Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


152

VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra

ze dne 9. června 2000

o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

Ministerstvo vnitra podle § 59 písm. a) a b) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") a dále v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 59 písm. c) zákona a v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí podle § 59 písm. d) zákona stanoví:

ČÁST PRVNĺ
JEDNACĺ ŘÁD STÁTNĺ VOLEBNĺ KOMISE
§ 1
Příprava jednání komise

(1) Jednání Státní volební komise1) (dále jen "komise") svolává předseda komise (dále jen "předseda") a v době jeho nepřítomnosti nebo z jiných závažných důvodů jím pověřený člen komise. Jednání komise se konají podle potřeby.

(2) Předseda nebo jím pověřený člen komise zašle členům komise pozvánku, návrh programu jednání a podkladové materiály tak, aby je obdrželi nejpozději tři dny přede dnem jednání komise. Z důvodu naléhavosti mohou být v den jednání komise na program jejího jednání zařazovány další body programu.

(3) Ve výjimečných případech svolává jednání komise předseda nebo jím pověřený člen komise bez předchozího doručování písemné pozvánky a podkladových materiálů.

§ 2
Zásady rozhodování, jednání a řízení komise

(1) Jednání komise je neveřejné.

(2) Jednání komise řídí předseda a v době jeho nepřítomnosti jím pověřený člen komise (dále jen "předsedající").

(3) Předsedající může přizvat na jednání komise nebo jeho část i osoby, které nejsou členy komise.

(4) Ke každému bodu jednání přijímá komise usnesení. Komise je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů komise. Není-li komise usnášeníschopná, určí předsedající, kdy se příští jednání komise bude konat, a jednání komise ukončí.

(5) Předseda následně informuje členy komise o eventuálních opatřeních, která učinil mezi jednáními komise v neodkladných záležitostech.2)

§ 3
Zápis z jednání komise
a podepisování ostatních písemností komise

(1) Z jednání komise se pořizuje zvukový záznam a zápis. Součástí zápisu je přijaté usnesení a případná zpráva pro sdělovací prostředky.

(2) Zápis z jednání komise podepisuje předsedající. Zápis obdrží členové komise nejpozději v den, kdy se koná následující jednání komise. Na tomto jednání komise mohou k němu členové komise uplatnit připomínky.

(3) Ostatní písemnosti komise podepisuje její předseda nebo v době jeho nepřítomnosti jím pověřený člen komise.

§ 4
Archivace volební dokumentace komise

Pro volební dokumentaci týkající se voleb do zastupitelstev krajů se stanoví skartační znaky a lhůty:3)

a)   zápis z jednání komise včetně zvukového záznamu A/10,
b)   další volební dokumentace V/5.

ČÁST DRUHÁ
ZPŮSOB A POSTUP OVĚŘOVÁNĺ
ZPŮSOBILOSTI PRO VÝKON FUNKCE
§ 5
Ověřování způsobilosti

(1) Způsobilost pro výkon činnosti na úseku voleb ověřuje Ministerstvo vnitra pro

a)   zaměstnance okresního úřadu v sídle kraje, ve Středočeském kraji Okresního úřadu Praha-západ, v kraji Plzeňském Magistrátu města Plzně, v kraji Brněnském Magistrátu města Brna a v kraji Ostravském Magistrátu města Ostravy (dále jen "okresní úřad v sídle kraje"),4)
b)   zaměstnance okresního úřadu, v městě Brno Magistrátu města Brna, v městě Ostrava Magistrátu města Ostravy a v městě Plzeň Magistrátu města Plzně (dále jen "okresní úřad").4)

(2) Způsobilost pro výkon činnosti na úseku voleb ověřuje okresní úřad pro

a)   zaměstnance obce, v níž je pověřený obecní úřad,5)
b)   zaměstnance městské části nebo městského obvodu ve městech Brno, Ostrava a Plzeň.5)

§ 6

Zaměstnanec okresního úřadu v sídle kraje, okresního úřadu, obce, v níž je pověřený obecní úřad, a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň městské části nebo městského obvodu, který má být pověřen činností na úseku voleb, (dále jen "uchazeč") absolvuje odbornou přípravu a prokáže vykonáním zkoušky potřebné znalosti na úseku voleb.

§ 7

(1) Přihlášku uchazeče podle § 5 odst. 1 k odborné přípravě a vykonání zkoušky zasílá přednosta okresního úřadu v sídle kraje a přednosta okresního úřadu a primátoři měst Brna, Ostravy a Plzně (dále jen "přednosta okresního úřadu") Ministerstvu vnitra.

(2) Přihlášku uchazeče podle § 5 odst. 2 k odborné přípravě a vykonání zkoušky zasílá starosta obce, v níž je pověřený obecní úřad, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň starosta městské části nebo starosta městského obvodu (dále jen "starosta") okresnímu úřadu.

§ 8
Zkušební komise

(1) Pro účely ověřování znalostí na úseku voleb se zřizují zkušební komise.

(2) Předsedy a další členy zkušebních komisí na Ministerstvu vnitra určí ministr vnitra ze zaměstnanců Ministerstva vnitra.

(3) Předsedy a členy zkušebních komisí na okresním úřadu určí přednosta okresního úřadu ze zaměstnanců okresního úřadu; předsedy zkušebních komisí jsou zaměstnanci okresních úřadů s osvědčením o vykonané zkoušce podle § 9 odst. 6.

(4) Zkušební komise jsou tříčlenné.

(5) Ministerstvo vnitra a okresní úřad určí termíny a místo zkoušky.

§ 9
Zkouška

(1) Zkouška spočívá v ověření znalostí právních předpisů na úseku voleb a právních předpisů s nimi souvisejících; skládá se z písemné a ústní části.

(2) O vykonané zkoušce vyhotoví zkušební komise zápis, který podepisuje předseda zkušební komise a její členové. Zápis obsahuje

a)   jméno a příjmení uchazeče, místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, označení zaměstnavatele uchazeče a jeho pracovní zařazení,
b)   jména, příjmení a pracovní zařazení členů zkušební komise,
c)   otázky, které byly předmětem ústní zkoušky,
d)   vyhodnocení písemné a ústní zkoušky.

(3) Uchazeč prokáže potřebné znalosti, pokud uspěl alespoň ve dvou třetinách otázek obsažených v písemné části zkoušky a ve dvou třetinách otázek obsažených v ústní části zkoušky.

(4) Výsledek zkoušky oznámí uchazeči předseda zkušební komise v den jejího konání.

(5) Náležitosti osvědčení Ministerstva vnitra a okresního úřadu o vykonané zkoušce jsou obsaženy v příloze č. 1 ve vzoru č. 8.

(6) Uchazeči, který úspěšně vykonal zkoušku, vydá zkušební komise osvědčení o vykonané zkoušce ve dvojím vyhotovení. Jedno vyhotovení předá uchazeč zaměstnavateli.6)

(7) V případě, že uchazeč při zkoušce nevyhověl, může celou zkoušku opakovat nejdříve za jeden měsíc; lhůtu může Ministerstvo vnitra nebo okresní úřad ve výjimečných případech zkrátit.

ČÁST TŘETĺ
POSTUP OBECNĺCH ÚŘADŮ
A OKRESNĺCH ÚŘADŮ V SĺDLE KRAJE
PŘI ÚSCHOVĚ A ARCHIVACI
HLASOVACĺCH LĺSTKŮ
A OSTATNĺ VOLEBNĺ DOKUMENTACE
§ 10

(1) Obecní úřad, městský úřad, úřad města, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen "obecní úřad")7) před konáním voleb zabezpečí po obdržení hlasovacích lístků, obálek a tiskopisů jejich ochranu tak, aby bylo zabráněno zneužití.

(2) Obecní úřad převezme veškerou volební dokumentaci s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku od okrskových volebních komisí. Hlasovací lístky a použité úřední obálky uschová po dobu 30 dnů od uveřejnění výsledků voleb komisí. Po této lhůtě ponechá pro archivaci 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků pro volby do zastupitelstva kraje; ostatní hlasovací lístky zničí.

(3) Volební dokumentaci okresního úřadu v sídle kraje včetně jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku uschová tento úřad.

(4) Dokumentace o finančních nákladech na volby do zastupitelstev krajů se uloží odděleně od ostatní dokumentace.8)

(5) Pro volební dokumentaci týkající se konání voleb do zastupitelstev krajů se stanoví skartační znaky a lhůty:3)

a)   kandidátní listina, prohlášení kandidáta k registraci včetně podkladů ke kandidátní listině, dokumentace o vzdání se kandidatury nebo jejím odvolání, rozhodnutí okresního úřadu v sídle kraje o registraci kandidátních listin, rozhodnutí soudu ve věci registrace kandidátní listiny, hlasovací lístek, zápisy o výsledku hlasování A/10,
b)   ostatní volební dokumentace V/5.

(6) Po uplynutí skartačních lhůt se postupuje podle zvláštního právního předpisu.3)

ČÁST ČTVRTÁ
VZOR KANDIDÁTNĺ LISTINY, VZOR HLASOVACĺHO LĺSTKU, OSVĚDČENĺ O ZVOLENĺ, VZORY TISKOPISŮ PRO ZJIŠŤOVÁNĺ A ZPRACOVÁNĺ VÝSLEDKŮ HLASOVÁNĺ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA KRAJE, VZORY DALŠĺCH DOKUMENTŮ A ZPŮSOB ZAJIŠTĚNĺ TISKU HLASOVACĺCH LĺSTKŮ
§ 11

(1) Pro volby do zastupitelstev krajů jsou v příloze č. 1 této vyhlášky stanoveny vzory: 

1.  Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje 
2.  Slib zapisovatele a členů okrskové volební komise 
3.  Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva kraje s přílohou 
4.  Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva kraje 
5.  Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva kraje 
6.  Záznam o kontrole provedené okresním úřadem 
7.  Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva kraje 
8.  Osvědčení o vykonané zkoušce 
9.  Zápis o vykonané zkoušce
10.  Záznam o odmítnutí zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku Českým statistickým úřadem.

(2) Pro volby do zastupitelstev krajů jsou v příloze č. 2 této vyhlášky stanoveny vzory tiskopisů: 

1. 

Průkaz člena Státní volební komise s fotografií 

2. 

Průkaz člena sekretariátu Státní volební komise 

3. 

Průkaz zaměstnance okresního úřadu9) 

4. 

Průkaz člena okrskové volební komise 

5. 

Průkaz zapisovatele okrskové volební komise 

6. 

Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku s přílohou.

(3) Pokud okrsková volební komise využije programového vybavení dodaného Českým statistickým úřadem, nahrazují tiskové výstupy z tohoto programu10) tiskopis podle odstavce 2 bodu 6.

§ 12

Okresní úřad v sídle kraje zajišťuje tisk hlasovacích lístků pro kraj11) prostřednictvím obchodní firmy vybrané Ministerstvem vnitra12) podle zvláštního právního předpisu.13)

ČÁST PÁTÁ
FORMA SPOLUPRÁCE
ORGÁNŮ STÁTNĺ SPRÁVY
PŘI KONTROLE SPRÁVNOSTI ÚDAJŮ
UVÁDĚNÝCH POLITICKÝMI STRANAMI,
POLITICKÝMI HNUTĺMI A KOALICEMI
PŘI PODÁVÁNĺ KANDIDÁTNĺCH LISTIN
A PŘI PŘEDÁVÁNĺ PODKLADŮ
Z KANDIDÁTNĺCH LISTIN PRO VYTVOŘENĺ
REGISTRŮ A ČĺSELNĺKŮ
KANDIDÁTŮ
A KANDIDUJĺCĺCH POLITICKÝCH STRAN,
POLITICKÝCH HNUTĺ A KOALIC
ČESKÝM STATISTICKÝM ÚŘADEM
A LOSOVÁNĺ STÁTNĺ VOLEBNĺ KOMISE
§ 13

(1) Ministerstvo vnitra poskytne okresním úřadům v sídle kraje seznam registrovaných politických stran a politických hnutí, údaje o zrušení nebo pozastavení činnosti politické strany nebo politického hnutí,14) a to nejpozději 80 dnů přede dnem voleb.

(2) Na vyžádání okresního úřadu v sídle kraje poskytují

a)   obecní úřady, ve městě Brně Magistrát města Brna, popřípadě Ministerstvo vnitra údaj o místě trvalého pobytu kandidáta15) a údaj o rodném čísle,
b)   okresní úřady, ve městech Brně, Ostravě a Plzni magistráty těchto měst údaje o státním občanství kandidáta.16)

§ 14

(1) Okresní úřad v sídle kraje průběžně pořizuje a předává Českému statistickému úřadu k založení registru kandidátů kopie podaných kandidátních listin, a to nejpozději první den po uplynutí lhůty pro podávání kandidátních listin.

(2) Český statistický úřad vyhotoví seznam kandidátů se shodným jménem, příjmením a věkem a dalších podkladů pro kontrolu podaných kandidátních listin okresním úřadem v sídle kraje.17) Tyto podklady předá okresnímu úřadu v sídle kraje nejpozději šedesátý druhý den přede dnem voleb.

(3) Po vyhodnocení a podle pokynu okresního úřadu v sídle kraje Český statistický úřad aktualizuje registr kandidátů. Obdobně se postupuje v případech odvolání nebo vzdání se kandidatury do zaregistrování kandidátních listin či odmítnutí registrace kandidátní listiny na základě rozhodnutí soudu.18)

(4) Okresní úřad v sídle kraje nejpozději první den následující po uplynutí lhůty pro rozhodnutí o registraci kandidátních listin19) zašle seznam zaregistrovaných kandidátních listin a seznam odmítnutých kandidátních listin v kraji komisi.

§ 15

(1) Komise vylosuje 45 dnů přede dnem voleb čísla pro označení hlasovacích lístků politických stran, politických hnutí a koalic. Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí a koalic musí být ve všech krajích označeny stejným vylosovaným číslem. Do losování vstupuje každá politická strana, politické hnutí a koalice jen jednou bez ohledu na to, v kolika krajích podala kandidátní listiny. Do losovacího osudí se vloží tolik celých čísel v nepřerušené vzestupné řadě počínaje číslem 1, kolik různých politických stran, politických hnutí a koalic podalo kandidátní listiny. Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo koalice nepodala kandidátní listinu ve všech krajích, zůstane v daném kraji toto číslo neobsazeno.

(2) Pokud kandidátní listina některé z politických stran, politických hnutí nebo koalic nebyla v kraji zaregistrována ani na základě rozhodnutí soudu,18) zůstává číslo vylosované této politické straně, politickému hnutí nebo koalici v daném kraji neobsazeno.

§ 16

(1) Po vylosování čísel Český statistický úřad vyhotoví číselník kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic, podle kterého budou při zpracování a poskytování výsledků voleb označovány číslem a názvem nebo číslem a zkratkou názvu.

(2) Český statistický úřad zaznamená do registru kandidátů vylosovaná čísla politických stran, politických hnutí a koalic, vyhotoví opis údajů registru v rozsahu kandidátní listiny a předloží ho okresnímu úřadu v sídle kraje.

(3) Okresní úřad v sídle kraje neprodleně informuje pracoviště Českého statistického úřadu o případech vzdání se nebo odvolání kandidatury v období od uplynutí lhůty pro zaregistrování kandidátní listiny do zahájení voleb tak, že mu předá kopii prohlášení o vzdání se a odvolání kandidatury. Český statistický úřad nastaví v registru kandidátů u těchto osob znak zajišťující, že při zjišťování výsledků voleb k nim nebude přihlíženo.

ČÁST ŠESTÁ
ZVLÁŠTNĺ ODMĚNA ZA VÝKON FUNKCE
ČLENA OKRSKOVÉ VOLEBNĺ KOMISE,
ZPŮSOB JEJĺ ÚHRADY A VÝPLATY
§ 17

(1) Členovi okrskové volební komise přísluší za výkon funkce zvláštní odměna20) (dále jen "odměna") ve výši 800 Kč, předsedovi okrskové volební komise ve výši 1 000 Kč. Konají-li se volby do zastupitelstev krajů v týž den s volbami

a)   do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
b)   do Senátu Parlamentu České republiky, nebo
c)   do zastupitelstev v obcích,

zvyšuje se odměna za výkon funkce předsedy a člena okrskové volební komise o 400 Kč za každé volby, pro které okrsková volební komise plní úkoly podle zákona.21) V případě, že se člen okrskové volební komise jednání okrskové volební komise nezúčastňuje, odměnu obecní úřad poměrně krátí.

(2) Odměnu podle odstavce 1 vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise22) obecní úřad.

ČÁST SEDMÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENĺ
§ 18

(1) Přednosta okresního úřadu zasílá nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti této vyhlášky Ministerstvu vnitra přihlášky uchazečů k odborné přípravě a vykonání zkoušky uvedené v § 7 odst. 1.

(2) Starosta zasílá nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti této vyhlášky okresnímu úřadu přihlášky uchazečů k odborné přípravě a vykonání zkoušky uvedené v § 7 odst. 2.

§ 19

Pokud byla již před počátkem účinnosti vyhlášky učiněna opatření k přípravě voleb v souladu s touto vyhláškou, hledí se na tato opatření, jako by byla učiněna za její účinnosti.23)

§ 20
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Gross v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 152/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 152/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)


1)   § 7 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.
2)   § 8 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb.
3)   Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb.
Vyhláška č. 117/1974 Sb., kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení.
4)   § 9 zákona č. 130/2000 Sb.
5)   § 12 zákona č. 130/2000 Sb.
6)   § 59 odst. 3 písm. b) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 302/1992 Sb.
§ 8 odst. 5 zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č.  321/1992 Sb.
7)   § 14 písm. e) zákona č. 130/2000 Sb.
8)   § 31 a 32 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994  Sb. a zákona č. 227/1997 Sb.
9)   § 12 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb.
10)   § 40 odst. 4 zákona č. 130/2000 Sb.
11)   § 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 130/2000 Sb.
12)   § 9 odst. 2 písm. g) zákona č. 130/2000 Sb.
13)   Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č.  148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 28/2000 Sb.
14)   Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č.  189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 296/1995 Sb. a zákona č. 322/1996 Sb.
15)   § 18 zákona č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.
16)   Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.
17)   § 22 odst. 2 písm. b) zákona č. 130/2000 Sb.
18)   § 22 odst. 6 zákona č. 130/2000 Sb.
19)   § 22 odst. 3 zákona č. 130/2000 Sb.
20)   § 55 zákona č. 130/2000 Sb.
21)   § 64 zákona č. 130/2000 Sb.
22)   § 45 zákona č. 130/2000 Sb.
23)   § 67 zákona č. 130/2000 Sb.

E-shop

Vzory rozhodčího řízení - tuzemské řízení, obchodní spory

Vzory rozhodčího řízení - tuzemské řízení, obchodní spory

Mgr. Vladimír Syruček, JUDr. Vencislav Sabotinov, JUDr. Marie Moravcová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha přináší ucelený soubor vzorů pokrývajících celou materii rozhodčího řízení, počínaje smlouvou o rozhodci přes předžalobní upomínku, přijetí funkce rozhodce, rozhodčí žalobu až po samotný rozhodčí nález, resp. jeho uložení u obecného soudu. Každý vzor je opatřen podrobným ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Přechod práv a povinností a hromadné propouštění

Přechod práv a povinností a hromadné propouštění

JUDr. Nataša Randlová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se věnuje úpravě přechodu práv a povinností a s ním často souvisejícím hromadným propouštěním, a to jak na straně převádějícího zaměstnavatele tak zaměstnavatele nabývajícího. Obě tyto úpravy jsou obsaženy v českém zákoníku práce a jsou harmonizovány s evropskými směrnicemi ...

Cena: 249 KčKOUPIT

ÚZ č. 1345 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1345 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Do publikace jsou již také promítnuty menší ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.