Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


145

ZÁKON

ze dne 10. května 2000,

kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ

Změna zákona
o České obchodní inspekci

Čl. I

Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb., zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 189/1999 Sb. a zákona č. 71/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 1 zní:

"(1) Česká obchodní inspekce kontroluje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu (dále jen "kontrolované osoby"), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává dozor jiný správní úřad.".

2. V § 2 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 1), 1a) a 1b) zní:

"(2) Česká obchodní inspekce kontroluje

a)   dodržování podmínek stanovených k zabezpečení jakosti zboží nebo výrobků včetně zdravotní nezávadnosti, podmínek pro skladování a dopravu a požadavků na osobní hygienu a hygienickou nezávadnost provozu,
b)   zda se při prodeji zboží používají ověřená měřidla, pokud ověření podléhají, a zda používaná měřidla odpovídají zvláštním právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu,1)
c)   dodržování dohodnutých nebo stanovených podmínek a kvality poskytovaných služeb,
d)   dodržování ostatních podmínek stanovených zvláštními právními předpisy nebo jinými závaznými opatřeními pro provozování nebo poskytování činností uvedených v odstavci 1,
e)   zda bylo při uvádění stanovených výrobků na trh vydáno prohlášení o shodě a zda vlastnosti stanovených výrobků uvedených na trh odpovídají stanoveným podmínkám vydaného prohlášení o shodě,1a)
f)   zda nedochází ke klamání spotřebitele.1b)

1)   Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.
1a)   Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.
1b)   § 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č.  145/2000 Sb.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1b) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1c), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

3. V § 2 odst. 3 se za slova "kontrolu potravin" vkládá slovo " , pokrmů" a slova "a kontroly přípravy jídel a nápojů" se zrušují.

4. V § 3 písm. a) se za slovem "nedostatky" čárka nahrazuje spojkou "a" a slova "a osoby odpovědné za jejich vznik nebo trvání" se zrušují.

5. V § 3 písmeno e) zní:

"e)  provádí rozbory nebo zajišťuje provedení rozborů k ověření jakosti a bezpečnosti výrobků nebo zboží nebo pro účely kontroly, zda nedochází ke klamání spotřebitele,1b) s výjimkou potravin, pokrmů a tabákových výrobků; provedení těchto rozborů zajišťuje u příslušných orgánů nebo osob; na náklady kontrolovaných osob provádí rozbory nebo jejich provedení požaduje jen tehdy, byla-li rozborem zjištěna neodpovídající jakost a bezpečnost výrobků nebo zboží nebo jestliže bylo prokázáno klamání spotřebitele,".

6. V § 4 odst. 1 se na konci písmena b) doplňují tato slova: "a též totožnost fyzických osob, které při kontrole zastupují kontrolované osoby, a oprávnění těchto osob k zastupování,".

7. V § 4 odst. 1 písm. d) větě první se za slovo "potravin" vkládají slova " , pokrmů a tabákových výrobků, nebo k posouzení, zda nedochází ke klamání spotřebitele1b)".

8. V § 4 se na konci odstavce 2 doplňují tato slova: "bez vyzvání".

9. V § 4 se na konci odstavce 3 doplňují tato slova: " , s výjimkou podání potřebných informací pro účely a v rámci trestního řízení.".

10. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně poznámky pod čarou č. 3) zní:

"§ 5a

(1) Inspektoři České obchodní inspekce jsou oprávněni

a)   provádět kontrolu, zda nedochází ke klamání spotřebitele,1b) na základě vlastního podnětu nebo podnětu jiného státního orgánu, dále na základě podnětu spotřebitele, nebo jiné osoby, která prokáže právní zájem ve věci; podat podnět ke kontrole může též majitel nebo spolumajitel patentu, majitel autorského osvědčení, majitel ochranné známky, majitel autorského práva nebo jiného práva chráněného autorským zákonem nebo majitel práva k zapsanému průmyslovému vzoru nebo užitnému vzoru nebo jeho zástupce (dále jen "majitel práva duševního vlastnictví"),
b)   vyzvat majitele práva duševního vlastnictví k předložení dokumentace potřebné k posouzení, zda nedochází ke klamání spotřebitele.3)

(2) Česká obchodní inspekce informuje toho, kdo podal podnět, o zjištěném klamání spotřebitele3) nebo o zjištěných nedostatcích a jejich příčinách.


3)   § 8 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., ve znění zákona č. 145/2000 Sb.
Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb.".

11. V § 6 se vkládá nový odstavec 1, který včetně poznámek pod čarou č. 3a) a 3b) zní:

"(1) Česká obchodní inspekce je oprávněna přizvat k účasti na kontrole osoby odborně způsobilé podle zvláštních právních předpisů,3a) je-li to odůvodněno povahou kontrolní činnosti. Tyto osoby mají práva a povinnosti inspektorů podle tohoto zákona v rozsahu pověření daného jim Českou obchodní inspekcí. Odborně způsobilé osoby nemohou být pověřeny ukládat opatření a sankce podle tohoto nebo jiných zákonů.3b)


3a)   Například § 11 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
3b)   Například zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č.  22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb.".Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

12. V § 6 odstavec 2 zní:

"(2) Kontrolované osoby jsou povinny umožnit inspektorům a odborně způsobilým osobám přizvaným k účasti na kontrole plnit jejich úkoly související s výkonem kontroly.".

13. V § 7 odst. 1 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 3c) zní:

"a)  nákup, dodávku, prodej nebo použití výrobků nebo zboží, které neodpovídají požadavkům zvláštních právních předpisů3c) pro činnosti uvedené v § 2,

3c)   Například zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

14. Za § 7a se vkládá nový § 7b, který zní:

"§ 7b

(1) Inspektor je povinen při prokázaném zjištění nabídky, prodeje nebo skladování výrobků nebo zboží, které neodpovídají zvláštním právním předpisům,3) uložit zajištění těchto výrobků nebo zboží. Inspektor ústně oznámí opatření o zajištění výrobků nebo zboží kontrolované osobě nebo osobě zúčastněné při kontrole a neprodleně vyhotoví úřední záznam, ve kterém bude uveden i důvod zajištění, popis zajištěných výrobků nebo zboží a jejich množství. Inspektor předá kopii úředního záznamu kontrolované osobě.

(2) Česká obchodní inspekce je oprávněna uskladnit zajištěné výrobky nebo zboží, které neodpovídají zvláštním právním předpisům,3) mimo dosah kontrolované osoby. Kontrolovaná osoba je povinna zajištěné výrobky nebo zboží inspektorovi vydat. Odmítá-li vydání, budou tyto výrobky nebo zboží kontrolované osobě odňaty. O vydání nebo odnětí sepíše inspektor úřední záznam. Náklady na skladování hradí kontrolovaná osoba, u které bylo nabízení, prodej nebo skladování takovýchto výrobků nebo zboží zjištěno. Kontrolovaná osoba není povinna uhradit náklady na uskladněné výrobky, jestliže se prokáže, že výrobky nebo zboží zvláštním právním předpisům3) odpovídají.

(3) Proti uloženému opatření o zajištění výrobků nebo zboží, které neodpovídají zvláštním právním předpisům,3) může kontrolovaná osoba podat do 3 pracovních dnů ode dne seznámení s uloženým opatřením písemné námitky místně příslušnému inspektorátu. Námitky nemají odkladný účinek. Ředitel inspektorátu rozhodne o námitkách bez zbytečných průtahů. Jeho rozhodnutí je konečné. Písemné rozhodnutí o námitkách se doručí kontrolované osobě.

(4) Zajištění výrobků nebo zboží, které neodpovídají zvláštním právním předpisům,3) trvá do doby, než bude pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, případně do doby, kdy bude prokázáno, že se nejedná o takovéto výrobky nebo zboží. Zrušení opatření o zajištění výrobků nebo zboží, o kterých se prokáže, že odpovídají zvláštním právním předpisům,3) provede písemně ředitel inspektorátu. Písemnost se doručí kontrolované osobě. Pokud bylo zrušeno opatření o zajištění, musí být kontrolované osobě zajištěné výrobky nebo zboží bez zbytečných průtahů vráceny v neporušeném stavu, s výjimkou výrobků nebo zboží použitých pro posouzení. O vrácení sepíše inspektor písemný záznam.

(5) Ředitel inspektorátu uloží rozhodnutím kromě pokuty i propadnutí nebo zabrání výrobků nebo zboží, které neodpovídají zvláštním právním předpisům.3) Vlastníkem propadnutých nebo zabraných výrobků nebo zboží se stává stát. Ředitel inspektorátu zároveň rozhodne o jejich zničení. Je-li rozhodnutí pravomocné, zničení se provede úředně pod dohledem tříčlenné komise jmenované ředitelem inspektorátu. O zničení sepíše komise protokol. Zničení se provede na náklad kontrolované osoby, která tyto výrobky nebo zboží nabízela, prodávala nebo skladovala.".

15. V § 9 odstavec 1 zní:

"(1) Ředitel inspektorátu uloží kontrolované osobě, která

a)   nedodrží dohodnutý nebo stanovený termín nebo rozsah služby nebo neposkytne službu v požadované kvalitě,
b)   použije úředně neověřená měřidla, pokud ověření podléhají, nebo měřidla neodpovídající zvláštním právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, případně schválenému typu,
c)   nedodrží stanovené požadavky na osobní hygienu nebo hygienickou nezávadnost provozu, popřípadě jiné požadavky stanovené k zabezpečení zdravotní nezávadnosti zboží nebo výrobků a jejich bezpečného používání,
d)   poruší ostatní podmínky stanovené zvláštními právními předpisy pro činnosti uvedené v § 2 odst. 1 a 2, pokud právo uložit sankční postih nemá jiný správní úřad, nebo
e)   nesplní opatření uložená podle tohoto zákona,

pokutu až do výše 1 000 000 Kč. Za opakované porušení povinností v průběhu jednoho roku ode dne poslední kontroly lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 3) se zrušuje.

16. V § 9 odst. 2 se částka "2 000 Kčs" nahrazuje částkou "5 000 Kč".

17. V § 9 odst. 3 se částka "5 000 Kčs" nahrazuje částkou "50 000 Kč".

18. V § 9 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se ředitel inspektorátu o porušení povinnosti podle odstavců 1 až 3 dověděl, nejpozději však do 2 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Pokutu nelze uložit, uplynuly-li od porušení 3 roky.".

19. V § 9 se odstavec 5 zrušuje.Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

20. § 11 se zrušuje.

21. V § 12 odst. 1 se slova "a u kontrolované fyzické osoby též k míře zavinění" zrušují.

22. V § 12 se doplňují odstavce 4 a 5, které včetně poznámek pod čarou č. 3d) a 3e) znějí:

"(4) Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.

(5) Pokutu vybírá Česká obchodní inspekce a vymáhá územní finanční orgán3d) podle zvláštního právního předpisu.3e)


3d)   Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
3e)   Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".

23. V § 13 odst. 1 písmeno a) zní:

"a)  se správními úřady a orgány územní samosprávy v oblasti přenesené působnosti, jakož i s jinými státními orgány a institucemi, jejichž spolupráce je nezbytná pro výkon kontroly,".

24. V § 13 se odstavec 3 zrušuje.Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

25. V § 13 odst. 3 se slovo "organizace" nahrazuje slovem "osoby".

26. V § 15 se slova "ministerstvo obchodu a cestovního ruchu České republiky, federální ministerstvo obrany, federální ministerstvo vnitra, ministerstvo vnitra České republiky a ministerstvo spravedlnosti České republiky" nahrazují slovy "Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti".

27. V § 17 odstavec 1 zní:

"(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, vztahuje se na řízení podle tohoto zákona správní řád.".

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o ochraně spotřebitele

Čl. II

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb. a zákona č. 64/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které včetně poznámek pod čarou č. 4b) až 4e) zní:

"r)  výrobkem nebo zbožím porušujícím některá práva duševního vlastnictví se rozumí
   1. padělek, jímž je výrobek nebo zboží, včetně jeho obalu, na němž je bez souhlasu majitele ochranné známky umístěno označení stejné nebo zaměnitelné s ochrannou známkou, porušující práva majitele ochranné známky podle zvláštního právního předpisu,4b) dále veškeré věci nesoucí takové označení (značky, loga, etikety, nálepky, prospekty, návody k použití, doklady o záruce apod.), a to i tehdy, jsou-li uváděny samostatně, a samostatné obaly, na nichž je umístěno takové označení,
   2. nedovolená napodobenina, jíž je výrobek nebo zboží, které je rozmnoženinou nebo zahrnuje rozmnoženinu vyrobenou bez souhlasu majitele autorských nebo příbuzných práv nebo bez souhlasu majitele práv k průmyslovému vzoru, jestliže pořízení rozmnoženiny porušuje tato práva podle zvláštních právních předpisů,4c)
   3. výrobek nebo zboží, porušující práva majitele patentu4d) nebo užitného vzoru4e) nebo práva majitele dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin podle zvláštního právního předpisu.4d)

4b)   Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů.
4c)   Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.
4d)   Zákon č. 527/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4e)   Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000  Sb.".

2. V § 8 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) Za klamání spotřebitele se považuje také nabídka nebo prodej výrobků nebo zboží porušujících některá práva duševního vlastnictví, jakož i skladování těchto výrobků nebo zboží za účelem nabídky nebo prodeje.

(3) Odpovědnosti za klamání spotřebitele se nelze zprostit poukazem na skutečnost, že potřebné nebo správné údaje neposkytl výrobce, dovozce nebo dodavatel.".Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.

3. V § 8 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Skladováním výrobků nebo zboží porušujících práva k duševnímu vlastnictví se pro účely tohoto zákona rozumí jejich umístění ve skladových prostorách, dopravních prostředcích, kancelářích nebo jiných nebytových prostorách a v prodejních místech včetně stánkového prodeje.".

4. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní:

"§ 8a

(1) Majitel nebo spolumajitel patentu, majitel autorského osvědčení, majitel ochranné známky, majitel autorského práva nebo jiného práva chráněného autorským zákonem nebo majitel práva k zapsanému průmyslovému vzoru nebo užitnému vzoru nebo jeho zástupce (dále jen "majitel práva duševního vlastnictví") je povinen na vyzvání předložit dozorovému orgánu dokumentaci potřebnou k provedení posouzení výrobků nebo zboží, a to ve lhůtě do 15 pracovních dnů ode dne vyrozumění. Odpovídá za to, že předaná dokumentace je pravdivá, přesná, úplná a platná. Je povinen dozorovému orgánu neprodleně oznámit veškeré změny, které mohou mít vliv na správnost posuzování výrobků nebo zboží. Pokud dozorový orgán má pochybnosti o oprávněnosti nebo věcné správnosti předložené dokumentace, písemně vyrozumí majitele práva duševního vlastnictví o této skutečnosti. Majitel práva duševního vlastnictví podá ve lhůtě 15 dnů od doručení takového vyrozumění písemné stanovisko ke zjištěným vadám dokumentace.

(2) Vykonává-li dozorový orgán kontrolu na podnět majitele práva duševního vlastnictví nebo jiné osoby, která prokázala právní zájem ve věci, jsou tyto osoby povinny složit přiměřenou jistotu (dále jen "jistota") za účelem úhrady nákladů dozorového orgánu v případech, kdy kontrolou nebude prokázána oprávněnost podnětu. Výši jistoty stanoví vedoucí dozorového orgánu. Základem pro výpočet výše jistoty jsou průměrné náklady na výkon kontrolní činnosti za jednoho kontrolního pracovníka a den podle skutečnosti předcházejícího roku. Jistotu je majitel práva duševního vlastnictví nebo osoba, která prokázala právní zájem ve věci, povinen složit na účet dozorového orgánu do 15 dnů od podání podnětu. Nebude-li jistota ve stanoveném termínu složena, nemá dozorový orgán povinnost podnět prošetřit.

(3) Prokáže-li se kontrolou oprávněnost podnětu, je dozorový orgán povinen poukázat zpět složenou jistotu do 10 dnů od ukončení kontroly. Nebude-li prokázána oprávněnost podnětu, dozorový orgán zúčtuje skutečně vynaložené náklady na provedenou kontrolu. V případě, že bude částka skutečně vynaložených nákladů dozoru nižší než výše jistoty, je dozorový orgán povinen majiteli práva duševního vlastnictví nebo osobě, která prokázala právní zájem ve věci, poukázat zpět do 10 dnů zjištěný rozdíl. V případě, že skutečně vynaložené náklady budou vyšší než složená jistota, je majitel práva duševního vlastnictví nebo osoba, která prokázala právní zájem ve věci, povinen uhradit rozdíl do výše skutečně vynaložených nákladů do 10 dnů ode dne doručení vyrozumění.

(4) V případě, kdy majitel práva duševního vlastnictví předá dozorovému orgánu nepravdivou, nepřesnou, neúplnou nebo neplatnou dokumentaci a vznikne-li na základě těchto podkladů rozhodnutím dozorového orgánu kontrolované osobě škoda, odpovídá za tuto škodu majitel práva duševního vlastnictví.".

5. V § 12 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 11) zní:

"(1) Prodávající je povinen informovat v souladu s cenovými předpisy11) spotřebitele o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb zřetelným označením výrobku cenou nebo informaci o ceně výrobků či služeb jinak vhodně zpřístupnit.


11)   § 13 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb.
§ 5 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č.  526/1990 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky č. 580/1992 Sb.".

6. V § 16 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova, která včetně poznámky pod čarou č. 12a) znějí: " , pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.12a)


12a)   § 31 odst. 12 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 356/1999 Sb.".

7. V § 18 se doplňují odstavce 4 až 8, které znějí:

"(4) Prodávající je povinen informovat spotřebitele o peněžní částce za výkup vratných zálohovaných obalů a tuto informaci na viditelném místě zpřístupnit.

(5) Výše peněžní částky za výkup vratných zálohovaných obalů se stanoví dohodou mezi výrobcem, dodavatelem a prodávajícím. Výrobci, dodavatelé a prodávající jsou povinni tuto částku dodržovat ve vzájemném obchodním styku. Prodávající je povinen uplatnit dohodnutou peněžní částku vůči spotřebiteli při prodeji i zpětném výkupu.

(6) Výrobce nebo dodavatel je povinen informovat prodávajícího o připravované změně peněžní částky za dodávané vratné zálohované obaly nejméně 60 kalendářních dnů před změnou dohody podle odstavce 5. Po tuto dobu nesmí být výkup vratných zálohovaných obalů zastaven.

(7) O změně peněžní částky za vykupované vratné zálohované obaly nebo o ukončení výkupu vratných zálohovaných obalů je prodávající povinen informovat spotřebitele po dobu nejméně 30 kalendářních dnů před dnem provedení změny nebo ukončení výkupu. Po tuto dobu nesmí být výkup těchto obalů zastaven.

(8) Výrobce nebo dodavatel je povinen o připravované změně druhu vratného zálohovaného obalu nebo o ukončení výkupu vratného zálohovaného obalu informovat prodávajícího nejméně 180 kalendářních dnů před realizací. Po tuto dobu nesmí být výkup těchto obalů zastaven.".

8. V § 23 odst. 1 se za slova "s výjimkou dozoru podle odstavce 4" vkládá text "a § 8a" a text "§ 7 až 9" se nahrazuje textem "§ 7, 8 a 9".

9. V § 23 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Dozorovým orgánem podle § 8a jsou orgány uvedené v odstavcích 1, 3 a 6.".Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

10. V § 23 odst. 3 se za text "§ 10 odst. 1 písm. c)" vkládá text "a § 10 odst. 4".

11. V § 23 odst. 5 se text "§ 7, 8 a 9" nahrazuje textem "§ 7, § 8 odst. 1 a 4 a § 9".

12. V § 23 se odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 20) zrušuje.Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

13. V § 23 odst. 6 se text "§ 8 až 10" nahrazuje textem "§ 8, 9 až 11".

14. V § 23 se doplňují odstavce 7 a 8, které včetně poznámek pod čarou č. 21a) až 21d) znějí:

"(7) Celní orgány, které provedly dozor na trhu dle zvláštních právních předpisů21a) a zjistily výrobky nebo zboží, které naplňují znaky porušení ustanovení § 8 odst. 2, a bylo-li prokázáno, že se nejedná o výrobky nebo zboží pod celním dohledem, jsou oprávněny takovéto výrobky nebo zboží zajistit. Zjištění a zajištěné výrobky nebo zboží postoupí příslušnému dozorovému orgánu21b) k provedení dalšího řízení.

(8) Inspektor České obchodní inspekce nebo České zemědělské a potravinářské inspekce, který provedl dozor na trhu podle tohoto zákona a zjistil výrobky nebo zboží, které naplňují znaky porušení ustanovení § 8 odst. 2, a bylo-li prokázáno, že se jedná o výrobky nebo zboží pod celním dohledem,21c) je oprávněn takovéto výrobky nebo zboží zajistit. Zjištění a zajištěné výrobky nebo zboží postoupí příslušnému celnímu orgánu21a), 21d) k provedení celního řízení a dalšího řízení.


21a)   § 1 a 9 zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů.
21b)   Zákon č. 63/1986 Sb., ve znění pozdějších přepisů.
Zákon č. 64/1986 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
21c)   § 47 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon.
21d)   § 11 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 113/1997 Sb.".

15. V § 24 odst. 1 se text "§ 8 odst. 1 a 2" nahrazuje textem "§ 8 odst. 1, 2, 3 a 4, § 8a odst. 1", částka "500 000 Kčs" se nahrazuje částkou "1 000 000 Kč" a částka "1 000 000 Kčs" se nahrazuje částkou "2 000 000 Kč".

ČÁST TŘETĺ

Změna zákona o České zemědělské
a potravinářské inspekci

Čl. III

Zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se tečka na konci písmena d) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 2a) zní:

"e)  zda nedochází ke klamání spotřebitele.2a)

2a)   § 8 zákona č. 634/1992 Sb., ve znění zákona č. 145/2000 Sb.".

2. V § 3 se čárka na konci písmena d) nahrazuje středníkem a doplňují se tato slova: "pokud byla rozborem zjištěna neodpovídající jakost nebo zdravotní závadnost potravin nebo výrobků nebo jestliže bylo prokázáno klamání spotřebitele, náklady rozboru hradí kontrolovaná osoba,".

3. V § 4 odst. 1 se tečka na konci písmena b) nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c), d) a e), která včetně poznámky pod čarou č. 2b) znějí:

"c)  ověřovat totožnost fyzických osob, jsou-li kontrolovanými osobami, a též totožnost fyzických osob, které při kontrole zastupují kontrolované osoby, a oprávnění těchto osob k zastupování,
d)   provádět kontroly, zda nedochází ke klamání spotřebitele,2b) na základě vlastního podnětu nebo podnětu jiného státního orgánu, dále na základě podnětu spotřebitele nebo jiné osoby, která prokáže právní zájem ve věci; podat podnět ke kontrole může též majitel nebo spolumajitel patentu, majitel autorského osvědčení, majitel ochranné známky, majitel autorského práva nebo jiného práva chráněného autorským zákonem nebo majitel práva k zapsanému průmyslovému vzoru nebo užitnému vzoru nebo jeho zástupce (dále jen "majitel práva duševního vlastnictví"),
e)   vyzvat majitele práva duševního vlastnictví k předložení dokumentace potřebné k posouzení, zda nedochází ke klamání spotřebitele.

2b)   § 8 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., ve znění zákona č. 145/2000 Sb.".

4. V § 4 se na konci odstavce 3 doplňují tato slova: "bez vyzvání".

5. V § 5 se na konci odstavce 2 doplňuje věta, která zní: "Osoby přibrané k účasti na kontrole nemohou být pověřeny ukládat opatření a sankce podle tohoto nebo jiných zákonů.".

6. V § 7 odst. 1 se tečka na konci písmena d) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e)  je oprávněn při prokázaném zjištění nabídky, prodeje a skladování potravin nebo výrobků, které neodpovídají zvláštnímu právnímu předpisu,2b) uložit opatření k jejich zajištění.".

7. V § 7 se na konci odstavce 2 doplňuje věta, která zní: "V případě uložení opatření o zajištění uvede v písemném záznamu též důvod zajištění, popis zajištěných potravin nebo výrobků a jejich množství.".

8. V § 7 odst. 3 se na konci věty první tečka zrušuje a doplňují se tato slova: "ode dne seznámení s uloženým opatřením.".

9. V § 7 se doplňují odstavce 5, 6 a 7, které znějí:

"(5) Zajištění potravin nebo výrobků, které neodpovídají zvláštnímu právnímu předpisu,2b) se provede do doby, než bude pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, popřípadě do doby, kdy bude prokázáno, že se nejedná o takovéto potraviny nebo výrobky.

(6) Inspektor je oprávněn uskladnit zajištěné potraviny nebo výrobky, které neodpovídají zvláštnímu právnímu předpisu,2b) mimo dosah kontrolované osoby. Kontrolovaná osoba je povinna zajištěné potraviny a výrobky inspektorovi vydat. V případě odmítnutí vydání provede inspektor jejich odnětí. O vydání nebo odnětí sepíše inspektor písemný záznam. Náklady na uskladnění hradí kontrolovaná osoba, u které bylo nabízení, prodej nebo skladování takovýchto potravin nebo výrobků zjištěno. Kontrolovaná osoba není povinna hradit náklady na uskladnění takových potravin a výrobků, jestliže se prokáže, že výrobky nebo zboží zvláštnímu právnímu předpisu odpovídají.2b)

(7) Zrušení opatření o zajištění potravin nebo výrobků, které neodpovídají zvláštnímu právnímu předpisu,2b) provede písemně ředitel krajského inspektorátu a zašle písemnost kontrolované osobě, kterou zároveň vyzve k bezodkladnému převzetí zajištěných potravin nebo výrobků. O vrácení sepíše inspektor úřední záznam.".

10. V § 10 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Ředitel krajského inspektorátu kromě pokuty uloží rozhodnutím propadnutí nebo rozhodne o zabrání potravin nebo výrobků, které neodpovídají zvláštnímu právnímu předpisu.2b) Vlastníkem propadnutých nebo zabraných potravin nebo výrobků se stává stát. Ředitel krajského inspektorátu zároveň rozhodne o zničení nebo jiné likvidaci a způsobu jejich likvidace. Je-li rozhodnutí pravomocné, zničení se provede úředně pod dohledem tříčlenné komise jmenované ředitelem inspektorátu. O zničení sepíše komise protokol. Zničení se provede na náklad kontrolované osoby, která tyto výrobky nebo zboží nabízela, prodávala nebo skladovala.".Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

11. V § 10 odstavec 5 zní:

"(5) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se ředitel inspektorátu o porušení povinnosti podle odstavců 1 až 3 dověděl, nejpozději však do 2 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Pokutu nelze uložit, uplynuly-li od porušení 3 roky.".

12. V § 11 odst. 2 se za slova "uložení pokuty" vkládají slova "a o odvolání proti rozhodnutí uloženému podle § 10 odst. 3 tohoto zákona".

13. V § 12 písm. b) věta první zní: "je oprávněna spolupracovat se správními úřady a orgány územní samosprávy v oblasti přenesené působnosti, jakož i s jinými státními orgány a institucemi, jejichž spolupráce je nezbytná pro výkon kontroly, s občanskými sdruženími nebo s profesními stavovskými sdruženími, pokud budou zřízena zvláštním právním předpisem.".

14. V § 14 se za slova "ukládání pokuty" vkládají slova "a vydání rozhodnutí podle § 10 odst. 3 tohoto zákona".

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

E-shop

Zdravotnické právo

Zdravotnické právo

Petr Šustek, Tomáš Holčapek a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie představuje ojedinělou syntézu zdravotnického práva, jako svébytného právního odvětví, které již nesporně našlo své místo také v české právnické vědě a právní praxi. Multidisciplinární povaha zdravotnického práva, která ve své podstatě pramení ze vzájemného prolínání ... pokračování

Cena: 1 485 KčKOUPIT

Základy závazkového práva, 2. díl, 2. vydání

Základy závazkového práva, 2. díl, 2. vydání

Tomáš Tintěra, Pavel Petr a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhý díl učebnice základů závazkového práva přehledně a srozumitelně představuje stěžejní oblasti zvláštní části závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech. Ve druhém vydání byly do učebnice zapracovány změny právní úpravy i nejnovější judikatura. Autoři ... pokračování

Cena: 490 KčKOUPIT

Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka

Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka

Karel Svoboda -

Chcete-li si přečíst podrobnější, a přece srozumitelný výklad o odvolání a mimořádných opravných prostředcích v civilním řízení, držíte v ruce správnou knihu. Dočtete se v ní, jak napsat a odůvodnit odvolání, co lze nebo už není možné prokazovat v odvolacím řízení nebo zda a za ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.