Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 350/2012 Sb.,

kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

Účinnost:

1. 1. 2013

Zdroj:

částka 130/2012 Sb.

 

Oblast: Stavební právo

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 183/2006 Sb.

 • Rozsáhlá novela stavebního zákona sleduje tyto hlavní cíle:
  - snížení regulace v případech, o nichž z hlediska veřejného zájmu není nutno rozhodovat v územním řízení (např. doplňkové stavby na pozemcích rodinných a bytových domů),
  - sjednocení postupů při ohlašování a kolaudování jednoduchých staveb, při povolování změny účelu nebo při odstraňování staveb; rozšiřuje se výčet případů, kdy nebude vyžadováno stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu,
  - urychlit, zjednodušit a zlevnit přípravu a povolování staveb.
 • Některé konkrétní změny:
  - rozšiřuje se okruh staveb, které nevyžadují územní rozhodnutí ani územní souhlas (stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky na pozemku rodinného domu, bazén do 40 m2 zastavěné plochy na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, skleníky do 40 m2 a 5 m výšky, výměna vedení technické infrastruktury, pokud se nemění její trasa, technické parametry a nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma, atd.),
  - zjednodušuje se územní řízení (povinné ústní jednání zůstává pouze u záměrů posuzovaných v zjišťovacím řízení nebo na které se prováděla EIA; v ostatních případech stavební úřad může od ústního jednání upustit; rozhodnutí se účastníkům řízení doručují jednotlivě - do vlastních rukou, nejde-li o řízení s počtem více než 30 účastníků),
  - pro většinu záměrů posuzovaných z hlediska vlivů na životní prostředí je sloučen postup EIA s územním řízením (např. záměry uvedené v příloze č. 1 kategorii II, zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, nebo záměry, u kterých proběhlo zjišťovací řízení); tím se zkracuje příprava realizace staveb a vydání územního rozhodnutí,
  - rozšiřuje se okruh staveb, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu (např. energetické přípojky); to znamená, že tyto záměry bude stavebník realizovat na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu,
  - veřejná technická infrastruktura nebude vyžadovat stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu; to znamená, že ji stavebník bude realizovat na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, ale budou se kolaudovat (jde např. o nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny, vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu, rozvody tepelné energie, vedení sítí veřejného osvětlení),
  - vydání certifikátu autorizovaného inspektora bude prováděno způsobem omezujícím možnosti zneužití,
  - účastenství veřejnosti ve stavebním řízení je oproti stávajícímu stavu konkretizováno pouze na případy, ve kterých mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů, a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním řízení,
  - podrobněji je upraven postup přijímání veřejnoprávní smlouvy, která může nahradit jak územní rozhodnuti, tak i stavební povolení, což přispěje k většímu využívání tohoto institutu,
  - u staveb nevyžadujících kolaudační souhlas může stavebník užívat stavbu následující den po kontrolní prohlídce stavby; stavební úřad ověří do protokolu, že je vše v pořádku; u staveb vyžadujících kolaudační souhlas je zákonem nově stanovena šedesátidenní lhůta od podání žádosti, do které musí být stavebním úřadem provedena závěrečná kontrolní prohlídka stavby (dnes tato lhůta upravena není).
 • V návaznosti na tuto novelu bude následovat řada změn v prováděcích vyhláškách; tyto změny nabudou účinnosti k 1. 1. 2013 a budou známy koncem roku 2012.

B) K zákonu č. 360/1992 Sb.

 • Protože jednotlivé autorizované osoby - autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr, autorizovaný technik - nemají a nemohou mít shodné oprávnění k výkonu vybraných činností, upřesňuje novela oprávnění k výkonu vybraných činností a z něho vyplývajících povinností autorizovaného architekta a autorizovaného inženýra v souladu s definicí vybraných činností ve výstavbě podle stavebního zákona.
 • Novela dále vymezuje oprávnění autorizovaného technika k výkonu vybraných činností ve výstavbě - autorizovaný technik je oprávněn zpracovávat projektovou dokumentaci jen tehdy, jestliže celá přísluší jeho oboru.

K tomuto zákonu viz též CENY-OCEŇOVÁNÍ, DANĚ, ENERGETIKA, KATASTR-ZEMĚMĚŘICTVÍ, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA a ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Publikace k tématu

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Daňové zákony 2023

Daňové zákony 2023

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2023 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Zákon o dani z nemovitých věcí, Komentář, 2. vydání

Zákon o dani z nemovitých věcí, Komentář, 2. vydání

Petr Koubovský, Monika Novotná - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Protože celá oblast daně z nemovitých věcí prochází nepřetržitým vývojem, připravili si naši autoři aktualizované vydání komentáře zákona o dani z nemovitých věcí s účinností k 1. 8. 2022. Jelikož nadále dochází k výkladovým posunům nejednoznačných zákonných ustanovení, proto tato ...

Cena: 485 KčKOUPIT

ÚZ č. 1494 - Daň z nemovitých věcí, Daň silniční

ÚZ č. 1494 - Daň z nemovitých věcí, Daň silniční

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty zákonů a jejich prováděcích vyhlášek. Od minulého vydání byl novelizován zákon o dani silniční (31 změn a doplnění) a vyhláška stanovující ceny zemědělských pozemků. Nově bylo zařazeno nové rozhodnutí MF o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň ...

Cena: 65 KčKOUPIT

ÚZ č. 1459 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

ÚZ č. 1459 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální krizovou legislativu se změnami od minulého vydání – krizový zákon, zákon o integrovaném záchranném systému, zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a zákon o státní ...

Cena: 173 KčKOUPIT

ÚZ č. 1543 - Dosavadní stavební předpisy, autorizace, liniový zákon, vyvlastnění

ÚZ č. 1543 - Dosavadní stavební předpisy, autorizace, liniový zákon, vyvlastnění

Sagit, a. s.

V této publikaci najdete stavební předpisy, které se budou do 30. 6. 2024 používat pro převážnou většinu staveb – aktuální stavební zákon (se změnami k 1. 7. 2023) a všechny jeho prováděcí vyhlášky (které ...

Cena: 297 KčKOUPIT

Stavební zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon 183/2006 Sb. - Srovnávací texty

Stavební zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon 183/2006 Sb. - Srovnávací texty

Dominik Žídek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, přináší dlouho diskutované změny a zasahuje do většiny oblastí správního práva. Částečně zachovává pojmy a instituty zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a ...

Cena: 650 KčKOUPIT

ÚZ č. 1544 - Nový stavební zákon 2024

ÚZ č. 1544 - Nový stavební zákon 2024

Sagit, a. s.

V této publikaci najdete nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů; těmito pozdějšími předpisy byl stavební zákon jednak výrazně změněn (500 změn a doplnění), jednak byla posunuta jeho účinnost na 1. 1. 2024 (původní účinnost měla být již k 1. 7. 2023). ...

Cena: 95 KčKOUPIT

Stavební smluvní právo, 2. vydání

Stavební smluvní právo, 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Druhé vydání rozsáhlé monografie Stavební smluvní právo nově zahrnuje především aktualizovanou judikaturu, významné změny v oblasti zadávání veřejných zakázek a jejich vliv na smluvní vztahy a informace o nových smluvních standardech. V 16 kapitolách autor vysvětluje specifika ...

Cena: 999 KčKOUPIT

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Dominik Židek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Jsou výsledky procesů veřejného stavebního práva vždy alespoň byť i nepřímo ovlivněny předpisy práva životního prostředí? Přijde vám současná právní úprava týkající se environmentálních aktů v procesech ...

Cena: 425 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.