Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 362/2009 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010

Účinnost:

1. 1. 2010,
vybrané ustanovení 1. 2. 2010

Zdroj:

částka 115/2009 Sb.

 

Oblast: Daně

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 338/1992 Sb.

 • Zdvojnásobují se základní sazby daně:
  - z pozemků zastavěných ploch a nádvoří, stavebních pozemků a ostatních ploch (nemění se sazby daně z pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, trvalých travních porostů, lesů a rybníků),
  - ze staveb, s výjimkou staveb sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost, u nichž zůstává základní sazba daně zachována.
 • Pro zdaňovací období roku 2010 je obcím umožněno vydat vyhlášku, kterou se osvobozují od daně některé pozemky, resp. upravují koeficienty, jimiž se násobí základní sazby daně, a to v prodlouženém termínu do 30. listopadu 2009 (pro ostatní zdaňovací období musí být takováto vyhláška vydána vždy nejpozději do 1. srpna předcházejícího zdaňovacího období).

B) K zákonu č. 586/1992 Sb.

 • Počínaje zdaňovacím obdobím, které započne v roce 2010, se upravují paušální výdaje, které může poplatník s příjmy z jiného podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti uplatnit namísto výdajů prokazatelně vynaložených.

Paušální výdaje lze uplatnit následovně:

Z příjmů Ve zdaňovacím období, které započalo/započne v roce
2009 2010
ve výši (%)
ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 80 80
z příjmů ze živností řemeslných 80 80
ze živností, s výjimkou příjmů ze živností řemeslných 60 60
z příjmů z jiného podnikání 60 40
z jiné samostatné výdělečné činnosti, s výjimkou autorských příspěvků zdaňovaných zvláštní sazbou daně 60 40
 • Omezuje se výčet náhrad výdajů poskytovaných představitelům státní moci a některých státních orgánů a soudcům, které jsou osvobozeny od daně z příjmů, a to výdajů:
  - na leteckou dopravu při tuzemských cestách,
  - na dopravu při zahraničních cestách spojených s výkonem funkce,
  - na stravování při tuzemských cestách,
  - na stravování a některé další výdaje při zahraničních cestách,
  - na ubytování při tuzemských a zahraničních cestách,
  - na přechodné ubytování v místě sídla orgánu, v němž vykonává funkci,
  - na odborné a administrativní práce,
  - na činnost průvodce nebo osobního asistenta.

C) K zákonu č. 353/2003 Sb.

 • Zvyšují se sazby spotřební daně, a to:
  - z pohonných hmot:
  - u benzínu z 11,84 Kč/l na 12,84 Kč/l,
  - u motorové nafty z 9,95 Kč/l na 10,95 Kč/l,
  - u bionafty z 6,866 Kč/l na 7,655 Kč/l,
  - z lihu z 265 Kč/l etanolu na 285 Kč/l etanolu, resp. při pěstitelském pálení z 133 Kč/l etanolu na 143 Kč/l etanolu,
  - z piva - každá ze stanovených sazeb o jednu třetinu,
  - z tabákových výrobků:
  - u cigaret - pevná část sazby daně z 1,03 Kč/kus na 1,07 Kč/kus a celková minimální sazba daně z 1,92 Kč/kus na 2,01 Kč/kus,
  - u tabáku z 1280 Kč/kg na 1340 Kč/kg.
 • Mění se výše a způsob zajištění daně. Současně se stanoví postup a lhůty přizpůsobení výše a způsobu zajištění daně u zajištění daně poskytnutých před 1. lednem 2010.

D) K zákonu č. 235/2004 Sb.

 • Zvyšují se sazby DPH, a to:
  - základní sazba z 19 % na 20 %,
  - snížená sazba z 9 % na 10 %.
 • U smluv o finančním pronájmu, které byly uzavřeny do 31. prosince 2008 podle zákona o DPH ve znění účinném do 31. prosince 2008 a jejichž předmět smlouvy byl předán do užívání nájemci do 31. prosince 2008, se po 1. lednu 2010 uplatní sazba daně platná do 31. prosince 2008.
 • Plátce, který dodává elektřinu, plyn, vodu, teplo, chlad nebo poskytuje telekomunikační služby, je za zúčtovací období zahrnující jak část roku 2009, tak část roku 2010, oprávněn provést mimořádný odečet z měřicích zařízení k 31. prosinci 2009, případně provést propočet spotřeby při dodání elektřiny, plynu, vody, tepla a chladu a při poskytnutí telekomunikačních služeb k datu 31. prosince 2009, a to i tehdy, bude-li odečet z měřicích zařízení proveden až po tomto datu. V těchto případech pak u spotřeby za období do 31. prosince 2009 plátce uplatní sazbu daně platnou do 31. prosince 2009 a u spotřeby za období od 1. ledna 2010 plátce uplatní sazbu daně platnou od 1. ledna 2010. Pro vypořádání záloh však současně postupuje podle následujícího odstavce.
 • Plátce, kterému vznikla povinnost přiznat daň z úplat (např. záloh, plateb předem) přijatých přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění, a to nejpozději do 31. prosince 2009, použije při jejich vyúčtování ke dni uskutečnění zdanitelného plnění po 1. lednu 2010 sazbu DPH platnou ke dni vzniku povinnosti přiznat daň při přijetí úplaty.

K tomuto zákonu viz též NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ, PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY-ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ a ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ-ZDRAVOTNÍ PÉČE.

Publikace k tématu

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ...

Cena: 539 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ...

Cena: 459 KčKOUPIT

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ...

Cena: 187 KčKOUPIT

Daně v podnikání

Daně v podnikání

Alena Vančurová, Hana Zídková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace vychází již podruhé, v aktualizovaném znění, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Poskytuje základní přehled o daňových povinnostech malého podnikatelského subjektu, a to od začátku podnikání přes postupně vyvstávající problémy až po nastínění ...

Cena: 759 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.