Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 360/2014 Sb.,

kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Účinnost:

1. 1. 2015

Zdroj:

částka 143/2014 Sb.

 

Oblast: Daně

Anotace:

Změny, které nabývají účinnosti od roku 2015

 • Ruší se již dříve přijaté snížení hranice obratu pro povinnou registraci plátce, která měla s účinností od 1. 1. 2015 činit 750 000 Kč. Obrat pro povinnou registraci plátce tedy zůstává stejně jako dosud ve výši 1 000 000 Kč.
 • Napravuje se legislativní chyba, která nastala novelou zákona o DPH k 1. 1. 2014, kdy z plnění, která vstupují do obratu pro účely zákona o DPH, omylem vypadl nájem nemovitých věcí osvobozený od daně bez nároku na odpočet daně. Do obratu se takový nájem opět započítá počínaje nájemným za období od 1. 1. 2015.
 • Mezi ekonomické činnosti z pohledu daně z přidané hodnoty se zařazují i autorské příspěvky, z nichž je uplatňována srážková daň. I tyto činnosti tedy nově vstupují do obratu pro účely zákona o DPH a u plátce podléhají dani.
 • Zákon o DPH do roku 2014 neumožňoval dobrovolnou registraci identifikované osoby. Registrace identifikované osoby nastávala pouze na základě přijetí či uskutečnění zákonem jmenovaného plnění a teprve až toto plnění nastalo, byla správcem daně provedena registrace zpětně k datu přijetí či poskytnutí daného plnění. K datu přijetí daného plnění se tedy tato osoba nemohla svému dodavateli prokázat platným DIČ pro účely DPH. Nově se již může zaregistrovat předem, pokud ví, že bude přijímat či poskytovat plnění, která vedou k registraci identifikované osoby.
 • Mezi plnění s druhou sníženou sazbu daně (10 %) se doplňují mlýnské výrobky, slady, škroby, směsi těchto výrobků apod., pokud splňují požadavky na složení potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku.
 • Zavádí se tři druhy režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku:
  - trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti,
  - dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti,
  - mechanismus rychlé reakce.

  Trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti se vztahuje na plnění jmenovaná zákonem o DPH. Patří zde zlato vymezené v § 92b zákona o DPH, zboží uvedené v příloze č. 5 zákona o DPH (odpady), stavební a montážní práce vymezené v § 92e zákona o DPH a od roku 2016 také dodání nemovité věci podle § 92d zákona o DPH.
  Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti znamená, že zákon o DPH v nové příloze č. 6 jmenuje seznam plnění, která mohou podléhat režimu přenesení daňové povinnosti, ale tomuto režimu podléhají pouze v případě, pokud tak stanoví vláda svým nařízením. Poprvé se tak stalo nařízením č. 361/2014 Sb., kde vláda vybrala z přílohy č. 6 zákona o DPH některá plnění, která podléhají dočasnému použití režimu přenesení daňové povinnosti.
  Mechanismus rychlé reakce znamená, že na určité dodání zboží či poskytnutí služby bude na dobu 9 měsíců formou nařízení vlády zaveden režim přenesení daňové povinnosti, pokud se u určitého typu plnění objeví náhlé a rozsáhlé daňové podvody (pokud Evropská komise nebude mít námitky). Od ledna 2015 zatím toto ustanovení není využito.

 • Možnost nechat si Generálním finančním ředitelstvím závazně posoudit, zda určité plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, se rozšiřuje na veškerá plnění podléhající tomuto režimu.
 • V oblasti bytové a sociálně bytové výstavby se:
  - mění pojmy tak, aby odpovídaly pojmosloví nového občanského zákoníku,
  - mění vymezení staveb pro bydlení a staveb pro sociální bydlení,
  - doplňuje chybějící právní úprava, kdy dosud byla snížená sazba daně uplatňována pouze na základě metodického výkladu a nikoli zákona. Například se zavádí možnost uplatnit první sníženou sazbu daně u dodání pozemku (nebo práva stavby), jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení.
 • Mění se povinnosti plátců dodávajících investiční zlato (§ 92 zákona o DPH) ohledně náležitostí daňových dokladů a vedení daňové evidence.
 • Mění se postup:
  - při opravách základu daně a daně,
  - vystavování daňových dokladů při dražbě,
  - stanovení osoby povinné přiznat daň při deklarovaném dodání zboží do jiného členského státu, pokud nakonec toto zboží do jiného členského státu dodáno není.

Změny, které nabývají účinnosti od roku 2016

 • Povinnost elektronického podání přiznání, registračních formulářů apod. správci daně se bude vztahovat bez výjimek jak na právnické, tak fyzické osoby.
 • Zavádí se povinnost podávat správci daně kontrolní hlášení. Právnické osoby budou kontrolní hlášení podávat měsíčně, fyzické osoby podle jejich zdaňovacího období.
 • Zanikne povinnost podávat výpis z evidence pro daňové účely plátcům, kteří dodávají či pořizují plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, a to z toho důvodu, že nově bude povinnost ve vztahu ke všem tuzemským plněním podávat kontrolní hlášení, kde budou zahrnuta i plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti.
 • Daň bude možno uplatnit u jinak osvobozeného dodání pozemku. Pokud bude chtít plátce zatížit daní jinak osvobozené dodání nemovité věci, bude k tomu potřebovat souhlas příjemce plnění, pokud jím bude plátce, a rovněž bude v tomto případě na dodání uplatněn režim přenesení daňové povinnosti.
 • Dále se mění:
  - ustanovení týkající se dodání a nájmů nemovitých věcí (§ 56 a 56a zákona o DPH),
  - vymezení stavebního pozemku.

K tomuto zákonu viz též CELNICTVÍ.

Novelizovaný předpis:

 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Publikace k tématu

Daňové zákony - aktualizované vydání červen 2022

Daňové zákony - aktualizované vydání červen 2022

Sagit, a. s.

Aktualizovaný soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny, ke kterým došlo v první polovině roku 2022 – změnil se zákon o daních z příjmů, o DPH, o spotřebních daních, o dani silniční a nově byl zařazen zákon o daňových opatřeních ve vztahu k ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty 2022

Daň z přidané hodnoty 2022

Zdeněk Kuneš - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace svým základním obsahem navazuje na publikaci vydanou nakladatelstvím 1. VOX, a. s., k datu 1. 4. 2019. Jedná se již o desáté, aktualizované a přepracované vydání, které obsahuje všechna novelizovaná ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, včetně již ...

Cena: 695 KčKOUPIT

DPH 2022 - zákon s přehledy

DPH 2022 - zákon s přehledy

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

V 19. vydání praktické, osvědčené publikaci autor na 165 přehledech názorně „zobrazuje“ zákon o DPH ve znění platném k 1. 1. 2022. Tyto přehledy jsou vždy doplněny paragrafy zákona, čímž získáváte neocenitelného pomocníka. Názorné přehledy obsahují např.: novelu pronájmů ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Abeceda DPH 2022

Abeceda DPH 2022

Ing. Zdeněk Kuneš, Bc. Zdeněk Vondrák, DiS. - Anag, spol. s r. o.

Publikaci Abeceda DPH lze použít jako průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty. Změny v zákonu o DPH Kniha je aktualizována o všechny změny, uvedené v zákonu o DPH pro rok 2022 a o informace ...

Cena: 749 KčKOUPIT

DPH 2022 - výklad s příklady

DPH 2022 - výklad s příklady

Zdeněk Kuneš, Pavla Polanská, Oto Paikert, Svatopluk Galočík - GRADA Publishing, a. s.

18. vydání této publikace obsahuje novelizovaná ustanovení zákona o DPH k 1. 1. 2022, která vychází z novelizací zákona o dani z příjmů, daňového řádu a zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Do zákona se také promítají již dříve přijaté změny zákona, ...

Cena: 389 KčKOUPIT

ÚZ č. 1462 - Daň z přidané hodnoty, 2022

ÚZ č. 1462 - Daň z přidané hodnoty, 2022

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o dani z přidaného hodnoty, který byl k 1. 1. 2022 změněn dvěmi novelami (celkem 13 změn a doplnění). Zařazeny jsou také nové pokyny GFŘ k promíjení DPH u některých výrobků a služeb. Publikace dále obsahuje aktuální text směrnice Rady EU o ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Ing. Václav Benda, Ing. Ladislav Pitner - Anag, spol. s r. o.

V tomto 14. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v roce 2021 a vyznačeny ty, které jsou účinné od 1. 10. 2021. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje ...

Cena: 849 KčKOUPIT

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Zdeněk Kuneš, Pavla Polanská - GRADA Publishing, a. s.

Kniha je určena pro všechny plátce, kteří při uplatňování DPH nepostupují podle běžného režimu, ale používají pro uplatnění DPH zvláštní režimy. Jsou to např. obchodníci s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi nebo poskytovatelé stavebních nebo ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Monika Novotná, Václav Olšanský - C. H. Beck

Komentář k zákonu o dani z přidané hodnoty podává podrobný výklad ustanovení zákona s doplněním o ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora EU. Autoři se zabývají aktuálními problémy souvisejícími s jednotlivými instituty zákona a jejich aplikací v praxi, s ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody

DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody

Martin Sádovský - GRADA Publishing, a. s.

Prodáváte své zboží v rámci EU přes svůj e-shop nebo přes digitální platformu (Amazon, Ebay atp.)? Prodáváte zahraniční zboží, které je zasíláno zákazníkům přímo ze 3. země (např. z USA, Číny)? Jste účetní či daňoví poradci a potřebujete se orientovat v daňových novinkách? Jste ...

Cena: 269 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.