Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 396/2012 Sb.,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Účinnost:

1. 1. 2013,
vybraná ustanovení 26. 11. 2012, 1. 7. 2013, 1. 1. 2015

Zdroj:

částka 145/2012 Sb.

 

Oblast: Soudní a rozhodčí řízení, exekuce

Novelizované předpisy

 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 99/1963 Sb.

 • Rozsáhlá novela občanského soudního řádu se týká především právní úpravy výkonu rozhodnutí; některé hlavní změny:
  - výrazně se omezuje dvoukolejnost výkonu rozhodnutí a exekuce; v občanském soudním řádu jsou nově vymezeny druhy pohledávek, které spadají pouze pod soudní výkon rozhodnutí - soudu zůstane nařízení výkonu rozhodnutí a výkon rozhodnutí jenom v těch případech, kde je k tomu zvláštní důvod (výkony rozhodnutí ve věcech týkajících se nezletilých dětí, vykázání ze společného obydlí, cizích rozhodnutí v případě, že není vydáno prohlášení vykonatelnosti, nebo vyklizení bytu s bytovou náhradou). O všech ostatních návrzích na výkon rozhodnutí novela výslovně stanoví, že je soud odmítne - výkon těchto rozhodnutí bude možno vykonat pouze prostřednictvím soudního exekutora - viz též § 37 novelizovaného exekučního řádu. (Smyslem omezení dvoukolejnosti je zrychlení a zefektivnění výkonu exekučních titulů, sjednocení postupu při výkonu většiny z těchto titulů a odbřemenění soudů přesunem této agendy na exekutory.),
  - dosavadní způsoby výkonu rozhodnutí zůstávají; přibývají některé nové:
  - správa nemovitosti - bude přicházet do úvahy tam, kde není nezbytné pro vymožení pohledávky oprávněného přikročit přímo k prodeji nemovitosti povinného; prostřednictvím správy nemovitosti se budou postihovat užitky (plody), které z nemovitosti plynou; správu nemovitosti bude provádět přímo soud (ev. soudem jmenovaný správce); soud může měnit i uživatelské vtahy k nemovitosti; soud o tomto rozhodnutí vyrozumí katastrální úřad,
  - postižení podniku, které je širší než dosavadní "prodej podniku"; soud na základě zjištění rozhodne o tom, zda výkon rozhodnutí bude pokračovat prodejem podniku v dražbě anebo správou podniku, kdy se správce stará o podnik a bere z něj užitky, které vyplácí oprávněnému; mění se role správce podniku a způsob stanovení ceny podniku,
  - v rámci výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí se připouští provedení soupisu i takové věci, o jejíž existenci nemá soud pochybnost díky informacím získaným z veřejných databází (evidence motorových vozidel, rejstříky vedené Úřadem průmyslového vlastnictví, centrální depozitář) nebo jiných seznamů, které např. vedou banky (evidence vkladních knížek, vkladových listů atd.); soud tedy nemusí fakticky věc vidět či ji vzít do úschovy,
  - pokud osoba přítomná soupisu věcí tvrdí, že věc je ve vlastnictví třetí osoby, a soud toto tvrzení vyhodnotí jako pravděpodobné, bezodkladně tuto osobu vyrozumí a poučí ji o jejích právech,
  - vypouští se možnost, aby se dražitelé movitých i nemovitých věcí, kteří mají stejné nejvyšší podání, domlouvali o tom, komu se má udělit příklep (existovaly spekulativní praktiky některých dražitelů; příklep se v tomto případě udělí tomu z dražitelů, komu svědčí předkupní právo, pokud takový dražitel nebude, rozhodne se losem),
  - dražbu movitých věcí bude možno provést s využitím internetu (výhodou bude mj. to, že identita dražitelů bude známa pouze soudu, což by mohlo zabránit spekulativnímu chování některých dražitelů); řeší se daňové souvislosti výtěžku dražby (DPH); novela obsahuje řadu dalších změn a upřesnění v oblasti úpravy prodeje movitých věcí,
  - řada změn je v oblasti prodeje nemovitostí: způsob ocenění; v případě, že povinný neumožní prohlídku nemovitosti, je soud oprávněn zjednat si do nemovitosti povinného přístup; definice nemovitosti a další okolnosti; provedení dražby a dražební vyhláška; věřitelé s pohledávkou zajištěnou zástavním právem k nemovitosti; příklep; převzetí vydražené nemovitosti vydražitelem; elektronické dražby,
  - u prodeje nemovitostí se počet dražebních kol omezuje na pět; oprávněný tak nemůže neúčelně navrhovat provádění dalších dražebních jednání; zároveň (pokud se po dvou kolech ukazuje neprodejnost nemovitosti) se snižuje nejnižší podání až na 25% v pátém kole,
  - zavádí se nový nástroj pro zvýšení výtěžnosti dražeb nemovitostí - předražek (§ 336ja). Kdokoliv může navrhnout přeplacení dražitele (nejméně o 25 %), a to do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu, zároveň však bude mít povinnost v této lhůtě předražek doplatit, čímž lze rychleji dojít k rozvrhu; k ochraně práv vydražitele je zakotvena možnost, aby zvýšil svoje nejvyšší podání na částku nejvyššího předražku,
  - další změny: v návrhu na výkon rozhodnutí uvede oprávněný rodné číslo povinného, je-li mu známo; zpodrobňují se ustanovení o změně plátce mzdy (mj. přechod ze mzdy na vyplácení sociálních dávek), o přikázání peněžitých pohledávek (pohledávky bude možno nově i dražit), postižení účasti povinného v obchodních společnostech a družstvu (prodej podílu v dražbě); mezi věci nepodléhající výkonu rozhodnutí se zařazují také zvířata, která slouží člověku jako jeho společník; věc, která je zjevně bezcenná, se při vyklizení objektu bez náhrady zničí (v rámci uspokojení práv na nepeněžité plnění), tzn., že ji není nutno zbytečně uschovávat.
 • Kromě toho novela také:
  - doplňuje pravidlo pro stanovení doručovací adresy pro cizince, kteří mají místo pobytu na území České republiky,
  - stanoví, že podmínkou pro přiznání práva na náhradu nákladů řízení proti žalovanému je, že žalující zaslal žalovanému výzvu k plnění, a to nejméně 7 dnů před podáním žaloby,
  - upřesňuje pravidla řízení o dědictví.
 • Přechodná ustanovení stanoví, že až na vyjmenované odchylky se řízení zahájená před účinností novely dokončí podle dosavadních předpisů.

B) K zákonu č. 120/2001 Sb.

 • Rozsáhlá novela exekučního řádu obsahuje také tyto změny:
  - přímo do zákona se zakotvují etické a morální požadavky na exekutora, mj. "zdržet se všeho, co by mohlo narušit důstojnost exekutorského povolání nebo ohrozit důvěru v nezávislý, nestranný a spravedlivý výkon exekuční činnosti"; v návaznosti na to se rozšiřuje výčet kárných deliktů exekutora, kandidáta nebo koncipienta a zpřísňují se sankce včetně nové sankce spočívající v odvolání z exekutorského úřadu,
  - mění se pravidla pro jmenování a odvolání exekutora (výběrové řízení již neprovádí Ministerstvo spravedlnosti ale Exekutorská komora ČR; návrh na jmenování exekutora předkládá ministrovi spravedlnosti Komora); dále se mění pravidla pro zánik exekutorského úřadu, pro předávání agendy mezi dosluhujícím a novým exekutorem, pro zástupce soudního exekutora a pod.,
  - zrušuje se nařizování exekuce soudem; podle nové právní úpravy bude soud exekutora pouze pověřovat exekucí a to na základě žádosti exekutora, na kterého se obrátil oprávněný; exekutor nemůže začít se zjišťováním a zajišťováním majetku povinného dříve, než soud vydal pověření; nebudou-li splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro vedení exekuce, soud udělí exekutorovi pokyn, aby exekuční návrh odmítl nebo zamítl - tímto pokynem je exekutor vázán,
  - zpřesňují se ustanovení upravující součinnost třetích osob, mj. se zrušuje povinnost soudního exekutora dokládat při požadování součinnost své pověření k provedení exekuce; zakotvuje se právo osob, které nejsou orgány veřejné moci, na úhradu účelně vynaložených hotových výdajů za poskytnutí údajů v rámci součinnosti,
  - nově se zavádí neveřejný elektronický rejstřík zahájených exekucí, který bude provozován a spravován Ministerstvem spravedlnosti; rejstřík bude podávat soudům, komoře a exekutorům přehled o všech exekucích, které budou zahájeny po účinnosti novely,
  - vymezují se věci, které soudní exekutor nemůže vykonávat a které patří výlučně do výkonu rozhodnutí prováděného soudem (viz výše k novele o.s.ř. - dvojkolejnost); současně se stanoví pravidla pro spojování věcí - různé věci u stejného exekutora nebo více exekučních řízení proti stejnému povinnému u různých exekutorů,
  - zavádějí se nové způsoby provedení exekuce - správa nemovitosti a pozastavení řidičského oprávnění (toto pozastavení lze použít pouze tehdy, je-li v exekuci vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě); prodej podniku se nahrazuje postižením podniku (viz výše k novele o.s.ř.),
  - pokud osoba přítomná soupisu věcí tvrdí, že věc je ve vlastnictví třetí osoby, a exekutor toto tvrzení vyhodnotí jako pravděpodobné, bezodkladně tuto osobu vyrozumí a poučí ji o jejích právech,
  - exekutorské zástavní právo bude nově vznikat doručením exekučního příkazu katastrálnímu úřadu (tedy ze zákona - výrazně se tím zjednoduší proces vzniku a zápisu exekutorského zástavního práva do katastru nemovitostí),
  - zpřesňují se ustanovení upravující exekuční řízení, exekuční titul, změnu exekutora, místní příslušnost exekučního soudu, exekuční příkaz, odklad a zastavení exekuce, tzv. další činnosti exekutora, náhrady exekutora (účelně vynaložené cestovní výdaje a náhrada za ztrátu času), odměnu exekutora, manipulaci se spisy a jejich úschova, samosprávu exekutorů, správní delikty, centrální evidenci exekucí.
 • Přechodná ustanovení stanoví, že až na vyjmenované odchylky se řízení zahájená před účinností novely dokončí podle dosavadních předpisů.

C) K zákonu č. 119/2001 Sb.

 • V zájmu odstranění aplikačních potíží se zpřesňují ustanovení o prodeji nemovitostí.

D) K zákonu č. 150/2002 Sb.

 • Rozšiřuje se výčet věcí, ve kterých je příslušný krajský soud navrhovatelova bydliště (např. zaměstnanost, dávky sociální podpory, dávky pro osoby se zdravotním postižením, ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele).

Publikace k tématu

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je souborem nejvýznamnějších rozhodnutí vyšších soudů ohledně promlčení a prekluze v soukromoprávních vztazích. Přehled zahrnuje judikaturu utříděnou z pohledu jednotlivých oblastí soukromého práva ...

Cena: 352 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Odpovědnost soudního exekutora za škodu

Kompendium judikatury - Odpovědnost soudního exekutora za škodu

JUDr. Blanak Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

První díl rozsáhlého pětisvazkového otevřeného souboru exekuční judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů

Doc. JUDr. Ivana Štenglová - Wolters Kluwer, a. s.

V řadě přehledů judikatury vychází nyní rozsáhlý soubor judikatury věnovaný oblasti občanskoprávních závazků, který je určen odborné i širší právnické veřejnosti, zabývající se ve své práci otázkami této ...

Cena: 1 298 KčKOUPIT

Civilní právo procesní, Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 2. vydání

Civilní právo procesní, Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 2. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhý díl učebnice civilního práva procesního obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního. Vykonávací řízení je pojednáno nejprve obecně, včetně řízení s cizím prvkem, následně jsou vyloženy soudní ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Způsoby realizace exekuce

Kompendium judikatury - Způsoby realizace exekuce

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrtý díl rozsáhlého souboru exekuční judikatury, zaměřené tentokrát na způsoby realizace exekuce, zachycuje soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek exekučního práva.

Cena: 350 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Exekuční titul

Kompendium judikatury - Exekuční titul

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý díl rozsáhlého otevřeného souboru exekuční judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek exekučního práva, zaměřené tentokrát na ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Občanský soudní řád. Exekuční řád, komentář

Občanský soudní řád. Exekuční řád, komentář

Petr Lavický a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

II. svazek řady civilních procesních předpisů: Občanský soudní řád (§ 251 až 376) a Exekuční řád (§ 28 až 151). Svazek obsahuje předpisy k výkonu rozhodnutí a exekuci pod souhrnným názvem EXEKUČNÍ PRÁVO.

Cena: 940 KčKOUPIT

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

Sagit, a. s.

Nové téma edice ÚZ je reakcí na velké množství nových právních předpisů, které byly přijaty ke zmírnění dopadů koronavirových opatření. Legislativní situace se postupem času znepřehledňuje nejen proto, že předpisů je již hodně, ale i proto, že se nedávno vydané předpisy novelizují – ...

Cena: 77 KčKOUPIT

ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 20 právních předpisů v aktuálním znění. Od minulého vydání došlo k menší změně občanského soudního řádu a některých dalších předpisů – advokátní tarif, soudní poplatky, nařízení vlády ...

Cena: 177 KčKOUPIT

Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti

Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti

Mgr. JUDr. Jan Hurdík, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Autor se v knize věnuje otázkám „procesní ekonomie“ z pohledu účastníků soudního řízení, ekonomickým a sociálním rizikům spojeným s vedením civilního procesu a míře „privatizace“ služeb spojených s ...

Cena: 250 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.