Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


177

VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra

ze dne 27. června 2000,

kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 25 písm. a) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), § 5 odst. 1 písm. b), § 12 odst. 3 a § 26 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, a § 3 odst. 4, § 5 odst. 3 a § 20 odst. 4 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech):

§ 1
Vzory tiskopisů

(1) Vzor tiskopisu "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu" je uveden v příloze č. 1.

(2) Vzor tiskopisu "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému" je uveden v příloze č. 2.

(3) Vzor tiskopisu "Potvrzení o změně místa trvalého pobytu" je uveden v příloze č. 3.

Vzory občanských průkazů

§ 2
Vzor občanského průkazu se strojově
čitelnými údaji

(1) Vzor občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je uveden v příloze č. 4.

(2) Strojově čitelné údaje se zapisují v dolní části občanského průkazu.

(3) Údaje uvedené v § 3 odst. 3 a 4 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, se zapisují na zadní stranu občanského průkazu.

§ 3
Vzor občanského průkazu bez strojově
čitelných údajů

Vzor občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je uveden v příloze č. 5.

§ 4

(1) Vyznačenou částí občanského průkazu, která se oddělí při ohlášení změny místa trvalého pobytu, se rozumí levý horní roh zadní strany občanského průkazu, uvedeného v § 2 odst. 1, označený písmenem A.

(2) Vyznačenou částí občanského průkazu, která se oddělí při změně rodinného stavu sňatkem, popřípadě změně příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem, se rozumí pravý horní roh zadní strany občanského průkazu, uvedeného v § 2 odst. 1, označený písmenem B.

§ 5
Vzory potvrzení a vzor žádosti

(1) Vzor potvrzení o občanském průkazu je uveden v příloze č. 6.

(2) Vzor potvrzení o změně rodinného stavu, popřípadě změně příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem je uveden v příloze č. 7.

(3) Vzor žádosti o vydání občanského průkazu je uveden v příloze č. 8.

§ 6
Požadavky na technické provedení fotografie pro vydání občanského průkazu

(1) Fotografie pro vydání občanského průkazu má hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení. Fotografie je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu s rovnými nebo zaoblenými rohy s rádiem R = 3 mm ± 0,5 mm o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm. Zobrazení rozměrů fotografie je uvedeno v příloze č. 9 obr. 1.

(2) Fotografie ukazuje hlavu a ramena zobrazované osoby. Osoba je zobrazena v předním čelném pohledu tak, aby středová vertikální rovina obličeje byla prodloužením vertikální roviny objektivu snímací soustavy a horizontální rovina obličeje tvořená očima byla prodloužením horizontální roviny objektivu snímací soustavy. Umístění objektivu snímací soustavy vůči osobě je uvedeno v příloze č. 9 obr. 2. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu.

(3) Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm. Velikost hlavy zobrazované osoby včetně jejího umístění je uvedena v příloze č. 9 obr. 3.

(4) Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlešedé, popřípadě světlemodré barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje. Nelze provádět retuše a jiné úpravy negativu i pozitivu fotografie.

§ 7
Hraniční přechody

Seznam hraničních přechodů České republiky, jejich provozní doba a účel zřízení je uveden v příloze č. 10.

Vzory cestovních dokladů

§ 8
Cestovní pas se strojově čitelnou zónou

(1) Vzor cestovního pasu se strojově čitelnou zónou je uveden v příloze č. 11.

(2) Strojově čitelné údaje se zapisují v dolní části datové stránky, která je umístěna na druhé vnitřní straně desek cestovního pasu.

(3) Na stranu 31 cestovního pasu se zapisuje označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy nebo vědecká hodnost.

§ 9
Cestovní pas bez strojově čitelné zóny

Vzor cestovního pasu bez strojově čitelné zóny je uveden v příloze č. 12.

§ 10

(1) Cestovní pasy uvedené v § 8 a 9 jsou cestovní doklady typu knížka a obsahují 32 stran.

(2) Na stranu 31 cestovních pasů uvedených v § 8 a 9 se zapisují děti.

§ 11
Cestovní průkaz a jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy

(1) Vzor cestovního průkazu je uveden v příloze č. 13.

(2) Cestovní průkaz je cestovní doklad typu knížka a obsahuje 16 stran.

(3) Vzor jiného cestovního dokladu vydávaného na základě mezinárodní smlouvy, pokud jej nestanoví tato smlouva, je uveden v příloze č. 14.

§ 12
Vzory tiskopisů žádostí

(1) Vzor tiskopisu žádosti o vydání cestovního pasu je uveden v příloze č. 15.

(2) Vzor tiskopisu žádosti o vydání cestovního průkazu je uveden v příloze č. 16.

(3) Vzory tiskopisů žádostí o vydání jiných cestovních dokladů vydávaných na základě mezinárodních smluv jsou uvedeny v příloze č. 17.

(4) Vzor tiskopisu žádosti o provedení změn údajů v cestovním dokladu je uveden v příloze č. 18.

§ 13
Požadavky na technické provedení fotografie
přikládané k žádosti o vydání cestovního dokladu

Na požadavky na technické provedení fotografie přikládané k žádosti o vydání cestovního dokladu se vztahuje ustanovení § 6.

§ 14
Zrušovací ustanovení

Zrušují se: 

1.  Vyhláška č. 146/1982 Sb., kterou se provádí zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů. 
2.  Vyhláška č. 128/1993 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech. 
3.  Vyhláška č. 129/1993 Sb., kterou se doplňuje vyhláška č. 146/1982 Sb., kterou se provádí zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů. 
4.  Vyhláška č. 213/1994 Sb., kterou se mění vyhláška č. 128/1993 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech. 
5.  Vyhláška č. 50/1995 Sb., kterou se mění vyhláška č. 146/1982 Sb., kterou se provádí zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů, ve znění vyhlášky č.  129/1993 Sb. 
6.  Vyhláška č. 174/1999 Sb., kterou se mění vyhláška č. 128/1993 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech, ve znění vyhlášky č. 213/1994 Sb.

§ 15
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2000.

Ministr:
Mgr. Gross v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 177/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 177/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 177/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 177/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 177/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 177/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 177/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 177/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 177/2000 Sb.

Obr. 1 - rozměry fotografie

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Obr. 2 - umístění objektivu snímací soustavy

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Obr. 3 - velikost a umístění hlavy zobrazované osoby

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 177/2000 Sb.

SEZNAM HRANIČNĺCH PŘECHODŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není kompletně v textové podobě)

OBSAH:

ČESKO-POLSKÉ STÁTNĺ HRANICE
Hraniční přechody
Přechody malého pohraničního styku
Přechody na turistických stezkách
ČESKO-SLOVENSKÉ STÁTNĺ HRANICE
Hraniční přechody
ČESKO-RAKOUSKÉ STÁTNĺ HRANICE
Hraniční přechody
ČESKO-NĚMECKÉ STÁTNĺ HRANICE
Hraniční přechody
Turistické stezky
LETIŠTNĺ HRANIČNĺ PŘECHODY

Vysvětlivky symbolů použitých v seznamech hraničních přechodů:

sil.   - silniční,
žel.   - železniční,
říč.   - říční,
p   - pěší,
c   - cyklisté,
50   - malé motocykly (do 50 ccm),
m   - motocykly,
oa   - osobní automobily,
b   - autobusy,
n   - nákladní automobily,
zt   - zemědělská technika,
l   - lyžaři.

Vysvětlivky dalších symbolů použitých v seznamu hraničních přechodů s Polskou republikou:

P-1   nákladní vozidla do 3,5 t užitečné hmotnosti registrovaná v České nebo Polské republice, s výjimkou přeprav nebezpečných nákladů,
P-2   regionální nákladní doprava - pouze nákladní vozidla do 3,5 t užitečné hmotnosti registrovaná v okresech Bruntál, Šumperk a Jeseník na českém území a vojevodství Opole na polském území,
P-3   nákladní vozidla do 12 t celkové hmotnosti registrovaná v České nebo Polské republice,
P-4   nákladní vozidla do 6 t užitečné hmotnosti registrovaná v České nebo Polské republice, s výjimkou přeprav nebezpečných nákladů,
P-5   nákladní vozidla do 15 t celkové hmotnosti.

Překračovat státní hranice na přechodech malého pohraničního styku (dále jen MPS) mohou občané České republiky žijící v příhraničí (v pásmu MPS), kteří jsou držiteli platných dokladů pro překračování státních hranic na přechodech MPS. (Smlouva mezi ČR a PR o malém pohraničním styku ze dne 17. 1. 1995).
Provozní doba přechodů MPS je od 06.00 - 22.00 hod., výjimkou jsou přechody označené "+", které mají nepřetržitý provoz.

Vysvětlivky dalších symbolů použitých v seznamu přechodů určených výhradně pro malý pohraniční styk s Polskou republikou:

 - v uvedené lokalitě je nejen přechod MPS, ale současně též přechod na turistické stezce.

Překračovat státní hranice na přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice mohou občané České republiky na platné cestovní doklady, pouze za účelem turistiky.

Vysvětlivky dalších symbolů použitých v seznamu přechodů na turistických stezkách protínajících státní hranice s Polskou republikou:

v - vozíčkáři, uživatelé ekologických invalidních vozíků,

 - v uvedené lokalitě je nejen přechod na turistické stezce, ale současně i přechod malého pohraničního styku.

Vysvětlivky dalších symbolů použitých v seznamu hraničních přechodů se Slovenskou republikou:

S-1   jen pro motorová vozidla a jízdní soupravy, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší než 50 km/h,
S-2   nákladní doprava jen pro přepravu vozidly evidovanými v ČR a SR, včetně přepravy do třetích zemí a zpět,
S-3   nákladní doprava jen pro přepravu vozidly do 7 t celkové hmotnosti evidovanými v ČR a SR, včetně přepravy do třetích zemí a zpět,
S-4   nadměrná nákladní doprava jen na povolení,
S-5   nákladní doprava omezená na dopravu ucelených vlaků s hromadnými substráty s výjimkou zboží, které podléhá rostlinolékařské nebo veterinární kontrole, a přeprava souprav vlaků prázdných železničních vozů,
S-6   nákladní doprava jen mimořádně.

Mimo uvedené hraniční přechody lze státní hranice s Rakouskou republikou překračovat:

Plešné jezero /okres Prachatice/ - jedná se o místo pro překračování státních hranic u hraničních mezníků I/3 a I/10 v provozu od 15. 4. do 2. 11. od 08.00 - 20.00 hod.

Vysvětlivky dalších symbolů použitých v seznamu hraničních přechodů s Rakouskou republikou:

R-1   provozní doba od 15. 4. do 2. 11. 08.00 - 20.00 hod. a každoročně v období Velikonočních svátků (tj. Bílá sobota, Velikonoční neděle a pondělí).
R-2   provozní doba od 1. 5. do 30. 6. 08.00 - 18.00 hod.
od 1. 7. do 31. 8. 08.00 - 20.00 hod.
od 1. 9. do 15. 10. 08.00 - 18.00 hod.
R-3   provozní doba od 15. 3. do 31. 10.  06.00 - 22.00 hod.
od 1. 11. do 14. 3. 08.00 - 20.00 hod.
R-4   provozní doba od 1. 4. do 31. 10. 08.00 - 20.00 hod.
R-5   provozní doba od 15. 4. do 2. 11. 08.00 - 20.00 hod.

Vysvětlivky dalších symbolů použitých v seznamu hraničních přechodů se Spolkovou republikou Německo:

N-1  regionální osobní přeprava
- provoz motocyklů a osobních automobilů se SPZ okresu Tachov a Domažlice na českém území a protilehlých na německém území,
N-2  regionální osobní přeprava
- provoz motocyklů a osobních automobilů se SPZ okresu Tachov na českém území a protilehlých na německém území
- a dále linková autobusová přeprava Tachov - Bernau a zpět,
N-3  regionální nákladní doprava
 - vozidla se SPZ okresu Tachov, Cheb a Domažlice na českém území a protilehlých na německém území,
N-4  provozní doba od 1. 4. do 30. 9.   07.00 - 21.00 hod.
od 1. 10. do 31. 3.  07.00 - 19.00 hod.

Překračovat státní hranice na turistických stezkách mohou občané České republiky, kteří jsou držiteli platných cestovních dokladů (Dohoda mezi vládou ČR a vládou SRN o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech ze dne 3. 11. 1994).

Překračování státních hranic na turistických stezkách je povoleno v období od 1. 4. do 30. 9. od 06.00 - 22.00 hod., od 1. 10. do 31. 3. od 08.00 - 18.00 hod., s výjimkou lokalit, které mají níže uvedené časové režimy:

název turistické stezky

provozní období

provozní hodiny

Nové Údolí/Třístoličník   Dreisessel   od 1. 4. do 30. 9.   od 06.00 - 22.00 hod.
      od 1. 10. do 31. 10.   od 08.00 - 18.00 hod.
České Žleby   Bischofsreuth   od 1. 4. do 30. 9.   od 07.00 - 21.00 hod.
      od 1. 10. do 31.10.   od 07.00 - 19.00 hod.
Prášily   Scheureck   od 1. 6. do 30. 9.   od 06.00 - 22.00 hod.
      od 1. 10. do 15. 11.   od 08.00 - 18.00 hod.
Ostrý   Grosser Osser   od 1. 5. do 30. 9.   od 06.00 - 22.00 hod.
      od 1. 10. do 31. 10.   od 08.00 - 18.00 hod.
Pod Třemi znaky   Brombeerriegel   od 1. 12. do 15. 3.   od 08.00 - 18.00 hod.
Přední Zahájí   Waldheim   od 1. 7. do 30. 9.   od 06.00 - 22.00 hod.
      od 1. 10. do 30. 11.   od 08.00 - 18.00 hod.
Hřebečná/Korce   Henneberg(Oberj.)   od 1. 11. do 31. 3.   od 08.00 - 18.00 hod.
      od 1. 4. do 15. 4.   od 07.00 - 22.00 hod.
Hřebečná(B. Dar)/Hub.   Oberwiesental   od 1. 11. do 31. 3.   od 08.00 - 18.00 hod.
      od 1. 4. do 15. 4.   od 07.00 - 22.00 hod.
Hora Sv. Kateřiny   Deutschkatharinen   od 1. 4. do 30. 9.   od 06.00 - 22.00 hod.
      od 1. 10. do 31. 3.   od 08.00 - 22.00 hod.
Hrádek nad Nisou   Hartau   f každý den   od 06.00 - 22.00 hod.

Vysvětlivky dalších symbolů použitých v seznamu turistických stezek na státních hranicích se Spolkovou republikou Německo:

c  - cyklisté s koly vybavenými přídavnými elektromotory s maximální konstrukční rychlostí 20 km/hod. a maximálním výkonem 0,5 kW,
v   - vozíčkáři (vozíky pro tělesně postižené se spalovacími motory nejsou povoleny),
j  - jezdci na koních,
k - koňská spřežení.

Vysvětlivky k letištním hraničním přechodům:

Na vyžádání - žádá se příslušný útvar cizinecké policie a celní orgán,
L -1 na uvedeném letišti není zřízen referát cizinecké policie,
L -2 jedná se o neveřejné letiště (výhradně pro speciální provoz).

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 177/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 177/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 177/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 177/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 177/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 177/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 177/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 177/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

E-shop

Mediální právo v informační společnosti

Mediální právo v informační společnosti

Ondřej Moravec - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je věnována právní úpravě činnosti hromadných sdělovacích prostředků v době informační společnosti. Masové rozšíření přístupu k rychlému internetu, zvýšený podíl jeho uživatelů na tvorbě obsahu a pronikání informačních sítí do každodenního reálného života představují ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie je druhým, aktualizovaným a doplněným vydáním publikace z roku 2011. Autor v deseti kapitolách představuje vzorové dokumenty FIDIC a zabývá se jejich užíváním v České republice, často v porovnání se zahraničím. Zaměřuje se na správce stavby, alokaci rizik, cenu ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Petra Zaoralová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá důkazy a jejich použitelností v trestním řízení. V první části knihy je provedena analýza právní úpravy a judikatury k použitelnosti důkazů v trestním řízení. Autorka se věnuje zejména praktickým aspektům nepoužitelnosti důkazů v trestním řízení, zejména ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.