Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


113

VYHLÁŠKA
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

ze dne 18. dubna 2000,

kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb.

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 30 písm. a), c) a d) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1) zní:


"1)  § 139b odst. 7 až 9 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb.).".

2. § 7 včetně nadpisu zní:

"§ 7
Údaje o parcele

V katastru se evidují tyto údaje o parcele:

a)   příslušnost do katastrálního území,
b)   druh číslování parcel (příloha bod 4),
c)   parcelní číslo,
d)   výměra parcely,
e)   kvalita výměry (příloha bod 5),
f)   druh a způsob využití pozemku (příloha body 1 a 2),
g)   typ a způsob ochrany nemovitosti (příloha bod 3),
h)   příslušnost k vlastníku (číslo listu vlastnictví),
i)   právní vztah,
j)   označení listu katastrální mapy,
k)   souřadnice definičního bodu parcely.".

3. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:

"§ 7a
Údaje o budově a bytu nebo nebytovém prostoru

V katastru se evidují tyto údaje o budově a bytu nebo nebytovém prostoru (dále jen "jednotka"):

a)   příslušnost do katastrálního území,
b)   údaje o parcele, na níž je budova umístěna [§ 7 písm. b) a c)],
c)   číslo popisné nebo evidenční,
d)   příslušnost budovy k části obce,
e)   číslo jednotky, popř. popis umístění jednotky v budově, pokud jednotky nejsou očíslovány,
f)   typ a způsob využití budovy a typ a způsob využití jednotky (příloha body 2a, 2b a 2c),
g)   typ a způsob ochrany (příloha bod 3),
h)   příslušnost k vlastníku (číslo listu vlastnictví),
i)   právní vztah.".

4. V § 8 odst. 1 se zrušují písmena c) a g).
Dosavadní písmena d), e) a f) se označují jako písmena c), d) a e).

5. V § 9 odst. 1 se zrušuje písmeno c) a v písmenu f) se zrušují slova "na položku výkazu změn a".
Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena c) až f).

6. V § 18 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: "Každá změna se označuje pořadovým číslem.".
Odstavec 2 se zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

7. V § 28 odst. 1 se písmena "i) a j)" nahrazují písmeny "h) a i)".

8. V § 28 odst. 2 se slova "§ 7 písm. h) a l)" nahrazují slovy "§ 7a písm. c) a d)".

9. V § 28 odst. 3 se písmena "k), m) a n)" nahrazují písmeny "j) a k)".

10. V § 29 odst. 3 se písmena "a) až c), e) a g)" nahrazují písmeny "a) až d)".

11. V § 34 odst. 3 se slova "rozhodnutí o využití území" nahrazují slovy "územní rozhodnutí".

12. Poznámka pod čarou č. 54) zní:


"54)  § 32 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb.".

13. V § 36 odst. 5 písm. c) se zrušují slova "nebo nemovitosti přešly do správy Pozemkového fondu České republiky podle zvláštního předpisu64c)" včetně poznámky pod čarou č. 64c).

14. V § 61 odst. 3 se slova "§ 72 odst. 3" nahrazují slovy "§ 66 odst. 9 a § 69 odst. 5".

15. Poznámka pod čarou č. 90) zní:


"90)  § 82 zákona č. 50/1976 Sb.".

16. V § 69 odst. 3 písm. a) se slova "odst. 11" nahrazují slovy "odst. 9".

17. V § 78 odst. 4 ve větě druhé se slova "§ 72 odst. 1" nahrazují slovy "§ 69 odst. 3".

18. V § 85 se slova "§ 7 písm. l)" nahrazují slovy "§ 7a písm. d)" a slova "§ 7 písm. m)" se nahrazují slovy "§ 7 písm. k)".

19. Bod 2 přílohy zní:

(není v textové podobě)

20. Za bod 2 přílohy se vkládají nové body 2a až 2c, které znějí:

(není v textové podobě)

21. Bod 3 přílohy zní:

(není v textové podobě)

22. Za bod 5 přílohy se vkládá nový bod 5a, který zní:

(není v textové podobě)

23. V bodu 9.4 přílohy se v předmětu značky poř. číslo 3.08 slovo "půda" nahrazuje slovem "pozemek".

24. V bodu 10.3 přílohy se v předmětu značky poř. číslo 13 slovo "půda" nahrazuje slovem "pozemek".

25. V bodu 12.2 písm. a) přílohy se zlomek "1/4" nahrazuje zlomkem "1/2".

26. V bodu 16.16 přílohy se v závorce číslice "2" nahrazuje číslicí "1".

Čl. II

(1) Údaje podle ustanovení bodů 2, 2a, 2b, 2c a 3 přílohy se do katastru zavádějí postupně. Datum jejich zavedení oznámí katastrální úřad na své úřední desce nejméně 2 měsíce předem a 2 měsíce po datu zavedení uvedených údajů neodmítne údaje podle ustanovení dosavadních bodů 1 až 3 přílohy, pokud jejich význam bude nepochybný pro zařazení podle nových bodů 2 až 3 přílohy.

(2) Údaje zapsané podle ustanovení dosavadních bodů 2 až 3 přílohy zůstávají v platnosti do doby nejbližší změny v katastru týkající se příslušné nemovitosti.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda:
Ing. Šíma, CSc. v. r.

E-shop

Meritum - Správní řád, 2. vydání

Meritum - Správní řád, 2. vydání

Kliková, Havlan, Chadima, Jurníková, Kadečka, Průcha, Sedláček, Skulová, Venclíček - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé, aktualizované vydání publikace MERITUM Správní řád si stejně jako vydání první z roku 2006 klade za cíl vysvětlit jednotlivá ustanovení správního řádu a postupy v rámci správních řízeních obecných i zvláštních. V úvodní části knihy jsou vysvětleny jednotlivé instituty, pojmy a ...

Cena: 995 KčKOUPIT

Cena: 0 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení

Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení

JUDr. Petr Lavický, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Čtenáři se do rukou dostává vyčerpávající přehled rozhodnutí a stanovisek týkajících se institutu bezdůvodného obohacení. Je sestaven tak, aby čtenáři poskytl ucelenou představu o rozhodovací činnosti soudů týkající se tohoto institutu. Přehled je tématicky rozdělen podle úpravy ...

Cena: 964 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.