Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


282

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 3. července 2000,

kterým se mění nařízení vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11, 12 a 13 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, se mění takto:

1. V § 1 se vkládá nový odstavec 1, který včetně poznámek pod čarou č. 1) a 2) zní:

"(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) a s mezinárodní smlouvou2) stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.


1)   Směrnice Rady 89/336/EHS z 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se elektromagnetické kompatibility, ve znění směrnice Rady 91/263/EHS, směrnice Rady 92/31/EHS a směrnice Rady 93/68/EHS.
2)   Protokol k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků.".

Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.

2. V § 1 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

"e) za oprávněnou osobu osoba, která je rozhodnutím o autorizaci oprávněna k vydávání technických zpráv a certifikátů, splňující podmínky uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení,".Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

3. V § 1 odst. 2 písmeno f) zní:

"f) za ES certifikát o přezkoušení typu dokument, který vydává autorizovaná osoba (§ 11 zákona) na základě ES přezkoušení typu a v němž potvrzuje, že typ zkoušeného přístroje, majícího původ v členských státech Evropského společenství nebo v České republice, vyhovuje ustanovením tohoto nařízení, která se na něj vztahují. U přístrojů majících původ v jiných státech vydává autorizovaná osoba certifikát typu.".

4. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Pokud jsou technické požadavky na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility stanoveny pro určité přístroje i jinými nařízeními, toto nařízení se pro tyto přístroje nepoužije.".

5. Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 3), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

6. V § 3 odst. 2 se za slovo "příloze" vkládají slova "č. 1".

7. V § 3 odst. 3 se slova "(§ 4 odst. 4 zákona)" nahrazují slovy "a určenými normami (§ 4a odst. 1 zákona) nebo zahraničními technickými normami přejímajícími ve státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu".

8. V § 4 odst. 1 se slova "harmonizovanými českými technickými normami (§ 4 odst. 4 zákona)" nahrazují slovy "technickými normami podle § 3 odst. 3".

9. V § 4 odstavec 2 zní:

"(2) U přístrojů, jejichž vlastnosti nejsou v souladu s technickými normami podle § 3 odst. 3, nebo pokud takové normy nekonkretizují všechny základní požadavky, které se na dané přístroje vztahují, vypracuje výrobce soubor technické dokumentace, který musí popisovat přístroj, musí uvádět postupy použité k zajištění shody přístroje s požadavky na ochranu uvedenými v § 3 a musí rovněž obsahovat buď technickou zprávu nebo certifikát vydané oprávněnou osobou.".

10. V § 4 odst. 3 se slova "telekomunikačních koncových zařízení a" včetně poznámky pod čarou č. 2) zrušují, slova "certifikát typu" se nahrazují slovy "ES certifikát o přezkoušení typu nebo certifikát typu podle § 1 odst. 2 písm. f)" a slova "orgánem státní správy" se nahrazují slovy "správním úřadem".Dosavadní poznámka pod čarou č. 3) se označuje jako poznámka pod čarou č. 4), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

11. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Posouzení shody podle odstavců 1 a 3, uschovávání dokladů podle § 5 a označování přístroje podle § 7a může zajistit výrobcem zplnomocněná osoba se sídlem, místem podnikání nebo bydlištěm v členských státech Evropského společenství (dále jen "zplnomocněný zástupce").".

12. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:

"§ 4a

Toto nařízení se nepoužije, pokud by bránilo přijetí

a)   opatření týkajících se uvedení do provozu a užívání přístroje určeného pro specifické umístění a zaměřených na překonání existujících nebo předpokládaných problémů s elektromagnetickou kompatibilitou,
b)   opatření týkajících se instalace přístroje zaměřeného na ochranu veřejných telekomunikačních sítí nebo přijímacích nebo vysílacích stanic užívaných pro bezpečnostní účely.".

13. § 5 zní:

"§ 5

Doklady o použitém způsobu posouzení shody (§ 13 odst. 8 zákona) zahrnují technickou dokumentaci a v případě použití postupu posouzení shody podle § 4 odst. 2 dokumenty vydané při posuzování shody oprávněnou osobou a při použití postupu posouzení shody podle § 4 odst. 3 dokumenty vydané při posuzování shody autorizovanou osobou nebo doklady vydané správním úřadem. V případech vyplývajících z § 13 odst. 8 zákona dovozce předkládá orgánu dozoru dokumentaci v úředním jazyce státu, ve kterém má výrobek původ, nebo v jazyce, který s orgánem dozoru dohodne.".

14. § 6 se zrušuje.

15. V § 7 odst. 1 písm. e) se slova "harmonizovaných českých technických norem" nahrazují slovy "technických norem podle § 3 odst. 3.".

16. V § 7 odst. 1 písmeno f) zní:

"f) pokud byl vydán stanovený dokument [technická zpráva, certifikát podle § 1 odst. 2 písm. e) nebo certifikát typu podle § 1 odst. 2 písm. f)], údaje o osobě, která tento dokument vydala (obchodní jméno osoby, sídlo, identifikační číslo), číslo a datum vydání dokumentu, popřípadě doba jeho platnosti a identifikační údaje o správním úřadu, pokud vydal doklad stanovený právními předpisy,".

17. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně poznámky pod čarou č. 5) zní:

"§ 7a

(1) U přístrojů, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství a které splňují požadavky podle tohoto nařízení, výrobce nevypracovává prohlášení o shodě podle § 7, ale umisťuje na přístroj označení CE5) a vypracovává ES prohlášení o shodě podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. Označení CE se umisťuje na každý přístroj nebo, pokud to není možné, na obal, návod k použití nebo záruční list.

(2) Na přístroji, jeho obalu, návodu k použití nebo záručním listu může být umístěno i jiné přípustné označení než označení CE, jen pokud tím nebude snížena viditelnost a čitelnost označení CE.

(3) Podléhají-li přístroje též jiným nařízením vlády, která se týkají jiných požadavků a rovněž stanovují umístění označení CE, vyjadřuje označení CE shodu též s ustanoveními těchto jiných nařízení vlády.

(4) Jestliže však jedno nebo několik těchto nařízení vlády po přechodnou dobu připouští, aby výrobce zvolil, kterým ustanovením se bude řídit, pak označení CE znamená shodu pouze s těmi ustanoveními nařízení vlády, která výrobce použil. V tomto případě musí být v průvodní dokumentaci, upozorněních nebo návodech, požadovaných těmito nařízeními vlády a přiložených k příslušnému přístroji, uveden seznam použitých nařízení vlády.


5)  Nařízení vlády č. 291 /2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.".

18. Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1 a její označení zní: "Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 169/1997 Sb.".

19. V příloze č. 1 větě první se za slovo "používání" vkládá slovo "zejména".

20. V příloze č. 1 větě předposlední se slova "harmonizovaným českým technickým normám" nahrazují slovy "technickým normám podle § 3 odst. 3".

21. Za přílohu č. 1 se doplňují přílohy č. 2 a 3, které včetně poznámky pod čarou č. 6) znějí:

"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 169/1997 Sb.

ES PROHLÁŠENĺ O SHODĚ

ES prohlášení o shodě obsahuje

a)   popis přístroje, na který se vztahuje,
b)   odkaz na technické specifikace [§ 2 písm. f) bod 1 zákona], podle nichž je shoda prohlášena, a kde to připadá v úvahu, odkaz na právní předpisy6) související se zajištěním shody přístroje s ustanoveními tohoto nařízení,
c)   identifikační údaje o podepsané osobě, která je zplnomocněna přijímat závazky jménem výrobce nebo zplnomocněného zástupce,
d)   kde to připadá v úvahu, odkaz na ES certifikát o přezkoušení typu, vydaný autorizovanou osobou.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 169/1997 Sb.

PODMĺNKY AUTORIZACE

Podmínkami autorizace podle § 11 odst. 2 zákona jsou

1. Potřebné personální vybavení a nezbytné prostředky a vybavení.

2. Odborná způsobilost a profesionální bezúhonnost pracovníků.

3. Nezávislost zaměstnanců a technických pracovníků, kteří provádějí zkoušky, připravují zprávy, vydávají certifikáty a provádějí ověřování podle tohoto nařízení, vůči všem subjektům přímo nebo nepřímo zainteresovaným na dotyčném výrobku.

4. Zachování mlčenlivosti zaměstnanců autorizované osoby o skutečnostech, o nichž se dozvídají při činnosti autorizované osoby podle tohoto nařízení.

5. Pojištění odpovědnosti za škodu (§ 11 odst. 3 zákona).


6) Vyhláška č. 390/1992 Sb., o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic.".

Čl. II

Po dobu jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto nařízení lze u výrobků, které nejsou určeny pro uvedení na trh Evropského společenství, namísto § 7a použít § 7.

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení Protokolu k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, s výjimkou § 4 odst. 4, který nabývá účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii.

Předseda vlády:
v z. JUDr. Rychetský v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Grégr v. r.

E-shop

První zkušenosti s EET - elektronickou evidencí tržeb

První zkušenosti s EET - elektronickou evidencí tržeb

Tomáš Hajdušek, Milan Vodička - Wolters Kluwer, a. s.

Účelem publikace je podat jejím čtenářům ucelenou informaci o elektronické evidenci tržeb, a to nejen z hlediska legislativní úpravy a stanovené metodiky, ale zejména z hlediska konkrétních praktických kroků a postupů při jejím zavádění ve firmách a provozu v praxi. Snahou autorů ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Sbírka příkladů z mezinárodního práva soukromého

Sbírka příkladů z mezinárodního práva soukromého

Petr Dobiáš, Zdeněk Kučera, Tomáš Mach, Bohumil Poláček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka umožňuje čtenáři aplikovat teoretické vědomosti z mezinárodního práva soukromého na praktické situace. Sbírka obsahuje sedm příkladů, které vycházejí z vnitrostátní úpravy, unijních předpisů (např. Brusel I, Řím I) a z mezinárodních úmluv. Tyto příklady jsou řešeny ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech

Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech

JUDr. Bořivoj Šubrt, Mgr. Michal Vrajík - Anag, spol. s r. o.

Po dlouhé době přichází na trh samostatná publikace k problematice skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů, kterou autoři pojímají komplexně – jsou v ní vyloženy všechny způsoby ...

Cena: 409 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.