Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


71

ZÁKON

ze dne 24. února 2000,

kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona o technických požadavcích
na výrobky

Čl. I

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, se mění takto:

1. V § 1 písm. b) se za slovo "trh" vkládají slova "nebo distribuují".

2. V § 1 písm. c) se slova "právnických nebo fyzických" a slova "(dále jen "normy")" zrušují.

3. V § 2 písmeno b) zní:

"b)  uvedením výrobku na trh okamžik, kdy je výrobek v České republice poprvé úplatně nebo bezúplatně předán nebo nabídnut k předání za účelem distribuce nebo používání nebo kdy jsou k němu poprvé převedena vlastnická práva, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Za uvedené na trh se považují i výrobky vyrobené nebo dovezené pro provozní potřeby při vlastním podnikání výrobců nebo dovozců, pokud to nařízení vlády nevylučuje. Je-li to nezbytné, vláda nařízením blíže vymezí pojem uvedení na trh pro výrobky, na které se tento technický předpis vztahuje,".

4. V § 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c)  výrobcem osoba, která vyrábí nebo i jen navrhla výrobek, za který odpovídá podle tohoto zákona a který hodlá uvést na trh pod svým jménem,".Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).

5. V § 2 písm. d) se slova "fyzická nebo právnická osoba, která" nahrazují slovy "ten, kdo".

6. V § 2 písm. e) se slova "fyzická nebo právnická osoba, která" nahrazují slovy "ten, kdo".

7. V § 2 písmeno f) zní:

"f)  technickými požadavky na výrobek
1.  technická specifikace obsažená v právním předpisu nebo normě, která stanoví požadované charakteristiky výrobku, jakými jsou úroveň jakosti, užitné vlastnosti, bezpečnost a rozměry, včetně požadavků na jeho název, pod kterým je prodáván, úpravu názvosloví, symbolů, zkoušení výrobku a zkušebních metod, požadavky na balení, označování výrobku nebo opatřování štítkem, postupy posuzování shody výrobku s právními předpisy nebo s normami, výrobní metody a procesy mající vliv na charakteristiky výrobků,
2.  jiné požadavky nezbytné z důvodů ochrany oprávněného zájmu nebo ochrany spotřebitele, které se týkají životního cyklu výrobku poté, co je uveden na trh, např. podmínky používání, recyklace, opětovného použití nebo zneškodnění výrobku, pokud takové podmínky mohou významně ovlivnit složení nebo povahu výrobku nebo jeho uvedení na trh.".

8. § 3 včetně nadpisu zní:

"§ 3

Technické předpisy

Technickým předpisem pro účely tohoto zákona je právní předpis, vyhlášený uveřejněním jeho plného znění ve Sbírce zákonů, obsahující technické požadavky na výrobky, popřípadě pravidla pro služby nebo upravující povinnosti při uvádění výrobku na trh, při jeho používání nebo při poskytování nebo zřizování služby nebo zakazující výrobu, dovoz, prodej či používání určitého výrobku nebo používání, poskytování nebo zřizování služby.".Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se zrušuje.

9. V § 4 se nadpis

"Normy"

nahrazuje nadpisem

"České technické normy".

10. V § 4 odst. 1 se slovo "Norma" nahrazuje slovy "Česká technická norma", za slovo "dokument" se vkládají slova "schválený pověřenou právnickou osobou (§ 5) pro opakované nebo stálé použití," a na konci se doplňuje tato věta: "Česká technická norma není obecně závazná.".

11. V § 4 odst. 3 se slovo "Norma" nahrazuje slovy "Česká technická norma (dále jen "norma")".

12. V § 4 se odstavce 4, 5 a 6 zrušují.

13. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:

"§ 4a

Normy a dokumenty pro posuzování shody

(1) Norma se stává harmonizovanou normou, přejímá-li plně požadavky stanovené harmonizovanou evropskou normou. Jestliže je to nezbytné pro splnění technických požadavků na výrobky, vyplývajících z nařízení vlády vydaného podle tohoto zákona, může Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Úřad") určit pro posuzování shody další normy nebo technické dokumenty mezinárodních organizací, obsahující technické požadavky, jejichž vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu, (dále jen "určené normy").

(2) Úřad oznamuje ve Věstníku Úřadu harmonizované normy a harmonizované evropské normy, jejich změny nebo zrušení a určené normy, jejich změny nebo zrušení. Současně uvede technický předpis, k němuž se tyto normy vztahují.

(3) Splnění harmonizované normy nebo určené normy a v případech vyplývajících z mezinárodní smlouvy též splnění zahraniční technické normy přejímající harmonizovanou evropskou normu se v rozsahu jejího obsahu považuje za splnění požadavků stanovených nařízením vlády, k němuž se tyto normy vztahují.".

14. V § 7 se za odstavec 3 doplňují odstavce 4, 5 a 6, které včetně poznámky pod čarou č. 1) znějí:

"(4) Vláda nařízením upraví postup při poskytování informací v oblasti technických předpisů a norem.

(5) Úřad oznamuje orgánům Evropských společenství nebo příslušným orgánům států, s kterými o tom jsou uzavřeny mezinárodní smlouvy, v rozsahu z těchto smluv vyplývajícím, zejména

a)   stanoviska o tom, že bylo zjištěno, že ustanovení harmonizované evropské normy neodpovídá základním požadavkům uvedeným v technických předpisech vydaných orgány Evropských společenství, popřípadě jiné skutečnosti týkající se norem,
b)   autorizované osoby (§ 11) pověřené k plnění úkolů notifikovaných osob působících v rámci Evropské unie.

(6) Ministerstvo oznamuje orgánům Evropských společenství nebo příslušným orgánům států, s kterými o tom jsou uzavřeny mezinárodní smlouvy, v rozsahu z těchto smluv vyplývajícím, rozhodnutí o uložení ochranného opatření1) u stanovených výrobků (§ 12) včetně těch, které mají původ ve státech, s nimiž je sjednána příslušná mezinárodní smlouva.


1)   § 7a zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.".

15. V § 8 odst. 3 písm. d) se na konci doplňují slova "a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace".

16. V § 9 se zrušují slova "právnickými nebo fyzickými".

17. V § 10 se na konci doplňuje tato věta: "Tyto certifikáty lze využít při posuzování shody podle § 13 odst. 1.".

18. V § 11 odst. 1 se slova "stanovených podle tohoto zákona" nahrazují slovy "zahrnujícím i posuzování činností souvisejících s jejich výrobou a vymezených v technických předpisech" a věta druhá se nahrazuje touto větou: "Autorizaci pro činnost podle tohoto zákona uděluje ve věcně vymezeném rozsahu Úřad rozhodnutím na základě žádosti, která musí být doložena doklady o plnění podmínek autorizace stanovených tímto zákonem a nařízeními vlády vydanými k jeho provedení, a to po dohodě s ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, jejichž působnosti se týká posuzování stanovených výrobků prováděné autorizovanými osobami.".

19. V § 11 odst. 2 se za slovy "zajištění činnosti při posuzování shody" zrušuje čárka a vkládají se slova "stanovené nařízením vlády vydaným k provedení zákona. Pokud nařízení vlády tyto podmínky nestanoví, může Úřad vydat rozhodnutí o autorizaci, splňuje-li žadatel o autorizaci nezbytné podmínky,".

20. V § 11 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Autorizovaná osoba je povinna neprodleně po doručení rozhodnutí o autorizaci uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu. Nejpozději do 30 dnů od doručení rozhodnutí o autorizaci předloží autorizovaná osoba doklad o pojištění Úřadu, jinak její autorizace zaniká.".Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

21. V § 11 odst. 4 se za slovo "zákona" vkládají slova "a nařízení vlády vydaných k jeho provedení".

22. V § 11 odstavec 5 zní:

"(5) Neplní-li autorizovaná osoba povinnosti nebo podmínky stanovené v tomto zákoně nebo v nařízeních vlády vydaných k jeho provedení a v rozhodnutí o autorizaci, zanikne-li potřeba existence autorizované osoby nebo pokud o to autorizovaná osoba požádá, Úřad po projednání se zúčastněnými ministerstvy a jinými ústředními správními úřady rozhodnutí o autorizaci změní nebo zruší.".

23. V § 11 se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) Pokud tak vyplývá z mezinárodní smlouvy, mohou plnit úkoly autorizovaných osob též zahraniční osoby oznámené v rámci této smlouvy, o kterých Úřad zveřejní informaci ve Věstníku Úřadu s vymezením rozsahu jejich činností při posuzování shody výrobků.".

24. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní:

"§ 11a

Autorizované osoby

(1) Autorizované osoby zajišťují v rozsahu vymezeném v rozhodnutí o autorizaci činnosti při posuzování shody výrobků, zahrnující i posuzování činností souvisejících s jejich výrobou a vymezených v technických předpisech, s požadavky technických předpisů.

(2) Autorizované osoby jsou povinny

a)   uzavřít na základě návrhu výrobce nebo dovozce smlouvu o provedení úkonů podle stanoveného postupu posuzování shody, nebo mu do dvaceti dnů oznámit podmínky pro provedení těchto úkonů,
b)   provádět technická zjištění objektivně s vynaložením odborné péče na úrovni poznatků vědy a techniky známých v době, kdy jsou prováděna,
c)   v rozsahu stanoveném nařízeními vlády vydanými k provedení tohoto zákona
1.  vydávat na základě technických zjištění certifikáty nebo jiné dokumenty,
2.  poskytovat kopie certifikátů nebo jiných dokumentů včetně souvisejících dokladů a informace o vydání, odmítnutí nebo zrušení certifikátů nebo jiných dokumentů Úřadu nebo jiným autorizovaným osobám a v případech stanovených pro plnění mezinárodní smlouvy též zahraničním osobám,
d)   oznamovat bezodkladně Úřadu případy, kdy nemohou zajistit plnění podmínek stanovených pro výkon autorizace,
e)   pokud autorizovaná osoba zjistí při výkonu své činnosti, že výrobek může ohrozit nebo ohrožuje oprávněný zájem, ohlásí to neprodleně orgánu dozoru.

(3) Autorizované osoby jsou oprávněny zrušit nebo změnit jimi vydaný certifikát nebo jiný jimi vydaný dokument, pokud se prokáže, že se změnily skutečnosti, za kterých byly vydány, zejména pokud se zjistí, že výrobky nesplňují požadavky technických předpisů, které se na ně vztahují.".

25. V § 12 odst. 1 písm. a) se čárka na konci nahrazuje středníkem a doplňují se tato slova: "ministerstva a jiné ústřední správní úřady mohou výjimečně a ve veřejném zájmu, například pro odstraňování důsledků havárií nebo živelních pohrom, rozhodnout, že konkrétní výrobek se nepovažuje za stanovený výrobek,".

26. V § 12 odst. 1 písm. b) se zrušuje slovo "tyto" a slova "pokud nejsou upraveny zvláštními předpisy" se nahrazují slovy "které musí výrobky splňovat, a změny souvisejících ustanovení vyhlášek (technických předpisů) vydaných ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, pokud by vznikl rozpor s nařízeními vlády".

27. V § 12 odst. 1 písm. c) se na konci nahrazuje tečka čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d)  vymezení okruhu osob nebo stanovení osob provádějících nebo podílejících se na posouzení shody.".

28. V § 12 odst. 4 písm. a) se zrušují slova "popřípadě akreditovanou osobou,".

29. V § 12 odst. 4 písm. c) se za slova "specifické vlastnosti" vkládá slovo "výrobků".

30. V § 12 odst. 4 písm. d) se za slova "jakosti výroby" vkládají slova "nebo prvků systému jakosti".

31. V § 12 odst. 4 písm. e) se za slova "jakosti výrobků" vkládají slova "nebo prvků systému jakosti".

32. V § 12 na konci odstavce 4 se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

"i)   posouzení činností souvisejících s výrobou výrobků,
j)   jiné postupy posuzování shody, jestliže je to nezbytné, zahrnující popřípadě i činnost akreditované nebo jiné osoby.".

33. V § 12 se odstavec 5 a odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 3) zrušují.Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

34. V § 13 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 7, které znějí:

"(4) Vláda nařízeními vydanými podle § 12 odst. 1 stanoví, kdy lze, popřípadě kdy je nutno pro splnění mezinárodní smlouvy namísto vydání prohlášení o shodě u výrobků majících původ v České republice nebo ve státech, s nimiž je sjednána příslušná mezinárodní smlouva, umístit označení CE, popřípadě jiné, nařízením vlády stanovené označení, na každém výrobku. V případech stanovených nařízeními vlády lze označení CE, popřípadě jiné označení použít jen za podmínek v nařízení stanovených.

(5) Povinnost dovozce vydat prohlášení o shodě podle odstavce 2 nebo postupovat podle odstavce 4 se nevztahuje na výrobky mající původ ve státech, s nimiž je sjednána příslušná mezinárodní smlouva, pokud při dovozu splňují ustanovení odstavce 4.

(6) Vláda nařízením stanoví grafickou podobu označení CE nebo jiného stanoveného označení, jejich provedení a umístění na výrobku, jeho obalu nebo i v průvodní dokumentaci. Označení CE lze umístit na výrobek, pouze pokud výrobek splňuje požadavky všech technických předpisů, v nichž je stanovena povinnost nebo možnost umístit na výrobek označení CE. Pokud je na výrobku označení CE nebo jiné stanovené označení, nesmí být výrobek souběžně označen českou značkou shody ani značkou, která by svým významem nebo podobou mohla vést k záměně s označením CE nebo s jiným stanoveným označením.

(7) Pokud tak stanoví vláda nařízením, je výrobce nebo dovozce nebo jiná osoba stanovená nařízením vlády povinna poskytovat na základě žádosti kopie certifikátů nebo jiných dokumentů včetně souvisejících dokladů Úřadu nebo jiným autorizovaným osobám a v případech stanovených pro splnění mezinárodní smlouvy též zahraničním osobám.".Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 8 až 10.

35. V § 13 se na konci odstavce 8 doplňuje tato věta: "U dovážených výrobků označených v případech stanovených v odstavci 4 označením CE nebo jiným označením stanoveným v nařízeních vlády nemá dovozce povinnost doklady o použitém způsobu posouzení shody uchovávat na území České republiky, je však povinen zajistit jejich předložení orgánu dozoru na jeho žádost odůvodněnou podezřením na nebezpečí vážného ohrožení oprávněného zájmu a v jím stanovené přiměřené lhůtě, a to v jazyce stanoveném nařízením vlády.".

36. V § 13 odst. 9 úvodní větě se za slova "Distributor nesmí" vkládají slova ", , s výjimkou výrobků označených CE nebo jiným označením stanoveným v nařízeních vlády ve smyslu odstavce 4, u kterých prokáže, že mají původ ve státech, s nimiž je sjednána příslušná mezinárodní smlouva ve smyslu odstavce 4" a písmeno a) zní:

"a)  předložit ihned na místě k nahlédnutí,".

37. V § 13 se doplňuje odstavec 11, který zní:

"(11) Povinnosti výrobce nebo dovozce uvedené v § 13, jejichž podrobnosti stanoví nařízení vlády, může plnit též osoba zplnomocněná výrobcem nebo dovozcem. Pokud tyto osoby uvedené povinnosti neplní, je povinna zajistit jejich plnění osoba, která jako poslední uvádí stanovený výrobek na trh.".

38. V § 14 odst. 1 se za slovo "postup," vkládají slova "zahájený na žádost právnické osoby nebo fyzické osoby, která je podnikatelem," a slova "právnická nebo fyzická osoba, která o ni požádala," se zrušují.

39. V § 15 odst. 3 se za slova "akreditující osoba" vkládají slova "povinnosti nebo".

40. V § 15 odst. 5 se za slova "v oblasti akreditace," vkládají slova "která má přímý vztah k činnostem podle tohoto zákona,".

41. V § 16 odst. 1 se slova "nebo fyzické osobě" nahrazují slovy "osobě nebo fyzické osobě, která je podnikatelem".

42. V § 17 odst. 1 se za slova "(certifikáty, osvědčení apod. )" vkládají slova "nebo zahraniční značky" a slova "dokumenty osvědčující" se nahrazují slovy "důkaz o".

43. § 18 včetně poznámky pod čarou č. 4) zní:

"§ 18

Dozor nad tím, zda pro stanovené výrobky uváděné na trh bylo vydáno prohlášení o shodě a nebo v případech stanovených v § 13 odst. 4 byl výrobek označen stanoveným způsobem, popřípadě k němu vydán či přiložen stanovený doklad a zda vlastnosti stanovených výrobků uvedených na trh odpovídají stanoveným technickým požadavkům, provádí Česká obchodní inspekce,4) popřípadě orgán stanovený zvláštním zákonem (dále jen "orgán dozoru").


4)   Zákon č. 64/1986 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

44. V § 19 odst. 1 písm. a) se za slovo "certifikát" vkládají slova ", , jiný dokument vydaný autorizovanou osobou v souvislosti s posuzováním shody,".

45. V § 19 odst. 1 písmeno b) zní:

"b)  uvedl na trh nebo distribuoval stanovené výrobky bez prohlášení o shodě nebo s klamavým nebo neoprávněným prohlášením o shodě nebo bez stanoveného označení českou značkou shody nebo v případech stanovených v § 13 odst. 4 bez označení CE nebo jiného označení stanoveného nařízením vlády nebo s klamavým nebo neoprávněným označením CE nebo jiným označením stanoveným nařízením vlády,".

46. V § 19 odst. 2 se za slovem "dovozcům" slovo "nebo" nahrazuje čárkou, za slovo "distributorům" se vkládají slova "nebo jiným osobám stanoveným v nařízeních vlády", číslice "4" se nahrazuje číslicí "8" a číslice "5" se nahrazuje číslicí "9".

47. V § 19 odst. 3 písm. d) se na konci doplňují slova ", , nebo jiný dokument vydávaný autorizovanou osobou v souvislosti s posuzováním shody".

48. V § 20 se na konci doplňují tyto věty: "Správní orgán rozhodne v řízení o autorizaci nejdéle do 120 dnů od zahájení řízení. V mimořádných případech může být řízení o autorizaci prodlouženo Ministerstvem o dalších 60 dnů.".

49. V § 22 se za slova "k provedení" vkládají slova "§ 2 písm. b), § 7 odst. 4, § 11 odst. 2, § 11a odst. 2,".

Čl. II

1. U stanovených výrobků, jejichž dodání bylo smluvně zajištěno před nabytím účinnosti zákona a jsou určeny k uvedení do provozu jako součást investičního díla zahájeného před nabytím účinnosti tohoto zákona, může výrobce nebo dovozce uplatnit jen právní předpisy platné v době uzavření konkrétní smlouvy o dodávce těchto výrobků.

2. Autorizovaná osoba, které bylo doručeno rozhodnutí o autorizaci před nabytím účinnosti tohoto zákona, je povinna uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu podle § 11 odst. 3 do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak její autorizace zaniká.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o péči o zdraví lidu

Čl. III

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 210/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 548/1991 Sb., zákona č. 550/1991 Sb., zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 206/1996 Sb., zákona č. 14/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb. a zákona č. 167/1998 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 2 písm. c) se na konci doplňují slova, která včetně poznámky pod čarou č. 19) zní: "s výjimkou výrobků stanovených k posuzování shody podle zvláštního zákona,19) pokud nařízení vlády, vydané k jeho provedení, nestanoví jinak,


19)  § 12 zákona č. 22 /1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.".

2. V § 4 odst. 3 se zrušuje písmeno b).Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).

3. V § 4 odst. 3 písm. c) se na konci doplňují slova "s výjimkou výrobků stanovených k posuzování shody podle zvláštního zákona19) nařízeními vlády vydanými k jeho provedení, pokud tato nařízení vlády nestanoví jinak,".

4. V § 4 odst. 3 písm. d) se na konci doplňují slova "s výjimkou výrobků stanovených k posuzování shody podle zvláštního zákona19) nařízeními vlády vydanými k jeho provedení, pokud tato nařízení vlády nestanoví jinak,".

5. V § 62 odst. 3 písm. a) se za slovo "distribuci" doplňují slova "s výjimkou výrobků stanovených k posuzování shody podle zvláštního zákona19) nařízeními vlády vydanými k jeho provedení, pokud tato nařízení vlády nestanoví jinak,".

ČÁST TŘETĺ

Změna zákona o státním odborném dozoru
nad bezpečností práce

Čl. IV

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 159/1992 Sb. a zákona č. 47/1994 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se za slovo "zřízené" vkládají slova "výhradně k tomuto účelu".

2. V § 3 odst. 2 se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:

"c)   na technická zařízení, před jejich uvedením na trh, jsou-li stanovená k posuzování shody podle zvláštního zákona,1a) pokud nařízení vlády, vydané k jeho provedení, nestanoví jinak.

1a)   § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.".

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o požární ochraně

Čl. V

V zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 163/1998 Sb., se v § 32 odst. 1 písm. c) tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňují se slova, která včetně poznámky pod čarou č. 2a) znějí "s výjimkou výrobků stanovených k posuzování shody podle zvláštního zákona,2a) pokud nařízení vlády, vydané k jeho provedení, nestanoví jinak.


2a)  § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.".

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě

Čl. VI

V zákoně č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb. a zákona č. 128/1999 Sb., se v § 8 doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 6a) zní:

"(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se nepoužijí u výrobků před jejich uvedením na trh, jsou-li stanovené k posuzování shody podle zvláštního zákona,6a) pokud nařízení vlády, vydané k jeho provedení, nestanoví jinak.


6a)   § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.".

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o ochraně ovzduší
před znečišťujícími látkami

Čl. VII

Zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění zákona č. 218/1992 Sb. a zákona č. 158/1994 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 1 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 4) zní:

"d)  k výběru výrobků navrhovaných k posuzování shody podle zvláštního zákona,4) pokud tyto výrobky mohou mít vliv na ochranu ovzduší,

4)   Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 11 odst. 1 písm. f) se na konci doplňují slova, která včetně poznámky pod čarou č. 4a) znějí "a nejedná-li se o zdroje stanovené k posuzovaní shody podle zvláštního zákona,4a) pokud nařízení vlády, vydané k jeho provedení, nestanoví jinak,


4a)   § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.".

3. V § 11 odst. 1 písm. h) se na konci doplňuje text, který zní ",s výjimkou výroby nebo dovozu výrobků stanovených k posuzování shody podle zvláštního zákona,4a) pokud nařízení vlády, vydané k jeho provedení, nestanoví jinak,".

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o státní správě ochrany ovzduší
a poplatcích za jeho znečišťování

Čl. VIII

V zákoně č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění zákona č. 211/1993 Sb., zákona č. 158/1994 Sb. a zákona č. 86/1995 Sb., se v § 3 odst. 2 písm. d) za slovo "výrobce" doplňují slova, která včetně poznámky pod čarou č. 9a) znějí "s výjimkou výrobků stanovených k posuzování shody podle zvláštního zákona,9a) pokud nařízení vlády, vydané k jeho provedení, nestanoví jinak,


9a)   § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.".

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o dráhách

Čl. IX

V zákoně č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb. a zákona č. 23/2000 Sb., v § 47 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 7d) zní:

"(4) Drážní správní úřad vydá průkaz způsobilosti určeného technického zařízení na základě technické prohlídky a zkoušky, kterou zajistí výrobce určeného technického zařízení na svůj náklad u právnické osoby, kterou určí Ministerstvo dopravy a spojů, nebo na základě prohlášení výrobce o shodě výrobku s technickými předpisy.7d)


7d)   § 13 zákona č. 22/ 1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.".

ČÁST DEVÁTÁ

Změna atomového zákona

Čl. X

V zákoně č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., se v § 23 odst. 1 na konci doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 13a) zní "Posouzení shody výrobků postupy podle zvláštního zákona13a) nahrazuje typové schválení Úřadem a takto posouzené výrobky se považují za typově schválené podle tohoto zákona, pokud nařízení vlády, vydané k provedení zvláštního zákona,13a) nestanoví jinak.


13a)   § 12 a 13 zákona č. 22 /1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.".

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o České obchodní inspekci

Čl. XI

V zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb., zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb. a zákona č. 189/1999 Sb., se v § 2 odst. 2 písm. g) nahrazuje slovo "dále" slovem "a" a zrušují se slova "a náležitosti posouzení shody".

ČÁST JEDENÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

E-shop

Úspěšnost integračních programů v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami

Úspěšnost integračních programů v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami

Jan Vašat - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Obsah knihy nejlépe vystihuje úryvek z autorova úvodu ke knize: „V této práci se budu snažit nalézt odpověď na otázku: ,Co a jak brání a co napo­máhá úspěšnému naplňování cílů místních programů integrace ... pokračování

Cena: 435 KčKOUPIT

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Dominik Židek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Jsou výsledky procesů veřejného stavebního práva vždy alespoň byť i nepřímo ovlivněny předpisy práva životního prostředí? Přijde vám současná právní úprava týkající se environmentálních aktů v procesech ... pokračování

Cena: 425 KčKOUPIT

Inominátní a smíšené smlouvy

Inominátní a smíšené smlouvy

Jan Šidlo - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace se zabývá otázkou v praxi velmi často uzavíraných nepojmenovaných smluv, které jsou sice občanským zákoníkem připuštěny, ale nejsou zvláště jako typ smlouvy upraveny. Zaměřuje se na určitá specifika uzavírání těchto smluv. Pozornost je dále věnována i smlouvám smíšeným, ... pokračování

Cena: 374 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.