Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


190

VYHLÁŠKA
Ministerstva životního prostředí

ze dne 22. června 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 81 odst. 10 a § 90 odst. 5, 6 a 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 238/1999 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhlášek č. 105/1997 Sb., č. 200/1999 Sb. a č. 85/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 10 odst. 7 se slova "tři měsíce před základním šetřením k návrhu zpracování lesního hospodářského plánu8)" nahrazují slovy, která včetně poznámky pod čarou č. 8) znějí: "nebo lesní hospodářské osnovy v termínu stanoveném orgánem státní správy lesů8)


8)   § 26 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).".

2. V § 10 odst. 8 a v § 12 odst. 2 se slova "Český ústav ochrany přírody" nahrazují slovy "Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky".

3. V § 20 odstavec 2 zní:

"(2) Orgán ochrany přírody vybaví strážce identifikovatelným úředním razítkem, které je strážce povinen vrátit při zániku své funkce. Podrobnosti provedení služebního odznaku, průkazu a úředního razítka jsou uvedeny v příloze č. IV.".

4. V § 20 odst. 5 věta první zní: "K ověření znalosti práv a povinností strážců přírody podle § 81 odst. 3 písm. f) zákona pořádá příslušný orgán ochrany přírody kvalifikační zkoušky.". Na konci tohoto odstavce se doplňuje tato věta: "Znalost práv a povinností zpravodaje podle § 81 odst. 3 písm. f) zákona ověřuje příslušný orgán ochrany přírody13) ústním pohovorem s uchazečem.".Poznámka pod čarou č. 13) zní:


"13)  § 77 a 78 zákona č. 114/1992 Sb.".

5. V § 20 odst. 12 ve větě druhé se slova "odstavci 3" nahrazují slovy "§ 81 odst. 3 zákona".

6. V § 20 se odstavce 3, 4, 8, 9, 10 a 11 včetně dosavadní poznámky pod čarou č. 13) zrušují.
Dosavadní odstavce 5, 6, 7 a 12 se označují jako odstavce 3, 4, 5 a 6.

7. V příloze č. IV v části "Typ II. Služební průkaz strážce" se ve čtvrtém odstavci tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se text:

"-  zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihne při porušování právních předpisů o ochraně přírody a krajiny, a odevzdat ji orgánu Policie České republiky; přistižené osoby jsou povinny uposlechnout,
- požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, pokud nemohou splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky.".

8. Příloha č. V se mění takto:

a)   U položky "Božídarské rašeliniště" se v kolonce "Katastrální území" slovo "Rýžovna" nahrazuje slovem "Ryžovna".
b)   U položky "Brouskův mlýn" se v kolonce "Katastrální území" slovo "Dvorce" nahrazuje slovem "Dvorec".
c)   U položky "Černé a Čertovo jezero" se v kolonce "Katastrální území" slova "Železná Ruda II" nahrazují slovem "Alžbětín".
d)   U položky "Červené blato" se v kolonce "Katastrální území" slovo "Bynov" nahrazuje slovem "Byňov".
e)   Položka "Dářko - Radostínské rašeliniště" se nahrazuje položkou "Dářko", která zní:
       "Dářko   ZR   Radostín u Vojnova Městce   Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)".
f)   U položky "Hůrka u Hranic" se v kolonce "Zřízeno" datum v závorce "28. 7. 1952" nahrazuje datem "23. 7. 1952".
g)   U položky "Křivé jezero" se do kolonky "Katastrální území" za slovo "Mlýny" vkládá čárka a slova "Milovice u Mikulova".
h)   Položka "Lednické rybníky - Slanisko Nesyt" se nahrazuje položkou "Lednické rybníky", která zní:
       "Lednické rybníky   BV   Hlohovec, Charvátská  Nová Ves, Lednice,  Sedlec u Mikulova Výnos MŠVU č. 49.004/52 (9. 1. 1953)".
i)   U položky "Lichnice - Kaňkovy Hory" se v kolonce "Katastrální území" za slovo "Rudov" doplňuje čárka a slovo "Javorka", za slovo "Podhradí" se doplňuje čárka a slovo "Lhůty" a za slova "Starý Dvůr" se doplňuje čárka a slova "Kubíkovy Duby, Počátky Horní".
j)   U položky "Lovoš" se v kolonce "Katastrální území" slovo "Opárno" nahrazuje slovem "Oparno".
k)   Za položku "Lovoš" se vkládá nová položka "Malý a Velký Štít", která zní:
       "Malý a Velký Štít   LN   Vinařice u Loun   Vyhláška ONV Louny (14. 9. 1989)".
l)   U položky "Mazák" se v kolonce "Zřízeno" číslo výnosu "18.986/55" nahrazuje číslem "18.985/55".
m)   U položky "Mohelenská hadcová step" se za slovem "Mohelno" zrušuje čárka a slovo "Dukovany".
n)   Položka "Pochvalovská stráň - Malý a Velký Štít" se nahrazuje položkou "Pochvalovská stráň", která zní:
       "Pochvalovská stráň   RA   Kozojedy   Vyhláška ONV Rakovník (24. 2. 1989)".
o)   U položky "Praděd" se v kolonce "Katastrální území" slovo "Mnichov" nahrazuje slovy "Železná pod Pradědem".
p)   Za položku "Pulčín - Hradisko" se vkládá nová položka "Radostínské rašeliniště", která zní:
       "Radostínské rašeliniště   ZR   Radostín u Vojnova Městce, Vojnův Městec Výnos MK ČSR č. 9.432/87 (17. 6. 1987)".
r)   Položka "Ranská bahna" se zrušuje.
s)   U položky "Řežabinec - Řežabinecké tůně" se pomlčka v názvu nahrazuje spojkou "a" a v kolonce "Zřízeno" se číslo výnosu "171.659/49" nahrazuje číslem "171.559/49".
t)   U položky "Salajka" se v kolonce "Zřízeno" zkratka "MK" nahrazuje zkratkou "MŠK".
u)   Za položku "Sedlo" se vkládá nová položka "Slanisko u Nesytu", která zní:
       "Slanisko u Nesytu   BV   Sedlec u Mikulova   Vyhláška ONV Břeclav (4. 10. 1961)".
v)   U položky "Soos" se v kolonce "Katastrální území" slova "Nový Drahov" nahrazují slovem "Vonšov".
w)   Zrušuje se položka "Staré Ransko".
x)   U položky "Strabišov - Oulehla" se v kolonce "Zřízeno" datum v závorce "14. 1. 1954" nahrazuje datem "14. 1. 1956" a datum v závorce "10. 2. 1953" se nahrazuje datem "8. 5. 1953".
y)   U položky "Šerák - Keprník" se v kolonce "Katastrální území" zrušují za slovem "Ostružná" čárka a slova "Kouty nad Desnou".
z)   Položka "Tabulová" se nahrazuje položkou "Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen", která zní:
       "Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen  BV   Bavory, Klentnice,  Perná   Výnos MŠVU č. 97.095/51-IV/5 (25. 6. 1951) a výnos MŠO č. 101.109/53 (20. 5. 1953)".
aa)   U položky "Voděradské bučiny" se v kolonce "Katastrální území" slovo "Lounovice" nahrazuje slovem "Louňovice".
bb)   U položky "Vyšenské kopce" se v kolonce "Katastrální území" slovo "Dobrkovice" nahrazuje slovy "Kladné - Dobrkovice".
cc)   U položky "Zhejral" se v kolonce "Katastrální území" slovo "Klátovec" nahrazuje slovem "Klatovec".
dd)   U položky "Žehuňský rybník - Žehuňská obora" se název nahrazuje názvem "Žehuňská obora a Žehuňský rybník", v kolonce "Okres" se zkratka "KH" nahrazuje zkratkou "HK" a v kolonce "Katastrální území" se slovo "Chotovice" nahrazuje slovem "Choťovice" a za slovo "Kněžičky" se doplňuje čárka a slova "Lovčice u Nového Bydžova".
ee)   U položky "Babiččino údolí" se v kolonce "Katastrální území" slovo "Zlíč" nahrazuje slovem "Zlič" a za slovo "Žernov" se vkládá čárka a slova "Malá Skalice, Červená Hora" a v kolonce "Zřízeno" se datum v závorce "29. 6. 1952" nahrazuje datem "9. 6. 1952".
ff)   U položky "Bilichovské údolí" se v kolonce "Katastrální území" slovo "Bilichov" nahrazuje slovem "Bílichov".
gg) U položky "Cikánka" se název nahrazuje názvem "Cikánka I.".
hh) U položky "Cikánský dolík" se v kolonce "Katastrální území" slovo "Bilichov" nahrazuje slovem "Bílichov".
ii)   U položky "Dalejský profil" se v kolonce "Katastrální území" za slovo "Holyně" doplňuje čárka a slovo "Stodůlky".
jj)   U položky "Doupňák" se v kolonce "Katastrální území" na konci doplňuje čárka a slovo "Miřetice".
kk) U položky "Jeskyně na Pomezí" se název nahrazuje názvem "Jeskyně Na Pomezí".
ll)   U položky "Křéby" se v kolonce "Zřízeno" datum v závorce "14. 1. 1956" nahrazuje datem "4. 7. 1956".
mm) U položky "Landek" se v kolonce "Okres" zkratka "OP" nahrazuje zkratkou "OV", v kolonce "Katastrální území" se na konci doplňuje čárka a slovo "Koblov" a v kolonce "Zřízeno" se na konci doplňují slova "a vyhláška NV města Ostravy (13. 12. 1989)".
nn)   U položky "Medník" se v kolonce "Katastrální území" slovo "Hradištko" nahrazuje slovem "Hradišťko".
oo)   U položky "Panská skála" text v kolonce "Zřízeno" zní: "Výnos MK II-3-155.1-19/4-53 (18. 9. 1953), vyhláška ONV Česká Lípa (6. 9. 1963) a vyhláška ONV Česká Lípa (12. 1. 1989)".
pp)   Položka "Růžičkův lom - Státní lom" se nahrazuje položkou "Růžičkův lom", která zní:
       "Růžičkův lom   PV   Čelechovice na Hané   Vyhláška ONV Prostějov (18. 7. 1974)".
rr)   U položky "Skalky skřítků" se v kolonce "Katastrální území" slovo "Svatobor" nahrazuje slovy "Hradiště u Karlových Var".
ss)   Za položku "Slatinná louka u Velenky" se vkládá nová položka "Státní lom", která zní:
       "Státní lom   PV   Čelechovice na Hané   Vyhláška ONV Prostějov (18. 7. 1974)".
tt)   U položky "Suché skály" text v kolonce "Zřízeno" zní: "Výnos MŠK č. 65.972/54 (4. 7. 1956) a vyhláška ONV Jablonec nad N. (1. 10. 1965)".
uu)  U položky "Tereziino (Terčino) údolí" se název nahrazuje názvem "Terčino údolí"a v kolonce "Katastrální území" se za slovy "Údolí u N. Hradů" zrušuje čárka a slova "Horní Stropnice".
vv)   U položky "Váté písky" se v kolonce "Katastrální území" zrušují slovo "Rohatec" a čárka za tímto slovem.
ww) U položky "Velký vrch u Vršovic" se název nahrazuje názvem "Velký vrch".
xx)  U položky "Krčil" se v kolonce "Zřízeno" datum v závorce "27. 2. 1972" nahrazuje datem "27. 2. 1992".
yy)  U položky "Kuchyňka" se v kolonce "Zřízeno" datum v závorce "14. 1. 1989" nahrazuje datem "19. 1. 1989".
zz)  U položky "Na skalách" se v kolonce "Zřízeno" datum v závorce "13. 1. 1965" nahrazuje datem "13. 1. 1966".
aaa) Položka "Růžový vrch (Sirotčí hrádek)" se zrušuje.
bbb) V oddílu uvozeném větou "Do kategorie "Přírodní rezervace" se převádějí:" se zrušují položky "V jezírkách" a "Zahrady pod Hájem".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
RNDr. Kužvart v. r.

E-shop

Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské unie

Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské unie

Tomáš Sejkora - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie provádí komplexní analýzu problematiky daňových úniků v oblasti daně z přidané hodnoty. Srovnává českou právní úpravu s právem Evropské unie a vybraných členských států. Autor rozebírá jednotlivé ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Ochrana před nečinností veřejné správy

Ochrana před nečinností veřejné správy

Kateřina Frumarová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně rozebírá ochranu před nezákonnou nečinností orgánů veřejné správy. Tato problematika dosud není v odborné literatuře příliš rozpracována, přestože jakákoli nečinnost veřejné správy v případech, kdy je povinna konat, představuje závažné porušení zásady zákonnosti ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Brexit v zrcadle ústavního práva

Brexit v zrcadle ústavního práva

Jan Wintr, Marek Antoš (eds.) - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Rozhodnutí občanů Spojeného království ve prospěch vystoupení z Evropské unie postavilo jejich stát, Evropskou unii i řadu britských i unijních občanů před množství obtížně řešitelných problémů. O některých ústavněprávních, mezinárodněprávních a politologických problémech se ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.