Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 277/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

účinnost:

1. 1. 2022

zdroj:

částka 120/2019 Sb. rozeslaná dne 6. 11. 2019

Zákon č. 277/2019 Sb. zasahuje do více témat edice ÚZ:

 • Advokáti, notáři, soudci a soudy
  Autorské právo, průmyslová práva
  Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …
  Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy
  Cizinci, Azyl
  Energetika
  Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy
  Kontrola veřejných financí, majetek státu
  Krizové zákony, HZS, požární ochrana
  Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace
  Oceňování majetku, Cenové předpisy
  Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších
  Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI
  Ochrana zdraví
  Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...
  Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí
  Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy
  Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby
  Sociální pojištění
  Sociální zabezpečení
  Spotřební daně, líh, energetické daně
  Správní řád, soudní řád správní, přestupky
  Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě
  Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost
  Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv
  Vnitřní správa
  Zahraniční obchod
  Zdravotní pojištění
  Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví
  Zdravotnická povolání
  Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat
  Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb
  Životní prostředí
  - viz níže
 • Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud anotace
 • Poplatky - správní, soudní, místní, ... anotace

Níže uvedené informace se vztahují k dopadu zákona č. 277/2019 Sb. do témat:
Advokáti, notáři, soudci a soudy
Autorské právo, průmyslová práva
Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …
Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy
Cizinci, Azyl
Energetika
Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy
Kontrola veřejných financí, majetek státu
Krizové zákony, HZS, požární ochrana
Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace
Oceňování majetku, Cenové předpisy
Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších
Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI
Ochrana zdraví
Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...
Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí
Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy
Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby
Sociální pojištění
Sociální zabezpečení
Spotřební daně, líh, energetické daně
Správní řád, soudní řád správní, přestupky
Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě
Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost
Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv
Vnitřní správa
Zahraniční obchod
Zdravotní pojištění
Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví
Zdravotnická povolání
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat
Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb
Životní prostředí

Anotace:

 • Novela reaguje na fakt, že podle zákona č. 222/2016 Sb. budou dvě dosavadní samostatné sbírky – Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv – od roku 2022 nahrazeny jedinou Sbírkou zákonů a mezinárodních smluv. Proto tam, kde dosud byl odkaz na „Sbírku zákonů“, se odkaz formálně mění na „Sbírku zákonů a mezinárodních smluv“.

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
 • Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 63/2000 Sb., o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a  doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Související platný předpis:

 • Zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv).

Další anotace zákona č. 277/2019 Sb. najdete v těchto tématech edice ÚZ: Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud, Poplatky - správní, soudní, místní, ...

Publikace k tématu

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

ÚZ č. 1464 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1464 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Od 1. ledna 2022 nabývá účinnosti velká novela občanského soudního řádu a novela zákona o zvláštních řízeních soudních. Ke stejnému datu se mění i vyhláška o výši odměny správce obchodního závodu, vyhláška o ...

Cena: 185 KčKOUPIT

ÚZ č. 1461 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1461 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 39 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III, 4. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III, 4. vydání

Jaromír Jirsa, Jaroslav Mádr, Vladimír Beran, Karel Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání. V novém vydání jsme snížili počet svazků. Kniha III obsahuje výklad § 251 až 376 o. s. ř., tedy ...

Cena: 1 345 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 4. vydání

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 4. vydání

Jaromír Jirsa, Marek Doležal, Petr Vojtek, Bohuslav Petr, Kael Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání. V novém vydání jsme snížili počet svazků. Kniha I obsahuje výklad § 1 až 250l o. s. ř., tedy ...

Cena: 3 645 KčKOUPIT

Mezitímní a částečné rozhodnutí ve světle judikatury a evropské komparace

Mezitímní a částečné rozhodnutí ve světle judikatury a evropské komparace

Dita Frintová - Wolters Kluwer, a. s.

Mezitímní a částečná rozhodnutí jsou druhy rozsudků, které se tradičně vyskytují jak v české právní úpravě, tak i právních řádech okolních zemí. Nelze však přehlížet, že pod shodnými názvy se mnohdy jedná svým ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Praktický úvod do civilního řízení sporného

Praktický úvod do civilního řízení sporného

Jiří Remeš - C. H. Beck

V českém prostředí unikátní publikace zabývající se výlučně praktickou stránkou civilního sporného řízení je určena především juniorním absolventům právnických fakult začínajícím v justici či advokacii, kterým publikace pomůže jednak pochopit, jednak v souladu s konkrétně citovanou ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání vysokoškolské učebnice obsahuje aktualizovaný výklad řízení vykonávacího, exekučního a insolvenčního podle právního stavu platného k 1. lednu 2022. Vymáhání civilních práv je pojednáno nejprve ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Pohledávky z trestných činů

Pohledávky z trestných činů

Jan Zůbek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje 3 stěžejní kapitoly zabývající se uplatněním pohledávek v adhezním, civilním a insolvenčním řízení. Jsou zde k dispozici nejen informace, jak v tom kterém řízení s právem nakládat, ale je zde vysvětleno, proč je výhodné či nezbytné se s nárokem obrátit právě do ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Pavel Vrcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené publikace popisuje nejzásadnější problémy týkající se odůvodňování písemných vyhotovení rozsudků, s nimiž se potýká soudní praxe a jež jsou řešeny instančně vyššími soudy včetně orgánu ochrany ústavnosti – Ústavního soudu České republiky. Jde hlavně o složitost ...

Cena: 450 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.