Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


288

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 3. července 2000,

kterým se mění nařízení vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 227/1999 Sb.

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11, 12 a 13 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 227/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se vkládá odstavec 1, který včetně poznámek pod čarou č. 1) a 2) zní:

"(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) a s mezinárodní smlouvou2) stanoví technické požadavky na výtahy.


1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES z 29. června 1995 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů.
2)   Protokol k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků.".

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

2. V § 1 odst. 2 písm. b) se číslice "2" nahrazuje číslicí "4".

3. V § 1 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 3) zní:

"(4) Za dodavatele výtahu se pro účely tohoto nařízení považuje jejich výrobce nebo jejich dovozce.3)


3)   § 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.".

4. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní:

"§ 1a

(1) Posouzení shody bezpečnostní komponenty podle § 3 postupy stanovenými v přílohách č. 5, 8, 9 a 11 k tomuto nařízení a označování bezpečnostní komponenty včetně vydávání ES prohlášení o shodě podle § 6a může zajišťovat výrobcem zplnomocněná osoba se sídlem, místem podnikání nebo bydlištěm v členských státech Evropského společenství (dále jen "zplnomocněný zástupce").

(2) Pokud dodavatel výtahu ani výrobce bezpečnostní komponenty nebo jím zplnomocněný zástupce nezajistí úkoly stanovené tímto nařízením, zajišťuje jejich plnění každý, kdo uvádí ve státech Evropského společenství na trh výtah nebo bezpečnostní komponentu.".

5. V § 2 odst. 2 se slova "výtahy a bezpečnostní komponenty" nahrazují slovy "výtahy a na bezpečnostní komponenty" a na konci odstavce se doplňuje tato věta: "Je-li v tomto nařízení uvedeno riziko související s výtahy, které je zcela nebo částečně řešeno v jiném nařízení vlády, pak pro řešení takového rizika musí být využito i toto jiné nařízení vlády.".

6. V § 2 odstavec 3 zní:

"(3) Pokud se harmonizovaná česká technická norma nebo v případech výtahů a bezpečnostních komponent majících původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství též zahraniční technická norma přejímající harmonizovanou evropskou normu v členských státech Evropské unie (§ 4a odst. 3 zákona) týká některého ze základních požadavků, má se za to, že

a)   výtahy, které jsou v souladu s touto technickou normou, splňují odpovídající základní požadavky,
b)   bezpečnostní komponenty, které jsou v souladu s touto technickou normou, umožňují, aby výtah, ve kterém jsou namontovány podle montážních pokynů výrobce, byl považován za výtah, který splňuje odpovídající základní požadavky.".

7. V § 2 se doplňují odstavce 4, 5 a 6, které znějí:

"(4) Osoba odpovědná za realizaci staveb a dodavatel výtahu se vzájemně informují tak, aby byl zajištěn řádný provoz a bezpečné užívání výtahu.

(5) V šachtách určených pro výtahy nesmí být umístěna žádná potrubí, elektrická instalace nebo zařízení, která nejsou potřebná pro provoz a bezpečnost výtahu.

(6) Vystavování výtahů nebo bezpečnostních komponent na veletrzích a výstavách nebo předvádění výtahů, které nesplňují požadavky tohoto nařízení, se nepovažuje za jejich uvádění na trh,3) pokud jsou označeny údajem o tom, že nesplňují základní požadavky, že nejsou určeny k prodeji, a pokud jsou učiněna odpovídající opatření k tomu, aby byla zaručena ochrana osob.".

8. V § 3 odst. 1 písm. a) se číslice "3" nahrazuje číslicí "5", slova "bezpečnostní komponenty namátkovou kontrolou" se nahrazují slovy "bezpečnostní komponenty s typem namátkovou kontrolou" a číslice "8" se nahrazuje číslicí "11".

9. V § 3 odst. 1 písm. b) se číslice "3" nahrazuje číslicí "5" a číslice "5" se nahrazuje číslicí "8".

10. V § 3 odst. 1 písm. c) se číslice "6" nahrazuje číslicí "9".

11. V § 3 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 1) zrušuje.

12. V § 4 odst. 1 se slova "výrobce nebo dovozce" nahrazují slovem "dodavatel".

13. V § 4 odst. 1 písm. a) se číslice "3" nahrazuje číslicí "5".

14. V § 4 odst. 1 písm. a) bodu 1 se slova "ověřováním shody výtahu s certifikovaným typem" nahrazují slovy "závěrečnou inspekcí" a číslice "4" se nahrazuje číslicí "6".

15. V § 4 odst. 1 písm. a) bodu 2 se číslice "9" nahrazuje číslicí "12".

16. V § 4 odst. 1 písm. a) bodu 3 se číslice "11" nahrazuje číslicí "14".

17. V § 4 odst. 1 písm. b) se číslice "3" nahrazuje číslicí "5".

18. V § 4 odst. 1 písm. b) bodu 1 se slova "ověřováním shody výtahu s certifikovaným typem" nahrazují slovy "závěrečnou inspekcí" a číslice "4" se nahrazuje číslicí "6".

19. V § 4 odst. 1 písm. b) bodu 2 se číslice "9" nahrazuje číslicí "12".

20. V § 4 odst. 1 písm. b) bodu 3 se číslice "11" nahrazuje číslicí "14".

21. V § 4 odst. 1 písm. b) se slova "technické požadavky" nahrazují slovy "základní požadavky".

22. V § 4 odst. 1 písm. c) se číslice "10" nahrazuje číslicí "13".

23. V § 4 odst. 1 písm. c) bodu 1 se slova "ověřováním shody výtahu s certifikovaným typem" nahrazují slovy "závěrečnou inspekcí" a číslice "4" se nahrazuje číslicí "6".

24. V § 4 odst. 1 písm. c) bodu 2 se číslice "9" nahrazuje číslicí "12".

25. V § 4 odst. 1 písm. c) bodu 3 se číslice "11" nahrazuje číslicí "14".

26. V § 4 odst. 1 písm. d) se číslice "7" nahrazuje číslicí "10".

27. V § 4 odst. 1 písm. e) se číslice "10" nahrazuje číslicí "13".

28. V § 4 odst. 2 se slova "výrobce nebo dovozce" nahrazují slovem "dodavatel".

29. V § 4 odstavec 3 zní:

"(3) Dodavatelé výtahů majících původ v České republice a v Evropském společenství poskytují na základě žádosti kopie certifikátů nebo jiných dokumentů, včetně souvisejících dokladů, Evropské komisi, zástupcům členských států Evropského společenství, Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Úřad") a osobám notifikovaným v rámci Evropského společenství.".

30. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Dodavatelé výtahů majících původ v České republice a v Evropském společenství poskytují na základě žádosti kopie certifikátů nebo jiných dokumentů, včetně souvisejících dokladů, Úřadu a autorizovaným osobám.".

31. V § 5 se dosavadní text označuje jako odstavec 1, slova "odst. 4" se nahrazují slovy "odst. 8", za slova "tomuto nařízení" se vkládají slova "bez ohledu na to, zda konstrukční nebo jiné doklady zpracovala jiná osoba než dodavatel" a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) V případech vyplývajících z § 13 odst. 8 zákona dovozce předkládá orgánu dozoru doklady v úředním jazyce státu, ve kterém má výrobek původ, nebo v jazyce, který s orgánem dozoru dohodne.".

32. V § 6 odst. 1 písm. d) se slova "harmonizovaných českých technických norem" nahrazují slovy "technických norem podle § 2 odst. 3".

33. V § 6 odst. 2 písm. a) se slova "výrobci nebo dovozci" nahrazují slovem "dodavateli".

34. V § 6 odst. 2 písm. d) se slova "harmonizovaných českých technických norem" nahrazují slovy "technických norem podle § 2 odst. 3" a v písmenech g) a h) se slova "výrobce nebo dovozce" nahrazují slovem "dodavatel".

35. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 4) zní:

"(3) Na dovezené bezpečnostní komponenty nebo výtahy, které nemají původ v Evropském společenství, se v případech stanovených v přílohách č. 6, 8 až 14 k tomuto nařízení umísťuje česká značka shody podle zvláštního právního předpisu.4)


4)   Nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku.".

36. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který zní:

"§ 6a

(1) Na bezpečnostní komponenty a výtahy, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství, se umísťuje označení CE podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení a následně se bez zbytečného odkladu vydává ES prohlášení o shodě podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(2) Označení CE musí být připevněno zřetelně a viditelně v každé kleci výtahu a na bezpečnostních komponentách uvedených v příloze č. 4 k tomuto nařízení, nebo pokud to není možné, na štítku neoddělitelně upevněném na bezpečnostní komponentě.

(3) Podmínky autorizace k činnostem při posuzování shody výtahů a bezpečnostních komponent (§ 11 odst. 2 zákona) jsou stanoveny v příloze č. 7 k tomuto nařízení.".

37. V příloze č. 1 bodu 1 úvodního ustanovení se slova "určených výrobcem nebo dovozcem" nahrazují slovy "určených dodavatelem výtahu anebo výrobcem bezpečnostní komponenty" a slova "nebezpečí výrobce nebo dovozce" se nahrazují slovy "nebezpečí výrobce bezpečnostní komponenty a dodavatel výtahu".

38. V příloze č. 1 v bodu 2 úvodního ustanovení se slova "výrobce nebo dovozce výtahů nebo bezpečnostních komponent" nahrazují slovy "výrobce bezpečnostních komponent nebo dodavatel výtahu".

39. V příloze č. 1 se na konci bodu 1.1 doplňuje tato věta: "Na výtahy se vztahují rovněž základní požadavky uvedené v nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, v platném znění.".

40. V příloze č. 1 bodu 1.5.2 se slova "Výrobce nebo dovozce" nahrazují slovem "Dodavatel".

41. V příloze č. 1 bodu 1.6.1 se slova "tělesně postižené osoby bez doprovodu" nahrazují slovy "osoby s omezenou schopností pohybu a orientace".

42. V příloze č. 1 bodu 2.1 se slova "Než osoba" nahrazují slovy "Než oprávněná osoba".

43. V příloze č. 1 bodu 6.1 se za slova "českém jazyce" vkládají slova "nebo v jazyce, který autorizovaná osoba dohodne s výrobcem nebo dovozcem,".

44. Za přílohu č. 1 se vkládají nové přílohy č. 2 a 3, které včetně poznámky pod čarou č. 5) znějí:

"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 14/1999 Sb.

ES PROHLÁŠENĺ O SHODĚ

1. OBSAH ES PROHLÁŠENĺ O SHODĚ PRO BEZPEČNOSTNĺ KOMPONENTY

ES prohlášení o shodě (dále jen "prohlášení o shodě") musí obsahovat následující údaje:

a)   identifikační údaje o výrobci bezpečnostních komponent,
b)   identifikační údaje o zplnomocněném zástupci, pokud byl stanoven,
c)   popis bezpečnostní komponenty, označení typu nebo série a výrobní číslo, pokud existuje,
d)   bezpečnostní funkce bezpečnostní komponenty, pokud není zřejmá z popisu,
e)   rok výroby bezpečnostní komponenty,
f)   všechna příslušná ustanovení, jimž bezpečnostní komponenta vyhovuje,
g)   odkazy na technické normy podle § 2 odst. 3, pokud byly použity,
h)   identifikační údaje o autorizované osobě, pokud provedla ES přezkoušení typu podle § 3 odst. 1 písm. a) a b),
i)   odkaz na certifikát ES přezkoušení typu, pokud byl vydán,
j)   identifikační údaje o autorizované osobě, pokud provedla kontrolu výroby podle § 3 odst. 1 písm. b),
k)   identifikační údaje o autorizované osobě, pokud posuzovala systém zabezpečování jakosti zajišťovaný výrobcem podle § 3 odst. 1 písm. c),
l)   údaje o podepsané osobě oprávněné jednat v zastoupení výrobce bezpečnostních komponent nebo o jejím zplnomocněném zástupci.

Prohlášení o shodě musí být napsáno na stroji nebo tiskacími písmeny v tomtéž jazyce jako návod na používání podle přílohy č. 1 bodu 6.1.

2. OBSAH PROHLÁŠENĺ O SHODĚ PRO NAMONTOVANÉ VÝTAHY

Prohlášení o shodě musí obsahovat následující údaje:

a)   identifikační údaje o dodavateli výtahu,
b)   popis výtahu, označení typu nebo série, výrobní číslo a adresu, kde je výtah namontován,
c)   rok montáže výtahu,
d)   všechna příslušná ustanovení, jimž výtah vyhovuje,
e)   odkaz na technické normy podle § 2 odst. 3, pokud byly použity,
f)   identifikační údaje o autorizované osobě, pokud provedla ES přezkoušení typu vzorového výtahu ve shodě s § 4 odst. 1 písm. a) a b),
g)   odkaz na certifikát ES přezkoušení typu, pokud byl vydán,
h)   identifikační údaje o autorizované osobě, pokud provedla ověření shody výtahu podle § 4 odst. 1 písm. d),
i)   identifikační údaje o autorizované osobě, pokud provedla závěrečnou inspekci výtahu podle § 4 odst. 1 bodu 1 písm. a), b), c),
j)   identifikační údaje o autorizované osobě, pokud posuzovala systém zabezpečování jakosti zajišťovaný dodavatelem podle § 4 odst. 1 bodů 2 a 3 písmen a), b), c) a podle písmene e),
k)   údaje o podepsané osobě oprávněné jednat v zastoupení dodavatele výtahu.

Prohlášení o shodě musí být napsáno na stroji nebo tiskacími písmeny v tomtéž jazyce jako návod na používání podle přílohy č. 1 bodu 6.2.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 14/1999 Sb.

CE OZNAČENĺ SHODY

Grafická podoba označení CE je stanovena zvláštním právním předpisem.5) Minimální rozměr 5 mm nemusí být dodržen u malých bezpečnostních komponent. Za CE označením shody je uvedeno identifikační číslo autorizované osoby, která se zabývá

a)   postupy uvedenými v § 3 odst. 1 písm. b) a c),
b)   postupy uvedenými v § 4 odst. 1.

5)   Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.".Dosavadní přílohy č. 2 až 4 se označují jako přílohy č. 4 až 6.

45. V nově označené příloze č. 4 bodu 5 se slova "přímočarého hydromotoru" nahrazují slovy "hydraulického válce".

46. V nově označené příloze č. 5 v nadpisu části I se slovo "PŘEZKOUŠENĺ" nahrazuje slovy "ES PŘEZKOUŠENĺ".

47. V nově označené příloze č. 5 části I bodu 1 se slova "přezkoušení typu" nahrazují slovy "ES přezkoušení typu (dále jen "přezkoušení typu")".

48. V nově označené příloze č. 5 části I bodu 4 větě první se slova "o přezkoušení typu" nahrazují slovy " , který nazve u výrobků majících původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství ES certifikát o přezkoušení typu, u ostatních výrobků certifikát o přezkoušení typu (dále jen "certifikát o přezkoušení typu")" a slova "výrobci nebo dovozci" se nahrazují slovem "žadateli".

49. V nově označené příloze č. 5 části I bodu 4 větě druhé a třetí se slova "výrobci nebo dovozci" nahrazují slovem "výrobci".

50. V nově označené příloze č. 5 části I bodu 5 větě první se slova "výrobce nebo dovozce" nahrazují slovem "výrobce".

51. V nově označené příloze č. 5 části I bodu 5 větě druhé se slova "výrobce nebo dovozce" nahrazují slovem "žadatele".

52. V nově označené příloze č. 5 části I bodu 6 se na konci zrušuje tečka a doplňují se tato slova: "a popřípadě také v jazyce, který autorizovaná osoba dohodne s výrobcem nebo dovozcem bezpečnostní komponenty.".

53. V nově označené příloze č. 5 části II bodu 2 se slova "Výrobce nebo dovozce" nahrazují slovem "Dodavatel".

54. V nově označené příloze č. 5 části II bodu 2 písm. c) podbodu 6 se slova "k používání" nahrazují slovy "na používání".

55. V nově označené příloze č. 5 části II bodu 3 podbodu 3 se slova "výrobcem nebo dovozcem" nahrazují slovem "dodavatelem".

56. V nově označené příloze č. 5 části II bodu 4 větě první se slova "o přezkoušení typu" nahrazují slovy "který nazve u výrobků majících původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství ES certifikát o přezkoušení typu, u ostatních výrobků certifikát o přezkoušení typu (dále jen "certifikát o přezkoušení typu")" a ve větě druhé se slova "výrobci nebo dovozci" nahrazují slovem "dodavateli".

57. V nově označené příloze č. 5 části II bodu 5 se slova "Výrobce nebo dovozce" nahrazují slovem "Dodavatel" a slova "uvědomí výrobce nebo dovozce" se nahrazují slovy "uvědomí žadatele".

58. V nově označené příloze č. 5 části II bodu 6 se na konci zrušuje tečka a doplňují se tato slova: "a popřípadě také v jazyce, který si autorizovaná osoba dohodne s dodavatelem výtahu.".

59. Nadpis přílohy č. 6 zní: "ZÁVĚREČNÁ INSPEKCE".

60. V nově označené příloze č. 6 bodu 1 větě první se slova "Ověřování shody výtahu s certifikovaným typem" nahrazují slovy "Závěrečná inspekce" a slova "výrobce nebo dovozce" se nahrazují slovem "dodavatel".

61. V nově označené příloze č. 6 bodu 1 větě druhé se slova "Výrobce nebo dovozce" nahrazují slovem "Dodavatel", slova "umísťuje na každý výtah českou značku shody" se nahrazují slovy "umísťuje v kleci každého výtahu majícího původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství označení CE, u ostatních výtahů českou značku shody" a slova "§ 4 odst. 3" se nahrazují slovy "§ 6a odst. 1".

62. V nově označené příloze č. 6 bodu 2 se slova "Výrobce nebo dovozce" nahrazují slovem "Dodavatel".

63. V nově označené příloze č. 6 bodu 3 písm. a) se slova "přílohou č. 3" nahrazují slovy "přílohou č. 5".

64. V nově označené příloze č. 6 bodu 4 se slova "Výrobce nebo dovozce" nahrazují slovem "Dodavatel" a za slovo "certifikátu" se vkládají slova "o přezkoušení".

65. V nově označené příloze č. 6 bodu 5 se slova "nechá výrobce nebo dovozce" nahrazují slovy "nechá dodavatele" a slova "zajišťuje výrobce nebo dovozce" se nahrazují slovy "zajišťuje dodavatel".

66. V nově označené příloze č. 6 bodu 6 se na konci zrušuje tečka a doplňují se tato slova: "a popřípadě také v jazyce, který autorizovaná osoba dohodne s dodavatelem výtahu.".

67. Za přílohu č. 6 se vkládá nová příloha č. 7, která včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 14/1999 Sb.

PODMĺNKY AUTORIZACE

1. Ředitelem autorizované osoby a jejími zaměstnanci pověřenými prováděním inspekcí a zkoušek nesmí být projektant, konstruktér, dodavatel nebo výrobce bezpečnostních komponent nebo dodavatel výtahů, u nichž vykonává inspekci, ani zplnomocněný zástupce kterékoliv z těchto stran. Ředitelem autorizované osoby a jejími zaměstnanci pověřenými posouzením systémů zabezpečování jakosti u postupů posouzení shody podle § 3 a 4 nesmí být projektant, konstruktér, dodavatel nebo výrobce bezpečnostních komponent nebo dodavatel výtahů, u nichž vykonává inspekci, ani zplnomocněný zástupce kterékoliv z těchto stran. Ředitel autorizované osoby a její zaměstnanci nesmějí být zainteresováni přímo nebo jako pověření zástupci na konstrukci, výrobě, marketingu či servisu bezpečnostních komponent nebo na dodávce výtahu. To nevylučuje možnost výměny technických informací mezi výrobcem nebo dovozcem bezpečnostních komponent nebo dodavatelem výtahu a autorizovanou osobou.

2. Autorizovaná osoba a její zaměstnanci musí provádět inspekční činnost a zkoušky s nejvyšším stupněm profesionální poctivosti a technické způsobilosti a nesmějí na ně působit žádné tlaky a stimuly, zejména finanční, které by mohly ovlivnit jejich rozhodování nebo výsledky inspekce, zejména od osob nebo skupin osob, které jsou zainteresovány na výsledcích prověřování.

3. Autorizovaná osoba musí mít k dispozici potřebné pracovníky a vlastnit nezbytné vybavení, aby mohla správně vykonávat administrativní a technické úkoly spojené s inspekcí a zkouškami; musí mít také přístup k vybavení potřebnému pro speciální ověřování.

4. Zaměstnanci odpovědní za inspekční činnost musí mít

a)   dobrý technický a odborný výcvik;
b)   vyhovující znalosti požadavků na provádění zkoušek a odpovídající zkušenosti s těmito zkouškami;
c)   schopnost vypracovat certifikáty, záznamy a zprávy požadované pro prokazování prováděných zkoušek.

5. Musí být zaručena nestrannost zaměstnanců provádějících inspekci. Odměna zaměstnance nesmí záviset na počtu provedených zkoušek ani na výsledcích těchto zkoušek.

6. Autorizovaná osoba musí uzavřít pojištění zákonné odpovědnosti.

7. Zaměstnanci autorizované osoby jsou povinni dodržovat obchodní tajemství s ohledem na všechny informace získané při provádění svých činností na základě tohoto nařízení.".

Dosavadní přílohy č. 5 až 11 se označují jako přílohy č. 8 až 14.

68. V nově označené příloze č. 8 bodu 1 se slova "českou značkou shody" nahrazují slovy "mající původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství označení CE, na ostatní bezpečnostní komponenty českou značku shody", slova "§ 3 odst. 3" se nahrazují slovy "§ 6a odst. 1" a na konci odstavce se doplňuje tato věta: "Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem autorizované osoby provádějící dohled podle bodu 4.".

69. V nově označené příloze č. 8 bodu 3.1 se slova "Výrobce nebo dovozce" nahrazují slovem "Výrobce".

70. V nově označené příloze č. 8 bodu 3.3 se za větu třetí vkládá nová věta, která zní: "Ve skupině provádějící posouzení musí být alespoň jeden člen se zkušenostmi v posuzování výtahové techniky.".Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 6), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

71. V nově označené příloze č. 8 bodu 3.4 větě čtvrté se slova "nebo dovozci" zrušují.

72. V nově označené příloze č. 9 bodu 1. se slova "českou značku shody" nahrazují slovy "mající původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství označení CE, na ostatní bezpečnostní komponenty českou značku shody", slova "§ 3 odst. 3" se nahrazují slovy "§ 6a odst. 1" a na konci odstavce se doplňuje tato věta: "Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem autorizované osoby provádějící dohled podle bodu 4.".

73. V nově označené příloze č. 9 bodu 3.1 větě první se slova "nebo dovozce" zrušují.

74. V nově označené příloze č. 9 bodu 3.3 se za větu druhou vkládají nové věty, které znějí: "Postup zahrnuje posouzení na pracovištích výrobce bezpečnostní komponenty. Ve skupině provádějící posouzení musí být alespoň jeden člen se zkušenostmi v posuzování výtahové techniky.".Dosavadní poznámka pod čarou č. 2) se označuje jako poznámka pod čarou č. 7), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

75. V nově označené příloze č. 9 bodu 3.4 větě čtvrté se slova "nebo dovozci" zrušují.

76. V nově označené příloze č. 9 bodu 5. se na konci zrušuje tečka a doplňují se tato slova: "a popřípadě také v jazyce, který autorizovaná osoba dohodne s výrobcem nebo dovozcem bezpečnostní komponenty.".

77. V nově označené příloze č. 10 bodu 1 větě první se slova "výrobce nebo dovozce" nahrazují slovem "dodavatel".

78. V nově označené příloze č. 10 bodu 1 větě druhé se slova "Výrobce nebo dovozce" nahrazují slovy "Dodavatel výtahu", slova "umísťuje českou značku shody v kleci výtahu" se nahrazují slovy "umísťuje v kleci výtahů majících původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství označení CE, u ostatních výtahů českou značku shody" a slova "§ 4 odst. 3" se nahrazují slovy "§ 6a odst. 1".

79. V nově označené příloze č. 10 bodu 2 se slova "Výrobce nebo dovozce" nahrazují slovem "Dodavatel".

80. V nově označené příloze č. 10 bodu 2 písm. a) se slova "o místě výroby výtahu" nahrazují slovy "o výrobci a o místě instalace výtahu", středník se nahrazuje čárkou a slova "dovozce pak dále údaji o výrobci výtahu" se zrušují.

81. V nově označené příloze č. 10 bodu 3 písm. d) se slova "výrobcem nebo dovozcem" nahrazují slovem "dodavatelem".

82. V nově označené příloze č. 10 bodu 4 se za slova "tohoto nařízení, autorizovaná osoba" vkládají slova "připojí nebo nechá připojit své identifikační číslo v souladu s přílohou č. 3 a podle provedených zkoušek", za slovy "důvody pro odmítnutí" se zrušuje tečka a vkládají se slova "a navrhne způsob, jak dosáhnout nápravy.", slova "s certifikovaným typem" se zrušují a slova "výrobce nebo dovozce" se nahrazují slovem "dodavatel".

83. V nově označené příloze č. 10 bodu 5 na konci se zrušuje tečka a doplňují se tato slova: "nebo v jazyce, který autorizovaná osoba dohodne s dodavatelem výtahu.".

84. V názvu nově označené přílohy č. 11 se za slovo "KOMPONENTY" vkládají slova "S PŘEZKOUŠENÝM TYPEM".

85. V nově označené příloze č. 11 bodu 1 větě první se za slovo "komponenty" vkládají slova "s přezkoušeným typem".

86. V nově označené příloze č. 11 bodu 1 větě druhé se slova "§ 3 odst. 3" nahrazují slovy "§ 6a odst. 1" a slova "umístí českou značku shody" se nahrazují slovy "mající původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství umístí označení CE, na ostatní bezpečnostní komponenty českou značku shody".

87. V nově označené příloze č. 11 bodu 2 se slova "nebo dovozce" zrušují.

88. V nově označené příloze č. 11 bodu 3 větě třetí se za slova "nejsou shodné" vkládají slova "s certifikovaným typem" a na konci se doplňuje tato věta: "Výrobce označuje bezpečnostní komponenty identifikačním číslem autorizované osoby již během výrobního procesu.".

89. V nově označené příloze č. 11 bodu 4 se na konci zrušuje tečka a doplňují se tato slova: "nebo v jazyce, který autorizovaná osoba dohodne s výrobcem nebo dovozcem bezpečnostních komponent.".

90. V nově označené příloze č. 12 bodu 1. větě první se slovo "výrobce" nahrazuje slovem "dodavatel".

91. V nově označené příloze č. 12 bodu 1. větě druhé se slovo "Výrobce" nahrazuje slovem "Dodavatel", slova "českou značkou shody" se nahrazují slovy "mající původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství označení CE, na ostatní výtahy českou značku shody", slova "§ 3 odst. 3" se nahrazují slovy "§ 6a odst. 1" a na konci se doplňuje tato věta: "Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem autorizované osoby provádějící dohled podle bodu 4.".

92. V nově označené příloze č. 12 bodu 2. se slovo "Výrobce" nahrazuje slovem "Dodavatel".

93. V nově označené příloze č. 12 bodu 3.1 se slova "Výrobce nebo dovozce" nahrazují slovem "Dodavatel".

94. V nově označené příloze č. 12 bodu 3.1 písm. a) se středník nahrazuje čárkou a slova "dovozce pak dále údaje o výrobci výtahu," se zrušují.

95. V nově označené příloze č. 12 bodu 3.2 písm. c) se číslice "4" nahrazuje číslicí " 6".

96. V nově označené příloze č. 12 bodu 3.3 se slovo "výrobce" nahrazuje slovem "dodavatele", za větu třetí se vkládá nová věta, která zní: "Ve skupině provádějící posouzení musí být alespoň jeden člen se zkušenostmi v posuzování výtahové techniky." a slova "výrobci výtahu" se nahrazují slovy "dodavateli výtahu".Dosavadní poznámka pod čarou č. 3) se označuje jako poznámka pod čarou č. 8), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

97. V nově označené příloze č. 12 bodu 3.4 se slovo "Výrobce" nahrazuje slovem "Dodavatel", slova "Výrobce nebo dovozce" se nahrazují slovem "Dodavatel" a slova "oznamuje výrobci nebo dovozci" se nahrazují slovy "oznamuje dodavateli".

98. V nově označené příloze č. 12 bodu 4.1 se slovo "výrobce" nahrazuje slovem "dodavatel".

99. V nově označené příloze č. 12 bodu 4.2 se slovo "výrobce" nahrazuje slovem "dodavatel".

100. V nově označené příloze č. 12 bodu 4.3 se slovo "výrobce" nahrazuje slovem "dodavatel" a slovo "výrobci" se nahrazuje slovem "dodavateli".

101. V nově označené příloze č. 12 bodu 4.4 se slovo "výrobci" nahrazuje slovem "dodavateli".

102. V nově označené příloze č. 13 bodu 1. větě první se slovo "výrobce" nahrazuje slovem "dodavatel".

103. V nově označené příloze č. 13 bodu 1. větě druhé se slova "Výrobce nebo dovozce" nahrazují slovem "Dodavatel", slova "§ 3 odst. 3" se nahrazují slovy "§ 6a odst. 1", slova "českou značku shody" se nahrazují slovy "mající původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství označení CE, na ostatní výtahy českou značku shody" a na konci odstavce se doplňuje tato věta: "Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem autorizované osoby provádějící dohled podle bodu 4.".

104. V nově označené příloze č. 13 bodu 2 se slovo "Výrobce" nahrazuje slovem "Dodavatel".

105. V nově označené příloze č. 13 bodu 3.1 se slova "Výrobce nebo dovozce" nahrazují slovem "Dodavatel".

106. V nově označené příloze č. 13 bodu 3.1 písm. a) se středník nahrazuje čárkou a slova "dovozce pak dále údaje o výrobci výtahu," se zrušují.

107. V nově označené příloze č. 13 bodu 3.2 se slovo "výrobcem" nahrazuje slovem "dodavatelem".

108. V nově označené příloze č. 13 bodu 3.2 písm. f) se číslice "4" nahrazuje číslicí "6".

109. V nově označené příloze č. 13 bodu 3.3 se slovo "výrobci" nahrazuje slovem "dodavateli" a slova "certifikát o posouzení konstrukční dokumentace" se nahrazují slovy "ES certifikát o posouzení konstrukční dokumentace".

110. V nově označené příloze č. 13 bodu 3.4 se slovo "výrobce" nahrazuje slovem "dodavatele" a za větu třetí se vkládá nová věta, která zní: "Ve skupině provádějící posouzení musí být alespoň jeden člen se zkušenostmi v posuzování výtahové techniky." Slova "oznámeny výrobci" se nahrazují slovy "oznámeny dodavateli".Dosavadní poznámka pod čarou č. 4) se označuje jako poznámka pod čarou č. 9), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

111. V nově označené příloze č. 13 bodu 3.5 se slovo "Výrobce" nahrazuje slovem "Dodavatel", slova "Výrobce nebo dovozce" se nahrazují slovem "Dodavatel" a slova "výrobci nebo dovozci" se nahrazují slovem "dodavateli".

112. V nově označené příloze č. 13 bodu 4.1 se slovo "výrobce" nahrazuje slovem "dodavatel".

113. V nově označené příloze č. 13 bodu 4.2 se slovo "výrobce" nahrazuje slovem "dodavatel".

114. V nově označené příloze č. 13 bodu 4.3 se slovo "výrobce" nahrazuje slovem "dodavatel" a slovo "výrobci" se nahrazuje slovem "dodavateli".

115. V nově označené příloze č. 13 bodu 4.4 se slovo "výrobce" nahrazuje slovem "dodavatele" a slovo "výrobci" se nahrazuje slovem "dodavateli".

116. V nově označené příloze č. 13 bodu 5. se na konci zrušuje tečka a doplňují se tato slova: "a popřípadě také v jazyce, který autorizovaná osoba dohodne s dodavatelem výtahu.".

117. V nově označené příloze č. 14 bodu 1. větě první se slovo "výrobce" nahrazuje slovem "dodavatel".

118. V nově označené příloze č. 14 bodu 1. větě druhé se slovo "Výrobce" nahrazuje slovem "Dodavatel", slova "§ 3 odst. 3" se nahrazují slovy "§ 6a odst. 1", slova "českou značku shody" se nahrazují slovy "mající původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství označení CE, na ostatní výtahy českou značku shody" a na konci se doplňuje tato věta: "Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem autorizované osoby provádějící dohled podle bodu 4.".

119. V nově označené příloze č. 14 bodu 2. se slovo "Výrobce" nahrazuje slovem "Dodavatel".

120. V nově označené příloze č. 14 bodu 3.1 se slova "Výrobce nebo dovozce" nahrazují slovem "Dodavatel".

121. V nově označené příloze č. 14 bodu 3.1 písm. a) se slova "identifikační údaje o výrobci" nahrazují slovy "své identifikační údaje".

122. V nově označené příloze č. 14 bodu 3.2 písm. c) se číslice "4" nahrazuje číslicí "6".

123. V nově označené příloze č. 14 bodu 3.3 věta třetí zní: "Postup posuzování zahrnuje dohled na pracovištích dodavatele výtahu." Za tuto větu se vkládá nová věta, která zní: "Ve skupině provádějící posouzení musí být alespoň jeden člen se zkušenostmi v posuzování výtahové techniky." Slovo "výrobci" se nahrazuje slovem "dodavateli".Dosavadní poznámka pod čarou č. 5) se označuje jako poznámka pod čarou č. 10), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

124.  V nově označené příloze č. 14 bodu 3.4 se slovo "Výrobce" nahrazuje slovem "Dodavatel", slova "Výrobce nebo dovozce" se nahrazují slovem "Dodavatel" a slova "oznamuje výrobci" se nahrazují slovy "oznamuje dodavateli".

125. V nově označené příloze č. 14 bodu 4.1 se slovo "výrobce" nahrazuje slovem "dodavatel".

126. V nově označené příloze č. 14 bodu 4.2 se slovo "výrobce" nahrazuje slovem "dodavatel".

127. V nově označené příloze č. 14 bodu 4.3 se slovo "výrobce" nahrazuje slovem "dodavatel" a slovo "výrobci" se nahrazuje slovem "dodavateli".

128. V nově označené příloze č. 14 bodu 4.4 se slovo "výrobce" nahrazuje slovem "dodavatele" a slovo "výrobci" se nahrazuje slovem "dodavateli".

129. V nově označené příloze č. 14 bodu 5. se na konci zrušuje tečka a doplňují se tato slova: "a popřípadě také v jazyce, který autorizovaná osoba dohodne s dodavatelem výtahu.".

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení Protokolu k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, s výjimkou § 1a a § 4 odst. 3, které nabývají účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii. Tímto dnem § 4 odst. 4 pozbývá platnosti.

Předseda vlády:
v z. JUDr. Rychetský v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Grégr v. r.

E-shop

ÚZ č. 1389 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1389 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od 1. října 2020 došlo k velkým změnám trestního zákoníku a trestního řádu; v publikaci jsou již také přehledně zapracovány změny trestního řádu, které nabydou účinnosti od ledna 2021. Dále se mění zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, zákon o výkonu vazby, zákon o výkonu ...

Cena: 219 KčKOUPIT

Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související, komentář

Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související, komentář

JUDr. Mgr. Daniel Novák, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu o ochraně osobních údajů podává podrobný výklad k oblasti, která v současné informační společnosti nabývá stále větší důležitosti, přičemž nové formy zpřístupňování údajů nabízí také četná ...

Cena: 1 320 KčKOUPIT

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh 2020, Rozvaha a výsledovka 2020

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh 2020, Rozvaha a výsledovka 2020

Sagit, a. s.

Publikace je užitečným vodítkem pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2020. V publikaci najdete syntetické účty ke ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.