Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


17

ZÁKON

ze dne 12. ledna 2000,

kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ

Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. I

Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 321/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 258/1994 Sb., zákona č. 133/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 208/1997 Sb. a zákona č. 129/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 písmeno c) zní: 

"c)    obratem výnosy za zdanitelná plnění, u osob účtujících v soustavě podvojného účetnictví nebo příjmy za zdanitelná plnění, u osob účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví a u osob, které nejsou považovány za účetní jednotku; do obratu se nezahrnují plnění osvobozená od daně podle § 25 a daň u plátce daně (dále jen "plátce"),".

2. V § 2 odst. 2 písm. q) se slova "§ 43 odst. 4" nahrazují slovy "§ 43 odst. 5" a slova "doklad o zaplacení nebo písemná smlouva o úhradě podle § 46 odst. 4 a § 47 odst. 7 a přepravní doklad podle § 47 odst. 6," se zrušují.

3. V § 2 odst. 2 písmeno r) zní:

"r)   finančním pronájmem (finačním leasingem) přenechání zboží nebo nemovitosti za úplatu do užívání, jestliže si strany ve smlouvě o poskytnutí zboží či nemovitosti sjednají, že uživatel je oprávněn nebo povinen nabýt zboží nebo nemovitost, která je předmětem smlouvy, během platnosti této smlouvy nebo po jejím zániku; finačním pronájmem není splátkový prodej,".

4. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují písmena y) až ag), která včetně poznámek pod čarou č. 2d), 2f), 2g), 2h) a 3b) znějí:

"y)   splátkovým prodejem dodání zboží nebo převod nemovitosti, při kterých k úhradě kupní ceny dochází ve splátkách po nabytí vlastnictví ke zboží nebo nemovitosti kupujícím,
z)   nájmem věci i podnájem věci, pokud tento zákon nestanoví jinak,
aa)   organizační složkou organizační složka zahraniční osoby, umístěná v tuzemsku za účelem podnikání,2d)
ab)   obchodním majetkem souhrn majetkových hodnot, které patří osobě podléhající dani, a o těchto majetkových hodnotách je nebo má být účtováno, případně jsou evidovány podle § 11,
ac)   majetkem vytvořeným vlastní činností hmotný a nehmotný majetek včetně zásob oceněný vlastními náklady podle zvláštního právního předpisu,3c)
ad)   stavbou veškerá stavební díla jako výsledek stavební činnosti, tvořící prostorově ucelenou nebo alespoň technicky samostatnou část stavby spolu s jejími součástmi; patří sem zařízení a předměty pevně spojené se stavebním dílem, včetně bytů a nebytových prostor,
ae)   nedokončenou stavbou stavba, na kterou nebylo doposud vydáno kolaudační rozhodnutí, a stavba, na které byly provedeny změny vyžadující stavební povolení podle zvláštního právního předpisu,2f) na něž nebylo vydáno kolaudační rozhodnutí; za nedokončenou stavbu se nepovažují zařízení a stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního předpisu,2g) tyto zařízení a stavby jsou vždy považovány za stavbu podle písmene ad),
af)   kolaudací kolaudace nové stavby, případně i kolaudace, která je provedena po jejím technickém zhodnocení, jehož cena v úrovni bez daně je vyšší než 30 % zůstatkové ceny3b) stavby ke dni zahájení stavebního řízení,
ag)   bankou osoba, která může v tuzemsku vykonávat činnost podle zvláštního právního předpisu.2h)

2d)   § 21 obchodního zákoníku.
2f)   § 54 a 55 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
2g)   § 56 zákona č. 50/1976 Sb.
2h)   Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
3b)   § 26 a 29 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.".

5. Za § 2a se vkládá nový § 2b, který včetně nadpisu zní:

"§ 2b
Místo plnění

(1) Místem plnění je při dodání zboží

a)   místo, kde se zboží nachází v době, kdy se přeprava nebo odeslání zboží začíná uskutečňovat, je-li dodání zboží spojeno s přepravou nebo odesláním zboží; přitom nezáleží na tom, kdo přepravu nebo odeslání zboží uskutečňuje,
b)   místo, kde je zboží instalováno nebo smontováno, je-li dodání zboží spojeno s jeho instalací nebo montáží,
c)   místo, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje, je-li dodání zboží uskutečňováno bez přepravy nebo odeslání.

(2) Místem plnění při převodu stavby je místo, kde se stavba nachází.

(3) Místem plnění při poskytování služeb je

a)   místo, kde má právnická osoba poskytující službu své sídlo, pokud nemá své sídlo v tuzemsku, provozovna, ve které služby poskytuje, pokud tento zákon nestanoví jinak,
b)   místo, kde má fyzická osoba poskytující službu provozovnu, pokud nemá provozovnu, bydliště, případně místo, kde se obvykle zdržuje, pokud tento zákon nestanoví jinak,
c)   místo, kde se nemovitost nachází, při poskytování služeb vztahujících se k nemovitostem, včetně služeb realitních kanceláří, odhadců a služeb architektů a stavebního dozoru,
d)   místo, kde se přeprava začíná uskutečňovat, při poskytování přepravních služeb, pokud tento zákon nestanoví jinak,
e)   místo, kde jsou tyto služby skutečně poskytovány, při poskytování služeb souvisejících s kulturními, uměleckými, sportovními, vědeckými, výchovnými, zábavními a podobnými činnostmi včetně zprostředkování a organizování těchto činností a vedlejších souvisejících služeb, ubytovacích služeb, služeb veřejného stravování, průvodcovských služeb, poradenských služeb, finančních služeb, pojišťovnictví, obchodních a zprostředkovatelských služeb, advokátních, informačních a překladatelských služeb a vzdělávacích činností.".

6. § 4 včetně nadpisu zní:

"§ 4
Osoby podléhající dani

Osobami podléhajícími dani jsou fyzické a právnické osoby, které podnikají v tuzemsku, případně uskutečňují činnost vykazující všechny znaky podnikání, kromě toho, že je prováděna podnikatelem. Osobami podléhajícími dani nejsou osoby, které uskutečňují pouze zdanitelná plnění osvobozená od daně podle § 25.".

7. V § 5 odstavec 4 zní:

"(4) O zrušení registrace mohou plátci požádat nejdříve po uplynutí jednoho roku od data účinnosti uvedeného na osvědčení o registraci, pokud jejich obrat nepřesáhl za nejbližší předcházející 3 po sobě jdoucí měsíce částku 750 000 Kč a zároveň za nejbližších předcházejících 12 po sobě jdoucích měsíců částku 3 000 000 Kč, pokud tento zákon nestanoví jinak. O zrušení registrace může požádat plátce, který přestane být osobou podléhající dani. Plátci podle odstavce 2 mohou za podmínek uvedených ve větě první požádat o zrušení registrace jednotlivě pouze při vystoupení nebo vyloučení ze sdružení. Při rozpuštění sdružení mohou požádat všichni účastníci sdružení o zrušení registrace až po vypořádání majetku ve sdružení. Obratem účastníka sdružení je pro účely zrušení registrace součet jeho obratu ze zdanitelných plnění uskutečňovaných mimo sdružení a podílu obratu sdružení připadajícího na účastníka tohoto sdružení. Podíl obratu připadající na účastníka sdružení se stanoví podle smlouvy, jinak rovným dílem.".

8. V § 5 odstavce 5, 6 a 7 včetně poznámek pod čarou č. 3e) a 3f) znějí:

"(5) V případě zrušení registrace je plátce povinen odvést daň z obchodního majetku evidovaného, nebo který měl být evidován ke dni zrušení registrace, u kterého uplatnil odpočet daně, případně odpočet daně z obratu nebo dovozní daně nebo který pořídil za ceny bez daně nebo daně z obratu. Tato povinnost se týká i dovezeného zboží, které plátce užívá na základě smlouvy o finančním pronájmu a které bylo propuštěno do volného oběhu a které není k datu zrušení registrace součástí obchodního majetku plátce, a to z ceny zjištěné podle zvláštního právního předpisu.10a) Při stanovení daně plátce postupuje u obchodního majetku, u kterého uplatnil odpočet daně podle § 19a odst. 1, tak, že odvede daň ze zůstatkové ceny pořízeného hmotného a nehmotného majetku zjištěné podle zvláštního právního předpisu,3b) z ceny pořízených hmotných a nehmotných investic,3c) ze zůstatkové ceny pořízeného drobného hmotného a nehmotného investičního majetku zjištěné podle zvláštního právního předpisu3c) a z ceny pořízených zásob zjištěné podle zvláštního právního předpisu.3c) U obchodního majetku, u kterého uplatnil odpočet daně podle § 19a odst. 3, postupuje tak, že odvede daň ze zůstatkové ceny pořízeného hmotného a nehmotného majetku zjištěné podle zvláštního právního předpisu,3b) z ceny pořízených hmotných a nehmotných investic,3c) ze zůstatkové ceny pořízeného drobného hmotného a nehmotného investičního majetku zjištěné podle zvláštního právního předpisu3c) a z ceny pořízených zásob zjištěné podle zvláštního právního předpisu,3c) kterou upraví koeficientem podle § 20. O tuto částku sníží daň na vstupu, a to v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období. Toto ustanovení se nevztahuje na obchodní majetek vytvořený vlastní činností, na osobní automobily pořízené od osoby, která není plátcem, a na stavby, pokud ke zrušení registrace dojde po uplynutí 5 let od jejich kolaudace nebo nabytí.

(6) Dojde-li ke zrušení registrace v důsledku úmrtí plátce, je jeho právní nástupce povinen odvést daň podle odstavce 5. To neplatí, pokud osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu3e) pokračuje po zemřelém plátci v živnosti a současně je plátcem daně nebo předloží přihlášku k registraci plátce do 20 dnů ode dne úmrtí plátce. Správce daně zaregistruje tuto osobu ke dni následujícímu po dni úmrtí plátce. Ke dni vydání majetku dědici, případně správci dědictví, který nebude pokračovat v živnosti po zemřelém plátci, je osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu,3e) která pokračovala po zemřelém plátci v živnosti, povinna odvést daň z vydaného majetku podle odstavce 5. Tato povinnost se nevztahuje na případ, kdy je majetek vydáván dědici, případně správci dědictví, který bude pokračovat v živnosti a současně je plátcem a nebo předloží přihlášku k registraci plátce do 20 dnů ode dne vydání majetku dědici, případně správci dědictví. Správce daně zaregistruje tuto osobu ke dni následujícímu po dni vydání majetku dědici, případně správci dědictví. Obdobně se postupuje v případě úmrtí plátce, který podnikal podle § 2 odst. 2 písm. c) a d) obchodního zákoníku.

(7) Pokud se osoba podléhající dani stane plátcem, je oprávněna uplatnit nárok na odpočet daně u obchodního majetku evidovaného ke dni účinnosti uvedeném na osvědčení o registraci způsobem uvedeným v § 19 až 22. Odpočet daně je možno uplatnit pouze u obchodního majetku pořízeného nejdříve 12 měsíců před dnem účinnosti uvedeném na osvědčení o registraci. Podmínkou pro uplatnění odpočtu jsou daňové doklady nebo doklady vystavené plátcem, které obsahují cenu včetně daně. Nárok se uplatní v daňovém přiznání za první zdaňovací období po dni účinnosti uvedeném na osvědčení o registraci a výše daně se vypočte způsobem uvedeným v § 17 odst. 3. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na obchodní majetek vytvořený vlastní činností. Odpočet daně se uplatní ze zůstatkové ceny pořízeného hmotného a nehmotného majetku zjištěné podle zvláštního právního předpisu,3b) z ceny pořízených hmotných a nehmotných investic,3c) ze zůstatkové ceny pořízeného drobného hmotného a nehmotného investičního majetku zjištěné podle zvláštního právního předpisu3c) a z ceny pořízených zásob zjištěné podle zvláštního právního předpisu.3c) V případě hmotného a nehmotného majetku nabytého vkladem je základem daně cena, která byla v době jeho vložení základem daně u vkladatele, snížená o částku odpovídající odpisům dle zvláštního právního předpisu.3f)


3e)   § 13 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3f)   § 31 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.".

9. V § 5 odst. 9 písm. b) se za slova "zrušení právnické osoby" vkládají slova " , která je plátcem,".

10. V § 5 se na konci odstavce 9 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno c), které zní: 

"c)    dojde k přeměně, sloučení, splynutí nebo rozdělení státního podniku nebo subjektu, který není založen nebo zřízen za účelem podnikání, jsou-li plátci.".

11. V § 6 odst. 1 písm. a) se slova "nebo personálně spojené" nahrazují slovy " , personálně nebo jinak spojené".

12. V § 6 odst. 2 se za větu první vkládá nová věta, která zní: "Jinak spojenými osobami se rozumí osoby, které vytvořily obchodní vztah za účelem snížení daňové povinnosti některé z nich.".

13. V nadpisu hlavy II se slova "a místo plnění" zrušují.

14. § 7 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3g) zní:

"§ 7
Předmět daně

(1) Předmětem daně jsou veškerá zdanitelná plnění za úplatu i bez úplaty včetně nepeněžitého plnění v tuzemsku, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Za zdanitelná plnění se pro účely tohoto zákona považuje také

a)   použití zboží, služeb, staveb a nedokončených staveb, u kterých byl uplatněn odpočet daně nebo které byly pořízeny bez daně plátcem pro účely nesouvisející s jeho podnikáním, a použití plnění vytvořených vlastní činností plátce pro účely nesouvisející s jeho podnikáním,
b)   použití osobního automobilu a vratných lahví vlastní výroby v případech, kdy nemá plátce nárok na odpočet daně podle § 19 odst. 4,
c)   technické zhodnocení motorového vozidla, u kterého byl uplatněn nárok na odpočet daně nebo které bylo oprávněně nakoupeno za cenu bez daně z obratu, jehož výsledkem je osobní automobil, u něhož není nárok na odpočet daně podle § 19 odst. 4,
d)   technické zhodnocení16c) najatého majetku provedené nájemcem, u kterého byl uplatněn odpočet daně nebo byl pořízen bez daně,
e)   vyřazení majetku, u něhož byl uplatněn odpočet daně nebo byl pořízen bez daně, z obchodního majetku plátce, který je fyzickou osobou, pro osobní potřebu, pokud tento zákon nestanoví jinak,
f)   užívání osobního automobilu pořízeného plátcem za účelem dalšího prodeje, a to i v případě jeho pořízení formou finančního pronájmu, jestliže nemá plátce nárok na odpočet daně podle § 19 odst. 4,
g)   přeúčtování služeb, které byly poskytnuty plátcem s místem plnění mimo tuzemsko a jsou v tuzemsku přeúčtovány za cenu vyšší než pořizovací,
h)   dodání zahraničního zboží3g) v celních režimech, ve kterých nevznikla povinnost vyměření daně, pokud je prodáváno za cenu vyšší než pořizovací, případně pokud jeho cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu10a) převyšuje jeho pořizovací cenu.

(3) Použití stavby podle odstavce 2 písm. a) a vyřazení stavby z obchodního majetku plátce podle odstavce 2 písm. e) je zdanitelným plněním pouze v případě, že ode dne kolaudace nebo nabytí stavby, případně jejího vložení do obchodního majetku do dne uskutečnění zdanitelného plnění podle § 9 odst. 1 písm. k) neuplynulo více než 5 let. Technické zhodnocení najatého hmotného majetku podle odstavce 2 písm. d) je zdanitelným plněním pouze tehdy, pokud ode dne jeho provedení, v případě stavby ode dne kolaudace, pokud stavba kolaudaci podléhá, do dne jeho přeúčtování na pronajímatele nebo do dne ukončení nájmu neuplynulo více než 5 let.

(4) Vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě se považuje za zdanitelné plnění pouze při vložení osobě, která není plátcem, pokud vkladatel při nabytí vkládaného majetku uplatnil odpočet daně, případně odpočet daně z obratu nebo dovozní daně nebo pokud byl pořízen bez daně nebo bez daně z obratu.

(5) Vydání vypořádacího podílu5a) v nepeněžité podobě nebo podílu na likvidačním zůstatku5b) v nepeněžité podobě se považuje za zdanitelné plnění, pouze pokud u něho byl uplatněn odpočet daně, případně odpočet daně z obratu nebo dovozní daně nebo byly pořízeny bez daně nebo bez daně z obratu.

(6) Za zdanitelné plnění se u subjektů, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, považují činnosti prováděné v rámci jejich hlavní činnosti.

(7) Za zdanitelné plnění se považují opravy najatého hmotného majetku provedené nájemcem nad rámec obvyklého udržování. Za obvyklé udržování se považuje udržování, jehož rozsah je uveden v nájemní smlouvě a které je spojeno s každodenním užíváním, bez něhož nelze majetek využívat pro účely uvedené v nájemní smlouvě.


3g)   § 2 písm. f) zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č.  113/1997 Sb.".

15. § 8 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5h) zní:

"§ 8
Plnění, která nejsou zdanitelná

Zdanitelným plněním není

a)   dodání zahraničního zboží3g) v režimech, kdy dosud nevznikla povinnost vyměřit daň, s výjimkou případů stanovených v § 7 odst. 2 písm. h),
b)   vydání nebo poskytnutí majetku v nepeněžité podobě jako náhrady podle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
c)   bezúplatné poskytnutí reklamního nebo propagačního předmětu, který je opatřen obchodním jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu, jehož pořizovací cena bez daně nepřesahuje 200 Kč, nejde-li o zboží, které je předmětem spotřební daně,
d)   prodej a nájem majetku, který není součástí obchodního majetku plátce, který je fyzickou osobou, s výjimkou podnájmu majetku,
e)   dodání osobního automobilu, při jehož pořízení nebyl uplatněn nárok na odpočet daně podle § 19 odst. 4, pokud
1.  při prodeji prodejní cena nepřevyšuje vstupní cenu včetně daně,
2.  při bezúplatném dodání cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu10a) nepřevyšuje vstupní cenu včetně daně, nebo
3.  při dodání formou finančního pronájmu reprodukční pořizovací cena3c) nepřevyšuje vstupní cenu včetně daně,
f)   dodání osobního automobilu pořízeného formou finančního pronájmu, pokud
1.  při prodeji prodejní cena nepřevyšuje vstupní cenu včetně daně u vlastníka, od kterého byl osobní automobil pořízen,
2.  při bezúplatném dodání cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu10a) nepřevyšuje vstupní cenu včetně daně u vlastníka, od kterého byl osobní automobil pořízen, nebo
3.  při dodání formou finančního pronájmu reprodukční pořizovací cena3c) nepřevyšuje vstupní cenu včetně daně,
g)   dodání osobního automobilu pořízeného od osoby, která není plátcem, pokud tento zákon nestanoví jinak, nebo od osoby, pro niž jeho prodej nebyl zdanitelným plněním, nebo prodej osobního automobilu plátcem daně, který jej pořídil přede dnem registrace podle § 5, pokud
1.  při prodeji prodejní cena nepřevyšuje vstupní cenu včetně daně,
2.  při bezúplatném dodání cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu10a) nepřevyšuje vstupní cenu včetně daně, nebo
3.  při dodání formou finančního pronájmu reprodukční pořizovací cena3c) nepřevyšuje vstupní cenu včetně daně,
h)   vyřazení osobního automobilu z obchodního majetku plátce, který je fyzickou osobou, do osobního užívání, pokud byl pořízen od osoby, která není plátcem, nebo pokud byl pořízen od osoby, pro niž nebyl prodej zdanitelným plněním, nebo byl pořízen přede dnem registrace plátce,
i)   dodání vratných lahví, při jejichž koupi nebyl uplatněn nárok na odpočet podle § 19 odst. 4 nebo byly pořízeny bez daně,
j)   bezúplatné poskytnutí zdanitelných plnění, při jejichž pořízení nebyl uplatněn nárok na odpočet daně podle § 19 odst. 10 nebo která byla pořízena pro účely reprezentace16b) bez daně,
k)   převod obchodního podílu,5e) případně převod členství v družstvu,5f)
l)   postoupení pohledávky, pokud tento zákon nestanoví jinak,
m)   dočasné přidělení zaměstnance k výkonu práce k jiné osobě podle zvláštního právního předpisu,5h)
n)   bezúplatný převod vlastnického práva k movité věci, který je uskutečněn při poskytnutí úvěru bankou a k němuž dojde mezi subjektem, kterému banka poskytla úvěr, a touto bankou; stejně se posuzuje i bezúplatný zpětný převod vlastnického práva k téže movité věci mezi bankou a subjektem, kterému byl poskytnut úvěr, po splacení úvěru.

5h)   § 38 odst. 4 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.".

16. V § 9 odst. 1 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 6a) zní: 

"d)    při převodu stavby, nedokončené stavby nebo pozemku dnem doručení rozhodnutí o právních účincích vkladu do katastru nemovitostí, a nedochází-li k zápisu změny vlastnického práva nebo práva hospodaření vkladem, dnem zápisu změny vlastnického práva nebo práva hospodaření6a) nebo zaplacením, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak,

6a) § 7 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 90/1996 Sb.".

17. V § 9 odst. 1 písmeno e) zní: 

"e)    při poskytování služeb, dnem jejich poskytnutí nebo zaplacení, a to tím dnem, který nastane dříve,".

18. V § 9 odst. 1 písm. h) se slova "podle § 14 odst. 12" nahrazují slovy "podle § 14 odst. 13".

19. V § 9 odst. 1 písmeno i) zní:

"i)    při převodu nebo využití práv dnem uvedeným ve smlouvě, ke kterému dochází k převodu nebo využití práv; je-li sjednán způsob stanovení ceny a ke dni, ke kterému dochází k převodu nebo využití práv, není známa její výše, dnem zaplacení,".

20. V § 9 odst. 1 písmeno k) zní:

"k)    při zdanitelném plnění uskutečněném pro účely nesouvisející s podnikáním plátce podle § 7 odst. 2 písm. a) dnem použití zboží, služby, stavby nebo nedokončené stavby,".

21. V § 9 odst. 1 se za písmeno n) vkládají nová písmena o) až v), která včetně poznámky pod čarou č. 6b) znějí: 

"o) při poskytování kombinace služeb spočívající v organizaci turistických zájezdů nebo pořádání výstav, trhů a kongresů, dnem poskytnutí poslední služby nebo zaplacením, a to tím dnem, který nastane dříve; v případě, že v rámci kombinace dochází k přeúčtování nakoupených služeb a den poskytnutí poslední služby předchází dni zjištění celkové výše přeúčtovávaných částek za tyto služby, dnem zjištění celkové výše přeúčtovávaných částek nebo zaplacením jednotlivých přeúčtovávaných částek, a to tím dnem, který nastane dříve,
p)   při technickém zhodnocení najatého hmotného majetku provedeném nájemcem [§ 7 odst. 2 písm. d)] dnem ukončení nájmu nebo dnem zaplacení technického zhodnocení vlastníkem najatého hmotného majetku, a to tím dnem, který nastane dříve,
q)   při vyřazení majetku z obchodního majetku plátce pro jeho osobní potřebu [§ 7 odst. 2 písm. e)] dnem vyřazení,
r)   při užívání osobního automobilu pořízeného plátcem za účelem dalšího prodeje [§ 7 odst. 2 písm. f)] dnem, kdy začal plátce osobní automobil užívat pro účely, kdy nemá nárok na odpočet daně,
s)   při vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě (§ 7 odst. 4) dnem, ke kterému přechází vlastnické právo ke vkladu, popřípadě jiná práva k tomuto vkladu, s výjimkou stavby, kdy se postupuje podle písmene d),
t)   při vydání vypořádacího podílu nebo podílu na likvidačním zůstatku (§ 7 odst. 5) dnem, ke kterému přechází vlastnické právo, popřípadě jiná práva k vydávanému majetku, s výjimkou stavby, kdy se postupuje podle písmene d),
u)   při opravě najatého hmotného majetku (§ 7 odst. 7) dnem uskutečnění opravy,
v)   při prodeji podniku nebo jeho části, nejde-li o zdanitelné plnění osvobozené od daně podle § 35, dnem účinnosti smlouvy,6b) přechází-li při tomto prodeji i vlastnictví ke stavbě, považuje se převod vlastnictví ke stavbě za samostatné zdanitelné plnění, které se považuje za uskutečněné dnem podle písmene d),

6b)   § 483 obchodního zákoníku, ve znění zákona č. 264/1992 Sb.".

Dosavadní písmeno o) se označuje jako písmeno w).

22. V § 9 odst. 3 se slova "s následnou koupí najaté věci7a)" včetně poznámky pod čarou č. 7a) zrušují.

23. V § 11 odstavec 1 zní:

"(1) Plátce je povinen vést záznamy o přijatých a uskutečněných zdanitelných plněních a evidovat zvlášť přijaté a vystavené daňové doklady, zjednodušené daňové doklady, daňové dobropisy a vrubopisy, opravné daňové doklady, doklady pro opravu základu daně podle § 15 odst. 5, vystavené doklady o použití a potvrzené tiskopisy o vývozu zboží podle § 45e. O přijatých zdanitelných plněních je povinen vést záznamy v členění na plnění z dovozu a z tuzemska podle jednotlivých sazeb daně a v členění na plnění s nárokem na odpočet daně, bez nároku na odpočet daně a na plnění, u nichž je povinen zkracovat nárok na odpočet daně, včetně stanovení poměrné části odpočtu daně, a záznamy o úpravách odpočtu daně. O uskutečněných zdanitelných plněních je povinen vést záznamy v členění na plnění osvobozená od daně podle § 25, plnění na vývoz a plnění do tuzemska členěná podle jednotlivých sazeb daně a plnění, která nejsou zdanitelnými plněními. Plnění na vývoz eviduje v členění na vývoz zboží, při kterém dochází ke změně vlastnického práva ke zboží, a na vývoz zboží, při kterém ke změně vlastnického práva ke zboží nedochází. Plátce, který není účetní jednotkou, je povinen vést evidenci majetku, který užívá k podnikání. Finanční orgán může podle zvláštních právních předpisů8a) uložit vedení dalších záznamů rozhodných pro stanovení daně.".

24. V § 12 odst. 1 se za větu první vkládá nová věta, která zní: "Údaje o ceně a dani se na daňových dokladech uvádějí v české měně.".

25. V § 12 odst. 8 se slova "s následnou koupí najaté věci" zrušují.

26. V § 12 se na konci odstavce 9 doplňuje tato věta: "Zjednodušený daňový doklad nelze vystavit v případě, že se jedná o zdanitelné plnění, u něhož se základ daně stanoví podle § 14 odst. 15.".

27. § 13 včetně nadpisu zní:

"§ 13
Daňový dobropis a vrubopis

(1) Dojde-li k opravě základu daně podle § 15, plátce, který uskutečnil původní zdanitelné plnění, je povinen vyhotovit pro plátce, pro kterého uskutečnil zdanitelné plnění, daňový dobropis nebo daňový vrubopis, a to ke dni, kdy byla provedena oprava základu daně. Údaje o ceně a dani se v daňovém dobropise nebo v daňovém vrubopise uvádějí v české měně. Daňový dobropis nebo daňový vrubopis nelze použít k opravě sazby daně a výše daně podle § 15a.

(2) Daňovým dobropisem je daňový doklad, kterým se opravuje výše daně při opravě základu daně podle § 15 odst. 1.

(3) Daňovým vrubopisem je daňový doklad, kterým se opravuje výše daně při opravě základu daně podle § 15 odst. 2.

(4) Daňový dobropis a daňový vrubopis obsahují údaje stanovené v § 12 odst. 2 písm. a), b), c), d), e), f), g), j) a dále,

a)   jde-li o daňový dobropis, číslo původního daňového dokladu, rozdíl mezi sníženou a původní cenou za zdanitelné plnění bez daně a tomu odpovídající daň zaokrouhlenou na desetihaléře nahoru, popřípadě uvedenou i v haléřích,
b)   jde-li o daňový vrubopis, číslo původního daňového dokladu, rozdíl mezi zvýšenou cenou, případně úhradou a původní cenou za zdanitelné plnění bez daně a tomu odpovídající daň zaokrouhlenou na desetihaléře nahoru, popřípadě uvedenou i v haléřích.

(5) Pokud se oprava základu daně týká více zdanitelných plnění, ke kterým byly vystaveny samostatné daňové doklady podle § 12, mohou být údaje, které jsou společné pro všechny opravy na daňovém dobropisu nebo daňovém vrubopisu, uvedeny pouze jednou. Ve vazbě na původní daňové doklady však musí být na daňovém dobropisu vždy uvedena čísla původních daňových dokladů, rozdíly mezi sníženou a původní cenou a tomu odpovídající částky daně a na daňovém vrubopisu čísla původních daňových dokladů, rozdíly mezi zvýšenou cenou, případně úhradou a původní cenou a tomu odpovídající částky daně.".

28. V § 14 odstavec 3 zní:

"(3) Základem daně je cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu10a) bez daně v případě

a)   bezúplatného zdanitelného plnění,
b)   použití zboží, služeb, staveb a nedokončených staveb pro účely nesouvisející s podnikáním plátce [§ 7 odst. 2 písm. a)],
c)   použití osobního automobilu a vratných lahví [§ 7 odst. 2 písm. b)],
d)   technického zhodnocení najatého hmotného majetku [§ 7 odst. 2 písm. d)],
e)   vyřazení majetku z obchodního majetku plátce [§ 7 odst. 2 písm. e)],
f)   použití osobního automobilu [§ 7 odst. 2 písm. f)],
g)   vydání vypořádacího podílu nebo podílu na likvidačním zůstatku (§ 7 odst. 5).".

29. V § 14 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) V případě, že úhrada za zdanitelné plnění není považována za cenu podle zvláštních právních předpisů,10) je základem daně úhrada za zdanitelné plnění, která se považuje za úhradu včetně daně, a daň se vypočte podle § 17 odst. 3. Stejným způsobem se postupuje při stanovení základu daně v případě odměny správce konkursní podstaty podle zákona o konkursu a vyrovnání.".Dosavadní odstavce 4 až 20 se označují jako odstavce 5 až 21.

30. V § 14 odst. 7 se za slova "sleva z ceny," vkládají slova "případně cena vyšší, než by byla cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu,10a)".

31. V § 14 odstavec 9 zní:

"(9) Základem daně je při vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě, které je zdanitelným plněním, hodnota nepeněžitého vkladu zapsaná v obchodním rejstříku, která je včetně daně. Základem daně při prodeji majetku ve veřejné dražbě je kupní cena, za kterou byla věc vydražena, která se považuje za cenu včetně daně. V případě, že tato kupní cena je cenou za zdanitelná plnění s různými sazbami daně, zdanitelná plnění osvobozená od daně nebo plnění, která nejsou zdanitelnými plněními, stanoví se základ daně z této kupní ceny pro jednotlivá zdanitelná plnění v poměrné výši odpovídající poměru cen jednotlivých věcí zahrnutých do dražby. Obdobný postup se použije i v případě prodeje podniku nebo jeho části osobě, která není plátcem, při vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě nebo při prodeji stavby nebo nedokončené stavby včetně pozemku. Ceny jednotlivých zdanitelných plnění s rozdílnými sazbami daně, zdanitelných plnění osvobozených od daně nebo plnění, která se nepovažují za zdanitelná plnění, se zjišťují podle zvláštního právního předpisu.10a) Pokud je při oceňování majetku vyžadován posudek více znalců, použije se cena z posudku, v němž je cena nejvyšší.".

32. V § 14 odst. 10 v první větě se slova "světově obchodovatelných slitků zlata, zlatých mincí včetně platných zlatých mincí s uvedenou nominální hodnotou" nahrazují slovy "zlata ve formě mezinárodně obchodovatelných uzančních slitků, zlatých mincí, zlatých medailí a zlata určeného pro výrobu zlatých mincí a medailí".

33. V § 14 odstavec 14 zní:

"(14) V případě závodního stravování je základem daně částka, kterou hradí zaměstnanec svému zaměstnavateli; tato částka se považuje za částku obsahující daň.".

34. V § 14 odstavec 15 zní:

"(15) Základem daně při dodání použitého zboží pořízeného od osob, které nejsou plátci, za účelem dalšího dodání v nezměněném stavu je přirážka k pořizovací ceně zjištěná jako rozdíl mezi prodejní cenou včetně daně, případně cenou uskutečněného zdanitelného plnění zjištěnou podle zvláštního právního předpisu10a) a pořizovací cenou, za kterou bylo nakoupeno od osoby, která není plátcem, případně cenou přijatého zdanitelného plnění zjištěnou podle zvláštního právního předpisu.10a) Oprava a technické zhodnocení nejsou považovány za změnu stavu. Daň se vypočte podle § 17 odst. 3. Je-li tento rozdíl záporný, základem daně je nula. Tento postup se uplatní také

a)   při dodání ojetého osobního automobilu pořízeného od plátce za účelem jeho dalšího dodání v nezměněném stavu,
b)   v případech, kdy plátce dodá osobní automobil, při jehož pořízení neuplatnil nárok na odpočet daně podle § 19 odst. 4 a toto dodání je zdanitelným plněním,
c)   při dodání osobního automobilu pořízeného formou finančního pronájmu, pokud toto dodání je zdanitelným plněním, je základem daně rozdíl mezi prodejní cenou včetně daně a vstupní cenou u vlastníka, od kterého byl osobní automobil pořízen,
d)   při dodání osobního automobilu pořízeného od osoby, která není plátcem, pokud toto dodání je zdanitelným plněním.".

35. V § 14 odst. 16 se ve druhé větě slova "ceny obvyklé" nahrazují slovy "ceny zjištěné podle zvláštního právního předpisu10a)".

36. V § 14 odstavec 17 zní:

"(17) Základem daně při poskytování kombinace služeb zařazené podle zvláštního právního předpisu13) do tříd SKP 63.30.11 (služby spojené s organizací turistických zájezdů) a 74.84.15 (služby související s pořádáním výstav, trhů a kongresů) je rozdíl mezi celkovou prodejní cenou za kombinaci a součtem cen za služby poskytované v rámci této kombinace stanovený v den vzniku povinnosti uplatnit daň na výstupu. Jestliže se základ daně změnil, postupuje se podle § 15.".

37. V § 14 odst. 20 se slova "s následnou koupí najaté věci" zrušují.

38. V § 14 odstavec 21 zní:

"(21) V případě zrušení smlouvy o finančním pronájmu osobního automobilu před uplynutím sjednané lhůty a uzavření další smlouvy o finančním pronájmu vráceného osobního automobilu je základem daně původní vstupní cena osobního automobilu bez daně snížená o podíl z ceny, ze které, jako z dílčího základu daně, byla odvedena daň na výstupu podle původní smlouvy o finančním pronájmu a přirážka nad úroveň vstupní ceny bez daně.".

39. V § 14 se za odstavec 21 vkládají odstavce 22 a 23, které znějí:

"(22) Základem daně při přeúčtování služeb podle § 7 odst. 2 písm. g) je rozdíl mezi prodejní a pořizovací cenou. Daň se vypočte podle § 17 odst. 3.

(23) Základem daně při dodání zahraničního zboží3g) ve stanovených celních režimech podle § 7 odst. 2 písm. h) je rozdíl mezi prodejní cenou, případně cenou zjištěnou podle zvláštního právního předpisu10a) a pořizovací cenou. Daň se vypočte podle § 17 odst. 3.".

40. V § 15 odst. 1 písm. b) se slovo "změny" zrušuje.

41. V § 15 odst. 1 písm. c) se slova "zdanitelné plnění uskutečněné v rámci kompletace služeb cestovního ruchu" nahrazují slovy "kombinaci služeb spočívající v organizaci turistických zájezdů nebo pořádání výstav, trhů a kongresů".

42. V § 15 odst. 2 písmeno a) zní:

"a)    při zvýšení ceny, nebo je-li na základě sjednaných kvalitativních, dodacích a jiných podmínek konečná úhrada vyšší než cena uvedená na daňovém dokladu,".

43. V § 15 odst. 2 písm. b) se slova "zdanitelné plnění uskutečněné v rámci kompletace služeb cestovního ruchu" nahrazují slovy "kombinaci služeb spočívající v organizaci turistických zájezdů nebo pořádání výstav, trhů a kongresů".

44. V § 15 odstavce 3 a 4 znějí:

"(3) Rozdíl původního a opraveného základu daně se považuje za samostatné zdanitelné plnění, u kterého se uplatní sazba daně platná ke dni uskutečnění původního zdanitelného plnění a které podléhá dani

a)   ve zdaňovacím období, ve kterém byl daňový dobropis doručen plátci, pro kterého se uskutečnilo zdanitelné plnění, jde-li o opravu základu daně podle odstavce 1,
b)   ve zdaňovacím období, ve kterém byla oprava základu daně provedena, jde-li o opravu základu daně podle odstavce 2.

(4) Opravu základu daně a výše daně v případě zdanitelných plnění uskutečněných pro jiného plátce provede plátce tak, že vystaví daňový dobropis nebo daňový vrubopis podle § 13.".

45. V § 15 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

"(5) Opravu základu daně a výše daně v případě zdanitelných plnění uskutečněných pro osobu, která není plátcem, provede plátce tak, že vystaví doklad, který má náležitosti dokladu o použití podle § 12 odst. 5, s výjimkou písmen c) a g), a který obsahuje důvod opravy.

(6) Opravu základu daně a výše daně nelze provést po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo původní zdanitelné plnění.".Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.

46. V § 15 odstavec 7 zní:

"(7) Opravu základu daně a výše daně může provést pouze plátce, který byl plátcem ke dni uskutečnění původního zdanitelného plnění.".

47. § 15a včetně nadpisu zní:

"§ 15a
Oprava sazby daně a výše daně

(1) Pokud plátce po vyměření daně zjistí, že uskutečnil zdanitelné plnění a zároveň vystavil daňový doklad, přičemž u tohoto zdanitelného plnění uplatnil nesprávnou sazbu daně, osvobození od daně podle § 25, případně osvobození od povinnosti uplatnit daň na výstupu podle § 46 nebo § 47, a snížil tím svou daňovou povinnost, je povinen předložit samostatné dodatečné daňové přiznání podle odstavce 5.

(2) Pokud správce daně na základě vlastního zjištění dodatečně vyměří daň za zdanitelné plnění, na které plátce vystavil daňový doklad, přičemž u tohoto zdanitelného plnění plátce uplatnil nesprávnou sazbu daně, osvobození od daně podle § 25, případně osvobození od povinnosti uplatnit daň na výstupu podle § 46 nebo § 47, a snížil tím svou daňovou povinnost, plátce může vystavit opravný daňový doklad.

(3) Opravu podle odstavců 1 a 2 může plátce provést tak, že vystaví opravný daňový doklad, který bude obsahovat údaje stanovené v § 12 odst. 2 písm. a), b), c), d), e), f), g) a dále

a)   pořadové číslo původně vystaveného daňového dokladu, na kterém plátce použil nesprávnou sazbu daně, popřípadě neoprávněně uplatnil osvobození od daně podle § 25, osvobození od povinnosti uplatnit daň na výstupu podle § 46 nebo § 47,
b)   základ daně z původně vystaveného daňového dokladu se záporným znaménkem, původně použitou sazbu daně a výši daně se záporným znaménkem,
c)   základ daně z původně vystaveného daňového dokladu, správnou sazbu daně a výši daně zaokrouhlenou na desetihaléře nahoru, popřípadě uvedenou i v haléřích.

(4) Opravu sazby daně a výše daně nelze provést po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, kdy se uskutečnilo zdanitelné plnění.

(5) Do dodatečného daňového přiznání uvede plátce původní základ daně se záporným znaménkem, a pokud se nejedná o opravu zdanitelného plnění osvobozeného podle § 25 nebo osvobozeného od povinnosti uplatnit daň na výstupu podle § 46 nebo § 47, uvede i výši daně na výstupu s nesprávnou sníženou sazbou se záporným znaménkem. Dále uvede základ daně s kladným znaménkem, a pokud se nejedná o zdanitelné plnění osvobozené podle § 25 nebo osvobozené od povinnosti uplatnit daň na výstupu podle § 46 nebo § 47, uvede s kladným znaménkem i výši daně na výstupu se správnou základní nebo sníženou sazbou.

(6) Pokud se po vyměření daně zjistí, že plátce uskutečnil zdanitelné plnění, přičemž u tohoto zdanitelného plnění uplatnil nesprávnou sazbu daně, osvobození od daně podle § 25, případně osvobození od povinnosti uplatnit daň na výstupu podle § 46 nebo § 47, a zvýšil tím svou daňovou povinnost, nelze opravu provést.".

48. V § 16 odst. 5 se slova "včetně stavebních objektů" zrušují.

49. V § 16 odstavec 6 zní:

"(6) U nájmu movitých věcí se uplatňuje základní sazba daně. U nájmu a půjčování osobních automobilů, při jejichž pořízení nebyl uplatněn nárok na odpočet daně podle § 19 odst. 4, se uplatňuje snížená sazba daně.".

50. V § 16 odst. 7 se slova "s následnou koupí najaté věci" zrušují.

51. V § 16 odst. 8 se slova "s následnou koupí najaté věci" zrušují.

52. V § 16 odstavec 9 zní:

"(9) U nájmu pozemků, staveb a nedokončených staveb, pokud není zdanitelným plněním osvobozeným od daně podle § 30, se uplatní snížená sazba daně. Snížená sazba daně se uplatní i u krátkodobého nájmu stavby. Krátkodobým nájmem stavby se rozumí nájem včetně vnitřního movitého vybavení, případně dodání elektrické energie, tepla, plynu a vody, nejdéle na 48 hodin nepřetržitě.".

53. V § 17 odst. 6 se v první větě slova "v souvislosti s kompletací služeb cestovního ruchu" nahrazují slovy "v rámci kombinace služeb spočívající v organizaci turistických zájezdů nebo pořádání výstav, trhů a kongresů" a v písmenu a) se slova "pořízené ze zahraničí" nahrazují slovy "s místem plnění mimo tuzemsko".

54. § 19 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 16e) zní:

"§ 19
Nárok na odpočet daně

(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, plátce má nárok na odpočet daně, pokud jím přijatá zdanitelná plnění, uskutečněná jiným plátcem, použije při podnikání nebo při činnosti vykazující všechny znaky podnikání kromě toho, že je prováděna podnikatelem.

(2) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem zaúčtovaným podle zvláštního právního předpisu,16a) případně evidovaným podle § 11 u plátců, kteří nejsou účetní jednotkou, který má všechny tímto zákonem předepsané náležitosti a který byl vystaven plátcem. V případě, že doklad neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu, prokazuje plátce nárok podle zvláštního právního předpisu.16d)

(3) Nárok na odpočet lze uplatnit nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se uskutečnilo přijaté zdanitelné plnění. Nárok na odpočet daně nelze uplatnit po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, v němž se uskutečnilo přijaté zdanitelné plnění.

(4) Plátce nemá nárok na odpočet daně při nákupu osobního automobilu, a to i formou finančního pronájmu, při technickém zhodnocení16c) osobního automobilu a při nákupu vratných lahví. Vyloučení daně z nároku na odpočet musí být v tomto případě provedeno před případnou úpravou odpočtu daně podle § 20. Toto ustanovení se netýká osobních automobilů zařazených podle zvláštního právního předpisu jako požárnická, záchranářská, montážní, sportovní, technická zásahová a vyprošťovací vozidla a vozidla technické pomoci.16e)

(5) Odstavec 4 se nevztahuje na nákup osobních automobilů za účelem jejich dalšího prodeje, a to i formou finančního pronájmu, pokud je uskutečňován plátcem. Odstavec 4 se nevztahuje rovněž na nákup osobních automobilů a vratných lahví určených na vývoz, pokud je uskutečňován plátcem.

(6) Plátce má nárok na odpočet daně z přirážky nad úroveň vstupní ceny bez daně u finančního pronájmu osobního automobilu.

(7) Při použití motorového vozidla, které není součástí obchodního majetku plátce, pro služební účely, pokud jsou uplatňovány cestovní náhrady podle zvláštního právního předpisu, nelze uplatnit nárok na odpočet daně u pohonných hmot.

(8) Při použití osobního automobilu, který má plátce v obchodním majetku, pro účely nesouvisející s podnikáním, nemá plátce nárok na odpočet daně u pohonných hmot spotřebovaných pro účely nesouvisející s podnikáním. Pokud již u těchto pohonných hmot nárok na odpočet uplatnil, je toto použití pohonných hmot považováno za zdanitelné plnění podle § 7 odst. 2 písm. a).

(9) V případě použití přijatých zdanitelných plnění pro účely nesouvisející s podnikáním podle § 7 odst. 2 písm. a) je možno odpočet daně uplatnit nejpozději v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se podle § 9 odst. 1 písm. k) zdanitelné plnění uskutečnilo.

(10) Plátce nemá nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění použitých pro reprezentaci, která nelze podle zvláštního právního předpisu16b) uznat za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů. Vyloučení daně z nároku na odpočet musí být v tomto případě provedeno před případnou úpravou odpočtu daně podle § 20.

(11) Plátce, který je fyzickou osobou, nemá nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění, která se týkají majetku, který není součástí jeho obchodního majetku. Vyloučení daně z nároku na odpočet musí být v tomto případě provedeno před případnou úpravou odpočtu daně podle § 20. Toto ustanovení se netýká majetku, který plátce užívá k podnikání nebo k činnosti vykazující všechny znaky podnikání kromě toho, že je prováděna podnikatelem, na základě nájemní smlouvy nebo smlouvy o finančním pronájmu.

(12) Plátce, který prodává podnik nebo jeho část,17) má nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění, která jsou předmětem prodeje podniku nebo jeho části a u nichž do uskutečnění tohoto prodeje ještě nebyl uplatněn odpočet, s výjimkou osobních automobilů a vratných lahví, u nichž nelze uplatnit nárok na odpočet daně podle odstavce 4.


16e)  Vyhláška č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.".

55. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který včetně nadpisu zní:

"§ 19a
Uplatnění odpočtu daně

(1) Nárok na odpočet daně v plné výši má plátce u přijatých zdanitelných plnění uskutečněných jiným plátcem, která použije k uskutečnění zdanitelných plnění podléhajících dani na výstupu, zdanitelných plnění osvobozených od povinnosti uplatnit daň na výstupu podle § 45, 45b, 46 a 47, zdanitelných plnění osvobozených od daně uvedených v § 20 odst. 2, případně k dosažení příjmů nebo výnosů za plnění, která nejsou zdanitelná, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Nárok na odpočet daně nemá plátce u přijatých zdanitelných plnění, která použije k dosažení příjmů nebo výnosů za svá uskutečněná zdanitelná plnění osvobozená od daně podle § 25, s výjimkou zdanitelných plnění osvobozených od daně uvedených v § 20 odst. 2.

(3) Plátce je povinen zkracovat nárok na odpočet daně na vstupu způsobem uvedeným v § 20

a)   u přijatých zdanitelných plnění, která použije k dosažení obratu za jím uskutečněná zdanitelná plnění uvedená v odstavci 1, tak i k dosažení příjmů nebo výnosů za zdanitelná plnění uvedená v odstavci 2,
b)   u přijatých zdanitelných plnění, u nichž není zřejmé, zda je použije k dosažení obratu za svá uskutečněná zdanitelná plnění uvedená v odstavci 1 nebo k dosažení příjmů nebo výnosů za zdanitelná plnění uvedená v odstavci 2.

(4) Pokud zahraniční osoba oprávněná podnikat v tuzemsku přijme prostřednictvím své organizační složky zdanitelná plnění, je povinna zkracovat nárok na odpočet podle § 20 u všech přijatých zdanitelných plnění.".

56. § 20 včetně nadpisu zní:

"§ 20
Způsob krácení daně na vstupu

(1) U přijatých zdanitelných plnění podle § 19a odst. 3 nebo 4 je plátce povinen zkracovat nárok na odpočet daně, pokud zákon nestanoví jinak. Plátce stanoví poměrnou část daně na vstupu u těchto přijatých zdanitelných plnění jako součin daně na vstupu u těchto přijatých zdanitelných plnění a koeficientu. Koeficient se stanoví jako podíl, v jehož čitateli je součet cen bez daně za uskutečněná zdanitelná plnění podléhající dani na výstupu a zdanitelná plnění osvobozená od povinnosti uplatnit daň na výstupu podle § 45, 46 a 47 a ve jmenovateli celkový součet cen bez daně za všechna uskutečněná zdanitelná plnění upravený podle odstavců 2, 3 a 4. Vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa. Jestliže součet cen za zdanitelná plnění osvobozená od daně podle § 25, s výjimkou zdanitelných plnění osvobozených od daně uvedených v odstavci 2, je kladný a celkový součet cen bez daně za uskutečněná zdanitelná plnění podléhající dani na výstupu, zdanitelná plnění osvobozená od povinnosti uplatnit daň na výstupu podle § 45, 46 a 47 je nulový nebo záporný, potom je koeficientem nula.

(2) Do součtu jmenovatele koeficientu se nezapočítává cena bez daně při převodu cenných papírů, který je zdanitelným plněním osvobozeným od daně podle § 28 odst. 2 písm. b), cena bez daně při prodeji podniku nebo jeho části, který je zdanitelným plněním osvobozeným od daně podle § 35, cena bez daně za převod pozemků a staveb, který je zdanitelným plněním osvobozeným od daně podle § 30, a cena bez daně při prodeji platných poštovních cenin a kolkových známek, který je zdanitelným plněním osvobozeným od daně podle § 26 písm. e). Do součtu jmenovatele koeficientu se nezapočítávají příjmy nebo výnosy za plnění, která nejsou zdanitelná, pokud zákon nestanoví jinak.

(3) U plátců, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, se do součtu ve jmenovateli koeficientu započítávají i dotace, příspěvky včetně členských příspěvků, popřípadě jiné finanční prostředky ze státního nebo místních rozpočtů a ze státních fondů.

(4) Pokud organizační složka obdržela od zahraniční osoby, která tuto organizační složku zřídila, příspěvky, popřípadě jiné finanční prostředky, započítávají se tyto příspěvky, popřípadě jiné finanční prostředky do součtu ve jmenovateli koeficientu.

(5) Plátce nemůže uplatnit nárok na odpočet daně za příslušné zdaňovací období u přijatých zdanitelných plnění podle § 19a odst. 3 nebo 4, pokud je koeficient vypočtený podle odstavců 1 až 4 nižší než 0,05 včetně.

(6) Plátce má nárok na uplatnění odpočtu daně v plné výši za přijatá zdanitelná plnění podle § 19a odst. 3 nebo 4 v příslušném zdaňovacím období, pokud je koeficient vypočtený podle odstavců 1 až 4 vyšší než 0,95 včetně.

(7) Po skončení kalendářního roku provede plátce způsobem stanoveným v odstavcích 1 až 6 vypořádání nároku na odpočet u přijatých zdanitelných plnění podle § 19a odst. 3 nebo 4, které uvede do daňového přiznání za poslední zdaňovací období tohoto kalendářního roku. Vypořádání se vypočte jako rozdíl mezi vypočteným nárokem na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění podle § 19a odst. 3 nebo 4 z údajů za celý rok a součtem uplatněných nároků na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění podle § 19a odst. 3 nebo 4 v jednotlivých zdaňovacích obdobích roku. Vypočtený nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění podle § 19a odst. 3 nebo 4 je součtem daně na vstupu za tato přijatá zdanitelná plnění za celý rok vynásobený koeficientem, který je vypočten z údajů o uskutečněných zdanitelných plněních za celý rok.

(8) V případě, že v průběhu kalendářního roku dojde ke zrušení registrace nebo ukončení podnikání, provede plátce vypořádání nároku na odpočet u přijatých zdanitelných plnění podle § 19a odst. 3 nebo 4, způsobem stanoveným v odstavcích 1 až 6, za období od 1. ledna roku předcházejícího do data uvedeného na rozhodnutí o zrušení registrace plátce. Vypořádání nároku na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění podle § 19a odst. 3 nebo 4 uvede do daňového přiznání za poslední zdaňovací období. Vypořádání se vypočte jako rozdíl mezi vypočteným nárokem na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění podle § 19a odst. 3 nebo 4 z údajů za celé vypořádávané období a součtem uplatněných nároků na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění podle § 19a odst. 3 nebo 4 v jednotlivých zdaňovacích obdobích vypořádávaného období. Vypočtený nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění podle § 19a odst. 3 nebo 4 je součtem daně na vstupu za tato přijatá zdanitelná plnění za celé vypořádávané období vynásobený koeficientem, který je vypočten z údajů o uskutečněných zdanitelných plněních za vypořádávané období.

(9) V případě, že v průběhu kalendářního roku dojde ke zrušení registrace podle § 5 odst. 6 nebo 9, provede osoba oprávněná vypořádání nároku na odpočet u přijatých zdanitelných plnění podle § 19a odst. 3 nebo 4, způsobem stanoveným v odstavcích 1 až 6, za období od 1. ledna tohoto kalendářního roku do data uvedeného na rozhodnutí o zrušení registrace plátce. Vypořádání nároku na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění podle § 19a odst. 3 nebo 4 uvede do daňového přiznání za poslední zdaňovací období. Vypořádání se vypočte jako rozdíl mezi vypočteným nárokem na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění podle § 19a odst. 3 nebo 4 z údajů za celé vypořádávané období a součtem uplatněných nároků na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění podle § 19a odst. 3 nebo 4 v jednotlivých zdaňovacích obdobích vypořádávaného období. Vypočtený nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění podle § 19a odst. 3 nebo 4 je součtem daně na vstupu za tato přijatá zdanitelná plnění za celé vypořádávané období vynásobený koeficientem, který je vypočten z údajů o uskutečněných zdanitelných plněních za vypořádávané období.".

57. § 21 včetně nadpisu zní:

"§ 21
Oprava odpočtu daně

(1) Opraví-li plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, základ daně podle § 15 odst. 1, je plátce, pro něhož se uskutečnilo zdanitelné plnění, povinen provést opravu odpočtu daně. Opravu odpočtu daně provede plátce v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém obdržel daňový dobropis související s opravou základu daně.

(2) Opraví-li plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, základ daně podle § 15 odst. 2, může plátce, pro něhož se uskutečnilo zdanitelné plnění, provést opravu odpočtu daně. Opravu odpočtu daně, na základě přijatého daňového vrubopisu, může plátce provést nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém byla provedena oprava základu daně plátcem, který uskutečnil původní zdanitelné plnění, a nejpozději do 3 let od konce zdaňovacího období, v němž se uskutečnilo zdanitelné plnění, jehož se oprava týká.

(3) Opraví-li plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, výši daně podle § 15a odst. 3, může plátce, pro něhož se uskutečnilo zdanitelné plnění, provést opravu odpočtu daně. Opravu odpočtu daně, na základě přijatého opravného daňového dokladu, může plátce provést nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém byla provedena oprava výše daně, a nejpozději do 3 let od konce zdaňovacího období, v němž se uskutečnilo zdanitelné plnění, jehož se oprava týká.

(4) Odpočet daně opravený podle odstavců 1, 2 a 3, týkající se přijatých zdanitelných plnění uvedených v § 19a odst. 3 nebo § 19a odst. 4, podléhá dále úpravě podle § 20.".

58. Za § 21 se vkládá nový § 22, který včetně nadpisu zní:

"§ 22
Úprava odpočtu daně

(1) Uplatnil-li plátce nárok na odpočet daně podle § 19a odst. 1 a přijatá zdanitelná plnění použil pro účely uvedené v § 19a odst. 2 nebo 3, upraví plátce odpočet daně v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém ke změně použití došlo, a v tomto zdaňovacím období vzniká plátci daňová povinnost.

(2) Dojde-li k úpravě odpočtu daně podle odstavce 1 na základě změny použití pro účely stanovené v § 19a odst. 2, úpravu odpočtu daně provede plátce tak, že u těchto přijatých zdanitelných plnění sníží odpočet daně o částku, kterou vypočítá

a)   jako součin zůstatkové ceny pořízeného hmotného a nehmotného majetku zjištěné podle zvláštního právního předpisu3b) a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je výše sazby daně uplatněné při pořízení a ve jmenovateli číslo 100, neuplynulo-li od jejich pořízení více než 5 let, a u nemovitostí více než 10 let,
b)   jako součin ceny pořízených hmotných a nehmotných investic,3c) zůstatkové ceny pořízeného drobného hmotného a nehmotného investičního majetku zjištěné podle zvláštního právního předpisu3c) nebo ceny pořízených zásob zjištěné podle zvláštního právního předpisu3c) a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je výše sazby daně uplatněné při pořízení a ve jmenovateli číslo 100, neuplynulo-li od jejich pořízení více než 5 let.

(3) Dojde-li k úpravě odpočtu daně podle odstavce 1 na základě změny použití pro účely stanovené v § 19a odst. 3, podléhá částka daně vypočtená podle odstavce 2 dále úpravě podle § 20.

(4) Neuplatnil-li plátce nárok na odpočet daně podle § 19a odst. 2 a přijatá zdanitelná plnění použil pro účely uvedené v § 19a odst. 1 nebo 3, upraví plátce odpočet daně na základě přijatého daňového dokladu v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém ke změně použití došlo, a v tomto zdaňovacím období vzniká plátci nárok na odpočet daně.

(5) Dojde-li k úpravě odpočtu daně podle odstavce 4 na základě změny použití pro účely stanovené v § 19a odst. 1, úpravu odpočtu daně provede plátce tak, že u těchto přijatých zdanitelných plnění uplatní odpočet daně v částce, kterou vypočítá

a)   jako součin zůstatkové ceny pořízeného hmotného a nehmotného majetku zjištěné podle zvláštního právního předpisu3b) a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je výše sazby daně uplatněné při pořízení a ve jmenovateli součet čísla 100 a příslušné výše sazby, neuplynulo-li od jejich pořízení více než 5 let, a u nemovitostí více než 10 let,
b)   jako součin ceny pořízených hmotných a nehmotných investic,3c) zůstatkové ceny pořízeného drobného hmotného a nehmotného investičního majetku zjištěné podle zvláštního právního předpisu3c) nebo ceny pořízených zásob zjištěné podle zvláštního právního předpisu3c) a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je výše sazby daně uplatněné při pořízení a ve jmenovateli součet čísla 100 a příslušné výše sazby, neuplynulo-li od jejich pořízení více než 5 let.

(6) Dojde-li k úpravě odpočtu daně podle odstavce 4 na základě změny použití pro účely stanovené v § 19a odst. 3, podléhá částka daně vypočtená podle odstavce 5 dále úpravě podle § 20.".

59. V § 25 se odstavec 3 zrušuje.

60. V § 28 odst. 1 písmeno a) zní:

"a)    zprostředkování spoření,".

61. Poznámka pod čarou č. 22) se zrušuje.

62. V § 28 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova "a peněžních půjček".

63. V § 28 odst. 2 písmeno i) zní:

"i)    úplatné postoupení pohledávky postoupené jiným subjektem,".

64. V § 28 odst. 2 písmeno j) zní:

"j)    poskytování služeb, jejichž předmětem je vykupování dluhů a pohledávek,".

65. V § 28 odst. 3 se slova "nejsou považovány za zdanitelné plnění" nahrazují slovy "nejsou zdanitelným plněním".

66. V § 28 odst. 4 se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno g), které zní:

"g)    spořitelní a úvěrní družstva.".

67. V § 28 odst. 5 v poslední větě se slova "§ 20 odst. 6" nahrazují slovy "§ 20".

68. V § 29 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 25c) zní:

"a)   činnost pojišťoven při
1.  uzavírání pojistných smluv podle zvláštního právního předpisu,25c)
2.  správě pojištění,
3.  poskytování plnění z pojistných událostí,
4.  zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví,
5.  zajištění závazků jiné pojišťovny, vyplývajících z uzavřených pojistných smluv (pasivní zajištění),
6.  činnost sloužící podpoře a rozvoji pojišťovnictví a zajištění splnitelnosti závazků,
7.  činnost směřující k předcházení vzniku škod a zmírňování jejich následků (zábranná činnost),

25c)  § 788 odst. 1 občanského zákoníku.".

69. § 30 včetně nadpisu zní:

"§ 30
Převod a nájem pozemků a staveb,
nájem dalších zařízení

(1) Převod staveb s výjimkou nedokončených staveb a převodu uskutečněného do dvou let po kolaudaci nebo po nabytí stavby je osvobozen od daně.

(2) Převod staveb na základě smlouvy o finančním pronájmu je osvobozen od daně s výjimkou uzavření smlouvy do 2 let po nabytí nebo kolaudaci stavby.

(3) Převod pozemků, při kterém dochází ke změně vlastnického práva nebo práva hospodaření, je osvobozen od daně.

(4) Nájem pozemků a staveb, nájem bezpečnostních schránek a nájem trvale instalovaných měřicích zařízení podle § 16 odst. 9 pronajímaných vlastníkem bytů nebo nebytových prostor jako součást zařízení bytů nebo nebytových prostor je osvobozen od daně. Osvobození se nevztahuje na krátkodobý nájem podle § 16 odst. 9.

(5) Plátce se může rozhodnout, že nájem bude dani podléhat, pokud se jedná o nájem pozemků nebo staveb jiným plátcům pro účely podnikání. Zdaňování nájmu je povinen oznámit příslušnému finančnímu orgánu nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření nájemní smlouvy.".

70. Poznámky pod čarou č. 29) a 30) znějí:


"29)  Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
30)  Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
§ 12 odst. 5 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.".

71. V § 32 odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 34a) a 34b) zní:

"(3) Od daně je osvobozen výdej nebo prodej léčiv,34a) potravin určených pro zvláštní výživu34b) a prostředků zdravotnické techniky na lékařský předpis i bez lékařského předpisu oprávněnými subjekty.33)


34a)  § 2 odst. 1 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.
34b)  § 1 odst. 1 vyhlášky č. 336/1997 Sb., kterou se stanoví druhy potravin určené pro zvláštní výživu a jejich způsob použití.".

72. V § 35 se slova "s následnou koupí najaté věci" zrušují.

73. V § 36 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: "U plátce, který podniká společně s jinými plátci na základě smlouvy o sdružení nebo jiné obdobné smlouvy, se při stanovení zdaňovacího období vychází ze součtu obratu dosaženého všemi účastníky v rámci sdružení a obratu plátce dosaženého mimo sdružení.".

74. V § 37a odst. 1 se na konci věty první doplňují slova " , a to i v případě prohlášení konkurzu".

75. V § 38a odstavce 4 a 5 znějí:

"(4) Plátce, který uplatňuje odpočet daně podle § 20, v případě opravy uskutečněných zdanitelných plnění provede opravu odpočtu daně u přijatých zdanitelných plnění podléhajících úpravě podle § 20 s nově propočteným koeficientem za zdaňovací období s promítnutím všech oprav vztahujících se k opravovanému zdaňovacímu období, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(5) Plátce, který uplatňuje odpočet daně podle § 20, v případě opravy odpočtu daně u přijatých zdanitelných plnění podléhajících úpravě podle § 20, za zdaňovací období již vypořádaná, nový koeficient nepočítá a pro opravu odpočtu použije poslední vypočtený koeficient.".

76. § 40 včetně nadpisu zní:

"§ 40
Nesprávné uplatnění dokladů z časového hlediska

(1) Pokud plátce uplatnil daň na výstupu podle § 10 nebo provedl opravu základu daně podle § 15 odst. 3, případně provedl opravu odpočtu daně podle § 21 odst. 1 a zahrnul je nesprávně do daňového přiznání za dřívější zdaňovací období, než ve kterém mu vznikla tato povinnost, nebo uplatnil nárok na odpočet daně podle § 19, případně provedl opravu odpočtu daně podle § 21 odst. 2 nebo 3 a zahrnul jej do daňového přiznání za pozdější zdaňovací období, než ve kterém mu vznikl nárok na odpočet daně, případně nárok na opravu odpočtu daně, správce daně daň za toto zdaňovací období dodatečně nevyměří.

(2) Pokud plátce uplatnil nárok na odpočet daně, případně provedl opravu odpočtu daně a zahrnul jej do daňového přiznání za dřívější zdaňovací období, než ve kterém mohl tento nárok uplatnit podle § 19 nebo podle § 21 odst. 2 nebo 3, případně provedl opravu odpočtu daně podle § 21 odst. 1 a zahrnul ji do daňového přiznání za pozdější zdaňovací období, než ve kterém mu vznikla tato povinnost, nebo pokud plátce zahrnul daň na výstupu podle § 10 nebo § 15 odst. 3 do daňového přiznání za pozdější zdaňovací období, než ve kterém mu vznikla tato povinnost, správce daně daň za toto zdaňovací období dodatečně nevyměří, ale stanoví mu penále ve výši 0,1 % z částky odpovídající dříve uplatněnému odpočtu daně za každý den dříve uplatněného odpočtu daně nebo penále ve výši 0,1 % z částky odpovídající později uplatněné daně na výstupu za každý den prodlení. Penále je splatné v náhradní lhůtě 15 dnů ode dne doručení platebního výměru. Penále se nepředepíše, nepřesáhne-li částku 100 Kč.".

77. V § 43 odstavec 1 zní:

"(1) Dani podléhá

a)   zboží z dovozu,
b)   české zboží,44a) které je plátcem daně umístěno ve svobodném celním skladu nebo svobodném celním pásmu, není vyvezeno do zahraničí a je původním nebo novým vlastníkem v nezměněném stavu vráceno zpět do tuzemska,
c)   české zboží,44a) které je umístěno ve svobodném celním skladu nebo svobodném celním pásmu, prošlo zpracovatelskými operacemi,47b) není vyvezeno do zahraničí a je původním nebo novým vlastníkem ve změněném stavu vráceno zpět do tuzemska.

Daň u českého zboží vyměří a vybere orgán celní správy, tak jako by se jednalo o propuštění zboží do volného oběhu.".

78. V § 43 odstavec 3 zní:

"(3) Nárok na odpočet daně u zboží z dovozu má plátce za podmínek stanovených v § 19 až 22, pokud tento zákon nestanoví jinak.".

79. V § 43 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Nárok na odpočet daně lze uplatnit nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém bylo zboží propuštěno do příslušného režimu. Nárok na odpočet daně při dovozu zboží propuštěného do režimu dočasného použití uplatňuje plátce po ukončení tohoto režimu. Nárok na odpočet daně u zboží z dovozu nelze uplatnit po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, v němž došlo k propuštění zboží do příslušného režimu, v případě zboží propuštěného do režimu dočasného použití po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, v němž byl režim dočasného použití ukončen. Plátce má nárok na odpočet daně u dovezených osobních automobilů propuštěných do režimu dočasného použití, pokud je tento režim ukončen jejich zpětným vývozem do zahraničí.".Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 5 až 10.

80. V § 43 se na konci textu odstavce 8 doplňují slova " , které vystaví nepřímý zástupce samostatně na každou zastoupenou osobu".

81. V § 44 odst. 1 se za slova "podle § 43 odst. 1" vkládají slova "písm. a)".

82. V § 44 odstavec 2 zní:

"(2) Základem daně

a)   u českého zboží podle § 43 odst. 1 písm. b) je součet celní hodnoty zboží při umístění zboží do svobodného celního skladu nebo svobodného celního pásma a případně spotřební daně,
b)   u českého zboží podle § 43 odst. 1 písm. c), které je umístěno do svobodného celního skladu nebo svobodného celního pásma plátcem daně a je jím zpět propouštěno do tuzemska, je výše nákladů na provedené zpracovatelské operace,
c)   u českého zboží podle § 43 odst. 1 písm. c), které je umístěno do svobodného celního skladu nebo svobodného celního pásma plátcem daně a je zpět do tuzemska propouštěno jinou osobou, je součet celní hodnoty zboží při jeho umístění do svobodného celního skladu nebo svobodného celního pásma a výše nákladů na provedené zpracovatelské operace a případně spotřební daně,
d)   u českého zboží podle § 43 odst. 1 písm. c), které je umístěno do svobodného celního skladu nebo svobodného celního pásma osobou, která není plátcem daně, a je jí nebo jinou osobou propouštěno zpět do tuzemska, je výše nákladů na provedené zpracovatelské operace.".

83. V § 44 odst. 3 v první větě se slova "se daň vypočítá jako součin základu daně podle odstavce 1" nahrazují slovy "a českého zboží podle § 43 odst. 1 písm. b) a c) se daň vypočítá jako součin příslušného základu daně podle odstavce 1 nebo 2".

84. V § 45 odst. 1 se na konci doplňují slova "včetně vývozu prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zboží".

85. V § 45 odst. 2 se slova "potvrzen celním úřadem jeho výstup z tuzemska" nahrazují slovy "celním úřadem uveden údaj o datu přechodu zboží přes státní hranice" a na konci odstavce se doplňuje tato věta: "Údaje o osvobození od povinnosti uplatnit daň na výstupu za uskutečněný vývoz je plátce povinen uvést do daňového přiznání, a to nejdříve za zdaňovací období, ve kterém zboží vystoupilo z tuzemska, má-li daňový doklad.".

86. V § 45 odst. 3 se slovo "vydaném" nahrazuje slovem "vydané".

87. Nadpis nad § 45a se zrušuje a pod označením § 45a se doplňuje nadpis, který zní:

"Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit".

88. V § 45a odst. 1 písm. a) se za slova "konzulární úřad" vkládají slova " , s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky (dále jen "konzulární úřad"),".

89. V § 45a odst. 1 písm. d) se za slovy "diplomatické mise" zrušuje čárka a slova "zvláštní mise" se zrušují.

90. V § 45a odst. 1 se na konci písmene e) doplňují slova "a státní příslušník cizího státu, který je členem zvláštní mise akreditované pro Českou republiku a který nemá v tuzemsku trvalý pobyt".

91. V § 45a odstavec 2 zní:

"(2) Osobě požívající výsad a imunit se vrací daň zaplacená v cenách zboží a služeb (dále jen "zaplacená daň"), pokud cena za zdanitelné plnění včetně daně zaplacené jednomu prodávajícímu v jednom dni je vyšší než 1 000 Kč. Zaplacená daň za zboží nebo služby s výjimkou staveb a stavebních prací pro potřeby diplomatických misí a konzulárních úřadů, které mají sídlo v České republice, se vrací za kalendářní rok maximálně do výše

a)   3 000 000 Kč osobám uvedeným v odstavci 1 písm. a), které mají sídlo v České republice,
b)   250 000 Kč osobám uvedeným v odstavci 1 písm. a), které nemají sídlo v České republice,
c)   500 000 Kč osobám uvedeným v odstavci 1 písm. b) a c),
d)   100 000 Kč státním příslušníkům cizího státu, kteří jsou členy diplomatické mise nebo konzulárního úřadu, které mají sídlo v České republice, a jejich rodinným příslušníkům, kteří dosáhli věku 15 let, nejsou občany České republiky a jsou registrováni Ministerstvem zahraničních věcí,
e)   10 000 Kč státním příslušníkům cizího státu, kteří jsou členy diplomatické mise nebo konzulárního úřadu, které nemají sídlo v České republice, a jejich rodinným příslušníkům, kteří dosáhli věku 15 let, nejsou občany České republiky a jsou registrováni Ministerstvem zahraničních věcí,
f)   100 000 Kč osobám uvedeným v odstavci 1 písm. e) a jejich rodinným příslušníkům.".

92. V § 45a odst. 4 první větě se slova "ve kterém nárok na vrácení zaplacené daně vznikl" nahrazují slovy "ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění".

93. V § 45a odst. 5 druhé větě se za slova "přiznání se podává" vkládají slova "pouze jednou za zdaňovací období, a to".

94. V § 45a odstavec 7 zní:

"(7) Osobě požívající výsad a imunit se vrátí daň do 30 dnů ode dne následujícího po jejím vyměření. Je-li podané daňové přiznání neúplné nebo vzniknou-li pochybnosti o správnosti, pravdivosti nebo průkaznosti daňového přiznání, správce daně vyzve osobu požívající výsad a imunit, aby je ve lhůtě, kterou správce daně stanoví, odstranila. Správce daně daň nevrátí, dokud nebudou odstraněny vady a pochybnosti týkající se podaného daňového přiznání.".

95. V § 45a odstavec 8 zní:

"(8) Pokud cizí stát českým diplomatickým misím, konzulárním úřadům a českým státním příslušníkům, kteří jsou členy těchto diplomatických misí a konzulárních úřadů akreditovaných v cizím státě, nepřizná nárok na vrácení zaplacené daně v rozsahu, který podle odstavce 2 přiznává Česká republika, vzniká nárok na vrácení zaplacené daně diplomatickým misím a konzulárním úřadům cizího státu a jeho státním příslušníkům, kteří jsou členy těchto diplomatických misí a konzulárních úřadů, pouze v rozsahu, v jakém je vrácena daň českým osobám v cizím státě. Vrací-li cizí stát českým osobám s diplomatickým statusem akreditovaným v tomto cizím státě daň v rozsahu vyšším než podle odstavce 2, vrátí Česká republika daň při zachování principu vzájemnosti. Ministerstvo zahraničních věcí potvrdí splnění principu vzájemnosti a jeho věcný a osobní rozsah v předloženém vyplněném daňovém přiznání. Princip vzájemnosti se nevztahuje na osoby požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1 písm. b), c) a e) včetně jejich rodinných příslušníků, kterým je vrácena daň podle odstavce 2.".

96. V § 45a se doplňují odstavce 9 a 10, které znějí:

"(9) U zakoupených motorových vozidel se daň vrací za podmínky, že ve lhůtě 12 měsíců od dne, kdy byla daň vrácena, nebudou motorová vozidla pronajata, zapůjčena, zastavena nebo postoupena za úplatu nebo bezúplatně. Nedodržením této podmínky nárok na vrácení daně zaniká a osoba, která nárok na vrácení daně uplatnila, je povinna odvést daň příslušnému finančnímu orgánu ve výši vrácené daně.

(10) Daň zaplacená za stavby a stavební práce pro potřeby diplomatických misí a konzulárních úřadů, které mají sídlo v České republice, bude vrácena, jestliže cena za zdanitelné plnění včetně daně bude vyšší než 100 000 Kč a pokud jejich vysílající stát potvrdí, že českým diplomatickým misím a konzulárním úřadům v tomto státě bude na jejich žádost přiznán nárok na vrácení daně u těchto prací ve stejném rozsahu.".

97. § 45b včetně nadpisu zní:

"§ 45b
Prodej zboží bez daně

(1) Ministerstvo financí udělí právnické nebo fyzické osobě na její žádost povolení k prodeji vybraného zboží za ceny bez daně v prodejnách Duty/tax free fyzickým osobám v tranzitním prostoru mezinárodních letišť a na palubách letadel zahraničních linek a povolení k prodeji vybraného zboží za ceny bez daně členům posádek letadel zahraničních linek při odletu z České republiky. Prodej zboží za ceny bez daně lze uskutečňovat jen na základě tohoto povolení.

(2) Žádost o povolení musí obsahovat

a)   obchodní jméno žadatele, u právnických osob sídlo, u fyzických osob bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště,
b)   daňové identifikační číslo žadatele,
c)   osvědčení o registraci k dani,
d)   označení místa, kde se prodejna nachází,
e)   souhlas příslušného celního úřadu s umístěním prodejny v tranzitním prostoru mezinárodních letišť s uvedením podmínek o kontrole výstupu zboží do zahraničí,
f)   souhlas provozovatele letiště s umístěním prodejny v tranzitním prostoru mezinárodních letišť,
g)   souhlas provozovatele letiště s prodejem zboží na palubách letadel zahraničních linek.

(3) Ministerstvo financí může udělit povolení za podmínky, že

a)   žadatel je registrován jako plátce,
b)   je vydán souhlas příslušného celního úřadu s umístěním prodejny v tranzitním prostoru mezinárodních letišť,
c)   je vydán souhlas provozovatele letiště s umístěním prodejny v tranzitním prostoru mezinárodních letišť nebo prodejem zboží na palubách letadel zahraničních linek.

(4) Prodej zboží za ceny bez daně ve všech prodejnách Duty/tax free, které byly Ministerstvem financí povoleny, se uskutečňuje v přiměřeném množství pro osobní spotřebu, a to pouze osobám při přestupu státní hranice do zahraničí. V prodejnách Duty/tax free v tranzitním prostoru mezinárodních letišť se uskutečňuje prodej zboží za ceny bez daně po předložení platné letenky nebo palubní vstupenky s cílovou stanicí v zahraničí. Držitel povolení je povinen zajistit, aby při prodeji zboží v prodejně Duty/tax free v tranzitním prostoru mezinárodních letišť na prodejním dokladu bylo vyznačeno číslo letu, druh zboží včetně ceny a na palubní vstupence otisk razítka, ze kterého je zřejmé, že prodej byl uskutečněn v prodejně Duty/tax free.

(5) Ministerstvo financí v povolení stanoví druhy zboží, které může být prodáváno za ceny bez daně.

(6) Ministerstvo financí udělené povolení odejme

a)   pokud povolení bylo uděleno na základě nepravdivých údajů,
b)   v případě, že právnická nebo fyzická osoba nedodržuje podmínky stanovené tímto zákonem a podmínky uvedené v povolení,
c)   dojde-li ke změně podmínek, za nichž bylo povolení uděleno.

(7) Na zboží umístěné v prodejnách typu Duty/tax free se pohlíží jako na zboží vyvezené.48a) Jestliže je zboží nakoupené v prodejně Duty/tax free cestujícím dováženo zpět do tuzemska, podléhá dani při dovozu, pokud se na něj nevztahuje osvobození od cla.48c)".

98. Pod § 45c se vkládá nadpis

"Vracení daně v rámci zahraniční pomoci".

99. V § 45c odst. 2 písmeno a) zní:

"a)    obchodní jméno žadatele, u právnických osob sídlo, u fyzických osob bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště,".

100. V § 45c odst. 2 se na konci doplňují věty: "Nárok na vrácení daně má i plátce, který ve prospěch zahraniční osoby uskutečnil zdanitelné plnění a podle § 10 uplatnil daň na výstupu, pokud o vrácení daně tato zahraniční osoba nepožádá. V tomto případě nebude žádost obsahovat doklad o zaplacení, ale musí být v žádosti touto zahraniční osobou potvrzeno, že žádost o vrácení daně neuplatní. Tímto potvrzením nárok na vrácení daně zahraniční osobě zaniká.".

101. V § 45c odst. 6 se číslice "12" nahrazuje číslicí "15".

102. V § 45c odstavec 7 zní:

"(7) Osobě, která má nárok na vrácení daně, se vrátí daň do 30 dnů ode dne následujícího po podání žádosti. Je-li podaná žádost neúplná nebo vzniknou-li pochybnosti o správnosti, pravdivosti nebo průkaznosti podané žádosti, správce daně vyzve osobu, která má nárok na vrácení daně, aby je ve lhůtě, kterou správce daně stanoví, odstranila. Správce daně daň nevrátí, dokud nebudou odstraněny vady a pochybnosti týkající se podané žádosti. Lhůty stanovené k odstranění vad a pochybností se nezapočítávají do běhu lhůty stanovené pro vrácení daně.".

103. Pod § 45d se vkládá nadpis

"Vracení daně zahraničním osobám".

104. V § 45d odstavec 1 zní:

"(1) Osoba, která podniká a má sídlo nebo bydliště v zahraničí a není oprávněna podnikat na území České republiky,48e) (dále jen "zahraniční osoba") může uplatnit nárok na vrácení daně za vybrané druhy zboží a služeb nakoupené v České republice na základě principu vzájemnosti.".

105. V § 45d odst. 2 se písmeno e) zrušuje.Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

106. V § 45d odst. 3 se slovo "právnická" zrušuje.

107. V § 45d odstavec 4 zní:

"(4) Nárok na vrácení daně může zahraniční osoba uplatnit podáním žádosti o vrácení daně Finančnímu úřadu pro Prahu 1 na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí. Žádost zahraniční osoby o vrácení daně předkládá Finančnímu úřadu pro Prahu 1 pouze právnická nebo fyzická osoba se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky, která je zahraniční osobou zmocněna k jejímu zastupování. Zástupce jedná v rozsahu plné moci udělené písemně zahraniční osobou, jejíž platnost je maximálně 5 let od jejího vystavení. Žádost o vrácení daně musí být doložena daňovými doklady podle § 2 odst. 2 písm. q) nebo doklady o nákupu zboží nebo poskytnutí služby, které byly vystaveny plátcem, plnou mocí k zastupování zahraniční osoby a potvrzením o registraci zahraniční osoby jako daňového subjektu, které vystaví finanční úřad se sídlem v zemi, v níž má žádající zahraniční osoba sídlo nebo bydliště, toto potvrzení nesmí být starší než 1 rok. Na doklad o nákupu zboží nebo služby vystavený plátcem na žádost zahraniční osoby je plátce poskytující zdanitelné plnění povinen uvést údaje podle § 12 odst. 2 písm. a), b), f), h), j), k) a cenu včetně daně celkem.".

108. V § 45d odstavec 6 zní:

"(6) Zahraniční osobě, která má nárok na vrácení daně, Finanční úřad pro Prahu 1 daň vrátí nejpozději do 6 měsíců ode dne následujícího po podání žádosti. Pro odstranění vad žádosti o vrácení daně a pochybností o její správnosti platí obdobně ustanovení § 45c odst. 7.".

109. Za § 45d se vkládají nové § 45e až 45g, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 48g) znějí:

"§ 45e
Vracení daně zahraničním fyzickým osobám
při vývozu zboží

(1) Fyzická osoba, která nemá v České republice trvalý pobyt ani přechodné bydliště, (dále jen "zahraniční fyzická osoba") může uplatnit nárok na vrácení zaplacené daně za nakoupené zboží, pokud cena nakoupeného zboží včetně daně zaplacená jednomu prodávajícímu v jednom dni je vyšší než 1 000 Kč.

(2) Nárok na vrácení daně zahraniční fyzické osobě vznikne, jestliže nakoupené zboží vyveze nejpozději do 30 dnů ode dne jeho nákupu a výstup zboží z tuzemska je potvrzen pohraničním celním úřadem na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí. Zahraniční fyzická osoba je povinna pro účely vydání potvrzení o vývozu zboží předložit pohraničnímu celnímu úřadu doklad o nákupu zboží vystavený plátcem. Na dokladu o nákupu zboží je plátce poskytující zdanitelné plnění povinen uvést údaje podle § 12 odst. 2 písm. a), b), f), h), j), k) a cenu včetně daně celkem.

(3) Nárok na vrácení daně může uplatnit zahraniční fyzická osoba nebo jí zmocněná osoba pouze u plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění. Plátce je povinen daň vrátit, pokud zahraniční osoba nebo jí zmocněná osoba předloží doklad o nákupu a potvrzený tiskopis o vývozu zboží pohraničním celním úřadem. Vrácenou daň tento plátce uvede v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se vrácení daně uskutečnilo. Potvrzený tiskopis o vývozu zboží je plátce povinen uchovávat po dobu stanovenou v § 12 odst. 4.

(4) Nárok na vrácení daně zahraniční osobě zaniká, pokud tato osoba o vrácení daně nepožádá plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, do 3 měsíců ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

§ 45f
Vracení daně zdravotně postiženým osobám

(1) Zdravotně postižená osoba má nárok na vrácení daně u automobilu zakoupeného v tuzemsku.

(2) Pro účely tohoto ustanovení se zdravotně postiženou osobou rozumí fyzická osoba, které byl rozhodnutím příslušného okresního úřadu přiznán příspěvek na zakoupení motorového vozidla.

(3) Daň se vrací zdravotně postižené osobě za jeden osobní automobil nakoupený v tuzemsku v období pěti let, nejvýše však do výše 100 000 Kč.

(4) Nárok na vrácení zaplacené daně podle odstavce 3 může zdravotně postižená osoba uplatnit nejdříve za kalendářní měsíc, ve kterém byl osobní automobil zakoupen. Nárok na vrácení zaplacené daně může zdravotně postižená osoba uplatnit nejpozději do 3 kalendářních měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo.

(5) Nárok na vrácení zaplacené daně podle odstavce 4 uplatňuje zdravotně postižená osoba v písemné žádosti podané finančnímu úřadu místně příslušnému podle jejího trvalého bydliště. Zdravotně postižené osobě, která má nárok na vrácení daně, se vrátí daň do 30 dnů ode dne následujícího po podání žádosti. Má-li předložená žádost o vrácení daně vady z hlediska úplnosti nebo vzniknou-li pochybnosti o správnosti, pravdivosti nebo průkaznosti podané žádosti, správce daně vyzve osobu, která má nárok na vrácení daně, aby je ve lhůtě, kterou správce daně stanoví, odstranila. Správce daně daň nevrátí, dokud nebudou odstraněny pochybnosti vytýkané správcem daně.

(6) Žádost o vrácení daně musí obsahovat

a)   jméno, příjmení, trvalé bydliště a rodné číslo zdravotně postižené osoby,
b)   rozhodnutí okresního úřadu o přiznání příspěvku na zakoupení motorového vozidla,
c)   daňový doklad podle § 2 odst. 2 písm. q) nebo doklad o nákupu osobního automobilu, který byl vystaven plátcem daně.

(7) Na dokladu o nákupu osobního automobilu je plátce povinen uvést

a)   své obchodní jméno, sídlo, popř. bydliště nebo místo podnikání,
b)   své daňové identifikační číslo,
c)   rozsah a předmět zdanitelného plnění,
d)   datum uskutečnění zdanitelného plnění,
e)   sazbu daně,
f)   výši daně.

§ 45g
Vracení daně ozbrojeným silám cizích států

(1) V rozsahu, v jakém vojenský a civilní personál vysílajícího státu48g) nakoupí vybrané druhy zboží a staveb na území České republiky, vzniká ozbrojeným silám vysílajícího státu nárok na vrácení daně, jestliže tak stanoví mezinárodní smlouva, s níž Parlament vyslovil souhlas, která je vyhlášena a jíž je Česká republika vázána.

(2) Vybranými druhy zboží a staveb podle odstavce 1 se rozumí

a)   vybrané výrobky podle § 19 odst. 1 písm. a), c) a g) a § 19 odst. 2 písm. c) zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, pro služební vozidla, letadla a lodě,
b)   budovy,
c)   movitý majetek a stavby pořizované v rámci projektu bezpečnostních investic NATO, včetně služeb s tím souvisejících.

(3) Vojenské orgány ozbrojených sil48g) vysílajícího státu uplatní nárok na vrácení daně za vojenský a civilní personál vysílajícího státu prostřednictvím Ministerstva obrany České republiky u Finančního úřadu pro Prahu 1, a to na tiskopise vydaném Ministerstvem financí České republiky. Vojenské orgány ozbrojených sil vysílajícího státu mají pro tento účel postavení poplatníka daně bez povinnosti se registrovat jako daňový subjekt. Žádost o vrácení daně musí být doložena doklady podle § 2 odst. 2 písm. q) nebo doklady o nákupu zboží či staveb, které jsou vystaveny plátcem.

(4) Na doklad o nákupu podle odstavce 3 je plátce poskytující zdanitelné plnění povinen uvést

a)   své obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání, popřípadě bydliště nebo místo podnikání a daňové identifikační číslo,
b)   rozsah a předmět zdanitelného plnění, včetně množství výrobků podléhajících spotřební dani v měřicích jednotkách a jejich obchodní označení, jsou-li předmětem zdanitelného plnění,
c)   datum uskutečnění zdanitelného plnění,
d)   sazbu daně a sazbu spotřební daně,
e)   výši daně a výši spotřební daně.

(5) Finanční úřad pro Prahu 1 daň vrátí prostřednictvím Ministerstva obrany České republiky do 30 dnů ode dne následujícího po podání žádosti. Nárok na vrácení daně zaniká, není-li uplatněn u Finančního úřadu pro Prahu 1 nejpozději posledního dne šestého kalendářního měsíce počítaného od konce kalendářního měsíce, ve kterém byl nákup vybraných druhů zboží nebo staveb uskutečněn.

(6) Pro odstranění vad žádosti o vrácení daně a pochybností o její správnosti platí obdobně § 45c odst. 7 zákona. Finanční úřad pro Prahu 1 daň nevrátí, pokud nebudou odstraněny vady nebo pochybnosti týkající se žádosti; lhůty stanovené Finančním úřadem pro Prahu 1 k odstranění vad a pochybností se nezapočítávají do běhu lhůt podle odstavce 5.

(7) Z vybraných výrobků, u kterých byl uplatněn nárok na vrácení daně a které byly pronajaty, zapůjčeny, zastaveny nebo postoupeny za úplatu nebo bezúplatně jiným osobám, kromě osob uvedených v odstavci 1, je vojenský orgán, který nárok na vrácení daně uplatnil, povinen odvést daň prostřednictvím Ministerstva obrany České republiky Finančnímu úřadu pro Prahu 1 ve výši daně na tyto výrobky připadající, a to ve lhůtě do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém tato skutečnost nastala.


48g)  Zákon č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky.".

110. V § 46 odst. 1 se poslední věta zrušuje.

111. V § 46 odstavce 2, 3 a 4 znějí:

"(2) Za poskytování služeb do zahraničí podle odstavce 1 bez ohledu na místo jejich využití, spotřebu nebo použití je vždy považováno poskytování služeb zařazených podle zvláštního právního předpisu13) do pododdílů SKP 74.1 (služby právní, účetnické, vedení účtů, kontroly účtů; daňové poradenství; průzkum trhu a veřejného mínění), 74.4 (reklamní služby), 74.5 (zprostředkovací služby v oblasti zaměstnanosti a služby s tím související), skupiny 74.84 (ostatní služby převážně pro podniky, jinde neuvedené) a třídy 63.30.11 (služby spojené s organizací turistických zájezdů) osobám, které nemají sídlo nebo bydliště v tuzemsku. Za služby poskytované do zahraničí nelze považovat služby poskytované v tuzemsku plátcem zahraničním osobám, které jsou oprávněny podnikat v tuzemsku prostřednictvím organizační složky. Za služby poskytované do zahraničí se nepovažují služby poskytované v tuzemsku plátcem osobám, které mají sídlo nebo bydliště ve svobodném celním pásmu nebo svobodném celním skladu.

(3) Poskytování služeb do zahraničí osvobozených v tuzemsku od daně se nepovažuje za zdanitelné plnění osvobozené od daně podle § 25.

(4) Plátce poskytující služby do zahraničí podle odstavce 1 nebo 2 má nárok na odpočet daně na vstupu. Při uplatňování nároku na odpočet postupuje plátce podle § 19 až 22.".

112. V § 46 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Osvobození od povinnosti uplatnit daň na výstupu je plátce, který poskytuje služby do zahraničí, povinen doložit správci daně dokladem o zaplacení nebo písemnou smlouvou o úhradě poskytnutých služeb, potvrzenou zahraniční osobou, v jejíž prospěch se uskutečňuje zdanitelné plnění. Je-li služba do zahraničí poskytována plátci daně, je daňovým dokladem za tyto služby běžný daňový doklad podle § 12 odst. 2.".

113. V § 47 odst. 1 se na konci písmene d) doplňují slova "a potrubím nebo elektrickým vedením", tečka se nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e), f) a g), která znějí: "e) mezi dvěma pohraničními předacími místy,

f)   od podacího pohraničního místa do místa v tuzemsku,
g)   z místa v tuzemsku do pohraničního předacího místa.".

114. V § 47 odst. 1 se na konci odstavce doplňuje tato věta: "Pohraničním předacím místem se pro účely tohoto zákona rozumí místo na elektrickém vedení nebo potrubí, ve kterém dochází k měření množství zboží vstupujícího do tuzemska nebo vystupujícího z tuzemska.".

115. V § 47 odstavce 3 a 4 včetně poznámky pod čarou č. 48h) znějí:

"(3) Služby související s mezinárodní přepravou zboží a peněz jsou osvobozeny od povinnosti uplatnit daň na výstupu. Za tyto služby jsou považovány

a)   služby, které jsou bezprostředně spjaty s uskutečněnou mezinárodní přepravou a bez kterých by se tato přeprava nemohla uskutečnit, poskytované plátci, kteří mezinárodní přepravu zboží a peněz uskutečňují, nebo plátci, kteří mezinárodní přepravu zboží a peněz zprostředkovávají,
b)   letecké služby48h) a služby, poskytované plátcem při celním řízení prováděném pohraničním celním úřadem v souvislosti s mezinárodní přepravou v režimu tranzit.

(4) Služby související s mezinárodní přepravou osob jsou osvobozeny od povinnosti uplatnit daň na výstupu. Za tyto služby jsou považovány

a)   služby, které jsou bezprostředně spjaty s uskutečněnou mezinárodní přepravou a bez kterých by se tato přeprava nemohla uskutečnit, poskytované plátci, kteří mezinárodní přepravu osob uskutečňují, nebo plátci, kteří mezinárodní přepravu osob zprostředkovávají,
b)   letecké služby,48h) stravovací a ubytovací služby v mezinárodní železniční a vodní přepravě osob a stravovací služby v mezinárodní letecké přepravě osob.

48h)  Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.  455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb.".

116. V § 47 se za dosavadní odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Za služby související s mezinárodní přepravou zboží a peněz nelze považovat ubytovací služby, stravovací služby a opravy dopravních prostředků. Za služby související s mezinárodní přepravou osob nelze považovat opravy dopravních prostředků a ubytovací a stravovací služby s výjimkou stravovacích a ubytovacích služeb uvedených v odstavci 4 písm. b).".Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 6 až 9.

117. V § 47 odst. 6 druhé větě se slova "podle § 19 až 21" nahrazují slovy "podle § 19 až 22".

118. V § 47 odstavce 8 a 9 znějí:

"(8) Daňovým dokladem při uskutečňování mezinárodní přepravy podle odstavce 1 je doklad o zaplacení, případně běžný daňový doklad podle § 12 odst. 2. Osvobození od povinnosti uplatnit daň na výstupu je plátce, který mezinárodní přepravu uskutečňuje, povinen doložit správci daně přepravním dokladem potvrzeným pohraničním celním úřadem a plátce, který mezinárodní přepravu uskutečňuje pomocí další osoby, písemnou smlouvou o přepravě věci s osobou, v jejíž prospěch je mezinárodní přeprava uskutečněna, a písemnou smlouvou o přepravě věci s osobou, která mezinárodní přepravu uskutečnila. Přepravním dokladem se rozumí doklad, který je používán pro dopravní prostředek, jímž je mezinárodní přeprava uskutečňována. Daňovým dokladem při uskutečněné mezinárodní přepravě zboží potrubím nebo elektrickým vedením je doklad o zaplacení nebo písemná smlouva o úhradě poskytnutých služeb, potvrzená osobou, v jejíž prospěch se mezinárodní přeprava uskutečňuje, případně běžný daňový doklad podle § 12 odst. 2.

(9) Daňovým dokladem při poskytování služeb souvisejících s mezinárodní přepravou podle odstavců 3 a 4 je doklad o zaplacení, případně běžný daňový doklad podle § 12 odst. 2. Osvobození od povinnosti uplatnit daň na výstupu je plátce u služeb uvedených v odstavci 3 písm. a) a odstavci 4 písm. a) povinen doložit správci daně písemnou smlouvou s osobou, v jejíž prospěch je mezinárodní přeprava uskutečňována, s výjimkou zprostředkování prodeje letenek a jízdenek na mezinárodní přepravu osob. Osvobození od povinnosti uplatnit daň na výstupu je plátce u služeb uvedených v odstavci 3 písm. b) a odstavci 4 písm. b) a u zprostředkování prodeje letenek a jízdenek na mezinárodní přepravu osob povinen doložit správci daně písemnou smlouvou s osobou, která mezinárodní přepravu uskutečňuje. Plátce, který mezinárodní přepravu uskutečňuje, může osvobození od povinnosti uplatnit daň na výstupu doložit i přepravním dokladem podle odstavce 8.".

119. V § 48 odst. 4 se částka "0,05 Kč" nahrazuje částkou "0,10 Kč".

120. Příloha č. 1 k zákonu včetně poznámek pod čarou č. 53) a 54) zní:

"Příloha č. 1 k zákonu č. 588/1992 Sb.

Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě

Číselný kód
Harmonizovaného
systému
Název zboží

01   - Živá zvířata
02   - Maso a poživatelné droby
ex 0301   - Živé ryby mimo akvarijních ryb položky 0301 10
0302   - Ryby čerstvé nebo chlazené, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304
0303   - Ryby zmrazené, vyjma rybí filé a ostatní rybí maso čísla 0304
0304   - Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé, chlazené nebo zmrazené
0305   - Ryby sušené, nasolené nebo ve slaném nálevu; uzené ryby, též vařené před uzením nebo během uzení; rybí mouky, moučky a pelety vhodné k lidskému požívání
04   - Mléko a mlékárenské výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté
ex 0510 00   - Žlázy a jiné látky živočišného původu používané k přípravě farmaceutických výrobků, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo jinak prozatímně konzervované
ex 0511 10   - Býčí sperma
ex 0511 99   - Embrya hovězího dobytka
06   - Dřeviny a jiné rostliny; hlízy, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní zeleň
   mimo:
   0603 - Řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bílené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené
07   - Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny a hlízy
08   - Jedlé ovoce a ořechy; slupky citrusových plodů a melounů
10   - Obiloviny
11   - Mlýnské výrobky; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek
12   - Olejnatá semena a olejnaté plody; různá semena a plody; průmyslové a léčivé rostliny; pícniny
1302   - Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené
15   - Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje; výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky
16   - Přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých
1701   - Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu
1702   - Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísad, aromatických přípravků nebo barviva; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel
1703   - Melasy získané extrahováním nebo rafinací cukru
19   - Přípravky z obilovin, mouky, škrobu nebo mléka; jemné pečivo
20   - Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin
21   - Různé potravinářské přípravky
   mimo:
   2101 11 - Výtažky, esence a koncentráty se základem z kávy
   2101 12 - Přípravky se základem z výtažků, esencí nebo koncentrátů nebo se základem z kávy
2201   - Voda, včetně minerálních vod přírodních nebo umělých a sodovek, bez přísady cukru nebo jiných sladidel, nearomatizovaná; led a sníh
2202   - Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009
2209   - Stolní ocet a jeho náhražky získané z kyseliny octové
23   - Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené krmivo,
   mimo:
   2307  - Vinný kal; surový vinný kámen
   ex 2308 90 - Výlisky z hroznů (matoliny)
2612 10    - Uranové rudy a jejich koncentráty
ex 2844 40   - Radioaktivní prvky, izotopy a sloučeniny používané v lékařství (radiofarmaka)
ex 2905 44   - Sorbit pro diabetiky
ex 2924 29   - Aspartam
2925 11   - Sacharin a jeho soli
ex 2939    - Alkaloidy žitného námelu a jejich deriváty; jejich soli
2941   - Antibiotika
30   - Farmaceutické výrobky
3209   - Nátěrové barvy a laky (včetně emailů a jemných laků) založené na syntetických polymerech nebo chemicky upravených přírodních polymerech, rozptýlené nebo rozpuštěné ve vodném prostředí
ex 3304 91    - Ochranné přípravky pro stomiky ve formě pudru
ex 3304 99    - Ochranné přípravky pro stomiky ve formě krému, masti, gelu nebo v podobné konzistenci
ex 3307 90    - Ochranné přípravky pro stomiky ve formě papíru, vaty, plsti nebo netkané textilie impregnované, natřené nebo pokryté ochranným prostředkem
ex 3401 11    - Odstraňovače náplastí a ochranných přípravků pro stomiky na bázi mýdla nebo ve formě papíru, vaty, plsti nebo netkané textilie natřené nebo pokryté mýdlem nebo detergentem
ex 3402 20    - Odstraňovače náplastí a ochranných přípravků pro stomiky na bázi povrchově aktivních látek
ex 3407   - Modelovací pasty (pouze upravené pro použití v zubním lékařství), přípravky známé jako dentální vosk nebo zubní otiskovací směsi, v sadách, v balení pro drobný prodej nebo v tabulkách, ve tvaru podkov, tyčinek nebo v podobných tvarech; jiné přípravky používané v zubním lékařství na bázi sádry (kalcinované sádry nebo síranu vápenatého)
ex 3502   - Vaječný albumin
ex 3507 90   - Biologické přípravky k čištění odpadních vod na bázi bioenzymů
ex 3822    - Reagenční papírky pro glukometry
ex 3824 90 95   - Bionafta,54) bioplyn
   - metylesterřepkové oleje
ex 3914 00   - Náplně do domácích přístrojů na úpravu vody (ionexové filtry)
ex 3917    - Náplně do malých čistíren odpadních vod53) v podobě nařezaných trubiček z plastů; vytápěcí plastové trubky pro podlahové topení - ohebné, do max. vnějšího průměru 20 mm a tloušťky stěn do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm) bez příslušenství i s příslušenstvím
ex 3920 99    - Foliový materiál z polyvinylalkoholu
ex 3924 90    - Kolostomické, urostomické, ileostomické a podobné sběrné sáčky pro potřeby stomiků
ex 3926 90   - Kolostomické, urostomické, ileostomické a podobné sběrné sáčky pro potřeby stomiků, jejich části a součásti, a další výrobky z plastů pro stomiky
ex 3926 90   - Náplně do malých čistíren odpadních vod53) z umělých hmot kompletní
ex 4006 90   - Ochranné kaučukové destičky pro potřeby stomiků určené k vyplňování tělesných prohlubní nebo pooperačních jizev
4014 10   - Prezervativy
ex 4015    - Rukavice chirurgické a vyšetřovací
4401 30   - Dřevěné piliny, zbytky a odpad, též aglomerované ve tvaru špalků, briket, pelet a podobných tvarech
ex 4706,
ex 4801 až ex 4803
ex 4805 až ex 4811
ex 4814, ex 4815
ex 4817 až ex 4823   - Vlákniny, papíry, kartony, lepenky a výrobky z nich, na které bylo pověřeným subjektem vydáno osvědčení, že byly vyrobeny z více než 70 % z recyklovaného papíru nebo z jiných recyklovaných vláknitých surovin
ex 4802 52 až 4802 60   - Braille papír
ex 4805 60 až 4805 80   - Braille papír
4818 40   - Hygienické vložky a tampóny, dětské pleny a podobné hygienické výrobky
ex 4818 90   - Výrobky pro chirurgické, lékařské nebo hygienické účely, neupravené pro drobný prodej
ex 4819 40   - Sáčky pro parní a plynovou sterilizaci lékařských nástrojů a potřeb
ex 4819 50   - Obaly pro parní a plynovou sterilizaci lékařských nástrojů a potřeb, v rolích
ex 4823 59   - Braille papír
ex 4823 90    - Celulozová tepelná izolace ze sběrového papíru
4901   - Knihy, brožury, letáky a podobné tiskařské výrobky, též v jednotlivých listech (arších)
4902   - Noviny, časopisy a periodika, též ilustrované, případně obsahující inzerci nebo reklamy
4903   - Obrázková alba nebo obrázkové knihy, předlohy ke kreslení a omalovánky, pro děti
4904   - Hudebniny (noty), ručně psané nebo tištěné, též vázané nebo ilustrované
4905   - Kartografické výrobky všech druhů, včetně atlasů, nástěnných map, topografických plánů a glóbusů, tištěné
5601 10   - Hygienické vložky a tampóny, dětské pleny a podobné hygienické výrobky z vaty
ex 6111 20   - Kojenecké pleny z bavlny, pletené nebo háčkované
ex 6115   - Punčochové kalhoty na křečové žíly a punčochy na křečové žíly
ex 6209 20   - Kojenecké pleny z bavlny, jiné než pletené nebo háčkované
ex 6212 90    - Zdravotní podpůrné a nápravní bandáže určené k prevenci či léčbě poranění kloubů, páteře nebo jiných částí těla
ex 6217   - Zdravotní podpůrné a nápravní bandáže určené k prevenci či léčbě poranění kloubů, páteře nebo jiných částí těla
ex 64   - Zdravotní obuv ("dia obuv")
ex 6602   - Bílé hole pro nevidomé a částečně vidící osoby
8410 11   - Vodní turbíny o výkonu nepřesahujícím 100 kW
ex 8418 69   - Tepelná čerpadla
ex 8419 19   - Solární zařízení pro ohřev vody
8419 20   - Sterilizační přístroje pro lékařské, chirurgické nebo laboratorní účely
ex 8421 19   - Odstředivky pro zpracování krve a krevních derivátů
ex 8421 21   - Domácí přístroje na úpravu vody a malé čistírny odpadních vod53)
ex 8421 39   - Stroje a přístroje pro filtrování nebo čištění vzduchu; katalyzátory pro motorová vozidla
ex 8421 99   - Části a součásti k domácím přístrojům na úpravu vody a k malým čistírnám odpadních vod53)
ex 8423   - Osobní a kuchyňské váhy s hlasovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
ex 8428 90   - Šikmá schodišťová plošina pro přepravu těžce zdravotně postižených osob upoutaných na vozíku
ex 8469   - Psací stroje a stroje na zpracování textu (slovní procesory) upravené k používání nevidomými a částečně vidícími osobami nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou
ex 8470   - Elektronické kalkulačky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby a elektronické počítací stroje s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
ex 8471 41   - Počítače speciálně upravené pro nevidomé a částečně vidící osoby s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu, obsahující pod společným krytem nejméně základní jednotku, vstupní a výstupní jednotku, též kombinované
ex 8471 49   - Počítače speciálně upravené pro nevidomé a částečně vidící osoby s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu, předkládané ve formě systému
ex 8471 60   - Braillská počítačová tiskárna pro nevidomé a částečně vidící osoby, klávesnice pro nevidomé a částečně vidící osoby a jiné výstupní a vstupní jednotky počítače pro zpracování hmatového písma
ex 8471 80   - Zařízení speciálně určená pro nevidomé a částečně vidící osoby
ex 8473 21   - Přídavná zařízení pro elektronické kalkulačky a elektronické počítací stroje s hmatovým nebo hlasovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby, přídavná zařízení pro elektronické kalkulačky a elektronické počítací stroje umožňující jejich ovládání osobami se sníženou jemnou motorikou nebo amputovanými končetinami
ex 8473 30   - Přídavná zařízení k počítačům s hmatovým nebo hlasovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu pro nevidomé a částečně vidící osoby, přídavná zařízení k počítačům umožňující jejich ovládání osobami se sníženou jemnou motorikou nebo amputovanými končetinami
ex 8481 80    - Termostatické radiátorové ventily
ex 8502 31   - Větrné turbíny pevně spojené s generátorem elektrické energie s výkonem nepřesahujícím 75 kVA
8504 10   - Předřadníky pro výbojky nebo výbojkové trubice
ex 8506 60   - Galvanické články a baterie zinkovzdušné - pouze v provedení pro sluchadla pro sluchově postižené osoby
ex 8517 11   - Psací telefony pro neslyšící osoby
ex 8517 19   - Psací telefony a videotelefony pro neslyšící osoby
ex 8518 40   - Nízkofrekvenční zesilovače - pouze individuální nízkofrekvenční zesilovače pro nedoslýchavé osoby, nízkofrekvenční zesilovače pro indukční smyčky pro nedoslýchavé osoby, indukční smyčky pro nedoslýchavé osoby
ex 8528 21   - Zvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně vidící osoby
ex 8528 22   - Zvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně vidící osoby
ex 8531 80   - Speciální akustické nebo vizuální přístroje pro neslyšící, nevidomé a částečně vidící osoby
8539 31   - Fluorescenční výbojky s horkou katodou
8539 39   - Ostatní výbojky jiné než rtuťové, sodíkové, ultrafialové nebo infračervené
ex 8539 90   - Části a součásti pro fluorescenční výbojky s horkou katodou a pro výbojky jiné než rtuťové, sodíkové, ultrafialové nebo infračervené
ex 8541 40   - Fotosenzitivní polovodičové zařízení včetně fotovoltaických článků, též sestavy v modulu nebo zabudovaných do panelů; diody vyzařující světlo (LED)
ex 8703   - Vozy rychlé lékařské pomoci vybavené podle vyhlášky č. 49/1993 Sb., a to i v případě, že jejich výbava neobsahuje potřebný zdravotnický materiál a přenosné přístroje
ex 8703 90    - S elektrickými motory - osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná hlavně pro přepravu osob (vyjma uvedených v čísle 8702), včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů
ex 8708 99   - Ruční ovládání nožních pedálů, ruční páky, včetně řadicí páky, pro tělesně postižené osoby
8713   - Vozíky pro invalidy, též s motorem nebo jiným mechanickým pohonným zařízením
8714 20   - Části, součásti a příslušenství pojízdných křesel nebo podobných vozíků pro invalidy
ex 8715 00   - Kočárky speciálně konstruované pro těžce zdravotně postižené děti a jejich části, součásti a příslušenství
9001 30   - Kontaktní čočky
9001 40   - Brýlové čočky ze skla, nezasazené
9001 50   - Brýlové čočky z jiných materiálů, nezasazené
9003   - Obruby a obroučky na brýle, na ochranné brýle nebo podobné výrobky a jejich části a součásti
9004    - Brýle (korekční, ochranné nebo jiné)
9018   - Lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje, včetně scintigrafických přístrojů, ostatní elektroléčebné přístroje, jakož i přístroje pro zkoušení zraku
ex 9019   - Masážní přístroje; psychotechnické přístroje; přístroje pro léčbu ozónem, kyslíkem, aerosolem, dýchací přístroje oživovací nebo jiné léčebné dýchací přístroje
9021   - Ortopedické pomůcky a přístroje, včetně berlí, léčebných a chirurgických pásů a bandáží; dlahy a jiné potřeby a přístroje k léčbě zlomenin; protézní pomůcky a přístroje; přístroje pro nedoslýchavé osoby a jiné přístroje nošené v ruce nebo na těle anebo implantované v organismu ke kompenzování následků nějaké vady nebo neschopnosti
ex 9022   - Rentgenové přístroje a přístroje používající záření alfa, beta nebo gama pro lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské účely, včetně radiografických nebo radioterapeutických přístrojů, rentgenek a jiných zařízení k výrobě rentgenových paprsků, generátorů vysokého napětí, ovládacích stolů, prosvětlovacích štítů, stolů, křesel a podobných výrobků pro diagnostiku k léčbě
ex 9025 11   - Lékařské teploměry
ex 9025 19   - Lékařské teploměry a teploměry s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
ex 9026 10    - Průtokoměry
ex 9026 80    - Měřiče množství spotřebovaného tepla v domácnostech
9027   - Přístroje a nástroje pro fyzikální nebo chemické rozbory (např. polarimetry, refraktometry, spektrometry, analyzátory plynů nebo kouře); přístroje a nástroje pro měření nebo kontrolu viskozity, pórovitosti, roztažnosti, povrchového napětí nebo podobné; přístroje a nástroje ke kalorimetrickým, akustickým nebo fotometrickým měřením (včetně expozimetrů); mikrotomy
ex 9028 20    - Vodoměry na teplou a studenou vodu pro měření odběru vody
ex 9030 10   - Přístroje na měření a monitorování radonu, jiné než používané v civilních letadlech
ex 9102   - Hodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící osoby
ex 9103    - Vibrační a světelné budíky pro neslyšící osoby a budíky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
ex 9401 20    - Dětské sedačky do automobilů
ex 9402   - Lékařský, chirurgický, zubolékařský nebo zvěrolékařský nábytek (např. operační stoly, vyšetřovací stoly, lůžka s mechanickým zařízením k ošetřování nemocných a zubolékařská křesla); části a součásti těchto výrobků

Číselný kód obsahuje dvojciferný kód kapitoly Harmonizovaného systému51) nebo čtyřciferný kód čísla Harmonizovaného systému nebo šesticiferný kód položky Harmonizovaného systému.

Pokud je před číselným kódem uvedena poznámka ex, znamená to, že snížené sazbě daně podléhá pouze zboží v této příloze takto označené.


53) § 3 písm. o) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
54) § 19 odst. 3 zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 260/1994 Sb. a zákona č 95/1996 Sb.".

121. V příloze č. 2 zákona se položky uvedené pod číselným kódem 55.1, 55.2, 55.3 a 55.4 nahrazují položkou 55, která včetně poznámky pod čarou č. 55) zní:

"55 Služby ubytovací a stravovací
- pouze podávání nápojů alkoholických55) a prodej tabákových výrobků


55)  § 1 odst. 2 zákona č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů.".

Čl. II
Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Pro uplatnění daně z přidané hodnoty za období před účinností tohoto zákona platí dosavadní předpisy.

2. Plátce daně z přidané hodnoty, který provádí vypořádání nároku na odpočet daně z přidané hodnoty podle § 20 odst. 8 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v období od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2001, provede toto vypořádání za období od 1. ledna 2001 do data uvedeného v rozhodnutí o zrušení registrace plátce daně z přidané hodnoty.

3. Plátce daně z přidané hodnoty, který je povinen odvést daň z přidané hodnoty při zrušení registrace podle § 5 odst. 5 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, postupuje u majetku pořízeného do 31. prosince 2000 podle dosavadních předpisů. Pro stanovení výše daně z přidané hodnoty použije koeficient stanovený podle § 20 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za období od 1. ledna předcházejícího roku do data uvedeného na rozhodnutí o zrušení registrace plátce daně z přidané hodnoty.

4. Prodej zboží za ceny bez daně z přidané hodnoty fyzickým osobám v prodejnách Duty/tax free umístěných na celních cestách silničních celních přechodů lze uskutečňovat na základě povolení udělených Ministerstvem financí podle dosavadních předpisů a za podmínek stanovených dosavadními předpisy do 31. prosince 2001 včetně; uplynutím tohoto dne platnost těchto povolení zaniká. Do 31. prosince 2001 Ministerstvo financí může udělené povolení k prodeji vybraného zboží za ceny bez daně v prodejnách Duty/tax free umístěných na celních cestách silničních celních přechodů odejmout za podmínek stanovených dosavadními předpisy.

5. V čl. I bodu 23 § 11 odst. 1 se slova na konci druhé věty "a v členění na plnění s nárokem na odpočet daně, bez nároku na odpočet daně a na plnění, u nichž je povinen zkracovat nárok na odpočet daně, včetně stanovení poměrné části odpočtu daně, a záznamy o úpravách odpočtu daně" poprvé použijí od 1. ledna 2001.

6. V období od 1. dubna 2000 do 31. prosince 2000 se v čl. I bodu 8 § 5 odst. 5 slova "§ 19a odst. 1" nahrazují slovy "§ 19" a čtvrtá věta se poprvé použije od 1. ledna 2001.

7. V čl. I body 56 (§ 20, s výjimkou § 20 odst. 2), 58 (§ 22), 59 (zrušení § 25 odst. 3), 75 (§ 38a odst. 4 a 5), 118 (§ 47 odst. 6) se poprvé použijí od 1. ledna 2001.

8. V čl. I bod 55 § 19a se poprvé použije od 1. ledna 2001.

9. V čl. I bodu 57 § 21 odst. 4 se slova "týkající se přijatých zdanitelných plnění uvedených v § 19a odst. 3 nebo § 19a odst. 4" poprvé použijí od 1. ledna 2001.

Čl. III
Zmocnění

Předseda vlády České republiky se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených tímto zákonem.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o daních z příjmů

Čl. IV

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 3/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 15 odst. 2 větě druhé se vypouštějí slova "uvedeného ve větě první".

2. V § 16 odst. 2 větě první se slova "25 %" nahrazují slovy "15 %".

3. V § 21 odst. 4 se slova "25 %" nahrazují slovy "15 %".

4. V § 36 odstavec 1 zní:

"(1) Zvláštní sazba daně z příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky pro poplatníky uvedené v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 s výjimkou stálé provozovny (§ 22 odst. 2 a 3) činí

a)   25 %, a to

1. z příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. c), f) a písm. g) bodech 1, 2 a 6 s výjimkou příjmů, pro které je stanovena zvláštní sazba daně v odstavci 2 písm. c) a d),

2. z příjmů z nájemného [§ 22 odst. 1 písm. g) bod 5] s výjimkou uvedenou v písmenu c),

b)   15 %, a to

1. z příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. g) bodech 3 a 4,

2. z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu,34c) sníženého o cenu pořízení20) podílového listu.Jednotlivý příjem z vypořádacího podílu nebo podílu na likvidačním zůstatku anebo jim obdobné plnění se snižuje o nabývací cenu podílu na obchodní společnosti nebo družstvu. Za podíly na zisku se považují i částky použité ze zisku po zdanění na zvýšení vkladu společníka v akciové společnosti, společníka ve společnosti s ručením omezeným, komanditisty v komanditní společnosti nebo na zvýšení členského vkladu člena družstva s výjimkou zvýšení vkladu společníka na základě zvýšení základního jmění z vlastních zdrojů společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti,35)

c)   1 % z nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci.".

5. V § 36 odst. 3 ve větě druhé se slova "u příjmů uvedených v odstavci 2 písm. a) body 1 a 5" zrušují.

6. V § 36 odst. 4 a 5 se slova "uvedenou v odstavci 2 písm. a)" a slova "podle odstavce 2" zrušují.

7. V § 38d odst. 2 větě první se slova "odst. 2 písm. a) body 2 až 4" zrušují.

Čl. V
Přechodné ustanovení

Pro daňové povinnosti za léta 1993 až 1999 platí dosavadní předpisy a ustanovení čl. IV tohoto zákona a čl. III zákona č. 129/1999 Sb. se použijí poprvé pro zdaňovací období roku 2000.

ČÁST TŘETĺ
Čl. VI
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

E-shop

Nejčastější chyby a omyly účetních, 3. vydání

Nejčastější chyby a omyly účetních, 3. vydání

Lenka Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je užitečnou praktickou pomůckou každého účetního. Nabízí přehled nejčastějších případů účetních chyb spolu s návodem na jejich odstranění a uvedením správného řešení. Pro snadnou orientaci je publikace rozdělena do jednotlivých kapitol podle účetních oblastí. Nejedná se o ...

Cena: 485 KčKOUPIT

Ochrana slabší smluvní strany v občanském zákoníku

Ochrana slabší smluvní strany v občanském zákoníku

Michal Janoušek - C. H. Beck

Monografie uceleně pojednává o tématu ochrany slabší smluvní strany. Jde o téma aktuální především z toho důvodu, že občanský zákoník prohlásil za jednu ze základních zásad právě ochranu slabší strany, smluvní stranu nevyjímaje. Kniha se zabývá historickými kořeny ochrany jedné ze ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Oddlužení v právním řádu ČR

Oddlužení v právním řádu ČR

Petr Smolík - C. H. Beck

Publikace nabízí podrobný výklad institutu oddlužení v rámci českého insolvenčního práva, v němž představuje významný způsob řešení úpadku dlužníka, na jehož úspěšném průběhu mají zájem jak dlužník, tak jeho věřitelé. Seznamuje s průběhem řízení od jeho počátku, který bývá pro ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.