Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 33/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony

účinnost:

1. 1. 2021

zdroj:

částka 16/2020 Sb. rozeslaná dne 13. 2. 2020

Zákon č. 33/2020 Sb. zasahuje do více témat edice ÚZ:

 • Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů - viz níže
 • Obchodní korporace anotace
 • Účetnictví podnikatelů, audit anotace
 • Účetnictví nevýdělečných organizací anotace
 • Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) anotace
 • Advokáti, notáři, soudci a soudy anotace
 • Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ... anotace
 • Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost anotace
 • Občanský zákoník anotace
 • Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy anotace

Níže uvedené informace se vztahují k dopadu zákona č. 33/2020 Sb. do tématu:
Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Anotace:

 • Novela mění zákon o veřejných rejstřících zejména v souvislosti s novelou zákona o obchodních korporacích.
 • Mění se některá ustanovení o obchodním rejstříku, např.:
  • doplňuje se ustanovení, které umožňuje, aby i osoby odlišné od obchodní korporace (např. společník) mohly podat návrh na zápis zástavního práva a jiných věcných práv k podílu do obchodního rejstříku,
  • je-li zahájeno řízení o zrušení obchodní korporace, která neplní povinnosti předložení účetní závěrky (viz níže), zapisuje se tato skutečnost do obchodního rejstříku.
 • Ohledně sbírky listin: 
  • nově se stanoví povinnost zakládat do sbírky listin i návrh na rozdělení jiných vlastních zdrojů,
  • výslovně se upravuje, že do sbírky listin se zakládá zpráva o vztazích jen tehdy, není-li součástí výroční zprávy,
  • do sbírky listin se ukládá i zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku (§ 435 odst. 5 a § 456 odst. 6 zákona o obchodních korporacích); tato povinnost dopadá pouze na ty akciové společnosti, které nezpracovávají výroční zprávu.
 • Propojuje se český obchodní rejstřík s obchodními či obdobnými evropskými rejstříky (ústřední, podnikové) prostřednictvím rozhraní pro evropskou centrální platformu; propojení se týká společností, jejich závodů a odštěpných závodů; údaje se tak budou předávat automaticky, což zajistí zjednodušení jednání se zahraničními subjekty; propojení se týká i informací o vytvořených pobočkách společnosti, zahájení a ukončení insolvenčního řízení, zrušení společnosti či přeshraniční přeměny.
 • Mění se některá ustanovení upravující řízení ve věcech obchodního rejstříku, zejména s ohledem na mezinárodní propojení rejstříků.
 • Významná změna spočívá v zavedení tvrdšího postupu vůči obchodním korporacím, které nezakládají do sbírky listin řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku. Následovat může zahájení řízení o zrušení obchodní korporace, a to pokud budou splněny tyto dvě podmínky:
  • porušení povinnosti předložit řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku za nejméně dvě po sobě jdoucí účetní období do sbírky listin (pokud obchodní korporace poruší povinnost předložit účetní závěrky do sbírky listin např. každé druhé účetní období, není tato podmínka splněna),
  • nemožnost kontaktovat obchodní korporaci.
 • Budou-li výše uvedené podmínky splněny, soud sám zahájí řízení o zrušení obchodní korporace; tato skutečnost se zapíše do obchodního rejstříku; nejdříve po uplynutí jednoho roku od zápisu tohoto údaje do obchodního rejstříku bude možné obchodní korporaci zrušit bez likvidace, nikoli však v době probíhajícího insolvenčního řízení.
 • Podle přechodných ustanovení musí každá zapsaná osoba uvést zapsaný stav do souladu s požadavky § 48 až 50 a § 65 novelizovaného zákona o veřejných rejstřících, a to do 30. 6. 2021; neučiní-li tak, může rejstříkový soud postupovat podle § 9 zákona o veřejných rejstřících, což může vést ke zrušení právnické osoby s likvidací.

Novelizovaný předpis:

 • Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů

Související platný předpis:

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých aspektech práva obchodních společností

Další anotace zákona č. 33/2020 Sb. najdete v těchto tématech edice ÚZ: Obchodní korporace, Účetnictví podnikatelů, audit, Účetnictví nevýdělečných organizací, Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), Advokáti, notáři, soudci a soudy, Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ..., Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost, Občanský zákoník, Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

Publikace k tématu

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh, Rozvaha a výsledovka

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh, Rozvaha a výsledovka

Sagit, a. s.

Publikace je užitečným vodítkem pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky. V publikaci najdete syntetické účty ke směrné účtové osnově pro podnikatele včetně účtů podrozvahových, uspořádání a označování ...

Cena: 69 KčKOUPIT

ÚZ č. 1525 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2023

ÚZ č. 1525 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, novelizovanou účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o účetních záznamech, ...

Cena: 185 KčKOUPIT

ÚZ č. 1413 - Účetnictví nevýdělečných organizací

ÚZ č. 1413 - Účetnictví nevýdělečných organizací

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje všechny právní předpisy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, tj. politické strany, občanská sdružení, církve, obecně prospěšné společnosti, nadace, společenství vlastníků jednotek aj. V publikaci najdete aktuální znění zákona o ...

Cena: 69 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2023

Abeceda personalisty 2023

Ing. Jana Bršťáková, JUDr Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Iveta Chmielová Dalajková, - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická příručka je určena především personalistům, ale také širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům a jejich asistentům či asistentkám, podnikovým právníkům, vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení v rámci zaměstnavatele, účetním, ...

Cena: 749 KčKOUPIT

Whistleblowing - závěry a perspektivy

Whistleblowing - závěry a perspektivy

Jan Pichrt, Jakub Morávek a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je výstupem tříletého výzkumného projektu „Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)“, realizovaného na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V době vydání této monografie byla Česká republika ve zpoždění s transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. ...

Cena: 295 KčKOUPIT

ÚZ č. 1461 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1461 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 39 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Personalistka, 6. vydání

Personalistka, 6. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů k 1. 1. 2021. Včetně nové úpravy dovolené! Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe, týkající se pracovněprávních vztahů od vzniku ...

Cena: 1 085 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

Diskriminace na pracovišti

Diskriminace na pracovišti

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje právní úpravu týkající se zákazu diskriminace na pracovišti. Čtivě a srozumitelně shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a ...

Cena: 229 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.