Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


174

VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 15. června 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb.

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 22 odst. 5, § 35 odst. 3, § 42 odst. 3, § 43 odst. 1, § 43 odst. 4, § 43 odst. 5 a § 44 odst. 1:

Čl. I

Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. e) se na konci doplňují slova "jakož i lehký dopravní prostředek, který není konstrukčně uzpůsoben pro spojování s drážními vozidly a při svém pohybu je závislý na lidské síle,".

2. V § 1 písm. g) a i), v § 60 odst. 4, v § 61 odst. 3, v příloze č. 3 části II bodu 5 se slova "řídící vůz" nahrazují slovy "řídicí vůz".

3. V § 1 písm. h) část věty za středníkem zní: "je-li speciální vozidlo s vlastním pohonem o jmenovité hmotnosti vyšší než 20 t nebo s vlastním pohonem, umožňujícím vozidlu rychlost vyšší než 10 km/h bez ohledu na hmotnost vozidla, jedná se o speciální hnací vozidlo,".

4. V § 1 písm. m) se za slovo "vozidlem" vkládají slova "ohrožujícím jeho jízdu".

5. V § 2 se zrušuje odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 2).Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

6. V § 5 odst. 3 se na konci první věty tečka nahrazuje středníkem a připojují se slova: "na tratích s automatickým blokem musí být předvěstěny nejvýše na dvojnásobek zábrzdné vzdálenosti 1 000 m.".

7. V § 5 odst. 6 se zrušují slova "a výhybkových návěstidel výhybek ve vlakových cestách v dopravnách, obsazených osobami řídícími drážní dopravu,".

8. V § 6 odst. 1 se ve větě první za slovo "modré" vkládá slovo "oranžové,".

9. V § 7 odst. 3 se slovo "Návěsti" nahrazuje slovy "Informace o návěstech".

10. § 8 včetně nadpisu zní:

" § 8
Zábrzdná vzdálenost

(1) Zábrzdná vzdálenost je dráha, na které musí vlak bezpečně zastavit z rychlosti, kterou smí v daném úseku tratě jet. Zábrzdná vzdálenost se stanovuje jednotně podle technických parametrů tratě a uvádí se v tabulkách traťových poměrů. Zábrzdné vzdálenosti jsou 400 m, 700 m a 1 000 m.

(2) Zábrzdná vzdálenost se stanovuje v projektové dokumentaci stavby, rekonstrukce nebo modernizace dráhy nebo její tratě, která byla ověřena ve stavebním řízení příslušné stavby.".

11. V § 12 odst. 4 ve větě první se za slova "počítadly obsluhy" doplňují slova "nebo jejich použití musí být dokumentováno technickým zařízením".

12. V § 14 odst. 1 se za větu první doplňuje věta, která zní: "Při obsluze dráhy se pro řízení drážní dopravy využívá závislostí vyplývajících z činnosti provozovaného zabezpečovacího zařízení.".

13. V § 16 odst. 3 se ve větě druhé za slovy "5 km.h-1" čárka nahrazuje tečkou a zbytek věty se zrušuje.

14. V § 16 odst. 11 se slova "železniční stanici" nahrazují slovem "stanici".

15. V § 17 odst. 4 se ve větě čtvrté za slova "za vlakem" vkládají slova "nebo za drážním vozidlem".

16. V § 21 věta první zní: "Pro organizování drážní dopravy podle stavebního uspořádání dráhy, jejího technického vybavení a technologických postupů řízení drážní dopravy provozovatel dráhy stanoví dopravní propustnost jednotlivých úseků dráhy, přičemž nejnižší hodnota dopravní propustnosti se rovná maximální kapacitě dopravní cesty dráhy; provozovatel dráhy je přitom povinen drážní dopravu organizovat tak, aby kapacita dopravní cesty dráhy byla co nejvíce využita.".Dosavadní text se označuje jako odstavec 1.

17. V § 21 se doplňují odstavce 2 až 5, které znějí:

"(2) Překročí-li požadavky dopravců maximální kapacitu dopravní cesty dráhy v některém z úseků dráhy, oznámí provozovatel dráhy tuto skutečnost v Přepravním a tarifním věstníku a současně provede analýzu příčin vyčerpání kapacity dráhy. Do dvou měsíců po oznámení překročení maximální kapacity dráhy provozovatel dráhy po projednání se stávajícími a výhledovými dopravci navrhne vlastníku dráhy krátkodobá a střednědobá opatření k zajištění potřebné kapacity dráhy, spočívající zejména ve vedení vlaků po jiných traťových úsecích, změnách časových poloh vlaků, zvýšení stanovené rychlosti vlaků a zlepšení parametrů součástí dráhy.

(3) Do šesti měsíců po provedení analýzy příčin omezení kapacity dráhy podle odstavce 2 vypracuje provozovatel dráhy po projednání se stávajícími a výhledovými dopravci plán zvyšování kapacity dopravní cesty dráhy, ve kterém navrhne opatření pro zvýšení kapacity dráhy včetně časového harmonogramu jejich realizace, a předá jej k zajištění vlastníku dráhy.

(4) Nepřijme-li provozovatel dráhy ve lhůtách podle odstavců 2 a 3 opatření ke zvýšení kapacity dráhy nebo nejsou-li tato opatření ekonomicky únosná, dopravce hradí pouze základní poplatky za použití dopravní cesty dráhy.

(5) Jestliže dopravce nevyužívá přidělené trasy vlaků podle jízdního řádu alespoň na 75 % v průběhu jednoho měsíce, je provozovatel dráhy oprávněn navrhnout změnu smlouvy o drážní dopravě a sjednané počty vlaků snížit.".

18. V § 24 písm. a) text v závorce zní: "(přitom platí přiměřeně ustanovení § 16)".

19. V § 25 odst. 3 se ve větě druhé zrušuje slovo "zabezpečovacího" a za slovo "zařízení" se vkládá čárka a slova "drážních vozidel nebo staveb nezbytných pro zabezpečení provozování dráhy,".

20. V § 26 odst. 3 se v první větě na konci za slovo "černé" doplňují slova "a šedé".

21. V § 27 odst. 3 písm. a) se slova "návěstí, návěstěných na stanovišti" nahrazují slovy "návěstí nebo informací, přenášených na stanoviště".

22. V § 27 odst. 7 písmeno c) zní:

"c)  obsluhu, údržbu, zkoušky a činnost zabezpečovacího zařízení,".

23. V § 28 odst. 1 ve větě druhé se slovo "výhybnami" nahrazuje slovy "krajními výhybkami jednokolejného úseku".

24. V § 28 odst. 2 se ve větě první za slovo "návěstidly" vkládají slova "nebo informačními systémy se zabezpečeným přenosem dat" a ve větě druhé se před slova "dopravním značením" vkládají slova "návěstmi nebo".

25. V § 28 odst. 6 se ve větě druhé slovo "číslo" nahrazuje slovem "označení".

26. V § 34 odst. 1 písm. a) se za slovo "opotřebení" vkládá čárka a slova "nebo nepřípustné poškození nebo trhliny".

27. V § 34 písm. d) se za slova "do místa opravy" doplňují slova "a loženého nákladního vozu, přepravovaného do místa vykládky".

28. V § 34 odst. 3 se slova "určuje dopravce podle pokynů výrobce tak, aby bylo zajištěno bezpečné provozování dráhy a drážní dopravy" nahrazují slovy "nesmí překračovat hodnoty mezních technických stavů, stanovené v technických podmínkách schváleného typu drážního vozidla; mezní hodnoty poškození na provozně důležitých částech drážního vozidla stanovují technické podmínky schváleného typu drážního vozidla. U vozidel, jejichž technické podmínky byly schváleny před účinností této vyhlášky, určuje přípustné meze opotřebení dopravce podle dokumentace výrobce tak, aby bylo zajištěno bezpečné provozování dráhy a drážní dopravy".

29. V § 35 odst. 1 písm. p) se za slovo "posunu" vkládá čárka.

30. V § 36 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 6a) zní:

"(3) Drážní vozidlo musí svými parametry rozhodnými pro přechodnost vyhovovat stanovené traťové třídě zatížení6a) tratě, na kterou pojede.


6a)  § 12 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah.".

31. § 37 včetně nadpisu zní:

"§ 37
Brzdění a rychlost jízdy vlaku

(1) Vlak, jehož stanovená rychlost je vyšší než 40 km/h, musí být brzděn průběžnou brzdou samočinnou.

(2) Vlak musí být brzděn tak, aby jeho brzdicí účinek zajistil bezpečné zastavení vlaku na zábrzdnou vzdálenost.

(3) Brzdicí účinek vlaku je určen brzdicími procenty. Tabulky brzdicích procent pro dráhu celostátní a dráhu regionální stanoví požadovaný brzdicí účinek vlaku, vyjádřený brzdicím procentem vlaku, v závislosti na dovolené rychlosti vlaku, jeho druhu a délce, na rozhodném spádu tratě a zábrzdné vzdálenosti na této trati. Tabulky brzdicích procent jsou uvedeny v příloze č. 2, která je součástí této vyhlášky.

(4) Skutečná brzdicí procenta každého vlaku se zjistí výpočtem podle vzorce:

celková brzdicí váha vlaku

Skutečná brzdicí procenta =

-------------------------------------

. 100

celková hmotnost vlaku

Celková brzdicí váha vlaku brzděného průběžnou brzdou se rovná součtu všech brzdicích vah jednotlivých drážních vozidel vlaku s účinkující samočinnou průběžnou (tlakovou) brzdou zapnutou do průběžné brzdy vlaku a u vlaku s ručně brzděnými vozidly součtem brzdicích vah jednotlivých vozidel s obsluhovanou ruční brzdou. Celková hmotnost vlaku se rovná součtu hmotnosti jednotlivých drážních vozidel vlaku, hmotnosti nákladu na vozidlech a u vozidel s přepravou cestujících součtu průměrné hmotnosti cestujících (80 kg na osobu) podle stanovené obsaditelnosti vozidla.

(5) Skutečná brzdicí procenta vlaku musí být vyšší nebo alespoň rovna požadovaným brzdicím procentům, která vycházejí z tabulek přílohy č. 2 této vyhlášky a pro konkrétní traťové úseky a pro konkrétní vlaky se uvádějí v jízdním řádu podle § 35 odst. 2 písm. e) této vyhlášky.

(6) Pro tratě se spádem větším než 40 ‰, pro vlečku a dráhu úzkého rozchodu stanoví požadovaný brzdicí účinek vlaku v závislosti na dovolené rychlosti a spádu tratě provozovatel dráhy svým pokynem.

(7) Vlak nesmí překročit nejvyšší dovolenou rychlost, která se určuje jako nejnižší hodnota z

a)   traťové rychlosti na daném traťovém úseku,
b)   nejvyšší provozní rychlosti drážních vozidel, z nichž je vlak sestaven,
c)   dovolené rychlosti podle tabulek brzdicích procent v závislosti na druhu a délce vlaku, na rozhodném spádu tratě a zábrzdné vzdálenosti na této trati,
d)   dovolené rychlosti stanovené návěstidly, písemným rozkazem nebo rozkazem daným telekomunikačním zařízením.

(8) Na tratích se zábrzdnou vzdáleností 1 000 m může být nejvyšší dovolená rychlost větší než 120 km/h, a to až do rychlosti 160 km/h včetně, za podmínky, že návěst "Výstraha" nebo návěsti, které předvěstí sníženou rychlost, budou předvěstěny na vedoucím drážním vozidle prostřednictvím vlakového zabezpečovače již od předchozího návěstidla tak, aby informace o návěsti umožnila osobě řídící drážní vozidlo snížit rychlost vlaku na stanovenou rychlost pro daný vlak a traťový úsek nejpozději u návěstidla s návěstí "Výstraha" nebo u návěstidla návěstícího sníženou rychlost. Vlakový zabezpečovač musí zajišťovat registraci příjmu návěstí nařizujících snižování rychlosti.

(9) Činnost průběžné brzdy musí být ověřována zkouškou brzdy prováděnou osobou odborně způsobilou. Zkouška brzdy se provádí před odjezdem vlaku z výchozí dopravny. Zkouška brzdy se vykoná též

a)   dojde-li ke změně stanoviště, ze kterého se vlak řídí, s výjimkou vlaků provozovaných jako ucelená samostatná jednotka,
b)   byl-li vlak rozpojen, s výjimkou odvěšení vozidel na konci vlaku.

(10) O provedené zkoušce brzdy u vlaků uvedených v § 22 odst. 2 písm. b), c), d), e) a f) a u soupravových vlaků se provede zápis. Zápis obsahuje

a)   číslo vlaku a název dopravny, kde byla zkouška provedena, a datum provedení zkoušky,
b)   režim brzdění,
c)   hmotnost, brzdicí váhu a počet náprav nebo délku vlaku,
d)   počet a druh zapojených brzd ve vlaku,
e)   požadovaná brzdicí procenta,
f)   skutečná brzdicí procenta,
g)   podpisy odborně způsobilých osob, které zkoušku provedly.

(11) Způsoby a postupy pro zajištění vlaku v případě poruchy průběžné brzdy tak, aby mohl být vlak spolehlivě zajištěn proti ujetí na nejnepříznivějším spádu pojížděného traťového úseku, stanoví dopravce vnitřním předpisem.".

32. V § 39 odst. 3 se za slovo "dopravnami" vkládají slova "na dráze celostátní a dráze regionální".

33. V § 47 odst. 3 písm. a) a odst. 4 písm. a) se před slovo "výhybky" vkládá slovo "kolejové".

34. V § 47 odst. 3 písm. c) se zrušují slova "a řízení z pomocného stanoviště".

35. V § 48 odst. 2 se slova "nebo s vozíkem pro invalidy" nahrazují slovy "nebo osoby na vozíku pro invalidy" a slovo "symbolem" se nahrazuje slovy "mezinárodním symbolem přístupnosti".

36. V § 49 odst. 2 se za slova "Kontrolní jízdu" doplňuje poznámka č. 7a), která zní:


"7a)  Příloha 1 bod 6 pol. 4 vyhlášky č. 177/1995 Sb., ve znění vyhlášky č.  243/1995 Sb.".

37. V § 49 odst. 3 se číslo "15" nahrazuje číslem "20".

38. V § 50 odst. 3 věta první zní: "Každému vlaku přidělí provozovatel dráhy číslo vlaku a podle požadavku dopravce na přepravní kategorii vlaku označení druhu vlaku.".

39. § 52 včetně poznámky pod čarou č. 8) zní:

"§ 52

(1) Provozovatel dráhy podle požadavků jednotlivých dopravců a okresních úřadů na počet a časovou polohu jednotlivých vlaků sestaví návrh jízdního řádu, který nejpozději ve lhůtě 200 dnů před stanovenou dobou platnosti jízdního řádu postoupí k projednání jednotlivým dopravcům a okresním úřadům. V návrhu vyznačí vlaky, jejichž vedení podmiňuje dopravce uzavřením smlouvy o závazku veřejné služby nebo které požadují okresní úřady nad rámec nabídky dopravců, a pro něž bude nezbytné uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby (§ 39 zákona). V příloze k návrhu uvede důvody, jestliže jednotlivými dopravci požadované vlaky nebyly do návrhu jízdního řádu zapracovány vůbec, nebo byly zapracovány v jiné časové poloze.

(2) Dopravce je oprávněn v požadavcích na vedení vlaků podmínit jejich zavedení uzavřením smlouvy o závazku veřejné služby s územně příslušným okresním úřadem; v takovém případě návrh doloží údajem o předpokládané prokazatelné ztrátě vzniklé provozováním vlaku (§ 39a zákona).

(3) Okresní úřady uzavírají podle výsledků výběrového řízení s příslušnými dopravci písemné smlouvy o závazcích veřejné služby za účelem zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu okresu veřejnou drážní osobní dopravou podle odstavce 1 nejpozději ve lhůtě do 160 dnů před stanovenou platností jízdního řádu a na základě každé uzavřené smlouvy předají provozovateli dráhy dohodnuté počty a časovou polohu vedení jednotlivých vlaků. Podle uzavřených smluv o závazcích veřejné služby a podle uplatněných požadavků jednotlivých dopravců sestaví provozovatel dráhy konečný jízdní řád, který projedná s okresními úřady za účelem zajištění koordinace s jízdními řády veřejné linkové dopravy8) ve lhůtě nejpozději do 120 dnů před stanovenou dobou platnosti jízdního řádu. Projednaný konečný jízdní řád provozovatel dráhy zveřejní.


8)  Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997  Sb.".

40. V § 55 odst. 1 písm. m) bodu 4 a v odstavci 3 písm. g) bodu 2 se slova "na invalidních vozících" nahrazují slovy "na vozících pro invalidy".

41. V § 57 odst. 1 se doplňuje písmeno g), které zní:

"g)   časový údaj o průměrné cestovní době vlaku (spoje) mezi zastávkami, závisí-li výše jízdného na době jízdy.".

42. V § 59 odst. 1 věta první zní: "Technickou způsobilost drážního vozidla hnacího, řídicího vozu, drážního vozidla taženého s rychlostí vyšší než 160 km/h, speciálního hnacího vozidla s rychlostí vyšší než 10 km/h nebo o jmenovité hmotnosti vyšší než 20 t a drážního vozidla na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové schvaluje na základě typového osvědčení vydaného výrobcem a na základě ověření technickobezpečnostní zkouškou drážní správní úřad.".

43. V § 60 odst. 5 písmeno c) zní:

"c)   jízdní a provozní vlastnosti drážního vozidla při jmenovité konstrukční rychlosti a při rychlosti zkušební v každém směru jízdy; u řídicích vozů se ověřování provádí pouze ve směru sunutí,".

44. V § 60 odstavec 8 zní:

"(8) Ustanovení odstavce 5 písm. c) a d) se nevztahuje na drážní vozidla určená pro dráhu speciální, dráhu tramvajovou, dráhu trolejbusovou a dráhu lanovou a ustanovení odstavce 7 se nevztahuje na drážní vozidla určená pro dráhu lanovou.".

45. V § 61 odst. 1 písmeno a) zní:

"a)   drážních vozidel hnacích a tažených,".

46. V § 61 odst. 2 se na konci věty první doplňují slova "včetně stanovení hodnot jejich mezních technických stavů".

47. V § 61 odstavec 5 zní:

"(5) Na drážním vozidle lze použít konstrukční části z jiných vozidel schváleného typu. V takovém případě se zkoušky omezí na ověření vlastností, které může použitá část ovlivnit.".

48. V § 61 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Schválený typ drážního vozidla nebo jeho konstrukční části je určen technickými podmínkami, technickou dokumentací a zprávou o rozsahu a výsledcích zkoušek vozidla, které schválil drážní správní úřad.".

49. V § 62 odst. 2 se doplňuje písmeno w), které zní:

"w)  konstrukční části, která zajišťuje součinnost vozidla se zabezpečovacím zařízením.".

50. V § 63 odstavec 1 zní:

"(1) Pro schválení změny na drážním vozidle platí technické podmínky a technická dokumentace pro schvalování typu nebo jeho konstrukční části, doplněné o dokumentaci určující provedenou změnu.".

51. V § 64 odst. 3 se na konci věty doplňují slova "nebo v rozsahu odpovídajícímu opravě konstrukčních částí, jejichž funkčnost má vliv na bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy".

52. V § 64 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Dopravce zajišťuje, aby provedení technické kontroly drážního vozidla zajišťovala jen osoba odborně způsobilá, která má k dispozici platnou dokumentaci shodného typu drážního vozidla včetně všech změn, a dohlíží, zda odborně způsobilá osoba používá technické vybavení a potřebná měřidla pro ověření hodnot technických stavů vozidla.".

53. V § 65 odst. 1 věta první zní: "Pravidelnou technickou kontrolou drážního vozidla pro dráhu celostátní, dráhu regionální a vlečku se ověřuje, odpovídá-li vozidlo schválenému typu a zaručuje-li jeho technický stav při řádném používání vozidla jeho bezpečné a spolehlivé provozování až do následující pravidelné technické kontroly.".

54. V § 65 odstavec 5 zní:

"(5) Zápis o provedené pravidelné kontrole technického stavu drážního vozidla nebo kontrole mimo stanovený časový nebo kilometrický interval do průkazu způsobilosti pořídí odborně způsobilá osoba, která kontrolu organizovala nebo prováděla. U drážního vozidla, které nemá průkaz způsobilosti, zajistí dopravce vyznačení provedení technické kontroly datem a značkou místa kontroly přímo na určené místo na drážním vozidle.".

55. V § 68 odstavec 2 zní:

"(2) Osoba řídící drážní vozidlo musí být prokazatelně zpravena o změnách stavebně technických parametrů staveb drah a staveb na dráze podle odstavce 1, které mají přímý vliv na bezpečnost a plynulost provozování drážní dopravy, a to nejpozději před první jízdou v dotčeném úseku dráhy.".

56. V § 70 písm. a) se za slovo "vlaků" vkládají slova "a posunu".

57. V § 70 písm. d) se za slovo "vlaků" vkládají slova "a drážních vozidel".

58. V § 71 odst. 1 se na konci věty první připojují slova " , s doprovodem jiných vlaků a s pracovišti, která organizují drážní dopravu".

59. V § 73 odst. 4 věta první zní: "Cestující musí být ve stanicích a na zastávkách informováni o předvídaných změnách v osobní dopravě, které nejsou uvedeny v jízdním řádu; ve stanicích a zastávkách vybavených obsluhovaným zvukovým nebo obrazovým informačním zařízením na dráze celostátní a dráze regionální musí být cestující informováni o zpoždění vlaku, je-li zpoždění 10 minut a větší, a to nejpozději v době příjezdu nebo odjezdu vlaku uvedeného v jízdním řádu.".

60. V § 75 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 7a) zní:

"(3) Obsah zdravotnické brašny odpovídá obsahu autolékárničky velikosti č. III7a) a obsah autolékárničky obsahu autolékárničky velikosti č. II.7a) Zdravotnická brašna a autolékárnička musí být uložena v samostatném pouzdře s charakteristickým označením a v takovém prostoru ve vozidle, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční světlo (záření). Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný. U drážních vozidel dráhy tramvajové a dráhy trolejbusové musí být lékárnička umístěna na označeném a přístupném místě ve vozidle v prostoru pro cestující. Dopravce je povinen zdravotnickou brašnu a autolékárničku udržovat v řádném a úplném stavu, přičemž doba použitelnosti jednotlivých druhů zdravotnických potřeb je omezena

a)   u dezinfekčního roztoku a sterilních obvazových materiálů dobou jejich expirace (životnosti),
b)   u ostatních obvazových materiálů nejdéle pět let od data jejich expirace, pokud nemají porušený obal.

7a)   Příloha č. 6 vyhlášky č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 299/1996 Sb., vyhlášky č. 4/1998 Sb. a vyhlášky č. 244/1999  Sb.".

61. V příloze č. 1 se zrušuje nadpis "Příloha č. 1 k vyhlášce č. /1995 Sb.".

62. V příloze č. 1 části I. bodu 4. se za slova "terčem nebo" vkládají slova "v omezených prostorových podmínkách".

63. V příloze č. 1 části I. bodu 6. 2. se slovo "zápěstím" (dvakrát) nahrazuje slovem "předloktím".

64. V příloze č. 1 části I. bodu 6. 4. 1. se před slova "za snížené viditelnosti" vkládají slova " , popřípadě doplněné krátkým vodorovným kývavým pohybem výpravky,".

65. V příloze č. 1 části I. bodu 7. 1. věty druhá a třetí znějí: "Návěstidlo se umísťuje před přejezdy zabezpečenými pouze výstražným křížem na vzdálenost stanovenou technickou normou ČSN 73 6380 "Železniční přejezdy a přechody" a může být umístěno před místa na traťových úsecích (tunely, mosty, zářezy), kde není zajištěn schůdný a manipulační prostor pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců pohybujících se na trati. Podmínky použití návěsti "Pískejte" se upraví ve vnitřním předpisu provozovatele dráhy.". Za větu třetí se doplňuje věta, která zní: "Osoba řídící drážní vozidlo musí dávat za jízdy od návěstidla až k přejezdu nebo k místu, kde není zajištěn schůdný a manipulační prostor, opakovaně návěst "Pozor"; návěst "Pozor" nemusí být opakována, jestliže osoba řídící drážní vozidlo má bezpečně zjištěno, že se k přejezdu neblíží uživatel pozemní komunikace nebo že se v traťovém úseku nenachází žádný zaměstnanec.".

66. V příloze č. 1 části I. bodu 7. 2. se za první větu vkládá věta "Návěstidlo včetně sloupku je z materiálu odrážejícího světlo nebo jsou na sloupku umístěny bílé odrazky v červených pruzích.".

67. V příloze č. 1 části I. bodu 8. 2. se ve větě třetí slova "menší než 10 km/h" nahrazují slovy "10 km/h a menší".

68. V příloze č. 1 části I. bodu 8. 3. se ve větě třetí slova "dvěma kulatými odrazovými skly žluté barvy" nahrazují slovy "dvěma odrazkami kruhového tvaru žluté barvy" a na konci věty čtvrté se připojují slova "u navazujících pomalých jízd na vzdálenost stanovenou provozovatelem dráhy".

69. V příloze č. 1 části I. bod 9. 3. zní:

"9. 3. Lichoběžníková tabulka je deska tvaru rovnoramenného lichoběžníku, postavená na delší základně, s černým orámováním, v rozích jsou umístěny bílé odrazky nebo je deska vyrobena z materiálu odrážejícího světlo; deska je umístěná na sloupku označeném označovacím pásem se šikmými černými a bílými pruhy. Na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy se umísťuje na místo, kde mají určené vlaky zastavit dříve, než se jim povolí vjezd do dopravny.".

70. V příloze č. 1 části I. se za bod 9. 10. doplňuje bod 9. 11., který zní:

"9. 11. "Posun zakázán" je návěstní tabule čtvercového tvaru modré barvy s bílým okrajem, postavená na vrcholu, která se umísťuje na zarážedlo na konci kusé koleje nebo na vrata uzavřená na koleji. Podle pokynu provozovatele dráhy se umísťuje u výkolejky uzavřené v poloze na koleji. Návěst může být nahrazena světelným návěstidlem.".

71. V příloze č. 1 části I. bodu 10. věta první zní: "Přejezdník a opakovací přejezdník je návěstidlo, označené označovacím pásem s černými a bílými pruhy stejné šířky, doplněnými bílými odrazkami v černých pruzích, pokud není označovací pás vyroben z materiálu odrážejícího světlo; přejezdník a opakovací přejezdník předvěstí osobě řídící drážní vozidlo stav přejezdového zabezpečovacího zařízení.".

72. V příloze č. 1 části I. bodu 11. 1. se ve větě druhé za slova "u hnacích vozidel" vkládají slova "se střední reflektorovou svítilnou".

73. V příloze č. 1 části I. bodu 12. se ve větě první údaj "12. 10." nahrazuje údajem "12. 9." a slova "černě orámované" se zrušují, ve větě druhé se za slova "bílými odrazkami" vkládají slova "kruhového tvaru" a ve větě páté se slova na konci věty "na sloupcích vedle koleje," nahrazují slovy "na stojanu".

74. V příloze č. 1 části I. bodu 12. 6. se ve větě třetí za slovo "poslední" vkládají slova "ze stanoviště ovládaný".

75. V příloze č. 1 části I. bodu 12. 10. větě první se zrušují slova "černě orámovaná".

76. V příloze č. 1 části I. tabulce 1 se před nadpis "Rychlostní návěstní soustava - přehled návěstních znaků" vkládá označení bodu "14.", ve sloupci "Poznámka" se u skupinového označení 6/X, 8/X a 1/X doplňuje odkaz na vysvětlivku 6), ve sloupci "Návěstní znak VZ" u označení návěstí 4/4N, 4/6N, 4/8N a 4/1N se doplňuje znak "žluté mezikruží", ve vysvětlivce č. 4 se slova "ve stanicích" nahrazují slovy "v dopravnách" a za větu první se doplňuje věta: "Při příjmu kódu "čk" je návěstním znakem vlakového zabezpečovače přerušované červené světlo." a doplňuje se vysvětlivka č. 6, která zní: "6) V návěstních znacích skupinového označení 6/X, 8/X a 1/X je dovoleno nahradit žluté a zelené pruhy bílou číslicí indikátoru, vyjadřující rychlost v desítkách km/h.".

77. V příloze č. 1 části II. kap. A) bodu 3 se zrušuje věta druhá, ve větě třetí se zrušuje slovo "též" a v bodu 3. 1. se zrušují slova "nebo svítilny".

78. V příloze č. 1 část II. kap. B) bodu 11 věta první zní: "Návěst "Úsekový dělič" označuje místo, kterým musí drážní vozidlo projet všemi sběrači v pracovní poloze bez odběru trakčního proudu a s vypnutou rekuperací, je-li vybaveno jejím vypínačem.", v poslední větě se slova "se spojnicí hlav kolejnic" nahrazují slovy "s povrchem dopravní cesty dráhy".

79. V příloze č. 1 části II. kap. B) bodu 20 v poslední větě se slovo "písma" nahrazuje slovem "čáry".

80. V příloze č. 2 tabulce č. I. 7a v řádce "rozhodný spád 17 ‰" a ve sloupci rychlosti 95 km/h se číslo 75 nahrazuje číslem 77, v tabulce č. I. 10a v řádce "rozhodný spád 6 ‰" a ve sloupci rychlosti 115 km/h se číslo 76 nahrazuje číslem 75 a v tabulce č. II. 10 v řádce "rozhodný spád 18 ‰" a ve sloupci rychlosti 60 km/h se číslo 45 nahrazuje číslem 43.

81. V příloze č. 2 tabulka č. I. 10b zní:

tabulka není v elektronické podobě

82. V příloze č. 3 části I. bod 2 zní:

"2. Brzda drážních vozidel musí zajistit takový brzdicí účinek, aby drážní vozidla s nejvyšší hmotností zastavila z dovolené rychlosti na zábrzdnou vzdálenost tratě, na které jsou drážní vozidla provozována. Ovládání jednoho systému brzdy nesmí být vázáno na ovládání ostatních systémů brzdy.

2. 1. Hnací vozidla musejí být vybavena průběžnou brzdou samočinnou, přídavnou a ruční (zajišťovací). Elektrické nebo motorové jednotky, konstruované pro rychlost vyšší než 160 km/h, musí být vybaveny průběžnou brzdou samočinnou a ruční (zajišťovací) a doplňkovou brzdovou výstrojí, kterou je elektropneumatická brzda, magnetická kolejnicová brzda, protismykové zařízení a bezpečnostní systém pro neutralizaci účinku záchranné brzdy.

2. 2. Osobní vozy musejí být vybaveny průběžnou brzdou samočinnou, včetně záchranné brzdy, a brzdou ruční. Osobní vozy, konstruované pro rychlost vyšší než 160 km/h musí být vybaveny doplňkovou brzdovou výstrojí, kterou je elektropneumatická brzda, magnetická kolejnicová brzda, protismykové zařízení a bezpečnostní systém pro neutralizaci účinku záchranné brzdy.

2. 3. Nákladní vozy musejí být vybaveny průběžnou brzdou samočinnou a pro zamezení blokování kol přestavným zařízením na přizpůsobení síly na brzdové zdrže nebo na čelisti kotoučové brzdy podle celkové hmotnosti vozu. Nákladní vozy určené pro přepravu nebezpečných věcí musejí být vybaveny dále brzdou ruční obsluhovanou z plošiny a ostatní nákladní vozy dále brzdou ruční včetně jejího příslušenství podle požadavků dopravce.".

83. V příloze č. 3 části I. bodu 5 věta druhá zní: "Je-li uvažováno s provozováním těchto vozidel i na dráze celostátní, dráhách regionálních a na vlečkách s přepravou osob, musí použitý brzdový systém drážního vozidla umožnit součinnost se samočinnou tlakovou brzdou a zaručovat, že při použití samočinné tlakové brzdy bude samočinně účinkovat i brzda na drážním vozidle, na jehož stanovišti je osoba řídící drážní vozidlo.".

84. V příloze č. 3 části I. bodu 8. ve větě první se za slova "hnací drážní vozidlo" vkládá čárka a slova "řídicí vůz".

85. V příloze č. 3 části I. bodu 9 položce 9. 7. se zrušuje slovo "jmenovitá", v položce 9. 23. se slovo "pro" nahrazuje slovy "a způsob", v položce 9. 29. se za slovo "rozměry" vkládají slova "nebo objem", v položce 9. 39. se do závorky za slovo "odraz" vkládá čárka a doplňují slova "speciální vozidlo zajišťuje součinnost s kolejovými obvody" a v poznámce č. 2) se za slova "nebo regionální" vkládají slova "a pro historická drážní vozidla nebo jejich repliky, která nejsou používána v pravidelném provozu".

86. V příloze č. 3 části I. bodu 10 položka 10. 1. 1. zní:

"10. 1. 1. Za hmotnost drážního vozidla se považuje "hmotnost hnacího vozidla ve službě". Vážením zjištěný údaj o hmotnosti hnacího vozidla podle originálu dokladu o vážení se nesmí lišit od údaje vyznačeného na vozidle o - 1 % až + 3 %.";položka 10. 2. 1. zní:

"10. 2. 1. Za hmotnost drážního vozidla se považuje hmotnost prázdného vozidla. Údaj o hmotnosti prázdného vozidla vyznačený na vozidle se musí shodovat s hmotností prázdného vozidla podle originálu dokladu o vážení s přípustnou tolerancí "± 1 %.";v položce 10. 2. 3. 1. se hodnota "± 5 %" nahrazuje hodnotou "± 10 %", hodnota "45 %" se nahrazuje hodnotou "40 %" a hodnota "55 %" se nahrazuje hodnotou "60 %";v položce "10. 4. 1." se hodnota "- 1 %" nahrazuje hodnotou "- 1 % až + 3 %"položka 10. 4. 2. 2. zní:

"10. 4. 2. 2. U speciálních hnacích vozidel s podvozky musí být rozdíl hmotností na podvozky menší než 50 % celkové hmotnosti vozidla.".

87. V příloze č. 3 části I. se za položku 10. 5. doplňuje bod 11., který zní:

"11. Speciální hnací drážní vozidlo s provozní rychlostí 10 km/h až 40 km/h včetně musí být osazeno alespoň rychloměrem bez registrace a speciální hnací drážní vozidlo s provozní rychlostí menší než 10 km/h včetně o hmotnosti vyšší než 20 t musí mít brzdové zařízení, které zajišťuje zastavení drážního vozidla na vodorovné a suché koleji z rychlosti 5 km/h na dráze 4 m a z rychlosti 10 km/h na dráze 8 m.".

88. V příloze č. 3 části II. bodu 5 se za větu druhou doplňuje věta, která zní: "Hnací drážní vozidlo pro rychlost vyšší než 100 km/h musí být vybaveno přesným kalibrovaným digitálním rychloměrem s korekcí průměru kol." a ve větě čtvrté (poslední) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "pro rychlost vyšší než 120 km/h platí ustanovení § 37 odst. 8 této vyhlášky.".

89. V příloze č. 3 části II. bodu 8 větě první se za slova "měřící přístroje" vkládají slova "(pokud není drážní vozidlo vybaveno alfanumerickým sdělovačem nebo displejem)".

90. V příloze č. 3 části II. bod 14. zní:

"14. Drážní vozidla bezbariérově přístupná, určená pro přepravu cestujících na vozících pro invalidy, musí mít, pokud to výška a vzdálenost hrany nástupiště vyžaduje, zdvihací mechanismus nebo plošinu pro bezbariérový přístup. V těchto drážních vozidlech musí být umožněn bezpečný průjezd vozíku na určené místo s možností otočení, místo pro stání vozíku musí být vybaveno úchyty proti nežádoucímu pohybu vozíku. Minimální šířka vnějších i vnitřních dveří vozidla pro bezbariérový přístup musí být 850 mm a šířka průjezdných míst minimálně 900 mm. Bezbariérově přístupná drážní vozidla musí mít vizuálně provedené informace pro cestující doplněny akustickými a optickými informačními prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a srozumitelné označení všech ovládacích prvků určených pro použití cestujícími. Sedadla určená osobám se sníženou schopností pohybu a orientace musí být označena mezinárodním symbolem. Bezbariérově přístupná drážní vozidla se samoobslužným ovládáním vnějších dveří musí být vybavena zařízením pro dálkové ovládání dveří osobami nevidomými a pohybově postiženými. Tato drážní vozidla musí mít alespoň jedno hygienické zařízení upravené pro použití cestujícími na vozíku pro invalidy.".

91. V příloze č. 3 části II. bod 18. včetně poznámky č. 2) pod čarou zní:

"18. Drážní vozidla nesmí být zdrojem rušivých složek napětí a proudu mezi kolejovými pásy. Hodnoty rušivých napětí, proudu, frekvenčních pásem a dovolené mezní doby výskytu impulzů rušících napětí a proudů v kolejových pásech obsahuje technická norma.2)


2)  ČSN 34 2613 Železniční zabezpečovací zařízení - Kolejové obvody a vnější podmínky pro jejich činnost.".

92. V příloze č. 3 části II. se za bod 19. vkládá nový bod 20., který zní:

"20. Vzdálenost mezi sousedními nápravami drážního vozidla smí být nejvýše 17 500 mm a vzdálenost svislé roviny plochy nárazníku vozidla od osy krajní nápravy smí být nejvýše 4 200 mm. Pro speciální vozidla je vzdálenost svislé roviny plochy nárazníku od osy krajní nápravy u vozidel s jednotlivými nápravami nejvýše 3 830 mm a u vozidel s podvozky nejvýše 3 830 mm od středu podvozku.".
Stávající bod 20. se označuje jako bod 21.

93. V příloze č. 3 části III. bod 17. zní:

"17. Drážní vozidla bezbariérově přístupná, určená pro přepravu cestujících na vozících pro invalidy, musí mít, pokud to výška a vzdálenost hrany nástupiště vyžaduje, zdvihací mechanismus nebo plošinu pro bezbariérový přístup. V těchto drážních vozidlech musí být umožněn bezpečný průjezd vozíku na určené místo s možností otočení, místo pro stání vozíku musí být vybaveno úchyty proti nežádoucímu pohybu vozíku. Minimální šířka vnějších i vnitřních dveří vozidla pro bezbariérový přístup musí být 850 mm a šířka průjezdných míst minimálně 900 mm. Bezbariérově přístupná drážní vozidla musí mít vizuálně provedené informace pro cestující doplněny akustickými a optickými informačními prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a srozumitelné označení všech ovládacích prvků určených pro použití cestujícími. Sedadla určená osobám se sníženou schopností pohybu a orientace musí být označena mezinárodním symbolem. Bezbariérově přístupná drážní vozidla se samoobslužným ovládáním vnějších dveří musí být vybavena zařízením pro dálkové ovládání dveří osobami nevidomými a pohybově postiženými.".

94. V příloze č. 3 části IV. bod 21. zní:

"21. Drážní vozidla bezbariérově přístupná, určená pro přepravu cestujících na vozících pro invalidy, musí mít, pokud to výška a vzdálenost hrany nástupiště vyžaduje, zdvihací mechanismus nebo plošinu pro bezbariérový přístup. V těchto drážních vozidlech musí být umožněn bezpečný průjezd vozíku na určené místo s možností otočení, místo pro stání vozíku musí být vybaveno úchyty proti nežádoucímu pohybu vozíku. Minimální šířka vnějších i vnitřních dveří vozidla pro bezbariérový přístup musí být 850 mm a šířka průjezdných míst minimálně 900 mm. Drážní vozidla musí mít vizuálně provedené informace pro cestující doplněny akustickými a optickými informačními prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a srozumitelné označení všech ovládacích prvků určených pro použití cestujícími. Sedadla určená osobám se sníženou schopností pohybu a orientace musí být označena mezinárodním symbolem. Drážní vozidla se samoobslužným ovládáním vnějších dveří musí být vybavena zařízením pro dálkové ovládání dveří osobami nevidomými a pohybově postiženými.".

95. V příloze č. 3 části V. bodu 9. se hodnota "18 %" nahrazuje hodnotou "12 %".

96. V příloze č. 3 části V. bod 14. zní:

"14. Drážní vozidla bezbariérově přístupná, určená pro přepravu cestujících na vozících pro invalidy, musí mít, pokud to výška a vzdálenost hrany nástupiště vyžaduje, zdvihací mechanismus nebo plošinu pro bezbariérový přístup. V těchto drážních vozidlech musí být umožněn bezpečný průjezd vozíku na určené místo s možností otočení, místo pro stání vozíku musí být vybaveno úchyty proti nežádoucímu pohybu vozíku. Minimální šířka vnějších i vnitřních dveří vozidla pro bezbariérový přístup musí být 850 mm a šířka průjezdných míst minimálně 900 mm. Drážní vozidla musí mít vizuálně provedené informace pro cestující doplněny akustickými a optickými informačními prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a srozumitelné označení všech ovládacích prvků určených pro použití cestujícími. Sedadla určená osobám se sníženou schopností pohybu a orientace musí být označena mezinárodním symbolem. Drážní vozidla se samoobslužným ovládáním vnějších dveří musí být vybavena zařízením pro dálkové ovládání dveří osobami nevidomými a pohybově postiženými.".

97. V příloze č. 3 části VI. bodu 3. větě první se za slova "pozemní lanové dráhy" vkládají slova "určené pro přepravu více než 20 osob".

98. V příloze č. 3 části VI. bodu 4. se za slova "pro cestující" vkládají slova "drážního vozidla pozemní lanové dráhy".

99. V příloze č. 3 části VI. bodech 5. 6. a 8. se za slova "Drážní vozidlo" vkládají slova "pozemní lanové dráhy".

100. V příloze č. 3 části VI. bodu 13. se doplňují věty, které znějí: "Řešení prostoru skříně alespoň jednoho uzavřeného drážního vozidla na dráze lanové a šířka jeho dveří musí umožnit přepravu osob s omezenou schopností pohybu. Takovéto drážní vozidlo musí být označeno mezinárodním symbolem přístupnosti.".

101. Příloha č. 4 část I zní:

"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 173/1995 Sb.

OBSAH TECHNICKÝCH PODMĺNEK

Část I
Drážní vozidla dráhy celostátní, dráhy regionální a vlečky

Význam použitých zkratek (druh drážního vozidla)

E   Elektrické lokomotivy
J   Elektrické jednotky (včetně jednotek s výkyvnou skříní)
M   Motorové lokomotivy
MV   Motorové vozy a motorové jednotky (včetně jednotek s výkyvnou skříní)
EV   Elektrické vozy
ŘV   Samostatné řídicí vozy
O   Osobní vozy
N   Nákladní vozy
S   Speciální vozidla
OBSAH TECHNICKÝCH PODMĺNEK DRUH DRÁŽNĺHO VOZIDLA
1. Souhlas výrobce a objednatele s obsahem technických podmínek   E J M MV EV ŘV O N S
2. Přehled údajů   E J M MV EV ŘV O N S
3. Druh a název drážního vozidla, pro které technické podmínky platí   E J M MV EV ŘV O N S
4. Názvoslovné normy a definice zvláštních pojmů   E J M MV EV ŘV O N S
5. Všeobecné údaje   E J M MV EV ŘV O N S
5. 1. stručný popis koncepce   E J M MV EV ŘV O N S
5. 2. provozní určení drážního vozidla   E J M MV EV ŘV O N S
5. 3. klimatické a geografické podmínky, v nichž lze drážní vozidlo provozovat   E J M MV EV ŘV O N S
6. Základní technické údaje   E J M MV EV ŘV O N S
6. 1. rozchod   E J M MV EV ŘV O N S
6. 2. nejvyšší provozní rychlost   E J M MV EV ŘV O N S
6. 3. hmotnost drážního vozidla (jednotky)   E J M MV EV ŘV O N S
6. 4. hmotnost podvozku   E J M MV EV ŘV O N S
6. 5. hmotnost na nápravu   E J M MV EV ŘV O N S
6. 6. hmotnost drážního vozidla připadající na podvozek   E J M MV EV ŘV O N S
6. 7. parametry rozhodné pro stanovení přechodnosti drážního vozidla (včetně pracovních zařízení a nástaveb u speciálních vozidel)   E J M MV EV ŘV O N S
6. 8. obrys pro drážní vozidlo (statický nebo kinematický)   E J M MV EV ŘV O N S
6. 9. maximální šířka (u speciálních vozidel při pracovní i dopravní poloze)   E J M MV EV ŘV O N S
6. 10. maximální výška (u speciálních vozidel při pracovní i dopravní poloze, u lokomotiv, elektrických jednotek a elektrických vozů se spuštěnými sběrači)   E J M MV EV ŘV O N S
6. 11. délka přes nárazníky nebo spřáhla (u jednotek délka jednotlivých vozů)   E J M MV EV ŘV O N S
6. 12. délka přes čelníky   E M MV EV ŘV O N S
6. 13. celková délka jednotky přes nárazníky nebo spřáhla   J MV1)
6. 14. rozvor drážního vozidla (u jednotek rozvor jednotlivých drážních vozidel)   E J M MV EV ŘV O N S
6. 15. rozvor podvozku (u jednotek rozvor podvozků jednotlivých drážních vozidel)   E J M MV EV ŘV O N S
6. 16. vzdálenost středů otáčení podvozků (u jednotek vzdálenost středů otáčení podvozků jednotlivých drážních vozidel jednotky)   E J M MV EV ŘV O N S
6. 17. délka převislého konce drážního vozidla (u jednotek délka převislých konců jednotlivých drážních vozidel jednotky)   E J M MV EV ŘV O N S
6. 18. jmenovitý průměr kola   E J M MV EV ŘV O N S
6. 19. jízdní obrys kola   E J M MV EV ŘV O N S
6. 20. nejmenší jmenovitý poloměr oblouku koleje při průjezdu traťovou rychlostí (u jednotky s výkyvnými skříněmi též pro stav při vypnutém a zapnutém zařízení pro naklápění)   E J M MV EV ŘV O N S
6. 21. nejmenší jmenovitý poloměr oblouku koleje při průjezdu omezenou rychlostí a při případných dalších omezeních, která musí být vyjmenována (průjezd vozidla obloukem minimálního poloměru)   E J M MV EV ŘV O N S
6. 22. jmenovitý poloměr oblouku vydutého a vypouklého koleje v podélně orientované vertikální rovině, po níž drážní vozidlo může ještě bezpečně projet (přejezd svážného pahrbku), jmenovitý poloměr oblouku koleje a jmenovitý úhel nájezdu na trajekt, při kterém drážní vozidlo může ještě bezpečně projet (nájezd vozidla na trajekt)   E J M MV EV ŘV O N S
6. 23. bezpečnost vozidla za kvazistatických podmínek na mezní nerovnosti koleje   E J M MV EV ŘV O N S
6. 24. pevnostní parametry drážního vozidla   E J M MV EV ŘV O N S
6. 25. odpor podvozku proti natáčení   E J M MV EV ŘV O N S
6. 26. rozložení kolových sil na základě hysterezních křivek   E J M MV EV ŘV O N S
6. 27. účinky působení vozidla na trať za jízdy   E J M MV EV ŘV O N S
6. 28. bezpečnost vozidla proti vykolejení za jízdy   E J M MV EV ŘV O N S
6. 29. chodové vlastnosti drážního vozidla včetně čísla jakosti chodu Wz   E J M MV EV ŘV O N S
6. 30. druh táhlového ústrojí (hák, šroubovka, táhlo, centrální spřáhlo apod.)   E J M MV EV ŘV O N S
6. 31. druh narážecího ústrojí (nárazníky, centrální spřáhlo apod.)   E J M MV EV ŘV O N S
6. 32. spojovací prvky vzduchové soustavy umístěné na čele drážního vozidla (spojky hlavního potrubí brzdy, spojky napájecího vzduchového potrubí, kohouty brzdového potrubí, kohouty napájecího potrubí apod.)   E J M MV EV ŘV O N S
6. 33. spojovací prvky elektrické soustavy umístěné na čele drážního vozidla (elektrické topné spojky, propojky sdělovací, ovládání dveří, dvojčlenného řízení apod.)   E J M MV EV ŘV O N S
6. 34. uspořádání dvojkolí (u jednotek uspořádání dvojkolí celé jednotky)   E J M MV EV S
6. 35. jmenovité trolejové napětí   E J EV S
6. 36  výkon na háku trvalý   E M MV EV
6. 37. výkon trvalý, využitelný k překonání jízdních odporů   J MV1)
6. 38. rychlost při trvalém výkonu   E J M MV EV
6. 39. tažná síla na háku při trvalém výkonu   E M MV2) EV
6. 40. maximální rozjezdový proud   E J EV
6. 41. maximální tažná síla na háku   E M MV2) EV
6. 42. maximální rychlost hnacího drážního vozidla při přepravě ve vlaku   E J M MV EV S
6. 43. výkon dynamické brzdy   E J M MV EV
6. 44. maximální brzdná síla vyvozená dynamickou brzdou   E M MV EV
6. 45. napětí a výkon určené pro elektrické vytápění a pro centrální napájení vlaku   E J M MV EV S
6. 46. dosažitelný součinitel adheze drážního vozidla jako celku s uvedením podmínek pro jeho dosažení    E J M MV EV
6. 47. součinitel využití adheze (při definované hodnotě součinitele adheze)   E J M MV EV
6. 48. velikost převodu v nápravové převodovce přenosu výkonu motoru na hnací dvojkolí   E J M MV EV S
6. 49. druh použitého přenosu výkonu mezi spal. motorem a hnacími dvojkolími   M …MV S
6. 50. počet míst k sezení a k stání (u jednotky počet míst v jednotlivých vozech a v jednotce celkem)   J MV EV ŘV O
6. 51. hmotnost hnacího vozidla jednotky   J MV1)
6. 52. hmotnost plně obsazeného hnacího vozidla jednotky   J MV1)
6. 53. hmotnost vloženého vozu jednotky   J MV1)
6. 54. hmotnost plně obsazeného vloženého vozu   J MV1)
6. 55. hmotnost plně obsazené jednotky   J MV1)
6. 56. hmotnost plně obsazeného drážního vozidla pro přepravu osob   MV2) EV ŘV O
6. 57. maximální hmotnost nákladu   N
6. 58. maximální hmotnost loženého nebo vystrojeného drážního vozidla   N S
6. 59. ložný prostor   N S
6. 60. ložná plocha   N S
6. 61. rozměry nakládacích a vykládacích otvorů   N S
6. 62. napětí a výkon určené pro elektrické vytápění, větrání, klimatizaci a centrální zásobování energií   J MV1) ŘV O
6. 63. mechanický přenos výkonu   M MV S
6. 63. 1. maximální výkon na háku
6. 63. 2. maximální tažná síla na háku
6. 63. 3. počet převodových stupňů
6. 63. 4. použitý způsob reverzace (v převodovce, na hnacích nápravách)
6. 63. 5. jmenovitý výkon retardéru
6. 63. 6. maximální brzdná síla retardéru
6. 64. hydraulické přenosy výkonu   M MV S
6. 64. 1. maximální výkon na háku
6. 64. 2. maximální tažná síla na háku
6. 64. 3. hodinová rychlost drážního vozidla při maximálním výkonu motoru
6. 64. 4. uspořádání převodovky (druh a počet použitých hydr. strojů)
6. 64. 5. použitý způsob reverzace (v převodovce, na hnacích dvojkolích)
6. 64. 6. jmenovitý výkon retardéru
6. 64. 7. maximální brzdná síla retardéru
6. 64. 8. maximální rychlost při použití redukovaného rychlostního režimu
6. 65. elektrický přenos výkonu   M MV S
6. 65. 1. výkon na háku trvalý
6. 65. 2. rychlost při trvalém výkonu
6. 65. 3. tažná síla na háku při trvalém výkonu
6. 65. 4. maximální rozjezdový proud
6. 65. 5. maximální tažná síla na háku
6. 65. 6. výkon elektrodynamické brzdy
6. 65. 7. maximální brzdná síla vyvozená elektrodynamickou brzdou
7. Technické údaje hlavních uzlů a komponentů   E J M MV EV ŘV O N S
7. 1. Sběrač trakčního proudu, nápravový sběrač   E J EV S
7. 1. 1. typ a výrobce
7. 1. 2. jmenovité napětí
7. 1. 3. jmenovitý proud
7. 1. 4. maximální proud při stojícím drážním vozidle (protékající jedním sběračem)
7. 1. 5. hmotnost
7. 1. 6. počet kusů na drážním vozidle
7. 1. 7. druh obložení smykadla
7. 1. 8. přítlak k troleji a jeho tolerance
7. 2. Hlavní vypínač   E J EV
7. 2. 1. proudová soustava
7. 2. 2. typ a výrobce
7. 2. 3. jmenovité napětí
7. 2. 4. jmenovitý proud
7. 2. 5. maximální vypínací proud
7. 2. 6. strmost nárůstu zkratového proudu
7. 2. 7. minimální vypínací proud
7. 2. 8. ovládání
7. 2. 9. svorkové napětí ovládacího okruhu
7. 2. 10. hmotnost
7. 3. Trakční transformátor   E J EV
7. 3. 1. typ a výrobce
7. 3. 2. druh, provedení a počet vinutí
7. 3. 3. celkový trvalý výstupní výkon
7. 3. 4. jmenovitý výkon pro trakci
7. 3. 5. jmenovitý proud trakčního vinutí
7. 3. 6. jmenovité napětí trakčního vinutí
7. 3. 7. jmenovitý výkon pro stroje pomocných zařízení
7. 3. 8. jmenovitý výkon vinutí pro vlakové topení a centrální napájení vlaku
7. 3. 9. způsob chlazení (druh náplně z hlediska ekologického)
7. 3. 10. hmotnost
7. 3. 11. počet kusů na drážním vozidle
7. 4. Trakční měnič   E J M MV EV S
7. 4. 1. typ a výrobce
7. 4. 2. druh, provedení a počet fází
7. 4. 3. jmenovité napětí
7. 4. 4. jmenovitý proud
7. 4. 5. způsob chlazení
7. 4. 6. hmotnost
7. 5. Trakční motor   E J M MV EV S
7. 5. 1. typ a výrobce
7. 5. 2. druh stroje (buzení)
7. 5. 3. způsob zavěšení
7. 5. 4. jmenovitý výkon
7. 5. 5. jmenovité napětí při jmenovitém výkonu
7. 5. 6. jmenovitý proud a fázový proud u asynchronních motorů
7. 5. 7. jmenovité otáčky
7. 5. 8. způsob chlazení
7. 5. 9. hmotnost
7. 5. 10. počet kusů na drážním vozidle
7. 5. 11. způsob přenosu výkonu na hnací dvojkolí
7. 5. 12. izolační napětí proti kostře
7. 5. 13. způsob jištění
7. 6. Stroje pro pohon pomocných zařízení (uvést pro každý stroj zvlášť)   E J M MV EV S
7. 6. 1. typ a výrobce
7. 6. 2. druh stroje, celkový odpor, počet odboček a jejich odpor
7. 6. 3. jmenovitý výkon
7. 6. 4. jmenovité napětí
7. 6. 5. jmenovitý proud a fázový proud u asynchronních motorů
7. 6. 6. jmenovité otáčky
7. 6. 7. způsob chlazení
7. 6. 8. hmotnost
7. 6. 9. počet kusů na drážním vozidle
7. 6. 10. způsob jištění
7. 7. Brzdový (rozjezdový) odporník   E J M MV EV S
7. 7. 1. typ a výrobce
7. 7. 2. druh
7. 7. 3. jmenovitý výkon
7. 7. 4. jmenovité napětí
7. 7. 5. způsob chlazení
7. 7. 6. hmotnost
7. 7. 7. počet kusů na drážním vozidle
7. 7. 8. počet odboček
7. 8. Měniče pro napájení motorů pomocných zařízení   E J M MV EV S
7. 8. 1. typ, provedení a počet fází
7. 8. 2. trvalý proud
7. 8. 3. krátkodobý proud
7. 8. 4. hmotnost
7. 8. 5. počet kusů na drážním vozidle
7. 8. 6. způsob jištění
7. 9. Akumulátorové baterie   E J M MV EV ŘV O S
7. 9. 1. typ
7. 9. 2. druh
7. 9. 3. kapacita
7. 9. 4. jmenovité napětí
7. 9. 5. hmotnost
7. 9. 6. počet kusů na drážním vozidle
7. 9. 7. počet článků
7. 10. Brzda   E J M MV EV ŘV O N S
7. 10. 1. druh a typ
7. 10. 2. hlavní údaje o prvcích brzdové výstroje dle druhu brzdy (včetně ekologických vlastností)
7. 10. 3. údaje o brzdicím účinku jednotlivých brzd
7. 11. Vzduchojemy   E J M MV EV ŘV O N S
7. 11. 1. objem
7. 11. 2. jmenovitý tlak
7. 11. 3. počet
7. 11. 4. počet a typ pojistných ventilů a množství vzduchu, které jsou schopny vypustit
7. 11. 5. typ, průměr a třída přesnosti tlakoměrů
7. 11. 6. průměry vzduchového potrubí
7. 11. 7. způsob odstraňování kondenzátu
7. 12. Kompresor   E J M MV EV S
7. 12. 1. druh a typ
7. 12. 2. příkon na hřídeli jmenovitý
7. 12. 3. množství vzduchu nasátého za jednotku času
7. 12. 4. jmenovitý přetlak dodávaného vzduchu
7. 12. 5. způsob chlazení kompresoru
7. 12. 6. další důležité technické údaje
7. 12. 7. hmotnost
7. 12. 8. počet kusů na vozidle
7. 12. 9. vysoušeč vzduchu (typ, jmenovitý tlak, průtočné množství)
7. 13. Provozní hmoty   E J M MV EV ŘV O S
7. 13. 1. množství a druh oleje v kompresoru   E J M MV EV S
7. 13. 2. množství a druh oleje ve všech převodovkách   E J M MV EV S
7. 13. 3. zásoba vody   E J M MV EV ŘV O
7. 13. 4. zásoba a druh písku   E J M MV EV S
7. 13. 5. druh náplně klimatizačních a chladicích zařízení   E J M MV EV ŘV O
7. 13. 6. druh a zásoba paliva   M MV S
7. 13. 7. množství a druh oleje v motoru   M MV S
7. 13. 8. množství a druh kapaliny v chladicím okruhu motoru   M MV S
7. 13. 9. množství a druh oleje v systému hydrostatických pohonů   M MV S
7. 13. 10. zásoba topné nafty nebo oleje   ŘV O S
7. 14. Měřicí, kontrolní a signalizační přístroje (typ a určení přístroje, počet kusů a umístění na vozidle)   E J M MV EV ŘV O N S
7. 15. Nátěry (použitý nátěrový systém respektující zdravotnická a ekologická hlediska)   E J M MV EV ŘV O N S
7. 16. Spalovací motor   M MV S
7. 16. 1. typ, výrobce a počet kusů na vozidle
7. 16. 2. jmenovitý výkon
7. 16. 3. jmenovité otáčky
7. 16. 4. volnoběžné otáčky
7. 16. 5. maximální a přeběhové otáčky
7. 16. 6. pracovní cyklus
7. 16. 7. způsob dopravy paliva do válců
7. 16. 8. počet a uspořádání válců
7. 16. 9. vrtání válce
7. 16. 10. zdvih pístu
7. 16. 11. objem válce
7. 16. 12. kompresní poměr
7. 16. 13. palivo
7. 16. 14. max. měrná spotřeba paliva při plném výkonu
7. 16. 15. spotřeba paliva při volnoběžných otáčkách
7. 16. 16. tlak oleje provozní
7. 16. 17. spotřeba oleje
7. 16. 18. způsob chlazení motoru
7. 16. 19. emise škodlivin
7. 16. 20. způsob spouštění motoru
7. 16. 21. hmotnost "suchého" motoru
7. 16. 22. teplota pracovních médií ve spalovacím motoru zaručující startovatelnost
7. 17. Hydrodynamická převodovka   M MV S
7. 17. 1. typ, výrobce a počet kusů na drážním vozidle
7. 17. 2. maximální přenášený výkon
7. 17. 3. maximální přípustná provozní teplota hydraulického oleje
7. 17. 4. minimální účinnost jednotlivých hydrodynamických strojů
7. 17. 5. maximální součinitel znásobení momentu (pro jednotlivé hydrodynamické měniče)
7. 17. 6. maximální vstupní otáčky a moment
7. 17. 7. maximální výstupní otáčky a moment
7. 17. 8. způsob chlazení hydraulického oleje
7. 17. 9. hmotnost "suché" převodovky
7. 17. 10. výkon retardéru
7. 18. Mechanická převodovka   M MV S
7. 18. 1. typ a počet kusů na drážním vozidle
7. 18. 2. maximální přenášený výkon
7. 18. 3. počet převodových stupňů včetně velikosti příslušného převodu
7. 18. 4. maximální vstupní otáčky a moment
7. 18. 5. maximální výstupní otáčky a moment
7. 18. 6. způsob ovládání převodovky
7. 18. 7. mazání a chlazení
7. 18. 8. hmotnost "suché" převodovky
7. 18. 9. výkon retardéru
7. 19. Trakční generátor (dynamo nebo alternátor, je-li použito elektrického přenosu výkonu)   M MV S
7. 19. 1. typ a výrobce
7. 19. 2. druh stroje
7. 19. 3. jmenovitý výkon
7. 19. 4. maximální napětí při jmenovitém výkonu
7. 19. 5. jmenovitý proud
7. 19. 6. jmenovité otáčky
7. 19. 7. hodinový výkon
7. 19. 8. hodinový proud
7. 19. 9. hodinové otáčky
7. 19. 10. způsob chlazení
7. 19. 11. hmotnost
7. 19. 12. počet kusů na drážním vozidle
7. 20. Budič   M MV S
7. 20. 1. typ a výrobce
7. 20. 2. jmenovitý výkon
7. 20. 3. jmenovité napětí
7. 20. 4. jmenovitý proud
7. 20. 5. jmenovité otáčky
7. 20. 6. způsob chlazení
7. 20. 7. hmotnost
7. 20. 8. počet kusů na vozidle
7. 21. Zařízení pro naklápění vozové skříně   J MV EV ŘV O
7. 21. 1. systém naklápění skříně (samočinné, nucené)
7. 21. 2. způsob nuceného naklápění (změnou výšky vzduchového vypružení, hydraulické naklápění apod.)
7. 21. 3. maximální úhel naklopení skříně
7. 21. 4. druh čidel uvádějících do činnosti naklápěcí zařízení
7. 21. 5. umístění čidel
7. 21. 6. reakční doba systému naklápění
7. 21. 7. vzdálenost těžiště skříně od jejího střediska vypružení
7. 21. 8. způsob stabilizace polohy sběračů proudu vůči trakčnímu vedení při vykývnutí skříně
7. 21. 9. rychlost, při které je naklápění uváděno v činnost
7. 22. Pomocná zařízení (nabíjecí dynamo, alternátor apod.) - uvést pro každé zařízení zvlášť   E J M MV EV ŘV O S
7. 22. 1. typ a výrobce
7. 22. 2. druh
7. 22. 3. jmenovitý výkon
7. 22. 4. jmenovité napětí
7. 22. 5. jmenovitý proud
7. 22. 6. jmenovité otáčky
7. 22. 7. způsob chlazení
7. 22. 8. hmotnost
7. 22. 9. počet kusů na vozidle
7. 22. 10. způsob jištění
7. 23. Elektrické napájecí měniče použité na vozidle (mimo měničů dle bodů 7. 4. a 7. 8.)   E J M MV EV ŘV O S
7. 23. 1. typ a výrobce
7. 23. 2. druh
7. 23. 3. jmenovitý výkon
7. 23. 4. jmenovité napětí
7. 23. 5. hmotnost
7. 23. 6. počet kusů na vozidle
7. 23. 10. způsob jištění
7. 24. Pulzní měniče nepřípustná kmitočtová pásma vyšších harmonických   E J M MV EV ŘV O N S
7. 25. Typ vlakového zabezpečovacího zařízení nebo zařízení pro kontrolu bdělosti osoby řídící drážní vozidlo   E J M MV EV ŘV S
8. Popis drážního vozidla   E J M MV EV ŘV O N S
8. 1. stručný popis konstrukce drážního vozidla a jeho části   E J M MV EV ŘV O N S
8. 2. technické údaje, které nejsou uvedeny v položkách bodů 6. a 7.   E J M MV EV ŘV O N S
8. 3. popis funkce základních částí drážního vozidla doplněný přílohami   E J M MV EV ŘV O N S
8. 4. popis funkce speciálních částí vozidla   E J M MV EV ŘV O N S
9. Bezpečnost, hygiena a ovlivnění vnějšího prostředí   E J M MV EV ŘV O N S
9. 1. určená technická zařízení použitá na drážním vozidle   E J M MV EV ŘV O N S
9. 2. rušení rádiového a televizního příjmu, zabezpečovacího zařízení a telefonního provozu   E J M MV EV ŘV O N S
9. 3. 1. použitý způsob ochrany před nebezpečím dotyku s horkými nebo pohybujícími se částmi, částmi pod napětím a neživými částmi elektrických strojů a přístrojů (dveře do strojovny, kryty, víka, zábrany, zábradlí), použité bezpečnostní nápisy, značky a tabulky, bezpečnostní nátěry   E J M MV EV ŘV O N S
9. 3. 2. výstražné barevné nebo reflexní označení čel drážních vozidel pro jejich viditelnost při provozování drážní dopravy   E J M MV EV ŘV S
9. 3. 3. použitá zařízení pro signalizaci poruchových stavů drážního vozidla a ochrany při těchto poruchách   E J M MV EV ŘV O S
9. 3. 4. maximální elektrický odpor dvojkolí, měřený mezi obručemi nebo celistvými koly   E J M MV EV ŘV O N S
9. 4. použité protipožární zařízení, hasicí přístroje a stabilní hasicí zařízení   E J M MV EV ŘV O N S
9. 5. použité nehořlavé materiály   E J M MV EV ŘV O N S
9. 6. velikost přechodového elektrického odporu všech vodivých částí drážního vozidla navzájem a vůči koleji   E J M MV EV ŘV O N S
9. 7. vnější hluk emitovaný drážním vozidlem   E J M MV EV ŘV O N S
9. 8. podmínky pro mechanizované mytí a čištění   E J M MV EV ŘV O N S
9. 9. opatření proti úniku škodlivých látek mimo drážní vozidlo a limity škodlivin ve výfukových plynech spalovacího motoru a topného agregátu   E J M MV EV ŘV O N S
9. 10. způsob zabezpečení stanoviště osoby řídící drážní vozidlo (u speciálních vozidel také prostoru pro obsluhu) z hlediska pasivní bezpečnosti ve vztahu k deformacím vyvolaným nežádoucími vnějšími silami   E J M MV EV ŘV S
9. 11. způsob zabezpečení prostorů pro cestující z hlediska pasivní bezpečnosti ve vztahu k deformacím vyvolaným nežádoucími vnějšími silami, způsob zabezpečení stání pro vozíky pro invalidy   J MV EV ŘV O
9. 12. druh použitých oken a skel   E J M MV EV ŘV O S
9. 13. druh použitých dveří   E J M MV EV ŘV O S
9. 14. únikové cesty pro případ nebezpečí   E J M MV EV ŘV O S
9. 15. vybavenost vozidlovou radiostanicí   E J M MV EV ŘV S
9. 16. použitý systém osvětlení (vnější a vnitřní)   E J M MV EV ŘV O S
9. 17. intenzita osvětlení prostoru a přístrojů na stanovišti osoby řídící drážní vozidlo (u speciálních vozidel také v prostorech obsluhy),
nouzové osvětlení   E J M MV EV ŘV S
9. 18. použitá tepelná a hluková izolace   E J M MV EV ŘV O S
9. 19. použitý způsob vytápění stanoviště osoby řídící drážní vozidlo (prostoru pro obsluhu) včetně potřebného příkonu   E J M MV EV ŘV S
9. 20. použitý způsob regulace vytápěcí soustavy stanoviště osoby řídící drážní vozidlo (prostoru pro obsluhu)   E J M MV EV ŘV S
9. 21. použitý způsob větrání nebo klimatizace stanoviště osoby řídící drážní vozidlo (prostoru pro obsluhu) - včetně potřebného příkonu   E J M MV EV ŘV S
9. 22. použitý způsob regulace větrací soustavy stanoviště osoby řídící drážní vozidlo   E J M MV EV ŘV S
9. 23. teploty vzduchu v určených místech stanoviště osoby řídící drážní vozidlo při dané vnější teplotě a rychlosti proudění vzduchu (u speciálních vozidel také v prostoru pro obsluhu)   E J M MV EV ŘV S
9. 24. množství venkovního čištěného vzduchu přivedeného na jednu osobu obsluhy, za jednotku času   E J M MV EV ŘV S
9. 25. vnitřní hluk a infrazvuk na stanovišti osoby řídící drážní vozidlo (u speciálních vozidel také v prostoru pro obsluhu)   E J M MV EV ŘV S
9. 26. intenzita magnetického pole na stanovišti osoby řídící drážní vozidlo (u speciálních vozidel také v prostoru pro obsluhu)   E J EV S
9. 27. vibrace na stanovišti osoby řídící drážní vozidlo (u speciálních vozidel také v prostoru pro obsluhu)   E J M MV EV ŘV S
9. 28. způsob zabezpečení stanoviště osoby řídící drážní vozidlo, a to proti vnikání prachu; u motorových lokomotiv a motorových vozů (u speciálních vozidel také v prostoru pro obsluhu) proti vnikání výfukových plynů a výparů z hnacího agregátu   E J M MV EV ŘV S
9. 29. uspořádání stanoviště osoby řídící drážní vozidlo (u speciálních vozidel uspořádání prostoru pro obsluhu)   E J M MV EV ŘV S
9. 30. typ a rozměry sedadla osoby řídící drážní vozidlo   E J M MV EV ŘV S
9. 31. zařízení odstraňující vliv nečistot jízdní plochy dvojkolí včetně registrace jeho činnosti   E J M MV EV ŘV S
9. 32. použitý typ zařízení pro mazání okolků včetně druhu použitého maziva   E J M MV EV ŘV S
9. 33. fyziologické podmínky, použité materiály, opatření proti oslnění, míra úniku toxických látek z použitých materiálů na stanovišti osoby řídící drážní vozidlo (v prostoru pro obsluhu)   E J M MV EV ŘV S
9. 34. intenzita osvětlení v prostorech pro cestující, nouzové osvětlení   J MV EV ŘV O
9. 35. způsob a rozsah podávání informací cestujícím ve vozidle, vybavenost sdělovacím zařízením pro potřebu cestujících   J MV EV ŘV O
9. 36. použitý způsob vytápění prostoru pro cestující včetně potřebného příkonu   J MV EV ŘV O
9. 37. použitý způsob regulace vytápěcí soustavy prostoru pro cestující   J MV EV ŘV O
9. 38. použitý způsob větrání prostoru pro cestující včetně potřebného příkonu   J MV EV ŘV O
9. 39. použitý způsob regulace větrací soustavy prostoru pro cestující   J MV EV ŘV O
9. 40. teploty vzduchu v prostorech pro cestující při dané vnější teplotě a rychlost jeho proudění   J MV EV ŘV O
9. 41. teploty vzduchu v představcích a rychlost jeho proudění   J MV EV ŘV O
9. 42. velikost součinitele prostupu tepla skříně   J MV EV ŘV O S
9. 43. výkon větrací soustavy (množství vzduchu přivedeného na jednoho cestujícího, za jednotku času)   J MV EV ŘV O
9. 44. vnitřní hluk v prostorech pro cestující   J MV EV ŘV O
9. 45. vibrace v prostoru pro cestující   J MV EV ŘV O
9. 46. použitý systém klimatizace   E J M MV EV ŘV O S
9. 47. použitý systém odstraňování exkrementů na WC   J MV EV ŘV O
9. 48. prostor pro cestující (rozměry, typ sedadel, rozteč sedadel)   J MV EV ŘV O
9. 49. ergonomie a použité materiály, míra úniku toxických látek z nich aj.   E J M MV EV ŘV O S
9. 50. způsob zabezpečení prostoru pro cestující proti vnikání prachu a nečistot   J MV EV ŘV O
9. 51. prostor pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace (rozměr a rozteč vyhrazených sedadel a místa vozíků pro invalidy či dětského kočárku)   J MV EV ŘV O
9. 52. zařízení pro nástup a výstup osob s omezenou schopností pohybu   J MV EV ŘV O
10. Přílohy   E J M MV EV ŘV O N S
10. 1. typový výkres vozidla v měřítku 1 : 50   E J M MV EV ŘV O N S
10. 2. schéma všech tlakovzdušných (vzduchových) okruhů   E J M MV EV ŘV O N S
10. 3. schéma a výpočet brzdy   E J M MV EV ŘV O N S
10. 4. trakční, brzdové, proudové a oteplovací charakteristiky   E J M MV EV
10. 5. Koreffův zátěžový diagram   E M MV EV
10. 6. schéma elektrické výzbroje   E J M MV EV ŘV O S
10. 7. schéma chladicího systému   E J M MV EV N S
10. 8. rozměrové schéma a stanoviště osoby řídící drážní vozidlo (prostoru pro obsluhu) v měřítku 1 : 10   E J M MV EV ŘV S
10. 9. diagram závislosti výkonů, momentů a účinnosti hydrodynamické převodovky na jízdní rychlosti drážního vozidla   M MV S
10. 10. diagram závislosti výkonů, momentů a účinnosti mechanické převodovky na jízdní rychlosti drážního vozidla   M MV S
10. 11. schéma palivového systému   M MV S
10. 12. schéma vnějšího olejového systému naftového motoru   M MV S
10. 13. schéma hydrostatického systému   M MV S
10. 14. typový výkres použitého pojezdu   E J M MV EV ŘV O N S
10. 15. speciální zařízení dle druhu drážního vozidla (schéma, výpočet apod.)   E J M MV EV ŘV O N S
10. 16. schéma vodního hospodářství   E J M MV EV ŘV O S
11. 1. Udržovací řád a návod k obsluze drážního vozidla   E J M MV EV ŘV O N S
11. 2. Hodnoty mezních technických stavů konstrukčních částí vozidla pro zajištění bezpečného provozování   E J M MV EV ŘV O N S
11. 3. Seznam souvisejících norem a technických předpisů   E J M MV EV ŘV O N S
11. 4. Seznam souvisejících mezinárodních norem, předpisů a doporučení   E J M MV EV ŘV O N S
11. 5. Seznam provedených zkoušek   E J M MV EV ŘV O N S
11. 6. Seznam dokumentace vozidla   E J M MV EV ŘV O N S

Poznámka:

1)   Jen pro motorové jednotky
2)   Jen pro motorové vozy".

102. V příloze č. 4 části II. položkách 7. 5. 5. a 7. 6. 4. se slova "maximální napětí při jmenovitém výkonu" nahrazují slovy "jmenovité napětí".

103. V příloze č. 4 části II. položkách 6. 8. a 9. 13. se slova "invalidní vozíky" nahrazují slovy "vozíky pro invalidy".

104. V příloze č. 4 v části II. položce 7. 15. se slova "se sníženou pohyblivostí" nahrazují slovy "s omezenou schopností pohybu" a do sloupce "Druh drážního vozidla" se doplňují písmena "LD".

105. V příloze č. 4 části II. položka 9. 44. zní:
"9. 44. Způsob a rozsah podávání informací cestujícím ve vozidle EMV Tram Tr LD".
Stávající položka 9. 44. se označuje jako položka 9. 45.

106. Příloha č. 5 zní:

"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 173/1995 Sb.

Časové nebo kilometrické intervaly pro provádění pravidelné technické kontroly

Kontrola technického stavu drážních vozidel musí být dopravcem zajištěna vždy nejdéle v následujících intervalech (kilometrické intervaly prohlídek se používají u vozidel, u nichž je sledování kilometrického proběhu prokazatelné):

1. Pro dráhu celostátní, dráhu regionální, dráhu speciální a vlečku

Pol.   Druh vozidla   Časový interval kontroly
1.1.1.   Hnací drážní vozidla na dráze celostátní, dráze regionální a vlečce s výjimkou bodu 1. 1. 2.   6 měsíců
1.1.2.   Hnací drážní vozidla na vlečce s ročním provozním výkonem 2 000 motorových hodin a méně   2 roky1)
1.2.   Tažená drážní vozidla
1.2.1.   Řídicí vozy   1 rok
1.2.2.   Osobní vozy pro mezinárodní přepravu s rychlostí nad 120 km/h a všechny vozy lůžkové a restaurační   1 rok
1.2.3.   Osobní vozy pro mezinárodní přepravu s rychlostí do 120 km/h včetně a všechny čtyřnápravové vozy pro vnitrostátní dopravu včetně vozů vyčleněných pro vojenské přepravy   18 měsíců
1.2.4.   Osobní vozy dvounápravové, všechny osobní vozy na dráze s úzkým rozchodem a osobní vozy s normálním rozchodem, které nejsou používány v pravidelném provozu (historická tažená drážní vozidla a jejich repliky)   2 roky2)
1.2.5.   Poštovní a služební vozy pro mezinárodní přepravu   1 rok
1.2.6.   Poštovní a služební vozy pro vnitrostátní přepravu   2 roky
1.2.7.   Kmenové vozy sanitárního vlaku   4 roky
1.3.1.   Služební vozy pro nákladní vlaky   3 roky
1.3.2.   Nákladní vozy - pro rychlost od 100 km/h do 120 km/h a nákladní vozy určené pro vlaky osobní přepravy   2 roky3)
1.3.3.   Nákladní vozy - pro rychlost v loženém stavu do 100 km/h včetně   6 roků
1.3.4.   Nákladní vozy s krátkými závěsy pružnic   4 roky
1.3.5.   Nákladní vozy a služební vozy sloužící jako brzdící na dráze s úzkým rozchodem   6 roků
1.3.6.   Podvalníky na dráze s úzkým rozchodem   5 roků
1.4.1.   Speciální hnací vozidla s provozní rychlostí nad 40 km/h   1 rok
1.4.2.   Speciální hnací vozidla s provozní rychlostí do 40 km/h včetně   2 roky
1.4.3.   Vozy měřicí a tárovací   2 roky
1.4.4.   Vozy měřicí s provozní rychlostí nad 120 km/h   1 rok
1.4.5.   Speciální tažená vozidla včetně speciálních vozidel s vlastním pohonem a s provozní rychlostí do 10 km/h včetně o hmotnosti 20 t a menší;   3 roky speciální vozidla, která nejsou používána v pravidelném provozu (historická speciální vozidla a jejich repliky)
1.4.6.   Pojezdy nekolejových vozidel přizpůsobených pro jízdu po kolejích   1 rok bez ohledu na rychlost pojezdu
2.   Pro dráhu speciální (metro)
2.1.   Drážní vozidla pro přepravu cestujících   2 roky
2.2.   Speciální vozidla   3 roky
3.   Pro dráhu tramvajovou a dráhu trolejbusovou
3.1.   Drážní vozidla pro přepravu cestujících   2 roky
3.2.   Speciální vozidla   5 roků
4.   Pro dráhu lanovou
4.1.   Drážní vozidla pro přepravu cestujících   3 roky
4.2.   Speciální vozidla   3 roky
1)   Provozní výkon hnacího drážního vozidla musí být sledován.
2)   Osobní vozy na dráze s úzkým rozchodem a osobní vozy s normálním rozchodem, které nejsou používány v pravidelném provozu (historická drážní vozidla a jejich repliky), které mají roční proběh menší než 40 000 km, mají technickou kontrolu po 3 letech.
3)   U ročního proběhu více než 80 000 km, jinak 4 roky.

107. Příloha č. 6 část I zní:

"Příloha č. 6 k vyhlášce č. 173/1995 Sb.

ROZSAH TECHNICKÉ KONTROLY

Část I
Rozsah technické kontroly drážního vozidla pro dráhu celostátní,
dráhu regionální a vlečku

Význam použitých zkratek (druh drážního vozidla)

E   Elektrické lokomotivy
J   Elektrické jednotky (včetně jednotek s výkyvnou skříní)
M   Motorové lokomotivy
MV   Motorové vozy a motorové jednotky (včetně jednotek s výkyvnou skříní)
EV   Elektrické vozy
ŘV   Samostatné řídicí vozy
O   Osobní vozy
N   Nákladní vozy
S   Speciální vozidla

Zkontrolovat se musí:

Poř. Rozsah   Druh drážního vozidla
1. správnost a úplnost jeho označení a nápisů uvedených na drážním vozidle podle bodu 9 přílohy č. 3   E J M MV EV ŘV O N S
2. narážecí ústrojí (typ, výška nad rovinou temene koleje)   E J M MV EV ŘV O N S
3. tahadlové ústrojí (typ, výška nad rovinou temene koleje)   E J M MV EV ŘV O N S
4. dvojkolí (rozkolí, jízdní obrys kola, elektrický odpor dvojkolí mezi obručemi nebo celistvými koly)   E J M MV EV ŘV O N S
5. úplnost a funkčnost brzdové výstroje včetně stacionární zkoušky těsnosti, funkce odbrzďovače a zajišťovací brzdy   E J M MV EV ŘV O N S
6. důležité rozměrové parametry včetně kontroly obrysu při uvedení do provozování a po opravě   E J M MV EV ŘV O N S
7. skutečná hmotnost drážního vozidla1)   E J M MV EV ŘV O N S
8. hmotnost na jednotlivá kola1)   E J M MV EV ŘV O N S
9. průměrná skutečná hmotnost na nápravu každého dvojkolí1)   E J M MV EV ŘV O N S
10. vztah mezi hmotnostmi na kolo téhož dvojkolí1)   E J M MV EV ŘV O N S
11. vztah mezi hmotnostmi na nápravu dvojkolí téhož podvozku1)   E J M MV EV ŘV O N
12. těsnost proti úniku mazadel, popřípadě paliv, jsou-li ve vozidle   E J M MV EV ŘV O N S
13. stav důležitých dílů vozidla (úchyty dílů proti pádu na trať, vypružení, pojezd, spojkové hadice vzduchových okruhů brzdy a napájecího potrubí)   E J M MV EV ŘV O N S
14. úplnost vybavení drážního vozidla   E J M MV EV ŘV O N S
15. úplnost dokladů drážního vozidla (např. zápisy o kontrole hlavních agregátů, tlakových nádob, revizi elektrického zařízení, doklady o nedestruktivních zkouškách na provozně důležitých částech vozidla)   E J M MV EV ŘV O N S
16. předepsané vybavení (návěstní svítilny, zařízení pro zvukovou návěst, vnitřní osvětlení pracovních prostorů, hasicí přístroje aj.)   E J M MV EV ŘV O S
17. funkčnost vnějšího osvětlení   E J M MV EV ŘV O S
18. funkčnost klimatizačního zařízení   E J M MV EV ŘV O S
19. funkčnost vytápění a větrání stanoviště osoby řídící drážní vozidlo a u speciálních vozidel stanoviště obsluhy   E J M MV EV ŘV S
20. funkčnost ovládacích prvků drážního vozidla na stanovišti osoby řídící drážní vozidlo   E J M MV EV ŘV S
21. funkčnost pískovacího zařízení   E J M MV EV S
22. funkčnost vozidlové radiostanice, vlakového zabezpečovače nebo zařízení pro kontrolu bdělosti   E J M MV EV ŘV S
23. funkčnost rychloměrů   E J M MV EV ŘV S
24. funkčnost pomocných strojů   E J M MV EV S
25. funkčnost zařízení odstraňujícího vliv nečistot jízdní plochy dvojkolí včetně registrace jeho činnosti u vozidel s hmotností menší než 38 t    E J M MV EV ŘV S
26. funkčnost měničů   E J M MV EV ŘV O S
27. funkčnost zařízení pro mazání okolků   E J M MV EV ŘV S
28. funkčnost vysokonapěťových uzemňovačů, odpojovačů, sběračů, hlavního vypínače, trakčního transformátoru aj.   E J M MV EV S
29. funkčnost vnitřního osvětlení prostoru pro cestující   J MV EV ŘV O
30. funkčnost vytápění a větrání prostoru pro cestující   J MV EV ŘV O
31. ovladatelnost dveří, oken a zařízení, jež jsou určena k ovládání   E J M MV EV ŘV O S
32. kontrola madel, stupaček, případně nakládacích plošin pro vozíky pro invalidy   E J M MV EV ŘV O N S
33. funkčnost spouštěcího zařízení spalovacího motoru   M MV S
34. funkčnost přístrojů podávajících údaje o činnosti spalovacího motoru   M MV ŘV S
35. funkčnost regulačního zařízení okruhů chlazení spalovacího motoru   M MV S
36. funkčnost požární signalizace a protipožárního systému   E J M MV EV ŘV O S
37. funkčnost vícenásobného řízení   E J M MV EV ŘV S
38. funkčnost ovládacích mechanizmů   E J M MV EV ŘV O N S
39. stav podlah, bočnic a střechy   E J M MV EV ŘV O N S
40. stav úchytek pro umístění plomb   N
41. funkčnost WC   J MV EV ŘV O S
42. funkčnost umývárny   E J M MV EV ŘV O S
43. funkčnost měřicích, kontrolních a signalizačních přístrojů a ochran   E J M MV EV ŘV O S
44. funkčnost elektrické výstroje   E J M MV EV ŘV O S
45. stav přechodového zařízení pro přechod mezi drážními vozidly   E J M MV EV ŘV O S
46. funkčnost pracovní části stroje   S
47. součinnost samostatného řídicího vozu s hnacím vozidlem   ŘV
48. stav vodivého spojení mezi kostrou vozidlové skříně, podvozky a nápravami   E J M MV EV ŘV O N S

Poznámka:

1) Kontrola vážením se provádí u nově vyrobeného vozidla a vozidla po opravě nebo úpravě, mající vliv na změnu nebo rozložení hmotnosti. Při technické kontrole se zkontroluje originál dokladu z vážení (příloha č. 3 část I bod 10 této vyhlášky).".

108. V příloze č. 7 bodu 1. 1. se slova "válcovým (tramvajovým)" nahrazují slovy "schváleným tramvajovým".

109. V příloze č. 7 bodu 4. se na konci věty první doplňují slova "pokud není výrobcem nebo dovozcem stanoveno jinak (mezní technický stav)".

110. Příloha č. 8 se zrušuje.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení s výjimkou bodů 39, 60 a 110, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Ministr:
Ing. Schling v. r.

E-shop

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Zákon o výkonu zabezpečovací detence, komentář

Zákon o výkonu zabezpečovací detence, komentář

doc. JUDr. Věra Kalvadová, Dr., doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc., JUDr. Petr Škvain - Wolters Kluwer, a. s.

Výkon zabezpečovací detence představuje zvláštní druh ochranného opatření. Vzhledem ke specifikům tohoto opatření i jeho náročnosti na odborný personál zajišťující výkon zabezpečovací detence přináší velmi cenný a praktický výklad jak pro soudnictví a advokacii, tak i pro orgány, kde ...

Cena: 430 KčKOUPIT

Zákon o veřejných dražbách

Zákon o veřejných dražbách

Rakovský, Líznerová, Haščák - C. H. Beck

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, dosud nebyl novelizován v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku. V uplynulých 18 letech účinnosti nedošlo ani k zapracování judikaturních výdobytků do textu zákona, ani k doktrinálnímu reflektování zásadních teoretických otázek, ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.