Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 216/2005 Sb.,

kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

1. 7. 2005,
vybraná ustanovení 3. 6. 2005

Zdroj:

částka 77/2005 Sb.

 

Oblast: Obchodní právo

Anotace:

 • Novela obsahuje dva okruhy novelizovaných ustanovení: obchodní rejstřík a vytěsnění drobnych akcionářů.
  Obchodní rejstřík:
  - v zájmu přehlednosti obchodního zákoníku se dosavadní úprava zápisů do obchodního rejstříku provedená v § 3 převádí do dalších částí zákona (sceluje se),
  - novinkou je přednostní vydávání opisů zápisů nebo listin uložených v obchodním rejstříku v elektronické podobě (písemny opis jen na vyslovné vyžádání) - toto opatření nabývá účinnosti postupně (je závislé na technickych podmínkách),
  - zásadní změnou je zavedení povinnych formulářů pro podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku (dosavadní úprava byla neurčitá co do formy podkladů a vedla k chybám; současně umožňovala rozdílné nároky uplatňované jednotlivymi soudy a soudci); předkládání návrhů jinak, než prostřednictvím jednotných formulářů není možné - tuto úpravu musí respektovat jak navrhovatelé tak i rejstříkové soudy,
  - do sbírky listin se nově ukládají také návrhy na rozdělení zisku a jejich konečné podoby,
  - osoby s bydlištěm nebo sídlem v členském státě EU nebo Evropského hospodářského prostoru musí předložit doklad o povolení k pobytu v ČR; všechny zahraniční osoby musí sdělit doručovací adresu na území ČR nebo adresu zákonného zástupce.

  Vytěsnění drobnych akcionářů:
  Slovy zákona se tato operace nazývá "Právo výkupu účastnických cenných papírů" a je obsažena v nových paragrafech 183i až 183n. Majoritní akcionáři dostali do rukou zákonný prostředek umožňující, aby převzali plnou kontrolu nad akciovými společnostmi tím, že nařídí drobným akcionářům, aby jim prodali své akcie, a to za těchto podmínek:

  - majoritním akcionářem ve shora uvedeném smyslu jsou akcionáři s více než 90% akciovým podílem na základním kapitálu akciové společnosti (hlasovacích právech),
  - cenu (event. hodnotu jiné formy protiplnění) vykupovanych akcií určuje majoritní akcionář na základě znaleckého posudku (asi méně časté bude uplatnění druhého pravidla pro stanovení ceny, a to: pokud tento akcionář nabyl svůj majoritní podíl v důsledku tzv. nepodmíněné a neomezené povinné nabídky převzetí podle § 181b a násl. obchodního zákoníku, vychází se z této nabídky, pokud tato nabídka není starší než 3 měsíce),
  - menšinoví akcionáři mají právo požádat soud o přezkoumání přiměřenosti ceny; to však nemá vliv na usnesení rozhodnutí valné hromady o tom, že vytěsnění drobnych akcionářů bude provedeno,
  - oprávnění majoritního akcionáře na uplatnění vyše uvedeného postupu zaniká po uplynutí 3 měsíců od účinnosti zákona nebo do nabytí příslušného podílu,
  - zákon neobsahuje žádnou pojistku pro jistotu drobných akcionářů, že dostanou skutečně zaplaceno (např. v § 220g odst. 7 obchodního zákoníku je pojistný mechanismus pro jinou situaci řešen).

  Pozn.: k přijetí úpravy vedla snaha o zjednodušení poměrů v některych společnostech, ve kterých mohli menšinoví akcionáři zneužívat svá práva a komplikovat efektivní chod společnosti. Ze strany menšinových akcionářů se však dá očekávat žaloba k Ústavnímu soudu pro porušení principů ochrany vlastnických práv. Současně již byla také v Poslanecké sněmovně projednána další novela korigující některá ustanovení, ale do její platnosti zbyvá ještě dlouhy schvalovací proces. Realita je taková, že ke dni uzávěrky tohoto vydání Zpravodaje již existuje řada rozhodnutí valných hromad o "vytěsnění".
  Ostatní změny:

  - upřesňuje se rozdělení zisku v komanditních společnostech (§ 100),
  - provádějí se technické změny v souvislosti s jinou strukturou (přečíslování) ustanovení týkajících se obchodního rejstříku.

K tomuto zákonu viz též SOUDNÍ A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ.

Novelizovaný předpis:

 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Související platné předpisy:

 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku

Publikace k tématu

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů

Doc. JUDr. Ivana Štenglová - Wolters Kluwer, a. s.

V řadě přehledů judikatury vychází nyní rozsáhlý soubor judikatury věnovaný oblasti občanskoprávních závazků, který je určen odborné i širší právnické veřejnosti, zabývající se ve své práci otázkami této ...

Cena: 1 298 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je souborem nejvýznamnějších rozhodnutí vyšších soudů ohledně promlčení a prekluze v soukromoprávních vztazích. Přehled zahrnuje judikaturu utříděnou z pohledu jednotlivých oblastí soukromého práva ...

Cena: 352 KčKOUPIT

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Michal Králík a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Páté vydání oblíbených „soudních vzorů“ navazuje na předchozí vydání z roku 2014 (autorský kolektiv vedla Marta Škárová). Text vzorů byl aktualizován především po obsahové stránce, vzhledem k legislativním změnám, k nimž došlo od roku 2014, ale také po formální stránce – vzory ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Předběžné opatření v civilním procesu sporném

Předběžné opatření v civilním procesu sporném

Vít Kučera - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha obsahuje přehledně zpracovanou analýzu problematiky předběžných opatření podle občanského soudního řádu. Autor detailně popisuje teoretická východiska institutu předběžného opatření a názorně ukazuje jejich projevy a význam při praktickém použití tohoto procesního ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Pavel Loutocký - Wolters Kluwer, a. s.

Unikátní monografie JUDr. Pavla Loutockého, Ph.D., BA (Hons) je zaměřena na vymahatelnost práva pomocí online mimosoudního řešení sporů. Monografie čtivě a systematicky vymezuje pojem online mimosoudního řešení sporů a nástroje, které využívá; porovnává český právní řád především s ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Luboš Dörfl - C. H. Beck

Tato práce spojuje téma znaleckého posudku jako významného důkazního prostředku v civilním soudním řízení s širší problematikou znalectví, tedy podmínkami řádného výkonu znalecké činnosti se zaměřením na její výsledek – znalecký posudek. Vzhledem ke změnám, které v právní úpravě ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Renáta Šínová, Klára Hamul´áková a kolektiv -

Publikace přináší komplexní výklad o základních institutech civilněprocesního práva a o civilním soudním řízení sporné povahy. Představuje první díl učebnicové řady věnované civilnímu právu procesnímu a jako taková slouží jak studentům magisterských programů v oblasti práva, tak ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Procesněprávní vztah

Procesněprávní vztah

Petr Coufalík - C. H. Beck

Předkládaná publikace je po velmi dlouhé době ucelenou monografií, která se dopodrobna zabývá koncepcí procesněprávního vztahu, s níž přišel O. Bülow před více jak 150 lety. Procesněprávní vztah je sice teoretickým konstruktem, avšak i v soudobé právní vědě a praxi má své náležité ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 20 právních předpisů v aktuálním znění. Od minulého vydání došlo k menší změně občanského soudního řádu a některých dalších předpisů – advokátní tarif, soudní poplatky, nařízení vlády ...

Cena: 177 KčKOUPIT

Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka

Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka

Karel Svoboda -

Chcete-li si přečíst podrobnější, a přece srozumitelný výklad o odvolání a mimořádných opravných prostředcích v civilním řízení, držíte v ruce správnou knihu. Dočtete se v ní, jak napsat a odůvodnit odvolání, co lze nebo už není možné prokazovat v odvolacím řízení nebo zda a za ...

Cena: 990 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.