Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 261/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

účinnost:

1.2.2022, vybraná ustanovení 24.7.2021, 1.8.2021, 1.9.2021, 1.1.2022, 31.1.2022, 1.7.2022, 1.1.2023, 1.1.2025

zdroj:

částka 113/2021 Sb. rozeslaná dne 9. 7. 2021

Zákon č. 261/2021 Sb. zasahuje do více témat edice ÚZ:

 • Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost - viz níže
 • Exekuční řád, Veřejné dražby anotace
 • Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr anotace
 • Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ... anotace
 • Archivnictví a spisová služba, skartační řízení anotace
 • Regionální školství, pedagogičtí pracovníci anotace
 • Insolvence anotace
 • Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě anotace
 • Účetnictví podnikatelů, audit anotace
 • Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla anotace
 • Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv anotace
 • Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví anotace
 • Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy anotace
 • Státní služba anotace
 • Hazardní hry, daň z hazardních her anotace
 • Správní řád, soudní řád správní, přestupky anotace
 • Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI anotace
 • Životní prostředí anotace
 • Autorské právo, průmyslová práva anotace
 • Poplatky - správní, soudní, místní, ... anotace
 • Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb anotace
 • Sociální pojištění anotace
 • Bankovnictví, finanční konglomeráty, … anotace
 • Advokáti, notáři, soudci a soudy anotace
 • Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby anotace
 • Zdravotní pojištění anotace
 • Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud anotace
 • Mezinárodní justiční spolupráce, státní zastupitelství anotace
 • Penzijní spoření a připojištění anotace
 • Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC anotace
 • Zahraniční obchod anotace
 • Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy anotace
 • Trestní předpisy anotace
 • Sociální zabezpečení anotace
 • Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat anotace
 • Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy anotace
 • Cizinci, Azyl anotace
 • Vnitřní správa anotace
 • Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství anotace
 • Kontrola veřejných financí, majetek státu anotace
 • Krizové zákony, HZS, požární ochrana anotace
 • Ochrana zdraví anotace
 • Pravidla silničního provozu, autoškoly anotace
 • Energetika anotace
 • Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, pohonné hmoty anotace

Níže uvedené informace se vztahují k dopadu zákona č. 261/2021 Sb. do tématu:
Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 36/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

Anotace:

A) K zákonu č. 106/1999 Sb.

 • Zpřesňují se pravidla pro poskytování a zveřejňování informací, zejména se zavádí samostatná úprava ohledně informací zveřejňovaných způsobem umožňujícím dálkový přístup.

B) K zákonu č. 365/2000 Sb.

 • Zpřesňuje se
  • vymezení některých základních pojmů (např. informační systém veřejné správy) a doplňují se některé nové definice (cloud computing, bezpečnostní úroveň cloud computingu, poptávka a nabídka cloud computingu),
  • akreditace a atestace v oblasti informačních systémů veřejné správy.
 • V rámci informačních systémů veřejné správy se orgánům veřejné správy ukládají některé nové povinnosti (např. provádět hodnocení ekonomické výhodnosti způsobu provozu jimi spravovaných informačních systémů veřejné správy).
 • Celá dosavadní úprava využívání cloud computingu orgány veřejné správy se nahrazuje novou úpravou (nový § 6i až § 6z).
 • Dále se
  • zavádí zcela nová úprava účinků podpisu vykonavatele úkonu,
  • zpřesňuje úprava kontaktních míst a míst veřejné správy,
  • mění pravidla pro likvidací kopií dat a provozních údajů provozovatelem informačního systému veřejné správy.

C) K zákonu č. 127/2005 Sb.

V návaznosti na nová obecná pravidla využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů veřejné správy obsažená od 1. 2. 2022 v zákoně o základních registrech, se ze zákona o elektronických komunikacích vypouští ustanovení upravující využívání těchto údajů.

D) K zákonu č. 300/2008 Sb.

 • Zákon se ohledně datových schránek vztahuje nově také na insolvenční správce.
 • Zcela se nahrazuje dosavadní právní úprava týkající se zřízení datové schránky  fyzické osoby; mění se rovněž úprava zřízení datové schránky 
  • podnikající fyzické osobě vč. advokáta, statutárního auditora, daňového poradce, insolvenčního správce, znalce, soudního tlumočníka a soudního překladatele,
  • právnické osobě,
  • orgánu veřejné moci.
 • Dále se zpřesňuje právní úprava
  • osob oprávněných k přístupu do datové schránky,
  • prostředků k přístupu do datové schránky a jejího zpřístupnění, resp. znepřístupnění,
  • zneplatnění přístupových údajů,
  • zrušení datové schránky,
  • dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob  (viz výše) a právnických osob,
  • konverze, doložky konverze a evidence provedených konverzí.
 • Výslovně se stanoví, že hovoří-li se v tomto zákoně o právnické osobě, rozumí se tím rovněž jiné právní uspořádání.
   

E) K zákonu č. 111/2009 Sb.

 • Orgánem veřejné moci, na který se nově vztahují pravidla tohoto zákona, je nově také insolvenční správce.
 • Složitá a rozsáhlá novela se dále týká těchto oblastí (celá řada změn má pouze legislativně-technický charakter):
  • údaje základního registru,
  • využívání údajů ze základního registru nebo z agendového informačního systému soukromoprávními uživateli – zásadní změny; v této souvislosti se na soukromoprávní uživatele údajů bude nově aplikovat institut registrace výkonu agendy, který se nyní aplikuje na orgány veřejné moci,
  • všechny základní registry; poskytování údajů z registrů.

F) K zákonu č. 181/2014 Sb.

 • Mění se vymezení bezpečnostních opatření v souvislosti s cloud computingem.
 • Provádějí se legislativně-technické změny.
   

G) K zákonu č. 297/2016 Sb.

 • Stanoví se rozsah údajů, které jsou jednotliví kvalifikovaní poskytovatelé služeb vytvářejících důvěru oprávněni využívat z jednotlivých informačních systémů.
 • Zpřesňuje se právní regulace v oblasti podepisování dokumentu, přečtení dokumentu a použití kvalifikovaného elektronického razítka.
   

H) K zákonu č. 250/2017 Sb.

 • Zpřesňují se ustanovení upravující využívání údajů z informačních systémů veřejné správy na úseku elektronické identifikace.
   

I) K zákonu č. 12/2020 Sb.

 • Podrobně se stanovují nová pravidla práva na elektronickou identifikaci a autentizaci.
   

J) K zákonu č. 36/2021 Sb.

Upřesňují se 2 novelizační body zákona o svobodném přístupu k informacím ještě dříve, než nabyly účinnosti.

 

Zrušené předpisy:

 • Vyhláška č. 52/2007 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb informačních systémů veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní
 • Vyhláška č. 53/2007 Sb., o technických a funkčních náležitostech uskutečňování vazeb mezi informačními systémy veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní (vyhláška o referenčním rozhraní)

Další anotace zákona č. 261/2021 Sb. najdete v těchto tématech edice ÚZ: Exekuční řád, Veřejné dražby , Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr, Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ..., Archivnictví a spisová služba, skartační řízení, Regionální školství, pedagogičtí pracovníci, Insolvence, Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě, Účetnictví podnikatelů, audit, Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv, Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví, Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy, Státní služba, Hazardní hry, daň z hazardních her, Správní řád, soudní řád správní, přestupky, Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI, Životní prostředí, Autorské právo, průmyslová práva, Poplatky - správní, soudní, místní, ..., Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb, Sociální pojištění, Bankovnictví, finanční konglomeráty, …, Advokáti, notáři, soudci a soudy, Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby, Zdravotní pojištění, Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud, Mezinárodní justiční spolupráce, státní zastupitelství, Penzijní spoření a připojištění, Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC, Zahraniční obchod, Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy, Trestní předpisy, Sociální zabezpečení, Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat, Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy, Cizinci, Azyl, Vnitřní správa, Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství, Kontrola veřejných financí, majetek státu, Krizové zákony, HZS, požární ochrana, Ochrana zdraví, Pravidla silničního provozu, autoškoly, Energetika, Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, pohonné hmoty

Publikace k tématu

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

ÚZ č. 1527 - Zdravotní pojištění 2023

ÚZ č. 1527 - Zdravotní pojištění 2023

Sagit, a. s.

Soubor 20 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Od posledního vydání došlo zejména ke změnám zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění; v publikaci dále najdete aktuální znění zákona o veřejném zdravotním pojištění a znění zákonů o ...

Cena: 187 KčKOUPIT

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon některých právnických profesí a soudů. K zásadním změnám došlo od 1. 9. 2021 v notářském řádu; do textů jsou již také zapracovány podstatné změny zákona o soudech a soudcích od 1. 1. 2022 (36 změn a doplnění) a vyhlášky ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2023

Abeceda personalisty 2023

Ing. Jana Bršťáková, JUDr Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Iveta Chmielová Dalajková, - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická příručka je určena především personalistům, ale také širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům a jejich asistentům či asistentkám, podnikovým právníkům, vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení v rámci zaměstnavatele, účetním, ...

Cena: 749 KčKOUPIT

Whistleblowing - závěry a perspektivy

Whistleblowing - závěry a perspektivy

Jan Pichrt, Jakub Morávek a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je výstupem tříletého výzkumného projektu „Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)“, realizovaného na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V době vydání této monografie byla Česká republika ve zpoždění s transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. ...

Cena: 295 KčKOUPIT

ÚZ č. 1461 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1461 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 39 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Personalistka, 6. vydání

Personalistka, 6. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů k 1. 1. 2021. Včetně nové úpravy dovolené! Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe, týkající se pracovněprávních vztahů od vzniku ...

Cena: 1 085 KčKOUPIT

Diskriminace na pracovišti

Diskriminace na pracovišti

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje právní úpravu týkající se zákazu diskriminace na pracovišti. Čtivě a srozumitelně shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a ...

Cena: 415 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.