Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


64

ZÁKON

ze dne 24. února 2000,

kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb. a zákona č. 356/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) až p), která znějí:

"k)  výrobkem nebezpečným svou zaměnitelností s potravinou výrobek, který není potravinou, má však tvar, vůni, barvu, vzhled, obal, označení, objem nebo rozměry, které mohou způsobit, že spotřebitelé, zejména děti, jej mohou zaměnit s potravinou a v důsledku toho si jej mohou dávat do úst, cucat nebo polykat, což může být nebezpečné pro lidské zdraví, zejména způsobit dušení, otravu nebo perforaci či zablokování zažívacího ústrojí,
l)   obuví výrobek určený k ochraně nebo pokrytí nohou, který má připevněnou podešev, včetně hlavních částí takové obuvi, i když jsou prodávány samostatně,
m)   hlavními částmi obuvi součásti nebo dílce používané k výrobě obuvi, které tvoří:
1.  vrchní část obuvi jako sestava součástí vnější části svršku, která je připevněna k podešvi nebo mezipodešvi,
2.  podšívka jako sestava součástí vnitřní části svršku a stélka jako součást nebo dílec, který se vlepuje, našívá nebo vkládá do hotové obuvi,
3.  podešev jako spodní část obuvi, připevněná ke svršku, která je vystavena oděru při používání obuvi,
n)   usní vyčiněná kůže, jejíž vláknitá struktura zůstala zachována a u níž tloušťka konečné povrchové úpravy je menší než 0,15 mm včetně,
o)   povrstvenou usní useň s nánosem vrstvy, která je menší než třetina celkové tloušťky usně, ale je větší než 0,15 mm,
p)   křišťálovým sklem sklo, které obsahuje oxid olovnatý, oxid barnatý, oxid zinečnatý a oxid draselný samostatně nebo v kombinaci, a to v množství stanoveném prováděcím právním předpisem. Prováděcí právní předpis upraví i další technické podrobnosti.".

2. V § 3 písm. b) se poznámka pod čarou č. 5) včetně odkazu v textu zrušuje.

3. V § 7 odst. 1 se za slovo "prodávat" vkládá slovo " , darovat".

4. V § 7 odst. 2 se za slovo "prodeje" vkládá slovo " , darování".

5. V § 7 odst. 3 se za slovo "prodávající" vkládají slova "nebo darující" a za slovo "prodal" se vkládají slova "či daroval".

6. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který zní:

"§ 7a
Zákaz výroby, dovozu, vývozu, nabídky, prodeje a darování výrobků nebezpečných svou zaměnitelností s potravinami

Nikdo nesmí vyrábět, dovážet, vyvážet, nabízet, prodávat a darovat výrobky nebezpečné svou zaměnitelností s potravinami.".

7. V § 10 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d)  též údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech, jde-li o obuv, s výjimkou těch výrobků, které podle prováděcího právního předpisu označování nepodléhají.".

8. V § 10 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

"(7) V případě prodeje výrobku, při jehož označení byly použity symboly, je prodávající povinen vhodně zpřístupnit spotřebiteli informaci o významu těchto symbolů.

(8) Povinnost uloženou v odstavci 1 písm. d) má obdobně výrobce, dovozce nebo dodavatel.".

9. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který zní:

"§ 10a

Výrobce nebo dovozce obuvi je povinen poskytnout dodavateli, jakož i prodávajícímu přesné označení materiálů použitých v hlavních částech obuvi v souladu s prováděcím právním předpisem.".

10. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který zní:

"§ 18a

Výrobce nebo dovozce a prodávající nesmí používat názvy jednotlivých druhů křišťálového skla a jim přiřazené symboly, uvedené v prováděcím právním předpisu, u těch výrobků, které nejsou tímto prováděcím právním předpisem blíže charakterizovány, a to ani při reklamě těchto výrobků. Pokud výrobek ze skla nese firemní nebo výrobní označení či značku nebo obchodní jméno nebo název obsahující označení "křišťál", "křišťálové", "crystal" nebo odvozeniny, jsou výrobce nebo dovozce a prodávající povinni toto označení doplnit upřesňujícími údaji v souladu s prováděcím právním předpisem.".

11. V § 19 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Při prodeji nebo poskytování služeb mimo ohlášenou provozovnu je prodávající povinen k informacím podle § 13 na žádost spotřebitele poskytnout zejména název nebo jméno a adresu prodávajícího, kde může spotřebitel i po ukončení takového prodeje nebo poskytování služeb uplatnit reklamaci.".

12. § 21 zní:

"§ 21
Ochrana před nebezpečnými výrobky a výrobky nebezpečnými svou zaměnitelností s potravinami

Orgány státní správy, orgány územní samosprávy a ostatní orgány veřejné správy jsou povinny činit v mezích své působnosti veškerá opatření, aby zamezily dovozu, vývozu a uvádění nebezpečených výrobků a výrobků nebezpečných svou zaměnitelností s potravinami do oběhu nebo zamezily jejich další oběh. O nebezpečných výrobcích a výrobcích nebezpečných svou zaměnitelností s potravinami v oběhu jsou povinny všemi dostupnými prostředky, zejména prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, informovat spotřebitelskou veřejnost.".

13. V § 23 odst. 2 a 4 se text "§ 7 až 9" nahrazuje textem "§ 7, 8 a 9".

14. V § 23a se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:

"(4) Orgány uvedené v § 23 jsou oprávněny uložit rozhodnutím výrobci, dovozci, dodavateli nebo prodávajícímu povinnost stáhnout nebezpečný výrobek nebo výrobek nebezpečný svou zaměnitelností s potravinou z trhu. V případě bezprostředního ohrožení života, vyžaduje-li to naléhavost situace, lze toto rozhodnutí oznámit ústně a neprodleně doručit písemné vyhotovení rozhodnutí.

(5) Prodávající je povinen vyrozumět výrobce, dovozce nebo dodavatele, že výrobek je na základě rozhodnutí dozorového orgánu stahován z trhu, a neprodleně zajistit v součinnosti s nimi způsob vrácení nebezpečného výrobku nebo výrobku nebezpečného svou zaměnitelností s potravinou. Dodavatel je povinen na základě vyrozumění prodávajícího nebo na základě rozhodnutí dozorového orgánu o stažení výrobku z trhu neprodleně zajistit v součinnosti s výrobcem způsob vrácení nebezpečného výrobku nebo výrobku nebezpečného svou zaměnitelností s potravinou. Výrobce nebo dovozce je povinen na základě rozhodnutí dozorového orgánu o stažení výrobku z trhu nebo na základě vyrozumění dodavatelem nebo prodávajícím o stáhnutí výrobku z trhu zajistit v součinnosti s nimi způsob převzetí nebezpečného výrobku nebo výrobku nebezpečného svou zaměnitelností s potravinou. Vrácení nebo zpětné převzetí jsou účastníci dodávek těchto výrobků stahovaných z trhu povinni zajistit ve lhůtě stanovené dozorovým orgánem nebo, není-li lhůta stanovena, bez zbytečných průtahů a vyrozumět o tom dozorový orgán.

(6) Nedojde-li k vrácení nebo zpětnému převzetí výrobků podle odstavce 4 v souladu s rozhodnutím dozorového orgánu nebo bez zbytečných průtahů, je dozorový orgán oprávněn vedle uložení pokuty, je-li ohrožen život, zdraví nebo majetek, nařídit zničení výrobku na náklady toho, kdo povinnost vrácení nebo zpětného převzetí těchto výrobků nesplnil.".

15. V § 24 odst. 1 se za číslovku "7," vkládá číslovka "7a,".

16. V § 24 odst. 2 se text "a § 11" nahrazuje textem " , § 11 a 12".

17. V § 24 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Za porušení povinností stanovených v § 23a odst. 4 a 5 uloží orgán uvedený v § 23 pokutu až do výše 1 000 000 Kč.".Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako odstavce 4 až 10.

18. V § 24 odst. 8 se číslovka "3" nahrazuje číslovkou "4".

19. V § 24 se doplňují odstavce 11 a 12, které včetně poznámek pod čarou č. 22a) a 22b) znějí:

"(11) Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.

(12) Pokutu vybírá orgán uvedený v § 23 a vymáhá územní finanční orgán22a) podle zvláštního právního předpisu.22b)


22a)   Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
22b)   Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".

20. V § 28a se na konci písmena c) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) až f), která znějí:

"d)  podrobnosti o způsobu označování obuvi údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech,
e)   seznam druhů obuvi, které nemusí být označeny údaji o materiálech použitých v jejich hlavních částech,
f)   podmínky pro určování jednotlivých druhů křišťálového skla včetně názvů těchto druhů, vlastností, které je charakterizují, jim přidaných symbolů a metod stanovení příslušných chemických a fyzikálních vlastností, jakož i pro označování výrobků z křišťálového skla včetně stanovení výrobků z křišťálového skla, které označování podléhají.".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti prvního dne třetího kalendářního měsíce po dni vyhlášení, s výjimkou čl. I bodů 7 a 10, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

E-shop

ÚZ č. 1522 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

ÚZ č. 1522 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Sagit, a. s.

Od roku 2023 došlo k dalším změnám živnostenského zákona, jehož aktuální znění se všemi tučně zvýrazněnými novelami najdete v úzetku č. 1522. Dále zde najdete nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Akciové společnosti

Akciové společnosti

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Jan Lasák, Vlastimil Pihera, Daniel Lála, Lucie Josková - C. H. Beck

Před účinností zákona o obchodních korporacích vyšlo celkem sedm vydání monografie Akciové společnosti z pera „zakládajících členů“ autorského kolektivu a dalších autorů. Předkládaná publikace je vlastně, byť tak není označena, vydáním osmým, i když z původního textu mnoho nezbylo a ... pokračování

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.