Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


91

VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství

ze dne 30. března 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") pro čaj, kávu a kávoviny:

Čl. I

Vyhláška č. 330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny, se mění takto:

1. V § 1 písm. h) se slova "(aromatizovaným)" a "pravý" zrušují.

2. V § 1 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:

"j)   aromatizovaným čajem čaj, který obsahuje látky určené k aromatizaci,".

Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena k) a l).

3. V § 3 odstavec 2 zní:

"(2) Čaj bylinný a ovocný se označuje názvem druhu a podskupiny.".

4. V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Výrobky z čaje názvem skupiny a podskupiny.".Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

5. V § 3 odst. 4 písmeno a) zní:

"a)   u ovocných čajů, bylinných čajů a výrobků z čaje ovocného nebo bylinného upozornění na obsah kofeinu, pokud jej obsahují,".

6. § 6 se zrušuje.

7. Nadpis oddílu 2 zní:

"KÁVA"

8. V § 7 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

"e)   kávovým extraktem bez kofeinu produkt, který obsahuje nejvýše 0,3 % kofeinu v sušině,".

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena f) až h) a dosavadní písmena h) až s) se zrušují.

9. V § 7 písm. f) se slova "neobsahuje méně než" nahrazují slovy "obsahuje nejméně".

10. V § 7 písm. g) se slova "ne více než" nahrazují slovem "nejvýše" a slova "ne méně než" se nahrazují slovem "nejméně".

11. V § 7 písm. h) se slova "ne více než" nahrazují slovem "nejvýše" a slova "ne méně než" se nahrazují slovem "nejméně".

12. V § 7 se doplňuje písmeno i), které zní:

"i)   příměsí pražené kávy zrnkové jsou kávová zrna přepražená, černá nebo světlá, která se po rozlomení vyznačují jinou vůní než kávovou.".

13. V § 9 odst. 1 písmena a) a b) znějí:

"a)   název druhu a podskupiny,
b)   v blízkosti názvu výrobku slova "bez kofeinu", pokud obsah kofeinu v sušině výrobků na bázi kávy nepřesáhne 0,3 % u kávového extraktu a 0,1 % u kávy pražené,".

14. V § 9 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

15. V § 9 odst. 1 písm. d) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e)   "aromatizováno" v případě, že káva byla aromatizována.".

16. Za § 10 se vkládá nový oddíl 3, který zní:

"ODDĺL 3
KÁVOVINY A JEJICH SMĚSI

§ 10a

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   kávovinami výrobky získané pražením různých částí rostlin bohatých na polysacharidy,
b)   praženou čekankou výrobek získaný z kořenů čekanky obecné (Cichorium intybus L.), které nebyly použity ve formě "witloof" (salátové čekanky), dostatečně čistý, suchý, pražený s přídavkem nebo bez přídavku malých množství potravinářských olejů nebo tuků, přírodních sladidel a melasy; může obsahovat stopy nerozpustných látek, které nepochází z cikorky,
c)   obilnou kávovinou produkt vyrobený z praženého ječmene, žita nebo pšenice,
d)   sladovou kávovinou produkt vyrobený ze sladovaného a praženého ječmene, žita nebo pšenice,
e)   fíkovou kávovinou produkt vyrobený z fíkových plodů,
f)   směsí kávovin směs z kávovin a dalších surovin, včetně pražené mleté kávy,
g)   kávovinovým extraktem produkt získaný extrakcí kávovin za použití vody jako extrakčního prostředí, s vyloučením všech postupů hydrolýzy, zahrnující přídavek kyseliny nebo zásady,
h)   sušeným cikorkovým extraktem nebo rozpustnou cikorkou nebo instantní cikorkou cikorkový extrakt v prášku, granulovaný, ve vločkách, kostkách nebo v jiné pevné formě, u něhož obsah sušiny na bázi cikorky je nejméně 95 % hmotnosti; výrobek nesmí obsahovat jinou složku než složky odvozené z extrakce. Látky, které nepocházejí z cikorky, nesmí přesáhnout 1 % hmotnosti,
i)   pastou cikorkového extraktu cikorkový extrakt v pastovité formě, u něhož sušina na bázi cikorky je nejvýše 85 % a nejméně 70 % hmotnosti; výrobek smí obsahovat jen složky odvozené z extrakce. Látky, které nepocházejí z cikorky, nesmí přesáhnout 1 % hmotnosti,
j)   kapalným cikorkovým extraktem cikorkový extrakt v kapalné formě, u něhož sušina na bázi cikorky je nejvýše 55 % a nejméně 25 % hmotnosti; výrobek smí obsahovat jen složky odvozené z extrakce. Cukry může obsahovat jen v množství nepřesahujícím 35 % hmotnosti,
k)   instantní směsí kávovin produkt získaný buď smícháním jednotlivých extraktů nebo společnou extrakcí směsi kávovin, případně ve směsi s kávou,
l)   instantním kávovinovým výrobkem produkt obsahující kávovinový extrakt a jiné složky, určený k přípravě nápojů rozpuštěním ve vodě.

§ 10b
Členění na druhy, skupiny a podskupiny

Členění na druhy, skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 8.

§ 10c
Označování

(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve zvláštním právním předpise1) se dále uvede

a)   hmotnostní procento obsahu kávy nebo kávového extraktu u kávovin ve směsi s kávou a u kávovinových extraktů,
b)   "praženo s cukrem", pokud je extrakt ze suroviny pražené s cukrem,
c)   "s cukrem" nebo "s přídavkem cukru", byl-li cukr přidán k surovině po pražení.

(2) Přípustné záporné hmotnostní odchylky jsou uvedeny v příloze č. 7.

§ 10d
Požadavky na jakost

Smyslové, fyzikální a chemické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 9.".

17. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 330/1997 Sb.

Členění druhu na skupiny a podskupiny

druh skupina podskupina
čaj pravý zelený
polofermentovaný      
černý
aromatizovaný ".     
bylinný čaj  
ovocný čaj  
výrobky z čaje       čajový extrakt
instantní čaj

18. V příloze č. 2 části A) "Části rostlin, které lze použít bez omezení" se bod 27 zrušuje.
Dosavadní bod 28 se označuje jako bod 27.

19. V příloze č. 2 části B) "Části rostlin, které lze použít do výše 30 % hmotnosti" se body 1, 21, 25 a 31 zrušují.
Dosavadní body 2 až 42 se označují jako body 1 až 38.

20. V příloze č. 2 část C) zní:

"Části rostlin, které lze použít do výše 5 % hmotnosti

1.
Harphagophytum procumbens
(BURCHELI) DC.
kořen
2. Andělika lékařská Archangelica officinalis HOFFM. kořen, plod
3. Badyáník pravý Illicium verum HOOK plod
4. Bazalka Ocimum basilicum L. nať
5. Bedrník větší Pimpinella major (L.) HUDS. kořen
6. Benedikt lékařský Conicus benediktus L. nať
7. Blahovičník Eucalyptus sp. list
8. Borovice Pinus sp. jehlice, vrcholky, větve
9. Borovice kleč Pinus mugo ssp. pumilio
(HAENKE) FRANCO
jehlice, vrcholky, větve
10. Brusinka Vaccinium vitis idaea L. list
11. Celer Apium graveolens L. plod
12. Cola Cola acuminata (Beauv.) Schott et
End. a C. nitida (Vent.) Schott et E.
semeno
13. Čípek objímavý Ruscus aculeatus L. nať
14. Divizna sápovitá Verbascum phlomoides L. květ
15. Divizna velkokvětá Verbascum densiflorum BERTOL. květ
16. Dub letní Querrcus robur L. kůra
17. Dub zimní Querrcus petraea (MATTUSCH.) LIEBL. kůra
18. Galgán lékařský Alpinia officinarum HANCE kořen
19. Hadí kořen větší Bistorta major S. F. GRAY kořen
20. Hořec Gentiana sp. kořen
21. Chaluha bublinatá Fuccus vesiculosus L. stélka
22. Chrpa Centaurea cyanus (L.) MILLER květ
23. Jablečník obecný Marrubium vulgare L. nať
24. Jalovec obecný Juniperus communis L. dřevo, plod
25. Jehlice Ononis sp. kořen
26. Jetel červený Trifolium pratense L. květ
27. Jetel bílý Trifolium repens L. květ
28. Jitrocel indický Plantago ovata FORSK. semeno
29. Jitrocel kopinatý Plantago repens L. list, nať
30. Jmelí Viscum sp. nať
31. Kardamon léčivý Eletaria cardamomum (L.)
WHITE et MASON
plod, semeno
32. Komonice lékařská Melilotus officinalis (L.) PALLAS nať
33. Kosatec Iris germanica L., I. pallida Lam.,
florentina L.
kořen
34. Kramerie trojmužná Krameria triandra RUIZ et PAV kořen
35. Kuklík městský Geum urbanum L. kořen
36. Kukuřice Zea mays L. blizna
37. Kurkuma Curcuma sp. kořen
38. Lékořice lysá Glycyrrhiza glabra L. kořen
39. Levandule lékařská Lavandula angustifolia MILLER květ
40. Libeček lékařský Levisticum officinale KOCH kořen
41. Líska obecná Corylus avellana L. list
42. Lopuch Arctium sp. kořen
43. Marsdenie kondurangová Marschenia condurango REICHB. kůra
44. Mořinka vonná Galium odoratum (L.) SCOP nať
45. Mochna husí Potentilla anserina L. nať
46. Mochna nátržník Potentilla erecta(L.) RÄUSCHEL kořen
47. Mučenka Passiflora sp. nať
48. Muškátovník vonný Myristica fragrans HOUT. plod, semeno, oplodí
49. Mydlice lékařská Saponaria officinalis L. kořen
50. Myrtovník Commiphora sp. klejopryskyřice
51. Olivovník Olea europaea L. list
52. Oman pravý Inula helenium L. kořen
53. Ořešák Juglans regia L. list
54. Ostropestřec mariánský Silybum mariannum(L.) GAERTN. plod
55. Ostrožka polní Consolida regalis S. F. GRAY květ
56. Pelargonie Pelargonium sp. list
57. Pelyněk černobýl Artemisia vulgaris L. nať
58. Pelyněk pravý Artemisia absinthium nať
59. Petržel Petroselinum sativum Hoffm. plod
60. Petržel kadeřavá Petroselinum crispum (MILL.)
NYM ex A. W. HILL
kořen
61. Pivoňka Paeonia officinalis L. korunní lístek
62. Plicník lékařský Pulmonaria officinalis L. list, nať
63. Podběl obecný Tussilago farfara L. list
64. Pohanka Fagopyrum aesculentum Moench.,
tatricum (L.) Gaertn.
nať, plod
65. Prha Arnica sp. květ, kořen
66. Průtržník Herniaria sp. nať
67. Prvosenka jarní Primula veris L. kořen, květ
68. Prvosenka vyšší Primula elatior (L.) Hill kořen, květ
69. Přeslička rolní Equisetum arvense L. nať
70. Pukléřka islandská Cetraria islandica (L.) ACH stélka
71. Puškvorec obecný Acorus calamus L. kořen
72. Pýr plazivý Elytrigia repens (L.) DESV. kořen
73. Rdesno blešník Persicaria lapathifolia (L.) S. F. GRAY nať
74. Rdesno peprník Persicaria hydropiper (L.) SPACH nať
75. Rmenec sličný Camaemelum nobile (L.) ALL květ
76. Rosnatka Drosera sp. nať
77. Rozmarýna lékařská Rosmarinus officinalis L. list
78. Rozrazil lékařský Veronica officinalis L. nať
79. Řebříček obecný Achillea millefolium L. nať, květ
80. Řecký horský čaj Sideritis scardica Griseb. nať
81. Řepík Agrimonia sp. nať
82. Řimbaba Chrysanthemum parthenium (L.)
BERNH.
nať
83. Slunečnice Helianthus annuus L. jazykový květ
84. Smil písečný Helichrysum arenarium L. MOENCH květ
85. Smrk Picea sp. jehlice, vrcholky, větve
86. Srdečník obecný Leonurus cardiac L. nať
87. Světlík Euphrasia sp. nať
88. Šalvěj lékařská Salvia officinalis L. list, nať
89. Topol Populus sp. pupen
90. Topolovka růžová Alcea rosea L. cv. nigra květ
91. Toten lékařský Sanguisorba officinalis L. květ
92. Trnovník bílý Robinia pseudo-arabica L. květ
93. Trubkovec Orthosiphon sp. list
94. Třapatka nachová Echinacea angustifolia DC nať, kořen
95. Třezalka Hypericum sp. nať
96. Tužebník jilmový Filipoendula uimaria (L.) MAXIM květ, nať
97. Tymián Thymus zygis L. nať
98. Vachta trojlistá Menyanthes trifoliata L. list
99. Vilín viržinský Hamamelis virginiana L. list
100. Violka trojbarevná Viola tricolor L. nať
101. Vítod senega Polygala senega L. kořen
102. Vrba Salix sp. kůra
103. Vrbovka Epilobium sp. nať
104. Yzop lékařský Hyssopus officinalis L. nať
105. Zeměžluč hořká Centarium erythraea RAFN nať".

  21. V příloze č. 2 části C) se text "Rostliny a jejich části, nejmenované v tomto seznamu, uvádí zvláštní předpis2). Mohou se použít v množství do 5 % hmotnosti," včetně poznámky pod čarou č.  2) zrušuje.

  22. Příloha č. 5 zní:

  "Příloha č. 5 k vyhlášce č. 330/1997 Sb.

  Členění kávy na druhy, skupiny a podskupiny

  druh

    skupina  

  podskupina

    káva  

  pražená

  zrnková
  mletá

  extrakt

    rozpustná nebo instantní  
  pasta
  tekutá".

  23. Příloha č. 6 zní:

  "Příloha č. 6 k vyhlášce č. 330/1997 Sb.

  Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost kávy

  Smyslové požadavky na jakost kávy

  druh - skupina
  - podskupina

  vzhled

  barva

  vůně

  chuť

  pražená káva zrnková pražená kávovázrna matná ažs vyloučeným olejem na povrchu*) kávově hnědá kávová  
  pražená káva mletá jednotně mletá kávově hnědá kávová  
  kávový nálev     čistá kávová až výrazně ostrá velmi jemná až výrazně ostrá kávová, hořká, nakyslá
  kávový extrakt (nálev)     čistá kávová až výrazně ostrá, karamelová velmi jemná až výrazně ostrá kávová, hořká, nakyslá,karamelová

  *) pražená káva zrnková může obsahovat max. 2,4 % příměsí

  Fyzikální a chemické požadavky na jakost kávy

  druh - skupina
  - podskupina

  obsah kofeinu v
  sušině v %

  vodný extrakt
  v sušině
  % nejméně

  vlhkost v %
  nejvíce

  Pražená káva nejméně 0,6 22 5
  pražená káva bez kofeinu nejvíce 0,1 19 5
  kávový extrakt rozpustný, instantní nejméně 2,5 - 5
  kávový extrakt rozpustný, instantní bez kofeinu nejvíce 0,3 - 5".

  24. V příloze č. 7 v názvu tabulky se za slova "balení kávy" vkládají slova "a kávovin" a ve sloupci "Druh" se za slovo "kávoviny" doplňují slova "a jejich směsi".

  25. Za přílohu č. 7 se doplňují přílohy č. 8 a 9, které znějí:

  "Příloha č. 8 k vyhlášce č. 330/1997 Sb.

  Členění kávovin na druhy, skupiny a podskupiny

  druh

  skupina

  podskupina

  kávoviny

  pražené
  instantní nebo rozpustné

  jednodruhové
  směsi s kávou
  směsi s jinými složkami

  Příloha č. 9 k vyhlášce č. 330/1997 Sb.

  Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost kávovin

  Smyslové požadavky na jakost kávovin

  druh - skupina
  - podskupina

  vzhled

  barva

  vůně

  chuť

  kávovina zdravá, čistá, odpovídající použité surovině hnědá až tmavě hnědá, popřípadě se světlejšími částicemi suroviny kávovinová  
  kávovinový nálev jiskrný nebo lehce zakalený   kávovinová, částečně karamelová typická po surovině kávovinová, částečně karamelová typická po surovině

  Fyzikální a chemické požadavky na jakost kávovin

  druh - skupina
  - podskupina

  vodný extrakt v sušině % nejméně

  vlhkost % nejvýše

  popel v sušině % nejvýše

  minerální příměsi (písek) % nejvýše

  kávovinová směs 46 10 6 1
  cikorková kávovina 60 10 6 3
  obilná kávovina 25 5 7 2,5
  fíková kávovina 50 18 5 2,5
  kávovinový extrakt - 6 -  - ".

  Čl. II
  Přechodná ustanovení

  (1) Potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

  (2) Označení potravin podle dosavadních právních předpisů lze používat do 1. září 2001.

  Čl. III
  Účinnost

  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2000.

  Ministr:
  Ing. Fencl v. r.

E-shop

Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin

Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin

Jindřich Špička - C. H. Beck

Finanční analýza není jen mechanický výpočet soustav finančně analytických ukazatelů z účetní závěrky a komentování trendu jejich vývoje. Je především o hledání vhodné kombinace ukazatelů vzhledem k potřebám a očekávání uživatele výsledků, je o hledání příčin významných změn v ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1391 - Silniční doprava, pozemní komunikace, veřejné služby v přepravě cestujících, dráhy

ÚZ č. 1391 - Silniční doprava, pozemní komunikace, veřejné služby v přepravě cestujících, dráhy

Sagit, a. s.

Soubor 19 aktuálních předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. Od 1. 10. došlo k velkým změnám u zákona o silniční dopravě (66 změn a ...

Cena: 165 KčKOUPIT

Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti

Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti

Mgr. JUDr. Jan Hurdík, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Autor se v knize věnuje otázkám „procesní ekonomie“ z pohledu účastníků soudního řízení, ekonomickým a sociálním rizikům spojeným s vedením civilního procesu a míře „privatizace“ služeb spojených s ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.