Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 286/2018 Sb.,

kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

účinnost:

1. 1. 2019, vybraná ustanovení 28. 12. 2018

Zákon č. 286/2018 Sb. zasahuje do několika témat edice ÚZ; toto je stručná anotace dopadů zákona do tématu:
Autorské právo, průmyslová práva

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví)

Anotace:

A) K zákonu č. 441/2003 Sb.

 • Cílem rozsáhlých změn provedených v zákoně o ochranných známkách je
  •  modernizace a zefektivnění systému ochranných známek,
  • sblížení systému národních ochranných známek a ochranných známek EU,
  • zvýšení účinnosti právní úpravy ochranných známek,
  • vypuštění obligatorního požadavku grafického vyjádření ochranné známky, bránícího přihlašování netradičních ochranných známek,
  • upřesnění důvodů pro zamítnutí ochrany či neplatnost a jejich revize,
  • výslovné umožnění zamítnutí ochrany z důvodu existence staršího práva představujícího odrůdu rostlin, označení původu či zeměpisné označení, tradičního výrazu pro víno a zaručené tradiční speciality,
  • zavedení ustanovení o nedostatku rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky, který brání prohlášení zapsané ochranné známky za neplatnou,
  • zavedení ustanovení umožňujícího vlastníkovi ochranné známky zakázat užívání označení jako název nebo obchodní firmu nebo jako jejich součást,
  • zavedení ustanovení umožňujícího vlastníkovi ochranné známky zakázat užívání označení ve srovnávací reklamě způsobem, který je v rozporu se směrnicí 2006/114/ES,
  • zakotvení práva zakázat přípravné kroky ve vztahu k používání obalů nebo jiných prostředků,
  • upřesnění úpravy obrany vlastního jména ve vztahu k ochranné známce,
  • upřesnění, podle něhož výrobky a služby, pro které je ochrana požadována, musí přihlašovatel označit dostatečně jasně a přesně, aby umožnily příslušným orgánům a uživatelům určit rozsah ochrany vyplývající z ochranné známky,
  • zavedení ustanovení, že vlastník ochranné známky je oprávněn bránit třetím osobám v přepravě neoprávněně označených výrobků do celního území České republiky, aniž by zde byly propuštěny do volného oběhu,
  • doplnění odpovídajícího souboru pravidel upravujících ochranné známky jako předmět vlastnictví, který platí i pro přihlášky ochranné známky,
  • zavedení požadavku na doložení užívání starší ochranné známky v řízení o námitkách, jakož i v řízení o porušení práv k ochranné známce,
  • upuštění od důvodu zamítnutí přihlášky ochranné známky na základě starší shodné ochranné známky, resp. ochranné známky obsahující shodný prvek, chráněné pro shodné výrobky a služby v řízení z moci úřední a zařazení tohoto důvodu mezi relativní důvody zamítnutí ochrany,
  • posílení postavení vlastníka ochranné známky při prosazování práv k ochranným známkám,
  • upřesnění a vyjasnění požadavků na náležitosti přihlášky a zaplacení správního poplatku; sjednocení úpravy jednotlivých druhů podání a odpovídajících správních poplatků v zákoně o správních poplatcích,
  • zavedení informování vlastníka ochranné známky Úřadem průmyslového vlastnictví o blížícím se uplynutí doby platnosti jeho ochranné známky,
  • upuštění od zahájení řízení na prohlášení ochranné známky za neplatnou z moci úřední,
  • upřesnění vymezení zápisné způsobilosti kolektivní ochranné známky a zavedení požadavku na svéprávnost a osobnost vlastníka kolektivní ochranné známky,
  • zavedení úpravy certifikačních ochranných známek,
  • harmonizace úpravy námitkového řízení a řízení o zrušení/prohlášení neplatnosti ochranné známky v členských státech EU,
  • zvýšení právní jistoty subjektů právních vztahů, jichž se právní úprava týká.
 • Novela mění nebo doplňuje většinu ustanovení zákona; některé změny:
  • nově je možné zapsat ochranné známky, které jsou vyjádřeny dostupnými technologickými prostředky; jde například o ochranné známky zvukové, pohybové, holografické, multimediální apod.; jejich definice jsou v nově zařazené příloze č. 1 zákona,
  • velmi rozsáhle se mění ustanovení o důvodech pro zamítnutí ochrany,
  • zrušuje se ustanovení § 6 které stanovovalo, že Úřad průmyslového vlastnictví nezapíše do rejstříku označení, které je shodné se starší ochrannou známkou, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka či přihlašovatele pro shodné výrobky či služby; konflikt známek tedy již nebude hlídat Úřad, ale každý vlastník starší ochranné známky musí nyní sledovat nové ochrané známky a v případě porušení svých práv podat námitku proti zápisu ochranné známky nebo návrh na prohlášení známky za neplatnou,
  • výslovně se stanoví, že porušení práv z ochranné známky zahrnuje také užívání označení jako obchodní firmy nebo podobného označení, pokud se používají pro účely rozlišení výrobků nebo služeb,
  • stanovuje se právo vlastníka starší ochranné známky bránit v přepravě výrobků v rámci obchodního styku z třetích zemí do České republiky, aniž by zde byly propuštěny do volného oběhu (to umožňuje vlastníkům ochranných známek reagovat na případné porušení dříve, než je uvedené zboží propuštěno do volného oběhu na území České republiky),
  • k posílení vlastníků zapsaných ochranných známek v boji proti padělkům se jim dává právo zakázat umisťování označení porušujících práva z ochranné známky na výrobky, i některé přípravné kroky učiněné před takovým umisťováním,
  • výslovně se zakládá právo nabyvatele licence k užívání ochranné známky vstoupit do řízení o porušení práv z ochranné známky zahájeného vlastníkem ochranné známky, aby uplatnil náhradu škody, která mu vznikla,
  • mění se ustanovení o přihlášce ochranné známky, ustanovení o době platnosti a obnově zápisu ochranné známky (samotná doba platnosti zápisu ochranné známky zůstává beze změny), o zrušení ochranné známky, o prohlášení ochranné známky za neplatnou, ustanovení o kolektivní ochranné známce,
  • zavádí se certifikační ochranná známka, kterou se stvrzují určité vlastnosti výrobků nebo služeb tak, aby byl spotřebitel informován o tom, že výrobky nebo služby prodejce zboží nebo poskytovatele služeb splňují určitý standard,
  • dále se mění obecná ustanovení o řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví a ustanovení o mezinárodním zápisu ochranné známky,
  • nemění se ustanovení zákona o přestupcích.
 • Stanoví se pravidla pro přechod na novelizovanou právní úpravu, zejména: ochranné známky zapsané podle dříve platných předpisů zůstanou zachovány i po nabytí účinnosti novely zákona; řízení o přihláškách, která dosud pravomocně neskončila, se dokončí podle stávajícího znění zákona.
 • Doplňují se dvě nové přílohy:
  • Druhy ochranných známek a způsob jejich vyjádření,
  • Náležitosti pravidel pro užívání certifikační ochranné známky.
 • V souvislosti se změnou tohoto zákona dochází ke zrušení vyhlášky č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách, protože ustanovení této vyhlášky jsou nově promítnuta do jednotlivých ustanovení zákona o ochranných známkách.

B) K zákonu č. 221/2006 Sb.

 • Zákon se rozšiřuje o pravidla v oblasti ochrany obchodního tajemství; v této souvislosti se mění i název zákona tak, aby lépe vystihoval jeho hlavní obsah.

Související platné předpisy:

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

Zrušený předpis:

 • Vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách

Další anotace zákona č. 286/2018 Sb. najdete v těchto tématech edice ÚZ:

Publikace k tématu

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Zákon o ochranných známkách - Praktický komentář

Zákon o ochranných známkách - Praktický komentář

Eva Peřinová, Karin Pomaizlová, Martin Loučka a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář zákona o ochranných známkách přináší pohled unikátního kolektivu, složeného z odborníků z Úřadu průmyslového vlastnictví a zároveň advokátů, kteří se tématu věnují při své každodenní praxi. Jde tedy o kompletní a skutečně praktický komentář, kde čtenář najde ... pokračování

Cena: 995 KčKOUPIT

Obchodní jméno jako předmět práva k průmyslovému vlastnictví

Obchodní jméno jako předmět práva k průmyslovému vlastnictví

Helena Pullmannová - C. H. Beck

Kniha pojednává o právní úpravě práva k obchodnímu jménu jako subjektovému označení podnikatele, pod nímž podnikatel realizuje svoji podnikatelskou činnost, a hledá odpověď na otázku, zda Česká republika chrání právo k obchodnímu jménu správně, případně jak právní úpravu novelizovat. ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 20 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily čtyřikrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ... pokračování

Cena: 111 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.