Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 403/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

účinnost:

1. 1. 2021

zdroj:

částka 163/2020 Sb. rozeslaná dne 13. 10. 2020

Zákon č. 403/2020 Sb. zasahuje do více témat edice ÚZ:

 • Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě - viz níže
 • Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy anotace
 • Krizové zákony, HZS, požární ochrana anotace
 • Ochrana zdraví anotace
 • Regionální školství, pedagogičtí pracovníci anotace
 • Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment anotace
 • Životní prostředí anotace
 • Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat anotace
 • Vysoké školství anotace
 • Energetika anotace
 • Správní řád, soudní řád správní, přestupky anotace

Níže uvedené informace se vztahují k dopadu zákona č. 403/2020 Sb. do tématu:
Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 416/2009 Sb.

 • Zavádí se zkrácený název zákona, a to “liniový zákon”.
 • V zájmu urychlení výstavby energetické infrastruktury se doplňuje (obdobně jako je tomu již nyní u dopravní a vodní infrastruktury), že za energetickou infrastrukturu se považují i stavby, které souvisejí s výstavbou primární stavby (např. oplocení, veřejné osvětlení, dočasné komunikace, dočasné přeložky vody, kanalizace a jiných sítí).
 • Přípolož:
  • pro účely liniového zákona se zavádí definice přípolože (§ 1 odst. 6) – podzemní stavba infrastruktury elektronických komunikací, která se přikládá ke stavbě pozemní komunikace nebo dráhy, nebo k podzemní stavbě kanalizace, energetického vedení, veřejného osvětlení, produktovodu nebo vedení sítě elektronických komunikací,
  • přípolož je samostatnou stavbou,
  • za definovaných podmínek nevyžaduje stavba přípolože územní rozhodnutí ani souhlas stavebního úřadu,
  • upřesňuje se definice infrastruktury elektronických komunikací tak, aby i elektrická přípojka komunikačního zařízení sítí elektronických komunikací mohla být považována za „přípolož“.
 • Upřesňují se
  • rozhodnutí, u kterých dochází po dobu vyvlastňovacího řízení ke stavení lhůty,
  • pravidla pro řízení s velkým počtem účastníků,
  • postupy v řízení o vydání územního rozhodnutí a společného povolení u vybraných staveb energetické infrastruktury a staveb infrastruktury elektronických komunikací; s tím souvisí i zrušení dosavadního § 2d.
 • S ohledem na zavedení nového institutu v zákoně o ochraně přírody a krajiny, kterým je jednotné závazné stanovisko k zásahu do přírody a krajiny, se do liniového zákona doplňuje, že speciální postup upravený § 2 odst. 7 liniového zákona se vedle závazného stanoviska k posouzení vlivů na životní prostředí neuplatní rovněž v případě jednotného závazného stanoviska k zásahu do přírody a krajiny.
 • Zrušují se ustanovení § 2b odst. 1 a 2, protože jejich obsah je dovoditelný ze stavebního zákona.
 • Povinnost umožnit provádění měření a průzkumných prací v rámci přípravy dopravní infrastruktury se rozšiřuje i na stavby vodní a energetické infrastruktury.
 • Doplňuje se nová úprava týkající se dokumentace pro vydání společného povolení přikládanou k žádosti o vydání společného povolení, kterým se umísťuje a povoluje stavba dopravní infrastruktury.
 • Zkracuje se lhůta pro akceptaci návrhu smlouvy o získání práv k pozemku nebo ke stavbě na 60 dní; toto nově platí i pro stavby vodní infrastruktury.
 • Při výkupu pozemku nebo stavby činí nově kupní cena 1,5 násobek (dosud 1,15 násobek) ceny stanovené znaleckým posudkem,
 • Oprávněný investor stavby dopravní infrastruktury může vyhotovit globální posudek pro celé vykupované území nebo pro některou jeho část.
 • Ceny stanovené znaleckým posudkem budou určeny nejdříve ke dni právní moci územního rozhodnutí (případně ke dni nabídky, pokud by byl dřívější), ale jejich platnost pro účely nabídek vlastníkům bude dána po dobu 3 let. Výjimkou budou stavební pozemky, kde nelze spravedlivě očekávat, že cena bude ještě po 3 letech reálná.
 • Dále se stanoví den, ke kterému se určuje cena pozemku nebo stavby ve znaleckém posudku.
 • Upravují se podmínky mezitímního rozhodnutí spočívajícího v odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě nebo jejich části potřebné k uskutečnění stavby dopravní infrastruktury a energetické infrastruktury.
   

B) K zákonu č. 183/2006 Sb.

 • Stěžejní změnou stavebního zákona je zavedení nového nástroje územního plánování na úrovni státu, kterým je územní rozvojový plán; územní rozvojový plán je klíčovou složkou územně plánovací dokumentace. Zavedení tohoto plánu se prolíná celou novelou stavebního zákona.
  Územní rozvojový plán
  • vydává Ministerstvo pro místní rozvoj na základě politiky územního rozvoje, a to pro celé území ČR,
  • je závazný pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území,
  • územní rozvojový plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem územnímu plánu, regulačnímu plánu nebo navazujícím rozhodnutím.
 • Současně se zavedením výslovné lhůty pro vydání závazného stanoviska podle novely správního řádu (viz) se ve stavebním zákoně stanoví fikce, že nejsou-li dodrženy zákonné lhůty pro vydání závazného stanoviska, bylo ‘vydáno’ souhlasné závazné stanovisko bez podmínek. Stanoví se další podrobnosti k závaznému stanovisku.
 • K odstranění nejasností ohledně účelu a smyslu vyhodnocení vlivů na životní prostředí je doplněno, že ve vyhodnocení vlivů na životní prostředí se určí, popíšou a posoudí možné významné vlivy na životní prostředí a rozumná náhradní řešení vedoucí k realizaci záměru s přihlédnutím k cílům posuzovaných dokumentů. Vyhodnocení tedy nemůže pominout hledání náhradních řešení, která jsou rozumná a vedou k realizaci záměru s přihlédnutím k cílům posuzovaných dokumentů.
 • Zavádí se institut územní rezervy, kterou je plocha nebo koridor, které jsou vymezené v územně plánovací dokumentaci pro využití, jehož potřebu a plošné nároky je třeba následně prověřit; v územní rezervě jsou zakázány změny v území, které by mohly stanovené využití podstatně ztížit nebo znemožnit (více též v novelizovaném znění § 36 odst. 1).
 • Dále se mění
  • pravidla pro aktualizaci zásad územního rozvoje,
  • obsah a účel územního plánu,
  • veřejné projednávání návrhu územního plánu,
  • vydání, vyhodnocování a změny územního plánu,
  • některá ustanovení ohledně regulačního plánu,
  • náhrady za změnu v území.
 • Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas se nově nevyžaduje u dobíjecí stanice vybavené výlučně běžným dobíjecím bodem, splňující podmínky zákona o pohonných hmotách.
 • Účastníkem kolaudačního řízení již nebude vlastník pozemku, na kterém je stavba provedena (vlastník pozemku mohl uplatňovat veškeré své námitky proti záměru ze své pozice účastníka územního řízení, tak i případného stavebního řízení či společného územního a stavebního řízení).
 • U stavby, která je předmětem veřejné zakázky v nadlimitním režimu, je stavebník nově povinen zajistit vedení stavebního deníku v elektronické formě.
   

C) K zákonu č. 184/2006 Sb.

 • Pro urychlení vyvlastňovacího řízení se ukládá vyvlastňovanému, aby pro stanovení náhrady za vyvlastnění předložil ve lhůtě do 30 dní ode dne, kdy mu bylo doručeno uvědomění o zahájení řízení, znalecký posudek. Pokud tak neučiní, stanoví se náhrada na základě znaleckého posudku vyvlastnitele. Na možnost vyvlastňovaného předložit znalecký posudek musí být vyvlastňovaný upozorněn vyvlastnitelem.
 • Výslovně se stanoví, že vyvlastněním zanikají také účinky nařízení výkonů rozhodnutí a exekučních příkazů v rozsahu týkajícím se vyvlastňovaného pozemku nebo stavby.
 • Stanovuje jednoznačný přístup a postup zpracování všech znaleckých posudků – nový text odkazuje na použití ocenění podle zákona o oceňování majetku.

Související platné předpisy:

 • Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Další anotace zákona č. 403/2020 Sb. najdete v těchto tématech edice ÚZ: Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy, Krizové zákony, HZS, požární ochrana, Ochrana zdraví, Regionální školství, pedagogičtí pracovníci, Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment, Životní prostředí, Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat, Vysoké školství, Energetika, Správní řád, soudní řád správní, přestupky

Publikace k tématu

Majetek školské příspěvkové organizace, kontrola a hospodaření, 3. vydání

Majetek školské příspěvkové organizace, kontrola a hospodaření, 3. vydání

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace je určena ředitelům, ekonomům a účetním příspěvkových organizací územních samosprávných celků. Zabývá se nejen samotným majetkem, ale také hospodařením, peněžními fondy a finanční kontrolou. Text je ...

Cena: 330 KčKOUPIT

ÚZ č. 1392 - Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1392 - Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Nové vydání je především reakcí na rozsáhlou novelu školského zákona, která nabyla účinnosti 1. 10. 2020; ke změnám došlo i u některých nařízení vlády a vyhlášek. Publikace obsahuje celkem 47 předpisů v aktuálním znění, které jsou rozděleny do 3 kapitol: regionální školství (školský ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Právní rámec řízení škol a školských zařízení, 5. vydání

Právní rámec řízení škol a školských zařízení, 5. vydání

Jiří Valenta - Nakladatelství PARIS

Předkládaná publikace si klade za cíl pomoci ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, ale také odborným pracovníkům orgánů veřejné správy orientovat se ve spleti právních norem, je strukturována tak, aby ji mohli používat efektivně jak začínající ředitelé, ...

Cena: 460 KčKOUPIT

Přehled judikatury z oblasti školství - 2. vydání

Přehled judikatury z oblasti školství - 2. vydání

JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Judikatura zařazená do druhého vydání tohoto přehledu mapuje v celém rozsahu dosavadní rozhodovací činnost soudů v oblasti školství. Rozhodnutí jsou řazena do tematických celků počínaje ústavním právem na vzdělání přes výkon státní správy a samosprávy v oblasti školství, judikaturu ...

Cena: 770 KčKOUPIT

Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe, 6. vydání

Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe, 6. vydání

PhDr. Mgr. Jiří Valenta - Anag, spol. s r. o.

Šesté aktualizované vydání publikace Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe přináší souhrnný popis pravidel odměňování ve školství, a to z hledisek pracovněprávních, odborně ...

Cena: 489 KčKOUPIT

ÚZ č. 1341 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1341 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Zákon o správních poplatcích byl od minulého vydání 11x novelizován; od ledna 2020 se mění 52 bodů v zákoně o místních poplatcích; menší změna nastala také v zákoně o soudních poplatcích. V publikaci dále najdete poplatky rozhlasové a televizní, za znečišťování ovzduší, za činnost ...

Cena: 87 KčKOUPIT

ÚZ č. 1332 - Vysoké školství

ÚZ č. 1332 - Vysoké školství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zákon o vysokých školách po dvou menších novelách z poloviny roku 2019; dále zde najdete aktuální znění 5 nařízení vlády a vyhlášek. Všechny změny textů jsou vyznačeny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Cena: 89 KčKOUPIT

ÚZ č. 1363 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1363 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Od posledního ...

Cena: 187 KčKOUPIT

ÚZ č. 1376 - Ochrana zdraví

ÚZ č. 1376 - Ochrana zdraví

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje především podstatně novelizovaný zákon o ochraně veřejného zdraví, který kromě několika menších novel obsahuje i zásadní novelu k 1. 5. 2020 (129 změn). Nově je zařazen zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Dále je zde zákon o ochraně zdraví před ...

Cena: 98 KčKOUPIT

ÚZ č. 1374 - Zdravotní služby

ÚZ č. 1374 - Zdravotní služby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě. Dále zde najdete aktuální texty 18 nařízení vlády a vyhlášek k těmto zákonům. Od minulého vydání se změnil zejména zákon o ...

Cena: 135 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.