Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 12/2020 Sb.,

o právu na digitální služby a o změně některých zákonů

účinnost:

1. 2. 2020, vybraná ustanovení 1. 2. 2022, 1. 8. 2020, 1. 1. 2025, 1. 1. 2021

zdroj:

částka 5/2020 Sb. rozeslaná dne 17. 1. 2020

Zákon č. 12/2020 Sb. zasahuje do více témat edice ÚZ:

 • Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost - viz níže
 • Vnitřní správa anotace
 • Správní řád, soudní řád správní, přestupky anotace
 • Poplatky - správní, soudní, místní, ... anotace

Níže uvedené informace se vztahují k dopadu zákona č. 12/2020 Sb. do tématu:
Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci

Anotace:

A) K zákonu č. 12/2020 Sb.

 • Nový zákon by měl zásadním způsobem posílit práva fyzických a právnických osob v pozici „klientů orgánů veřejné moci“ na poskytnutí služeb orgánů veřejné moci elektronicky, tj. formou digitální služby.
 • Praktická realizace tohoto zákona bude postupná a bude mj. záviset na rychlosti s jakou vláda stanoví 
  • konkrétní harmonogram a technické způsoby provedení postupné digitalizace úkonů obsažených v katalogu služeb, které dosud nejsou poskytovány jako digitální služby nebo prováděny jako digitální úkony,
  • seznam digitálních úkonů, na jejichž činění prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy má uživatel služby právo.
 • Ve výsledném textu zákona došlo mj. ke dvěma zásadním změnám proti původnímu návrhu předloženého skupinou poslanců jako tisk 447 (viz), a to
  • snížila se konkrétnost definice katalogu služeb, který stanoví (i) digitální služby poskytované orgány veřejné moci a (ii) digitální úkony vykonávané uživateli vůči orgánům veřejné moci,
  • byla vypuštěna povinnost Ministerstva vnitra zveřejnit katalog služeb do 12 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona na portálu veřejné správy (§ 14 odst. 3 tisku 447); kdy a v jaké podobě tedy bude klíčový katalog služeb k dispozici, není zatím jasné.
 • Některá ustanovení zákona nabývají účinnosti až 1. 2. 2022.
   

B) K zákonu č. 106/1999 Sb.

 • Mění se ustanovení o zveřejňování informací povinnými subjekty (zejména státní orgány, obce a kraje).
 • Celá novela nabývá účinnosti až 1. 8. 2020.
   

C) K zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Rozsáhlá novela mj. mění
  • některé kompetence vlády, Ministerstva vnitra, státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků,
  • akreditaci a atestaci v oblasti informačních systémů veřejné správy,
  • právní úpravu portálu veřejné správy, centrálního místa služeb a kontaktních míst veřejné správy.
 • Zavádí se podrobná pravidla pro využívání cloud computingu orgány veřejné správy.
 • Některá ustanovení novely nabývají činnosti až 1. 8. 2020; jedno ustanovení nabývá účinnosti 1. 1. 2021 a jedno ustanovení nabývá účinnosti za pět let.
   

D) K zákonu č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů

 • Tento zákon se nově vztahuje také na vybrané činnosti notářů a soudních exekutorů.
 • Mění se ustanovení upravující zejména
  • prostředky přístupu do datové schránky,
  • vyžadování úředně ověřeného podpisu u některých žádostí.
    

E) K zákonu č. 111/2009 Sb.

 • Novela definuje informační systém sdílené služby a stanoví pravidla jeho používání a správy; podrobně se řeší údaje agendového informačního systému.
 • Stanovují se podmínky pro sdílení údajů mezi základními registry navzájem, mezi základními registry a agendovými informačními systémy a mezi jednotlivými agendovými informačními systémy navzájem s využitím informačního systému základních registrů a informačního systému sdílené služby.
 • Mezi orgány veřejné moci se jmenovitě zařazují notáři, soudní exekutoři a archivy. 
 • Mění se právní úprava 
  • registru obyvatel (údaje a jejich zapisování; uchovávání a likvidace údajů),
  • registru osob,
  • registru práv a povinností.
 • Některé změny nabývají účinnosti až k 1. 8. 2020 a k 1. 2. 2022.
   

F) K zákonu č. 181/2014 Sb.

 • Novela mění některá ustanovení ohledně
  • bezpečnosti informací v informačních systémech,
  • dostupnosti a spolehlivosti služeb a sítí elektronických komunikací v kybernetickém prostoru.
 • Mění se všechna ustanovení o přestupcích (kromě přestupků fyzických osob).
   

G) K zákonu č. 250/2017 Sb.

 • Ruší se ustanovení o využívání údajů z informačních systémů veřejné správy na úseku elektronické identifikace, které přešlo do zákona o základních registrech.
 • Změna nabývá účinnosti až k 1. 2. 2022.

 

Zrušené předpisy:

 • Vyhláška č. 469/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému o datových prvcích a o postupech Ministerstva informatiky a jiných orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích (vyhláška o informačním systému o datových prvcích)
 • Vyhláška č. 528/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy (vyhláška o informačním systému o informačních systémech veřejné správy)

Další anotace zákona č. 12/2020 Sb. najdete v těchto tématech edice ÚZ: Vnitřní správa, Správní řád, soudní řád správní, přestupky, Poplatky - správní, soudní, místní, ...

Publikace k tématu

ÚZ č. 1490 - Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1490 - Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze ...

Cena: 197 KčNedostupné

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

GDPR a žádost podle stošestky v praxi obcí

GDPR a žádost podle stošestky v praxi obcí

Alice Frýbová, Štěpán Holub, Lenka Švarcová, Pavlína Hlavenková - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha GDPR a žádost podle stošestky v praxi obcí je praktickým průvodcem pro všechny, kdo pracují s informacemi a osobními údaji. Kniha je přehledně rozdělená do dvou částí – části GDPR a části k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část GDPR pomáhá čtenářům s ...

Cena: 365 KčKOUPIT

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křeček, Mlýnková, Nová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Oblíbená kniha vzorů podání a smluv byla ve třetím vydání aktualizována s ohledem na recentní vývoj právní úpravy a judikatury. Bylo doplněno 29 nových vzorů, zejména z oblasti rodinného práva a práva obchodních společností. Kniha tak obsahuje celkem 331 vzorů. Publikace vychází z ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Správní právo, Zvláštní část (vybrané kapitoly), 3. vydání

Správní právo, Zvláštní část (vybrané kapitoly), 3. vydání

Vladimír Sládeček, Olga Pouperová, Lucia Madleňáková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice seznamuje s právní úpravou vybraných resortů a subresortů veřejné správy – s vnitřní správou, správou školství, živností, stavební správou, správou kultury, zdravotnictví, policie, hornictví a geologie a právní úpravou obrany státu. Text je zaměřen zejména na českou ...

Cena: 720 KčKOUPIT

Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

Pavel Mates, Martin Kopecký - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mimořádné a dozorčí opravné prostředky patří mezi významné instituty správního řízení. Lze jimi zjednat nápravu v případech, kdy se pravomocné rozhodnutí ukáže být nezákonným. Publikace představuje komplexní a systematické zpracování opravných prostředků, které nabízí správní řád ...

Cena: 250 KčKOUPIT

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění správního řádu, soudní řád správní a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku; od posledního vydání byl dvakrát změněn správní řád (mj. se stanovuje 30denní lhůta pro vydání závazného stanoviska). Ve druhé kapitole najdete aktuální ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Správní uvážení a jeho přezkum

Správní uvážení a jeho přezkum

Barbora Košinárová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Správní uvážení je jedním z nejvýznamnějších a nejpoužívanějších institutů správního práva. Monografie komplexně zkoumá institut správního uvážení ve všech jeho projevech. V jednotlivých kapitolách se zabývá teoretickými východisky, procesem diskrečního rozhodování, vnitřním a ...

Cena: 360 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.