Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 270/2007 Sb.,

kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Účinnost:

31. 10. 2007

Zdroj:

částka 87/2007 Sb.

 

Oblast: Daně

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Anotace:

A) K zákonu č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

Nejdůležitější změny jsou následující:

 • Správce daně je povinen:
  - seznámit daňový subjekt s obsahem spisu týkajícího se jeho daňových povinností a o každém nahlížení do spisu pořídit protokol o ústním jednání,
  - vždy provést pro správné stanovení daňové povinnosti navržené důkazní prostředky, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci,
  - sdělit ve výzvě v rámci vytýkacího řízení své pochybnosti o správnosti průkaznosti nebo úplnosti podaného daňového přiznání (popřípadě dodatečného daňového přiznání a dalších písemností předložených daňovým subjektem) nebo o pravdivosti údajů v něm uvedených takovým způsobem, který umožní daňovému subjektu určitou odpověď a předložení důkazních prostředků,
  - zahájit postup k odstranění pochybností u přeplatku, který vyplývá z podaného daňového přiznání (popřípadě dodatečného daňového přiznání), ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy bylo subjektem přiznání podáno.
 • V průběhu vytýkacího řízení má daňový subjekt obdobná práva, jako u prováděné daňové kontroly.
 • Pokud daňový subjekt nesrazí daň vybíranou srážkou nebo úhradu na zajištění daně ve stanovené výši, podléhá částka k přímé úhradě předepsaná daňovému subjektu správcem daně penále ve výši 20 %.
 • Ruší se povinnost ručitele uhradit náklady řízení a úroky, které vzniknou k nedoplatku ode dne následujícího po marném uplynutí lhůty stanovené ručiteli správcem daně k úhradě tohoto nedoplatku.

B) K zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

 • Dojde-li k zániku účasti společníka v obchodní společnosti nebo zániku členství člena v družstvu do 5 let ode dne vložení nemovitosti jako vkladu do základního kapitálu obchodní společnosti nebo družstva a není tak splněna podmínka (minimálně 5 let účasti ode dne vložení) pro osvobození tohoto vkladu od daně z převodu nemovitostí, správce daně stanoví daň platebním výměrem. Takto stanovená daň je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení platebního výměru. Penále z částky, která je uvedena v platebním výměru, nevzniká.
 • Finanční ředitelství promine na žádost daňového subjektu nebo nyní též z podnětu ručitele (při splnění stanovených podmínek) daň z převodu nemovitostí nebo daň darovací v případě odstoupení od smlouvy, vrácení daru pro vady nebo nyní též v případě zrušení rozhodnutí o vyvlastnění, pokud k nim dojde ve lhůtě 3 let (dosud 2 let) ode dne vzniku právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí, ode dne nabytí účinnosti smlouvy o převodu nemovitostí, které se nezapisují do katastru nemovitostí, ode dne bezúplatného nabytí movité věci nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyvlastnění.
 • Je-li daňové řízení vedeno z podnětu ručitele, je příjemcem rozhodnutí příslušného finančního orgánu daňový subjekt i ručitel.

C) K zákonu č. 16/1993 Sb., o dani silniční

 • Úrok z prodlení, který vznikl u silniční daně v důsledku prodlení, které nastalo před stanovením této daně, je splatný v náhradní lhůtě 30 dnů ode dne jejího stanovení.

D) K zákonu č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

 • Upřesňuje se, že za závažné porušení celních nebo daňových předpisů se pro účely zákona o spotřebních daních považuje takové jejich porušení, za které byla uložena pokuta nebo penále nebo nyní též, za které vznikl úrok z prodlení, ve výši nejméně 250 000 Kč.

E) K zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

 • V případě, kdy plátce DPH z různých důvodů neuplatnil odpočet DPH v daňovém přiznání, má možnost uplatnit odpočet při daňové kontrole. Jedná se o právo, které však musí sám plátce před ukončením daňové kontroly vůči správci daně uplatnit.
 • Správce daně musí vždy vyměřit jako náhradu za neuplatnění DPH při nesplnění registrační povinnosti 10 % ze stanoveného základu (za nesplnění této povinnosti, které nastalo přede dnem 31. 10. 2007, mohl a nadále může správce daně tuto sankci vyměřit i ve výši nižší než uvedených 10 %).
 • Při nesprávném uvedení daňové povinnosti za jiné zdaňovací období, než mělo být, kdy tak plátce sníží daňovou povinnost, se nebude uplatňovat sankce ve výši 0,1 % z částky daně uvedené v daňovém přiznání za nesprávné zdaňovací období za každý den krácení státního rozpočtu, nýbrž úrok z prodlení podle zákona o správě daní a poplatků. Prakticky jde o zmírnění sankce přibližně na polovinu, protože výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí (repo sazba k 1. 7. 2007 činí 3,25 %). Obdobně se bude vyměřovat úrok z prodlení v případě, kdy vznikne v důsledku neoprávněného uplatnění odpočtu DPH daňový nedoplatek.

K tomuto zákonu viz též POPLATKY, SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ a ŽIVNOSTENSKÉ A JINÉ PODNIKÁNÍ.

Publikace k tématu

Daňové zákony 2021

Daňové zákony 2021

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2021. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny přinesl tzv. daňový balíček do zákona o daních z příjmů. V této publikaci jsou obsaženy pouze ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2020. Legislativní změny pro rok 2020 Součástí publikace jsou také parametrické změny pro rok 2020 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. Dále v ...

Cena: 699 KčKOUPIT

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Monika Novotná, Václav Olšanský - C. H. Beck

Komentář k zákonu o dani z přidané hodnoty podává podrobný výklad ustanovení zákona s doplněním o ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora EU. Autoři se zabývají aktuálními problémy souvisejícími s jednotlivými instituty zákona a jejich aplikací v praxi, s ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

DPH 2021 - výklad s příklady

DPH 2021 - výklad s příklady

Zdeněk Kuneš, Pavla Polanská, Oto Paikert, Svatopluk Galočík - GRADA Publishing, a. s.

17. vydání této publikace obsahuje novelizovaná ustanovení zákona o DPH k 1. 1. 2021, která vycházejí z novelizací zákona o dani z příjmů, daňového řádu a zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Do zákona se také promítají již dříve přijaté změny zákona, ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Abeceda DPH 2021

Abeceda DPH 2021

Ing. Zdeněk KUneš, Bc. Zdeněk Vondrák, DiS. - Anag, spol. s r. o.

Publikaci lze použít jako průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty. Změny v zákonu o DPH Kniha je aktualizována o všechny změny uvedené v zákonu o DPH pro rok 2020 a o informace vydávané ...

Cena: 699 KčKOUPIT

ÚZ č. 1406 - Daň z přidané hodnoty, 2021

ÚZ č. 1406 - Daň z přidané hodnoty, 2021

Sagit, a. s.

Zákon o dani z přidaného hodnoty byl od ledna 2021 daňovým balíčkem a některými dalšími novelami (celkem 19 změn a doplnění). Nově jsou zařazeny také 2 rozhodnutí o prominutí daně a pokyny k nim. Publikace dále obsahuje směrnici Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty a ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2020/2021

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2020/2021

Ing. Václav Benda, Ing. Ladislav Pitner - Anag, spol. s r. o.

V tomto 13. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v průběhu roku 2020 s vyznačenými změnami k 1. 1 2021. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje přehled ...

Cena: 769 KčKOUPIT

DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody

DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody

Martin Sádovský - GRADA Publishing, a. s.

Prodáváte své zboží v rámci EU přes svůj e-shop nebo přes digitální platformu (Amazon, Ebay atp.)? Prodáváte zahraniční zboží, které je zasíláno zákazníkům přímo ze 3. země (např. z USA, Číny)? Jste účetní či daňoví poradci a potřebujete se orientovat v daňových novinkách? Jste ...

Cena: 269 KčKOUPIT

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

Ing. Zdeněk Kuneš - Anag, spol. s r. o.

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a ...

Cena: 369 KčKOUPIT

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

Lydie Musilová, Milan Lang - Nakladatelství PARIS

Tato publikace je zaměřena na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH podle právního stavu platného k 1.1.2020 u příspěvkových organizaci, a to zejména škol a školských zařízení, příspěvkových organizací poskytujících sociální, zdravotní, kulturní a sportovní ...

Cena: 480 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.