Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 362/2007 Sb.,

kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Účinnost:

1. 1. 2008

Zdroj:

částka 112/2007 Sb.

 

Oblast: Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 262/2006 Sb.,

 • Kromě legislativně-technických změn a zpřesnění textu zákoníku práce (často v zájmu věcné a terminologické provázanosti s jinými novelizovanými předpisy) dochází k těmto dalším změnám:
  - v oblasti rovného zacházení a diskriminace se zpřesňuje definice toho, co nepovažuje za diskriminaci, a dále se zavádí odkaz na připravovaný antidiskriminační zákon (nyní projednáván jako sněmovní tisk č. 253),
  - při rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů nepřísluší zaměstnanci zvýšené odstupné nejméně ve výši 12ti násobku průměrného výdělku v případech, kdy se zaměstnavatel zprostí své odpovědnosti,
  - zaměstnanec již nebude muset vracet odstupné poskytované při rozvázání pracovního poměru z důvodu organizačních změn, bude-li pro zaměstnavatele opětovně pracovat na základě dohody o provedení práce,
  - zaměstnancům mladším než 18 let se umožňuje výkon práce v souhrnu nejvýše 40 hodin týdně (dosud 30 hodin) při délce směny nejvýše 8 hodin (dosud 6 hodin),
  - novela umožňuje změny rozvržení pracovní doby v případě konta pracovní doby v jeho průběhu,
  - liberalizuje se právní úprava pružného rozvržení pracovní doby, pokud jde o týdenní nebo čtyřtýdenní období,
  - vypouští se požadavek předchozího souhlasu jednotlivých zaměstnanců k zavedení konta pracovní doby,
  - je-li přestávka v práci na jídlo a oddech rozdělena do více částí, musí alespoň jedna část této přestávky činit nejméně 15 minut (dosud každá část),
  - odpočinek mezi dvěma směnami zaměstnanců v zemědělství při sezónních pracích může být nyní poskytnut v období následujících 3 týdnů od zkrácení tohoto odpočinku (dosud se prodlužoval následující odpočinek),
  - nově je možné kompenzovat zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu při sezónních pracích v zemědělství za období 6 týdnů na základě dohody celkem alespoň na 210 hodin,
  - u vedoucích zaměstnanců je možnost smluvně sjednat zjednodušení mzdové kompenzace práce přesčas tím, že mzda bude sjednána již s přihlédnutím k případné práci přesčas, nejvýše však do rozsahu 150 hodin v kalendářním roce, aniž by bylo nutné dopředu vymezovat složku mzdy a přesně kalkulovat její výši s ohledem na povinnost zaměstnavatele uspokojit právo zaměstnance na mzdu za práci přesčas,
  - úprava poskytování mzdy za noční práci (§ 116) nebo za práci v sobotu a v neděli (§ 118) v kolektivní smlouvě má nyní přednost před úpravou obsaženou v zákoníku práce; postup podle zákoníku práce se uplatní, nebude-li kolektivní smlouva obsahovat ujednání o mzdové kompenzaci této práce; nová úprava umožňuje, aby v kolektivní smlouvě byla sjednána výše příplatku nejen pevnou částkou stejnou pro všechny zaměstnance bez ohledu na jejich průměrný výdělek, ale také, aby výše tohoto příplatku byla sjednána pod úroveň stanovenou zákoníkem práce; novela § 140 naopak vylučuje, aby se odměna za pracovní pohotovost sjednávala v kolektivní smlouvě (platí jen režim zákoníku práce), zpřesňuje se dikce v ustanovení týkajícím se zahraničního stravného,
  - jestliže poměrná část dovolené činí necelý den, zaokrouhlí se na půlden; to platí i pro výpočet dvanáctin dovolené,
  - zaměstnavatel si nově může dohodnout se zaměstnankyněmi a zaměstnanci, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok, práci přesčas; i nadále však platí, že tuto práci nesmí nařídit,
  - zpřesňují se ustanovení upravující poskytování náhrady nákladů na výživu pozůstalých, jestliže zaměstnanec následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zemřel,
  - zpřesňují se ustanovení upravující výplaty jednorázového odškodnění pozůstalých poskytovaného v případech, kdy zaměstnanec následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zemřel, tak aby nebyla pochybnost o tom, že toto odškodnění přísluší ve stanovené výši také jen jednomu pozůstalému rodiči, který žil se zaměstnancem v domácnosti.
 • Od 1. ledna 2008 se novelizovaným zněním zákoníku práce budou řídit i ty pracovněprávní vztahy (pracovní poměry, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, jakož i další pracovněprávní vztahy), které vznikly před tímto datem. Avšak právní úkony učiněné tímto datem se budou řídit zákoníkem práce ve znění účinném do 31. 12. 2007.

B) K zákonu č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

 • Novela zákona o inspekci práce
  - v úpravě přestupků na úseku pracovní doby (§ 15) novela reaguje na změnu provedenou v zákoníku práce týkající se zákazu přesčasové práce těhotným ženám a podmíněného zákazu přesčasové práce zaměstnancům pečujícím o dítě mladší než jeden rok,
  - aktualizují se odkazy na některé právní předpisy.

C) K zákonu č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

 • Zpřesňují se odkazy týkající se přiměřeného použití zákona č. 309/2006 Sb. (název viz níže) v případech zaměstnávání osob se zdravotním postižením a při výkonu umělecké, reklamní a podobné činnosti dítěte.

Související platný předpis:

 • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

K tomuto zákonu viz též BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ, DANĚ, INSOLVENCE, ŠKOLY, ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ-ZDRAVOTNÍ PÉČE a ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Publikace k tématu

Ukončení podnikání

Ukončení podnikání

doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie věnovaná ukončení podnikání čtenáře podrobně provede jak obecnými informacemi o skončení podnikání (např. statistickými údaji o tom, jaká je šance nového podniku přežít první rok), tak konkrétními případy (např. diagnostickým testem, jestli stávající krize podniku směřuje ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Daňové zákony 2021

Daňové zákony 2021

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2021. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny přinesl tzv. daňový balíček do zákona o daních z příjmů. V této publikaci jsou obsaženy pouze ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020. Zapracovány všechny aktuální změny Reaguje na všechny změny, k nimž ...

Cena: 339 KčKOUPIT

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 dochází k jedné z největších změn zákona o daních z příjmů – zavádí se tzv. daňový balíček; umožňuje se zdaňování paušální daní; provádějí se úpravy v souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitostí. Změnil se také zákon o rezervách, dále byl vydán souhrnný zákon o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Daně z příjmů s komentářem 2020

Daně z příjmů s komentářem 2020

PhDr. Vladimír Pelc, Mgr. Petr Pelech - Anag, spol. s r. o.

Populárně-odborná praktická publikace vychází v 18. aktualizovaném vydání pro zdaňovací období roku 2020; po novelizaci zákonem č. 299/2020 Sb. z hlediska daňové ztráty i pro období let 2018 a 2019. Zohledňuje nejaktuálnější stav legislativy v oblasti daně z příjmů Text zahrnuje ...

Cena: 979 KčKOUPIT

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury, 2. vydání

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury, 2. vydání

Tomáš Jaroš - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace na základě aktuální judikatury NSS představuje srozumitelným způsobem základní koncepční pilíře zákona o daních z příjmů, a přináší tak ucelený a logický výklad základních a nejčastěji uplatňovaných ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 993 KčKOUPIT

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2020. Legislativní změny pro rok 2020 Součástí publikace jsou také parametrické změny pro rok 2020 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. Dále v ...

Cena: 699 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2020 při navýšení minimální ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2020

Daňová evidence podnikatelů 2020

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2019 i 2020. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí nový zvláštní papírový ...

Cena: 169 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.