Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


173

VYHLÁŠKA
Ministerstva financí

ze dne 15. června 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku):

Čl. I

Vyhláška č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

"j)   počtem obyvatel se rozumí počet obyvatel trvale bydlících na území příslušné obce podle jejich stavu uveřejňovaného Českým statistickým úřadem v aktuálním vydání Malého lexikonu obcí České republiky.".

2. V § 5 odst. 1 se odkaz na poznámku č. 3) uvedený za slovem "domku" přesouvá za slovo "domu".

3. V § 13 odst. 2 u koeficientu K4 ... se za slova "oceňovaného bytu" vkládají slova "nebo nebytového prostoru" a za slova "vybavení bytu" se vkládají slova "nebo nebytového prostoru".

4. V § 21 odst. 1 se vypouští čárka za číslem 12 a číslo "13" se zrušuje. Na konci odstavce 1 se doplňuje tato věta: "Má-li pozemek stejného vlastníka jako na něm stojící stavba uvedená v předchozí větě, zjistí se cena stavby včetně tohoto pozemku, je-li veden v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, nebo včetně části pozemku ve výměře odpovídající zastavěné ploše oceňované stavby, je-li veden v katastru nemovitostí v jiném druhu pozemků.".

5. V § 21 odst. 2 se za slovo "staveb" vkládají slova " , ……popřípadě pozemků".

6. V § 21 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Je-li nájemní smlouvou pronajat oceňovaný soubor staveb a pozemků včetně trvalých porostů, které jsou ve vlastnictví stejného subjektu, jako celek bez rozlišení nájemného na jednotlivé stavby, popřípadě pozemky ocení se jako aritmetický průměr cen staveb, pozemků a trvalých porostů zjištěných nákladovým způsobem bez koeficientu Kp a ceny zjištěné výnosovým způsobem.".

7. V § 22 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje středníkem a doplňují se tato slova: "při ocenění souboru staveb, pozemků a trvalých porostů podle § 21 odst. 3 se použije míra kapitalizace podle jeho základního účelu užití.".

8. V § 22 odst. 4 písm. c) se slova "vedené v účetnictví" zrušují a za slovo "správu" se vkládají slova "vedené v účetnictví".

9. V § 23 odst. 1 písmena b) až e) znějí:

"b)   ve statutárních městech,11) Františkových Lázních a Mariánských Lázních a v obcích, jejichž katastrální území s nimi sousedí,
1.  800 Kč ve statutárních městech, Františkových Lázních a Mariánských Lázních,
2.  300 Kč v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím alespoň jednoho města uvedeného v bodu 1,
c)   v Českém Krumlově, Jáchymově, Karviné, Luhačovicích, Poděbradech a Teplicích a v obcích, jejichž katastrální území s nimi sousedí,
1.  500 Kč v Českém Krumlově, Jáchymově, Karviné, Luhačovicích, Poděbradech a Teplicích,
2.  200 Kč v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím alespoň jednoho města uvedeného v bodu 1,
d)   v obcích s počtem obyvatel nad 25 tisíc a v obcích, jejichž katastrální území s nimi sousedí,
1.  250 Kč v obcích s počtem obyvatel nad 25 tisíc,
2.  100 Kč v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím alespoň jedné obce uvedené v bodu 1,
e)   v obcích nad 15 tisíc obyvatel do 25 tisíc obyvatel a v Jeseníku a v obcích, jejichž katastrální území s nimi sousedí,
1.  150 Kč v obcích nad 15 tisíc obyvatel do 25 tisíc obyvatel a v Jeseníku,
2.  50 Kč v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím alespoň jedné obce uvedené v bodu 1,".

10. V § 23 odst. 1 se věta "Počet obyvatel se stanoví podle posledního sčítání lidu." zrušuje.

11. V § 23 odst. 6 se slova "§ 26 odst. 3" nahrazují slovy "§ 26 odst. 4".

12. V § 23 odst. 7 se slova "§ 26 odst. 2" nahrazují slovy "§ 26 odst. 3".

13. V § 23 odst. 8 větě první a druhé se koeficient "0,70" nahrazuje koeficientem "0,60".

14. V § 23 odst. 9 větě první se slovo "stavebního" zrušuje a slovo "pískovišť" se nahrazuje slovem "pískoven", za slovo "výsypek," se vkládají slova "kromě pozemků určených k sanaci,15b)".
Poznámka pod čarou č. 15b) zní:


"15b)  § 31 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb.".

15. V § 23 odstavec 12 zní:

"(12) Pro způsob ocenění pozemků jsou rozhodující kritéria uvedena v jednotlivých odstavcích. Splňuje-li oceňovaný pozemek kritéria uvedená současně ve více odstavcích, platí pro způsob ocenění toto pořadí odstavců: 4, 5, 1, 2, 3, 9, 8, 6.".

16. Za § 23 se vkládá nový § 23a, který včetně nadpisu zní:

"§ 23a
Cenová mapa stavebních pozemků obce

(1)  Cenová mapa stavebních pozemků obce obsahuje textovou a grafickou část.

(2) Textová část obsahuje

a)   věcnou analýzu základny místního trhu s nemovitostmi a možnosti jeho dalšího rozvoje zejména ve vztahu k velikosti a charakteru obce, vnitřním i vnějším faktorům a místním zvláštnostem, které ovlivňují jeho kvalitu,
b)   popis předlohy použitého mapového podkladu a jeho kvality z hlediska souladu právního stavu podle katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu,
c)   komentář ke zdrojům cen použitým pro vypracování grafické části a výsledky jejich rozboru,
d)   popis postupu zpracování a předpoklad doby účinnosti.

(3) Grafická část obsahuje

a)   mapové zobrazení stavebních pozemků na území obce v měřítku rovném nebo větším 1 : 5 000,
b)   identifikační a informační údaje (název obce, katastrální území místních částí obce, náměstí a ulic, popř. parcelní čísla pozemků),
c)   ceny jednotlivých stavebních pozemků, popř. ceny vymezených skupin parcel se shodným účelem užití a stejnou stavební vybaveností.".

17. V § 25 odst. 1 větě první se slova "převládajícího souboru" nahrazují slovy "převládajících souborů" a věta druhá se nahrazuje touto větou: "Cena lesního pozemku je součtem cen jeho částí v jednotlivých porostních skupinách, které jsou na něm vymezeny.".

18. V § 26 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

"(1) Pozemky, které podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 151/1997 Sb. nejsou stavebními, ale jsou zahrnuty do platného územního plánu obce nebo regulačního plánu 15a) jako pozemky určené k zastavění, se ocení podle § 23 odst. 1 a násobí se koeficientem 0,30. Tato cena nesmí být nižší než cena zjištěná podle § 26 odst. 4.".Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 2 až 4.

19. V § 26 odst. 2 se na konci doplňuje tato věta: "Tato cena nesmí být nižší než cena zjištěná podle odstavce 4.".

20. V § 28 odst. 4 se věta za středníkem nahrazuje touto větou: "pro neuvedené obmýtí, pokud je v rámci rozpětí obmýtí přiřazeného skupinám dřevin v příloze č. 21, se cena mýtní výtěže A?u zjistí jako přiměřená hodnota interpolací.".

21. V § 28 odst. 8 se za slova "v příloze č. 25" vkládá čárka a slova: "pokud je v rámci rozpětí obmýtí přiřazeného skupinám dřevin v příloze č. 21,".

22. V § 28 odst. 9 se na konec věty doplňují tato slova: "a cena za m2 skupiny dřevin se vypočte podle vzorce

Ha = Au x Ba".

23. V § 30 odst. 1 se za slovy "tabulek č. 1" slovo "a" nahrazuje čárkou a za číslici "2" se vkládají slova "a 3".

24. V § 33 odst. 1 se na konci písmene a) doplňují tato slova: "část I pro intenzivní výsadbu a část II pro zahrádkovou výsadbu,".

25. V příloze č. 1 bodu 5 odstavec 4 zní:

"(4) Obestavěný prostor zastřešení včetně podkroví u střech sklonitých, bez ohledu na jejich tvar, se vypočte vynásobením zastavěné plochy půdy a podkroví součtem průměrné výšky půdní nadezdívky a poloviny výšky hřebene nad průměrnou výškou půdní nadezdívky. Převažují-li jiné tvary střešních konstrukcí, vypočte se obestavěný prostor zastřešení jako objem geometrického tělesa.".

26. V příloze č. 14 bodu 4 se za slovo "použije" vkládá slovo "vždy".

27. V příloze č. 14 bodu 6 se za slova "celé stavby" vkládá slovo "zejména" a slova "stejným způsobem jako u původní části stavby" se zrušují.

28. V příloze č. 15 tabulce č. 1 položka č. 1 zní:

"1 Pozemek v okrajovém území obce nebo v jiných nevýhodně položených částech obce s ohledem na účel užití staveb na nich postavených nebo k jejich výstavbě určených    
1.1 v hlavním městě Praze až do 50  -  
1.2 ve statutárních městech, Františkových Lázních a Mariánských Lázních až do 40 -  
1.3 v Českém Krumlově, Jáchymově, Karviné, Luhačovicích, Poděbradech, Teplicích a Jeseníku až do 30 -  
1.4 v ostatních obcích až do 20 -".

29. V příloze č. 15 tabulce č. 1 položka č. 10.5 zní:

"10.5 Zátopové území obce stanovené vodohospodářským orgánem až do 10  -".

30. V příloze č. 15 v textu pod tabulkou č. 1 věta druhá zní: "Použití přirážek a srážek podle položek č. 1, 12 a 13 musí být prokazatelně zdůvodněno.".

31. V příloze č. 15 tabulce č. 2 v položkách č. 8 a 9 se na konec textů uvedených ve druhém sloupci doplňuje čárka a slova "neuplatní se u zahrádkářských chat".

32. V příloze č. 15 pod tabulkou č. 2 se body 1) a 2) zrušují.

33. V příloze č. 17 položka č. 1 zní:

"1 Jde-li o pozemky na území obce nebo obcí sousedních nebo v jejich okolí ve všech katastrálních územích, jejichž kterákoli část se nachází do níže určené vzdálenosti od nejblíže položeného bodu na hranici území obce:
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
Hlavní město Praha
- území hlavního města
- území sousedních obcí
- katastrální území v okolí do 7 km

-
-
-
-
560
280
140
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
Obce s počtem nad 250 tis. obyvatel
- území obce
- území sousedních obcí
- katastrální území v okolí do 5 km

-
-
-
-
320
160
80
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
Obce s počtem 100 - 250 tis. obyvatel
- území obce
- území sousedních obcí
- katastrální území v okolí do 4 km

-
-
-
-
240
120
60
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
Obce s počtem 50 - 100 tis. obyvatel
- území obce
- území sousedních obcí
- katastrální území v okolí do 3 km

-
-
-
-
200
100
 50
1.5
1.5.1
1.5.2
Obce s počtem 25 - 50 tis. obyvatel
- území obce
- území sousedních obcí

-
-
-
160
 80
1.6
1.6.1
1.6.2
Obce s počtem 10 - 25 tis. obyvatel
- území obce
- území sousedních obcí

-
-
-
120
60
1.7
1.7.1
1.7.2
Obce s počtem 5 - 10 tis. obyvatel
- území obce
- území sousedních obcí

-
-
-
80
40
1.8
1.8.1
1.8.2
Obce s počtem 2 - 5 tis. obyvatel
- území obce
- sousední katastrální území

-
-
-
40
20".

34. V příloze č. 17 věta pod tabulkou zní: "Srážky podle položky č. 3 lze přiměřeně použít pouze v případech, kdy bylo zjištěno průkazné snížení využitelnosti pozemku pro rostlinnou výrobu a nejde-li prokazatelně o pozemek, na který byla poskytnuta náhrada za újmy vyplývající ze zákonných omezení jeho obhospodařování (např. podle § 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství).".

35. Příloha č. 18 zní:

"Příloha č. 18 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

 Klepněte pro zvětšení obrázku (25828 bytes)

Soubory lesních typů (SLT) jsou jednotky typologického systému, které sdružují lesní typy podle ekologické příbuznosti vyjádřené významnými vlastnostmi stanoviště. Lesní typy jsou zakresleny v lesnických typologických mapách.

SLT jsou vymezeny vegetačními lesními stupni a edafickými kategoriemi s tím, že příbuzné kategorie tvoří řady. Konkrétní vlastnosti SLT jsou vyjádřeny dvoumístným kódem; číslice na prvním místě kódu (0 - 9) značí příslušnost k vegetačnímu lesnímu stupni, zatímco písmeno na druhém místě kódu charakterizuje vlastnosti lesní půdy, včetně obsahu a vlivu vody a edafickou druhovou kombinaci. Jednotlivá písmena (celkem 24) označují základní, vedlejší a přechodné kategorie, které jsou základem třídění uvnitř řad (celkem 8).

Údaje o SLT jsou součástí lesního hospodářského plánu, resp. lesní hospodářské osnovy vlastníků lesa.".

36. V příloze č. 19 se položky č. 1.4 až 1.9, 2, 3.7 až 3.11 zrušují.

37. V příloze č. 19 se doplňují položky č. 4 a 5, které znějí:

"4 Tvar lesních pozemků (např. v závislosti na šíři extrémně protáhlých či malých parcel) - 20  
5 Omezené hospodaření na lesních pozemcích stanovené zvláštním předpisem nebo správním rozhodnutím (např. ochranná pásma energetických rozvodných zařízení, rozhodnutí o využití území apod.) - 50".

38. Příloha č. 22 zní:

"Příloha č. 22 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Klepněte pro zvětšení obrázku (16229 bytes)

39. V příloze č. 23 ve 3. skupině dřevin: BOROVICE ve sloupci 6 se čísla "22,20, 22,22, 22,82" nahrazují čísly "22,63, 22,82, 23,56".

40. V příloze č. 23 v předposlední větě pod tabulkou se vypouštějí slova: "přiblížená na odvozní místo" a v poslední větě pod tabulkou se slova "doba obmýtí" nahrazují slovy "doba obmýtní".

41. V příloze č. 25 ve 3. skupině dřevin: BOROVICE, obmýtí 80 ve sloupci 6 se čísla "0,000, 0,249, 0,484, 0,703, 0,851, 0,943, 0,990, 1,006, 1,004 a 1,000" nahrazují čísly "0,000, 0,231, 0,451, 0,659, 0,805, 0,900, 0,956, 0,984, 0,996 a 1,000".

42. V příloze č. 25 ve 3. skupině dřevin: BOROVICE, obmýtí 100 ve sloupci 6 se čísla "0,000, 0,248, 0,482, 0,700, 0,848, 0,939, 0,986, 1,002, 1,000, 0,993, 0,993 a 1,000" nahrazují čísly "0,000, 0,224, 0,437, 0,639, 0,780, 0,872, 0,926, 0,954, 0,965, 0,973, 0,987 a 1,000".

43. V příloze č. 25 ve 3. skupině dřevin: BOROVICE, obmýtí 120 ve sloupci 6 se čísla "0,000, 0,223, 0,433, 0,629, 0,762, 0,844, 0,886, 0,901, 0,899, 0,892, 0,892, 0,911, 0,960 a 1,000" nahrazují čísly "0,000, 0,199, 0,388, 0,567, 0,693, 0,774, 0,822, 0,847, 0,857, 0,864, 0,876, 0,905, 0,960 a 1,000".

44. V příloze č. 25 ve 3. skupině dřevin: BOROVICE, všechna obmýtí, se za sloupec 7 doplňují sloupce 8 a 9 bez uvedení hodnot.

45. V příloze č. 25 ve 4. skupině dřevin: MODŘĺN, všechna obmýtí, se za sloupec 8 doplňuje sloupec 9 bez uvedení hodnot.

46. V příloze č. 25 v 7. skupině dřevin: DUB, všechna obmýtí, se za sloupec 8 doplňuje sloupec 9 bez uvedení hodnot.

47. V příloze č. 25 v 11. skupině dřevin: AKÁT, všechna obmýtí, se za sloupec 7 doplňují sloupce 8 a 9 bez uvedení hodnot.

48. V příloze č. 26 v tabulce č. 1 se položky č. 1.1 až 1.4 a 3.6 až 3.11 zrušují.

49. V příloze č. 26 tabulce č. 2 se doplňují položky č. 9a a 9b, které znějí:

"9a   Porosty dřevin s významně nižší produkční schopností nebo nižším zpeněžením sortimentů oproti úrovni skupiny dřevin, ve které jsou zařazeny (např. habr obecný, borovice kleč, javor babyka, střemcha pozdní, olše zelená, jeřáb ptačí, jíva apod.) - 40
9b   Porosty borovice kleče - 80".

50. V příloze č. 26 v tabulce č. 3 ve sloupcích "Srážky v % až do:" u položky č. 12 se čísla "-1,5, -3,3 a -3,2" nahrazují čísly "-2, -3 a -3", u položky č. 13.1 se čísla "-2,3, -3,0 a -6,8" nahrazují čísly "-2, -3 a -7", u položky č. 13.2 se čísla "-5,8, -9,6 a -14,1" nahrazují čísly "-6, -10 a -14", u položky č. 13.3 se čísla "-9,7, -17,2 a -22,3" nahrazují čísly "-10, -17 a -22", u položky č. 13.4 se čísla "-26,4, -49,1 a -57,1" nahrazují čísly "-26, -49 a -57", u položky č. 14 se čísla "-9,2, -16,2 a -21,3" nahrazují čísly "-9, -16 a -21", u položky č. 15 se čísla "-4,6, -8,1 a -10,6" nahrazují čísly "-5, -8 a -11", u položky č. 16 se čísla "-2,47, -0,45 a -4,10" nahrazují čísly "-3, -6 a -6" a u položky č. 17 se čísla "-43,4, -81,9 a -92,6" nahrazují čísly "-43, -82 a -90".

51. Příloha č. 28 zní:

"Příloha č. 28 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Klepněte pro zvětšení obrázku (18688 bytes) Klepněte pro zvětšení obrázku (22561 bytes) Klepněte pro zvětšení obrázku (32770 bytes) 
Klepněte pro zvětšení obrázku (30883 bytes)
 Klepněte pro zvětšení obrázku (30156 bytes) Klepněte pro zvětšení obrázku (29787 bytes) 
Klepněte pro zvětšení obrázku (30210 bytes)
 Klepněte pro zvětšení obrázku (30817 bytes) Klepněte pro zvětšení obrázku (28484 bytes) Klepněte pro zvětšení obrázku (24992 bytes)

52. V příloze č. 29 se v textu pod tabulkou v bodě 4 zrušují slova "po snížení vzhledem k stáří".

53. Příloha č. 30 zní:

"Příloha č. 30 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Klepněte pro zvětšení obrázku (17391 bytes) 

52. Příloha č. 31 zní:

"Příloha č. 31 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Klepněte pro zvětšení obrázku (23393 bytes) Klepněte pro zvětšení obrázku (26015 bytes) Klepněte pro zvětšení obrázku (25091 bytes) Klepněte pro zvětšení obrázku (23748 bytes) 
Klepněte pro zvětšení obrázku (25520 bytes)
 Klepněte pro zvětšení obrázku (27338 bytes) Klepněte pro zvětšení obrázku (27338 bytes) Klepněte pro zvětšení obrázku (26178 bytes) 
Klepněte pro zvětšení obrázku (28368 bytes)
 Klepněte pro zvětšení obrázku (27147 bytes) Klepněte pro zvětšení obrázku (25975 bytes) Klepněte pro zvětšení obrázku (27812 bytes) 
Klepněte pro zvětšení obrázku (26636 bytes)
 Klepněte pro zvětšení obrázku (23910 bytes) Klepněte pro zvětšení obrázku (17278 bytes) 

52. Příloha č. 32 zní:

"Příloha č. 32 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Klepněte pro zvětšení obrázku (17921 bytes) Klepněte pro zvětšení obrázku (22537 bytes) Klepněte pro zvětšení obrázku (21952 bytes) Klepněte pro zvětšení obrázku (9523 bytes)

56. Příloha č. 33 zní:

"Příloha č. 33 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Klepněte pro zvětšení obrázku (24627 bytes) Klepněte pro zvětšení obrázku (25002 bytes) Klepněte pro zvětšení obrázku (26346 bytes) Klepněte pro zvětšení obrázku (24909 bytes) 
Klepněte pro zvětšení obrázku (21856 bytes) Klepněte pro zvětšení obrázku (24628 bytes) Klepněte pro zvětšení obrázku (24655 bytes) Klepněte pro zvětšení obrázku (28240 bytes) 
Klepněte pro zvětšení obrázku (23217 bytes)
 Klepněte pro zvětšení obrázku (25478 bytes) Klepněte pro zvětšení obrázku (24640 bytes) Klepněte pro zvětšení obrázku (25255 bytes) 
Klepněte pro zvětšení obrázku (29825 bytes)
 Klepněte pro zvětšení obrázku (25425 bytes) Klepněte pro zvětšení obrázku (27767 bytes) Klepněte pro zvětšení obrázku (22958 bytes) 
Klepněte pro zvětšení obrázku (25188 bytes)
 Klepněte pro zvětšení obrázku (25030 bytes) Klepněte pro zvětšení obrázku (27536 bytes) Klepněte pro zvětšení obrázku (23352 bytes) 
Klepněte pro zvětšení obrázku (27011 bytes)
 Klepněte pro zvětšení obrázku  Klepněte pro zvětšení obrázku (13153 bytes) 
Klepněte pro zvětšení obrázku (16533 bytes)
 Klepněte pro zvětšení obrázku (16817 bytes) Klepněte pro zvětšení obrázku (13510 bytes) Klepněte pro zvětšení obrázku (15840 bytes) 
Klepněte pro zvětšení obrázku (14729 bytes)
 Klepněte pro zvětšení obrázku (9478 bytes) Klepněte pro zvětšení obrázku (10476 bytes) Klepněte pro zvětšení obrázku (16919 bytes) 

57. V příloze č. 34 v tabulce ve sloupci "Míra kapitalizace %" se čísla "12, 11, 9, 9, 14" nahrazují čísly "11, 10, 7, 7, 13".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2000.

Ministr:
doc. Ing.Mertlík, CSc. v. r.

E-shop

Spisová služba ve školství

Spisová služba ve školství

Irena Hajzlerová - Nakladatelství PARIS

•Nevíte si rady s administrativou? •Vedete listinou spisovou službu a nevíte, co dělat s digitálními dokumenty? •Dostali jste nové datové schránky a nevíte jak s nimi pracovat? •Nevíte, zda máte skutečně elektronickou spisovou službu nebo jen její část? •Začali jste s ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ÚZ č. 1318 - Advokáti, soudci a soudy, notáři, znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1318 - Advokáti, soudci a soudy, notáři, znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon právnických profesí a dále činnost znalců a tlumočníků. Od minulého vydání došlo ke změnám v zákoně o advokacii, v zákoně o soudech a soudcích (zejména ...

Cena: 123 KčKOUPIT

Elektronické právní jednání

Elektronické právní jednání

Vojtěch Kment - Wolters Kluwer, a. s.

Těžiště monografie spočívá v analýze a výkladu základních institutů elektronického právního jednání, jak vychází z nové úpravy evropským nařízením č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu, označovaným zkratkou ...

Cena: 745 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.