Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 152/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony

účinnost:

1. 7. 2023

Zákon č. 152/2023 Sb. zasahuje do několika témat edice ÚZ; toto je stručná anotace dopadů zákona do tématu:
Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 283/2021 Sb.

 • V roce 2021 byl přijat zcela nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. (dále “NStZ”), který měl od 1. 7. 2023 nahradit dosavadní stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Po sněmovních volbách na podzim roku 2021 se nová vládní koalice rozhodla NStZ zásadně změnit, čehož výsledkem je tento změnový zákon č. 152/2023 Sb.
  Jeho hlavní obsah:
 • Hlavní změnou, kterou přináší novela NStZ, je změna institucionální struktury stavebních úřadů oproti znění NStZ schváleného v minulém volebním období. Novela ruší Nejvyšší stavební úřad, Specializovaný a odvolací stavení úřad a krajské stavební úřady, a naopak zachovává tzv. spojený model výkonu veřejné správy, a to ponecháním stavebních úřadů na úrovní obcí a krajů. Stavební úřady na vybraných obcích budou základem soustavy stavebních úřadů jako doposud. Stavby nadmístního významu, jako stavby podléhající posouzení vlivů na životní prostředí, budou nově v prvním stupni povolovat krajské úřady.
 • Ministerstvo pro místní rozvoj zůstane ústředním orgánem státní správy ve věcech územního plánování, stavebního řádu a vyvlastnění. Posílena bude i jeho metodická úloha vůči všem stavebním úřadům. Jako náhrada za Specializovaný a odvolací stavební úřad bude zřízen Dopravní a energetický stavební úřad. Dopravní a energetický stavební úřad bude prvostupňovým stavebním úřadem ve věcech vyhrazených staveb jako jsou dálnice, dráhy nebo velké energetické stavby.
 • V oblasti územního plánování novela přináší zavedení Politiky územního rozvoje jako zásadního nástroje vlády pro stanovení priorit rozvoje území státu. Dále novela přináší i posílení prvků samosprávy v oblastí územního plánování, a to přesunem některých kompetencí z přenesené působnosti do působnosti samostatné, jako například vydávání územních opatření o stavební uzávěře.
 • Další změny v NStZ souvisí s přijetím zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, kterým se do právního řádu zakotvuje koncentrované závazné stanovisko pro posouzení stavby z hlediska životního prostředí. Novela přináší změny, které tento institut vtahují do řízení o povolení záměru podle stavebního zákona.
 • V neposlední řadě je významnou změnou i posunutí účinnosti NStZ z důvodu implementace všech změn provedených novelou NStZ. Novela odkládá účinnost NStZ na 1. 1. 2024, přičemž na základě doplnění přechodných ustanovení dochází k postupnému náběhu NStZ do praxe. Od 1. 1. 2024 budou podle nové právní úpravy povolovány tzv. vyhrazené stavby jako dálnice, dráhy nebo důležité energetické stavby. Pro všechny ostatní stavby začne NStZ platit od 1. 7. 2024. Podrobněji k tomu píšeme zde.
   

B) K zákonu č. 360/1992 Sb.

 • Hlavní změnou je zavedení podrobné úpravy, která souvisí s elektronizací procesů podle stavebního zákona, a to úpravy elektronického autorizačního razítka. Novela upravuje jeho obsah, podmínky pro vydání a odjímání.
 • Další změny souvisí s výslovným zakotvením definice záměru tzv. krajinářské architektury, kterým se rozumí veřejné prostranství, veřejně prospěšné opatření, terénní úprava, hřbitov, zelená infrastruktura a související jednoduché stavby. Tomu odpovídají změny v oprávnění autorizovaných architektů vypracovávat v příslušném rozsahu dokumentaci pro povolení záměru, jímž předmětem je právě záměr krajinářské architektury.
 • Poslední významnou změnou je úprava uznávání kvalifikací zahraničních architektů působících v České republice. Těmito změnami bude odstraněna pochybnost o naplnění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013.
   

C) K zákonu č. 184/2006 Sb.

 • Původní stavební zákon předpokládal, že působnost vyvlastňovacích úřadů přejde na “státní” stavební úřady. Proto se nyní působnost vyvlastňovacích úřadů vrací do původního stavu s tím, že nově bude za vyvlastňovací úřad považován i nově zřízený Dopravní a energetický stavební úřad v případech jím povolovaných vyhrazených staveb (stavby uvedené v příloze č. 3 k NStZ).
   

D) K zákonu č. 183/2006 Sb.

 • Z důvodu urychleného řešení energetické krize a potřeby výstavby nových jaderných zdrojů se v dosavadním stavebním zákoně novelou koncentruje územní rozhodování a stavební povolování o jaderných zdrojích na Ministerstvo průmyslu a obchodu.
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu bude proto jako jiný stavební úřad v období od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023 vykonávat působnost stavebního úřadu jak v územním rozhodování, tak v povolování u staveb v areálu jaderného zařízení a staveb s těmito stavbami souvisejícími.
   

E) K zákonu č. 416/2009 Sb.

 • V zákoně se zejména 
  • zpřesňuje vymezení energetické infrastruktury,
  • stanoví podmínky pro umisťování vedení optické pevné veřejné komunikační sítě v zastavěném území nad zem, 
  • doplňují pravidla pro společné jednání stavebního úřadu a dotčených orgánů u staveb energetické infrastruktury a staveb infrastruktury elektronických komunikací.
    

F) K zákonu č. 284/2021 Sb.

 • Zrušují se ustanovení, která v zákoně č. 184/2006 Sb. (viz výše) převáděla vyvlastňovací kompetence na krajské stavební úřady a Specializovaný a odvolací stavební úřad, které však nakonec nevzniknou.

 

Publikace k tématu

Spisová služba ve školství

Spisová služba ve školství

Irena Hajzlerová - Nakladatelství PARIS

•Nevíte si rady s administrativou? •Vedete listinnou spisovou službu a nevíte, co dělat s digitálními dokumenty? •Nevíte, zda máte skutečně elektronickou spisovou službu nebo jen její část? •Máte mnoho dokumentů v elektronickém podacím deníku … ale nevíte co s nimi? •Nevíte, jak ... pokračování

Cena: 335 KčKOUPIT

Majetek školské příspěvkové organizace, kontrola a hospodaření, 4. vydání

Majetek školské příspěvkové organizace, kontrola a hospodaření, 4. vydání

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Čtvrté vydání bylo aktualizováno zejména v souvislosti s legislativními změnami provedenými v rámci tzv. konsolidačního balíčku. Jedná se především o změnu pravidel pro hospodaření s fondem kulturních a ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1555 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1555 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Od září 2023 platí velká novela zákona o pedagogických pracovnících (125 změn a doplnění), která mj. mění uznávání odborné kvalifikace učitelů, redukuje akreditované programy dalšího vzdělávání, zavádí novou pozici provázejícího učitele a uvádějícího učitele (podpora v adaptačním ... pokračování

Cena: 279 KčKOUPIT

Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2022/2023

Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2022/2023

JUDr. PhDr. Jiří Valenta - Anag, spol. s r. o.

Již 8. vydání praktické publikace Školské zákony obsahuje vše potřebné z legislativy týkající se oblasti regionálního školství, tj. aktuální komentovaná znění všech důležitých právních předpisů souvisejících s řízením škol a školských zařízení. Důležité legislativní novinky ve ... pokračování

Cena: 819 KčKOUPIT

Zákoník práce ve školské praxi

Zákoník práce ve školské praxi

Jiří Valenta - Nakladatelství PARIS

Od posledního vydání této publikace zasáhla zákoník práce celá řada podstatných změn. Jako vždy mají provedené změny velký vliv i na řízení škol a školských zařízení. Je proto na místě posoudit pojetí novelizovaných oblastí pracovního práva také z pohledu potřeb školské praxe. Stejně ... pokračování

Cena: 660 KčKOUPIT

Ředitel školy

Ředitel školy

Václav Trojan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Přijměte upřímné pozvání do tajů ředitelské práce. Nová kniha Václava Trojana Ředitel školy – Uvažování o vyvažování života ředitelů škol je psána především pro ředitelky a ředitele škol. Stejně tak bude užitečná pro všechny, které zajímá školství, počínaje zřizovateli a konče ... pokračování

Cena: 385 KčKOUPIT

Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace je určena vedoucím zaměstnancům a účetním příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Úvodní část obsahuje výtah z legislativy, která upravuje pracovní ... pokračování

Cena: 270 KčKOUPIT

ÚZ č. 1597 - eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1597 - eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 25 předpisů v aktuálním znění. Kapitola eGovernment obsahuje zákon o elektronických úkonech a automatické konverzi dokumentů, zákony o základních registrech, o informačních systémech veřejné ... pokračování

Cena: 245 KčKOUPIT

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád, zákon o NKÚ a vybraná ustanovení rozpočtových pravidel. Druhá kapitola obsahuje ... pokračování

Cena: 119 KčKOUPIT

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Významné změny ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.