Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


283

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 3. července 2000,

kterým se mění nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 15/1999 Sb.

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11, 12 a 13 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 15/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se vkládá nový odstavec 1, který včetně poznámek pod čarou č. 1) a 2) zní:

"(1) Tímto nařízením se stanoví technické požadavky na strojní zařízení v souladu s právem Evropských společenství1) a s mezinárodní smlouvou.2)


1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES z 22. června 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení, ve znění článku 21 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES.
2)   Protokol k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků.".Dosavadní odstavec 1 se označuje jako odstavec 2 a dosavadní odstavec 2 se zrušuje.

2. V § 1 odst. 2 písmeno c) zní:

"c) vyměnitelné přídavné zařízení, kterým je strojní zařízení pozměňující funkci strojního zařízení, které je uváděno na trh za účelem připojování ke strojnímu zařízení nebo k řadě různých strojních zařízení, nebo k traktoru jejich obsluhou, přičemž toto zařízení není náhradní díl nebo nástroj.".

3. V § 1 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.

4. V § 1 se doplňují odstavce 3, 4, 5 a 6, které včetně poznámky pod čarou č. 3) znějí:

"(3) Pro účely tohoto nařízení se za bezpečnostní součást považuje součást, která není vyměnitelným přídavným zařízením podle odstavce 2 písm. c) a která je uváděna na trh samostatně, aby plnila při používání bezpečnostní funkci, a jejíž selhání nebo chybná funkce ohrožuje bezpečnost nebo zdraví osob.

(4) Činnosti výrobce, pokud je tak dále stanoveno v tomto nařízení, může zajistit jím zplnomocněná osoba se sídlem, místem podnikání nebo bydlištěm v členských státech Evropského společenství (dále jen "zplnomocněný zástupce").

(5) Jestliže výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce nezajistí posouzení shody podle § 3, zajistí toto posouzení ten, kdo strojní zařízení nebo bezpečnostní součást uvádí na trh. Posouzení shody podle § 3 zajišťuje i ten, kdo sestavuje strojní zařízení nebo jeho části nebo bezpečnostní součásti různého původu nebo vyrábí strojní zařízení nebo bezpečnostní součásti pro své vlastní použití.

(6) Posouzení shody se neprovádí nebo nezajišťuje, jestliže se ke strojnímu zařízení nebo traktoru připojuje vyměnitelné přídavné zařízení [§1 odst. 2 písm. c)] za předpokladu, že jsou tyto části slučitelné a u každé z těchto částí tvořících sestavené strojní zařízení byla posouzena shoda, byla pro ně vydána prohlášení o shodě nebo byla opatřena označením CE (§ 5a). Označení CE3) se týká výrobků majících původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství.


3)  Nařízení vlády č. 291 /2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.".

5. V § 2 odstavec 3 zní:

"(3) Pokud je v harmonizované české technické normě (§ 4a zákona) nebo zahraniční technické normě přejímající v členských státech Evropského společenství harmonizovanou evropskou normu uveden jeden nebo několik základních požadavků na strojní zařízení a strojní zařízení jsou vyrobena v souladu s touto normou, má se za to, že takto vyrobená strojní zařízení odpovídají příslušným základním požadavkům.".

6. V § 2 se doplňují odstavce 4 a 5, které včetně poznámky pod čarou č. 4) znějí:

"(4) Jsou-li nebezpečí nebo rizika u strojních zařízení nebo bezpečnostních součástí uvedená v tomto nařízení obsažena zcela nebo částečně v jiných nařízeních vlády, která blíže určují daná nebezpečí nebo rizika, potom od doby účinnosti takových nařízení vlády se na tato nebezpečí nebo rizika u dotčených strojních zařízení nebo bezpečnostních součástí toto nařízení nevztahuje nebo se od jejich uplatnění upustí.

(5) Na strojní zařízení, jejichž nebezpečí jsou převážně elektrického původu, se vztahuje zvláštní právní předpis.4)


4)   Nařízení vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, ve znění nařízení vlády č. 281/2000  Sb.".

7. V § 3 odst. 1 prvním řádku se za slovo "výrobce" doplňují slova " , popřípadě zplnomocněný zástupce".

8. V § 3 odst. 1 písm. a) se za slovo "výrobce" doplňují slova " , popřípadě zplnomocněný zástupce".

9. V § 3 odst. 1 písmena b) a c) znějí:

"b)  pro strojní zařízení uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení, jehož vlastnosti nejsou v souladu s technickými normami podle § 2 odst. 3 nebo pokud takové technické normy nekonkretizují všechny základní požadavky, které se na dané strojní zařízení vztahují nebo pro něž takové technické normy neexistují, zajistí jejich výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce před uvedením na trh posouzení shody vzorku strojního zařízení (dále jen "ES přezkoušení typu") autorizovanou osobou [§ 12 odst. 4 písm. b) zákona] podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení,
c)   pro strojní zařízení uvedená v příloze č. 4 k tomuto nařízení, jejichž vlastnosti jsou v souladu s technickými normami podle § 2 odst. 3, které konkretizují všechny základní požadavky, výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce podle své volby
1. vypracuje technickou dokumentaci podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení a zašle ji autorizované osobě (§ 11 odst. 1 zákona), která potvrdí příjem technické dokumentace a archivuje ji,
2.  předloží technickou dokumentaci podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení autorizované osobě, která ověří, že technické normy podle § 2 odst. 3 byly výrobcem, popřípadě zplnomocněným zástupcem nebo dovozcem správně použity, a vypracuje osvědčení o úplnosti a vhodnosti technické dokumentace k posouzení shody, nebo
3.  podrobí vzorek strojního zařízení ES přezkoušení typu podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení.".

10. V § 3 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

11. V § 3 odst. 2 se za slova "autorizovaná osoba" vkládají slova "během ES přezkoušení typu [postup podle § 3 odst. 1 písm. b) nebo c) bod 3]".

12. V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Podléhají-li výrobky též jiným nařízením vlády, která se týkají jiných základních požadavků a rovněž stanovují umístění označení CE nebo vydání prohlášení o shodě, vyjadřuje označení CE nebo prohlášení o shodě shodu též s ustanoveními těchto jiných nařízení vlády.".

13. V § 3 odstavec 4 zní:

"(4) Je-li však jedním nebo několika z těchto nařízení vlády umožněna během přechodného období volba postupu posuzování shody, pak označení CE (§ 5a) nebo prohlášení o shodě udává shodu pouze s těmi nařízeními vlády, která byla použita. V tomto případě jsou odkazy na uplatněná nařízení vlády uvedeny v dokumentaci, pokynech nebo návodech, které jsou nařízeními vlády požadovány a které jsou dodávány se strojním zařízením.".

14. V § 3 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Tímto nařízením se neomezuje platnost technických předpisů, které obsahují požadavky nezbytné pro ochranu osob a zejména dělníků při používání daných strojních zařízení nebo bezpečnostních součástí. Při tom se předpokládá, že způsob úpravy používaných strojních zařízení nebo bezpečnostních součástí je v souladu se základními požadavky tohoto nařízení.".

15. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:

"§ 3a

U strojního zařízení [§ 1 odst. 2 písm. a) a b)] určeného k začlenění do jiného strojního zařízení nebo k sestavení s jiným strojním zařízením tak, že vznikne strojní zařízení, na které se vztahuje toto nařízení, se posouzení shody jeho vlastností se základními požadavky neprovádí, pokud výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce vydá o tom prohlášení (§ 5 odst. 3). Toto ustanovení neplatí pro strojní zařízení schopná samostatné funkce [§ 1 odst. 2 písm. a) a b)], pro vyměnitelná přídavná zařízení a bezpečnostní součásti [§ 1 odst. 2 písm. c) a odst. 3].".

16. § 4 zní:

"§ 4

Doklady o použitém způsobu posouzení shody (§ 13 odst. 8 zákona) zahrnují technickou dokumentaci uvedenou v příloze č. 3 k tomuto nařízení, popřípadě dokumenty vydané při posuzování shody autorizovanou osobou. V případech vyplývajících z § 13 odst. 8 zákona dovozce předkládá orgánu dozoru dokumentaci v úředním jazyce státu, ve kterém má výrobek původ, nebo v jazyce, který s orgánem dozoru dohodne.".

17. V § 5 odst. 1 písm. d) se slova "harmonizovaných českých technických norem" nahrazují slovy "technických norem podle § 2 odst. 3", v písmenu e) se za slova "autorizovaná osoba" vkládají slova "[podle § 3 odst. 1 písm. b) a c)]".

18. V § 5 odst. 3 se slova "[příloha č. 2 bod s)]" nahrazují slovy "(§ 3a)".

19. V § 5 odst. 3 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

"e) vyjádření, že strojní zařízení nesmí být uvedeno do provozu, dokud nebude vydáno prohlášení o shodě strojního zařízení, do něhož má být začleněno,".

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

20. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

"§ 5a

(1) U strojních zařízení, která mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství, se namísto vydání prohlášení o shodě umisťuje na výrobku označení CE. Označení CE je možné použít na strojní zařízení [§ 1 odst. 2 písm. a) až c)] tehdy, pokud bylo pro ně vydáno ES prohlášení o shodě podle přílohy č. 6 bodu 1. Pro bezpečnostní součást (§ 1 odst. 3) se označení CE nepoužije a vydává se pro ni ES prohlášení o shodě podle přílohy č. 6 bodu 3.

(2) Označení CE se umisťuje na strojní zařízení zřetelně a viditelně podle bodu 1.7.3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Na strojní zařízení je zakázáno umisťovat označení, která by mohla třetí osoby uvést v omyl, pokud jde o význam a znázornění označení CE. Jakékoli jiné označení může být na strojní zařízení umístěno jen tehdy, pokud tím nebude snížena viditelnost a čitelnost označení CE. Označení CE se týká pouze strojních zařízení uvedených v § 5a odst. 1.

(3) Na veletrzích, výstavách, předváděních apod. lze strojní zařízení nebo bezpečnostní součásti, které nejsou v souladu s ustanoveními toho nařízení, provozovat za předpokladu, že jsou viditelně označené upozorněním na tento nesoulad a sdělením, že nejsou určené k prodeji, dokud nebude výrobcem, popřípadě zplnomocněným zástupcem soulad s tímto nařízením zajištěn. Během předvádění se zajišťují potřebná opatření k ochraně osob.

21. V příloze č. 1 ÚVODNĺ USTANOVENĺ zní:

"a)  Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti se uplatňují pouze tehdy, existuje-li odpovídající nebezpečí u daného strojního zařízení, a to při jeho používání za podmínek předpokládaných výrobcem. V každém případě požadavky 1.1.2, 1.7.3 a 1.7.4 platí pro veškerá strojní zařízení, kterých se týká toto nařízení
b)   Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedené v tomto nařízení jsou závazné. Avšak dosažení cílů určených základními požadavky nemusí být, za daného stavu techniky, vždy možné. V takovém případě je nutné navrhovat a vyrábět strojní zařízení tak, aby se těmto cílům co nejvíce přiblížilo.
c)   Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost jsou seskupeny podle nebezpečí, kterých se týkají.
Strojní zařízení představují řadu nebezpečí, která mohou být uvedena i v několika článcích této přílohy.
Výrobce posoudí tato nebezpečí tak, aby identifikoval ta, která přicházejí v úvahu u jeho stroje.".

22. V příloze č. 1 v nadpisu v bodu 1 se slova "PRO NAVRHOVÁNĺ A VÝROBU STROJNĺCH ZAŘĺZENĺ" zrušují.

23. V příloze č. 1 se za bod 1.1 vkládá bod 1.1.1, který zní:

"1.1.1 Názvosloví

Pro účely tohoto nařízení se dále rozumí:

a)   nebezpečným prostorem každá oblast uvnitř a okolo strojního zařízení, ve které je osoba vystavena nebezpečí, které ohrožuje její zdraví a bezpečnost,
b)   ohroženou osobou každá osoba, která se nachází v nebezpečném prostoru nebo částí těla do tohoto prostoru zasahuje,
c)   obsluhou osoba nebo osoby, které strojní zařízení instalují, obsluhují, seřizují, udržují, čistí, opravují nebo přepravují.".

24. V příloze č. 1 se dosavadní body 1.1.1 až 1.1.4 označují jako body 1.1.2 až 1.1.5.

25. V příloze č. 1 bodu 1.1.2 písm. b) se slova "nebo dovozce" zrušují, slovo "konstrukci" se nahrazuje slovy "při výrobě", v bodu 3 se za slova "opatření přetrvávají" vkládají slova "upozornit na potřebu speciálního výcviku", slovo "upřesnit" se nahrazuje slovem "stanovit" a v písmenu c) se slova "nebo dovozce" zrušují.

26. V příloze č. 1 bodu 1.2.3 se slova "jednu část spouštěcího mechanismu" nahrazují slovy "jediné spouštěcí zařízení".

27. V příloze č. 1 bodu 1.2.5 písm. b) se slovo "spouštění" nahrazuje slovem "pohyby".

28. V příloze č. 1 bodu 1.3.5 se v nadpisu a větě první za slovo "víceúčelové" vkládá slovo "kombinované".

29. V příloze č. 1 bodu 1.3.8.2 písm. b) se slova "místně ovládaná" nahrazují slovy "dálkově ovládaná".

30. V příloze č. 1 bodu 1.4.1 písm. e) se slova "výrobní proces" nahrazují slovy "sledování výrobního procesu".

31. V příloze č. 1 bodu 1.4.2.2 písm. a) se za slova "Pohyblivé ochranné kryty" vkládají slova "typ A" a v písmenu b) se za slova "Pohyblivé ochranné kryty" vkládají slova "typ B".

32. V příloze č. 1 bodu 1.5.1 se na konci doplňuje tato věta: "Zvláštní právní předpisy platné pro elektrická zařízení navržená pro použití v určitém rozsahu napětí je nutno uplatnit i na strojní zařízení, která jsou určena pro tento rozsah napětí.".

33. V příloze č. 1 bodu 1.5.10 se za slova "redukován na" vkládá slovo "neškodnou" a na konci věty se zrušují slova "tak nízkou, jaká je rozumně dosažitelná".

34. V příloze č. 1 bodu 1.5.14 se slovo "umožňují" nahrazuje slovy "zabrání tomu" a slovo "nemohly" se nahrazuje slovem "mohly".

35. V příloze č. 1 bodu 1.6.2 se věta "Části strojního zařízení, kde se osoby pohybují nebo stojí, je třeba navrhovat a vyrábět tak, aby se zabránilo pádům." zrušuje.

36. V příloze č. 1 bodu 1.6.4 se slova "musí existovat možnost jej provádět" nahrazují slovy "musí být možné provádět jej".

37. V příloze č. 1 bod 1.6.5 zní:

"1.6.5 Strojní zařízení musí být navrženo a vyrobeno tak, aby bylo možné čistit vnitřní části, které obsahovaly nebezpečné látky nebo přípravky (nebo obojí), aniž by bylo zapotřebí do nich vstupovat, a rovněž musí být umožněno nezbytné odblokování zvenčí. Není-li zcela možné vyloučit vstup do strojního zařízení, musí se učinit konstrukční opatření umožňující provádět čištění za minimálního nebezpečí.".

38. V příloze č. 1 bodu 1.7.0 se v názvu slovo "sdělovače" nahrazuje slovem "zařízení" a na konci druhé věty se zrušují slova "tj. zejména musí odpovídat dané funkci a jejich počet nesmí být příčinou nadměrné psychické zátěže".

39. V příloze č. 1 bodu 1.7.2 se v poslední větě zrušuje tečka a doplňují se tato slova: "a na žádost musí být doplněna v jazycích, kterým obsluha rozumí.".

40. V příloze č. 1 bodu 1.7.3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: "b) označení CE pro výrobky mající původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství,".Dosavadní písmena b), c) a d) se označují jako písmena c), d) a e).

41. V příloze č. 1 bodu 1.7.4 písm. a) odst. 4 se zrušují slova "instalace nebo montáže nebo obojího", za slovo "odděleně" se vkládají slova "- montáže, demontáže,", v odstavci 5 se slovo "pokynů" nahrazuje slovem "pokyny" a v odstavci 6 se slova "nářadí, které je součástí dodávky strojního zařízení" nahrazují slovy "nástrojů, které mají být ke stroji připojeny".

42. V příloze č. 1 bodu 1.7.4 písm. b) se slova "Návod k používání v českém jazyce musí být dodán spolu se strojním zařízením." nahrazují slovy "Návod k používání musí být vypracován výrobcem, popřípadě zplnomocněným zástupcem nebo dovozcem v českém jazyce nebo v jednom z jazyků členských států Evropského společenství. Při uvádění do provozu musí být strojní zařízení opatřeno překladem návodu v jazyce nebo jazycích země, kde se má strojní zařízení používat, a návodem k používání v původním jazyce. Tento překlad musí vypracovat buď výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce nebo osoba uvádějící strojní zařízení na trh v dané jazykové oblasti. Výjimku z tohoto požadavku tvoří návod k údržbě určený pro odborné pracovníky zaměstnávané výrobcem, popřípadě zplnomocněným zástupcem. Ten může být sepsán pouze v českém jazyce nebo v jednom z jazyků Evropského společenství, kterému tito pracovníci rozumí.".

43. V příloze č. 1 bodu 1.7.4 písm. c) se slovo "diagramy" nahrazuje slovem "schémata" a text v závorce na konci věty se zrušuje.

44. V příloze č. 1 bodu 1.7.4 písm. d) se slova "Obchodní literatura" nahrazují slovy "Jakákoliv dokumentace".

45. V příloze č. 1 bodu 1.7.4 písm. e) se slova "druhu a množství" nahrazují slovy "druh a hmotnost".

46. V příloze č. 1 bodu 1.7.4 písm. f) bodu 3 větě třetí se slova "nemohou být" nahrazují slovy "nejsou" a slova "harmonizované české technické normy" se nahrazují slovy "technické normy podle § 2 odst. 3".

47. V příloze č. 1 bodu 1.7.4 písm. g) se slova "nebo dovozce" zrušují.

48. V příloze č. 1 bodu 2.1 písm. a) větě první se slova "části strojního zařízení" nahrazují slovem "materiály", za slova "ve styku" se vkládají slova "s potravinami" a slovo "hygienických" se nahrazuje slovem "právních". V druhé větě se slovo "části" nahrazuje slovem "materiály".

49. V příloze č. 1 bodu 2. 1 písm. c) větě první se slova "montážní celky musí být navrhovány" nahrazují slovy "spojování částí musí být navrhováno" a druhá věta zní: "Mělo by být zhotoveno přednostně svařováním nebo souvislým lepením.".

50. V příloze č. 1 bodu 2.2 písm. a) se slova "úchopnou nebo" zrušují.

51. V příloze č. 1 bodu 2.3 písm. d) se za slovo "používáním" vkládají slova "válcových frézovacích nástrojů" a slova "kruhového průřezu" se zrušují.

52. V příloze č. 1 bodu 3 se na konci druhé věty slovo "přestávkami" nahrazuje slovy "prací na pevných stanovištích", ve větě čtvrté se zrušují slova "být provedeny" a za slova "strojního zařízení" se vkládají slova "výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce provést nebo nechat provést".

53. V příloze č. 1 bodu 3.3.1 se slova "pohybů (rázů)" nahrazují slovem "nárazů".

54. V příloze č. 1 bodu 3.3.3 nadpis zní: "Zastavování".

55. V příloze č. 1 bodu 3.3.4 se slova "zařízení ovládaná pěším řidičem musí být navržena" nahrazují slovy "systém strojního zařízení ovládaného pěším řidičem musí být navržen" a slovo "snižovala" se nahrazuje slovem "snižoval".

56. V příloze č. 1 bodu 3.4.1 větě první se za slova "pohyb strojního zařízení" vkládají tato slova: "z klidové polohy".

57. V příloze č. 1 bodu 3.4.3 větě třetí se za slovem "musí" zrušují slova "být provedeny", za slova "typu konstrukce" se vkládá slovo "výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce provést nebo nechat provést" a za slova "opatřeny" vkládá slovo "následující".

58. V příloze č. 1 bodu 3.4.3 písmeno a) zní:"a) pásové nebo kolové nakladače,".

59. V příloze č. 1 bodu 3.4.3 písmeno c) zní:"c) pásové nebo kolové traktory,".

60. V příloze č. 1 bodu 3.4.3 písmeno d) zní:"d) shrnovače - s nakládáním i bez nakládání (skrejpry),".

61. V příloze č. 1 bodu 3.4.3 písmeno e) zní:"e) srovnávače (grejdry),".

62. V příloze č. 1 bodu 3.4.3 písmeno f) zní:"f) kloubové dampry.".

63. V příloze č. 1 bodu 3.4.4 se zrušují slova "být provedeny" a za slova "typu konstrukce" se vkládají tato slova: "výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce provést nebo nechat provést".

64. V příloze č. 1 bodu 3.4.6 se slova "vlečným (spojovacím)" nahrazují slovy "tažným nebo závěsným" a slova "přenášející zatížení na zem" se nahrazují slovy "uzpůsobenou zatížení a podkladu.".

65. V příloze č. 1 bodu 3.4.8 se číslice "1.3.8" nahrazuje číslicemi "1.3.8.1".

66. V příloze č. 1 bodu 3.5.3 se za slovo "postřikování" vkládají slova "předmětných produktů" a slovo "materiálů" se zrušuje.

67. V příloze č. 1 bodu 3.6.1 věta třetí zní: "Bez dotčení požadavků, které je třeba dodržovat při provozu na pozemních komunikacích, musí mít strojní zařízení s jedoucím řidičem následující vybavení." V písmenu b) se slova "výrobcem nebo dovozcem" zrušují.

68. V příloze č. 1 bodu 3.6.2 větě první se za slova "uvedené v" vkládá slovo "bodu".

69. V příloze č. 1 bodu 3.6.3 větě první se za slova "uvedených v" vkládá slovo "bodu" a v písmenu a) se slova "harmonizovaných českých technických norem" nahrazují slovy "technických norem podle § 2 odst. 3".

70. V příloze č. 1 bodu 4.1.2.1 se slova "se musí pro každý typ příslušného motorového vozíku provést zkouška stability na naklápěcí plošině nebo zkouška obdobná" nahrazují slovy "pro každý typ příslušného motorového vozíku výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce provede nebo nechá provést zkoušku stability na naklápěcí plošině nebo zkoušku obdobnou".

71. V příloze č. 1 bodu 4.1.2.3 větě první se slova "při používání nebo" zrušují, za slovy "určených výrobcem" se zrušuje slovo "a" a za slova "při instalaci a" se vkládá slovo "při".

72. V příloze č. 1 bodu 4.1.2.4 větě první se slovo "kotoučů" zrušuje, ve druhé větě se zrušují slova "a kladky" a za slova "Bubny" se vkládá slovo "a", ve třetí větě se slovo "pět" nahrazuje číslicí "5", ve čtvrté větě se slovo "čtyři" nahrazuje číslicí "4", v poslední větě se slova "musí být" nahrazují slovy "výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce" a slovo "provedeny" se nahrazuje slovy "provede nebo nechá provést příslušné zkoušky".

73. V příloze č. 1 bodu 4.1.2.5 písm. a) se slovo "pěti" nahrazuje číslicí "5".

74. V příloze č. 1 bodu 4.1.2.5 písm. b) se slovo "krátkočlánkové" nahrazuje slovy "z krátkých článků" a slovo "čtyři" se nahrazuje číslicí "4".

75. V příloze č. 1 bodu 4.1.2.5 písm. c) se v poslední větě za slova "a nekonečných smyček" vkládají slova "stejně jako".

76. V příloze č. 1 bodu 4.1.2.5 písm. d) se slovo "čtyři" nahrazuje číslicí "4".

77. V příloze č. 1 bodu 4.1.2.5 písm. f) se slova "musí být u každého typu součástí uvedených v a), b), c) a d) provedeny příslušné zkoušky" nahrazují slovy "výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce u každého typu součástí uvedených v písmenech a), b), c) a d) provede nebo nechá provést příslušné zkoušky".

78. V příloze č. 1 bodu 4.1.2.6 písm. a) se za slovo "osazeno" vkládá slovo "ovládacími", v písmenu d) se slovo "dovoluje" nahrazuje slovem "vyžaduje".

79. V příloze č. 1 bodu 4.2.1 v názvu se slovo "Ovládače" nahrazuje slovem "Ovládání".

80. V příloze č. 1 bodu 4.2.1.3 se slovo "nákladu" nahrazuje slovem "břemene".

81. V příloze č. 1 bodu 4.2.4 větě první se slova "musí být učiněna" nahrazují slovy "výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce provádí". Ve třetí větě se slovo "dovozce" nahrazuje slovy "zplnomocněného zástupce nebo dovozce".

82. V příloze č. 1 bodu 4.3.1 větě první se slova "s uvedenými údaji" nahrazují slovy "se jménem výrobce, popřípadě zplnomocněného zástupce nebo dovozce a s odkazem na příslušný certifikát", slova "harmonizovanými českými technickými normami" se nahrazují slovy "technickými normami podle § 2 odst. 3" a v písmenu a) se slovo ", , popřípadě dovozcem" nahrazuje slovy ", , popřípadě zplnomocněným zástupcem nebo dovozcem".

83. V příloze č. 1 bodu 4.3.2 se doplňuje písmeno d), které zní:"d) označení CE pro výrobky mající původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství.".

84. V příloze č. 1 bodu 4.3.3 větě první se za slova "stanovených v" vkládá slovo "bodu", v předposlední větě se zrušují slova "nebo podpěrami".

85. V příloze č. 1 bodu 4.4.2 větě první a v odstavci 1 písm. a) se slovo "části" nahrazuje slovem "bodu".

86. V příloze č. 1 bodu 5.4 větě druhé se slovo "mechanických" nahrazuje slovem "mechanizovaných".

87. V příloze č. 1 bodu 5.6 se věta "Pokud se jedná o strojní zařízení obsahující vysoce hořlavé součásti, vybavuje se strojní zařízení zabudovaným hasicím systémem." nahrazuje větou "Ustanovení bodu 3.5.2 písm. b) je závazné pro strojní zařízení obsahující vysoce hořlavé části.".

88. V příloze č. 1 bodu 6.1.1 se slovo "osob" zrušuje.

89. V příloze č. 1 bodu 6.1.2 se za slova "musí být" vkládá slovo "zpravidla".

90. V příloze č. 1 bodu 6.1.3 v názvu se slovo "Překročení" nahrazuje slovem "Kontrola".

91. V příloze č. 1 bodu 6.2.1 písm. a) se slova "vůči strojnímu zařízení" zrušují, za slovo "kabiny" se vkládají slova "vůči strojnímu zařízení" a v písmenu b) se za slova "musí být" vkládají slova "při provozu".

92. V příloze č. 1 bodu 6.2.2 se slova "v poloze jiné než je klidová poloha" nahrazují slovy "do jiné než klidové polohy".

93. V příloze č. 2 písm. a) se slovo "zvedání" nahrazuje slovem "zdvihání" a slova v závorce se zrušují, v písmenu b) se slova "strojní zařízení používaná ve zdravotnictví jako prostředek zdravotnické techniky" nahrazují slovy "zdravotnické prostředky".

94. V příloze č. 2 písm. e) se slova "únik radionuklidů" nahrazují slovy "emisi radionuklidů".

95. V příloze č. 2 písmeno i) zní:"i) dopravní prostředky, např. vozidla a jejich přípojné dopravní prostředky, letadla a plavidla, určené výhradně k přepravě cestujících železniční, silniční, leteckou nebo vodní dopravou, stejně jako dopravní prostředky určené k přepravě zboží železniční, silniční, leteckou nebo vodní dopravou; nejsou vyloučena vozidla používaná v průmyslu těžby nerostů,".

96. V příloze č. 2 písmeno l) zní:"l) zemědělské a lesnické traktory. Zemědělským nebo lesnickým traktorem se rozumí jakékoli motorové vozidlo vybavené koly nebo pásy, které má alespoň dvě nápravy, jehož hlavní funkcí je tažná síla a které je zvláště konstruováno pro tažení, tlačení, nesení nebo pohon určitého nářadí, strojů nebo přípojných vozidel určených pro užití v zemědělství nebo lesnictví. Může být vybaveno pro přepravu nákladů a osob. Toto nařízení se vztahuje pouze na traktory podle uvedené definice, které jsou vybaveny pneumatikami, mají nejméně dvě nápravy a maximální konstrukční rychlost od 6 km/h do 40 km/h,".

97. V příloze č. 2 písm. m) se slova "nebo policejní účely, nebo pro požární ochranu" nahrazují slovy "účely nebo pro účely zajištění veřejného pořádku".

98. V příloze č. 2 se písmeno s) zrušuje.

99. V příloze č. 3 se slova "harmonizovaných českých technických norem" nahrazují slovy "technických norem podle § 2 odst. 3", slova "harmonizovanou českou technickou normou" se nahrazují slovy "technickou normou podle § 2 odst. 3".

100. V příloze č. 3 bodu 1) písm. e) se za slovo "výrobce" vkládají slova ", , popřípadě zplnomocněného zástupce".

101. V příloze č. 3 bodu 1) písm. f) se v druhém řádku za slovo "výrobcem" doplňují slova " , popřípadě zplnomocněným zástupcem" a ve třetím řádku se za slovo "výrobce" doplňují slova " , popřípadě zplnomocněný zástupce".

102. V příloze č. 3 se na konci bodu 2) doplňuje tato věta: "Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce provádí nezbytná vyhodnocování nebo zkoušky na součástech, příslušenství nebo i na kompletním strojním zařízení, aby se ujistil, že strojní zařízení, jak je navrženo a vyrobeno, je schopno bezpečné instalace a uvedení do provozu." a za bod 2) se doplňují body 3) a 4), které znějí: 

"3)  Dokumentace uvedená v odstavci 1 nemusí být trvale k disposici, ale je nutné ji sestavit a zpřístupnit v přiměřeném čase. Nemusí obsahovat podrobné výkresy nebo další upřesňující informace týkající se částí použitých při výrobě strojního zařízení, pokud jejich znalost není nezbytná k ověření shody se základními požadavky nařízení vlády. U výrobků majících původ v členských státech Evropského společenství se zmíněná dokumentace vyhotovuje v jednom z úředních jazyků Evropského společenství, s výjimkou návodů k používání strojního zařízení.
4)   Nepředložení dokumentace na řádně odůvodněný požadavek orgánu dozoru (§ 18 zákona) může být dostatečným podkladem ke zpochybnění předpokladu shody strojního zařízení s požadavky tohoto nařízení.".

103. V příloze č. 4 bodech 1.1, 1.2 a 1.3 se slova "Kotoučové pily" nahrazují slovem "Pily" a v bodu 14. se slovo "univerzálními" nahrazuje slovem "křížovými" a slovo "části" slovem "bodu".

104. V příloze č. 5 nadpis zní:

"ES PŘEZKOUŠENĺ TYPU".

105. V příloze č. 5 bodu 1) se slova "přezkoušení typu" nahrazují slovy "ES přezkoušení typu".

106. V příloze č. 5 bodu 2) věta první zní: "Žádost o ES přezkoušení typu, kterou výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce podává u autorizované osoby, obsahuje:". V písmenu a) se slovo "dovozci" nahrazuje slovy "zplnomocněném zástupci nebo dovozci".

107. V příloze č. 5 bodu 2) písm. b) se za slovo "doplněné" vkládá slovo " , popřípadě".

108. V příloze č. 5 bod 4) zní:

"4) Pokud výrobek splňuje odpovídající ustanovení tohoto nařízení a má původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství, vydá autorizovaná osoba certifikát ES přezkoušení typu, pro výrobky s jiným původem vydá certifikát typu. Vydaný certifikát doručí žadateli. V uvedených certifikátech jsou závěry ES přezkoušení typu a podmínky jejich vydání. K těmto certifikátům se rovněž přikládají výkresy a popisy nutné pro identifikaci vzorku.".

109. V příloze č. 5 bod 5) zní:

"5) Veškerá dokumentace a korespondence týkající se postupů při ES přezkoušení typu se vypracovává v českém jazyce nebo v úředním jazyce členského státu, kde je subjekt notifikován, popřípadě v jazyce, na kterém se subjekt a autorizovaná osoba dohodnou.".

110. V příloze č. 5 se za bod 5) vkládají nové body 6), 7) a 8), které znějí: 

"6)  Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce informuje autorizovanou osobu, u které byla posouzena shoda postupem uvedeným v § 3 odst. 1 písm. b) nebo c) o všech změnách, i nepatrných, které provedl nebo hodlá provést na strojním zařízení, k němuž se schválený vzorek vztahuje. Autorizovaná osoba přezkoumá tyto změny a informuje výrobce, popřípadě zplnomocněného zástupce nebo dovozce, zda certifikáty podle přílohy č. 5 bodu 4) zůstávají v platnosti.
7)   Autorizovaná osoba, která odmítne vystavit certifikát podle přílohy č. 5 bodu 4) informuje o tom ostatní osoby autorizované k činnostem podle tohoto nařízení a Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Úřad").
8)   Autoriovaná osoba, která zruší certifikát podle přílohy č. 5 bodu 4) informuje o tom Úřad a uvede důvody svého rozhodnutí.".

111. V příloze č. 5 se doplňuje bod 9), který zní: "9) Autorizovaná osoba, která odmítne vystavit certifikát, informuje o tom příslušné osoby notifikované v Evropském společenství. Úřad o tom informuje ostatní členské státy a Komisi a uvede důvody tohoto rozhodnutí.".

112. Doplňují se přílohy č. 6 a 7, které znějí:

"Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 170/1997 Sb.

PROHLÁŠENĺ PRO STROJNĺ ZAŘĺZENĺ A BEZPEČNOSTNĺ SOUČÁSTI

1. Obsah ES prohlášení o shodě strojního zařízení

ES prohlášení o shodě obsahuje tyto údaje:

a)   název a adresu výrobce (obchodní název a úplná adresa; zplnomocnění zástupci rovněž uvádějí obchodní název a adresu výrobce),
b)   popis strojního zařízení (uvede se typ, značka, výrobní číslo apod.),
c)   veškerá příslušná ustanovení, která strojní zařízení splňuje,
d)   připadá-li to v úvahu, název a adresu autorizované osoby a číslo certifikátu ES přezkoušení typu,
e)   připadá-li to v úvahu, název a adresu autorizované osoby, které byla zaslána dokumentace podle § 3 písm. c) bodu 1,
f)   připadá-li to v úvahu, název a adresu autorizované osoby, která provedla ověření podle § 3 písm. c) bodu 2,
g)   připadá-li to v úvahu, odkaz na technické normy podle § 2 odst. 3,
h)   připadá-li to v úvahu, použité národní technické normy a specifikace,
i)   identifikaci osoby mající zmocnění k podpisu za výrobce, popřípadě zplnomocněného zástupce.

Toto prohlášení je sepsáno ve stejném jazyce jako originál návodu k používání [viz příloha č. 1 bod 1.7.4 písm. b)] a je napsáno buď na stroji nebo tiskacími písmeny rukou. Je opatřeno překladem do jednoho z úředních jazyků země, v níž má být strojní zařízení používáno. Tento překlad je vyhotoven podle stejných podmínek, jaké platí pro překlad návodu k používání.

2. Obsah prohlášení výrobce, popřípadě zplnomocněného zástupce (§ 3a)

Prohlášení obsahuje tyto údaje:

a)   název a adresu výrobce, popřípadě zplnomocněného zástupce,
b)   popis strojního zařízení nebo jeho částí,
c)   připadá-li to v úvahu, název a adresu autorizované osoby a číslo certifikátu ES přezkoušení typu,
d)   připadá-li to v úvahu, název a adresu autorizované osoby, které byla předána dokumentace podle § 3 písm. c) bodu 1,
e)   připadá-li to v úvahu, název a adresu autorizované osoby, která provedla ověření podle § 3 písm. c) bodu 2,
f)   připadá-li to v úvahu, odkaz na technické normy podle § 2 odst. 3,
g)   vyjádření, že strojní zařízení nesmí být uvedeno do provozu, dokud nebude vydáno prohlášení o shodě strojního zařízení, do něhož má být začleněno, s ustanoveními tohoto nařízení,
h)   identifikaci podpisující osoby.

3. Obsah ES prohlášení o shodě pro bezpečnostní součásti uváděné na trh samostatně

ES prohlášení o shodě obsahuje tyto údaje:

a)   název a adresu výrobce, popřípadě zplnomocněného zástupce (obchodní jméno, úplná adresa),
b)   popis bezpečnostní součásti (značka výrobce, typ, výrobní číslo, pokud existuje, atd.),
c)   bezpečnostní funkci plněnou bezpečnostní součástí, pokud není zřejmá z popisu,
d)   připadá-li to v úvahu, název a adresu autorizované osoby a číslo certifikátu ES přezkoušení typu,
e)   připadá-li to v úvahu, název a adresu autorizované osoby, které byla předána dokumentace podle § 3 písm. c) bodu 1,
f)   připadá-li to v úvahu, název a adresu autorizované osoby, která provedla ověření podle § 3 písm. c) bodu 2,
g)   připadá-li to v úvahu, odkaz na technické normy podle § 2 odst. 3,
h)   připadá-li to v úvahu, použité národní technické normy a specifikace,
i)   identifikaci osoby mající zmocnění k podpisu za výrobce nebo za zplnomocněného zástupce.

Toto prohlášení je sepsáno ve stejném jazyce jako originál návodu k používání [viz příloha č. 1 bod 1.7.4 písm. b)] a je napsáno buď na stroji nebo tiskacími písmeny rukou. Je opatřeno překladem do jednoho z úředních jazyků země, v níž má být strojní zařízení používáno. Tento překlad je vyhotoven podle stejných podmínek, jaké platí pro překlad návodu k používání.

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 170/1997 Sb.

PODMĺNKY AUTORIZACE

Podmínkami autorizace podle § 11 odst. 2 zákona jsou

1. Autorizovanou osobou, jejím vedoucím a pracovníky odpovědnými za provádění ověřovacích zkoušek nesmí být konstruktér, výrobce, dodavatel nebo ten, kdo provádí instalaci ověřovaného strojního zařízení, ani zplnomocněný zástupce některé z těchto stran. Nesmějí se podílet ani přímo ani jako zplnomocnění zástupci na konstrukčním návrhu, výrobě, uvádění na trh nebo na údržbě strojního zařízení. To však nevylučuje možnost výměny technických informací mezi výrobcem a autorizovanou osobou.

2. Autorizovaná osoba a její pracovníci provádějí ověřovací zkoušky na nejvyšším stupni profesionality a technické způsobilosti a nesmějí být vystaveni žádným tlakům, zejména finančním, které by mohly ovlivnit jejich rozhodování nebo výsledky kontrol, zvláště od osob nebo skupin osob se zájmem na výsledcích ověřování.

3. Autorizovaná osoba musí mít k dispozici nezbytný okruh pracovníků a vlastní potřebné vybavení, aby mohla řádně provádět administrativní a technické úkony spojené s ověřováním. Musí mít rovněž přístup k zařízení nezbytnému pro zvláštní ověřování.

4. Zaměstnanci odpovědní za ověřování musí mít

a)   odpovídající technické a odborné vzdělání,
b)   dostatečné znalosti o požadavcích zkoušek, které provádějí, a dostatečné praktické zkušenosti z takových zkoušek,
c)   schopnost vystavovat certifikáty a vypracovávat zprávy a protokoly požadované pro doložení provedených zkoušek.

5. Autorizovaná osoba musí zaručit nestrannost pracovníků provádějících ověřování. Jejich odměňování nesmí záviset na počtu provedených zkoušek nebo na výsledcích těchto zkoušek.

6. Autorizovaná osoba je povinna uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu (§ 11 odst. 3 zákona).

7. Pracovníci autorizované osoby musí být vázáni zachováním mlčenlivosti o všech informacích získaných při činnosti autorizované osoby podle tohoto nařízení.".

Čl. II

Do jednoho roku po nabytí účinnosti tohoto nařízení lze u výrobků, které nejsou určeny pro uvedení na trh Evropského společenství, namísto označení výrobku podle § 5a odst. 1 vydávat prohlášení o shodě podle § 5 odst. 1.

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení Protokolu k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv s výjimkou § 1 odst. 4 a bodu 9 přílohy č. 5, které nabývají účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii.

Předseda vlády:
v z. JUDr. Rychetský v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Grégr v. r.

E-shop

Oddlužení v právním řádu ČR

Oddlužení v právním řádu ČR

Petr Smolík - C. H. Beck

Publikace nabízí podrobný výklad institutu oddlužení v rámci českého insolvenčního práva, v němž představuje významný způsob řešení úpadku dlužníka, na jehož úspěšném průběhu mají zájem jak dlužník, tak jeho věřitelé. Seznamuje s průběhem řízení od jeho počátku, který bývá pro ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zákon o účetnictví s komentářem s účinností od 1. 1. 2020

Zákon o účetnictví s komentářem s účinností od 1. 1. 2020

Magdalena Králová, Miloslav Hejret - GRADA Publishing, a. s.

Zákon o účetnictví prochází standardními novelizacemi, v této publikaci naleznete úplné znění zákona účinné od 1. 1. 2020, doplněné úvodním komentářem prezidentky Svazu účetních ČR Magdaleny Králové a viceprezidenta Svazu účetních ČR Miloslava Hejreta. Oba autoři zastupují účetní ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách

Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách

Milan Hulmák - C. H. Beck

Může soud změnit cenu, za kterou si spotřebitel objednal službu nebo koupil zboží? Může říci, že spotřebitel není povinen za plnění podnikatele nic platit? To jsou otázky, na které se snaží autor odpovědět v této knize. Cílem je přinést základní přehled možností obsahové kontroly ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.