Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 382/2008 Sb.,

kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Účinnost:

1. 1. 2009

Zdroj:

částka 124/2008 Sb.

 

Oblast: Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost

Anotace:

 • Rozsáhlá novela zákona o zaměstnanosti (220 novelizačních bodů) byla zpracována na základě analýzy tříletého uplatňování tohoto zákona, v rámci které také byl zpracován projekt tzv. zelených karet, který má usnadnit zaměstnávání cizinců ze zemí mimo členských států Evropské unie (věcně je tento projekt řešen v rámci novely zákona o pobytu cizinců a promítá se do souvisejících zákonných úprav). V zákoně o zaměstnanosti jde zejména o tyto věcné změny oproti dosavadní právní úpravě:
  - v návaznosti na úpravu obsaženou v novele zákona o pobytu cizinců na území České republiky, týkající se projektu tzv. zelených karet, se úprava tohoto nového institutu promítá také do příslušných ustanovení zákona o zaměstnanosti;
  - v úpravě vymezující případy, kterým dnem úřad práce ukončí uchazeči o zaměstnání vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, se doplňují tři další případy pro tento postup, například v případě déletrvající vazby;
  - jako nový důvod pro vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence se doplňuje případ, kdy uchazeč o zaměstnání, který je veden v evidenci nepřetržitě déle než 5 měsíců, bez vážného důvodu odmítne nabídku úřadu práce na rekvalifikaci;
  - v úpravě vymezující skupiny uchazečů o zaměstnání, kterým se věnuje zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání, protože ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů potřebují, se u mladých osob znevýhodněných na trhu práce dosavadní věková hranice 25 let snižuje na 20 let a z okruhu těchto osob se vypouští absolventi vysokých škol po dobu 2 let po úspěšném ukončení studia;
  - nově se doplňuje, že nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá také uchazeč o zaměstnání, který v posledních 6 měsících před zařazením do evidence bez vážného důvodu opakovaně sám ukončil vhodné zaměstnání zprostředkované úřadem práce;
  - z dosavadního výčtu náhradních dob zaměstnání se vypouští doba soustavné přípravy na budoucí povolání, z níž pro účely splňování podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti (kterou je 12 měsíců zaměstnání v předchozích 3 letech) bylo možno započítat nejvýše 6 měsíců;
  - podpůrčí doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti se zkracuje o jeden měsíc, konkrétně u uchazeče o zaměstnání do 50 let věku z dosavadních 6 měsíců na 5 měsíců, nad 50 do 55 let věku z dosavadních 9 měsíců na 8 měsíců, nad 55 let věku z dosavadních 12 měsíců na 11 měsíců;
  - dosavadní výše podpory v nezaměstnanosti, podle níž procentní sazba činí první 3 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, se mění tak, že procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu;
  - v úpravě týkající se zprostředkování zaměstnání agenturami práce se doplňuje úprava ukládající agenturám práce povinnost vést stanovenou evidenci, dále se doplňuje podmínka souhlasu Ministerstva vnitra pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání, a vymezují se další důvody, pro které Ministerstvo práce rozhodne o odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání;
  - v podmínkách pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání právnické osobě se nově stanoví, že fyzická osoba může být ustanovena do funkce odpovědného zástupce pouze u jedné právnické osoby a tato fyzická osoba nesmí být současně držitelem povolení ke zprostředkování jako fyzická osoba;
  - v ustanovení vymezujícím podmínky, které musí splňovat fyzická osoba, aby jí mohlo být uděleno povolení ke zprostředkování zaměstnání, se namísto dosažení věku nejméně 23 let nově stanoví dosažení věku 18 let;
  - mění se dosavadní podmínky a výše příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením;
  - v úpravě o zaměstnávání cizinců se doba, na kterou může úřad práce vydat povolení k zaměstnání cizince, z dosavadního 1 roku prodlužuje na 2 roky, zrušuje se dosavadní omezení týkající se možnosti vyslání cizince k výkonu práce mimo místo uvedené v povolení k zaměstnání, a doplňují se další případy, kdy se k zaměstnání cizince nevyžaduje povolení k zaměstnání;
  - zrušuje se dosavadní úprava umožňující úřadu práce poskytnout osobě samostatně výdělečně činné překlenovací příspěvek a také úprava umožňující úřadu práce poskytnout zaměstnavateli příspěvek na dopravu zaměstnanců;
  - v úpravě povolování výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dítěte se nově vymezuje doba, po kterou může dítě takovou činnost vykonávat;
  - v úpravě správních deliktů se vedle řady upřesňujících a technických úprav zvyšuje horní limit pokuty za umožnění výkonu nelegální práce, a to z dosavadních 2 milionů korun na 5 milionů.
  - v úpravě, podle níž pracovní poměr cizince nebo osoby bez státní příslušnosti končí také uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání, se ve vazbě na nově zaváděný institut povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech
  zelená karta – doplňuje skončení pracovního poměru také uplynutím doby, na kterou byla vydána zelená karta.

K tomuto zákonu viz též SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ.

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

Publikace k tématu

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

ÚZ č. 1570 - Sociální pojištění 2024

ÚZ č. 1570 - Sociální pojištění 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 40 právních předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. Od ledna 2024 došlo ke změnám všech zákonů – tyto změny jsou v textu zapracovány ...

Cena: 219 KčKOUPIT

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 42 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ...

Cena: 189 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a ...

Cena: 415 KčKOUPIT

ÚZ č. 1373 - Penzijní spoření a připojištění

ÚZ č. 1373 - Penzijní spoření a připojištění

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplný soubor předpisů ke III. penzijnímu pilíři. Od minulého vydání byl novelizován zákon o doplňkovém penzijním spoření, ve kterém došlo od dubna 2020 k 34 změnám. Změněny byly také některé další právní předpisy z této oblasti. V publikaci dále najdete aktuální ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1557 - Cizinci, Azyl

ÚZ č. 1557 - Cizinci, Azyl

Sagit, a. s.

Od července 2023 se zásadně změnily dva základní zákony, a to zákon o pobytu cizinců na území ČR (245 změn a doplnění) a zákon o azylu (188 změn a doplnění). Nově byl do publikace zařazen zákon o státním občanství ČR a vybraná ustanovení k zaměstnávání cizinců. Publikace obsahuje ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Whistleblowing - závěry a perspektivy

Whistleblowing - závěry a perspektivy

Jan Pichrt, Jakub Morávek a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha je výstupem tříletého výzkumného projektu „Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)“, realizovaného na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V době vydání této monografie byla Česká republika ve zpoždění s transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Personalistka, 6. vydání

Personalistka, 6. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů k 1. 1. 2021. Včetně nové úpravy dovolené! Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe, týkající se pracovněprávních vztahů od vzniku ...

Cena: 1 085 KčKOUPIT

Diskriminace na pracovišti

Diskriminace na pracovišti

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje právní úpravu týkající se zákazu diskriminace na pracovišti. Čtivě a srozumitelně shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a ...

Cena: 229 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.