Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 109/2009 Sb.,

kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

1. 6. 2009,
vybraná ustanovení 1. 1. 2010, 1. 1. 2012

Zdroj:

částka 33/2009 Sb.

 

Oblast: Hospodářská soutěž

Anotace:

 • Po zkušenostech s již více než tříletým fungováním zákona vyplynula nutnost řešení několika problematických oblastí, které zákon ve své stávající podobě dostatečným způsobem neupravoval, a proto byly schváleny změny v těchto oblastech:
  a) Působnost v oblasti zemědělství
  - Dosavadní zákon upravoval výkon státní správy v oblasti veřejné podpory pouze ve vztahu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, přičemž se nevztahoval na podporu poskytovanou do oblasti zemědělství a rybolovu, která byla podle dosavadní právní úpravy (§ 1 odst. 3) výslovně vyloučena z působnosti zákona a která až na výjimky podléhala odlišným komunitárním předpisům.
  - Tato roztříštěnost a nesystematičnost úpravy byla z hlediska právní jistoty poskytovatelů i příjemců veřejné podpory nežádoucí; stávající právní úprava rovněž nebyla dostačující pro efektivní plnění povinností České republiky plynoucích z předpisů Evropského společenství.
  - Z výše uvedených důvodů rozšiřuje novela působnost zákona také na oblast zemědělství a rybolovu, přičemž pro tuto oblast stanovuje kompetenci Ministerstva zemědělství. Novela vytváří ucelený systém, v jehož rámci je vymezena působnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a nově také působnost Ministerstva zemědělství v oblasti veřejné podpory.

  b) Rozšíření působnosti koordinačních orgánů

  - Zavádí se nový pojem „koordinační orgán“ (koordinační orgán veřejné podpory), jenž je legislativní zkratkou, která souhrnně označuje Úřad a Ministerstvo zemědělství jakožto orgány kompetentní k výkonu činnosti v zákoně vymezených konkrétních oblastech veřejné podpory.
  - Působnost koordinačního nově zahrnuje také oblast evidence a kontroly využívání podpor malého rozsahu (de minimis).

  c) Centrální registr podpor malého rozsahu (de minimis)

  - Novela zavádí vytvoření a vedení Centrálního registru podpor malého rozsahu (de minimis), který bude shromažďovat informace o veškerých podporách malého rozsahu poskytnutých po 1. 1. 2010. V období od 1. 1. 2010 do 1. 1. 2012 lze registr využít pouze pro ex post monitorování dodržování limitů podpory malého rozsahu. Od 1. 1. 2012 se pak očekává zcela aktivní fungování registru, kdy budou poskytovatelé oprávněni poskytnout podporu malého rozsahu až po přezkoumání, že není překročen limit stanovený příslušným nařízením Evropské komise. (V současnosti nemají poskytovatelé prakticky žádné prostředky k ověření pravdivosti čestného prohlášení příjemce podpory a nelze vyloučit možnost, že může dojít k překračování limitů podpor malého rozsahu, a to např. i z důvodu špatné informovanosti příjemce podpory.)
  - Vzhledem k požadavku, aby centrální registr obsahoval údaje o všech podporách malého rozsahu, stanovuje se všem poskytovatelům povinnost zaznamenat údaje o poskytnutí podpory malého rozsahu do centrálního registru, a to do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí podpory. Tato lhůta je nezbytná pro zabezpečení fungování centrálního registru a měla by zabezpečit aktuálnost údajů v centrálním registru.

  d) Koncepční změna trestání

  - Sankční ustanovení zákona byla komplexně přepracována tak, aby byla v souladu s vládními „Zásadami právní úpravy přestupků a jiných správních deliktů v zákonech upravujících výkon veřejné správy“; novela upravuje výši sankce za porušení povinností stanovených v zákoně rozdílně oproti předcházející právní úpravě.
 • Mimo jiné byla zavedena
  - pořádková pokuta poskytovateli nebo příjemci podpory v případě, že neposkytnou potřebnou součinnost při šetřeních Evropské komise; tato pokuta může jednotlivě činit až 100 000 Kč, v úhrnu pak až 1 mil. Kč,
  - ovinnost koordinačního orgánu udělit pokutu za porušení povinnosti poskytovatele vymáhat protiprávní veřejnou podporu a porušení povinnosti zaznamenávat do centrálního registru údaje o poskytnutí podpory malého rozsahu.

K tomuto zákonu viz též ZEMĚDĚLSTVÍ-LESNICTVÍ.

Novelizovaný předpis:

 • Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

Publikace k tématu

ÚZ č. 1526 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2023

ÚZ č. 1526 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2023

Sagit, a. s.

V publikaci najdete především aktuální znění dvou klíčových zákonů, a to zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; dále jsou zde všechny vyhlášky a nařízení vlády k ...

Cena: 197 KčKOUPIT

ÚZ č. 1525 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2023

ÚZ č. 1525 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, novelizovanou účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o účetních záznamech, ...

Cena: 185 KčKOUPIT

ÚZ č. 1483 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1483 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o majetku ČR, vyhlášku o hospodaření ...

Cena: 97 KčKOUPIT

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Irena Válková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace poskytuje ucelený přehled systematiky právních aspektů finančních vztahů, které při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů vznikají mezi adresáty finančního práva. ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Co by měl vědět příjemce dotace

Co by měl vědět příjemce dotace

Zuzana Strnadová - GRADA Publishing, a. s.

Být příjemcem dotace není snadné - s čerpáním dotace je totiž spojeno velké množství úkolů, které je příjemce dotace povinen splnit. Kniha jako jediná na trhu podává ucelenou informaci o tom, co by příjemce dotace měl vědět, na co by si měl dát pozor a jak by měl postupovat či co ...

Cena: 279 KčKOUPIT

ÚZ č. 1512 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

ÚZ č. 1512 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 19 nejdůležitějších zákonů rozdělených do kapitol: zemědělství, vinohradnictví a vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství a ochrana zvířat. Od minulého vydání se změnilo 16 zákonů. ...

Cena: 323 KčKOUPIT

ÚZ č. 1484 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

ÚZ č. 1484 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zadávání veřejných zakázek včetně všech prováděcích předpisů; dále je zde kompletní soubor předpisů z oblasti ochrany hospodářské soutěže, veřejné podpory, registru ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.