Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 296/2017 Sb.,

kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

účinnost:

1. 6. 2019, vybraná ustanovení 1. 6. 2022

zdroj:

částka 13/2019 Sb. rozeslaná dne 7. 2. 2019

Zákon č. 296/2017 Sb. zasahuje do více témat edice ÚZ:

 • Insolvence - viz níže
 • Advokáti, notáři, soudci a soudy anotace

Níže uvedené informace se vztahují k dopadu zákona č. 296/2017 Sb. do tématu:
Insolvence

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

Úvodem:

 • Nosným obsahem novely je řešení situace významné části dlužníků, pro které dosavadní právní úprava neumožňuje jejich dluhovou situaci řešit, neboť jejich dluhy (narůstající o úroky z prodlení a zahrnující odměnu za vymáhání) v průběhu času dosáhly takové výše, že je již dlužníci nejsou schopni uhradit v plné výši ani splátkami ze svých příjmů, ani výtěžkem z rozprodeje svého disponibilního majetku. Tuto situaci má řešit institut oddlužení, který sice je ve stávající právní úpravě zabudovaný, ale v současné podobě není pro některé skupiny dlužníků dosažitelný – k jeho úpravě směřuje podstatná část změn insolvenčního zákona.
 • Dalším důvodem novelizace insolvenčního zákona je, že dosavadní procesní úprava insolvenčního řízení neumožňuje uspokojivě se vypořádat s některými procesními otázkami objevujícími se v praxi.
 • Pozn.: ohledně oddlužení se Ústavní soud ve svém rozhodnutí vyjádřil, že oddlužení je třeba považovat za určité dobrodiní, které neupřednostňuje co největší uspokojení věřitelů, ale návrat dlužníka do ekonomického života prostého dluhů; aby však mohlo dojít k oddlužení, musí dlužník splnit určité podmínky.

A) K zákonu č. 182/2006 Sb.

 • Několik změn se týká postavení, jednání a činnosti insolvenčního správce; např. se výslovně stanoví, že insolvenční správce může svou funkci vykonávat také prostřednictvím svého zaměstnance nebo zaměstnance dlužníka; ve zvlášť odůvodněných případech může svou funkci vykonávat prostřednictvím jiných osob, zejména právních, ekonomických a jiných specializovaných odborníků; i pro tyto osoby platí povinnost mlčenlivosti.
 • V právní úpravě konkursu se např. mění:
  • vypořádání společného jmění manželů (SJM), přičemž pro výtěžek platí přiměřeně pravidla pro vypořádání SJM obsažená v občanském zákoníku,
  • uspokojení pohledávek zajištěných věřitelů,
  • postup v případě nepatrného konkursu.
 • K hlavním změnám dochází v úpravě oddlužení, kde
  • se výslovně zakazuje jakékoli úplatné nebo jinak zvýhodněné zprostředkování nebo obstarání zpracování (sepsání) návrhu na oddlužení, a to pod pokutou až 500 000 Kč,
  • se zkracuje období, na které se v souvislosti s oddlužením odhadují budoucí příjmy, a to z pěti let na jeden rok,
  • dlužník musí podepsat písemné prohlášení mj. o tom, že bude přiznávat veškeré své příjmy v plné výši,
  • se usnadňuje vstup do oddlužení – dlužník nemusí dopředu prokázat, že bude mít prostředky na splacení 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů (tj. věřitelů, jejichž pohledávka není zajištěna majetkem dlužníka např. zástavním právem, zajišťovacím právem a pod.); nově je nutné prokázat předpoklad zaplacení odměn insolvenčního správce a některých dalších odměn a splátek věřitelům; zároveň se stanoví, že odměna insolvenčního správce nesmí být nižší než splátky věřitelům; současně se doplňují další situace, kdy insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení pro nepoctivé nebo lehkomyslné chování dlužníka,
  • oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty zůstalo zachováno s upřesněním, že zajištění věřitelé se uspokojují jen z výtěžku zpeněžení zajištění,
  • oddlužení již není možné provést pouze formou splátkového kalendáře, ale nově pouze v kombinaci splátkového kalendáře a zpeněžení majetkové podstaty takzvaným plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty; k tomuto novému institutu se váže řada doplnění insolvenčního zákona:
   • dlužník je povinen vydat (až na výjimky) insolvenčnímu správci majetek náležející do majetkové podstaty,
   • novela stanoví pořadí uspokojení pohledávek, přičemž pohledávky nezajištěných věřitelů jsou až na posledním místě,
   • výslovně se stanoví, že zajištění věřitelé se uspokojují jen z výtěžku zpeněžení zajištění,
   • vylučuje se možnost nezajištěných věřitelů uspokojovat se ze zpeněžení dlužníkova obydlí (podmínkou je, že hodnota obydlí přesahuje násobně hodnotu určenou podle příslušné vyhlášky na zajištění obydlí v dlužníkově bydlišti),
   • stanoví se speciální pravidla pro užití splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty v případě dlužníka, který je fyzickou osobou podnikatelem (nový § 398b),
   • dlužníku se výslovně ukládá, aby po schválení oddlužení vynaložil veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů, zejména pohledávek věřitelů – toto ustanovení je významné mj. v případě, že dlužník nenaplní níže uvedené limity pro posouzení, zda bylo oddlužení splněno,
  • klíčovým ustanovením ohledně oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty jsou podmínky pro posouzení, zda oddlužení bylo či nebylo splněno; splněno bylo, pokud:
   • dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši,
   • dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek,
   • po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů; má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek; i v případě, že 30% hranice pro oddlužení nebude dosažena, může soud oddlužení uznat, pokud usoudí, že dlužník udělal poctivě vše, co bylo v jeho silách, aby této hranice dosáhl,
   • dlužník musí splácet minimálně 1 089 Kč měsíčně jak insolvenčnímu správci, tak i věřitelům,
  • důležité je ustanovení, podle kterého postačuje, je-li výše uvedených hranic 60 % a 30 % dosaženo bez přihlédnutí k podřízeným pohledávkám (např. úroky),
  • v režimu plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty platí dvě zvýhodnění:
   • budou-li senioři a invalidní lidé vyvíjet maximální úsilí k umoření dlužné částky, budou oddluženi ve zkrácené tříleté lhůtě, 
   • je možné dosáhnout přerušení splácení až na jeden rok.
 • Dále se mění
  • pravidla o doručování (kdy, komu, co),
  • ustanovení o projednání úpadku a rozhodnutí o něm (zahájení insolvenčního řízení, insolvenční návrh, účinky spojené s návrhem na insolvenční řízení, projednání insolvenčního návrhu a řízení o něm, incidenční spory),
  • ustanovení o věřitelích a uplatňování pohledávek (náležitosti přihlášky k pohledávce, zpětvzetí přihlášené pohledávky, rozhodnutí o odmítnutí přihlášky, zánik pohledávky, přezkoumání přihlášených pohledávek).
 • V insolvenčních řízeních, která byla zahájena a v nichž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka přede dnem nabytí účinnosti této novely (tj. 1. 6. 2019), se postupuje podle stávajícího insolvenčního zákona.

B) K zákonu č. 120/2001 Sb.

 • Novela ukládá exekutorovi bezodkladné vydání usnesení, kterým rozhodne po odpočtu nákladů exekuce o vydání vymoženého plnění insolvenčnímu správci nebo do likvidační podstaty v rámci likvidace dědictví.

C) K zákonu č. 312/2006 Sb.

 • Novela
  • doplňuje náležitosti návrhu na vydání povolení k vykonávání činnosti insolvenčního správce,
  • zpřesňuje pravidla pro sídlo a provozovnu insolvenčního správce,
  • zavádí průkaz insolvenčního správce nebo ohlášeného společníka insolvenčního správce,
  • rozšiřuje případy pozastavení práva insolvenčního správce vykonávat činnost (nově po dobu výkonu činnosti člena vlády, poslance nebo senátora anebo jiné volené či jmenované veřejné funkce, člena orgánu územní samosprávy s výjimkou neuvolněného člena zastupitelstva),
  • doplňuje dosud nedefinované požadavky na zaměstnance insolvenčního správce – bezúhonnost, střední vzdělání a 6měsíční odborná praxe; v případě zastupování insolvenčního správce v řízení před soudem musí mít zaměstnanec vysokoškolské právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském studijním programu,
  • zpřesňuje ustanovení o přestupcích právnických osob a podnikajících fyzických osob.

Další anotace zákona č. 296/2017 Sb. najdete v těchto tématech edice ÚZ: Advokáti, notáři, soudci a soudy

Publikace k tématu

Zákon o soudech a soudcích. Komentář. 2. vydání

Zákon o soudech a soudcích. Komentář. 2. vydání

Daniela Zemanová - C. H. Beck

Komentář k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), podává ucelený výklad jednotlivých ustanovení zákona, přičemž zdůrazňuje jejich vzájemné souvislosti. Přibližuje pravidla chodu soudů a ...

Cena: 1 090 KčKOUPIT

Vztah spravedlnosti a státu a jeho proměna v současnosti

Vztah spravedlnosti a státu a jeho proměna v současnosti

Martin Koloušek - Wolters Kluwer, a. s.

Otázka, co je to spravedlnost, doprovází lidstvo od počátku historie. Přesto je to téma stále aktuální. Co je spravedlivé? Jak vzniká spravedlnost a odkud se bere? Na tyto a další otázky se nenabízejí jednoduché odpovědi. Návrhů, co je spravedlnost, je totiž tolik, že se v nich lze ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Soudcovská filozofie a její vliv na rozhodování soudů ve složitých případech

Soudcovská filozofie a její vliv na rozhodování soudů ve složitých případech

Kristina Blažková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace zkoumá vliv soudcovské filozofie na rozhodování soudů ve složitých případech aplikace práva. Ukazuje, že odlišné vnímání zásad interpretace práva, role soudní moci v ústavním systému a funkce práva ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon některých právnických profesí a soudů. K zásadním změnám došlo od 1. 9. 2021 v notářském řádu; do textů jsou již také zapracovány podstatné změny zákona o soudech a soudcích od 1. 1. 2022 (36 změn a doplnění) a vyhlášky ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Online soudnictví v České republice

Online soudnictví v České republice

Zbyněk Loebl, Pavel Loutockým Martin maisner, Michal Matějka, Radim Polčák - Wolters Kluwer, a. s.

Tato kniha představuje první ucelené pojednání o etických, právních a sociologických aspektech přípravy online soudnictví v České republice. Online soudnictví je třeba zavádět postupně, tak aby na ně byly dobře připravené jak strany, tak soudci, soudní úředníci a manažeři soudů. ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Stres a (syndrom) vyhoření u soudců

Stres a (syndrom) vyhoření u soudců

Pavel Vrcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Existuje řada povolání, která tíhnou ke stresu a k syndromu vyhoření. Do této skupiny patří také soudci. Z toho vyvstává celá řada otázek pro oblast justice. Především zda stres ovlivňuje výkon funkce soudce, a pokud ano, pak do jaké míry, a za jakých podmínek může způsobit jeho ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Nezávislost soudní moci

Nezávislost soudní moci

Vojtěch Šimíček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sborník obsahuje deset textů významných ústavněprávních odborníků, které pojednávají o nezávislosti soudní moci v minulosti i v její současné podobě a o rizicích, jimž bývá vystavena. Čtenář tak dostává základní informaci nejen o nejdůležitějších zárukách nezávislosti soudů a soudců, ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Exekuční řád - Komentář

Exekuční řád - Komentář

Mgr. Stanislav Molák, Mgr. Jan Krejst, Mgr. Vojtěch Jaroš, Mgr. Jan Kocinec, LL.M., - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář exekučního řádu psaný soudními exekutory jste doposud v knihkupectvích hledali marně, ačkoliv více než 50krát novelizovaný předpis, je už více než dvě desítky let součástí platného právního řádu. S přihlédnutím k tomu, jaké vášně problematika exekucí bez ustání vzbuzuje u ...

Cena: 3 245 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2023

Exekuce srážkami ze mzdy 2023

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Publikace Exekuce srážkami za mzdy je nezbytnou příručkou v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ...

Cena: 599 KčKOUPIT

ÚZ č. 1537 - Exekuční řád, Veřejné dražby

ÚZ č. 1537 - Exekuční řád, Veřejné dražby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů z exekuční oblasti – exekuční řád, vyhláška o postupech při výkonu exekuční činnosti, vyhláška o centrální evidence exekucí a exekutorský tarif. Dále jsou zde zařazeny některé stavovské předpisy, a to kancelářský řád a pravidla ...

Cena: 127 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.