam, kde je to uvedeno v tomto nařízení, se namísto materiálového osvědčení, certifikátu o shodě, certifikátu o přezkoušení návrhu a certifikátu o přezkoušení typu vydávají evropské schválení pro materiály, ES certifikát o shodě, certifikát o ES přezkoušení návrhu a certifikát o ES přezkoušení typu.".

38. V příloze č. 1 bodě 2.2.2 písm. b) se symbol "l" nahrazuje symbolem "L".

39. V příloze č. 1 bodě 2.5 písm. a) se za slova "zkoušení, zejména" vkládá písmeno "u".

40. V příloze č. 1 bodě 2.6 se slova "zajištěny přídavky síly" nahrazují slovy "navrženy přídavky k zesílení tloušťky".

41. V příloze č. 1 bodě 2.11.2 se za slova "zvýšení tlaku" vkládají slova "při zapůsobení bezpečnostní výstroje".

42. V příloze č. 1 bodě 3.1.2 větě čtvrté se za slova "autorizovanou osobou" vkládají slova "nebo organizací podle § 6c" a ve větě páté se za slova "autorizovaná osoba" vkládají slova "nebo organizace podle § 6c".

43. V příloze č. 1 bodě 3.1.3 větě druhé se slova "autorizovanou osobou" nahrazují slovy "organizací podle § 6c".

44. V příloze č. 1 bodě 3.2.3 se číslice "2.11" nahrazují číslicemi "2.10".

45. V příloze č. 1 bodě 3.3.1 se za slova "podle § 5 odst. 6" vkládají slova "nebo v případech označení CE podle § 7a".

46. V příloze č. 1 bodě 3.3.1 písm. b) bodě 1 se slovo "litrech" nahrazuje slovy "L (litrech)".

47. V příloze č. 1 bodě 3.3.1 písm. b) bodě 8 se symbol "kg/l" nahrazuje symbolem "kg/L".

48. V příloze č. 1 bodě 3.3.2 se za slova "českou značkou shody" vkládají slova "nebo v případech podle § 7a označení CE".

49. V příloze č. 1 bodě 3.3.2 písm. a) větě druhé se za slova "českou značkou shody" vkládají slova "nebo v případech podle § 7a označení CE".

50. V příloze č. 1 bodě 3.4 písm. a) bodě 4 se za slova "včetně kontrol" vkládají slova "a zkoušek".

51. V příloze č. 1 bodě 4.2 písm. b) bodě 2 se za slova "materiálové osvědčení podle § 4" vkládají slova "nebo v případě podle § 7a odst. 1 evropské schválení pro materiály".

52. V příloze č. 1 bodě 4.2 písm. c) se za slova "bodu 4.2 písm." vkládají slova "b) podbodu".

53. V příloze č. 1 bodě 7 se slova "harmonizované normy" nahrazují slovy "technické normy podle § 2 odst. 2" a slova "nebo dovozce" se zrušují.

54. V příloze č. 1 bodě 7.1.1 větě první se symbol "Re/t" nahrazuje symbolem "ReT".

55. V příloze č. 1 bodě 7.1.1 písm. c) se slovo "i" zrušuje, symbol "Rm/20" nahrazuje symbolem "Rm20" a symbol "Rm/t" nahrazuje symbolem "Rmt".

56. V příloze č. 1 bodě 7.1.2 písm. a) se symbol "Re/t" nahrazuje symbolem "ReT" a symbol "Rm/20" nahrazuje symbolem "Rm20".

57. V příloze č. 1 bodě 7.1.2 písm. b) bodě 1 se symbol "Re/t" nahrazuje symbolem "ReT".

58. V příloze č. 1 bodě 7.1.2 písm. b) bodě 2 se symbol "Re/t" nahrazuje symbolem "ReT" a symbol "Rm/t" nahrazuje symbolem "Rmt".

59. V příloze č. 1 bodě 7.1.2 písm. c) se symbol "Re/t" nahrazuje symbolem "ReT" a symbol "Rm/20" nahrazuje symbolem "Rm20".

60. V příloze č. 1 bodě 7.1.2 písm. d) se symbol "Re/t" nahrazuje symbolem "ReT".

61. V příloze č. 1 bodě 7.1.2 písm. e) bodě 1 se symbol "Re/t" nahrazuje symbolem "ReT" a symbol "Rm/20" se nahrazuje symbolem "Rm20".

62. V příloze č. 2 bod 1 zní:

"1. Odkazy na kategorie postupů posuzování shody v grafech jsou následující:
Pro kategorii I:
interní kontrola výroby (postup posuzování shody A).
Pro kategorii II:
interní kontrola výroby s dohledem nad konečným posouzením (postup posuzování shody A1),
zabezpečování jakosti výroby (postup posuzování shody D1), nebo
zabezpečování jakosti výrobků (postup posuzování shody E1).
Pro kategorii III:
ES přezkoušení návrhu a zabezpečování jakosti výroby (postupy posuzování shody B1+D),
ES přezkoušení návrhu a ověřování jakosti výrobků (postupy posuzování shody B1+F),
ES přezkoušení typu a zabezpečování jakosti výrobků (postupy posuzování shody B+E),
ES přezkoušení typu a shoda s typem (postupy posuzování shody B+C1), nebo
komplexní zabezpečování jakosti (postup posuzování shody H).
Pro kategorii IV:
ES přezkoušení typu a zabezpečování jakosti výroby (postupy posuzování shody B+D),
ES přezkoušení typu a ověřování výrobků (postupy posuzování shody B+F),ověřování celku (postup posuzování shody G), nebo
komplexní zabezpečování jakosti s ES přezkoušením návrhu a zvláštním dohledem nad konečným posouzením (postup posuzování shody H1).".

63. V příloze č. 2 bodě 3 písm. b) se slova "DN nebo" nahrazují slovy "DN podle okolností".

64. V příloze č. 2 bod 4 zní:"4. V následujících grafech pro posuzování shody vyznačuje oddělovací čára horní mez pro nižší kategorii.
Graf 1
Nádoby podle § 3 odst. 3 písm. a) bodu I/1
Výjimkou jsou nádoby určené pro nestabilní plyny a náležející do kategorie I nebo II, které se zařadí podle grafu 1 v kategorii III.
Graf 2
Nádoby podle § 3 odst. 3 písm. a) bodu I/2
Výjimkou jsou přenosné hasicí přístroje a láhve k dýchacím přístrojům, které jsou zařazeny nejméně
v kategorii III.
Graf 3
Nádoby podle § 3 odst. 3 písm. a) bodu II/1
Graf 4
Nádoby podle § 3 odst. 3 písm. a) bodu II/2
Výjimkou jsou sestavy určené pro výrobu teplé vody podle § 3 odst. 3 písm. e) bodu 3, které se podrobí buď ES přezkoušení návrhu (postup posuzování shody B1) s ohledem na shodu se základními požadavky podle bodů 2.10, 2.11, 3.4, bodu 5.2. písm. a) a bodu 5.2. písm. d) přílohy č. 1 k tomuto nařízení, anebo postupu komplexního zabezpečování jakosti (postup posuzování shody H).
Graf 5
Tlaková zařízení podle § 3 odst. 3 písm. b)
Výjimku tvoří konstrukční návrh tlakových hrnců, který se podrobí postupu posuzování shody rovnocennému alespoň jednomu z postupů posuzování shody kategorie III.
Graf 6
Potrubí podle § 3 odst. 3 písm. c) bodu I/1
Výjimkou je potrubí určené pro nestabilní plyny patřící do kategorie I nebo II, které se zařadí podle grafu 6 do kategorie III.
Graf 7
Potrubí podle § 3 odst. 3 písm. c) bodu I/2
Výjimkou je potrubí obsahující tekutiny o teplotách vyšších než 350 °C a patřící podle grafu 7 do kategorie II, které se zařadí do kategorie III.
Graf 8
Potrubí podle § 3 odst. 3 písm. c) bodu II/1
Graf 9
Potrubí podle § 3 odst. 3 písm. c) bodu II/2

65. V příloze č. 3 odst. 1 v nadpisu se slova "Posuzování shody výrobcem nebo dovozcem" nahrazují slovy "Interní kontrola výroby".

66. V příloze č. 3 odst. 1 bod 1 zní:

"1. Interní kontrola výroby je postup, kdy výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce, který plní povinnosti stanovené v bodu 2, zabezpečuje a vydává prohlášení, že tlaková zařízení splňují ustanovení tohoto nařízení, která se na ně vztahují. Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce v případech podle § 7a umisťuje označení CE na každé tlakové zařízení a vystavuje písemné ES prohlášení o shodě.".

67. V příloze č. 3 odst. 1 se za bod 1 vkládají nové body 2 a 3, které znějí:

"2. Výrobce vypracuje technickou dokumentaci podle bodu 4 a výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce tuto dokumentaci uchovává po dobu deseti let po vyrobení posledního tlakového zařízení daného typu.

3. Výrobce nebo zplnomocněný zástupce uchovává kopii prohlášení o shodě spolu s technickou dokumentací.".Dosavadní body 2 a 3 se označují jako body 4 a 5.

68. V příloze č. 3 odst. 1 bodě 4 se slova "požadavky tohoto nařízení" nahrazují slovy "ustanovení tohoto nařízení" a slova "harmonizované normy" se nahrazují slovy "technické normy podle § 2 odst. 2".

69. V příloze č. 3 odst. 2 v nadpisu se slova "Posuzování shody výrobcem nebo dovozcem s namátkovou kontrolou autorizovanou osobou" nahrazují slovy "Interní kontrola výroby s dohledem nad konečným posouzením", slova "podle bodu 1" nahrazují slovy "posuzování shody A" a slova "nebo dovozce" se zrušují.

70. V příloze č. 3 odst. 2 písm. a) se slova "nebo dovozce" zrušují.

71. V příloze č. 3 na konci odstavce 2 se doplňuje tato věta: "Autorizovaná osoba zajistí, aby jejím identifikačním číslem výrobce označil každé tlakové zařízení.".

72. V příloze č. 3 odst. 3 v nadpisu se slova "Přezkoušení typu" nahrazují slovy "ES přezkoušení typu".

73. V příloze č. 3 odst. 3 bodě 1 se slova "požadavky tohoto nařízení" nahrazují slovy "ustanovení tohoto nařízení, která se na ně vztahují".

74. V příloze č. 3 odst. 3 bodě 2 se slovo "dovozce" nahrazuje slovy "zplnomocněný zástupce".

75. V příloze č. 3 odst. 3 bodě 2 písm. a) se slovo "dovozce" nahrazuje slovy "zplnomocněného zástupce".

76. V příloze č. 3 odst. 3 bodě 2 písm. b) se slova "přezkoušení typu" nahrazují slovy "ES přezkoušení typu".

77. V příloze č. 3 odst. 3 bodě 2 písm. d) se slova "nebo dovoz" zrušují.

78. V příloze č. 3 odst. 3 bodě 3 písm. d) se slova "harmonizovaných norem" nahrazují slovy "technických norem podle § 2 odst. 2" a slova "harmonizované normy" se nahrazují slovy "technické normy podle § 2 odst. 2".

79. V příloze č. 3 odst. 3 bodě 3 písmeno f) zní:

"f) protokoly o zkouškách, informace o zkouškách předpokládaných v rámci výroby,".

80. V příloze č. 3 odst. 3 bodě 3 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).

81. V příloze č. 3 odst. 3 bodě 4.1 se slova "harmonizovaných norem" nahrazují slovy "technických norem podle § 2 odst. 2" a slova "těchto norem" se nahrazují slovy "technických norem podle § 2 odst. 2".

82. V příloze č. 3 odst. 3 bodě 4.1 písm. b) se slova "harmonizovaným normám nebo materiálovému osvědčení" nahrazují slovy "technickým normám podle § 2 odst. 2 nebo materiálovému osvědčení, nebo v případě podle § 7a evropskému schválení pro materiály" a v bodě 4.2 se slova "harmonizované normy" nahrazují slovy "technické normy podle § 2 odst. 2".

83. V příloze č. 3 odst. 3 bodě 4.3 se slova "použil normy" nahrazují slovy "použil technické normy podle § 2 odst. 2".

84. V příloze č. 3 odst. 3 bodě 4.4 se za slovo "výrobcem" vkládají slova " , popřípadě zplnomocněným zástupcem".

85. V příloze č. 3 odst. 3 bodě 5 věta první zní: "Odpovídá-li typ požadavkům tohoto nařízení, vydá autorizovaná osoba výrobci, popřípadě zplnomocněnému zástupci certifikát o ES přezkoušení typu nebo dovozci certifikát o přezkoušení typu.".

86. V příloze č. 3 odst. 3 bodě 5 věta čtvrtá zní: "Odmítne-li autorizovaná osoba vystavit certifikát o přezkoušení typu, nebo v případě podle § 7a certifikát o ES přezkoušení typu, podrobně to odůvodní.".

87. V příloze č. 3 odst. 3 bodě 6 se slova "certifikát o přezkoušení typu" nahrazují slovy "certifikát o přezkoušení typu, nebo v případě podle § 7a certifikát o ES přezkoušení typu".

88. V příloze č. 3 odst. 3 se doplňují body 7.1, 7.2, 8.1, 8.2 a 9, které znějí:"7.1 Každá autorizovaná osoba sdělí Úřadu příslušné informace o certifikátech o ES přezkoušení typu, které odejmula, a na požádání informace o certifikátech, které vydala.Každá autorizovaná osoba též sdělí ostatním příslušným autorizovaným osobám informace týkající se certifikátů o ES přezkoušení typu, které odejmula nebo zamítla.7.2 Každá autorizovaná osoba sdělí Úřadu a zástupcům členských států Evropského společenství informace o certifikátech o ES přezkoušení typu, které odejmula, a na požádání informace o certifikátech, které vydala.Každá autorizovaná osoba též sdělí ostatním příslušným notifikovaným osobám informace týkající se certifikátů o ES přezkoušení typu, které odejmula nebo zamítla.8.1 Úřad a ostatní autorizované osoby mohou obdržet kopie certifikátů o ES přezkoušení typu a jejich dodatků. Přílohy k certifikátům musí být k dispozici Úřadu a ostatním příslušným autorizovaným osobám.8.2 Ostatní příslušné notifikované osoby mohou obdržet kopie certifikátů o ES přezkoušení typu a jejich dodatků. Přílohy k certifikátům musí být k dispozici ostatním příslušným notifikovaným osobám.

9. Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce uchovává spolu s technickou dokumentací kopie certifikátů o ES přezkoušení typu a jejich dodatků po dobu deseti let po vyrobení posledního tlakového zařízení daného typu.".

89. V příloze č. 3 odst. 4 v nadpisu se slova "Posuzování shody tlakového zařízení se základními požadavky autorizovanou osobou v etapě návrhu" nahrazují slovy "ES přezkoušení návrhu".

90. V příloze č. 3 odst. 4 bodě 1 se slova "požadavky" nahrazují slovy "ustanovení tohoto".

91. V příloze č. 3 odst. 4 bodě 2 se za slovo "výrobce" vkládají slova " , popřípadě zplnomocněný zástupce".

92. V příloze č. 3 odst. 4 bodě 2 písm. a) se za slovo "výrobce" vkládají slova " , popřípadě zplnomocněného zástupce".

93. V příloze č. 3 odst. 4 bodě 2 písm. b) se slovo "typu" nahrazuje slovy "návrhu, nebo v případě podle § 7a o ES přezkoušení návrhu".

94. V příloze č. 3 odst. 4 bodě 3 písm. d) se slova "harmonizovaných norem" nahrazují slovy "technických norem podle § 2 odst. 2" a slova "harmonizované normy" se nahrazují slovy "technické normy podle § 2 odst. 2".

95. V příloze č. 3 odst. 4 bodě 3 písm. e) se slova "harmonizované normy" nahrazují slovy "technické normy podle § 2 odst. 2" a za slovo "výrobce" se vkládají slova " , popřípadě zplnomocněný zástupce".

96. V příloze č. 3 odst. 4 bodě 4.1 se slova "harmonizovaných norem" nahrazují slovy "technických norem podle § 2 odst. 2".

97. V příloze č. 3 odst. 4 bodě 4.1 písm. a) se slova "harmonizovaným normám nebo materiálovému osvědčení" nahrazují slovy "technickým normám podle § 2 odst. 2, nebo v případě podle § 7a evropskému schválení pro materiály".

98. V příloze č. 3 odst. 4 bodě 4.1 písm. c) se slovo "součástí" zrušuje.

99. V příloze č. 3 odst. 4 bodě 4.2 se slova "harmonizované normy" nahrazují slovy "technické normy podle § 2 odst. 2".

100. V příloze č. 3 odst. 4 bodě 4.3 se slova "použil normy" nahrazují slovy "použil technické normy podle § 2 odst. 2" a slovo "skutečně" se nahrazuje slovem "správně".

101. V příloze č. 3 odst. 4 bodě 5 se za slovo "výrobci" vkládají slova ", , popřípadě zplnomocněnému zástupci" a za slova "certifikát o přezkoušení návrhu" se vkládají slova "nebo v případě podle § 7a certifikát o ES přezkoušení návrhu".

102. V příloze č. 3 odst. 4 bodě 6 se za slovo "výrobce" vkládají slova " , popřípadě zplnomocněný zástupce" a za slova "certifikát o přezkoušení návrhu" se vkládají slova "nebo v případě podle § 7a certifikát o ES přezkoušení návrhu".

103. V příloze č. 3 odst. 4 se doplňují body 7.1, 7.2, 8.1, 8.2 a 9, které znějí:

"7.1 Každá autorizovaná osoba sdělí Úřadu příslušné informace týkající se certifikátů o ES přezkoušení návrhu, které odejmula, a na požádání informace o certifikátech, které vydala.Každá autorizovaná osoba též sdělí Úřadu a ostatním příslušným autorizovaným osobám informace týkající se certifikátů o ES přezkoušení návrhu, které odejmula a nebo zamítla.

7.2 Každá autorizovaná osoba sdělí Úřadu a členským státům informace týkající se certifikátů o ES přezkoušení návrhu, které odejmula, a na požádání informace o certifikátech, které vydala.Každá autorizovaná osoba též sdělí ostatním příslušným notifikovaným osobám informace týkající se certifikátů o ES přezkoušení návrhu, které odejmula a nebo zamítla.

8.1 Úřad a ostatní příslušné autorizované osoby mohou na požádání dostat informace o vydaných nebo odejmutých certifikátech o ES přezkoušení návrhu a jejich dodatcích.

8.2 Ostatní příslušné notifikované osoby mohou na požádání dostat informace o vydaných nebo odejmutých certifikátech o ES přezkoušení návrhu a jejich dodatcích.

9. Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce spolu s technickou dokumentací podle bodu 3 uchovává kopie certifikátů o ES přezkoušení návrhu a jejich dodatků po dobu deseti let po vyrobení posledního tlakového zařízení daného typu.".

104. V příloze č. 3 odst. 5 v nadpisu se slova "Ověřování shody tlakového zařízení s certifikovaným typem výrobcem nebo dovozcem s namátkovou kontrolou autorizovanou osobou" nahrazují slovy "Shoda s typem".

105. V příloze č. 3 odst. 5 bod 1 zní:

"1. Shoda s typem je postup, kdy výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce zajišťuje a vydává prohlášení, že tlakové zařízení je ve shodě s typem popsaným v certifikátu o ES přezkoušení typu a splňuje ustanovení tohoto nařízení, která se na ně vztahují. Výrobce nebo zplnomocněný zástupce v případech podle § 7a musí na každé tlakové zařízení umístit označení CE a vydat písemné ES prohlášení o shodě.".

106. V příloze č. 3 odst. 5 bodě 2 se slova "nebo dovozce" zrušují a za slova "v certifikátu přezkoušení typu" se vkládají slova "nebo v případě podle § 7a v certifikátu o ES přezkoušení typu" a slovo "něj" se nahrazuje slovem "ně".

107.  V příloze č. 3 odst. 5 se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:

"3. Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce uchovává kopii ES prohlášení o shodě nebo dovozce uchovává kopii prohlášení o shodě po dobu deseti let po vyrobení posledního tlakového zařízení daného typu.".Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 4.

108. V příloze č. 3 odst. 5 bodě 4 se dosavadní písmena c) a d) označují jako písmena a) a b).

109. V příloze č. 3 odst. 5 bodě 4 písm. a) se slova "nebo dovozce" zrušují.

110. V příloze č. 3 odst. 5 se na konci bodu 4 doplňuje tato věta: "Autorizovaná osoba zajistí, aby jejím identifikačním číslem výrobce označil každé tlakové zařízení.".

111. V příloze č. 3 odst. 6 v nadpisu se slova "Posuzování systému jakosti výroby po přezkoušení typu" nahrazují slovy "Zabezpečování jakosti výroby".

112. V příloze č. 3 odst. 6 bod 1 zní:

"1. Při posuzování shody tímto postupem výrobce splňující ustanovení bodu 2 zabezpečuje a prohlašuje, že tlaková zařízení jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu o přezkoušení typu nebo v certifikátu o přezkoušení návrhu, nebo v případě podle § 7a v certifikátu o ES přezkoušení typu nebo v certifikátu o ES přezkoušení návrhu a splňují ustanovení tohoto nařízení, která se na ně vztahují. Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce v případech podle § 7a umístí na každé tlakové zařízení označení CE a vydá písemné ES prohlášení o shodě. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem autorizované osoby odpovědné za dohled podle bodu 4.".

113. V příloze č. 3 odst. 6 bodě 3.1 písm. c) se za slova "certifikát o přezkoušení typu" vkládají slova " , nebo v případě podle § 7a certifikát o ES přezkoušení typu" a za slova "certifikát o přezkoušení návrhu" se vkládají slova " , nebo v případě podle § 7a certifikát o ES přezkoušení návrhu".

114. V příloze č. 3 odst. 6 bodě 3.2 se za slova "certifikát o přezkoušení typu" vkládají slova ", , nebo v případě podle § 7a certifikát o ES přezkoušení typu" a za slova "certifikát o přezkoušení návrhu" se vkládají slova " , nebo v případě podle § 7a certifikát o ES přezkoušení návrhu".

115. V příloze č. 3 odst. 6 bodě 3.3 se věta "Předpoklad shody s těmito požadavky je splněn u systémů zabezpečování jakosti, které odpovídají příslušným harmonizovaným normám." nahrazuje větou "Prvky systému jakosti, které vyhovují příslušným technickým normám podle § 2 odst. 2, se pokládají za vyhovující příslušným požadavkům podle bodu 3.2.".

116. V příloze č. 3 odst. 6 bodě 3.4 větě druhé se za slovo "Výrobce" vkládají slova ", , popřípadě zplnomocněný zástupce" a slovo "jeho" se zrušuje.

117. V příloze č. 3 odst. 6 bodě 4.1 se slovo "splňoval" nahrazuje slovem "plnil".

118. V příloze č. 3 odst. 6 se doplňují body 5 až 7, které znějí:

"5. Výrobce je povinen uchovávat pro potřebu orgánů dozoru po dobu deseti let po vyrobení posledního tlakového zařízení daného typu

a)   dokumentaci podle bodu 3.1 písm. b),
b)   aktualizaci podle druhého odstavce bodu 3.4,
c)   protokoly a zprávy autorizované osoby podle posledního odstavce bodu 3.3, posledního odstavce bodu 3.4 a bodů 4.3 a 4.4.

6. Každá autorizovaná osoba poskytuje Úřadu příslušné informace týkající se schválení systémů jakosti, která odejmula, a na požádání týkající se těch, která vydala.Každá autorizovaná osoba též poskytuje Úřadu a ostatním příslušným autorizovaným osobám informace týkající se schválení systémů jakosti, která odejmula nebo zamítla.

7. Každá autorizovaná osoba poskytuje Úřadu a členským státům informace týkající se schválení systémů jakosti, která odejmula, a na požádání týkající se těch, která vydala.Každá autorizovaná osoba též poskytuje ostatním příslušným notifikovaným osobám informace týkající se schválení systémů jakosti, která odejmula nebo zamítla.".

119. V příloze č. 3 odst. 7 v nadpisu se slova "Posuzování systému" nahrazují slovem "Zabezpečování".

120. V příloze č. 3 odst. 7 bod 1 zní:

"1. Při posuzování shody tímto postupem výrobce, splňující ustanovení bodu 3, zabezpečuje a prohlašuje, že tlaková zařízení splňují ustanovení tohoto nařízení, která se na ně vztahují. Výrobce nebo zplnomocněný zástupce v případech podle § 7a umístí na každé tlakové zařízení označení CE a vydá písemné ES prohlášení o shodě. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem autorizované osoby odpovědné za dohled podle bodu 5.".

121. V příloze č. 3 odst. 7 bodě 2 písm. d) se slova "harmonizovaných norem" nahrazují slovy "technických norem podle § 2 odst. 2" a slova "harmonizované normy" se nahrazují slovy "technické normy podle § 2 odst. 2".

122. V příloze č. 3 odst. 7 bodě 4.3 se věta "Předpoklad shody s těmito požadavky je splněn u systémů zabezpečování jakosti, které odpovídají příslušným harmonizovaným normám." nahrazuje větou "Prvky systému jakosti, které vyhovují příslušným technickým normám podle § 2 odst. 2, se pokládají za vyhovující příslušným požadavkům podle bodu 4.2.".

123. V příloze č. 3 odst. 7 bodě 4.4 větě první se slova "věcně správný a účinný působil" nahrazují slovy "byl věcně správný a účinný".

124. V příloze č. 3 odst. 7 bodě 4.4 větě druhé se za slovo "výrobce" vkládají slova "nebo zplnomocněný zástupce", slovo "jeho" se zrušuje a slovo "zabezpečení" se nahrazuje slovem "zabezpečování".

125. V příloze č. 3 odst. 7 bodě 5.1 se slovo "splňoval" nahrazuje slovem "plnil".

126. V příloze č. 3 odst. 7 se doplňují body 6 až 8, které znějí:

"6. Výrobce je povinen uchovávat pro potřebu orgánů dozoru po dobu deseti let po vyrobení posledního tlakového zařízení daného typu

a)   technickou dokumentaci podle bodu 2,
b)   dokumentaci podle bodu 4.1 písm. b),
c)   aktualizaci podle druhého odstavce bodu 4.4,
d)   protokoly a zprávy autorizované osoby podle posledního odstavce bodu 4.3, posledního odstavce bodu 4.4 a bodů 5.3 a 5.4.

7. Každá autorizovaná osoba poskytuje Úřadu příslušné informace týkající se schválení systémů jakosti, která odejmula, a na požádání týkající se těch, která vydala.Každá autorizovaná osoba též poskytuje Úřadu a ostatním příslušným autorizovaným osobám informace týkající se schválení systémů jakosti, která odejmula nebo zamítla.

8. Každá autorizovaná osoba poskytuje Úřadu a členským státům informace týkající se schválení systémů jakosti, která odejmula, a na požádání týkající se těch, která vydala.Každá autorizovaná osoba též poskytuje ostatním příslušným notifikovaným osobám informace týkající se schválení systémů jakosti, která odejmula nebo zamítla."

127. V příloze č. 3 odst. 8 v nadpisu se slova "Posuzování systému jakosti tlakových zařízení po přezkoušení typu" nahrazují slovy "Zabezpečování jakosti výrobků".

128. V příloze č. 3 odst. 8 bodě 1 se slova "certifikátu o přezkoušení typu" nahrazují slovy "certifikátu o přezkoušení typu, nebo v případě podle § 7a certifikát o ES přezkoušení typu", slovo "požadavky" se nahrazuje slovem "ustanovení" a slovo "které" se nahrazuje slovem "která".

129. V příloze č. 3 odst. 8 se na konci bodu 1 doplňují tyto věty: "Výrobce nebo zplnomocněný zástupce v případech podle § 7a umístí na každý výrobek označení CE a vydá písemné ES prohlášení o shodě. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem autorizované osoby odpovědné za dohled podle bodu 4.".

130. V příloze č. 3 odst. 8 bodě 3.1 písm. c) se za slova "certifikátu o přezkoušení typu" vkládají slova " , nebo v případě podle § 7a certifikátu o ES přezkoušení typu".

131. V příloze č. 3 odst. 8 bodě 3.2 se slova "harmonizovaných norem" nahrazují slovy "technických norem podle § 2 odst. 2".

132. V příloze č. 3 odst. 8 bodě 3.3 se věta "Předpoklad shody s těmito požadavky je splněn u systémů zabezpečování jakosti, které odpovídají příslušným harmonizovaným normám." nahrazuje větou "Prvky systému jakosti, které vyhovují příslušným technickým normám podle § 2 odst. 2, se pokládají za vyhovující příslušným požadavkům podle bodu 3.2.".

133. V příloze č. 3 odst. 8 bodě 3.3 větě třetí se slova "autorizovaná osoba" nahrazují slovy "alespoň jeden zaměstnanec autorizované osoby".

134. V příloze č. 3 odst. 8 bodě 3.4 se za slovo "nadále" vkládá slovo "byl", slovo "jeho" se zrušuje a slovo "zabezpečení" se nahrazuje slovem "zabezpečování".

135. V příloze č. 3 odst. 8 bodě 4.1 se slovo"splňoval" nahrazuje slovem "plnil".

136. V příloze č. 3 odst. 8 se doplňují body 5 až 7, které znějí:

"5. Výrobce je povinen uchovávat pro potřebu orgánů dozoru po dobu deseti let po vyrobení posledního tlakového zařízení daného typu

a)   dokumentaci podle bodu 3.1 písm. b),
b)   aktualizaci podle druhého odstavce bodu 3.4,
c)   protokoly a zprávy autorizované osoby podle posledního odstavce bodu 3.3, posledního odstavce bodu 3.4 a bodů 4.3 a 4.4.

6. Každá autorizovaná osoba poskytuje Úřadu informace týkající se schválení systémů jakosti, která odejmula, a na požádání týkající se těch, která vydala.Každá autorizovaná osoba též poskytuje Úřadu a ostatním příslušným autorizovaným osobám informace týkající se schválení systémů jakosti, která odejmula nebo zamítla.

7. Každá autorizovaná osoba poskytuje Úřadu a členským státům informace týkající se schválení systémů jakosti, která odejmula, a na požádání týkající se těch, která vydala.Každá autorizovaná osoba též poskytuje ostatním příslušným notifikovaným osobám informace týkající se schválení systémů jakosti, která odejmula nebo zamítla.".

137. V příloze č. 3 odst. 9 v nadpisu se slova "Posuzování systému jakosti tlakových zařízení" nahrazují slovy "Zabezpečování jakosti výrobků".

138. V příloze č. 3 odst. 9 bodě 1 se slovo "požadavky" nahrazuje slovem "ustanovení", slovo "které" se nahrazuje slovem "která" a na konci bodu 1 se doplňují tyto věty: "Výrobce nebo zplnomocněný zástupce v případech podle § 7a umístí na každý výrobek označení CE a vydá ES písemné prohlášení o shodě. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem autorizované osoby odpovědné za dohled podle bodu 5.".

139. V příloze č. 3 odst. 9 bodě 2 písm. d) se slova "harmonizovaných norem" nahrazují slovy "technických norem podle § 2 odst. 2" a slova "harmonizované normy" se nahrazují slovy "technické normy podle § 2 odst. 2".

140. V příloze č. 3 odst. 9 bodě 4.2 se slova "harmonizovaných norem" nahrazují slovy "technických norem podle § 2 odst. 2".

141. V příloze č. 3 odst. 9 bodě 4.2 písm. b) se slova "trvalé spojování součástí" nahrazují slovy "nerozebíratelné spoje".

142. V příloze č. 3 odst. 9 bodě 4.3 se věta "Předpoklad shody s těmito požadavky je splněn u systémů zabezpečování jakosti, které odpovídají příslušným harmonizovaným normám." nahrazuje větou "Prvky systému jakosti, které vyhovují příslušným technickým normám podle § 2 odst. 2, se pokládají za vyhovující příslušným požadavkům podle bodu 4.2.".

143. V příloze č. 3 odst. 9 bodě 4.4 se za slova "i nadále" vkládá slovo "byl", za slovem "věcně" se zrušuje písmeno "a", ve větě druhé se za slovo "Výrobce" vkládají slova "nebo zplnomocněný zástupce" a slovo "jeho" se zrušuje.

144. V příloze č. 3 odst. 9 bodě 5.1 se slovo "splňoval" nahrazuje slovem "plnil".

145. V příloze č. 3 odst. 9 se doplňují body 6 až 8, které znějí:

"6. Výrobce je povinen uchovávat pro potřebu orgánů dozoru po dobu deseti let po vyrobení posledního tlakového zařízení daného typu

a)   technickou dokumentaci podle bodu 2,
b)   dokumentaci podle bodu 4.1 písm. b),
c)   aktualizaci podle bodu 4.4 věty druhé,
d)   protokoly a zprávy autorizované osoby podle bodu 4.3 věty čtvrté, bodu 4.4 věty čtvrté a páté a bodů 5.3 a 5.4.

7. Každá autorizovaná osoba poskytuje Úřadu informace týkající se schválení systémů jakosti, která odejmula, a na požádání týkající se těch, která vydala.Každá autorizovaná osoba též poskytuje Úřadu a ostatním příslušným autorizovaným osobám informace týkající se schválení systémů jakosti, která odejmula nebo zamítla.

8. Každá autorizovaná osoba poskytuje Úřadu a členským státům informace týkající se schválení systémů jakosti, která odejmula, a na požádání týkající se těch, která vydala.Každá autorizovaná osoba též poskytuje ostatním příslušným notifikovaným osobám informace týkající se schválení systémů jakosti, která odejmula nebo zamítla.".

146. V příloze č. 3 odst. 10 v nadpisu se slova "Ověřování shody tlakového zařízení autorizovanou osobou" nahrazují slovy "Ověřování výrobků".

147. V příloze č. 3 odst. 10 bodě 1 se za slovo "výrobce" vkládají slova " , popřípadě zplnomocněný zástupce", slovo "požadavky" se nahrazuje slovem "ustanovení" a slovo "které" se nahrazuje slovem "která".

148. V příloze č. 3 odst. 10 bodě 1 písm. a) se za slova "certifikátu o přezkoušení typu" vkládají slova " , nebo v případě podle § 7a certifikátu o ES přezkoušení typu".

149. V příloze č. 3 odst. 10 bodě 1 písm. b) se za slova "certifikátu o přezkoušení návrhu" vkládají slova " , nebo v případě podle § 7a certifikátu o ES přezkoušení návrhu".

150. V příloze č. 3 odst. 10 bodě 2 písm. a) se za slova "certifikátu o přezkoušení typu" vkládají slova " , nebo v případě podle § 7a certifikátu o ES přezkoušení typu".

151. V příloze č. 3 odst. 10 bodě 2 písm. b) se za slova "certifikátu o přezkoušení návrhu" vkládají slova " , nebo v případě podle § 7a certifikátu o ES přezkoušení návrhu".

152. V příloze č. 3 odst. 10 bodě 2 se na konci doplňuje věta, která zní: "Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce v případech podle § 7a umístí na všechna tlaková zařízení označení CE a vydá písemné ES prohlášení o shodě.".

153. V příloze č. 3 odst. 10 se na konci bodu 3 doplňuje tato věta: "Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce uchovává kopii prohlášení o shodě po dobu deseti let po vyrobení posledního tlakového zařízení daného typu.".

154. V příloze č. 3 odst. 10 bodě 4.1 se slova "harmonizovaných normách" nahrazují slovy "technických normách podle § 2 odst. 2", slovo "požadavky" se nahrazuje slovem "ustanovení" a v písmenu b) se slova "nebo dovozcem" zrušují.

155. V příloze č. 3 odst. 10 bod 4.3 zní:"4.3 Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce zabezpečí, aby mohly být na požádání předloženy certifikáty o shodě nebo v případě podle § 7a ES certifikáty o shodě vydané autorizovanou osobou.".

156. V příloze č. 3 odst. 11 v nadpisu se slova "Ověřování shody každého tlakového zařízení autorizovanou osobou" nahrazují slovy "ES ověřování celku".

157. V příloze č. 3 odst. 11 bodě 1 se slova "nebo dovozce" zrušují, slovo "požadavky" se nahrazuje slovem "ustanovení" a slovo "které" se nahrazuje slovem "která".

158. V příloze č. 3 odst. 11 se na konci bodu 1 doplňuje tato věta: "Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce v případech podle § 7a umístí na všechna tlaková zařízení označení CE a vydá písemné ES prohlášení o shodě.".

159. V příloze č. 3 odst. 11 bodě 2 se slova "nebo dovozce" zrušují.

160. V příloze č. 3 odst. 11 bodě 2 písm. a) se slova "nebo dovozce" zrušují.

161. V příloze č. 3 odst. 11 bodě 2 písm. b) se slova "přezkoušení tohoto tlakového zařízení" nahrazují slovy "ES ověřování celku".

162. V příloze č. 3 odst. 11 bodě 2 písm. c) se za slovo "dokumentaci" vkládají slova "podle bodu 3".

163. V příloze č. 3 odst. 11 bodě 3 písm. d) se slova "harmonizovaných norem" nahrazují slovy "technických norem podle § 2 odst. 2" a slova "harmonizované normy" se nahrazují slovy "technické normy podle § 2 odst. 2".

164. V příloze č. 3 odst. 11 bodě 4 se slovo "požadavky" nahrazuje slovem "ustanovení" a v písmenu b) se slova "harmonizovaným normám nebo materiálovému osvědčení" nahrazují slovy "technickým normám podle § 2 odst. 2 nebo materiálovému osvědčení nebo v případě podle § 7a evropskému schválení pro materiály".

165. V příloze č. 3 odst. 11 bod 4.1 zní:"4.1 Autorizovaná osoba umístí nebo dá umístit na tlakové zařízení své identifikační číslo a vystaví ES certifikát o shodě týkající se provedených zkoušek. Tento certifikát musí být uchováván po dobu deseti let.".

166. V příloze č. 3 odst. 11 se doplňuje bod 4.2, který zní:"4.2 Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce zabezpečí, aby ES prohlášení o shodě a ES certifikát o shodě vydaný autorizovanou osobou byly na požádání k dispozici.".

167. V příloze č. 3 odst. 12 bodě 1 se slovo "požadavky" nahrazuje slovem "ustanovení" a za větu první se vkládají nové věty, které znějí: "Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce v případech podle § 7a umístí na každé tlakové zařízení označení CE a vydá písemné ES prohlášení o shodě. Označení CE je doplněno identifikačním číslem autorizované osoby odpovědné za dohled podle bodu 4.".

168. V příloze č. 3 odst. 12 bodě 3.2 písm. b) se slova "harmonizovaných norem" nahrazují slovy "technických norem podle § 2 odst. 2" a slova "harmonizované normy" se nahrazují slovy "technické normy podle § 2 odst. 2".

169. V příloze č. 3 odst. 12 bodě 3.3 se věta "Předpoklad shody s těmito požadavky je splněn u systémů zabezpečování jakosti, které odpovídají příslušným harmonizovaným normám." nahrazuje větou "Prvky systému jakosti, které vyhovují příslušným technickým normám podle § 2 odst. 2, se pokládají za vyhovující příslušným požadavkům podle bodu 3.2." a ve větě třetí se slova "autorizovaná osoba" nahrazují slovy "alespoň jeden zaměstnanec autorizované osoby".

170. V příloze č. 3 odst. 12 bodě 3.4 větě první se za slovo "nadále" vkládá slovo "byl", písmeno "a" se zrušuje, ve větě druhé se za slovo "Výrobce" vkládají slova " , popřípadě zplnomocněný zástupce" a slovo "jeho" se zrušuje.

171. V příloze č. 3 odst. 12 bodě 4.1 se slovo "splňoval" nahrazuje slovem "plnil".

172. V příloze č. 3 odst. 12 se doplňují body 5 až 7, které znějí:

"5. Výrobce je povinen uchovávat pro potřebu národních orgánů po dobu deseti let po vyrobení posledního tlakového zařízení daného typu

a)   dokumentaci podle bodu 3.1 písm. b),
b)   aktualizaci podle bodu 3.4 věty druhé,
c)   protokoly a zprávy autorizované osoby podle bodu 3.3 posledního odstavce, bodu 3.4 posledního odstavce a bodů 4.3 a 4.4.

6. Každá autorizovaná osoba poskytuje Úřadu příslušné informace týkající se schválení systémů jakosti, která odejmula, a na požádání týkající se těch, která vydala.Každá autorizovaná osoba též poskytuje Úřadu a ostatním příslušným autorizovaným osobám informace týkající se schválení systémů jakosti, která odejmula nebo zamítla.

7. Každá autorizovaná osoba poskytuje Úřadu a členským státům příslušné informace týkající se schválení systémů jakosti, která odejmula, a na požádání týkající se těch, která vydala.Každá autorizovaná osoba též poskytuje ostatním příslušným notifikovaným osobám informace týkající se schválení systémů jakosti, která odejmula nebo zamítla.".

173. V příloze č. 3 odst. 13 v nadpisu se slova "Komplexní zabezpečování jakosti s ověřováním shody tlakového zařízení se základními požadavky v etapě návrhu s namátkovou kontrolou autorizovanou osobou" nahrazují slovy "Komplexní zabezpečování jakosti s přezkoušením návrhu a zvláštním dozorem nad konečným posouzením".

174. V příloze č. 3 odst. 13 bodě 1 se slova "podle bodu 12" nahrazují symbolem "H".

175. V příloze č. 3 odst. 13 bodě 1 písm. a) se slova "Výrobce nebo dovozce" nahrazují slovem "výrobce".

176. V příloze č. 3 odst. 13 bodě 1 písm. b) se slova "Výrobce nebo dovozce" nahrazují slovem "výrobce".Dosavadní body a) a b) se označují jako body 1) a 2).

177. V příloze č. 3 odst. 13 bodě 1 písm. b) bodě 2 se slova "harmonizované normy" nahrazují slovy "technické normy podle § 2 odst. 2".

178. V příloze č. 3 odst. 13 bodě 1 písm. c) se slovo "Odpovídá-li" nahrazuje slovem "odpovídá-li" a slova "nebo dovozci certifikát o přezkoušení návrhu" se nahrazují slovy "certifikát o přezkoušení návrhu, nebo v případě podle § 7a certifikát o ES přezkoušení návrhu".

179. V příloze č. 3 odst.13 bodě 1 písm. d) se slova "Výrobce nebo dovozce" nahrazují slovem "výrobce" a za slova "certifikát o přezkoušení návrhu" se vkládají slova "nebo v případě podle § 7a certifikát o ES přezkoušení návrhu".

180. V příloze č. 3 odst. 13 bodě 1 písm. e) se slovo "typu" nahrazuje slovy "návrhu nebo v případě podle § 7a certifikát o ES přezkoušení návrhu".

181. V příloze č. 3 odst. 13 bodě 1 se doplňují písmena f) a g), která znějí:  

"f)  Autorizovaná osoba sdělí Úřadu a ostatním příslušným autorizovaným osobám informace týkající se odejmutých nebo zamítnutých certifikátů o ES přezkoušení návrhu.
g)   Autorizovaná osoba sdělí ostatním příslušným notifikovaným osobám informace týkající se odejmutých nebo zamítnutých certifikátů o ES přezkoušení návrhu.".

182. Doplňují se přílohy č. 4 až 7, které znějí:

"Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 182/1999 Sb.

PODMĺNKY AUTORIZACE OSOB PODLE § 6b A ORGANIZACĺ PODLE § 6c

1. Orgánem, jeho ředitelem a zaměstnanci odpovědnými za provádění hodnocení a ověřování nemohou být projektant, konstruktér, výrobce, dodavatel, ten, kdo provádí instalaci, a uživatel tlakového zařízení nebo sestav, které tento orgán kontroluje, ani zplnomocněný zástupce některé z těchto stran. Nemohou se přímo podílet na návrhu, konstrukci, marketingu nebo údržbě tlakových zařízení nebo sestav ani zastupovat strany, které se těmito činnostmi zabývají. To však nevylučuje možnost výměny technických informací mezi výrobcem tlakových zařízení nebo sestav a notifikovaným orgánem.

2. Orgán a jeho zaměstnanci musejí provádět posuzování a ověřování na nejvyšší úrovni profesionální spolehlivosti a technické způsobilosti a nesmějí být vystaveni žádným tlakům a podnětům, zejména finančním, které by mohly ovlivnit jejich rozhodování nebo výsledky kontroly, zejména ze strany osob nebo skupin osob, které jsou na výsledcích ověřování zainteresovány.

3. Orgán musí mít k dispozici nezbytné zaměstnance a vlastnit potřebné vybavení, aby mohl řádně provádět technické a administrativní úkoly spojené s kontrolou a dohledem; musí mít rovněž přístup k zařízení požadovanému k provedení zvláštních ověření.

4. Zaměstnanci odpovědní za kontrolu musí mít

a)   odpovídající technické a odborné vzdělání,
b)   dostatečnou znalost požadavků kontrol, které provádějí, a odpovídající zkušenosti s touto činností,
c)   potřebnou schopnost vystavovat certifikáty, záznamy a zprávy, nutné k doložení provedených kontrol.

5. Orgán je povinen zaručit nestrannost zaměstnanců provádějících kontroly. Jejich odměna nesmí být závislá na počtu provedených zkoušek ani na výsledcích těchto zkoušek.

6. Zachování mlčenlivosti zaměstnanců orgánu o všech skutečnostech, o nichž se dozvídají při činnosti orgánu podle tohoto nařízení. Tato povinnost se nevztahuje vůči kompetentním správním úřadům.

7. Orgán je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu (§ 11 odst. 3 zákona).

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 182/1999 Sb.

PODMĺNKY AUTORIZACE ZKUŠEBEN UŽIVATELŮ PODLE § 6d

1. Zkušebna uživatele musí být organizačně vymezitelná a musí používat metody předávání informací uvnitř skupiny uživatelů, jejíž je součástí, zajišťující a prokazující její nestrannost. Nesmí být odpovědná za návrh, výrobu, dodávku, instalaci, provoz nebo údržbu tlakového zařízení či sestavy a nesmí se účastnit jakýchkoli činností, které by mohly ohrozit její nezávislý úsudek a čestnost ve vztahu ke kontrolním činnostem.

2. Zkušebna uživatele a její zaměstnanci musejí provádět posuzování a ověřování na nejvyšší úrovni profesionální spolehlivosti a technické způsobilosti a nesmějí být vystaveni žádným tlakům a podnětům, zejména finančním, které by mohly ovlivnit jejich rozhodování nebo výsledky kontroly, zejména ze strany osob nebo skupin osob, které jsou na výsledcích ověřování zainteresovány.

3. Zkušebna uživatele musí mít k dispozici nezbytné zaměstnance a vlastnit potřebné vybavení, aby mohla řádně provádět technické a administrativní úkoly spojené s kontrolou a dohledem; musí mít rovněž přístup k zařízení požadovanému k provedení zvláštních ověření.

4. Zaměstnanci odpovědní za kontrolu musí mít

a)   odpovídající technické a odborné vzdělání,
b)   dostatečnou znalost požadavků kontrol, které provádějí, a odpovídající zkušenosti s touto činností,
c)   potřebnou schopnost vystavovat certifikáty, záznamy a zprávy, nutné k doložení provedených kontrol.

5. Zkušebna uživatele je povinna zaručit nestrannost zaměstnanců provádějících kontroly. Jejich odměna nesmí být závislá na počtu provedených zkoušek ani na výsledcích těchto zkoušek.

6. Zachování mlčenlivosti zaměstnanců zkušebny uživatele o všech skutečnostech, o nichž se dozvídají při činnosti zkušebny uživatele podle tohoto nařízení. Tato povinnost se nevztahuje vůči kompetentním státním orgánům.

7. Zkušebna uživatele je povinna uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu (§ 11 odst. 3 zákona), pokud za činnost zkušebny uživatele není odpovědná skupina, ke které zkušebna náleží.

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 182/1999 Sb.

ES PROHLÁŠENĺ O SHODĚ

ES prohlášení o shodě obsahuje tyto náležitosti:

a)   identifikační údaje o výrobci nebo zplnomocněném zástupci (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),
b)   popis tlakového zařízení nebo sestavy,
c)   použitý postup posuzování shody,
d)   v případě sestav popis tlakových zařízení tvořících sestavu a použitý postup posuzování shody,
e)   v příslušných případech název a adresu autorizované osoby, která provádí dohled,
f)   v příslušných případech odkaz na certifikát o ES přezkoušení typu, certifikát o ES přezkoušení návrhu nebo ES certifikát o shodě,
g)   v příslušných případech název a adresu autorizované osoby, která kontroluje systém zabezpečování jakosti výrobce,
h)   v příslušných případech odkaz na použité technické normy podle § 2 odst. 2,
i)   v příslušných případech odkaz na jiné technické normy a technické specifikace [§ 2 písm. f) bod 1 zákona], které byly použity,
j)   v příslušných případech odkaz na další použité nařízení vlády,
k)   údaje o osobě oprávněné podepsat právně závazné prohlášení za výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce.".

Čl. II

Po dobu jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto nařízení lze u výrobků, které nejsou určeny pro uvedení na trh Evropského společenství, namísto označení podle § 7a vydat prohlášení o shodě podle § 7.

Čl. III

1. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení Protokolu k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, s výjimkou § 1a, § 4 odst. 5 a 8 a přílohy č. 3 odstavce 3 bodů 7.2 a 8.2, odstavce 4 bodů 7.2 a 8.2, odstavce 6 bodu 7, odstavce 7 bodu 8, odstavce 8 bodu 7, odstavce 9 bodu 8, odstavce 12 bodu 7 a odstavce 13 bodu 1 písm. g), které nabývají účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii.

2. Dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii § 4 odst. 4 a 7 a v příloze č. 3 v odstavci 3 body 7.1 a 8.1, v odstavci 4 body 7.1 a 8.1, v odstavci 6 bod 6, v odstavci 7 bod 7, v‚>;odstavci 8 bod 6, v odstavci 9 bod 7, v odstavci 12 bod 6 a v odstavci 13 bod 1 písm. f) pozbývají platnosti.

Předseda vlády:
v z. JUDr. Rychetský v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Grégr v. r.

E-shop

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

prof. Dr. K. Eliáš, doc. JUDr. M. Zuklínová, Mgr. J. Gaňo, Mgr. M. Svatoš - Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník byl do Poslanecké sněmovny předložen s podrobnou důvodovou zprávou. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem občanským zákoníkem; vysvětluje a zdůvodňuje přístupy k filosofii zákoníku jako celku, přístupy a řešení jednotlivých konkrétních institutů a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Tvrdý, Vavrušková - C. H. Beck

Zákon „proti praní peněz“ prošel od svého vzniku v roce 2008 řadou novelizací, z nichž mezi posledními je transpozice nové evropské směrnice z roku 2015. Autoři se proto rozhodli komentář aktualizovat a navíc ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Trestněprávní odpovědnost ve sportu

Trestněprávní odpovědnost ve sportu

Bronislava Coufalová, Jan Pinkava, Veronika Pochylá - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá různými aspekty trestní odpovědnosti ve sportu. V úvodu se autoři zabývají otázkami použitelnosti trestního práva v oblasti sportu a některými aspekty sportovní legislativy v návaznosti na trestní právo. Hlavní část publikace se věnuje problematice trestní ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.