Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 216/2005 Sb.,

kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

1. 7. 2005,
vybraná ustanovení 3. 6. 2005

Zdroj:

částka 77/2005 Sb.

 

Oblast: Obchodní právo

Anotace:

 • Novela obsahuje dva okruhy novelizovaných ustanovení: obchodní rejstřík a vytěsnění drobnych akcionářů.
  Obchodní rejstřík:
  - v zájmu přehlednosti obchodního zákoníku se dosavadní úprava zápisů do obchodního rejstříku provedená v § 3 převádí do dalších částí zákona (sceluje se),
  - novinkou je přednostní vydávání opisů zápisů nebo listin uložených v obchodním rejstříku v elektronické podobě (písemny opis jen na vyslovné vyžádání) - toto opatření nabývá účinnosti postupně (je závislé na technickych podmínkách),
  - zásadní změnou je zavedení povinnych formulářů pro podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku (dosavadní úprava byla neurčitá co do formy podkladů a vedla k chybám; současně umožňovala rozdílné nároky uplatňované jednotlivymi soudy a soudci); předkládání návrhů jinak, než prostřednictvím jednotných formulářů není možné - tuto úpravu musí respektovat jak navrhovatelé tak i rejstříkové soudy,
  - do sbírky listin se nově ukládají také návrhy na rozdělení zisku a jejich konečné podoby,
  - osoby s bydlištěm nebo sídlem v členském státě EU nebo Evropského hospodářského prostoru musí předložit doklad o povolení k pobytu v ČR; všechny zahraniční osoby musí sdělit doručovací adresu na území ČR nebo adresu zákonného zástupce.

  Vytěsnění drobnych akcionářů:
  Slovy zákona se tato operace nazývá "Právo výkupu účastnických cenných papírů" a je obsažena v nových paragrafech 183i až 183n. Majoritní akcionáři dostali do rukou zákonný prostředek umožňující, aby převzali plnou kontrolu nad akciovými společnostmi tím, že nařídí drobným akcionářům, aby jim prodali své akcie, a to za těchto podmínek:

  - majoritním akcionářem ve shora uvedeném smyslu jsou akcionáři s více než 90% akciovým podílem na základním kapitálu akciové společnosti (hlasovacích právech),
  - cenu (event. hodnotu jiné formy protiplnění) vykupovanych akcií určuje majoritní akcionář na základě znaleckého posudku (asi méně časté bude uplatnění druhého pravidla pro stanovení ceny, a to: pokud tento akcionář nabyl svůj majoritní podíl v důsledku tzv. nepodmíněné a neomezené povinné nabídky převzetí podle § 181b a násl. obchodního zákoníku, vychází se z této nabídky, pokud tato nabídka není starší než 3 měsíce),
  - menšinoví akcionáři mají právo požádat soud o přezkoumání přiměřenosti ceny; to však nemá vliv na usnesení rozhodnutí valné hromady o tom, že vytěsnění drobnych akcionářů bude provedeno,
  - oprávnění majoritního akcionáře na uplatnění vyše uvedeného postupu zaniká po uplynutí 3 měsíců od účinnosti zákona nebo do nabytí příslušného podílu,
  - zákon neobsahuje žádnou pojistku pro jistotu drobných akcionářů, že dostanou skutečně zaplaceno (např. v § 220g odst. 7 obchodního zákoníku je pojistný mechanismus pro jinou situaci řešen).

  Pozn.: k přijetí úpravy vedla snaha o zjednodušení poměrů v některych společnostech, ve kterých mohli menšinoví akcionáři zneužívat svá práva a komplikovat efektivní chod společnosti. Ze strany menšinových akcionářů se však dá očekávat žaloba k Ústavnímu soudu pro porušení principů ochrany vlastnických práv. Současně již byla také v Poslanecké sněmovně projednána další novela korigující některá ustanovení, ale do její platnosti zbyvá ještě dlouhy schvalovací proces. Realita je taková, že ke dni uzávěrky tohoto vydání Zpravodaje již existuje řada rozhodnutí valných hromad o "vytěsnění".
  Ostatní změny:

  - upřesňuje se rozdělení zisku v komanditních společnostech (§ 100),
  - provádějí se technické změny v souvislosti s jinou strukturou (přečíslování) ustanovení týkajících se obchodního rejstříku.

K tomuto zákonu viz též SOUDNÍ A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ.

Novelizovaný předpis:

 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Související platné předpisy:

 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku

Publikace k tématu

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ... pokračování

Cena: 780 KčKOUPIT

Praktikum civilního procesu, 2. část, 2. vydání

Praktikum civilního procesu, 2. část, 2. vydání

Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šímová, Iveta Vankátová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum civilního procesu je určeno k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe. Praktikum je řazeno podle jednotlivých témat, která v druhé části zahrnují tradiční instituty civilního procesu: od nápravy vadných rozhodnutí přes nesporná řízení, ... pokračování

Cena: 460 KčKOUPIT

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Od posledního vydání této publikace došlo k několika menším novelizacím občanského soudního řádu; dále v publikaci najdete aktuální texty zákonů o zvláštních řízeních soudních, o rozhodčím řízení a výkonu ... pokračování

Cena: 189 KčNedostupné

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III, 4. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III, 4. vydání

Jaromír Jirsa, Jaroslav Mádr, Vladimír Beran, Karel Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání. V novém vydání jsme snížili počet svazků. Kniha III obsahuje výklad § 251 až 376 o. s. ř., tedy ... pokračování

Cena: 1 345 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 4. vydání

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 4. vydání

Jaromír Jirsa, Marek Doležal, Petr Vojtek, Bohuslav Petr, Kael Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání. V novém vydání jsme snížili počet svazků. Kniha I obsahuje výklad § 1 až 250l o. s. ř., tedy ... pokračování

Cena: 3 645 KčKOUPIT

Mezitímní a částečné rozhodnutí ve světle judikatury a evropské komparace

Mezitímní a částečné rozhodnutí ve světle judikatury a evropské komparace

Dita Frintová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Mezitímní a částečná rozhodnutí jsou druhy rozsudků, které se tradičně vyskytují jak v české právní úpravě, tak i právních řádech okolních zemí. Nelze však přehlížet, že pod shodnými názvy se mnohdy jedná svým ... pokračování

Cena: 750 KčKOUPIT

Praktický úvod do civilního řízení sporného

Praktický úvod do civilního řízení sporného

Jiří Remeš - C. H. Beck

V českém prostředí unikátní publikace zabývající se výlučně praktickou stránkou civilního sporného řízení je určena především juniorním absolventům právnických fakult začínajícím v justici či advokacii, kterým publikace pomůže jednak pochopit, jednak v souladu s konkrétně citovanou ... pokračování

Cena: 890 KčKOUPIT

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání vysokoškolské učebnice obsahuje aktualizovaný výklad řízení vykonávacího, exekučního a insolvenčního podle právního stavu platného k 1. lednu 2022. Vymáhání civilních práv je pojednáno nejprve ... pokračování

Cena: 550 KčKOUPIT

Pohledávky z trestných činů

Pohledávky z trestných činů

Jan Zůbek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace obsahuje 3 stěžejní kapitoly zabývající se uplatněním pohledávek v adhezním, civilním a insolvenčním řízení. Jsou zde k dispozici nejen informace, jak v tom kterém řízení s právem nakládat, ale je zde vysvětleno, proč je výhodné či nezbytné se s nárokem obrátit právě do ... pokračování

Cena: 750 KčKOUPIT

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Pavel Vrcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené publikace popisuje nejzásadnější problémy týkající se odůvodňování písemných vyhotovení rozsudků, s nimiž se potýká soudní praxe a jež jsou řešeny instančně vyššími soudy včetně orgánu ochrany ústavnosti – Ústavního soudu České republiky. Jde hlavně o složitost ... pokračování

Cena: 450 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.