Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


32

VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu

ze dne 28. ledna 2000,

kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl

Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě:

Čl. I

Vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, se mění takto:

1. V § 2 písmeno d) zní:

"d)   hlavní důlní dílo - důlní dílo vyúsťující na povrch. Hlavními důlními díly jsou důlní díla průzkumná (šachtice, komíny), díla otvírková (jámy, štoly), větrací, odvodňovací, těžební a záchranné vrty. Hlavním důlním dílem nejsou vyhledávací a průzkumné vrty,".

2. V § 2 písmeno f) zní:

"f)   inertizace - vytvoření nevýbušného prostředí v likvidovaném důlním díle,".

3. V § 2 písmeno h) zní:

"h)   bezpečnostní prostor - prostor na povrchu v bezprostředním okolí ústí hlavního důlního díla, ve kterém vystupující důlní ovzduší může ohrozit život nebo zdraví osob.".

4. V § 3 odst. 2 se písmena c) a g) zrušují.

5. V § 3 odst. 2 písmeno l) zní:

"l)   u plynujících a uhelných dolů posouzení možných cest výstupu metanu na povrch, vyhodnocení plynodajnosti a opatření zamezující nekontrolovatelnému úniku plynů na povrch,".

6. V § 3 odst. 2 písmeno m) zní:

"m)   způsob a výpočet větrání, popř. způsob inertizace hlavního důlního díla při jeho likvidaci (§ 14a),".

7. V § 5 odstavec 1 zní:

"(1) Jáma je likvidována jejím úplným zasypáním zpevněným zásypovým materiálem. Umožňuje-li to charakter jámy, lze na základě povolení obvodního báňského úřadu použít nezpevněný zásypový materiál; povolení musí obsahovat opatření k zajištění bezpečnosti z hlediska stability jámy a jejího okolí.".Současně se zrušuje poznámka pod čarou č. 6) a odkaz na ni v § 5 odst. 2.

8. V § 5 odstavec 2 zní:

"(2) Způsob likvidace ostatních hlavních důlních děl určí dokumentace (§ 3).".

9. V § 6 odst. 4 se slova "100 m3" nahrazují slovy "200 m3".

10. V § 7 odst. 3 se za slovo "zvodnělých" vkládají slova "nebo zatopených".

11. V § 7 se odstavce 4 a 5 zrušují.

12. § 8 včetně nadpisu zní:

"§ 8
Opěrné hráze

Konstrukci opěrné hráze, její umístění, způsob zajištění stability sloupce nezpevněného zásypového materiálu a odolnost proti zatížení hydrostatickým tlakem určí dokumentace.".

13. § 9 včetně nadpisu se zrušuje.

14. V § 10 odstavec 6 zní:

"(6) Uzavírací ohlubňový poval se označí trvalým způsobem. V označení se uvede název jámy a dolu, její světlý průměr a hloubka, rok zahájení hloubení jámy a rok ukončení její likvidace, údaj o způsobu likvidace jámy, druhu zásypového materiálu, rozměr bezpečnostního pásma a upozornění na případné nebezpečí plynu. Obdobně se označí i ústí likvidované štoly.".

15. V § 10 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Plyny migrující mezi horninovým masívem a jámovým zdivem musí být odváděny odfukovým komínkem. Odfukový komínek musí být vybaven uzavírací armaturou a musí umožňovat odběr jejich vzorků a napojení na odsávací systém nebo zařízení.".

16. V § 11 odstavec 1 zní:

"(1) Bezpečnostní pásmo se stanoví na povrchu kolem likvidovaného hlavního důlního díla. Nejmenší rozměr bezpečnostního pásma vymezeného v dokumentaci (§ 3) musí u jam přesahovat jejich vnější obvod alespoň o 20 m. Rozměr bezpečnostního pásma u jámy se přiměřeně zvětší s přihlédnutím ke stavu a způsobu její likvidace, k báňské, geologické, hydrogeologické a geotechnické situaci v bezprostředním okolí likvidované jámy. Rozměr bezpečnostního pásma u ostatních hlavních důlních děl se stanoví s ohledem na charakter hlavního důlního díla, báňskou, geologickou, hydrogeologickou a geotechnickou situaci v jeho okolí.".

17. V § 11 odst. 2 se slova "v celé výšce" zrušují.

18. V § 11 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 8a) zní:

"(3) Bezpečnostní pásmo je nutno vyznačit v důlně měřické a geologické dokumentaci.


8a)  § 14 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb.".

19. V § 11 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 9) zní:

"(4) Organizace podá návrh u stavebního úřadu k vydání rozhodnutí o stavební uzávěře v bezpečnostním pásmu, o způsobu a rozsahu ohrazení a označení likvidovaného hlavního důlního díla, případně i o jiné změně ve využití tohoto území. Stanovení bezpečnostního pásma a podání návrhu u stavebního úřadu oznámí organizace též orgánu územního plánování. Kopii rozhodnutí o povolení likvidace hlavního důlního díla zašle obvodní báňský úřad stavebnímu úřadu a orgánu územního plánování.


9)  Zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.".

20. V § 12 odstavec 1 zní:

"(1) Při likvidaci hlavního důlního díla se kolem jeho ústí stanoví bezpečnostní prostor. Bezpečnostní prostor se plošně vymezí nejméně v rozsahu bezpečnostního pásma. Jeho výšku určí organizace v dokumentaci tak, aby se vyloučily možné nepříznivé účinky důlních plynů.10)".

21. V § 12 odst. 3, § 13 odst. 2, § 14 odst. 3 a 4 se slovo "jáma" nahrazuje slovy "hlavní důlní dílo".

22. V § 14 odst. 5 věta první zní: "Potrubí, které je podle dokumentace ponecháno v likvidovaném svislém nebo úklonném hlavním důlním díle, musí být, pokud neslouží pro větrání nebo čerpání vody, odvod plynů nebo indikaci plynů nebo pokud se neponechává pro budoucí zasypávání volných prostor, zaplněno zpevněným zásypovým materiálem.".

23. V § 14 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Všechny přístupy do likvidovaného hlavního důlního díla z povrchu musí být likvidovány. Dokumentace určí časový postup jejich likvidace, zejména v závislosti na případné inertizaci ovzduší v likvidovaném hlavním důlním díle.".

24. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně nadpisu zní:

"§ 14a
Inertizace

(1) Dokumentace pro inertizaci obsahuje zejména:

a)   druh inertních plynů, které budou použity k inertizaci,
b)   zařízení určené pro napouštění inertních plynů do hlavního důlního díla,
c)   způsob provádění inertizace,
d)   poměr inertního plynu k metanu, kterým bude inertizace dosaženo, a způsob a četnost ověřování,
e)   opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

(2) Pro inertizaci musí být vytvořeny podmínky před zahájením likvidace jámy.

(3) Zdroj inertního plynu musí být umístěn mimo bezpečnostní prostor.

(4) Po provedené inertizaci musí být zasypávání jámy zahájeno ihned.".

25. V § 16 odst. 3 poznámka pod čarou č. 13) zní:


"13)  § 20 až 22 vyhlášky č. 22/1989 Sb.".

26. V § 17 odst. 2 se slova "o rozměrech a stavu jámových zátek" zrušují.

27. V § 18 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a za první větu se vkládá nová věta, která zní: "U ostatních hlavních důlních děl, která byla zlikvidována před nabytím účinnosti této vyhlášky a jejichž poloha je známa, je nutno požadavky § 11 zabezpečit do 31. prosince 2004.".

28. V § 18 se doplňuje odstavec 2, který zní:

"(2) Do šesti měsíců od nabytí účinnosti této vyhlášky předloží organizace příslušnému obvodnímu báňskému úřadu časový postup prací pro naplnění požadavku podle § 18 odst. 1.".

29. V § 19 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Výsledky kontrol podle § 16 odst. 4 a 5 a § 19 odst. 1 včetně provedených opatření předloží organizace souhrnně jedenkrát ročně příslušnému obvodnímu báňskému úřadu.".

30. V příloze č. 1 bod 9 zní:

"9. Definitivní řešení otázek spojených s důlními vodami a výstupem důlních plynů:

a)   možné komunikace povrchových vod s prostředím dolu,
b)   údaje o sousedních dolech nebo revírech, zejména s ohledem na způsob kontaktu a řešení vod,
c)   množství důlních vod a plánovaná četnost měření po provedení likvidačních prací,
d)   úroveň hladiny důlních vod a nakládání s důlními vodami, jejich přítoky a odvádění,
e)   technická opatření na povrchu zamezující případné kontaminaci podzemních a povrchových vod důlními vodami a kontaminaci důlních vod ze zdrojů na povrchu,
f)   technická řešení spojená s možným nahromaděním a výstupem důlních plynů na povrch s ohledem na zatápění důlních děl,".

31. V příloze č. 1 Mapové přílohy v bodě 2 věta první zní: "Mapy vlivů poddolování na povrch zhotovené ke dni ukončení likvidace.".

32. V příloze č. 1 Mapové přílohy se doplňuje bod 3, který zní:

"3. Mapa předpokládaných vlivů poddolování na povrch.".

Čl. II

U hlavních důlních děl, o jejichž způsobu likvidace bylo rozhodnuto před nabytím účinnosti této vyhlášky, se likvidace provede, popřípadě dokončí podle již schváleného plánu likvidace.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000.

Předseda:
doc. JUDr. Ing. Makarius, CSc. v. r.

E-shop

Mezinárodní silniční nákladní přeprava a zasílatelství

Mezinárodní silniční nákladní přeprava a zasílatelství

Radek Novák a kolektiv - C. H. Beck

Kniha svým zaměřením a obsahem postihuje relativně různorodé, avšak vzájemně provázané problémové okruhy, které se přímo týkají nebo souvisejí s problematikou mezinárodní silniční nákladní přepravy a dopravy a s příbuznou problematikou zasílatelství. Autorský kolektiv zahrnuje řadu ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Zvláštní způsoby uzavírání smluv, jednostranné sliby

Zvláštní způsoby uzavírání smluv, jednostranné sliby

Václav Pilík, Dalibor Nový, Petr Dobiáš, Miroslav Sedláček, Martina Kostková, - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace s názvem Zvláštní způsoby uzavírání smluv. Jednostranné sliby přináší systematické zpracování dvou specifických oblastí závazkového práva, jejichž souvislost je užší, než se z prvního pohledu zdá. První část se věnuje zvláštním způsobům uzavírání smluv nejen v rozsahu ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Praktický průvodce GDPR, 2. vydání

Praktický průvodce GDPR, 2. vydání

JUDr. Jiří Žůrek - Anag, spol. s r. o.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) představuje nový právní rámec pro zpracování osobních údajů. Text vychází z právního stavu z května 2018. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Jde o komplexnější právní předpis, než byl zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.