Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 465/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

účinnost:

1. 1. 2024, vybraná ustanovení 31. 12. 2023, 1. 7. 2024, 1. 1. 2027

Zákon č. 465/2023 Sb. zasahuje do několika témat edice ÚZ; toto je stručná anotace dopadů zákona do tématu:
Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 416/2009 Sb.

 • Název zákona se mění na Zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury; působnost zákona se nově vztahuje na výstavbu těžební infrastruktury pro ukládání oxidu uhličitého a strategických investičních staveb.
 • Rozšiřuje se vymezení
  • dopravní infrastruktury o infrastrukturu pro vodní dopravu a o terminály železniční a silniční dopravy,
  • energetické infrastruktury o stavby pro energetickou bezpečnost, dobíjecí stanice, vodíkové čerpací stanice nebo čerpací stanice na zkapalněný metan, stavby a zařízení distribuční soustavy.
 • Doplňují se a zpřesňují lhůty pro podání žalob proti rozhodnutím vydaným v celém procesu (příprava, umísťování a povolování staveb, uvádění staveb do užívání a další); doplňují se a zpřesňují další pravidla pro odstranění vad, pro odvolání, pro lhůty a další procesní pravidla.
 • Doplňují se další specifická pravidla pro stavby pro energetickou bezpečnost, stavby dopravní infrastruktury, strategické investiční stavby a další; stanoví se některá oprávnění vlády a Ministerstva pro místní rozvoj.
 • Mění se a doplňují pravidla pro vyvlastnění – námitka vyvlastňovaného požadující změnu stavby, doručování do ciziny, odvolání proti vyvlastnění v případě staveb energetické infrastruktury, mezitímní rozhodnutí a další.
 • Doplňují se ustanovení o posouzení vlivů na životní prostředí.
 • Vkládá se nová část třetí, která stanoví pravidla pro stavby vybrané transevropské dopravní infrastruktury – definice této infrastruktury, posouzení vlivů na životní prostředí, příslušný stavební úřad, sdělení vyjádření nebo závazného stanoviska.
 • Mění se stávající příloha a zavádějí se nové přílohy, které vymezují jednotlivé konkrétní stavby se zvláštními režimy přípravy, umísťování, povolování atd.
   

B) K zákonu č. 183/2006 Sb.

 • Do stávajícího (”starého”) stavebního zákona se zavádí institut plánovací smlouvy – veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi stavebníkem a obcí, městskou částí hlavního města Prahy nebo vlastníkem veřejné infrastruktury, jejímž obsahem je vzájemná povinnost stran poskytnout si součinnost při uskutečnění ve smlouvě uvedeného stavebního záměru a postupovat při jeho uskutečňování ujednaným způsobem.
 • Plánovací smlouva se uplatní zejména tam, kde proces pořizování územně plánovací dokumentace již je v pokročilé fázi a bude tedy i v podmínkách nového stavebního zákona dokončen podle stávajícího stavebního zákona.
 • Pozn.: plánovací smlouvy jsou upraveny rovněž i v novém stavebním zákoně, takže jde o kontinuitu nové a staré právní úpravy.
 • Dále se např. mění právní úprava
  • pořízení regulačního plánu na žádost,
  • rozhodnutí o umístění stavby.
    

C) K zákonu č. 283/2021 Sb. (nový stavební zákon)

 • Zpřesňuje se a doplňuje právní úprava ohledně 
  • výkonu územně plánovací činnosti jejím pořizovatelem,
  • povolování záměrů pro zvláštní zásahy do zemské kůry v nezastavěném území,
  • poskytování údajů z neveřejné části digitální technické mapy kraje projektantovi.
 • Mezi drobné stavby se nově zařazují stavby veřejné technické infrastruktury a přístřešky, vždy o jednom nadzemním podlaží do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné nebo pobytové místnosti nebo hygienická zařízení, a které neslouží k ustájení nebo chovu zvířat a neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů, a jsou-li umisťovány v zastavěném území mimo veřejná prostranství.
 • Ve výčtu vyhrazených staveb (příloha č. 3) se 
  • snižuje limit plochy u staveb nebo souboru staveb pro výrobu a skladování,
  • zařazuje nová položka – stavby a zařízení, které mají sloužit k ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur nebo k zachytávání oxidu uhličitého, a stavby přepravní sítě určené k přepravě oxidu uhličitého na úložiště oxidu uhličitého.
    

D) K zákonu č. 284/2021 Sb.

 • V zákonu č. 284/2021 Sb., kterým se novelizoval liniový zákon (nově: zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury) se doplňuje ustanovení, že řízení o vyvlastnění zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a vedená krajským úřadem nebo Magistrátem hlavního města Prahy dokončí tento úřad.
   

E) K zákonu č. 184/2006 Sb.

 • V zákonu o vyvlastnění se nově stanoví, že Dopravní a energetický stavební úřad je příslušný k vyvlastňovacímu řízení pro účel vyvlastnění,
  • pro jehož dosažení je třeba povolení vyhrazené stavby podle stavebního zákona, nebo
  • který je stanoven horním zákonem, s výjimkou vyvlastnění pro uskutečnění zvláštních zásahů do zemské kůry.

Publikace k tématu

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 20 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily čtyřikrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ... pokračování

Cena: 111 KčKOUPIT

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o zadávání veřejných zakázek po velké novele z července 2023 (322 změn a doplnění) včetně všech prováděcích předpisů. Dále je zde novelizovaný zákon o ochraně hospodářské ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

ÚZ č. 1507 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

ÚZ č. 1507 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

Sagit, a. s.

Soubor 19 aktuálních předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. Od posledního vydání došlo k velkým změnám zákona o pozemních komunikacích a ... pokračování

Cena: 211 KčNedostupné

Zákon o pozemních komunikacích. Komentář

Zákon o pozemních komunikacích. Komentář

Barbora Košinárová - C. H. Beck

Publikace vychází z aktuálního znění zákona o pozemních komunikacích. Obsahuje systematický a analytický výklad jednotlivých ustanovení s důrazem na relevantní judikaturu, odbornou literaturu a dostupná stanoviska příslušných orgánů veřejné moci. Výklad je zasazen do kontextu celého ... pokračování

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 7. vydání

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 7. vydání

Roman Kočí - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sedmé vydání oblíbené publikace přináší podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona o pozemních komunikacích, zpracovaný podle právního stavu k 1. 9. 2021. V novém vydání byl komentář doplněn o všechny novely zákona o pozemních komunikacích, které od minulého vydání nabyly ... pokračování

Cena: 850 KčKOUPIT

ÚZ č. 1543 - Dosavadní stavební předpisy, autorizace, liniový zákon, vyvlastnění

ÚZ č. 1543 - Dosavadní stavební předpisy, autorizace, liniový zákon, vyvlastnění

Sagit, a. s.

V této publikaci najdete stavební předpisy, které se budou do 30. 6. 2024 používat pro převážnou většinu staveb – aktuální stavební zákon (se změnami k 1. 7. 2023) a všechny jeho prováděcí vyhlášky (které ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

ÚZ č. 1574 - Nový stavební zákon 2024

ÚZ č. 1574 - Nový stavební zákon 2024

Sagit, a. s.

V této publikaci najdete nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů; těmito předpisy byl výrazně změněn (500 změn a doplnění). Jsou zde rovněž promítnuty další změny provedené zákonem o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury od ledna 2024. ... pokračování

Cena: 96 KčKOUPIT

Stavební zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon 183/2006 Sb. - Srovnávací texty

Stavební zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon 183/2006 Sb. - Srovnávací texty

Dominik Žídek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, přináší dlouho diskutované změny a zasahuje do většiny oblastí správního práva. Částečně zachovává pojmy a instituty zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a ... pokračování

Cena: 650 KčKOUPIT

Stavební smluvní právo, 2. vydání

Stavební smluvní právo, 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Druhé vydání rozsáhlé monografie Stavební smluvní právo nově zahrnuje především aktualizovanou judikaturu, významné změny v oblasti zadávání veřejných zakázek a jejich vliv na smluvní vztahy a informace o nových smluvních standardech. V 16 kapitolách autor vysvětluje specifika ... pokračování

Cena: 999 KčKOUPIT

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Dominik Židek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Jsou výsledky procesů veřejného stavebního práva vždy alespoň byť i nepřímo ovlivněny předpisy práva životního prostředí? Přijde vám současná právní úprava týkající se environmentálních aktů v procesech ... pokračování

Cena: 425 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.