Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 39/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19

účinnost:

26. 2. 2022

zdroj:

částka 21/2022 Sb. rozeslaná dne 25. 2. 2022

Zákon č. 39/2022 Sb. zasahuje do více témat edice ÚZ:

 • Koronavirus - viz níže
 • Sociální pojištění anotace

Níže uvedené informace se vztahují k dopadu zákona č. 39/2022 Sb. do tématu:
Koronavirus

Anotace:

 • Stejně jako dosud platí, že mimořádná opatření může:
  • na území České republiky nařídit Ministerstvo zdravotnictví,
  • na území svého správního obvodu nařídit krajská hygienická stanice.
    

Rozsáhle se mění výčet a obsah jednotlivých mimořádných opatření

 • Pod režim mimořádných opatření nově spadají také např.:
  • sportoviště ve vnitřním prostoru stavby, venkovního sportoviště,
  • vzdělávací a výchovná zařízení vyšší odborné školy, školy nebo školského zařízení, dětské skupiny, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zařízení péče o děti do 3 let věku, zařízení pro výchovu, výuku anebo mimoškolní vzdělávání dětí nad 3 roky věku,
  • zoologické nebo botanické zahrady, muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky, veřejné knihovny, hvězdárny nebo planetária,
  • hudební, divadelní nebo kinematografická představení, pohybové nebo taneční produkce, slavnosti, kulturní festivaly nebo přehlídky,
  • hudební, taneční, herní nebo podobné společenské kluby nebo diskotéky, herny nebo kasina,
  • trhy, veletrhy nebo prodejní hospodářské výstavy,
  • zotavovací akce, jiné podobné akce pro děti nebo příměstské tábory nebo jim podobné akce pro děti,
  • orgány právnických osob, při jejímž výkonu fyzická osoba, která je členem orgánu právnické osoby, přichází do přímého osobního kontaktu s jinou fyzickou osobou.
 • Mezi mimořádná opatření patří nově také možnost příkazu
  • na testování fyzické osoby, která je členem orgánu právnické osoby, podnikající fyzické osoby, zaměstnance a jiného pracovníka, studenta vysoké školy nebo vyšší odborné školy nebo žáka nebo dítěte navštěvujícího školu nebo školské zařízení nebo dětskou skupinu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu; stanovení podmínek pro osobní přítomnost těchto osob na pracovišti, na vysoké škole, vyšší odborné škole, ve škole nebo školském zařízení anebo v dětské skupině a stanovení podmínek a způsobu hlášení výsledku tohoto testování nebo odmítnutí podstoupení tohoto testování orgánu ochrany veřejného zdraví,
  • fyzické osobě, která podstoupila test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s pozitivním výsledkem, zdržovat se odděleně od ostatních,
  • fyzické osobě, která po stanovenou dobu pobývala na území cizího státu nebo jeho části, v němž existuje zvýšené riziko nákazy virem SARS-CoV-2, zdržovat se odděleně od ostatních fyzických osob po stanovenou dobu,
  • fyzické osobě, která po stanovenou dobu pobývala na území cizího státu nebo jeho části, v němž existuje zvýšené riziko nákazy virem SARS-CoV-2, poskytnout orgánu ochrany veřejného zdraví bezprostředně po návratu do České republiky své identifikační a kontaktní údaje, informace o místě a délce pobytu na území cizího státu, a další informace.
 • Zpřesňuje se také vymezení některých oblastí podnikání, na které lze uplatnit mimořádná opatření, a to tak, aby mimořádná opatření:
  • pokrývala jakoukoli činnost provozovanou v provozovně, obchodním centru, tržišti, tržnici nebo v jiném prostoru sloužícímu k podnikatelské nebo obdobné činnosti,
  • se nevztahovala na konkrétní služby (holičství, pedikúra apod.), ale byla stanovena obecněji na podnikatelské nebo obdobné činnosti, při jejímž výkonu přichází fyzická osoba do přímého osobního kontaktu s jinou fyzickou osobou anebo stanovení podmínek pro výkon takové činnosti, 
  • dopadala i na pořádání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci fyzických osob na jednom místě v jednom čase.
    

Další změny

 • Nový § 2a umožňuje všem orgánům právnických osob jednat distančně, třebaže tuto možnost nemají zakotvenu ve svých dokumentech. Jedná se o oprávnění, nikoliv povinnost takto jednat, a je podmíněno existencí mimořádného opatření, které by osobní jednání omezovalo (právnické osoby tak získávají nástroj, jak fungovat i přes existenci mimořádných opatření, aniž by musely měnit své vnitřní dokumenty).
 • Hejtman kraje může nově za účelem zvládání epidemie COVID-19 vyzvat příslušnou krajskou hygienickou stanici k vyhlášení mimořádného opatření, případně navrhnout znění takového opatření. Krajská hygienická stanice musí takovou výzvu či návrh projednat.
 • Zcela nové je ustanovení o tom, že oznámení o nařízení izolace nebo karanténního opatření k ochraně před onemocněním COVID-19 může orgán ochrany veřejného zdraví osobě, která je povinna se izolaci nebo karanténnímu opatření podrobit, učinit
  • ústně nebo písemně, a to
  • i pomocí prostředku komunikace na dálku.
 • Dále platí, že
  • ten, kdo oznámení provedl, o tom bezodkladně učiní písemný záznam,
  • osoba, která oznámení obdržela, může do tří pracovních dnů požádat orgán ochrany veřejného zdraví o prošetření důvodnosti,
  • orgán ochrany veřejného zdraví prošetří důvodnost nařízení izolace nebo karanténního opatření do tří pracovních dnů.
 • Změny se týkají také:
  • přestupků,
  • soudního přezkumu mimořádných opatření.
    

Novelizovaný předpis:

 • Zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb.

Další anotace zákona č. 39/2022 Sb. najdete v těchto tématech edice ÚZ: Sociální pojištění

Publikace k tématu

ÚZ č. 1541 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

ÚZ č. 1541 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

Sagit, a. s.

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do šesti kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu; stavební ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Daňové zákony 2023

Daňové zákony 2023

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2023 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1518 - Daně z příjmů, 2023

ÚZ č. 1518 - Daně z příjmů, 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabývají účinnosti další změny zákona o daních z příjmů; od ledna rovněž platí zcela nový pokyn GFŘ D-59, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů, který nahrazuje dosud platný pokyn D-22; pokyn obsahuje podrobnosti k většině ...

Cena: 179 KčKOUPIT

ÚZ č. 1559 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

ÚZ č. 1559 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální krizovou legislativu se změnami od minulého vydání – krizový zákon, zákon o integrovaném záchranném systému, zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a zákon o státní ...

Cena: 197 KčKOUPIT

ÚZ č. 1557 - Cizinci, Azyl

ÚZ č. 1557 - Cizinci, Azyl

Sagit, a. s.

Od července 2023 se zásadně změnily dva základní zákony, a to zákon o pobytu cizinců na území ČR (245 změn a doplnění) a zákon o azylu (188 změn a doplnění). Nově byl do publikace zařazen zákon o státním občanství ČR a vybraná ustanovení k zaměstnávání cizinců. Publikace obsahuje ...

Cena: 249 KčKOUPIT

ÚZ č. 1556 - Insolvence, Preventivní restrukturalizace

ÚZ č. 1556 - Insolvence, Preventivní restrukturalizace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje nový zákon o preventivní restrukturalizaci, jehož klíčovým posláním je předcházení úpadku obchodních společností a družstev; zákon řeší také roli notářů při přijímaní restrukturalizačního plánu. Na tento zákon navazuje novela insolvenčního zákona a zákona o ...

Cena: 167 KčKOUPIT

ÚZ č. 1555 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1555 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Od září 2023 platí velká novela zákona o pedagogických pracovnících (125 změn a doplnění), která mj. mění uznávání odborné kvalifikace učitelů, redukuje akreditované programy dalšího vzdělávání, zavádí novou pozici provázejícího učitele a uvádějícího učitele (podpora v adaptačním ...

Cena: 279 KčKOUPIT

ÚZ č. 1554 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

ÚZ č. 1554 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

Sagit, a. s.

Pro všechny bezpečnostní sbory je klíčový zákon o služebním poměru, který byl od posledního vydání této publikace čtyřikrát změněn; největší změny přináší novela účinná od 1. 10. 2023, která mj. nově upravuje ...

Cena: 177 KčKOUPIT

Praktikum civilního procesu, 2. část, 2. vydání

Praktikum civilního procesu, 2. část, 2. vydání

Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šímová, Iveta Vankátová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum civilního procesu je určeno k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe. Praktikum je řazeno podle jednotlivých témat, která v druhé části zahrnují tradiční instituty civilního procesu: od nápravy vadných rozhodnutí přes nesporná řízení, ...

Cena: 460 KčKOUPIT

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Od posledního vydání této publikace došlo k několika menším novelizacím občanského soudního řádu; dále v publikaci najdete aktuální texty zákonů o zvláštních řízeních soudních, o rozhodčím řízení a výkonu ...

Cena: 189 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.