Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 396/2012 Sb.,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Účinnost:

1. 1. 2013,
vybraná ustanovení 26. 11. 2012, 1. 7. 2013, 1. 1. 2015

Zdroj:

částka 145/2012 Sb.

 

Oblast: Soudní a rozhodčí řízení, exekuce

Novelizované předpisy

 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 99/1963 Sb.

 • Rozsáhlá novela občanského soudního řádu se týká především právní úpravy výkonu rozhodnutí; některé hlavní změny:
  - výrazně se omezuje dvoukolejnost výkonu rozhodnutí a exekuce; v občanském soudním řádu jsou nově vymezeny druhy pohledávek, které spadají pouze pod soudní výkon rozhodnutí - soudu zůstane nařízení výkonu rozhodnutí a výkon rozhodnutí jenom v těch případech, kde je k tomu zvláštní důvod (výkony rozhodnutí ve věcech týkajících se nezletilých dětí, vykázání ze společného obydlí, cizích rozhodnutí v případě, že není vydáno prohlášení vykonatelnosti, nebo vyklizení bytu s bytovou náhradou). O všech ostatních návrzích na výkon rozhodnutí novela výslovně stanoví, že je soud odmítne - výkon těchto rozhodnutí bude možno vykonat pouze prostřednictvím soudního exekutora - viz též § 37 novelizovaného exekučního řádu. (Smyslem omezení dvoukolejnosti je zrychlení a zefektivnění výkonu exekučních titulů, sjednocení postupu při výkonu většiny z těchto titulů a odbřemenění soudů přesunem této agendy na exekutory.),
  - dosavadní způsoby výkonu rozhodnutí zůstávají; přibývají některé nové:
  - správa nemovitosti - bude přicházet do úvahy tam, kde není nezbytné pro vymožení pohledávky oprávněného přikročit přímo k prodeji nemovitosti povinného; prostřednictvím správy nemovitosti se budou postihovat užitky (plody), které z nemovitosti plynou; správu nemovitosti bude provádět přímo soud (ev. soudem jmenovaný správce); soud může měnit i uživatelské vtahy k nemovitosti; soud o tomto rozhodnutí vyrozumí katastrální úřad,
  - postižení podniku, které je širší než dosavadní "prodej podniku"; soud na základě zjištění rozhodne o tom, zda výkon rozhodnutí bude pokračovat prodejem podniku v dražbě anebo správou podniku, kdy se správce stará o podnik a bere z něj užitky, které vyplácí oprávněnému; mění se role správce podniku a způsob stanovení ceny podniku,
  - v rámci výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí se připouští provedení soupisu i takové věci, o jejíž existenci nemá soud pochybnost díky informacím získaným z veřejných databází (evidence motorových vozidel, rejstříky vedené Úřadem průmyslového vlastnictví, centrální depozitář) nebo jiných seznamů, které např. vedou banky (evidence vkladních knížek, vkladových listů atd.); soud tedy nemusí fakticky věc vidět či ji vzít do úschovy,
  - pokud osoba přítomná soupisu věcí tvrdí, že věc je ve vlastnictví třetí osoby, a soud toto tvrzení vyhodnotí jako pravděpodobné, bezodkladně tuto osobu vyrozumí a poučí ji o jejích právech,
  - vypouští se možnost, aby se dražitelé movitých i nemovitých věcí, kteří mají stejné nejvyšší podání, domlouvali o tom, komu se má udělit příklep (existovaly spekulativní praktiky některých dražitelů; příklep se v tomto případě udělí tomu z dražitelů, komu svědčí předkupní právo, pokud takový dražitel nebude, rozhodne se losem),
  - dražbu movitých věcí bude možno provést s využitím internetu (výhodou bude mj. to, že identita dražitelů bude známa pouze soudu, což by mohlo zabránit spekulativnímu chování některých dražitelů); řeší se daňové souvislosti výtěžku dražby (DPH); novela obsahuje řadu dalších změn a upřesnění v oblasti úpravy prodeje movitých věcí,
  - řada změn je v oblasti prodeje nemovitostí: způsob ocenění; v případě, že povinný neumožní prohlídku nemovitosti, je soud oprávněn zjednat si do nemovitosti povinného přístup; definice nemovitosti a další okolnosti; provedení dražby a dražební vyhláška; věřitelé s pohledávkou zajištěnou zástavním právem k nemovitosti; příklep; převzetí vydražené nemovitosti vydražitelem; elektronické dražby,
  - u prodeje nemovitostí se počet dražebních kol omezuje na pět; oprávněný tak nemůže neúčelně navrhovat provádění dalších dražebních jednání; zároveň (pokud se po dvou kolech ukazuje neprodejnost nemovitosti) se snižuje nejnižší podání až na 25% v pátém kole,
  - zavádí se nový nástroj pro zvýšení výtěžnosti dražeb nemovitostí - předražek (§ 336ja). Kdokoliv může navrhnout přeplacení dražitele (nejméně o 25 %), a to do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu, zároveň však bude mít povinnost v této lhůtě předražek doplatit, čímž lze rychleji dojít k rozvrhu; k ochraně práv vydražitele je zakotvena možnost, aby zvýšil svoje nejvyšší podání na částku nejvyššího předražku,
  - další změny: v návrhu na výkon rozhodnutí uvede oprávněný rodné číslo povinného, je-li mu známo; zpodrobňují se ustanovení o změně plátce mzdy (mj. přechod ze mzdy na vyplácení sociálních dávek), o přikázání peněžitých pohledávek (pohledávky bude možno nově i dražit), postižení účasti povinného v obchodních společnostech a družstvu (prodej podílu v dražbě); mezi věci nepodléhající výkonu rozhodnutí se zařazují také zvířata, která slouží člověku jako jeho společník; věc, která je zjevně bezcenná, se při vyklizení objektu bez náhrady zničí (v rámci uspokojení práv na nepeněžité plnění), tzn., že ji není nutno zbytečně uschovávat.
 • Kromě toho novela také:
  - doplňuje pravidlo pro stanovení doručovací adresy pro cizince, kteří mají místo pobytu na území České republiky,
  - stanoví, že podmínkou pro přiznání práva na náhradu nákladů řízení proti žalovanému je, že žalující zaslal žalovanému výzvu k plnění, a to nejméně 7 dnů před podáním žaloby,
  - upřesňuje pravidla řízení o dědictví.
 • Přechodná ustanovení stanoví, že až na vyjmenované odchylky se řízení zahájená před účinností novely dokončí podle dosavadních předpisů.

B) K zákonu č. 120/2001 Sb.

 • Rozsáhlá novela exekučního řádu obsahuje také tyto změny:
  - přímo do zákona se zakotvují etické a morální požadavky na exekutora, mj. "zdržet se všeho, co by mohlo narušit důstojnost exekutorského povolání nebo ohrozit důvěru v nezávislý, nestranný a spravedlivý výkon exekuční činnosti"; v návaznosti na to se rozšiřuje výčet kárných deliktů exekutora, kandidáta nebo koncipienta a zpřísňují se sankce včetně nové sankce spočívající v odvolání z exekutorského úřadu,
  - mění se pravidla pro jmenování a odvolání exekutora (výběrové řízení již neprovádí Ministerstvo spravedlnosti ale Exekutorská komora ČR; návrh na jmenování exekutora předkládá ministrovi spravedlnosti Komora); dále se mění pravidla pro zánik exekutorského úřadu, pro předávání agendy mezi dosluhujícím a novým exekutorem, pro zástupce soudního exekutora a pod.,
  - zrušuje se nařizování exekuce soudem; podle nové právní úpravy bude soud exekutora pouze pověřovat exekucí a to na základě žádosti exekutora, na kterého se obrátil oprávněný; exekutor nemůže začít se zjišťováním a zajišťováním majetku povinného dříve, než soud vydal pověření; nebudou-li splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro vedení exekuce, soud udělí exekutorovi pokyn, aby exekuční návrh odmítl nebo zamítl - tímto pokynem je exekutor vázán,
  - zpřesňují se ustanovení upravující součinnost třetích osob, mj. se zrušuje povinnost soudního exekutora dokládat při požadování součinnost své pověření k provedení exekuce; zakotvuje se právo osob, které nejsou orgány veřejné moci, na úhradu účelně vynaložených hotových výdajů za poskytnutí údajů v rámci součinnosti,
  - nově se zavádí neveřejný elektronický rejstřík zahájených exekucí, který bude provozován a spravován Ministerstvem spravedlnosti; rejstřík bude podávat soudům, komoře a exekutorům přehled o všech exekucích, které budou zahájeny po účinnosti novely,
  - vymezují se věci, které soudní exekutor nemůže vykonávat a které patří výlučně do výkonu rozhodnutí prováděného soudem (viz výše k novele o.s.ř. - dvojkolejnost); současně se stanoví pravidla pro spojování věcí - různé věci u stejného exekutora nebo více exekučních řízení proti stejnému povinnému u různých exekutorů,
  - zavádějí se nové způsoby provedení exekuce - správa nemovitosti a pozastavení řidičského oprávnění (toto pozastavení lze použít pouze tehdy, je-li v exekuci vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě); prodej podniku se nahrazuje postižením podniku (viz výše k novele o.s.ř.),
  - pokud osoba přítomná soupisu věcí tvrdí, že věc je ve vlastnictví třetí osoby, a exekutor toto tvrzení vyhodnotí jako pravděpodobné, bezodkladně tuto osobu vyrozumí a poučí ji o jejích právech,
  - exekutorské zástavní právo bude nově vznikat doručením exekučního příkazu katastrálnímu úřadu (tedy ze zákona - výrazně se tím zjednoduší proces vzniku a zápisu exekutorského zástavního práva do katastru nemovitostí),
  - zpřesňují se ustanovení upravující exekuční řízení, exekuční titul, změnu exekutora, místní příslušnost exekučního soudu, exekuční příkaz, odklad a zastavení exekuce, tzv. další činnosti exekutora, náhrady exekutora (účelně vynaložené cestovní výdaje a náhrada za ztrátu času), odměnu exekutora, manipulaci se spisy a jejich úschova, samosprávu exekutorů, správní delikty, centrální evidenci exekucí.
 • Přechodná ustanovení stanoví, že až na vyjmenované odchylky se řízení zahájená před účinností novely dokončí podle dosavadních předpisů.

C) K zákonu č. 119/2001 Sb.

 • V zájmu odstranění aplikačních potíží se zpřesňují ustanovení o prodeji nemovitostí.

D) K zákonu č. 150/2002 Sb.

 • Rozšiřuje se výčet věcí, ve kterých je příslušný krajský soud navrhovatelova bydliště (např. zaměstnanost, dávky sociální podpory, dávky pro osoby se zdravotním postižením, ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele).

Publikace k tématu

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je souborem nejvýznamnějších rozhodnutí vyšších soudů ohledně promlčení a prekluze v soukromoprávních vztazích. Přehled zahrnuje judikaturu utříděnou z pohledu jednotlivých oblastí soukromého práva ...

Cena: 352 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů

Doc. JUDr. Ivana Štenglová - Wolters Kluwer, a. s.

V řadě přehledů judikatury vychází nyní rozsáhlý soubor judikatury věnovaný oblasti občanskoprávních závazků, který je určen odborné i širší právnické veřejnosti, zabývající se ve své práci otázkami této ...

Cena: 1 298 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Odpovědnost soudního exekutora za škodu

Kompendium judikatury - Odpovědnost soudního exekutora za škodu

JUDr. Blanak Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

První díl rozsáhlého pětisvazkového otevřeného souboru exekuční judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Civilní právo procesní, Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 2. vydání

Civilní právo procesní, Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 2. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhý díl učebnice civilního práva procesního obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního. Vykonávací řízení je pojednáno nejprve obecně, včetně řízení s cizím prvkem, následně jsou vyloženy soudní ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Způsoby realizace exekuce

Kompendium judikatury - Způsoby realizace exekuce

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrtý díl rozsáhlého souboru exekuční judikatury, zaměřené tentokrát na způsoby realizace exekuce, zachycuje soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek exekučního práva.

Cena: 350 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Exekuční titul

Kompendium judikatury - Exekuční titul

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý díl rozsáhlého otevřeného souboru exekuční judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek exekučního práva, zaměřené tentokrát na ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Občanský soudní řád. Exekuční řád, komentář

Občanský soudní řád. Exekuční řád, komentář

Petr Lavický a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

II. svazek řady civilních procesních předpisů: Občanský soudní řád (§ 251 až 376) a Exekuční řád (§ 28 až 151). Svazek obsahuje předpisy k výkonu rozhodnutí a exekuci pod souhrnným názvem EXEKUČNÍ PRÁVO.

Cena: 940 KčKOUPIT

ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 20 právních předpisů v aktuálním znění. Od minulého vydání došlo k menší změně občanského soudního řádu a některých dalších předpisů – advokátní tarif, soudní poplatky, nařízení vlády ...

Cena: 177 KčKOUPIT

Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti

Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti

Mgr. JUDr. Jan Hurdík, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Autor se v knize věnuje otázkám „procesní ekonomie“ z pohledu účastníků soudního řízení, ekonomickým a sociálním rizikům spojeným s vedením civilního procesu a míře „privatizace“ služeb spojených s ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Právní jednání a procesní úkony

Právní jednání a procesní úkony

Miroslav Sedláček , Tomáš Střeleček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kolektivní monografie předkládá nové pohledy a souvislosti právních jednání a procesních úkonů, a to na rovině jednotlivých institutů i oborů. Jde o práci kolektivu autorů, mladých právních vědců, kteří analyzují klasické otázky, jako jsou kupř. procesní úkony, vztah občanského práva ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.