Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


92

VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství

ze dne 30. března 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 332/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich:

Čl. I

Vyhláška č. 332/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, se mění takto:

1. V § 1 písm. a) se slova "v původním" zrušují.

2. V § 1 písm. b) se slova "v původním" zrušují.

3. V § 6 písmeno d) zní:

"d)   ovocnou pomazánkou (marmeládou, citrusovou marmeládou, džemem, rosolem, povidly, klevelou) potravina pastovité, rosolovité, polotuhé konzistence nebo s kousky ovoce, konzervovaná snížením obsahu vody nebo sterilací nebo přidáním konzervačního prostředku, popřípadě kombinací uvedených způsobů, s přidáním cukru, rosolotvorných prostředků, a případně látek určených k aromatizaci, přičemž se rozumí:
1.  džemem a speciálním džemem potravina rosolovité až mírně roztékavé, roztíratelné konzistence, obsahující celé plody ovoce nebo jeho části,
2.  marmeládou potravina rosolovité, polotuhé až tuhé konzistence, homogenní bez zřetelných kousků ovocné hmoty,
3.  citrusovou marmeládou potravina rosolovité, polotuhé, roztíratelné konzistence bez nebo se zřetelnými kousky drobně nakrájené kůry citrusu,
4.  rosolem a speciálním rosolem potravina rosolovité, neroztékavé, roztíratelné konzistence, čirá nebo lehce opalizující, u ananasového a citrusového rosolu matná, s případnými částmi parenchymatického pletiva,
5.  povidly potravina polotuhé až tuhé konzistence s jemnými až hrubšími částicemi dužniny ovoce,
6.  klevelou potravina kašovité, roztékavé konzistence se zřetelnými hrubými částmi dužniny ovoce.".

4. V § 6 písm. e) se za slova "až kašovité konzistence" vkládají slova "vyrobená z jedlé části ovoce (bez kůry, slupky, jader, pecek, jádřinců) propasírováním nebo obdobným procesem,".

5. V § 6 písm. i) se slova "nebo s" nahrazují slovy "a případně s přidanými,".

6. V § 6 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) až u), která znějí:

"l)   kaštanovým pyré potravina kašovité konzistence vyrobená z kaštanového protlaku a cukrů,
m)   ovocem ovoce čerstvé,2) zdravé, bez známek hniloby a plísní, ve stádiu technologické zralosti, očištěné, zbavené vadných podílů (napadení škůdci a hnilobami, mechanické poškození) a mechanických nečistot; ovocem se též rozumí rajčata, jedlé části lodyh rebarbory, mrkve, povijnice jedlá (sladké brambory), tzv. kešu-jablka a plody mučenky,
n)   kaštanem plod kaštanu jedlého Castanea sativa,2)
o)   zázvorem jedlý kořen rostliny zázvoru,
p)   citrusovou kůrou kůra citrusového ovoce, očištěná, s odstraněným nebo neodstraněným endokarpem,
q)   ovocnou drtí (dužninou, pulpou) jedlá část ovoce, podle potřeby bez kůry, slupky, jader, pecek a jádřinců, která je tvořena ovocem celým, nebo hrubě nakrájeným nebo rozdrceným, ale která nebyla rozmělněna na protlak,
r)   ovocnou dření produkt získaný pasírováním jedlých částí celého nebo loupaného ovoce, bez oddělení šťávy,
s)   šťávou ovocná šťáva nebo koncentrovaná ovocná šťáva nebo sušená ovocná šťáva, přičemž se rozumí:
1.  ovocnou šťávou šťáva získaná z ovoce mechanickými procesy, zkvasitelná ale nezkvašená, s barvou, vůní a chutí typickou pro příslušné ovoce,
2.  koncentrovanou ovocnou šťávou produkt získaný z ovocné šťávy fyzikálním odstraněním specifického podílu vody,
3.  sušenou ovocnou šťávou produkt získaný z ovocné šťávy fyzikálním odstraněním téměř veškerého obsahu vody,
t)   vodním extraktem ovoce vodní výluh z ovoce, který s ohledem na ztráty nutně vzniklé při řádném zpracování obsahuje všechny ve vodě rozpustné složky použitého ovoce,
u)   škůdci živými nebo mrtvými živočichové v kterémkoliv stádiu vývoje nebo jejich části.".

7. V § 8 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d), e) a f), která znějí:

"d)   množství ovoce v gramech obsažených ve 100 gramech výrobku,
e)   množství cukru v gramech obsaženého ve 100 gramech výrobku stanoveno refraktometricky při 20 °C u hotového výrobku s tolerancí +/- 3 refraktometrické stupně,
f)   skutečnost, že k přibarvení výrobku bylo použito šťávy z červené řepy.".

8. V § 8 odstavec 2 zní:

"(2) Sušené bobule hroznů révy vinné lze označovat pouze názvem "Rozinky" nebo "Hrozinky".".

9. V § 8 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 6, které znějí:

"(3) Jsou-li pro výrobu džemu použity pouze meruňky sušené jinak než sublimačním sušením, je nutno ve výčtu použitých surovin uvést slova "sušené meruňky".

(4) U výrobků, kde je obsah rozpustné (refraktometrické) sušiny nižší než 63 %, je nutno uvést slova "po otevření uchovejte na chladném místě". Tento údaj není zapotřebí uvádět u jednoporcových balení a u výrobků, které byly konzervovány přidáním konzervačního prostředku, nikoli u výrobků ošetřených konzervačními prostředky pouze na povrchu.

(5) U citrusové marmelády obsahující kousky kůry citrusu se vyznačí způsob krájení citrusové kůry.

(6) Pokud citrusová marmeláda neobsahuje kůru citrusu, je nutno uvést "neobsahuje kůru citrusu.".Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 7 a 8.

10. V § 9 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Škůdci živí nebo mrtví v jakémkoliv stádiu vývoje se v sušeném ovoci nesmí vyskytovat.".

11. V § 10 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 12, které znějí:

"(2) U speciálního džemu se do vhodné rosolovité konzistence přivede směs cukrů a drtě z

a)   jednoho druhu ovoce, nebo
b)   dvou nebo více druhů ovoce, s výjimkou jablek, hrušek, švestek s neoddělujícími se peckami, melounů, vodních melounů, hroznů, dýní, okurek a rajčat.

(3) U speciálního šípkového džemu se do vhodné rosolovité konzistence přivede směs cukrů a drtě z šípkového protlaku nebo z šípkového protlaku a šípků.

(4) U džemu se do vhodné rosolovité konzistence přivede směs cukrů a drtě a nebo protlaku z

a)   jednoho druhu ovoce, nebo
b)   dvou nebo více druhů ovoce.

(5) U rosolu a speciálního rosolu se do vhodné rosolovité konzistence přivede směs cukrů a šťávy a nebo vodních extraktů z

a)   jednoho druhu ovoce, nebo
b)   dvou nebo více druhů ovoce, u speciálního rosolu s výjimkou jablek, hrušek, švestek s neoddělujícími se peckami, melounů, vodních melounů, hroznů, dýní, okurek a rajčat.

(6) U marmelády se do vhodné rosolovité konzistence přivede směs cukrů a protlaku nebo protlaku a ovocné šťávy z

a)   jednoho druhu ovoce, nebo
b)   dvou nebo více druhů ovoce.

(7) U citrusové marmelády se do vhodné rosolovité konzistence přivede směs cukrů a jednoho nebo více produktů (drtě, protlaku, šťávy, vodních extraktů, kůry) získaných z citrusového ovoce.

(8) U kaštanového pyré se do vhodné konzistence přivede směs cukrů a kaštanového protlaku.

(9) Ovocné suroviny použité pro výrobu potravin uvedených v § 6 písm. d) bodech 1 až 4 mohou být vyrobeny:

a)   zahříváním, chlazením nebo mrazením,
b)   sublimačním sušením (sušením za mrazeného stavu),
c)   zahušťováním do míry technicky možné.

(10) Meruňky pro výrobu džemu specifikovaného v § 10 odst. 3 této vyhlášky mohou být zpracovány také jinými dehydratačními procesy, nežli je sublimační sušení.

(11) Citrusová kůra může být přechovávána v nálevu.

(12) pH u kompotů dosahuje hodnoty nejvýše 4,0.".

Dosavadní odstavce 2, 3 a 4 se označují jako odstavce 13, 14 a 15.

12.  V § 11 odst. 1 se slova "teplotě nejvýše 20 °C a" zrušují.

13. V § 11 odst. 3 se slovo "až" nahrazuje slovem "do".

14. V § 12 písm. a) se za slova "tvoří zelenina" vkládají slova "včetně oliv".

15. V § 12 písm. e) se za slova "použitých surovin" vkládají slova "vyrobená z jedlých částí zeleniny (bez slupek, jader) propasírováním nebo obdobným procesem,".

16. V § 14 písm. a) se za slovo "zeleniny" vkládají slova "dle § 3 písm. c) této vyhlášky".

17. V § 14 písm. c) se slovo "a)" zrušuje.

18. V § 14 se písmeno g) zrušuje.

19. V § 15 odst. 1 se slova "tabulce 1" zrušují.

20. V § 15 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Škůdci živí nebo mrtví v jakémkoliv stadiu vývoje se u sušené zeleniny a směsí sušené zeleniny nesmí vyskytovat.".

21. V § 18 písmeno a) zní:

"a)   suchými skořápkovými plody plody nebo jejich semena uvedené pod písmeny b) až k) v surovém nebo upraveném stavu ve skořápce nebo jako jádra,".

22. V § 18 písmeno e) zní:

"e)   pistáciovými ořechy usušená semena plodů pistácie pravé,".

23. V § 18 písmeno f) zní:

"f)   jádry kešu ořechů semena plodů ledvinovníku západního,".

24. V § 18 písmeno h) zní:

"h)   para ořechy (brazilskými ořechy) semena juvie ztepilé,".

25. V § 18 písmeno j) zní:

"j)   piniovými oříšky semena borovice pinie,".

26. V § 18 písmeno k) zní:

"k)   pekanovými ořechy suché plody ořechovce pekanového,".

Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena l) a m).

27. V § 20 písm. a) se za slovo "podskupiny" vkládají slova "u kokosových ořechů a směsí suchých skořápkových plodů, pouze názvem podskupiny".

28. V příloze č. 1 se u druhu "čerstvá zelenina" ve sloupci skupina "dužnaté výhonky" zrušuje slovo "dužnaté" a u druhu "čerstvé ovoce" a "čerstvá zelenina" se ve sloupci podskupina za slovo "normy" vkládají slova "nebo českého botanického názvu".

29. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 332/1997 Sb.

Hmotnostní podíl ovoce v 1 kg výrobku

Výrobek

Podíl ovoce v g nejméně

Poznámka

Marmelády
všeobecně
z toho a) jednodruhové
-jahodová
ostružinová
jeřabinová
 -citrusová
-třešňová
jablečná
meruňková
z toho b) dvoudruhové
z toho c) vícedruhové
marmeládová
směs
za použití jablek
jako základní
suroviny
Džemy výběrové (Extra)
všeobecně
z toho z černého rybízu, šípků, kdoulí,
malin
ze zázvoru
z kešu-jablka
z plodů mučenky
Džemy všeobecně
z toho z černého rybízu,
malin, šípků, kdoulí
ze zázvoru
z kešu-jablka
z plodů mučenky
Rosoly výběrové (Extra)
všeobecně
z toho z černého rybízu,
šípků, kdoulí
ze zázvoru
z kešu-jablka
z plodů mučenky
Rosoly všeobecně
z toho z černého rybízu,
šípků, kdoulí, malin
ze zázvoru
z kešu-jablka
z plodů mučenky


500
400200
700


500

1 000

450

350
250
230
80
350
250

150
160
60

450

350
250
230
80
350

250
150
160
60Z toho min. 75 g pocházející z endokarpu

Z toho max. 75 % jablečné sušiny
Slazená povidla
slazená švestková povidla
Slazená švestková
povidla s jablky


Slazená hrušková povidla s jablky


Slazená jablečná
povidla
Klevely všeobecně
z toho meruňková
jahodová
Kaštanové pyré


1700

2200


32003000
1500
730
640
380


K výrobě je možno použít švestkovou
dřeň, švestkový lekvar a dřeň ze sušených
švestekPodíl ovocné sušiny ze švestek nejméně
75 %

Podíl ovocné sušiny z hrušek nejméně
30 %

Podíl ovoce vnesen kaštanovým
protlakem".

30. Příloha č. 5 zní:

"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 332/1997 Sb.

Fyzikální a chemické požadavky na jakost

Tabulka 1 Kompoty, ovocné pomazánky, protlaky a proslazené ovoce

Výrobek

Refraktometrická sušina v %

Kyselost (jako kyselina citrónová) v %

Písek v %

kompoty nejvýše 48 0,3 - 2,5  
marmelády všeobecně
z toho jahodová
džemy všeobecně
z toho jahodový
džemy sterilované
z toho jahodový
slazená povidla
rosoly
nízkoenergetické (sterilované)
džemy, marmelády a rosoly
klevely
nejméně 60
nejméně 60
nejméně 60
nejméně 60
nejméně 50
nejméně 50
nejméně 60
nejméně 60

nejvýše 40
nejméně 38
0,6 - 2,6
0,6 - 2,6
0,6 - 2,6
0,6 - 2,6
0,6 - 2,6
0,6 - 2,6
0,6 - 2,6
0,6 - 2,6
0,6 - 2,6
0,6 - 2,6
0,6 - 2,6
nejvýše 0,01
nejvýše 0,04
nejvýše 0,01
nejvýše 0,04
nejvýše 0,01
nejvýše 0,04
nejvýše 0,01
ovocné protlaky
neslazené
slazené

7 - 15
nejvýše 29

0,6 - 2,5
0,6 - 2,5
 
proslazené ovoce nejméně 70 neurčuje se  

Tabulka 2 Ovoce v lihu

Výrobek

Obsah etanolu v objemových % nejméně

Hmotnost ovoce z celkové hmotnosti v % nejméně

Refraktometrická sušina v % nejméně

ovocné bowle

13

45

18

v skleněném obalu

13

45

18

v plechovém obalu

13

22

18

koktejlové ovoce

13

neurčuje se

20

ovoce v lihu

20

neurčuje se

neurčuje se

Smyslové požadavky

Tabulka 3 Ovocné pomazánky

Výrobek

Konzistence a vzhled

Barva

Vůně a chuť

Marmeláda rosolovitá, polotuhá až tuhá, bez cizích příměsí, na povrchu lesklá odpovídající použitému druhu ovoce, směsi červené odpovídající použitému druhu ovoce, sladká, harmonicky kyselá, bez cizích příchutí a pachů
Marmeláda citrusová rosolovitá, polotuhá až mírně roztékavá, roztíratelná, matná, s kousky kůry citrusů odpovídající použitému druhu citrusu odpovídající použitému druhu citrusu, sladká, harmonicky kyselá, mírně nahořklá, s příchutí citrusových silic
Džem rosolovitá až mírně roztékavá, roztíratelná, s obsahem celých plodů nebo jejich částí, bez cizích příměsí odpovídající použitému druhu ovoce odpovídající použitému druhu ovoce, sladká, mírně kyselá, bez cizích příchutí a pachů
Rosol rosolovitá, neroztékavá, bez známek krystalizace, vzhled čirý až lehce opalizující, u ananasového a citrusového výrobku matný, případně s částmi parenchymatického pletiva odpovídající použitému druhu ovoce odpovídající použitému druhu ovoce, sladká, harmonicky kyselá, bez cizích příchutí a pachů
Povidla polotuhá až tuhá s hrubšími částicemi dužniny, nezcukernatělá, bez úlomků pecek a jiných nečistot červenohnědá až černá, hrušková nebo jablečná hnědá odpovídající použitému druhu ovoce, typická, sladká, navinulá, bez cizích příchutí a pachů
Klevela kašovitá, roztékavá, se zřetelnými hrubými částmi plodů odpovídající použitému druhu ovoce odpovídající použitému druhu ovoce, vyrovnaná, sladká, bez cizích příchutí a pachů

Poznámka:

V hotovém výrobku jsou přípustné následující odchylky:

Druh odchylky

Počet kusů odchylek v obsahu o hmotnosti

 

do 500 gramů

501 - 1000 gramů

nad 1000 gramů

přítomnost rostlinných příměsí (pouze části rostlin zpracovávaného ovoce včetně částeček listů o ploše nad 5 mm2, stopky dlouhé nad 10 mm)

2

3

4

přítomnost pecek nebo jejich částí velikosti jedné poloviny pecky (pouze při použití odpeckovaných surovin)

1

2

3

zlomky pecek (menší než polovina pecky)

2

3

4

nevybarvený nebo poškozený povrch plodu nebo jeho části

5

7

10

Tabulka 4 Kompoty

Výrobek

Konzistence a vzhled

Barva

Chuť a vůně

Kompoty všeobecně

Ovoce bez stop červivosti, bez vegetačních deformací plodů, bez zbytků stopek a kališních lístků, u kompotů z loupaného ovoce bez zbytků slupek, zbavené jádřinců, pecek, semen, konzistence plodů polotuhá až měkká, v obalu vyrovnaná, nálev čirý až opalizující, bez zákalu a sedimentu

přirozená, odpovídající použitému druhu ovoce a způsobu zpracování

přirozená, odpovídající použitému druhu ovoce a způsobu zpracování (viz přídavek koření)

Kompoty z celých plodů

Ovoce loupané nebo neloupané, s odstraněným nebo ponechaným jádřincem, s peckami nebo odpeckované, kompoty z hrušek i se stopkou, u borůvkového kompotu shluky ovoce, které se po dotyku rozpadnou, kompoty z klikvy a borůvek musí zachovat zrnitost, nálev u kompotů z loupaného ovoce čirý až mírně zakalený, u kompotů z brusinek a klikvy přirozeně zrosolovatělý

přirozená, odpovídající použitému druhu ovoce a způsobu zpracování

přirozená, odpovídající použitému druhu ovoce a způsobu zpracování

Kompoty z půlených plodů

Ovoce loupané nebo neloupané, zbavené pecek nebo jádřinců, plody dělené na přibližně stejné půlky, nálev čirý až mírně zakalený

přirozená, odpovídající použitému druhu ovoce a způsobu zpracování

přirozená, odpovídající použitému druhu ovoce a způsobu zpracování

Kompoty z čtvrcených nebo dílkovaných plodů

Ovoce loupané nebo neloupané, zbavené pecek nebo jádřinců, dělené na čtyři nebo více dílů přibližně stejné velikosti, nálev čirý až mírně zakalený

přirozená, odpovídající použitému druhu ovoce a způsobu zpracování

přirozená, odpovídající použitému druhu ovoce a způsobu zpracování

Kompoty z kostkovaných či jinak dělených plodů

Ovoce loupané nebo neloupané, zbavené pecek nebo jádřinců, dělené na dílky ve tvaru krychle nebo kvádru stejné velikosti, nebo na plátky, řezy či nudličky, u dýňového kompotu lehce roztřepené řezy, nálev čirý až mírně zakalený

přirozená, odpovídající použitému druhu ovoce a způsobu zpracování

přirozená, odpovídající použitému druhu ovoce a způsobu zpracování

Kompoty smíšené

Ovoce celé a/nebo dělené, složky velikostně vyrovnané, nálev čirý až mírně zakalený, nezabarvený

přirozená, odpovídající jednotlivým druhům použitého ovoce

přirozená, harmonická, odpovídající použitým druhům ovoce a způsobu zpracování

Poznámka:
Povolené odchylky od smyslových požadavků na kompoty:

a)   Přirozené zrosolovatění nálevu.
b)   Nejvýše 5 % hmotnostních plodů zaschlých, se zbytky střapin a stopek u kompotů z bobulovitého ovoce.
c)   Nejvýše 5 % hmotnostních plodů korkovitých u angreštového kompotu.
d)  

Druh odchylky

Počet kusů odchylek v obsahu o hmotnosti

 

do 500 gramů

501 - 1000 gramů

nad 1000 gramů

Výskyt lístků a stopek u kompotů z lesních plodů

5

7

10

Výskyt uvolněných kuželovitých středů plodů u kompotů z malin

5

7

10

e)   Vykrystalizované soli kyseliny vinné v nálevu u kompotů z hroznů révy vinné.
f)   Síťovité popraskání slupky a mírné povrchové popraskání dužniny u kompotů z peckového ovoce (švestky, slívy, ryngle, mirabelky, višně).
g)   Oddělení slupky z maximálně poloviny povrchu všech plodů v obalu u broskvového kompotu.
h)   Mírně svraštělá slupka u meruňkového kompotu.
i)   Nejvýše 10 % hmotnostních plodů nevyzrálých u kompotů z jeřabin a dřínků.
j)   Nejvýše 20 % hmotnostních tvary nepravidelné a nejvýše 5 % hmotnostních tvary rozpadlé u kompotů z plodů dělených.
k)   Nejvýše 300 mg/kg celkového obsahu minerálních nečistot u jahodového kompotu.
l)   U kompotů smíšených mírné zabarvení nálevu přítomným barevným ovocem a převládající vůně po některém z použitých druhů ovoce.
m)   Vegetační vady, otlaky a stopy po mechanickém loupání nejvýše na 20 % povrchu všech plodů v obalu.

Tabulka 5 Upravené chlazené čerstvé ovoce

Výrobek

Konzistence a vzhled

Barva

Chuť a vůně

Upravené chlazené čerstvé ovoce

Ovoce bez stop červivosti, bez vegetačních deformací plodů, bez zbytků stopek, listů a dalších organických a anorganických mechanických příměsí, zbavené jádřinců, s peckami nebo bez pecek, loupané nebo neloupané, celé nebo dělené na přibližně stejné díly, velikost jednotlivých složek v obalu vyrovnaná, řezy neroztřepané

přirozená, svěží, odpovídající použitým druhům ovoce

přirozená, odpovídající použitým druhům ovoce, bez cizích příchutí a pachů".

31. V příloze č. 6 se v tabulce doplňuje řádek, který zní:

  "zelenina v oleji jednodruhové směsi".

32. Příloha č. 7 zní:

"Příloha č. 7 k vyhlášce č. 332/1997 Sb.

Fyzikální a chemické požadavky na jakost

A) Konzervované zeleninové výrobky obecně
1.  Pokud není ve skupině uvedeno jinak, obsah znečišťujících minerálních příměsí pocházejících z půdy u konzervovaných zeleninových výrobků všeobecně činí nejvýše 0,08 %.
2.  Obsah popela po zpopelnění vzorku konzervovaných zeleninových výrobků činí nejvýše 1,5 %.
B)  Sterilované zeleninové výrobky
1.  Kyselost výrobku, určená jako obsah kyseliny octové ve sterilovaných zeleninových výrobcích, je nejvýše 2 %.
2.  Sterilovaný hrášek obsahuje nejvýše 1,5 % soli.
C)  Mléčně kvašená (kysaná) zelenina
1.  pH mléčně kysané zeleniny dosahuje hodnoty nejvýše 4,1.
2.  Mléčně kvašená (kysaná) zelenina obsahuje nejméně 0,8 % kyseliny mléčné, nejvýše 0,6 % těkavých kyselin a nejvýše 1,5 % etanolu. Toto neplatí pro výrobky mléčně kvašené (kysané) sterilované ve spotřebitelském obalu, kde byl použit jiný než původní nálev.
3.  Mléčně kvašená (kysaná) zelenina nesmí obsahovat ani povrchový povlak (křís) ani jiný než homogenní nálev (nezvláčkovatělý).
4.  Sterilované kysané zelí obsahuje nejvýše 2,2 % soli.
D) Chemicky konzervovaná zelenina.
1.  pH chemicky konzervované zeleniny dosahuje hodnoty nejvýše 4,1.
E) Sušená zelenina
1.  Sušená nať obsahuje nejvýše 12 % vody.
2.  Sušená cibule obsahuje nejvýše 14 % vody.
3.  Ostatní sušená zelenina včetně sušených zeleninových směsí obsahuje nejvýše 13 % vody.
4.  Sušené jednodruhové zeleniny mleté nebo směsi mletých sušených zelenin obsahují nejvýše 0,3 % hmotnostních písků (tj. podíl popele, nerozpustného v teplé 10 % kyselině chlorovodíkové).
F) Zeleninové protlaky
1.  Zeleninové protlaky sterilované a chemicky konzervované obsahují nejméně 7 % sušiny, stanovené refraktometricky.
2.  Zeleninové protlaky konzervované přídavkem soli obsahují nejméně 32 % sušiny, stanovené refraktometricky, přičemž obsah soli nesmí překročit 28 %, u česnekového protlaku 55 %.
3.  Rajčatový protlak rozředěný vodou na roztok o koncentraci 8 % hmotnostních nesmí obsahovat více jak 60 mg/kg nerozpustných minerálních nečistot.
4.  U kečupů obsahujících nejméně 25 % sušiny stanovené refraktometricky musí nejméně 7 % činit refraktometrická sušina vnesená rajčatovou surovinou.
5.  U kečupů označených Prima, Extra, Speciál s refraktometrickou sušinou nejméně 30 % musí činit nejméně 10 % refraktometrické sušiny refraktometrická sušina vnesená rajčatovou surovinou.
6.  Zahuštěné rajčatové pyré a rajčatový protlak obsahují nejvýše 10,0 % soli.
7.  Fyzikálně chemické požadavky na rajčatové výrobky zahuštěné jsou uvedeny v tabulce 1.

Tabulka 1

 

Kečupy

Kečupy "Prima", "Extra", "Speciál"

Rajčatová pyré

Rajčatové protlaky zahuštěné

Refraktometrická sušina v %

nejméně 25,0

nejméně 30,0

8,0 - 24,0

nejméně 24,0

Veškeré kyseliny stanovené jako kyselina octová v %

nejvýše 2,2

nejvýše 2,2

nestanovuje se

nestanovuje se

Obsah soli v %

nejvýše 3,5

nejvýše 3,5

nejvýše 10,0 *)

nejvýše 10,0 *)

Těkavé kyseliny stanovené jako kyselina octová v %

nestanovuje se

nestanovuje se

nejvýše 0,2

nejvýše 0,2

Pozn.: *) Obsah soli musí být zjištěn pouze u soleného výrobku.".

33. Příloha č. 8 zní:

"Příloha č. 8 k vyhlášce č. 332/1997 Sb.

Smyslové požadavky na jakost

Tabulka 1 Sterilovaná zelenina všeobecně

Výrobek

Konzistence a vzhled

Barva

Chuť a vůně

Sterilovaná zelenina celá všeobecně zelenina zdravá, s vegetačními změnami a mechanickým poškozením nejvýše u 20 % kusů, velikostně vyrovnaná, s tvarovými a velikostními odchylkami nejvýše 20 % kusů, očištěná, konzistence měkká až polotuhá, odpovídající zpracované zelenině, nerozpadavá, bez semen a jejich částí, bez zdřevnatělých a tuhých částí, bez cizích příměsí rostlinného původu vyjma koření, zbytků slupek, jde-li o zeleninu loupanou, nálev čirý, opalizující až mírně zakalený s uvolněnými částicemi dužniny přirozená, vyrovnaná, odpovídající zpracované zelenině a použitému způsobu zpracování, bez černých a tmavých skvrn přirozená, odpovídající použitým druhům zeleniny a způsobu zpracování, bez cizích příchutí a pachů, přípustná je převládající chuť a vůně jedné ze složek
Sterilovaná zelenina dělená a směsi všeobecně zelenina zdravá, mechanicky nepoškozená, s vegetačními změnami a mechanickým poškozením nejvýše u 20 % obsahu obalu, tvar řezů pravidelný, velikostně vyrovnaný, řezy neroztřepené, drť nejvýše 5 % hmotnostních, u řezů okurek uvolněná semena nejsou na závadu, u feferonů ve směsi výskyt zbytků stopek do 1,5 cm nejvýše 5 %, u sterilovaného zelí řezy o síle do 5 mm, bez řezů košťálů a řezů širších a vrcholových listů, u sterilované papriky s výskytem semen a nerovnoměrných řezů nejvýše 2 %, hrášek s neodloučenou slupkou, řezy kopru nejvýše 1 cm dlouhé, bez semen a cizích příměsí, u směsí jednotlivé složky buď promíchané nebo vrstvené nebo skládané, ve směsích kombinace řezů zeleniny a zeleniny nedělené, konzistence vyrovnaná, odpovídající způsobu zpracování, nálev čirý až mírně opalizující nebo mírně zakalený nebo mírně zakalený použitým protlakem přirozená, odpovídající způsobu zpracování, u sterilovaného zelí barva bílá až mírně narůžovělá nebo našedlá, u sterilované papriky jedné barvy výskyt jinak vybarvených částí nejvýše 5 %, u sterilované papriky různobarevné nejméně 50 % řezů papriky červené, u hrášku a fazolek jednotná přirozená, odpovídající použitému způsobu zpracování, bez cizích příchutí a pachů, u sterilované papriky chuť až mírně palčivá, u feferonů palčivá, přípustná je převládající chuť a vůně jedné ze složek

Tabulka 2 Sterilované okurky

Výrobek

Konzistence a vzhled

Barva

Chuť a vůně

Okurky viz všeobecné požadavky výše, okurky bez dutin, bez zvadlých a svraštělých částí, nejméně 80 % okurek v obalu musí mít deklarovanou délku nebo kratší délku, průměr nejdelší okurky nesmí překročit průměr okurky nejmenší o více jak 50 %, u okurkových řezů příčných nejméně 80 % hmotnostních musí být stejné velikosti, průměr řezu dané velikosti nesmí překročit průměr řezu nejmenšího o více jak 50 %, konzistence pevná, křehká, křupavá, u řezů nálev s vypadlými semeny nejvýše z 5 % kusů obsahu obalu viz všeobecné požadavky výše viz všeobecné požadavky výše

Tabulka 3 Povolené odchylky od smyslových požadavků na sterilované okurky celé

Popis odchylky *) Maximální počet výskytu odchylky v kusech
Okurky zakřivené 3
Okurky nepravidelného tvaru 2
Vzhledové vady 3
Mechanické poškození 2
Zbytky stopek 3
Nevhodná konzistence 1
Nevhodná barva 1
Dutiny 1
Celkové množství těchto povolených odchylek 7

*) Pozn.: Počet odchylek hodnocen ve vzorku 20ti okurek.

Tabulka 4 Sterilovaný hrášek

Výrobek Konzistence a vzhled Barva Chuť a vůně
Sterilovaný hrášek zrna v mléčné zralosti, velikostně vyrovnaná, u hrášku tříděného musí být nejméně 80 % hmotnostních deklarované velikosti nebo menší, bez stop červivosti a napadení chorobami, s neodloučenou slupkou, bez cizích příměsí rostlinného původu, bez mechanických příměsí anorganického původu, konzistence měkká až křehká, v obalu konzistence vyrovnaná, nálev mírně zakalený s případným sedimentem vyloučených škrobů a bílkovin přirozená, odpovídající zpracovanému druhu hrášku a způsobu zpracování, bez černých a tmavých skvrn přirozená, odpovídající zpracovanému druhu hrášku a způsobu zpracování, bez cizích příchutí a vůní

Poznámka: Povolené smyslové odchylky u sterilovaného hrášku v hmotnostních %
1) 2 % odlišně zbarvených (světlých) zrn
2) 5 % poškozených, mírně skvrnitých zrn
3) 1 % tvrdých, svraštělých, silně skvrnitých, odbarvených, červivých zrn
4) 12 % úlomků, zlomků dřeně a volných slupek, drtě
5) 0,5 % (ale ne více než 12 cm2 plochy) cizího rostlinného materiálu.

Tabulka 5 Sterilované fazolové lusky

Výrobek Vzhled a konzistence Barva Chuť a vůně
Sterilované fazolové lusky fazolové lusky vyvinuté,*) nezakřivené, dužnaté, semena v mléčné zralosti, bez stop červivosti, bez mechanického poškození a poškození škůdci, vegetačních změn, s odstraněnými špičkami a stopkami, bez vláknitých částí a pergamenovitého endokarpu, bez cizích příměsí rostlinného původu, celé nebo příčně dělené, v obalu velikostně vyrovnané, řez neroztřepaný, konzistence pevná až měkká, nálev čirý až mírně zakalený s vypadlými semeny nejvýše u 2 % pevného podílu obalu přirozená, odpovídající zpracovanému druhu a způsobu zpracování, v obalu vyrovnaná, bez tmavých a černých skvrn přirozená, odpovídající použitému druhu fazolky a způsobu zpracování, bez cizích příchutí a pachů

*) Za nevyvinuté fazolové lusky jsou považovány takové plody, které mají v nejširším místě průměr nejvýše 3 mm.

Poznámka: 1) Povolené odchylky u sterilovaných fazolových lusků:

Druh odchylky

Počet kusů odchylek v obsahu o hmotnosti

 

do 500 gramů

501 - 1000 gramů

nad 1000 gramů

Cizí rostlinný materiál

5

5

10

Neodstopkované části nebo lusky

10

15

25

2) nejvýše 5 % hmotnostních lusků vláknitých
3) *nejvýše 10 % hmotnostních fazolových lusků poškozených, z čehož nejvýše polovinu může tvořit poškození chorobami a škůdci.

Tabulka 6 Rajčatové výrobky zahuštěné

Výrobek Vzhled a konzistence Barva Vůně a chuť
Kečupy všeobecně řídce kašovitá až kašovitá, homogenní, jemná, případně s hrubšími částicemi přísad (zeleniny), bez zbytků slupek, semen a jiných částí rajčat, bez černých částic s výjimkou tmavých částic pocházejících z koření světle červená, červená až hnědočervená, barva přítomných částic změněná vlivem použité technologie přirozená, výrazná po rajčatech a použitých surovinách, harmonická, mírně slaná, nasládlá, nakyslá, ostrá u výrobků označených jako "ostrý" a "velmi ostrý", bez cizích příchutí a pachů
Rajčatová pyré a zahuštěné rajčatové protlaky kašovitá, homogenní, jemná, případně s hrubšími částicemi přísad (zeleniny), bez zbytků slupek, semen a jiných částí rajčat, bez černých částic s výjimkou tmavých částic pocházejících z koření světle červená, cihlově červená až nahnědlá*) výrazná po rajčatech a použitých přísadách, harmonicky nasládlá, nakyslá, mírně slaná až slaná, bez cizích příchutí a pachů*)

Pozn.: *) Znak se hodnotí při zředění výrobku vodou na 8,0 % refraktometrické sušiny.

Tabulka 7 Upravená chlazená čerstvá zelenina

Výrobek Vzhled a konzistence Barva Chuť a vůně
Upravená chlazená čerstvá zelenina zelenina bez stop poškození , bez vegetačních deformací, bez organických a anorganických mechanických příměsí, loupaná nebo neloupaná, krouhaná, krájená, kostkovaná, strouhaná, velikost jednotlivých složek v obalu vyrovnaná odpovídající zpracovaným druhům zeleniny a způsobu úpravy, svěží, bez částí odlišně zabarvených než je přirozená barva zpracované zeleniny odpovídající jednotlivým druhům zpracované zeleniny a způsobu úpravy, svěží, bez cizích příchutí a pachů".

34. V příloze č. 10 se doplňují řádky, které znějí:

Suché skořápkové plody Piniové oříšky jádra
  Pekanové ořechy (ořechovec pekanový, pekany, pumy)   ve skořápce".

35. V příloze č. 12 se doplňují řádky, které znějí:

"Piniové oříšky jádra   6,0 0,3
Pekanové ořechy ve skořápce 7,0   0,1".

36. V příloze č. 13 sloupci "Skupiny" řádka "Para ořechy" zní:

"Para ořechy Skořápka tvrdá, svraštělá Jádro šedohnědé, na lomu bílé až mírně nažloutlé Nasládlá, výrazně tuková, bez hořké chuti".

37. V příloze č. 13 se doplňují řádky, které znějí:

"Jádra piniových oříšků Jádra dobře vyvinutá, nepoškozená Jádro bílé až smetanové Typická, nasládlá
Pekanové ořechy Skořápka hladká, rovnoměrně vybarvená, suchá, bez mechanického poškození Našedlá, světle až tmavě hnědá Ořechová, příjemně olejnatá, nasládlá".

38. V příloze č. 14 na konci bodu 50 se doplňují slova "pouze kloboučky bez třeňů".

39. V příloze č. 14 v uvozovací větě "Holubinky, které mohou být použity pouze k sušení a pro další průmyslové zpracování k potravinářským účelům" se slovo "a" zrušuje.

40. V příloze č. 19 se nadpis sloupce tabulky "skupina" zrušuje.

41. V příloze č. 19 sloupci "fyzikální, chemické vlastnosti" řádku "bramborové lupínky smažené" se slova "obsah NaCl nejméně 1,5 %, nejvýše 2,5 %" zrušují.

42. V příloze č. 19 řádku "brambory konzumní loupané konzervované" se za slovo "konzervované" vkládá slovo "v nálevu".

43. V příloze č. 19 sloupci "fyzikální, chemické vlastnosti" řádku "bramborové krokety předsmažené" se slova "obsah soli nejvýše 1,5 %" zrušují.

44. V příloze č. 19 sloupci "fyzikální, chemické vlastnosti" řádku "bramborová kaše vařená" se slova "obsah soli nejvýše 1,5 %" zrušují.

Čl. II
Přechodná ustanovení

(1) Potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

(2) Označení potravin podle dosavadních právních předpisů lze používat do 1. září 2001.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2000.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.

E-shop

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Obsahem publikace je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři znají ze své bohaté daňové praxe. Komplexní zpracování ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Mezinárodní právo soukromé a procesní, 2. vydání

Mezinárodní právo soukromé a procesní, 2. vydání

Michal Malacka, Lukáš Ryšavý - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přibližuje základní aspekty mezinárodního práva soukromého jak z pohledu rozhodného práva v soukromoprávních vztazích s mezinárodním prvkem, tak i z pohledu mezinárodního práva civilního procesu. V současném světě ekonomické, hospodářské, kulturní a sociální ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2021

Účetnictví pro úplné začátečníky 2021

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Po přečtení této knihy získáte komplexní přehled o účetnictví. Je vhodná především pro úplného začátečníka díky skutečně srozumitelné formě psaní. Poslouží studentovi ke studiu účetnictví, stejně pomůže i absolventovi rekvalifikačního kurzu nebo praktikujícímu účetnímu pro zopakování ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.