Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 382/2008 Sb.,

kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Účinnost:

1. 1. 2009

Zdroj:

částka 124/2008 Sb.

 

Oblast: Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost

Anotace:

 • Rozsáhlá novela zákona o zaměstnanosti (220 novelizačních bodů) byla zpracována na základě analýzy tříletého uplatňování tohoto zákona, v rámci které také byl zpracován projekt tzv. zelených karet, který má usnadnit zaměstnávání cizinců ze zemí mimo členských států Evropské unie (věcně je tento projekt řešen v rámci novely zákona o pobytu cizinců a promítá se do souvisejících zákonných úprav). V zákoně o zaměstnanosti jde zejména o tyto věcné změny oproti dosavadní právní úpravě:
  - v návaznosti na úpravu obsaženou v novele zákona o pobytu cizinců na území České republiky, týkající se projektu tzv. zelených karet, se úprava tohoto nového institutu promítá také do příslušných ustanovení zákona o zaměstnanosti;
  - v úpravě vymezující případy, kterým dnem úřad práce ukončí uchazeči o zaměstnání vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, se doplňují tři další případy pro tento postup, například v případě déletrvající vazby;
  - jako nový důvod pro vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence se doplňuje případ, kdy uchazeč o zaměstnání, který je veden v evidenci nepřetržitě déle než 5 měsíců, bez vážného důvodu odmítne nabídku úřadu práce na rekvalifikaci;
  - v úpravě vymezující skupiny uchazečů o zaměstnání, kterým se věnuje zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání, protože ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů potřebují, se u mladých osob znevýhodněných na trhu práce dosavadní věková hranice 25 let snižuje na 20 let a z okruhu těchto osob se vypouští absolventi vysokých škol po dobu 2 let po úspěšném ukončení studia;
  - nově se doplňuje, že nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá také uchazeč o zaměstnání, který v posledních 6 měsících před zařazením do evidence bez vážného důvodu opakovaně sám ukončil vhodné zaměstnání zprostředkované úřadem práce;
  - z dosavadního výčtu náhradních dob zaměstnání se vypouští doba soustavné přípravy na budoucí povolání, z níž pro účely splňování podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti (kterou je 12 měsíců zaměstnání v předchozích 3 letech) bylo možno započítat nejvýše 6 měsíců;
  - podpůrčí doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti se zkracuje o jeden měsíc, konkrétně u uchazeče o zaměstnání do 50 let věku z dosavadních 6 měsíců na 5 měsíců, nad 50 do 55 let věku z dosavadních 9 měsíců na 8 měsíců, nad 55 let věku z dosavadních 12 měsíců na 11 měsíců;
  - dosavadní výše podpory v nezaměstnanosti, podle níž procentní sazba činí první 3 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, se mění tak, že procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu;
  - v úpravě týkající se zprostředkování zaměstnání agenturami práce se doplňuje úprava ukládající agenturám práce povinnost vést stanovenou evidenci, dále se doplňuje podmínka souhlasu Ministerstva vnitra pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání, a vymezují se další důvody, pro které Ministerstvo práce rozhodne o odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání;
  - v podmínkách pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání právnické osobě se nově stanoví, že fyzická osoba může být ustanovena do funkce odpovědného zástupce pouze u jedné právnické osoby a tato fyzická osoba nesmí být současně držitelem povolení ke zprostředkování jako fyzická osoba;
  - v ustanovení vymezujícím podmínky, které musí splňovat fyzická osoba, aby jí mohlo být uděleno povolení ke zprostředkování zaměstnání, se namísto dosažení věku nejméně 23 let nově stanoví dosažení věku 18 let;
  - mění se dosavadní podmínky a výše příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením;
  - v úpravě o zaměstnávání cizinců se doba, na kterou může úřad práce vydat povolení k zaměstnání cizince, z dosavadního 1 roku prodlužuje na 2 roky, zrušuje se dosavadní omezení týkající se možnosti vyslání cizince k výkonu práce mimo místo uvedené v povolení k zaměstnání, a doplňují se další případy, kdy se k zaměstnání cizince nevyžaduje povolení k zaměstnání;
  - zrušuje se dosavadní úprava umožňující úřadu práce poskytnout osobě samostatně výdělečně činné překlenovací příspěvek a také úprava umožňující úřadu práce poskytnout zaměstnavateli příspěvek na dopravu zaměstnanců;
  - v úpravě povolování výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dítěte se nově vymezuje doba, po kterou může dítě takovou činnost vykonávat;
  - v úpravě správních deliktů se vedle řady upřesňujících a technických úprav zvyšuje horní limit pokuty za umožnění výkonu nelegální práce, a to z dosavadních 2 milionů korun na 5 milionů.
  - v úpravě, podle níž pracovní poměr cizince nebo osoby bez státní příslušnosti končí také uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání, se ve vazbě na nově zaváděný institut povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech
  zelená karta – doplňuje skončení pracovního poměru také uplynutím doby, na kterou byla vydána zelená karta.

K tomuto zákonu viz též SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ.

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

Publikace k tématu

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

Sagit, a. s.

Nové téma edice ÚZ je reakcí na velké množství nových právních předpisů, které byly přijaty ke zmírnění dopadů koronavirových opatření. Legislativní situace se postupem času znepřehledňuje nejen proto, že předpisů je již hodně, ale i proto, že se nedávno vydané předpisy novelizují – ...

Cena: 77 KčKOUPIT

ÚZ č. 1355 - Sociální pojištění 2020

ÚZ č. 1355 - Sociální pojištění 2020

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 37 předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. K největším změnám došlo v zákonu o nemocenském pojištění (54 změn od ledna 2020). Menší ...

Cena: 179 KčKOUPIT

ÚZ č. 1325 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1325 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a ...

Cena: 375 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2020

Abeceda personalisty 2020

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Ing. Helena Čornejová, Mgr. Aleš Kalvoda, - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 589 KčKOUPIT

ÚZ č. 1373 - Penzijní spoření a připojištění

ÚZ č. 1373 - Penzijní spoření a připojištění

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplný soubor předpisů ke III. penzijnímu pilíři. Od minulého vydání byl novelizován zákon o doplňkovém penzijním spoření, ve kterém došlo od dubna 2020 k 34 změnám. Změněny byly také některé další právní předpisy z této oblasti. V publikaci dále najdete aktuální ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Násilí na pracovišti - charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní souvislosti

Násilí na pracovišti - charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní souvislosti

JUDr. Jakub Chromý - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá stěžejními problémy násilí na pracovišti s důrazem na právní úpravu v České republice. Analyzuje násilí z hlediska definičních přístupů a poměru k příbuzným pojmům, jako je agrese, ...

Cena: 373 KčKOUPIT

Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?

Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?

prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, která se konala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na téma „Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti?“. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. S přihlédnutím k ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních - Vznik, změny a skončení pracovního poměru, 3. vydání

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních - Vznik, změny a skončení pracovního poměru, 3. vydání

JUDr. Jiří Doležílek - Wolters Kluwer, a. s.

Čtenářům se do rukou dostává třetí, aktualizované a doplněné vydání úspěšného titulu. Důvodem ke třetímu vydání Přehledu byla potřeba doplnit jej o aktuální judikaturu, jejíž objem za posledních pět let ...

Cena: 590 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.