Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


90

VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství

ze dne 30. března 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 328/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje:

Čl. I

Vyhláška č. 328/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje, se mění takto:

1. V § 3 odst. 6 písm. a) se slova "v příloze č. 2 tabulkách 1, 2, 5 a 6" nahrazují slovy "v příloze č. 2 tabulkách 3 a 4".

2. V § 3 odst. 6 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d)   jako slazený, pokud je přidáno pouze přírodní nebo náhradní sladidlo.".

3. V § 3 odst. 8 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d)   jako jednosložkový výrobek, pokud surovinou je pouze sladká nebo zakysaná smetana a mléčná kultura.".

4. V § 3 odst. 9 větě druhé se za slovy "datum použitelnosti" zrušují slova "na spotřebitelský obal".

5. V § 3 odst. 11 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:"

e)  jako jednosložkový výrobek, pokud surovinami je pouze mléko, mléčné kultury, syřidlo a chlorid vápenatý.".

6. V § 3 odst. 12 se za slovo "tvarohu" vkládají slova "nebo smetany".

7. V § 3 odst. 13 písm. h) se za slovo "mléko" vkládají slova " , sýrařské kultury, syřidlo a chlorid vápenatý".

8. V § 3 odst. 13 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

"i)   jako tavený sýrový výrobek, pokud tavený sýr obsahuje více než 5 % laktózy.".

9. V § 3 odst. 14 se za slovo "skupiny" vkládají slova " , pokud splňuje požadavky uvedené v příloze č. 2 tabulky 15 nebo 16".

10. V § 3 odst. 16 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:

"a)   tekuté mléko a tekutá smetana, které byly tepelně ošetřeny pasterací, vysokou pasterací nebo ultrapasterací, 1a)

1a)   Vyhláška č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty.".

11. V § 3 odstavec 18 zní:

"(18) Název "mléčný nápoj" lze použít u tekutých mléčných výrobků obsahujících více než 50 % hmotnostních mléka nebo syrovátky.".

12. V § 3 se za odstavec 19 vkládá nový odstavec 20, který zní:

"(20) Názvem "sýrový" lze označit výrobek, v němž sýr tvoří nejméně 51 % hmotnostních tohoto výrobku.".

Dosavadní odstavce 20 a 21 se označují jako odstavce 21 a 22.

13. V § 3 se doplňuje odstavec 23, který zní:

"(23) Přípustné technologické tolerance u sušiny a tuku v sušině u sýrů a tvarohů mohou dosahovat až plus 4 % od hodnot uvedených na obalu, u zrajících sýrů se připouští tolerance u sušiny minus 1 %.".

14. V § 4 se na konci doplňuje věta "Fyzikální a chemické požadavky se týkají základních druhů výrobků, tj. bez ochucujících přísad.".

15. V § 6 písm. c) se slovo "hlubokozmraženou" nahrazuje slovem "hlubokozmrazenou".

16. V § 8 odst. 2 se slova "a mražených krémů" zrušují.

17. V § 10 odst. 1 se slovo "hlubokozmražené" nahrazuje slovem "hlubokozmrazené" a na konci se doplňuje tento text: "Hlubokozmrazené zmrzliny a mražené krémy se přepravují dopravními prostředky, které umožňují zachování teploty zmrazených potravin minus 18 °C nebo nižší a jsou vybaveny zařízením na registrování teploty vzduchu. Při přepravě se může teplota výrobku zvýšit na minus 15 °C. Záznamy o registrování teploty vzduchu musí být vedeny a uchovány po dobu jednoho roku.".

18. V § 10 odst. 2 se slovo "hlubokozmražené" nahrazuje slovem "hlubokozmrazené" a na konci se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "v mrazicích boxech a mrazicím zařízení, schopných udržet jejich teplotu a vybavených ukazatelem teploty vzduchu umístěným na viditelném místě.".

19. V § 10 se odstavce 3 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3.

20. V § 11 písm. g) se číslice "15" nahrazuje číslicí "10".

21. V § 13 odst. 3 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "pokud splňují hodnoty uvedené v příloze č. 8 tabulkách 1, 5 a 6.".

22. V § 13 odst. 6 se za slovo "složce" vkládají slova "v % hmotnostních nebo v g na 100 g tuku".

23. V § 13 odstavec 7 zní:

"(7) Označení "rostlinný" lze použít u margarínů, které byly vyrobeny výhradně z tuků a olejů rostlinného původu s tolerancí maximálně 2 % hmotnostních pro obsah tuků živočišného původu z celkového obsahu tuku.".

24. V příloze č. 2 tabulka 5 zní:

"Tabulka 5 - Zahuštěný mléčný výrobek

 

Neslazené

Slazené *)

Druh výrobku

Mléčný tuk

Mléčná
sušina

Mléčná
sušina
tukuprostá

Mléčný tuk

Mléčná
sušina

Mléčná
sušina
tukuprostá

 

% hmotn.

% hmotn.

% hmotn.

% hmotn.

% hmotn.

% hmotn.

Zahuštěná smetana

nejméně 15,0

 

nejméně 11,5

nejméně 16,0

 

nejméně 14,0

Zahuštěné mléko

nejméně 7,5

nejméně 25,0

 

nejméně 8,0

nejméně 28,0

 

Zahuštěné mléko
částečně odtučněné
z toho: polotučné

více než 1,0
4,0 - 4,5

nejméně 20,0

nejméně 17,5

více než 1,0
4,0 - 4,5

nejméně 24,0

nejméně 20,0

Zahuštěné mléko
odtučněné

nejvýše 1,0

 

nejvýše 1,0

 

Poznámka:*) Přídavek sacharózy u slazeného zahuštěného mléka musí odpovídat cukernému poměru 60,5 až 64,5.

% sacharózy . 100

cukerný poměr = 

-------------------------------------------".

% sacharózy + % vody

25. V příloze č. 2 tabulce 6 sloupci "Obsah mléčného tuku v % hmotn. " řádku "Sušená smetana" se číslice "50,0" nahrazuje číslicí "42,0".

26. V příloze č. 2 tabulce 7 se vkládá sloupec "Obsah vody v %".

27. V příloze č. 2 tabulce 7 ve sloupci "Obsah vody v %" řádku "čerstvé máslo, máslo a stolní máslo" se doplňují slova "nejvíce 16,0".

28. V příloze č. 2 text v tabulce 9 zní:

"Sýr

% VVTPH*)

Extra tvrdý
Tvrdý
Polotvrdý
Měkký

méně než 51,0
49,0 - 56,0
54,0 - 69,0
nejméně 67,0 ".

29. V příloze č. 2 tabulce 10 se v poznámce slova "% t. v. s. " nahrazují slovy "% tuku v sušině".

30. V příloze č. 2 se doplňují tabulky 15 a 16, které znějí:

"Tabulka 15 - Kaseiny potravinářské

  Kasein sladký Kasein kyselý
Obsah vlhkosti nejvýše 10,0 % nejvýše 10,0 %
Obsah bílkoviny v sušiněObsah kaseinu v bílkovině nejméně 84,0 %nejméně 90,0 % nejméně 90,0 %nejméně 95,0 %
Obsah mléčného tuku, přepočtený na suchý extrakt nejvýše 2,0 % nejvýše 2,0 %
Obsah bezvodé laktózy nejvýše 1,0 % nejvýše 1,0 %
Titrační kyselost, vyjádřená v ml N
roztoku NaOH na 1 g
- nejvýše 0,27
Obsah popela (včetně P2O5) nejméně 7,5 % nejvýše 2,5 %
Obsah sedimentu (připálené částice) nejvýše 15,0 mg v 25 g nejvýše 22,5 mg v 25 g

Tabulka 16 - Kaseináty

  Kaseináty
Obsah vlhkosti nejvýše 8,0 %
Obsah bílkoviny v sušiněObsah kaseinu v bílkovině nejméně 88,0 %nejméně 95,0 %
Obsah mléčného tuku, přepočtený na suchý extrakt nejvýše 2,0 %
Obsah bezvodé laktózy nejvýše 1,0 %
Hodnota pH 6,0 - 8,0
Obsah sedimentu (připálené částice) nejvýše 22,5 mg v 25 g ".

31. V příloze č. 4 sloupci "Druh" řádku "Mražený krém" se řádek "vodový" nahrazuje řádkem "mléčný nízkotučný".

32. V příloze č. 5 sloupci "Mléčný tuk" řádku "Zmrzlina a mražený krém mléčný" se slova "nejméně 2,5" nahrazují slovy "nejméně 1,5".

33. V příloze č. 5 se na konci tabulky doplňuje řádek, který zní:

"Zmrzlina a mražený krém mléčný nízkotučný nejméně 25,0 méně než 1,5 nejméně 2,5 ".

34. V příloze č. 5 řádcích "Zmrzlina a mražený krém vodový s ovocnou složkou" a "Zmrzlina a mražený krém vodový s příchutí" se slova "a mražený krém" zrušují a dále se slovo "vodový" nahrazuje slovem "vodová".

35. V příloze č. 8 tabulka 1 zní:

" Tabulka 1 - Rostlinné jedlé tuky a oleje

Uvedené hodnoty platí obecně pro všechny rostlinné tuky a oleje a jejich směsi
Číslo kyselosti mg KOH/g max. 0,6
Číslo kyselosti pro oleje lisované za studena a takto deklarované mg KOH/g max. 4,0
Číslo peroxidové mekv. per. kysl. /kg max. 10,0
Číslo peroxidové pro oleje lisované za studena a takto deklarované mekv. per. kysl. /kg max. 15,0
Látky těkavé při 105 °C % max. 0,2
Hodnoty pro jednotlivé jednodruhové rostlinné tuky a oleje
  Řepkový s nízkým
obsahem
kyseliny erukové
Palmový Sluneč-
nicový
Sójový Kokosový Olivový
Hustota při 15 °C
(kg/m3)
913 - 918 921 - 925 922 - 926 924 - 928 925 - 938 914 - 919
Číslo zmýdelnění
(mg KOH/g oleje)
182 - 193 190 - 209 188 - 194 189 - 195 248 - 265 188 - 196
Jódové číslo (dle Wijse) 105 - 126 50 - 55 118 - 141 124 - 139 6,3 - 10,6 80 - 88
Obsah
nezmýdelnitelných
látek (g/kg)


max. 20


max. 12


max. 15


max. 15


max. 15


max. 18
Brassicasterol (% z celkových sterolů) 5,0 - 13,0 ND ND - 0,2 ND - 0,3 ND - 0,3 ND - 0,1
Hodnoty pro jednotlivé jednodruhové rostlinné tuky a oleje
C 6:0 ND ND ND ND ND - 0,6 ND
C 8:0 ND ND ND ND 4,6 - 10,0 ND
C 10:0 ND ND ND ND 5,5 - 8,0 ND
C 12:0 ND ND - 0,5 ND - 0,1 ND - 0,1 45,1 - 50,3 ND
C 14:0 ND - 0,2 0,5 - 2,0 ND - 0,2 ND - 0,2 16,8 - 21,0 ND - 1,0
C 16:0 2,5 - 7,0 39,3 - 47,5 5,0 - 7,6 8,0 - 13,5 7,5 - 10,2 7,5 - 20,0
C 16:1 ND - 0,6 ND - 0,6 ND - 0,3 ND - 0,2 ND 0,3 - 3,5
C 17:0 ND - 0,3 ND - 0,2 ND - 0,2 ND - 0,1 ND ND - 0,5
C 17:1 ND - 0,3 ND ND - 0,1 ND - 0,1 ND ND - 0,6
C 18:0 0,8 - 3,0 3,5 - 6,0 2,7 - 6,5 2,0 - 5,4 2,0 - 4,0 0,5 - 5,0
C 18:1 50,0 - 70,0 36,0 - 44,0 14,0 - 39,4 17,7 - 28,0 5,0 - 10,0 55,0 - 83,0
C 18:2 15,0 - 30,0 9,0 - 12,0 48,3 - 74,0 49,8 - 59,0 1,0 - 2,5 3,5 - 21,0
C 18:3 5,0 - 14,0 ND - 0,5 ND - 0,3 5,0 - 11,0 ND - 0,2 ND - 1,5
C 20:0 0,2 - 1,2 ND - 1,0 0,1 - 0,5 0,1 - 0,6 ND - 0,2 ND - 0,8
C 20:1 0,1 - 4,3 ND - 0,4 ND - 0,3 ND - 0,5 ND - 0,2 ND
C 20:2 ND - 0,1 ND ND ND - 0,1 ND ND
C 22:0 ND - 0,6 ND - 0,2 0,3 - 1,5 ND - 0,7 ND ND - 0,3
C 22:1 ND - 2,0 ND ND - 0,3 ND - 0,3 ND ND
C 22:2 ND - 0,1 ND ND - 0,3 ND ND ND
C 24:0 ND - 0,3 ND ND - 0,5 ND - 0,5 ND ND - 1,0
C 24:1 ND - 0,4 ND ND ND ND ND

ND = nedetekovatelný (obsah pod 0,05 %)".

36. V příloze č. 8 tabulka 3 zní:

"Tabulka 3 - Margarín*)

 

Obsah tuku
% hmotn.

Číslo kyselosti mg
KOH /g tukové fáze

Číslo peroxidové
mekv. per. kysl. /kg

Margarín

80,0 - 90,0

max. 2,0

max. 10,0

Margarín se sníženým obsahem tuku nebo halvarín

60,0 - 62,0

Margarín s nízkým obsahem tuku

39,0 - 41,0

Tuk s bližším určením účelu použití x % **)

<39,0
>41,0 - <60,0
>62,0 - <80,0

Poznámka:
 *) Margarín může obsahovat maximálně 3 % hmotnostní mléčného tuku z celkového obsahu tuku.
Může být "šlehaný" dusíkem nebo zdravotně nezávadným vzduchem.
Průměrný obsah tuku ve výrobku se nesmí lišit o více než ± 1 % od deklarovaného procentického obsahu tuku a obsah tuku v jednotlivých výrobcích se nesmí lišit o více než ± 2 % od deklarovaného procentického obsahu tuku. Průměrným obsahem tuku se rozumí průměr stanovení obsahu tuku u pěti náhodně odebraných vzorků.
**) Např. tuk pomazánkový, tuk na vaření a pečení apod.".

37. V příloze č. 8 tabulka 4 zní:

"Tabulka 4 - Směsný emulgovaný tuk*)

 

Obsah tuku
% hmotn.

Číslo kyselosti mg
KOH /g tukové fáze

Číslo peroxidové
mekv. per. kysl. /kg

Směsný emulgovaný tuk

80,0 - 90,0

max. 2,0

max. 10,0

Směsný emulgovaný tuk se sníženým obsahem tuku

60,0 - 62,0

Směsný emulgovaný tuk s nízkým obsahem tuku

39,0 - 41,0

Směsný emulgovaný tuk s bližším určením účelu použití x %**)

<39,0
>41,0 - <60,0
>62,0 - <80,0

Poznámka:
 *) Směsný emulgovaný tuk bez přídavku emulgátoru lze označit jako směsný tuk.
Směsný emulgovaný tuk musí obsahovat 10 - 80 % mléčného tuku z celkového obsahu tuku.
Průměrný obsah tuku ve výrobku se nesmí lišit o více než ± 1 % od deklarovaného procentického obsahu tuku a obsah tuku v jednotlivých výrobcích se nesmí lišit o více než ± 2 % od deklarovaného procentického obsahu tuku. Průměrným obsahem tuku se rozumí průměr stanovení obsahu tuku u pěti náhodně odebraných vzorků.
**) Např. směsný emulgovaný tuk pomazánkový, směsný emulgovaný tuk na vaření a pečení apod.".

Čl. II
Přechodná ustanovení

(1) Potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

(2) Označení potravin podle dosavadních právních předpisů lze používat do 1. září 2001.

(3) Do 31. prosince 2001 je možné přepravovat mražené krémy a hlubokozmrazené zmrzliny v dopravních prostředcích, které nejsou vybaveny zařízením pro registraci teploty vzduchu.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2000.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.

E-shop

Nezávislost a nestrannost rozhodce

Nezávislost a nestrannost rozhodce

Lukáš Ryšavý - C. H. Beck

Rozhodčí řízení je specifickým druhem mimosoudního způsobu řešení sporů, ve kterém se kloubí soudní principy se zájmy stran, důvěrnost s transparentností, autonomie vůle stran s nezávislostí a nestranností atd. Aby mohlo rozhodčí řízení správně plnit svou funkci, je nezbytné rozumět ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o zahraniční službě - Komentář

Zákon o zahraniční službě - Komentář

Martin Smolek, Petr Válek, Jan Kněžínek, Petr Gajdušek, Bohuslav Kahle, Iveta Chmielová Dalajková - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě, upravuje pracovněprávní, resp. služebněprávní pracovní vztahy osob podílejících se na výkonu zahraniční služby. V zákoně jsou zakotvena základní pravidla fungování zahraniční služby, včetně zásad jejího výkonu a zakotvení postavení a dále ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Zákon o dani z hazardních her. Komentář

Zákon o dani z hazardních her. Komentář

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., Ing. Mgr. Hana Krasulová - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář obsahuje detailní rozbor nového zákona o dani z hazardních her, který byl přijat jako součást nové právní regulace hazardních her. Není opomenut ani detailní komentář přechodných ustanovení zákona o hazardních hrách, která řeší přechod z odvodu z loterií a jiných podobných ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.