Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 66/2000 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2000, částka 23, ze dne 29. 3. 2000

66

ZÁKON

ze dne 25. února 2000,

kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona č. 546/1992 Sb., zákona č. 161/1997 Sb., zákona č. 269/1998 Sb., zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se slova "Česká národní rada" nahrazují slovy "Poslanecká sněmovna".

2. V § 2 odst. 2 písm. i) se slova "pro správu národního majetku a jeho privatizaci" nahrazují slovem "financí".

3. V § 2 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 2) zní:

"(3) Při změně rozhodnutí o privatizaci na návrh Pozemkového fondu se postupuje podle zvláštního právního předpisu.2)


2)   § 10 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 224/1994  Sb.".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1a) a 1b) se označují jako poznámky pod čarou č. 2a) a 2b), a to včetně odkazů na tyto poznámky pod čarou.

4. V § 2 odst. 6 se za slova "ve znění pozdějších předpisů" vkládají slova "(dále jen "zákon o půdě")".

5. V § 2 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Pozemky, které Pozemkový fond převádí na oprávněné osoby podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a které jsou určeny k zastavění schválenou územně plánovací dokumentací (např. územním plánem obce, regulačním plánem, územním plánem nebo územním projektem sídelního útvaru, územním plánem nebo územním projektem zóny) nebo rozhodnutím o umístění stavby, budou pro tento účel oceněny jako pozemky stavební podle vyhlášky č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb. Ustanovení § 6 vyhlášky č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužijí.".

6. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně poznámky pod čarou č. 4) zní:

"§ 2a

(1) Pozemkový fond může prodat budovy, stavby a pozemky jimi zastavěné, které má ve správě a o které neprojeví zájem oprávněná osoba podle zákona o půdě. Ustanovení zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, se pro tyto případy nepoužijí.

(2) Nemovitosti uvedené v odstavci 1 prodává Pozemkový fond v obchodní veřejné soutěži osobě, která nabídne nejvyšší cenu; cena stanovená podle zvláštního právního předpisu4) je cenou vyvolávací. Je-li stranou kupní smlouvy osoba, která má vůči Pozemkovému fondu pohledávku podle § 14 až 16 a § 20 zákona o půdě, lze tuto pohledávku započítat na úhradu kupní ceny.


4)   Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).".

7. V § 4 se slova "Česká národní rada" nahrazují slovy "Poslanecká sněmovna".

8. V § 6 odst. 1 písmeno d) zní:

"d)  projednat návrh rozpočtu Pozemkového fondu,".

9. V § 6 odst. 1 písm. e) se slova "a výkonného výboru" zrušují.

10. V § 6 odst. 1 písm. b) se slova "a předložit jej vládě" zrušují; zároveň se zrušují v písmenu f) slova "a předkládat ji k projednání vládě".

11. V § 6 odstavec 2 zní:

"(2) Prezidium předkládá vládě k projednání návrh statutu, rozpočtu, roční účetní závěrky a výroční zprávy, a to se stanoviskem dozorčí rady. Vláda je předkládá se svým stanoviskem ke schválení Poslanecké sněmovně.".

12. V § 7 odst. 1 se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "který je statutárním orgánem.".

13. V § 7 odst. 2 věta druhá zní: "Statut stanoví způsob podepisování písemných právních úkonů výboru.".

14. V § 7 odst. 3 se slova "oprávnění jednat za Pozemkový fond" zrušují.

15. V § 9 odst. 1 větě druhé se slova "pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky" nahrazují slovem "financí" a slova "Českou národní radu" se nahrazují slovy "Poslaneckou sněmovnu".

16. V § 10 odst. 1 větě první se slova "Českou národní radou" nahrazují slovy "Poslaneckou sněmovnou" a ve větě druhé se slova "Česká národní rada" nahrazují slovy "Poslanecká sněmovna".

17. § 13 zní:

"§ 13

Člen prezidia, výboru nebo rady nesmí vykonávat činnost, jež by byla v rozporu se zájmy Pozemkového fondu, zejména nesmí být statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo jiného voleného či jmenovaného orgánu obchodních společností a družstev, jejichž předmět podnikání souvisí s činností Pozemkového fondu nebo s majetkem v jeho správě, ledaže byl do některého z těchto orgánů delegován Pozemkovým fondem.".

18. § 14 se zrušuje.

19. V § 15 odstavec 3 zní:

"(3) Pozemkový fond hradí náklady spojené se svou činností ze svých příjmů a v souladu s rozpočtem schváleným Poslaneckou sněmovnou. Není-li rozpočet schválen před počátkem rozpočtového období, používá Pozemkový fond své příjmy podle návrhu rozpočtu projednaného vládou.".

20. V § 16 se slova "Česká národní rada" nahrazují slovem "Parlament".

Čl. II

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

E-shop

Přehled rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího spráního soudu (v období 1.7.2009 - 30.6.2015)

Přehled rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího spráního soudu (v období 1.7.2009 - 30.6.2015)

Wolters Kluwer, a. s.

Přehled rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu v období 1. 7. 2009 – 30. 6. 2015) Zvláštní číslo Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu Tento přehled navazuje na první svazek Přehled ...

Cena: 798 KčKOUPIT

ÚZ č. 1403 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

ÚZ č. 1403 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Sagit, a. s.

Soubor zákonů a dalších právních předpisů v aktuálním znění – od minulého vydání se změnil zákon o ochraně spotřebitele, zákon o posuzování shody, zákon o technických požadavcích na výrobky, zákon o České ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci

Pavel Simon - C. H. Beck

Příručka je praktickým průvodcem pro každého, kdo potřebuje zjistit, jestli má proti státu nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené výkonem veřejné moci (nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem). Na základě vybraných ustanovení Listiny základních práv a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.