Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 243/2000 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2000, částka 73, ze dne 9. 8. 2000

243

ZÁKON

ze dne 29. června 2000

o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon upravuje rozpočtové určení daně z přidané hodnoty, daní spotřebních, daní z příjmů, daně z nemovitostí, daně dědické, daně darovací, daně z převodu nemovitostí a daně silniční.

§ 2
Základní pojmy

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   hrubým výnosem daně peněžní prostředky vybrané v průběhu rozpočtového roku1) správcem daně snížené o vrácené prostředky; do hrubého výnosu daně se nezahrnují částky použité na úhradu pokut a nákladů daňového řízení2) a pokut uložených celními orgány,
b)   výnosem část hrubého výnosu daně podle písmene a) zaevidovaná na splatnou daňovou povinnost,3)
c)   příjemcem obec, kraj, Státní fond dopravní infrastruktury,4)
d)   částkou určenou k převodu rozdíl mezi daňovým příjmem příjemce a částí daňového příjmu převedenou příjemci celkově od počátku rozpočtového roku.

§ 3
Daňové příjmy rozpočtů krajů

Daňové příjmy rozpočtů krajů nejsou pro rok 2001 stanoveny.

§ 4
Daňové příjmy rozpočtů obcí

(1) Daňové příjmy rozpočtů obcí tvoří

a)   výnos daně z nemovitostí; příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitost nachází,
b)   podíl na 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,
c)   podíl na 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů,
d)   podíl na 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů uvedených pod písmenem c),
e)   podíl na 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob, s výjimkou výnosů uvedených pod písmeny c), d) a g),
f)   podíl na 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob,
g)   30 % z výnosu záloh5) na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště ke dni jejich splatnosti, a výnos daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná nebo dodatečně vyměřená daň) z příjmů fyzických osob, které měly na území obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se daňová povinnost vztahuje, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby6) a s výjimkou daně (záloh na daň) z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků7) srážených a odváděných plátcem daně. Bydlištěm se pro účely tohoto zákona rozumí místo trvalého pobytu fyzické osoby,
h)   daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby.

(2) Každá obec se na uvedené procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle odstavce 1 písm. b) až f) podílí stanoveným procentem. Procento zveřejní Ministerstvo financí v dohodě s Českým statistickým úřadem vyhláškou, vydanou každoročně s účinností od 1. září běžného roku, a to ve výši odpovídající poměru násobku počtu obyvatel obce podle bilance počtu obyvatel České republiky k 1. lednu běžného roku a koeficientu velikostní kategorie obce k součtu těchto násobků všech obcí v České republice. Koeficienty velikostních kategorií obcí jsou uvedeny v příloze zákona.

(3) Součástí daňového příjmu podle odstavce 1 písm. h) není úhrada rozdílu mezi daní vyměřenou správcem daně odchylně8) od daně uvedené obcí v daňovém nebo dodatečném daňovém přiznání a touto obcí uvedenou daní, je-li odchylně vyměřená daň vyšší, ani příslušenství daně.9)

§ 5
Daňové příjmy Státního fondu
dopravní infrastrukt ury

Daňové příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury tvoří

a)   celostátní hrubý výnos daně silniční,
b)   20 % celostátního hrubého výnosu spotřební daně z uhlovodíkových paliv a maziv.

§ 6
Převod daňových příjmů

(1) Správce daně převádí daňový příjem určený příjemci nejméně jedenkrát měsíčně, je-li částka určená k převodu vyšší než 500 Kč. Částka určená k převodu se při převodu zaokrouhluje na celé koruny dolů.

(2) Částku určenou k převodu v posledním měsíci rozpočtového roku převede správce daně příjemci, i když tato částka nepřesahuje 500 Kč, tak, aby bylo možno využít i nejzazšího termínu k provádění platebního styku stanoveného bankou, která vede účty správce daně, a tato částka byla připsána na účet příjemce v témže rozpočtovém roce.

(3) V období od počátku rozpočtového roku do nabytí účinnosti vyhlášky podle § 4 odst. 2 pro tento rozpočtový rok se při převodu použijí procenta stanovená platnou vyhláškou. Celkové částky převedené příjemcům v uvedeném období se zúčtují s následujícími převody daňových příjmů.

§ 7
Ustanovení přechodná

(1) Daňové příjmy, na které vznikl obcím nárok podle dosavadních právních předpisů a které nebyly převedeny do 31. prosince 2000, se převedou do rozpočtů obcí podle dosavadních právních předpisů.

(2) Procento, kterým se každá obec podílí na uvedené procentní části celostátního hrubého výnosu podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zveřejní Ministerstvo financí vyhláškou poprvé s účinností od 1. ledna 2001 poměrem násobku počtu obyvatel obce podle bilance počtu obyvatel České republiky k 1. lednu 2000 a koeficientu velikostní kategorie obce k součtu těchto násobků všech obcí v České republice.

§ 8
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

Příloha k zákonu č. 243/2000 Sb.

Obce s počtem obyvatel*) od - do Koeficienty velikostní kategorie obcí
do 100 obyvatel 0,4213
101 - 200 obyvatel 0,5370
201 - 300 obyvatel 0,5630
301 - 1 500 obyvatel 0,5881
1 501 - 5 000 obyvatel 0,5977
5 001 - 10 000 obyvatel 0,6150
10 001 - 20 000 obyvatel 0,7016
20 001 - 30 000 obyvatel 0,7102
30 001 - 40 000 obyvatel 0,7449
40 001 - 50 000 obyvatel 0,8142
50 001 - 100 000 obyvatel 0,8487
100 001 - 150 000 obyvatel 1,0393
150 001 a výše obyvatel 1,6715
Hlavní město Praha 2,7611

*) Počet obyvatel je dán bilancí počtu obyvatel České republiky zpracovanou Českým statistickým úřadem k 1. lednu běžného roku.


1)   § 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
2)   § 59 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
3)   § 96a odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4)   Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
5)   § 38a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
6)   § 36 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7)   § 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8)   § 46 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9)   § 58 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Nařízení eIDAS. Komentář

Nařízení eIDAS. Komentář

JUDr. Josef Donát, LL. M.; JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb; Ing. Robert Piffl - C. H. Beck

Zásadním problémem oblasti právních vztahů kolem nařízení eIDAS je fakt, že uživatel musí zpravidla pracovat s textem nařízení, prováděcím předpisem v rámci komunitárního práva, souvisejícím národním předpisem a v řadě případů ještě národním prováděcím předpisem. Přitom samo nařízení ...

Cena: 1 090 KčKOUPIT

Praktikum z trestního práva, 7. vydání

Praktikum z trestního práva, 7. vydání

Jiří Jelínek, Bronislava Coufalová, Simona Heranová, Zdeněk Kopečný, Jiří Krupička, Jiří Mulák, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě UP v Olomouci, které byly v minulých letech posluchačům zadány. Sedmé vydání bylo doplněno na 72 klauzurních ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Zákon o platebním styku - Komentář

Zákon o platebním styku - Komentář

Jiří Beran, Tomáš Nýdrle, Dalibor Strnadel - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, jímž byla do českého právního řádu transponována druhá směrnice o platebních službách, je prvním komentářem úpravy účinné od ledna 2018 na trhu. Komentář přináší vysvětlení nových institutů, které předchozí právní úprava neznala a ...

Cena: 2 795 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.