Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


94

VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství

ze dne 30. března 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 334/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro přírodní sladidla, med, nečokoládové cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové cukrovinky

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") pro přírodní sladidla, med, nečokoládové cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové cukrovinky:

Čl. I

Vyhláška č. 334/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně některých souvisejících zákonů, pro přírodní sladidla, med, nečokoládové cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové cukrovinky, se mění takto:

1. V § 1 písm. b) se slova "látkami nebo látkami určenými k aromatizaci" nahrazují slovy "látkami, látkami určenými k aromatizaci nebo kořením".

2. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova "názvem skupiny, která odpovídá" nahrazují slovy "názvem skupiny nebo podskupiny, které odpovídají".

3. V § 3 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

4. V § 6 odst. 2 se za slovo "skladuje" vkládají slova "při teplotě nejvýše 30 ° C".

5. V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Cukr extra bílý, cukr bílý a cukr polobílý se uvádí do oběhu ve spotřebitelských obalech o hmotnosti 125 g, 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg.".

6. V § 7 písm. a) se slova "z výměšků hmyzu na povrchu rostlin (medovice) nebo na živých částech rostlin a kterou" nahrazují slovy "ze sekretů živých částí rostlin nebo na živých částech rostlin se vyskytujících (medovice) a které".

7. V § 7 písm. c) se slova "pocházející zejména z výměšků hmyzu" nahrazují slovy "získaný převážně ze sekretů živých částí rostlin nebo na živých částech rostlin se vyskytujících".

8. V § 9 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

"(6) Med z dovozu balený do spotřebitelských obalů v tuzemsku musí být označen vždy zemí původu, a to i v případě směsí tuzemského a dovezeného medu.

(7) Přípustné záporné hmotnostní odchylky spotřebitelského balení jsou uvedeny v příloze č. 3 tabulce C.".

9. V § 10 odst. 1 se za slova "žádné látky" vkládají slova " , které by změnily přirozené složení medu,".

10. V § 12 písm. a) se slovo "cukry" nahrazuje slovy "přírodní nebo náhradní sladidla".

11. V § 12 písm. e) se slova "sójovými a arašídovými cukrovinkami" nahrazují slovy "nečokoládovými pochoutkami".

12. § 16 se zrušuje.

13. V § 17 písmeno d) zní:

"d)   kakaovým tukem tuk získaný z kakaových bobů nebo jejich částí nevyhovující požadavkům stanoveným pro kakaové máslo,".

14. V § 17 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

"e)   kakaovým máslem tuk získaný z kakaových bobů nebo jejich částí odpovídající požadavkům uvedeným v příloze č. 6 tabulce 2,".

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).

15. V § 17 se doplňují písmena h), i) a j), která znějí:

"h)   kakaovým prachem drobné částice kakaových bobů získané po mechanickém oddělení zbytků slupek, obsahující nejméně 20 % hmotnostních tuku v přepočtu na sušinu,
i)   kakaovými výlisky kakaová drť nebo kakaová hmota zpracovaná do formy výlisků, obsahující nejméně 20 % hmotnostních kakaového másla v přepočtu na sušinu a nejvýše 9 % hmotnostních vody,
j)   kakaovými výlisky se sníženým obsahem tuku výlisky obsahující nejméně 8 % hmotnostních kakaového másla v přepočtu na sušinu.".

16. V § 18 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "tabulce 1".

17. § 21 se zrušuje.

18. V § 22 písm. a) se slovo "cukrů" nahrazuje slovy "přírodních nebo náhradních sladidel".

19. V § 22 písm. c) se slova "nebo kakaový tuk" nahrazují slovy "kakaový tuk, kakaové máslo, kakaový prach nebo kakaové výlisky".

20. V § 22 písmeno d) zní:

"d)   polevou potravina, kde došlo k částečné nebo úplné záměně kakaového másla jiným rostlinným tukem.".

21. § 26 včetně nadpisu zní:

"§ 26
Uvádění do oběhu

Čokoláda a čokoládové cukrovinky se uvádějí do oběhu při teplotě do 25 ° C.".

22. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 334/1997 Sb.

Členění na skupiny a podskupiny

druh

skupina

podskupina

cukr

cukr extra bílý

krystal, krupice, moučka

cukr bílý

cukr polobílý

cukr moučka s obsahem protihrudkujících látek

 

tvarovaný cukr (kostky, bridž, homole)

 

cukr s přísadami

 

přírodní cukr

 

kandys

 

tekuté výrobky z cukru

tekutý cukr
tekutý invertní cukr
sirup z invertního cukru
karamel

ostatní přírodní sladidla

dextróza, fruktóza a další

dextróza monohydrát
dextróza bezvodá
glukózový sirup
sušený glukózový sirup".

23. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 334/1997 Sb.

Fyzikální a chemické požadavky na jakost

1. Cukr

skupina

sacharóza
polarimetricky
% hm.
nejméně

invertní cukr
% hm.
nejvýše

ztráta sušením
% hm.
nejvýše

popel konduktometricky
% hm.
nejvýše

barva v roztoku při
420 nm IU
nejvýše

cukr extra bílý

99,7

0,04

0,1

0,01

22,5

cukr bílý

99,7

0,04

0,1

0,04

45

cukr polobílý

99,5

0,10

0,1

0,10

150

cukr moučka s obsahem protihrudkujících látek nejvýše 3 %

96,7

0,10

0,2

0,04

-

tvarovaný cukr

99,5

0,10

0,25

0,04

150

cukr s přísadami

85,0

-

1,2

-

-

přírodní cukr

97,5

0,09

1,4

0,8

-

kandys

98,5

-

1,0

0,45

-

U skupin cukr extra bílý, cukr bílý, cukr polobílý obsah nerozpustných látek nejvýše 50 mg/kg.

Bodové hodnocení bílých cukrů

 

cukr extra bílý

cukr bílý

celkový počet bodů nejvýše

8

-

z toho:

 

 

popel - body nejvýše

6

-

barva v roztoku - body nejvýše

3

-

typová řada - body nejvýše

4

12

Jeden bod odpovídá:

a)   0,0018 % obsahu popela určeného konduktometricky dle metody ICUMSA
b) 7,5 jednotek ICUMSA (IU) pro barvu v roztoku
c) 0,5 jednotek barevné typy dle metody Brunswick

Dělení podle tvaru a velikosti částic sacharózy:

a)   cukr krystal je volně sypká směs krystalů stejnoměrného zrnění,
b)   cukr krupice je volně sypká směs menších nebo rozdrcených krystalů stejnoměrného zrnění,
c)   cukr moučka je volně sypká směs jemně drcených krystalů,
d)   přírodní cukr je sypká, zrnitá světležlutá až světlehnědá hmota, na omak mírně lepkavá,
e)   kandys je směs velkých krystalů a srostlic, bílé, žluté až hnědé barvy.

Třídění dle velikosti částic sacharózy

délka strany oka síta v mm

podíl % hmotnostní

cukr krystal

cukr krupice

cukr moučka

2,00 - 0,40

nejméně 70

 

 

0,80 - 0,16
nad 1,00

 

nejméně 70
nejvýše 5

 

0,80 - 0,40

 

 

nejvýše 5

pod 0,40

 

 

nejméně 95

Přípustné záporné hmotnostní odchylky od spotřebitelského balení

- pro cukr a ostatní přírodní sladidla kromě tekutých výrobků

deklarovaná hmotnost v g

hmotnostní odchylka v %

do 50

- 10

větší než 50 do 250

- 4

větší než 250 do 500

- 3

větší než 500 do 1000

- 2

nad 1000

- 1

2. Tekuté výrobky z cukru

 

sušina refraktometricky
% hm.
nejméně

invertní cukr
v sušině
% hm.

pH

popel konduktometricky
v sušině
% hm.
nejméně

barva roztoku
při 420 nm IU
nejvýše

tekutý cukr

62

nejvýše 3

 

0,1

45

tekutý invertní cukr

62

více než 3 nejvýše 50

 

0,4

-

sirup z invertního cukru

62

více než 50

 

0,4

-

karamel

73

nejméně 50

4 - 6

-

-

Přípustné záporné hmotnostní odchylky od spotřebitelského balení

- pro tekuté výrobky z cukru

deklarovaná hmotnost v g

hmotnostní odchylka v %

do 300

- 5

větší než 300 do 1000

- 4

nad 1000

- 3

3. Ostatní přírodní sladidla

a) Dextróza

 

dextróza (D-glukóza)
% hmot. sušiny
nejméně

sušina
% hmot.
nejméně

sulfátový popel
% hmot. sušiny
nejvýše

dextróza monohydrát

99,5

90,0

0,25

dextróza bezvodá

99,5

98,0

0,25

b) Fruktóza

 

ztráta sušením
% nejvýše

popel
konduktometricky
% nejvýše

barva roztoku při
420 nm (I U)
nejvýše

pH

fruktóza

0,5

0,1

30

4,5 - 7,0

c) Glukózový sirup

 

sušina
% hmot.

dextrózový ekvivalent
vyjádřený jako D-glukóza
v % hmot. sušiny

sulfátový popel
% hmot. sušiny

glukózový sirup

nejméně 70

nejméně 20

nejvýše 1,0

d) Sušený glukózový sirup

 

sušina
% hmot.

dextrózový ekvivalent
vyjádřený jako D-glukóza
v % hmot. sušiny

sulfátový popel
% hmot. sušiny

sušený glukózový sirup

nejméně 93

nejméně 20

nejvýše 1,0".

24. V příloze č. 3 se doplňuje nová tabulka, která zní:

"C) Přípustné záporné hmotnostní odchylky od spotřebitelského balení

hmotnostní interval v g

hmotnostní odchylka v %

do 100

- 8

větší než 100 do 250

- 5

větší než 250 do 500

- 3

nad 500

  - 1".

25. Příloha č. 4 zní:

"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 334/1997 Sb.

Členění nečokoládových cukrovinek na skupiny a podskupiny

Druh

Skupina

Podskupina

Nečokoládové
cukrovinky
karamely tukové s jádrovinami s ovocnou příchutí
mléčné, kakaové nebo kávové
podle druhu vložky (cukrová, želé, jádroviny,
sušené ovoce nebo proslazené, marcipán a
další)
nečokoládové dražé
želé
gumovité
rahat
chalva
turecký med
lékořicové cukrovinky
pěnové cukrovinky
(marshmallow)
nečokoládové pochoutky s přísadami
plněné
komprimáty  
žvýkačky balonkové (bubble gum)
plátkové
dražované
dropsy  
roksy  
furé s tukovou náplní
s cukernou (sirupovou) náplní
pasty nebo pomazánky zejména lískooříškové, mandlové, arašídové nebo kokosové".

26. V příloze č. 5 tabulce 1 sloupci "skupina" se slova "sójové a arašídové pochoutky" nahrazují slovy "nečokoládové pochoutky".

27. V příloze č. 5 tabulce 1 sloupci "skupina" řádku "dropsy:" se řádek "tvarované" zrušuje a dále se slova "lité kandyty" nahrazují slovy "lité a lisované kandyty". V poznámce se k procentním hodnotám doplňuje slovo "hmot".

28. Příloha č. 6 zní:

"Příloha č. 6 k vyhlášce č. 334/1997 Sb.

Tabulka 1

Členění na druhy, skupiny a podskupiny

Druh Skupina Podskupina
Kakaový prášek nebo kakao kakaový prášek
odtučněný kakaový prášek
 
Směs kakaa s cukrem směs kakaa s cukrem slazený kakaový prášek
slazená kakaová směs
slazená směs s kakaovou chutí
čokoláda k přípravě nápoje
směs odtučněného kakaového prášku s cukrem slazený odtučněný kakaový prášek
slazená směs kakaového prášku se sníženým obsahem tuku
slazená směs s kakaovou chutí se sníženým obsahem tuku
čokoláda k přípravě nápoje se sníženým obsahem tuku

Tabulka 2

Chemické požadavky na jakost kakaového másla

 

podíl látek
nezmýdelnitelných
petroeterem nejvýše

obsah volných mastných
kyselin vyjádřených
jako kyselina olejová
nejvýše

Lisované kakaové máslo

0,35 %

1,75 %

Expelerované kakaové máslo

0,50 %

1,75 %

Rafinované kakaové máslo)

0,50 %

1,75 %

*) množství tuků ze slupek a klíčků nesmí přesáhnout podíl vyšší, než se vyskytuje v celém kakaovém bobu".

29. Příloha č. 7 zní:

"Příloha č. 7 k vyhlášce č. 334/1997 Sb.

Tabulka 1 - Kakaový prášek

 

obsah kakaového másla v sušině v %

obsah vlhkosti v % nejvýše

kakaový prášek
(kakao)

nejméně 20,0

9,0

kakaový prášek
odtučněný

nejméně 8,0
nejvýše 20,0

9,0

Tabulka 2 - Směsi kakaa s cukrem

 

obsah kakaového prášku *)v sušině v % hmotnosti

obsah sacharózy v % hmotnosti

slazený kakaový prášek

nejméně 32,0

nejvýše 68,0

slazená kakaová směs

nejméně 20,0

nejvýše 80,0

slazená směs s kakaovou chutí

nejvýše 20,0

nejméně 80,0 **)

čokoláda k přípravě nápoje

nejméně 25,0

nejvýše 75,0

slazený odtučněný kak. prášek

nejméně 32,0

nejvýše 68,0

slazená směs kakaového prášku se sníženým obsahem tuku

nejméně 20,0

nejvýše 80,0

slazená směs s kakaovou chutí se sníženým obsahem tuku

nejvýše 20,0

nejméně 80,0 **)

čokoláda k přípravě nápoje se sníženým obsahem tuku

nejméně 25,0

nejvýše 75,0

*) v případě směsí odtučněného kakaového prášku s cukrem - obsah odtučněného kakaového prášku v sušině
**) přičemž sacharóza může být částečně nahrazena jinými složkami".

30. Příloha č. 8 zní:

"Příloha č. 8 k vyhlášce č. 334/1997 Sb.

Členění čokolád a čokoládových cukrovinek na druhy, skupiny a podskupiny

Druh Skupina Podskupina
Čokoláda neslazená (bez cukru)
hořká
na vaření
hořkomléčná
mléčná
mléčná s vysokým obsahem mléka
mléčná s odstředěným mlékem
smetanová
bílá
hořká se sníženým obsahem sacharózy
mléčná se sníženým obsahem sacharózy
rýže, vločky nebo další tvary
figurky
speciality
bez přísad, plněná, nebo s přísadami


podle skupiny čokolády
  čokoládová poleva hořká nebo tmavá
čokoládová poleva hořkomléčná
čokoládová poleva mléčná
čokoládová poleva mléčná s odstředěným mlékem
čokoládová poleva mléčná s vysokým obsahem mléka
čokoládová poleva velmi světlá
čokoládová poleva bílá
čokoládová poleva hořká se sníženým obsahem sacharózy
čokoládová poleva mléčná se sníženým obsahem sacharózy
 
Čokoládové cukrovinky polevy cukrářská, tmavá nebo hořká, mléčná nebo světlá
formované formované v různých tvarech z čokoládových polev s různými náplněmi (tukovými, krémovými, likérovými a dalšími)
máčené nebo polomáčené různé druhy vloček (želé, fondan, vylehčené hmoty pěnou a další), máčené čokoládovými polevami
dezerty jednodruhové dezertní směsi
nugáty podle druhu přísady uvádějící charakter
čokoládové dražé podle druhu vloček
čokoládové pochoutky s přísadami plněné
sezonní výrobky z mléčné čokolády z hořké čokolády
čokoládové pasty nebo čokoládové pomazánky zejména lískooříškové, mandlové, arašídové nebo kokosové".

31. V příloze č. 9 tabulce 1 se slova "Obsah kakaového tuku" nahrazují slovy "Obsah kakaového másla".

32. V příloze č. 9 tabulka 3 zní:

"Tabulka 3

Přípustné záporné hmotnostní odchylky

druh výrobku

hmotnostní interval

hmotnostní odchylky

čokoláda do 50 g
větší než 50 do 100 g
větší než 100 do 250 g
větší než 250 do 500 g
větší než 500 do 1000 g
- 10 % 
- 5 %
- 3 %
- 2 %
- 1 %
čokoládové cukrovinky a čokoládové tyčinky do 105 g
větší než 105 do 150 g
větší než 150 do 250 g
větší než 250 do 500 g
větší než 500 do 1000 g
nad 1000 g
- 10 % 
- 8 %
- 5 %
- 3 %
- 2 %
  - 1 %".

Čl. II

Přechodná ustanovení

(1) Potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

(2) Označení potravin podle dosavadních právních předpisů lze používat do 1. září 2001.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2000.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.

E-shop

Závazky ze schovacích a zaopatřovacích smluv

Závazky ze schovacích a zaopatřovacích smluv

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Další publikace z ediční řady Právo prakticky se tentokrát zaměřuje na smlouvu o úschově a o skladování (smlouvy schovací) a na smlouvu o důchodu a o výměnku (smlouvy zaopatřovací). Smlouvy zaopatřovací nejsou na rozdíl od smluv schovacích v právní praxi tolik frekventované a i ...

Cena: 275 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech soudů a soudců

Přehled judikatury ve věcech soudů a soudců

Mgr. Sylva Šiškeová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje judikaturu týkající se problematiky věcné, místní a funkční příslušnosti soudů v civilním, trestním i správním soudnictví, stejně jako judikáty v oblasti obsazení soudu, přidělení soudce, podjatosti, vyloučení a kárné odpovědnosti soudců. Je praktickým pomocníkem ...

Cena: 856 KčKOUPIT

Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků od A do Z, 4. vydání

Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků od A do Z, 4. vydání

Ing. Marta Neplechová, CSc., Ing. Bc. Martin Durec - Anag, spol. s r. o.

Publikace je určena účetním bytových družstev a společenství vlastníků, jejich statutárním orgánům a všem, kteří se účetní a daňovou problematikou právnických osob z oblasti vlastnictví bytových domů a ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.