Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


281

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 3. července 2000,

kterým se mění nařízení vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11, 12 a 13 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, se mění takto:

1. § 1 včetně poznámek pod čarou č. 1) a 2) zní:

"§ 1

(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) a s mezinárodní smlouvou2) stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.

(2) Pro účely tohoto nařízení se za elektrické zařízení považuje jakékoliv zařízení určené pro použití v rozsahu jmenovitých napětí od 50 V do 1000 V střídavého proudu a jmenovitých napětí od 75 V do 1500 V stejnosměrného proudu, s výjimkou zařízení a jevů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(3) Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona jsou elektrická zařízení.


1)   Směrnice Rady 73/23/EHS z 19. února 1973 o harmonizaci právních předpisů členských států, týkajících se elektrických zařízení, určených pro užívání v určitých mezích napětí, ve znění směrnice Rady 93/68/EHS.
2)   Protokol k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků.".

2. V § 2 odstavec 2 zní:

"(2) Pokud jsou základní požadavky konkretizovány

a)   harmonizovanými českými technickými normami,
b)   určenými normami,
c)   technickými normami přejímajícími ve státech Evropské unie harmonizované evropské normy, zahraniční technické normy nebo dokumenty,
d)   bezpečnostními ustanoveními technických norem Mezinárodní organizace pro normalizaci v elektrotechnice (IEC) nebo Mezinárodní komise pro předpisy ke schvalování elektrotechnických výrobků (CEE), pokud normy podle písmen a), b) nebo c) neexistují nebo nekonkretizují všechny základní požadavky, nebo
e)   českými technickými normami, pokud neexistují ani technické normy podle písmena d)

a vlastnosti elektrického zařízení jsou s nimi v souladu, má se za to, že základní požadavky jsou splněny.".

3. V § 3 odstavec 1 zní:

"(1) Před uvedením elektrického zařízení na trh provede nebo zajistí posouzení shody elektrického zařízení se všemi základními požadavky (dále jen "posouzení shody") výrobce nebo dovozce postupem podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení a vydá prohlášení o shodě podle § 5, popřípadě postupuje podle § 5a.".

4. V § 3 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Posouzení shody podle § 3, postupem stanoveným v příloze č. 4 k tomuto nařízení s výjimkou bodů 2 a 7, uchovávání dokladů stanovených v § 4 a označování elektrických zařízení včetně vydání ES prohlášení o shodě podle § 5a může zajistit výrobcem zplnomocněná osoba se sídlem, místem podnikání nebo bydlištěm v členských státech Evropského společenství (dále jen "zplnomocněný zástupce").".

5. § 4 zní:

"§ 4

Doklady o provedeném posouzení shody (§ 13 odst. 8 zákona) pořizované výrobcem nebo dovozcem zahrnují technickou dokumentaci, jejíž obsah je uveden v bodě 5 přílohy č. 4 k tomuto nařízení. V případech vyplývajících z § 13 odst. 8 zákona dovozce předkládá orgánu dozoru dokumentaci v úředním jazyce státu, ve kterém má výrobek původ, nebo v jazyce, který s orgánem dozoru dohodne.".

6. V § 5 odst. 1 písmeno e) zní:

"e)  seznam technických předpisů a dokumentů podle § 2 odst. 2 použitých při posouzení shody,".

7. V § 5 odst. 1 písm. f) se za číslici "2" vkládá čárka.

8. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně poznámky pod čarou č. 3) zní:

"§ 5a

(1) U elektrických zařízení, která mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství a která splňují požadavky podle tohoto nařízení, výrobce nevypracovává prohlášení o shodě podle § 7, ale umisťuje na elektrické zařízení označení CE3) a vypracovává ES prohlášení o shodě podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Označení CE se umísťuje na každé elektrické zařízení nebo, pokud to není možné, na obal, návod k použití nebo záruční list tak, aby bylo viditelné, snadno čitelné a nesmazatelné.

(2) Na elektrickém zařízení, jeho obalu, návodu k použití nebo záručním listu může být umístěno i jiné přípustné označení než označení CE, jen pokud tím nebude snížena viditelnost a čitelnost označení CE.

(3) Podléhají-li elektrická zařízení též jiným nařízením vlády, která se týkají jiných požadavků a rovněž stanovují umístění označení CE, vyjadřuje označení CE shodu též s ustanoveními těchto jiných nařízení vlády.

(4) Jestliže však jedno nebo několik těchto nařízení vlády po přechodnou dobu připouští, aby výrobce zvolil, kterým ustanovením se bude řídit, pak označení CE znamená shodu pouze s těmi ustanoveními nařízení vlády, která výrobce použil. V tomto případě musí být v průvodní dokumentaci, upozorněních nebo návodech, požadovaných příslušnými nařízeními vlády a přiložených k elektrickému zařízení, uveden seznam použitých nařízení vlády.


3)  Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.".

9. V příloze č. 1 se v nadpise slovo "ELEKTRICKÁ" zrušuje, za slovo "ZAŘĺZENĺ" se vkládají slova "A JEVY" a slovo "KTERÁ" se nahrazuje slovem "KTERÉ".

10. V příloze č. 1 se slova "ve výbušném prostředí" nahrazují slovy "v prostředí s nebezpečím výbuchu".

11. V příloze č. 1 se za slova "Zařízení pro napájení elektrických ohradníků" vkládají na nový řádek slova "Rádiové a elektrické rušení".

12. V příloze č. 2 bodu 1 písm. b) se za slova "která je výrobcem," vkládá slovo "značka" a za slovo značka se vkládá čárka.

13. V příloze č. 2 bodu 2 písm. a) se za slova "osoby a" vkládají slova "domácí a".

14. V příloze č. 2 bodu 2 písm. b) se zrušuje slovo "elektrické".

15. V příloze č. 2 bodu 2 písm. c) se za slovo "osoby" vkládá čárka a slova "domácí a hospodářská zvířata" a za slova "která mohou" se vkládají slova "podle zkušenosti".

16. V příloze č. 2 bodu 2 písmeno d) zní:

"d) izolace musí odpovídat předvídatelným podmínkám.".

17. V příloze č. 2 bodu 3 písm. a) se za slovo "osoby" vkládá čárka a slova "domácí a hospodářská zvířata".

18. V příloze č. 2 bodu 3 písm. b) se za slovo "osoby" vkládá čárka a slova "domácí a hospodářská zvířata" a slova "s výjimkou působení elektromagnetického rušení, jehož působení je posuzováno podle zvláštního předpisu,1)" včetně poznámky pod čarou č. 1) se zrušují.

19. V příloze č. 2 bodu 3 písm. c) se slovo "předpokládaných" nahrazuje slovem "předvídatelných" a za slovo "osoby" se vkládá čárka a slova "domácí a hospodářská zvířata".

20. Za přílohu č. 2 se doplňují přílohy č. 3 a 4, které znějí:

"Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 168 /1997 Sb.

ES PROHLÁŠENĺ O SHODĚ

ES prohlášení o shodě obsahuje:

a)   identifikační údaje o výrobci elektrického zařízení,
b)   identifikační údaje o zplnomocněném zástupci, pokud byl ustanoven,
c)   popis elektrického zařízení,
d)   odkaz na harmonizované normy,
e)   kde to připadá v úvahu, odkazy na technické specifikace [§ 2 písm. f) bod 1 zákona], s nimiž je deklarována shoda,
f)   identifikační údaje o podepsané osobě, která je zplnomocněna přijímat závazky jménem výrobce nebo zplnomocněného zástupce,
g)   poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 168/1997 Sb.

VNITŘNĺ KONTROLA VÝROBY 

1. Vnitřní kontrola výroby je postup posuzování shody, při němž výrobce, který plní povinnosti podle bodů 2 a 3, zajišťuje a prohlašuje, že elektrické zařízení splňuje požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují.

2. Výrobce vypracovává technickou dokumentaci popsanou v bodě 5.

3. Výrobce uchovává pro účely dozoru technickou dokumentaci tak, aby byla k dispozici orgánu dozoru po dobu nejméně deseti let od ukončení výroby elektrického zařízení.

4. Není-li v Evropském společenství výrobce elektrického zařízení ani jeho zplnomocněný zástupce, uchovává dokumentaci podle bodu 3 osoba, která uvádí elektrické zařízení v Evropském společenství na trh.

5. Technická dokumentace musí umožňovat posouzení shody elektrického zařízení s požadavky tohoto nařízení. Musí, v rozsahu nezbytném pro toto posouzení, obsahovat údaje o konstrukci, výrobě a funkci elektrického zařízení. Musí obsahovat

a)   obecný popis elektrického zařízení,
b)   koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav, obvodů apod.,
c)   popisy a komentáře nutné pro srozumitelnost výkresů a schémat a funkce elektrického zařízení,
d)   seznam dokumentů podle § 2 odst. 2, které byly zcela nebo částečně použity, a pokud nebyly takové dokumenty použity, uvedou se popisy řešení přijatých pro splnění základních požadavků,
e)   výsledky provedených konstrukčních výpočtů, provedených zkoušek apod.,
f)   zkušební protokoly.

6. Výrobce uchovává s technickou dokumentací kopii prohlášení o shodě nebo ES prohlášení o shodě.

7. Výrobce provádí všechna nezbytná opatření, aby výrobní postup zajišťoval shodu vyráběných elektrických zařízení s technickou dokumentací podle bodu 2 a s požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují.".

Čl. II

Po dobu jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto nařízení lze u výrobků, které nejsou určeny pro uvedení na trh v Evropském společenství, namísto označení spotřebičů podle § 5a odst. 1 vydávat prohlášení o shodě podle § 5.

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení Protokolu k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, s výjimkou § 3 odst. 3 a bodu 4 přílohy č. 4, které nabývají účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii.

Předseda vlády:
v z. JUDr. Rychetský v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Grégr v. r.

E-shop

Daňová evidence, 12.vydání

Daňová evidence, 12.vydání

Ing. Jana Pilátová a kolektiv - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace představuje komplexní pojetí problematiky daňové evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti. Podrobněji k obsahu publikace Pozornost je proto v knize věnována nejen dani z příjmů, ale i dani z přidané hodnoty, silniční dani, ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie teoreticky rozebírá a objasňuje základní otázky dokazování v trestním řízení. Autoři z České i Slovenské republiky ve třiceti třech kapitolách pojednávají o některých problémech, se ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Energetický zákon. Komentář

Energetický zákon. Komentář

Eichlerová, Handrlica, Jasenský, Kořán, Košťál, Plášilová, Zákoucký - Wolters Kluwer, a. s.

Po 15 letech účinnosti zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), představuje tato kniha jeho vůbec první komentář. Jeho cílem je především nabídnout interpretaci výkladově ...

Cena: 3 950 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.