Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


286

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 3. července 2000,

kterým se mění nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11, 12 a 13 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, se mění takto:

1. V § 1 se vkládá nový odstavec 1, který včetně poznámek pod čarou č. 1) a 2) zní:

"(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) a s mezinárodní smlouvou2) stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.


1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES z 23. března 1994 o sbližování právních předpisů členských států pro zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
2)   Protokol k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků.".Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.

2. V § 1 odst.2 písm. a) bodu 1 se slova "a vozidla pro přepravu osob a materiálu" zrušují.

3. V § 1 odst. 2 písm. a) bod 2 zní:

"2. ochranné systémy, kterými jsou přístroje jiné než součásti zařízení definovaného v bodu 1, určené pro potlačení výbuchu v počátečním stadiu nebo pro omezení rozsahu účinků výbuchu a které jsou uváděny na trh samostatně a používány jako autonomní systémy,".

4. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní:

"§ 1a

(1) Pro zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a přístroje, které nemají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství, povinnosti výrobce podle tohoto nařízení zajišťuje dovozce.

(2) Činnosti výrobce, pokud je tak dále stanoveno v tomto nařízení, může zajistit jím zplnomocněná osoba se sídlem, místem podnikání nebo bydlištěm v členských státech Evropského společenství (dále jen "zplnomocněný zástupce").".

5. V § 2 odst. 2 písm. c) se před slovo "jako" vkládá slovo "jen".

6. V § 2 odst. 2 písm. e) se slova "a vnitrozemská plavidla" nahrazují slovy "lodě a mobilní plavební jednotky" a slova "na těchto plavidlech" se nahrazují slovy "na palubě těchto lodí a jednotek".

7. V § 2 odst. 2 písm. f) se za slova "dopravní prostředky," vkládají slova "neboli vozidla a jejich přívěsy,".

8. V § 2 odst. 3 se za slovo "výbuchu" vkládají slova "a na přístroje" a na konci odstavce se doplňuje tato věta: "Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a přístroje musí tyto požadavky splňovat s ohledem na jejich předpokládaný účel použití.".

9. V § 2 odst. 4 se za slova "českými technickými normami" vkládá čárka, slova "(§ 4 odst. 4 zákona) nebo technickými předpisy" se nahrazují slovy "(§ 4a odst. 1 zákona) nebo zahraničními technickými normami přejímajícími v členských státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu" a za slovo "výbuchu" se vkládají slova "a přístrojů".

10. V § 2 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 3) zní:

"(5) Vystavování zařízení, ochranných systémů nebo přístrojů, které nesplňují požadavky tohoto nařízení, se nepovažuje za jejich uvádění na trh,3) pokud viditelný nápis jasně uvádí, že tato zařízení, ochranné systémy a přístroje jsou nevyhovující a nejsou na prodej, dokud nebudou výrobcem vyhovujícím způsobem upraveny. Při předvádění musí být provedena odpovídající bezpečnostní opatření pro ochranu osob.


3)   § 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.".

11. V § 3 větě druhé se slova "musí být označeny způsobem, který jednoznačně identifikuje konkrétní výbušnou atmosféru" nahrazují slovy "musí být odpovídajícím způsobem označeny".

12. V § 4 odst. 1 se za slovo "systémů" vkládá čárka a slovo "součástí".

13. V § 4 odst. 1 písm. a) se slovo "dovozce" nahrazuje slovy "zplnomocněný zástupce", slova "přezkoušení typu" se nahrazují slovy "ES přezkoušení typu", slova "posouzení systému jakosti výroby autorizovanou osobou" se nahrazují slovy "zabezpečování jakosti výroby" a slova "ověřování shody autorizovanou osobou" se nahrazují slovy "ověřování výrobků".

14. V § 4 odst. 1 písm. b) se slovo "dovozce" nahrazuje slovy "zplnomocněný zástupce", slova "přezkoušení typu" se nahrazují slovy "ES přezkoušení typu", slova "ověřování shody výrobků s certifikovaným typem autorizovanou osobou" se nahrazují slovy "ověření shody s typem" a slova "posuzování shody typu (zabezpečování jakosti výrobků)" se nahrazují slovy "zabezpečování jakosti výrobků".

15. V § 4 odst. 1 písm. c) se slovo "dovozce" nahrazuje slovy "zplnomocněný zástupce".

16. V § 4 odst. 1 písm. d) se slovo "dovozce" nahrazuje slovy "zplnomocněný zástupce".

17. V § 4 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e) postupy uvedené v bodech 1a), 1b), 1c) a 1d) musí být použity i pro součásti, s výjimkou umisťování české značky shody. Výrobce nebo zplnomocněný zástupce vydá písemné osvědčení o shodě, ve kterém potvrzuje shodu součástí s odpovídajícími požadavky tohoto nařízení a ve kterém uvede vlastnosti součásti a způsob, jakým musí být zabudovány do zařízení nebo ochranného systému, aby byly splněny základní požadavky platné pro hotové zařízení nebo ochranný systém.".

18. V § 4 odst. 2 se slovo "dovozce" nahrazuje slovy "zplnomocněný zástupce" a slova "ověřování shody každého výrobku autorizovanou osobou" se nahrazují slovy "ověřování jednotlivých výrobků".

19. V § 4 odst. 3 se slovo "dovozcem" nahrazuje slovy "zplnomocněným zástupcem".

20. V § 4 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 1) zrušuje.

21. V § 5 odst. 1 písm. d) se slovo "typu" nahrazuje slovy "podle přílohy č. 3 bodu 5".

22. V § 5 odst. 1 písm. f) se slova "harmonizovaných českých technických norem" nahrazují slovy "technických norem podle § 2 odst. 4".

23. V § 5 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Prohlášení o shodě se nevydává u součástí.".

24. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

"§ 5a

(1) U zařízení, ochranných systémů a přístrojů, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství a které splňují požadavky tohoto nařízení, se namísto prohlášení o shodě umisťuje na výrobku označení CE podle přílohy č. 10 k tomuto nařízení a vypracovává ES prohlášení o shodě, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 10 k tomuto nařízení.

(2) Podléhají-li zařízení, ochranné systémy a přístroje též jiným nařízením vlády, která se týkají jiných hledisek a rovněž stanovují umístění označení CE, vyjadřuje označení CE shodu též s ustanoveními těchto jiných nařízení vlády.

(3) Pokud však jedno nebo více nařízení vlády dovoluje výrobci na přechodnou dobu, aby si zvolil, jaké opatření použije, musí označení CE označovat shodu pouze s nařízeními vlády, která výrobce použil. V tomto případě musí být odkazy na tato nařízení vlády uvedeny v podkladech, pokynech a návodech požadovaných nařízeními vlády a dodávaných se zařízeními, ochrannými systémy nebo přístroji.

(4) Označení CE se doplňuje identifikačním číslem autorizované osoby, pokud se tato autorizovaná osoba účastní kontroly výroby.

(5) Označení CE se na zařízení, ochranné systémy a přístroje umisťuje zřetelně, viditelně, čitelně a nesmazatelně. Doplňkové požadavky na označení jsou uvedeny v bodu 1.0.5 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(6) Na zařízeních, ochranných systémech nebo přístrojích může být umístěno i jiné přípustné označení, pokud tím není snížena viditelnost a čitelnost označení CE.

(7) Podmínky autorizace k činnostem při posuzování shody zařízení, ochranných systémů a přístrojů jsou stanoveny v příloze č. 11 k tomuto nařízení.".

25. § 6 se zrušuje.

26. § 7 zní:

"§ 7

Doklady o použitém způsobu posouzení shody (§ 13 odst. 8 zákona) zahrnují technickou dokumentaci a dokumenty a nálezy vydané při posuzování shody autorizovanou osobou a kopii prohlášení o shodě nebo ES prohlášení o shodě. Technická dokumentace musí být připravena v jazyce, na kterém se s autorizovanou osobou dohodnou. V případech vyplývajících z § 13 odst. 8 zákona výrobce, dovozce nebo zplnomocněný zástupce předkládá orgánu dozoru dokumentaci v úředním jazyce státu, ve kterém má výrobek původ, nebo v jazyce, který s orgánem dozoru dohodne.".

27. V příloze č. 2 úvodní poznámky A a B znějí:

"Úvodní poznámky

A. Technické znalosti, které se mohou měnit velmi rychle, musí být zohledněny co nejrychleji a okamžitě využívány.

B. Pro přístroje platí základní požadavky pouze do míry, která je nezbytná pro bezpečnou funkci a provoz těchto zařízení z hlediska nebezpečí výbuchu.".

28. V příloze č. 2 bodě 1.0.1 písm. c) se za slovo "osoby" vkládá čárka a slova "domácí zvířata".

29. V příloze č. 2 bodě 1.0.5 větě první se za slova "vyznačeny tyto" vkládá slovo "minimální".

30. V příloze č. 2 bodě 1.0.5 písm. e) se slova "proti výbuchu Ex" nahrazují slovy "proti výbuchu".

31. V příloze č. 2 bodě 1.0.6 písm. aa) se za slovo "dovozce" vkládají slova "nebo zplnomocněného zástupce".

32. V příloze č. 2 bodě 1.0.6 písm. b) se věta první zrušuje.

33. V příloze č. 2 bodě 1.0.6 písm. b) větě druhé se za slovo "výrobce" vkládají slova "nebo zplnomocněný zástupce".

34. V příloze č. 2 bodě 1.0.6 písm. b) větě třetí se slovo "dovozcem" nahrazuje slovy "zplnomocněným zástupcem".

35. V příloze č. 2 bodě 1.1.3 se slova "odolnosti proti nárazu" nahrazují slovy "mechanické pevnosti".

36. V příloze č. 2 bodě 1.2.3 větě druhé se slovo "vznikající" nahrazuje slovem "unikající".

37. V příloze č. 2 bodě 1.2.7 písm. d) se slova "toto nařízení se na ně nevztahuje" nahrazují slovy "pak toto nařízení se nevztahuje na ta zařízení a ochranné systémy a ta nebezpečí, na které se vztahují tato jiná nařízení vlády".

38. V příloze č. 2 bodě 1.4.2 se slova "součástky a přístroje" nahrazují slovy "části zařízení".

39. V příloze č. 2 bodě 1.5.1 odstavci třetím se slova "pro elektrické obvody" zrušují.

40. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 176/1997 Sb.

ES PŘEZKOUŠENĺ TYPU

1. ES přezkoušení typu je postup, při kterém autorizovaná osoba ověřuje a zkouší, zda vzorek výrobku reprezentující uvažovanou výrobu splňuje příslušná ustanovení tohoto nařízení.

2. Výrobce nebo zplnomocněný zástupce poskytuje pro ES přezkoušení typu autorizované osobě

a)   identifikační údaje o výrobci, a pokud žádost o ES přezkoušení typu podává zplnomocněný zástupce, též údaje o něm (jméno a příjmení fyzické osoby, její bydliště a místo podnikání nebo obchodní jméno právnické osoby a její sídlo),
b)   technickou dokumentaci podle bodu 3,
c)   písemné prohlášení, že smlouva o ES přezkoušení typu nebyla sjednána s jinou autorizovanou osobou,
d)   vzorek výrobku reprezentující uvažovanou výrobu. Pokud to vyžaduje program zkoušek, může si autorizovaná osoba vyžádat další vzorky.

3. Technická dokumentace musí umožnit posouzení shody výrobku s požadavky tohoto nařízení. Pokud je to pro posouzení nutné, musí obsahovat údaje o návrhu, konstrukci, výrobě a funkci výrobku a musí v tomto rozsahu obsahovat

a)   všeobecný popis typu,
b)   koncepční návrhy, výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav, obvodů apod.,
c)   popisy a komentáře nutné pro pochopení výkresů a schémat a funkce výrobku,
d)   seznam technických norem podle § 2 odst. 4, které byly úplně nebo částečně uplatněny, a popis přijatých řešení pro splnění základních požadavků tohoto nařízení, pokud nebyly použity technické normy podle § 2 odst. 4 nebo pokud technické normy podle § 2 odst. 4 nekonkretizují všechny základní požadavky, které se na výrobek vztahují,
e)   výsledky provedených konstrukčních výpočtů, provedených přezkoumání atd.,
f)   zkušební protokoly.

4. Autorizovaná osoba

4.1 prověřuje technickou dokumentaci, ověřuje, zda typ byl vyroben ve shodě s technickou dokumentací, a určuje prvky, které byly navrženy podle odpovídajících ustanovení technických norem podle § 2 odst. 4, jakož i prvky, které byly navrženy bez využití odpovídajících ustanovení těchto technických norem podle § 2 odst. 4,

4.2 provádí nebo nechává provést odpovídající přezkoumání a nezbytné zkoušky pro ověření, zda tam, kde nebyly použity technické normy podle § 2 odst. 4 nebo kde technické normy podle § 2 odst. 4 nekonkretizují všechny základní požadavky, které se na výrobek vztahují, řešení přijaté výrobcem splňuje základní požadavky,

4.3 provádí nebo nechává provést odpovídající přezkoumání a nezbytné zkoušky pro ověření, zda tam, kde se výrobce rozhodl použít technické normy podle § 2 odst. 4, byly tyto normy skutečně použity,

4.4 dohodne s žadatelem o ES přezkoušení typu místo, kde se budou provádět přezkoumání a nezbytné zkoušky.

5. Pokud typ splňuje odpovídající ustanovení tohoto nařízení, vydá autorizovaná osoba žadateli certifikát, který nazve u výrobků, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství, ES certifikát o přezkoušení typu, u ostatních výrobků certifikát typu. Certifikát obsahuje jméno a adresu výrobce, závěry přezkoušení a nezbytné údaje pro identifikaci schváleného typu.K certifikátu je přiložen seznam souvisejících částí technické dokumentace; kopii seznamu si ponechá autorizovaná osoba.Pokud autorizovaná osoba odmítne vydat výrobci nebo zplnomocněnému zástupci certifikát, uvede pro toto odmítnutí podrobné důvody a postup pro řízení o námitkách.

6. Výrobce nebo zplnomocněný zástupce informuje autorizovanou osobu, která vydala certifikát podle bodu 5 a uchovává technickou dokumentaci týkající se tohoto certifikátu, o všech úpravách schváleného zařízení nebo ochranného systému, a pokud tyto změny mohou ovlivnit shodu se základními požadavky nebo předepsané podmínky pro použití výrobku, vydá autorizovaná osoba po prověření těchto změn dodatek k tomuto certifikátu.

7. Každá autorizovaná osoba oznamuje ostatním notifikovaným osobám odpovídající informace týkající se certifikátů podle bodu 5 a vydaných a zrušených dodatků. Ostatní notifikované osoby mohou obdržet kopie certifikátů podle bodu 5 a/nebo jejich dodatků. Přílohy k certifikátům jim musí být k dispozici.8. Každá autorizovaná osoba oznamuje Úřadu odpovídající informace týkající se certifikátu podle bodu 5 a vydaných a zrušených dodatků. Kopie certifikátů podle bodu 5, popřípadě i jejich dodatků a přílohy k certifikátům musí být Úřadu k dispozici.".

41. V příloze č. 4 nadpis zní:

"ZABEZPEČOVÁNĺ JAKOSTI VÝROBY".

42. V příloze č. 4 bod 1 zní:"1. Zabezpečování jakosti výroby je postup, podle něhož výrobce, který splňuje povinnosti stanovené v bodě 2, zajišťuje a prohlašuje, že dané výrobky jsou shodné s typem popsaným v certifikátu podle přílohy č. 3 bodu 5 a splňují požadavky tohoto nařízení, které pro ně platí. Výrobce nebo zplnomocněný zástupce u výrobků, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství, na každé zařízení umísťuje označení CE a vystavuje písemné ES prohlášení o shodě. Označení CE se doplňuje identifikačním číslem autorizované osoby odpovědné za dohled v souladu s bodem 4. U výrobků s jiným původem se vydává prohlášení o shodě podle § 5.".

43. V příloze č. 4 se za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní:

"2. Výrobce je povinen používat schválený systém jakosti pro výrobu, výstupní kontrolu zařízení a zkoušení podle požadavků uvedených v bodě 3 a je podroben dohledu podle bodu 4.".Dosavadní body 2 a 3 se označují jako body 3 a 4.

44. V příloze č. 4 bodě 3.1 se slova "nebo dovozce" zrušují.

45. V příloze č. 4 bodě 3.1 písm. c) se slova "certifikátu typu" nahrazují slovy "certifikátu podle přílohy č. 3 bodu 5".

46. V příloze č. 4 bodě 3.2 se na začátek prvního odstavce vkládá tato věta: "Systém jakosti musí zajišťovat shodu zařízení s typem popsaným v certifikátu podle přílohy č. 3 bodu 5 a požadavky tohoto nařízení, které pro něj platí.".

47. V příloze č. 4 bodě 3.2 písm. e) se slovo "výrobků" nahrazuje slovem "zařízení".

48. V příloze č. 4 bodě 3.3 se slova "splňuje požadavky uvedené v dokumentaci (bod 3.2)" nahrazují slovy "zaručuje shodu zařízení s typem popsaným v certifikátu podle přílohy č. 3 bodu 5 a s požadavky tohoto nařízení a splňuje požadavky uvedené v bodě 3.2", slova "českým technickým normám" se nahrazují slovy "technickým normám podle § 2 odst. 4" a slova "nebo dovozci" se zrušují.

49. V příloze č. 4 bodě 3.4 větě druhé se slovo "dovozce" nahrazuje slovy "zplnomocněný zástupce".

50. V příloze č. 4 bodě 3.4 větě třetí se slova "splňovat požadavky uvedené v dokumentaci podle bodu 3.2" nahrazují slovy "zaručovat shodu zařízení s typem popsaným v certifikátu podle přílohy č. 3 bodu 5 a s požadavky tohoto nařízení a splňovat požadavky uvedené v bodě 3.2".

51. V příloze č. 4 bodě 3.4 větě čtvrté se slova "nebo dovozci" zrušují.

52. V příloze č. 4 se doplňují body 5 a 6, které znějí:"5. Každá autorizovaná osoba poskytuje ostatním notifikovaným osobám odpovídající informace týkající se vydaných a zrušených schválení systémů jakosti.6. Každá autorizovaná osoba poskytuje Úřadu odpovídající informace týkající se vydaných a zrušených schválení systémů jakosti.".

53. Příloha č. 5 včetně poznámky pod čarou č. 4) zní:

"Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 176/1997 Sb.

OVĚŘOVÁNĺ VÝROBKŮ

1. Ověřování výrobků je postup, podle něhož výrobce nebo zplnomocněný zástupce kontroluje a osvědčuje, že zařízení podléhající ustanovením podle bodu 3 jsou shodná s typem popsaným v certifikátu podle přílohy č. 3 bodu 5 a splňují odpovídající požadavky tohoto nařízení.

2. Výrobce provádí všechna opatření nezbytná k tomu, aby výrobní postup zajišťoval shodu zařízení s typem popsaným v certifikátu podle přílohy č. 3 bodu 5 a s požadavky tohoto nařízení, které pro ně platí. Výrobce nebo zplnomocněný zástupce jsou povinni u výrobků, které mají původ v České republice nebo v Evropském společenství, na každé zařízení umístit označení CE a vystavit ES prohlášení o shodě. U výrobků s jiným původem se vydává prohlášení o shodě podle § 5 a autorizovaná osoba zajistí na výrobku umístění české značky shody podle zvláštního předpisu4) doplněné jejím identifikačním číslem a vyznačením roku provedení zkoušky.

3. Autorizovaná osoba provádí odpovídající přezkoumání a zkoušky, aby zkontrolovala shodu zařízení, ochranného systému nebo přístrojů s odpovídajícími požadavky tohoto nařízení přezkoumáním a zkouškami každého výrobku podle bodu 4.

4. Ověřování přezkoumáním a zkouškou každého výrobku.

4.1 Všechna zařízení musí být individuálně přezkoumána a odpovídajícím způsobem přezkoušena podle požadavků v příslušných technických normách podle § 2 odst. 4 nebo musí být provedeny ekvivalentní zkoušky zařízení pro ověření jejich shody s typem popsaným v certifikátu podle přílohy č. 3 bodu 5 a odpovídajícími požadavky tohoto nařízení.

4.2 Autorizovaná osoba umísťuje nebo dá umístit svoje identifikační číslo na každý schválený kus zařízení a vydat podle provedených zkoušek písemný certifikát shody

4.3 Výrobce nebo zplnomocněný zástupce musí být na požádání schopen dodat certifikáty shody vydané autorizovanou osobou.


4)   Nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku.".

54. Příloha č. 6 zní:

"Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 176/1997 Sb.

SHODA S TYPEM

1. Shoda s typem je postup, podle něhož výrobce nebo zplnomocněný zástupce zajišťuje a prohlašuje, že dané zařízení je shodné s typem popsaným v certifikátu podle přílohy č. 3 bodu 5 a splňuje odpovídající požadavky tohoto nařízení. Výrobce nebo zplnomocněný zástupce u výrobků, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství, na každé zařízení umísťuje označení CE a vydává písemné ES prohlášení o shodě. U výrobků jiného původu se vydává prohlášení o shodě podle § 5 a výrobky jsou se souhlasem autorizované osoby označovány českou značkou shody podle zvláštního právního předpisu4) doplněnou jejím identifikačním číslem a vyznačením roku provedení zkoušky již v průběhu výrobního procesu.

2. Výrobce přijímá všechna nezbytná opatření, aby výrobní postup zajišťoval shodu vyrobených zařízení s typem popsaným v certifikátu podle přílohy č. 3 bodu 5 a odpovídajícími požadavky tohoto nařízení.

3. Pro každý kus vyrobeného zařízení musí být výrobcem, nebo v jeho zastoupení, vykonány zkoušky výrobku vztahující se k technickým aspektům ochrany proti výbuchu. Za provedení zkoušek je odpovědna autorizovaná osoba zvolená výrobcem. Autorizovaná osoba je odpovědna za umístění identifikačního čísla této autorizované osoby výrobcem již v průběhu výrobního procesu.".

55. V příloze č. 7 nadpis zní:

"ZABEZPEČOVÁNĺ JAKOSTI VÝROBKŮ".

56. V příloze č. 7 bod 1 zní:

"1. Zabezpečování jakosti výrobků je postup, podle něhož výrobce, který splňuje povinnosti stanovené v bodě 2, zajišťuje a prohlašuje, že daná zařízení jsou shodná s typem popsaným v certifikátu podle přílohy č. 3 bodu 5 a splňují požadavky tohoto nařízení, které pro ně platí. Výrobce nebo zplnomocněný zástupce u výrobků, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství, na každý výrobek umísťuje označení CE a vydává písemné ES prohlášení o shodě. Označení CE je doplněno identifikačním číslem autorizované osoby odpovědné za dohled v souladu s bodem 4. U výrobků s jiným původem se vydává prohlášení o shodě podle § 5.".

57. V příloze č. 7 se za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní:

"2. Výrobce musí používat schválený systém jakosti pro výstupní kontrolu a zkoušení podle požadavků uvedených v bodu 3 a musí být podroben dohledu podle bodu 4.".

Dosavadní body 2 a 3 se označují jako body 3 a 4.

58. V příloze č. 7 bodě 3.1 se slova "nebo dovozce" zrušují.

59. V příloze č. 7 bodě 3.1 písm. c) se slova "certifikátu typu" nahrazují slovy "certifikátu podle přílohy č. 3 bodu 5".

60. V příloze č. 7 bodě 3.2 se slova "harmonizovaných českých technických normách" nahrazují slovy "technických normách podle § 2 odst. 4".

61. V příloze č. 7 bodě 3.3 se slova "dokumentaci podle bodu" nahrazují slovem "bodě" a slova "českých technických norem" nahrazují slovy "technických norem podle § 2 odst. 4".

62. V příloze č. 7 bodě 3.4 se slovo "dovozce" nahrazuje slovy "zplnomocněný zástupce" a slova "nebo dovozci" se zrušují.

63. V příloze č. 7 se doplňují body 5 a 6, které znějí:

"5. Každá autorizovaná osoba poskytuje ostatním notifikovaným osobám odpovídající informace týkající se vydaných a zrušených schválení systému jakosti.

6. Každá autorizovaná osoba poskytuje Úřadu odpovídající informace týkající se vydaných a zrušených schválení systémů jakosti.".

64. V příloze č. 8 nadpis zní:

"VNITŘNĺ KONTROLA VÝROBY".

65. V příloze č. 8 bod 1 zní:

"1. Vnitřní kontrola výroby je postup, podle něhož výrobce nebo zplnomocněný zástupce, který plní povinnosti podle bodu 2, zajišťuje a prohlašuje, že zařízení splňuje odpovídající požadavky tohoto nařízení. Výrobce nebo zplnomocněný zástupce u výrobků, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství, na každé zařízení umísťuje označení CE a vydává písemné ES prohlášení o shodě. U výrobků s jiným původem se vydává prohlášení o shodě podle § 5.".

66. V příloze č. 8 se za bod 1 vkládají nové body 2 a 3, které znějí:

"2. Výrobce pořizuje technickou dokumentaci podle bodu 4 a on nebo zplnomocněný zástupce ji uchovávají po dobu nejméně deseti let od výroby posledního kusu zařízení pro účely dozoru.

3. Pokud výrobce ani zplnomocněný zástupce neplní povinnost podle bodu 2, má povinnost uchovávat dokumentaci osoba, která uvádí výrobek v Evropském společenství na trh.".Dosavadní bod 2 se označuje jako bod 4.

67. V příloze č. 8 se doplňují body 5 a 6, které znějí:

"5. Výrobce nebo zplnomocněný zástupce uchovávají kopii prohlášení o shodě s technickou dokumentací.

6. Výrobce přijímá všechna nezbytná opatření, aby výrobní postup zajišťoval shodu s technickou dokumentací podle bodu 2 a s odpovídajícími požadavky tohoto nařízení.".

68. V příloze č. 9 nadpis zní:

"OVĚŘOVÁNĺ JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ".

69. V příloze č. 9 bod 1 zní:

"1. Ověřování jednotlivých výrobků je postup, podle něhož výrobce zajišťuje a prohlašuje, že zařízení nebo ochranné systémy, na které byly vydány certifikáty podle bodu 2, splňují odpovídající požadavky tohoto nařízení. Výrobce nebo zplnomocněný zástupce u výrobků, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství, na zařízení nebo ochranný systém umísťuje označení CE a vystavuje ES prohlášení o shodě. U výrobků s jiným původem se vydává prohlášení o shodě podle § 5 a autorizovaná osoba zajistí na výrobku umístění české značky shody podle zvláštního právního předpisu4) doplněné vyznačením roku provedení zkoušky.".

70. V příloze č. 9 bod 2 zní:

"2. Autorizovaná osoba přezkoumá jednotlivé zařízení nebo ochranný systém a provede odpovídající zkoušky podle příslušných technických norem podle § 2 odst. 4 nebo provede ekvivalentní zkoušky pro ověření shody s příslušnými požadavky tohoto nařízení. Autorizovaná osoba umísťuje nebo dá umístit svoje identifikační číslo na schválené zařízení nebo ochranný systém a vydává certifikát shody týkající se provedených zkoušek.".

71. V příloze č. 9 bodě 3 písm. d) se slova "harmonizovaných českých technických norem" nahrazují slovy "technických norem podle § 2 odst. 4" a slova "harmonizované české technické normy" se nahrazují slovy "technické normy podle § 2 odst. 4".

72. Doplňují se přílohy č. 10 a 11, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 5) znějí:

"Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 176/1997 Sb.

A. Označení CE

Grafická podoba označení CE je stanovena zvláštním právním předpisem.5)

Stanovené minimální rozměry 5 mm nemusí být dodrženy u zařízení malých rozměrů, ochranných systémů nebo přístrojů.

B. Obsah ES prohlášení o shodě

ES prohlášení o shodě musí obsahovat dále uvedené prvky:

- název nebo identifikační značku a adresu výrobce,

- popis zařízení, ochranného systému nebo přístroje,

- všechna odpovídající opatření, která zařízení, ochranný systém nebo přístroj splňuje,

- v případě potřeby - název, identifikační číslo a adresu autorizované osoby a číslo certifikátu podle přílohy č. 3 bodu 5,

- v případě potřeby - odkazy na technické normy podle § 2 odst. 4,

- v případě potřeby - normy a technické specifikace, které byly využity,

- v případě potřeby - odkazy na jiná nařízení vlády, která byla použita,

- identifikace osoby zmocněné výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem k podepisování závazků za něho.

Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 176/1997 Sb.

PODMĺNKY AUTORIZACE

Podmínkami autorizace podle § 11 odst. 2 zákona jsou:

1. Autorizovaná osoba, její ředitel a zaměstnanci odpovědní za provádění ověřovacích zkoušek nesmějí být konstruktéry, výrobci, dodavateli nebo montážními pracovníky zařízení, ochranných systémů nebo přístrojů, které kontrolují, ani zplnomocněnými zástupci těchto stran. Nesmějí být zainteresováni přímo nebo jako zplnomocnění zástupci na navrhování, konstrukci, prodeji nebo údržbě zařízení, ochranných systémů nebo přístrojů. Tento požadavek nevylučuje možnost výměny technických informací mezi výrobcem a autorizovanou osobou.

2. Autorizovaná osoba a její zaměstnanci zabývající se ověřováním jsou povinni provádět ověřovací zkoušky na nejvyšším stupni profesionality a odborné způsobilosti a jsou povinni se vyvarovat všech nátlaků a motivací, zejména finančních, které by mohly ovlivnit jejich posudek nebo výsledek kontroly, zvláště od osob nebo skupin osob, které mají zájem na výsledcích ověřování.

3. Autorizovaná osoba je povinna mít k dispozici potřebné zaměstnance a vlastnit nezbytná zařízení, která jí umožní řádně provádět administrativní a technické úkoly spojené s ověřováním, musí mít rovněž přístup k zařízení potřebnému pro speciální ověřování.

4. Zaměstnanci odpovědní za ověřování musí mít

- řádný technický a odborný výcvik,

- dostatečné znalosti o požadavcích na prováděné zkoušky a odpovídající zkušenosti z těchto zkoušek,

- schopnost vystavovat certifikáty, záznamy a zprávy vyžadované pro zaznamenání průběhu zkoušek.

5. Autorizovaná osoba je povinna zaručit nestrannost zaměstnanců provádějících ověřování. Jejich odměna nesmí být závislá na počtu provedených zkoušek ani na výsledcích těchto zkoušek.

6. Zachování mlčenlivosti zaměstnanců autorizované osoby o všech skutečnostech, o nichž se dozvídají při činnosti autorizované osoby podle tohoto nařízení. Tato povinnost se nevztahuje vůči kompetentním státním orgánům.

7. Autorizovaná osoba je povinna uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu (§ 11 odst. 3 zákona).


5)   Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.".

Čl. II

1. Po dobu jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto nařízení lze u výrobků, které nejsou určeny pro uvedení na trh v členských státech Evropského společenství, namísto označení výrobku podle § 5a vydávat prohlášení o shodě podle § 5.

2. Do 30. června 2003 lze na trh uvádět i ty výrobky stanovené podle § 2, které mají původ v členských státech Evropského společenství a které nesplňují požadavky tohoto nařízení, za předpokladu, že splňují všechny požadavky stanovené pro jejich uvádění na trh v členských státech Evropského společenství.

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení Protokolu k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, s výjimkou § 1a odst. 2, bodu 7 přílohy č. 3, bodu 5 přílohy č. 4, bodu 5 přílohy č. 7, bodu 3 přílohy č. 8 a bodu 2 článku II, které nabývají účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii. Dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii, bod 8 přílohy č. 3, bod 6 přílohy č. 4 a bod 6 přílohy č. 7 pozbývají platnosti.

Předseda vlády:
v z. JUDr. Rychetský v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Grégr v. r.

E-shop

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních - Vznik, změny a skončení pracovního poměru, 3. vydání

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních - Vznik, změny a skončení pracovního poměru, 3. vydání

JUDr. Jiří Doležílek - Wolters Kluwer, a. s.

Čtenářům se do rukou dostává třetí, aktualizované a doplněné vydání úspěšného titulu. Důvodem ke třetímu vydání Přehledu byla potřeba doplnit jej o aktuální judikaturu, jejíž objem za posledních pět let ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Zákon o výkonu zabezpečovací detence, komentář

Zákon o výkonu zabezpečovací detence, komentář

doc. JUDr. Věra Kalvadová, Dr., doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc., JUDr. Petr Škvain - Wolters Kluwer, a. s.

Výkon zabezpečovací detence představuje zvláštní druh ochranného opatření. Vzhledem ke specifikům tohoto opatření i jeho náročnosti na odborný personál zajišťující výkon zabezpečovací detence přináší velmi cenný a praktický výklad jak pro soudnictví a advokacii, tak i pro orgány, kde ...

Cena: 430 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník úplně pro všechny

Nový občanský zákoník úplně pro všechny

Veronika Ryšánková, Pavla Benátčanová, Dana Prudíková, František Korbel - GRADA Publishing, a. s.

Srozumitelně a jasně pro každého z nás! Získejte ucelený přehled novinek, které přináší nový občanský zákoník! Srozumitelně a jasně pro každého občana - neprávníka! Napsali pro vás nejzkušenější publikující právníci, kteří se podíleli na vzniku nového občanského zákoníku! Občanské ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.