Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

Zákon č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek

Účinnost:

1. 10. 2016,
vybraná ustanovení 18. 4. 2017, 18. 10. 2018

Zdroj:

částka 51/2016 Sb.

 

Oblast: Veřejné zakázky

Anotace:

 • Nový zákon o zadávání veřejných zakázek zrušuje a plně nahrazuje dosavadní zákon a komplexně upravuje:
  - pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zvláštních postupů předcházejících jejich zadání,
  - povinnosti dodavatelů při zadávání veřejných zakázek a při zvláštních postupech předcházejících jejich zadání,
  - uveřejňování informací o veřejných zakázkách,
  - zvláštní podmínky fakturace za plnění veřejných zakázek,
  - zvláštní důvody pro ukončení závazků ze smluv na veřejné zakázky,
  - informační systém o veřejných zakázkách,
  - systém kvalifikovaných dodavatelů,
  - systém certifikovaných dodavatelů,
  - dozor nad dodržováním zákona.
 • V řadě aspektů se liší od dosavadního zákona, např.:
  - zadavatel bude mít větší možnost upravit si průběh a podmínky řízení vlastními pravidly,
  - zadavatelé budou moci soutěžit zakázky v ještě kratších lhůtách než nyní,
  - u podlimitních zakázek se rozšiřuje okruh použití zjednodušeného podlimitního řízení s krátkou 11denní lhůtou k podání nabídek,
  - mění se postavení subdodavatelů – zadavatel bude např. moci požadovat splnění kvalifikačních předpokladů i po subdodavatelích; zadavatel bude moci subdodavatelům přímo platit za plnění zakázky,
  - zavádí se zjednodušený režim zadávacího procesu použitelný např. u zakázek v oblasti kulturní, sociální nebo zdravotní,
  - zavádí se nový druh zadávacího řízení, zaměřený na vývoj nového produktu či služby,
  - zavádí se pravidla pro předběžné tržní konzultace, které umožní zadavateli před vyhlášením veřejné zakázky provádět konzultace s odborníky i dodavateli; tito dodavatelé se smějí následně ucházet o zakázku,
  - rozšiřují se důvody, pro které budou moci zadavatelé vyloučit uchazeče ze zadávacího řízení; důvodem může být mj. pochybení u předcházejících veřejných zakázek; zákon současně dává takovýmto účastníkům nástroje k obraně proti vyloučení,
  - vybraný uchazeč bude povinen prokázat majetkovou strukturu, a pokud je akciovou společností, pak musí mít zaknihované akcie,
  - zadavatelé budou více motivováni vybírat vítěze i podle jiných kritérií, než je nejnižší cena,
  - v zákoně již není obsažena úprava správních deliktů dodavatele,
  - v některých případech bude snazší než dosud, aby uchazeč na výzvu zadavatele svoji nabídku vysvětlil nebo opravil, a to i opakovaně,
  - změkčují se pravidla pro použití víceprací,
  - do zákona byla zapracována komplexní úprava koncesí (§ 174 an.), které byly dosud upraveny samostatným zákonem; tento zákon se, stejně jako dosavadní zákon o zdávání veřejných zakázek, zrušuje,
  - k provedení zákona bude vydáno několik nařízení vlády a vyhlášek, které podrobněji rozvedou některé zásady obsažené v zákoně.

Zrušené předpisy:

 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesním řízení a koncesních smlouvách (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 217/2006 Sb., kterou se provádí koncesní zákon
 • Vyhláška č. 238/2006 Sb., kterou se stanoví náležitosti obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření koncesní smlouvy nebo smlouvy a ke změně uzavřené koncesní smlouvy nebo smlouvy podle koncesního zákona
 • Vyhláška č. 274/2006 Sb., kterou se stanoví seznam vojenského materiálu pro účely zákona o veřejných zakázkách
 • Vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách
 • Vyhláška č. 392/2010 Sb., o stanovení náležitostí obsahu žádosti o předchozí stanovisko Ministerstva financí v oblasti veřejných zakázek
 • Vyhláška č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody
 • Vyhláška č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách
 • Vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele
 • Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 • Vyhláška č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce
 • Vyhláška č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky
 • Nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů

Publikace k tématu

ÚZ č. 1401 - Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

ÚZ č. 1401 - Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

Sagit, a. s.

Do textů publikace jsou zapracovány změny zákona o zadávání veřejných zakázek, které nabývají účinnosti 1. 1. a 1. 5. 2021. Ke změnám došlo také u zákona o investičních pobídkách, zákona o registru smluv a u ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie je druhým, aktualizovaným a doplněným vydáním publikace z roku 2011. Autor v deseti kapitolách představuje vzorové dokumenty FIDIC a zabývá se jejich užíváním v České republice, často v porovnání se zahraničím. Zaměřuje se na správce stavby, alokaci rizik, cenu ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo

Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo

JUDr. Alena Bányaiová, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Další publikace z ediční řady Právo prakticky se zabývá právní úpravou závazkových vztahů vznikajících v průběhu procesu výstavby. Publikace se věnuje především nové úpravě smluvního typu, který je v oblasti výstavby nejčastěji využíván, tj. smlouvě o dílo. Ze smluvních typů se dále ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Veřejné zakázky, 2. vydání

Veřejné zakázky, 2. vydání

Lucie Balýová - C. H. Beck

Téma veřejných zakázek je velmi aktuální, neboť jejich prostřednictvím se vynakládají značné veřejné prostředky. Bohužel se nad problematikou zadávání veřejných zakázek vznáší aura velké složitosti a obtížnosti, ačkoliv jde o proces, který by měl být každému subjektu, jenž je ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem, 2. vydání

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem, 2. vydání

Mgr. Tomáš Kruták, PhDr. Mgr. Lenka Krutáková, Mgr. Jan Gerych, LLM. - Anag, spol. s r. o.

Aktualizované vydání zákona o zadávání veřejných zakázek přináší bohatý komentář k jednotlivým ustanovením. Nové vydání je obohaceno o poznatky a zkušenosti získané v období čtyř let, které od nabytí účinnosti zákona uplynuly. Skvělý pomocník pro praxi Kniha Zákon o zadávání ...

Cena: 699 KčKOUPIT

Veřejné stavební investice

Veřejné stavební investice

Zdeněk Dufek, Jana Korytátová, Tomáš Apeltauer, Vít Hromádka, Petr Fiala, Rostislav Dochytka, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přehledným způsobem shrnuje témata, kterými se musí zabývat osoby podílející se na realizaci veřejných stavebních investic. Obsahuje poznatky a doporučení z hlediska projektového řízení, hodnocení projektů, managementu rizik, výběru dodavatelů, smluvních vztahů, sestavování ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Přezkum veřejných zakázek

Přezkum veřejných zakázek

Robert Krč - C. H. Beck

Publikace představuje první monografické zpracování tohoto tématu v české právnické literatuře. Pojednává o přezkumu veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V knize jsou rozebrány postupy pro podání a vyřízení námitek, podání návrhu, případně ...

Cena: 390 KčKOUPIT

BIM pro veřejné zadavatele

BIM pro veřejné zadavatele

Zdeněk Dufek, Pavel Koukal, Petr Fiala, Rudolf Vyhnálek, Josef Remeš, Marek Jedlička - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace stručnou formou seznamuje zadavatele veřejných zakázek s problematikou informačního modelování staveb (BIM), tzn. procesem, který umožňuje efektivní výměnu informací v rámci návrhu, realizace i užívání stavebního objektu. Záměrem autorů je především vysvětlit principy, ...

Cena: 340 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.