Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 350/2012 Sb.,

kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

Účinnost:

1. 1. 2013

Zdroj:

částka 130/2012 Sb.

 

Oblast: Stavební právo

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 183/2006 Sb.

 • Rozsáhlá novela stavebního zákona sleduje tyto hlavní cíle:
  - snížení regulace v případech, o nichž z hlediska veřejného zájmu není nutno rozhodovat v územním řízení (např. doplňkové stavby na pozemcích rodinných a bytových domů),
  - sjednocení postupů při ohlašování a kolaudování jednoduchých staveb, při povolování změny účelu nebo při odstraňování staveb; rozšiřuje se výčet případů, kdy nebude vyžadováno stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu,
  - urychlit, zjednodušit a zlevnit přípravu a povolování staveb.
 • Některé konkrétní změny:
  - rozšiřuje se okruh staveb, které nevyžadují územní rozhodnutí ani územní souhlas (stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky na pozemku rodinného domu, bazén do 40 m2 zastavěné plochy na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, skleníky do 40 m2 a 5 m výšky, výměna vedení technické infrastruktury, pokud se nemění její trasa, technické parametry a nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma, atd.),
  - zjednodušuje se územní řízení (povinné ústní jednání zůstává pouze u záměrů posuzovaných v zjišťovacím řízení nebo na které se prováděla EIA; v ostatních případech stavební úřad může od ústního jednání upustit; rozhodnutí se účastníkům řízení doručují jednotlivě - do vlastních rukou, nejde-li o řízení s počtem více než 30 účastníků),
  - pro většinu záměrů posuzovaných z hlediska vlivů na životní prostředí je sloučen postup EIA s územním řízením (např. záměry uvedené v příloze č. 1 kategorii II, zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, nebo záměry, u kterých proběhlo zjišťovací řízení); tím se zkracuje příprava realizace staveb a vydání územního rozhodnutí,
  - rozšiřuje se okruh staveb, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu (např. energetické přípojky); to znamená, že tyto záměry bude stavebník realizovat na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu,
  - veřejná technická infrastruktura nebude vyžadovat stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu; to znamená, že ji stavebník bude realizovat na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, ale budou se kolaudovat (jde např. o nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny, vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu, rozvody tepelné energie, vedení sítí veřejného osvětlení),
  - vydání certifikátu autorizovaného inspektora bude prováděno způsobem omezujícím možnosti zneužití,
  - účastenství veřejnosti ve stavebním řízení je oproti stávajícímu stavu konkretizováno pouze na případy, ve kterých mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů, a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním řízení,
  - podrobněji je upraven postup přijímání veřejnoprávní smlouvy, která může nahradit jak územní rozhodnuti, tak i stavební povolení, což přispěje k většímu využívání tohoto institutu,
  - u staveb nevyžadujících kolaudační souhlas může stavebník užívat stavbu následující den po kontrolní prohlídce stavby; stavební úřad ověří do protokolu, že je vše v pořádku; u staveb vyžadujících kolaudační souhlas je zákonem nově stanovena šedesátidenní lhůta od podání žádosti, do které musí být stavebním úřadem provedena závěrečná kontrolní prohlídka stavby (dnes tato lhůta upravena není).
 • V návaznosti na tuto novelu bude následovat řada změn v prováděcích vyhláškách; tyto změny nabudou účinnosti k 1. 1. 2013 a budou známy koncem roku 2012.

B) K zákonu č. 360/1992 Sb.

 • Protože jednotlivé autorizované osoby - autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr, autorizovaný technik - nemají a nemohou mít shodné oprávnění k výkonu vybraných činností, upřesňuje novela oprávnění k výkonu vybraných činností a z něho vyplývajících povinností autorizovaného architekta a autorizovaného inženýra v souladu s definicí vybraných činností ve výstavbě podle stavebního zákona.
 • Novela dále vymezuje oprávnění autorizovaného technika k výkonu vybraných činností ve výstavbě - autorizovaný technik je oprávněn zpracovávat projektovou dokumentaci jen tehdy, jestliže celá přísluší jeho oboru.

K tomuto zákonu viz též CENY-OCEŇOVÁNÍ, DANĚ, ENERGETIKA, KATASTR-ZEMĚMĚŘICTVÍ, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA a ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Publikace k tématu

Daňové zákony 2022

Daňové zákony 2022

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2022. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny nastaly u zákona o daních z příjmů a zákona o DPH. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1414 - Daň z nemovitých věcí, Daň silniční, 2021

ÚZ č. 1414 - Daň z nemovitých věcí, Daň silniční, 2021

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty zákonů a jejich prováděcích vyhlášek. Od minulého vydání byl novelizován zákon o dani z nemovitých věcí a některé vyhlášky; jsou zde také související pokyny a sdělení Ministerstva financí. Všechny změny jsou vyznačeny tučně.

Cena: 59 KčKOUPIT

ÚZ č. 1459 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

ÚZ č. 1459 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální krizovou legislativu se změnami od minulého vydání – krizový zákon, zákon o integrovaném záchranném systému, zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a zákon o státní ...

Cena: 173 KčKOUPIT

ÚZ č. 1488 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

ÚZ č. 1488 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

Sagit, a. s.

Aktuální znění stavebního zákona, zákona o vyvlastnění, zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) a zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Stavební smluvní právo, 2. vydání

Stavební smluvní právo, 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé vydání rozsáhlé monografie Stavební smluvní právo nově zahrnuje především aktualizovanou judikaturu, významné změny v oblasti zadávání veřejných zakázek a jejich vliv na smluvní vztahy a informace o nových smluvních standardech. V 16 kapitolách autor vysvětluje specifika ...

Cena: 999 KčKOUPIT

ÚZ č. 1443 - Nový stavební zákon od 1. 7. 2023

ÚZ č. 1443 - Nový stavební zákon od 1. 7. 2023

Sagit, a. s.

Od roku 2023 dojde k zásadním změnám územního plánování a stavebního řízení, z nich nejrevolučnější je zánik dosavadních stavebních úřadů na jednotlivých obcích a vznik centrálního státního stavebního úřadu. Tyto a další změny přináší nový stavební zákon, který by měl zejména ...

Cena: 85 KčKOUPIT

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Dominik Židek - Wolters Kluwer, a. s.

Jsou výsledky procesů veřejného stavebního práva vždy alespoň byť i nepřímo ovlivněny předpisy práva životního prostředí? Přijde vám současná právní úprava týkající se environmentálních aktů v procesech ...

Cena: 425 KčKOUPIT

Stavební zákon. Komentář, 3. vydání

Stavební zákon. Komentář, 3. vydání

Machačková a kolektiv - C. H. Beck

Velká novela stavebního zákona byla důvodem sepsání dalšího 3. vydání komentáře, který komplexně a v jednotlivých návaznostech a souvislostech vysvětluje právní úpravu na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu, s důrazem na změny, které novela přinesla, ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Stavební zákon - praktický komentář podle stavu k 1. 1. 2017

Stavební zákon - praktický komentář podle stavu k 1. 1. 2017

Petr Průcha, Jana Gregorová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nový komentář stavebního zákona obsahuje jeho aktuální znění účinné od 1. ledna 2017. Komentář zprostředkovává dlouholeté odborné zkušenosti renomovaného autorského kolektivu s aplikací zákona i poznatky soudní praxe. Soustředí se především na nejasnosti a sporné otázky, které při ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Praktikum z obecného správního práva, 2. část

Praktikum z obecného správního práva, 2. část

Olga Pouperová, Lucia Madleňáková, Kateřina Frumarová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je určeno k procvičování znalostí témat obecného správního práva, která nebyla obsažena v části první. Každá kapitola obsahuje různé druhy cvičení a příkladů od lehčí po obtížnější úroveň, v závěru pak kontrolní otázky. Účelem praktika není jen usnadnit průběžnou přípravu ...

Cena: 190 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.