Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb.,

o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

Účinnost:

1. 1. 2014
vybrané ustanovení 1. 12. 2013

Zdroj:

částka 134/2013 Sb.

 

Oblast: Daně

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
 • Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

 • V novelizovaných předpisech jsou provedeny zejména legislativně technické úpravy s ohledem na změnu terminologie zaváděnou v souvislosti s rekodifikací soukromého práva.
 • Dále k některým výše uvedeným novelizovaným předpisům:

A) K zákonu č. 586/1992 Sb.

 • Novela zákona o daních z příjmů obsahuje rozsáhlé změny, a to v 843 novelizujících bodech a 21 odstavci přechodných ustanovení.
  Zkratky: ZDP – zákon o daních z příjmů, DPFO – daň z příjmu fyzických osob, DPPO – daň z příjmu právnických osob

I. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

 • Označení některých příjmů FO [§ 3 odst. 1 a 3 ZDP]
  Zákonné opatření zkracuje označení pro „příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky“ podle § 6 ZDP na „příjmy ze závislé činnosti“, „příjmy z podnikání a jiné samostatné činnosti“ podle § 7 ZDP nově označuje jako „příjmy ze samostatné činnosti“ a „příjmy z pronájmu“ podle § 9 ZDP nově označuje jako „příjmy z nájmu“.
  Zákonné opatření zavádí pravidla pro ocenění nepeněžních příjmů, což souvisí s převedením darů do předmětu DPFO – viz k § 3 odst. 4 ZDP.
  Zahrnutí příjmů získaných darem a děděním do předmětu DPFO [§ 3 odst. 4 ZDP]
  Podle úpravy účinné do 31. 12. 2013 nebyly předmětem DPFO příjmy získané darováním. Výjimkou byly příjmy získané v souvislosti se závislou činností podle § 6 ZDP a příjmy související se samostatnou činností podle § 7 ZDP (do 31. 12. 2013 označené jako „příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti“). U fyzických osob provozujících školy a školská zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat, nebo ohrožených druhů zvířat a u fyzických osob, které jsou poskytovateli zdravotních služeb, však nebyl předmětem DPFO příjem získaný nabytím daru v souvislosti s provozováním těchto činností. Nově jsou tyto příjmy předmětem DPFO s tím, že u poplatníka provozujícího zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů je bezúplatný příjem použitý k provozu tohoto zařízení osvobozen podle § 4a písm. i) ZDP.
  V návaznosti na zrušení daně darovací a rozšíření předmětu DPFO je z předmětu daně podle § 3 odst. 4 písm. j) ZDP vyloučen majetkový prospěch:
  - vydlužitele při bezúročné zápůjčce,
  - vypůjčitele při výpůjčce,
  - výprosníka při výprose.
 • Osvobození příjmů od DPFO [§ 4 odst. 1 ZDP]
  Mění se zejména úprava pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů podle § 4 odst. 1 písm. w) ZDP (časový test držby cenných papírů je pro cenné papíry nabyté od 1. 1. 2014 prodloužen ze 6 měsíců na 3 roky).
  Jednotlivá osvobození jsou nově formulována v návaznosti na rekodifikaci soukromého práva [např. v § 4 odst. 1 písm. c) ZDP se hovoří o příjmu z prodeje movitých věcí hmotných, v § 4 odst. 1 písm. w) ZDP je zaveden speciální časový test doby držby kmenových listů (5 let proti obecné 3leté době stanovené pro cenné papíry). Věcně jsou změněna pravidla pro osvobození příjmu z převodu podílu v obchodní korporaci v § 4 odst. 1 písm. r) ZDP, zejména pokud jde o situaci, kdy je podíl člena obchodní korporace zvýšen v době kratší 5 let před prodejem].
  Novým § 4 odst. 1 písm. zk) ZDP je zavedeno osvobození pro některé dary (bezúplatná plnění), které je vyčleněno do samostatného § 4a ZDP.
 • Samostatná úprava pro osvobození některých přijatých darů [§ 4a ZDP]
  V souvislosti s převodem darů (bezúplatných plnění) do předmětu DPFO obsahuje ZDP nově osvobození od DPFO pro některé dary – např. u poplatníka provozujícího zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů je bezúplatný příjem použitý k provozu tohoto zařízení osvobozen podle § 4a písm. i) ZDP.
 • Členění příjmů ze závislé činnosti [§ 6 odst. 1 ZDP]
  Příjmy jednatelů (v důsledku rekodifikace soukromého práva jsou jednatelé od 1. 1. 2014 považováni za členy statutárního orgánu) jsou přeřazeny z příjmů podle § 6 odst. 1 písm. b) ZDP do příjmů podle § 6 odst. 1 písm. c) ZDP.
 • Struktura vymezení některých nepeněžních výhod zaměstnanců jako příjmu ze závislé činnosti [§ 6 odst. 3 ZDP]
  Jedinou věcnou změnou je vymezení nepeněžního příjmu zaměstnance spočívajícího v rozdílu mezi cenou stanovenou nařízením vlády a sjednanou cenou v případě bezplatných nebo zlevněných jízdenek poskytnutých zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu osob zaměstnanci a jeho rodinným příslušníkům. Toto ustanovení [§ 6 odst. 3 písm. c) ZDP] je však nepoužitelné, protože nadále pro uvedené příjmy platí osvobození podle § 6 odst. 9 písm. e) ZDP.
 • Podmínky pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti [§ 6 odst. 4 ZDP]
  Srážková daň se v případě příjmů ze závislé činnosti nově uplatňuje pouze z příjmů plynoucích na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč. Nadále je pro uplatnění srážkové daně podmínkou, že zaměstnanec u zaměstnavatele nemá podepsáno prohlášení k dani.
 • Upřesnění výčtu případných nepeněžních příjmů, které u zaměstnanců nejsou předmětem daně [§ 6 odst. 7 ZDP]
  Povinná plnění zaměstnavatele na vytváření a dodržování pracovních podmínek pro výkon práce, stanovená právním předpisem, jsou pro právní jistotu zařazena do výčtu příjmů, které nejsou u zaměstnanců předmětem daně.
 • Osvobození příjmů za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy [§ 6 odst. 9 písm. l) ZDP]
  V rámci příprav na zavedení jednoho inkasního místa jsou příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy od 1. 1. 2014 osvobozeny od daně ze závislé činnosti (již dříve nepodléhaly odvodům pojistného). Osvobození nahradilo úpravu pro osvobození zvýhodnění z půjček poskytovaných zaměstnancům – jiný majetkový prospěch vydlužitele při bezúročné zápůjčce je podle § 3 odst. 4 ZDP vyjmut z předmětu DPFO, což platí i pro bezúročnou zápůjčku přijatou zaměstnancem od svého zaměstnavatele.
 • Podmínky pro uplatnění srážkové daně z autorských honorářů [§ 7 odst. 6 ZDP]
  Srážková daň se nově vztahuje na všechny autorské honoráře nepřekračující hodnotovou hranici 10 tis. Kč měsíčně od jednoho plátce.
 • Příjem ze zisku svěřenského fondu po zdanění zařazen mezi příjmy z kapitálového majetku [§ 8 odst. 1 ZDP]
  Plnění ze zisku svěřenského fondu (upraveného § 1448 a násl. nového občanského zákoníku) po zdanění jsou zařazena mezi příjmy z kapitálového majetku.
 • Rozšíření výčtu ostatních příjmů [§ 10 odst. 1 ZDP]
  Nově je ostatním příjmem u fyzické osoby příjem z výměnku, příjem obmyšleného ze svěřenského fondu (nejde-li o příjem z kapitálového majetku podle § 8 ZDP) a také bezúplatný příjem (dar). Kromě darů osvobozených podle § 4a ZDP mohou být dary osvobozeny podle § 10 odst. 3 ZDP.
  Výčet ostatních příjmů podle § 10 ZDP je rozšířen o příjem z výměnku.
 • Parametrické změny pro osvobození některých ostatních příjmů [§ 10 odst. 3 ZDP]
  Příjmy z příležitostných činností jsou osvobozeny do ročního úhrnu 30 000 Kč (dosud 20 000 Kč), částka 500 Kč na jedno včelstvo je osvobozena u včelaře s až 60 včelstvy (dosud jen se 40 včelstvy).
 • Osvobození ostatních příjmů [§ 10 odst. 3 ZDP]
  Nově jsou osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů, pokud jejich roční úhrn nepřesáhne 100 000 Kč – to souvisí s novými pravidly pro osvobození pro příjmy z prodeje cenných papírů podle § 4 odst. 1 písm. w) ZDP.
  Při splnění podmínek jsou osvobozena bezúplatná plnění – např. dary mezi příbuznými. Příležitostné dary (od kohokoliv) jsou osvobozeny do výše 15 000 Kč.
 • Zrušení samostatné úpravy zdanění spoluvlastníků [§ 11 ZDP]
  Samostatná pravidla pro zdanění příjmů spoluvlastníků podle § 11 ZDP jsou zrušena.
 • Zdanění rodinného závodu a společenství jmění [§ 12 ZDP]
  V § 12 ZDP před 1. 1. 2013 upravoval ZDP zdanění členů sdružení bez právní subjektivity; tato úprava se nově vztahuje na příjmy společníků, kterým plynou příjmy na základě smlouvy o společnosti podle § 2716 až 2746 nového občanského zákoníku.
  V § 12 ZDP je nově řešeno zdanění členů rodinného závodu podle § 700 a násl. nového občanského zákoníku a příjmů ze společenství jmění podle § 1236 a násl. nového občanského zákoníku.
 • Zvýšení limitu odpočtu darů [§ 15 odst. 1 ZDP]
  Limit odpočtu hodnoty darů od základu daně, pokud byly poskytnuty na příslušné účely, je zvýšen z 10 % základu daně na 15 % základu daně FO.

II. DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

 • Svěřenský fond poplatníkem DPPO [§ 17 odst. 1 písm. f) ZDP]
  Svěřenský fond upravený v § 1448 a násl. nového občanského zákoníku nemá právní subjektivitu, ale ZDP jej považuje za poplatníka DPPO.
 • Veřejně prospěšný poplatník [§ 17a ZDP]
  Namísto termínu „poplatník, který není založen nebo zřízen za účelem podnikání“ používá ZDP od 1. 1. 2014 pojem veřejně prospěšný poplatník (jistá obdoba veřejně prospěšné právnické osoby podle § 146 a násl. nového občanského zákoníku).
 • Zvláštní pravidla pro základ DPPO u veřejně prospěšných poplatníků [§ 18a ZDP]
  Zvláštní pravidla pro základ DPPO u veřejně prospěšných poplatníků jsou vyčleněna do samostatného § 18a ZDP.
 • Osvobození od DPPO pro dary u veřejně prospěšných poplatníků [§ 19a ZDP]
  V souvislosti s převodem darů do předmětu DPPO je pro veřejně prospěšné poplatníky zavedena samostatná skupina osvobozených příjmů pro dary přijaté na charitativní a obdobnou činnost.
 • Odpočet od základu DPPO pro veřejně prospěšné poplatníky [§ 20 odst. 7 ZDP]
  Odpočet od základu DPPO podle § 20 odst. 7 ZDP se vztahuje na veřejně prospěšné poplatníky (dříve na poplatníky, kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání). Odpočet se věcně nemění, ale od 1. 1. 2014 jej nemohou použít např. poskytovatelé zdravotních služeb.
 • Odpočet darů od základu DPPO [§ 20 odst. 8 ZDP]
  Právnické osoby dosud měly obecný limit pro odpočet hodnoty daru stanoven na nejvýše 5 % základu daně, u darů vysokým školám a veřejným výzkumným institucím apod. bylo možno odečíst dalších 5 % základu DPPO. Od 1. 1. 2014 je limit pro odpočet hodnoty daru stanoven na 10 % základu DPPO, tj. bez rozdílu obdarované osoby.

III. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 • Společná ustanovení o věcech a majetkových právech [§ 21b a 21c ZDP]
  V návaznosti na rekodifikaci soukromého práva jsou do ZDP zavedena zvláštní ustanovení o věcech a majetkových právech.
 • Vymezení finančního leasingu [§ 21d ZDP]
  ZDP se dočkal samostatného vymezení finančního leasingu, a to v samostatném § 21d. Charakteristickým znakem finančního leasingu pro účely ZDP je ujednání o převodu vlastnického práva po skončení nájemního vztahu či právo nájemce na tento převod.
 • Zvláštní ustanovení o osobách [§ 21e ZDP]
  Do ZDP bylo vloženo zvláštní ustanovení o osobách, které pro účely ZDP definuje např. pojem „společně hospodařící domácnost“ (ZDP s tímto pojmem pracuje a nový občanský zákoník již pojem domácnost nedefinuje). Za manžela (manželku) se pro účely ZDP považuje i registrovaný partner.
 • Novinky v úpravě základu daně mezi spojenými osobami [§ 23 odst. 7 ZDP]
  V pravidlech pro úpravu základu daně mezi spojenými osobami u transakcí za neobvyklé ceny dochází k věcným změnám. Úprava základu DPPO se provede i při sjednání nulové ceny, jedná-li se o transakci mezi právnickými osobami. Úprava základu DPFO se neprovede u fyzické osoby, která poskytne spojené osobě zvýhodněnou zápůjčku.
 • Zrušení limitu pro výši daňově uznatelného příspěvku Hospodářské komoře a Agrární komoře [§ 24 odst. 2 písm. d) ZDP]
  Příspěvky Hospodářské komoře a Agrární komoře jsou do 31. 12. 2013 limitovány maximální částkou 0,5 % úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na sociální zabezpečení. Tento limit je zrušen.
 • Daňové náklady při prodeji pozemku [§ 24 odst. 2 písm. t) ZDP]
  Pro právnickou osobu neplatí od 1. 1. 2014 limit uplatnění pořizovací ceny pozemku při jeho prodeji jen do výše výnosů z prodeje.
 • Daňový odpis pohledávky [§ 24 odst. 2 písm. y) ZDP]
  Nová úprava daňově uznatelných odpisů pohledávek reaguje na novou úpravu tvorby opravných položek podle § 8a zákona o rezervách.
 • Motivační příspěvek (podnikové stipendium) [§ 24 odst. 2 písm. zu) ZDP]
  Od roku 2011 ZDP výslovně uváděl jako příklad daňového nákladu motivační příspěvek poskytnutý na základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi připravujícímu se pro poplatníka na výkon profese, a to do výše 2 000 Kč měsíčně, v případě studenta vysoké školy do výše 5 000 Kč měsíčně. Od 1. 1. 2014 jsou uvedené limity zvýšeny (až 5 000 Kč u středoškoláka, až 10 000 Kč u vysokoškoláka).
 • Paušální výdaj na dopravu [§ 25 odst. 1 písm. x) ZDP]
  V uplatnění paušálního výdaje na dopravu podle § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP je zavedeno omezení, že spolu s paušálním výdajem nelze uplatnit základní náhradu za 1 km jízdy.
 • Pravidla pro odpočet na podporu výzkumu a vývoje [§ 34a až 34e ZDP]
  Pravidla pro odpočet na podporu výzkumu a vývoje jsou od 1. 1. 2014 přijata ve zcela nové podobě.
 • Odpočet na podporu odborného vzdělávání [§ 34f ZDP]
  Od 1. 1. 2014 je zaveden odpočet na podporu odborného vzdělávání podle § 34f ZDP, v němž jsou stanovena obecná pravidla. Odpočet má dvě formy – odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání (§ 34g ZDP) a odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta (§ 34h ZDP).
 • Zdanění příjmů daňového rezidenta, které byly zdaněny srážkovou daní, v daňovém přiznání [§ 36 odst. 7 a § 38d odst. 4 ZDP]
  Daňovému rezidentovi se umožňuje zdanit příjmy, které již byly zdaněné srážkovou daní, v daňovém přiznání. Zatím bylo možné pouze v návaznosti na § 38d odst. 4 písm. a) ZDP dodatečně podepsat prohlášení k dani podle § 38k odst. 7 ZDP a požádat o roční zúčtování daně.
 • Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti [§ 38ch odst. 4 a 5 ZDP]
  Lhůta pro provedení ročního zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti je zkrácena, a to z 31. března na 15. března.
  Přeplatek z ročního zúčtování záloh se podle nové úpravy vrací zaměstnancům již do 31. března, podle dosavadní úpravy to bylo při zúčtování mezd za měsíc březen.
 • Zatřídění hmotného majetku do odpisových skupin [příloha č. 1 ZDP]
  Příloha č. 1, podle které je hmotný majetek zatříděn do jednotlivých odpisových skupin, je od 1. 1. 2014 zcela nová – již se neodkazuje na zrušenou Standardní klasifikaci produkce, ale na platnou klasifikaci CZ-CPA.

B) K zákonu č. 593/1992 Sb.

 • Mění se podmínky tvorby:
  - bankovních rezerv,
  - rezerv na opravy hmotného majetku u podílových a svěřenských fondů.

C) K zákonu č. 338/1992 Sb.

 • Stanoví se:
  - předmět daně, základ daně, poplatníci daně a podmínky zvýšení základní sazby daně z jednotek,
  - seznam inženýrských staveb, které jsou předmětem daně ze staveb a jednotek.
 • Mění se:
  - vymezení poplatníků daně z pozemků,
  - způsob stanovení základu daně a podmínky zvýšení základní sazby daně ze staveb,
  - podrobnosti plnění daňové povinnosti v případě spoluvlastnictví,
  - lhůty pro podání daňového přiznání v případě smrti poplatníka daně z nemovitých věcí,
  - způsob zaokrouhlování a lhůty splatnosti daně z nemovitých věcí.
 • Upřesňuje se, že pozemky, které jsou součástí staveb nebo jednotek, nejsou zdaněny daní z pozemků.
 • Osvobození hospodářských lesů pod vlivem imisí od daně z pozemků se přesouvá (ve stejném rozsahu) z lesního zákona do zákona o dani z nemovitých věcí.

D) K zákonu č. 16/1993 Sb.

 • Od silniční daně se osvobozují vozidla všech hasičských záchranných sborů (dosud se osvobození nevztahovalo např. na vozidla podnikových hasičských záchranných sborů).
 • Pro snížení sazby silniční daně u vozidel používaných v rostlinné výrobě je rozhodující zařazení této výroby v klasifikaci produkce CZ-CPA (dosud v SKP).
 • Upřesňují se podmínky osvobození vozidel s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun.

E) K zákonu č. 235/2004 Sb.

 • Za právnickou osobu se při aplikaci daně z přidané hodnoty nově považuje svěřenecký fond a organizační složka státu, která je účetní jednotkou.
 • Upřesňují se podmínky zrušení registrace plátce-společníka společnosti na jeho žádost.
 • Za dodání vybrané nemovité věci se pro účely aplikace osvobození po 5 letech od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy bylo započato první užívání stavby, považuje dodání pozemku, stavby, podzemní stavby se samostatným účelovým určením, inženýrské sítě a nově také práva stavby (věcné právo jiné osoby mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu) a jednotky (jednotka vždy zahrnuje podíl na společných částech domu a pokud je s ním spojeno vlastnictví pozemku, tak i podíl na tomto pozemku).
 • V případě dodání pozemku se uplatní osvobození pouze v případě, kdy na pozemku nebude zřízena stavba spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská síť a pokud na něm nemůže být provedena stavba podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášení stavby. U převodu pozemků tedy bude v četnějších případech než dosud uplatňována daň.
 • Při úmrtí plátce-fyzické osoby se pro účely správy daně hledí na zůstavitele, jako by žil do dne předcházejícího dni ukončení dědického řízení. Osoba spravující pozůstalost plní daňové povinnosti zůstavitele vlastním jménem na účet pozůstalosti. Až ode dne rozhodnutí soudu o dědictví přechází daňová povinnost na dědice a teprve ke dni předcházejícímu tomuto dni zůstavitel přestává být plátcem. Dědic, který nabude majetek po zemřelém a který bude po zemřelém pokračovat v podnikání nebo v uskutečňování jiných ekonomických činností, se stane plátcem až ode dne přechodu daňové povinnosti zůstavitele, tj. až ode dne rozhodnutí soudu o dědictví.

F) K zákonu č. 353/2003 Sb.

 • Zajištění daně může být v případě souhlasu správce daně poskytnuto nejen bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem, ale nyní i jiným subjektem.

G) K zákonu č. 280/2009 Sb.

 • Mění se podmínky či způsob:
  - zřízení, používání a zrušení daňové informační schránky,
  - přechodu daňové povinnosti,
  - uplatnění opravných prostředků proti exekučnímu příkazu vydanému v daňové exekuci,
  - provádění elektronické dražby v rámci daňové exekuce,
  - zřízení a výkonu zástavního práva správcem daně,
  - podání daňového tvrzení při insolvenčním řízení.
 • Zavádí se možnost učinit elektronická podání správci daně přihlášením podatele do datové schránky správce daně s ověřením identity podatele. To platí v případě podání, u nichž tuto formu podání příslušný správce daně povolí.
 • Upřesňuje se určení doby přerušení běhu lhůty v případech, kdy si správce daně vyžádá informace v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní.

H) K zákonu č. 458/2011 Sb.

 • Mění se okamžik nabytí účinnosti těch změn zákona o daních z příjmů, které souvisí s koncepcí rekodifikace soukromého práva, a to z 1. 1. 2015 na 1. 1. 2014.
 • Ruší se zaměstnanecké zvýhodnění ve výši 3 000 Kč ročně, které mělo od 1. 1. 2015 nahradit některé zaměstnanecké benefity (např. poskytování stravenek).

Zrušené předpisy:

 • Vyhláška č. 12/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
 • Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
 • Zákon č. 18/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
 • Zákon č. 322/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb.
 • Zákon č. 113/1994 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb.
 • Zákon č. 96/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 203/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 169/1998 Sb., kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 476/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška ministerstva financí č. 207/1993 Sb., o osvobození od daně z převodu nemovitostí při převodech některých nemovitostí na obce a na okresní úřady

Publikace k tématu

Daňové zákony 2021

Daňové zákony 2021

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2021. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny přinesl tzv. daňový balíček do zákona o daních z příjmů. V této publikaci jsou obsaženy pouze ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2020. Legislativní změny pro rok 2020 Součástí publikace jsou také parametrické změny pro rok 2020 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. Dále v ...

Cena: 699 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 dochází k jedné z největších změn zákona o daních z příjmů – zavádí se tzv. daňový balíček; umožňuje se zdaňování paušální daní; provádějí se úpravy v souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitostí. Změnil se také zákon o rezervách, dále byl vydán souhrnný zákon o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1416 - Sociální pojištění 2021

ÚZ č. 1416 - Sociální pojištění 2021

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 40 právních předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. K největším změnám došlo v zákonu o pojistném na sociální zabezpečení; menší ...

Cena: 187 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2021. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2021

Meritum - Daň z příjmů 2021

Wolters Kluwer, a. s.

meritum Daň z příjmů 2021 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí: •daň z příjmů fyzických osob, •daň ...

Cena: 780 KčKOUPIT

Náklady na výzkum a vývoj jako položka odčitatelná od základu daně

Náklady na výzkum a vývoj jako položka odčitatelná od základu daně

Tomáš Rydval - C. H. Beck

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje je tu s námi již dlouho, a přesto teprve v posledních letech začínají jeho konsekvence rezonovat mezi poplatníky, daňovými orgány a soudy, aniž by na dané téma existovalo ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Daně z příjmů, zákon s poznámkami a judikaturou

Daně z příjmů, zákon s poznámkami a judikaturou

Vladimír Pelc - C. H. Beck

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o daních z příjmů pro zdaňovací období let 2020 a 2021. Jde o systematický a přehledný výklad základních institutů daní z příjmů, v poznámkách k ustanovením zákona jsou popsány daňověprávní skutečnosti. Reflektuje nejnovější teoretické ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Průvodce zákonem o daních z příjmů pro OSVČ

Průvodce zákonem o daních z příjmů pro OSVČ

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Publikace se snaží o ucelený pohled na problematiku daně z příjmů u OSVČ, přesněji u osob zdaňujících svůj příjem podle § 7 ZDP. Novinky, které přinesl daňový balíček pro rok 2021 Velký důraz je věnován novinkám, které přinesl daňový balíček pro rok 2021, např. nové koncepci ...

Cena: 389 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.