Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 322/2003 Sb.,

kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

1. 10. 2003,
vybraná ustanovení 1. 1. 2004

Zdroj:

částka 107/2003 Sb.

 

Oblast: Daně

Novelizované předpisy:

Anotace:

A)     K zákonu č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty

Změny účinné od 1.10. 2003:

  • Upřesňuje se definice kolaudace. U technického zhodnocení stavby se za kolaudaci, na základě které není následný převod stavby ve lhůtě dvou let osvobozen, považuje každá kolaudace, nikoli až druhá kolaudace provedená po technickém zhodnocení, v jehož rámci proběhla první kolaudace.
  • Pro účely uplatnění sazby daně se u zboží stanovuje, že rozhodné je číselné zatřídění dle celního sazebníku ve znění platném k 1. 1. 2002 a u služeb číselné zatřídění dle Standardní klasifikace platné k 31. prosinci 2002.
  • Obrat pro povinnou registraci plátců se snižuje na 2 000 000 Kč za nejbližších nejvýše 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Nový limit se začíná počítat od účinnosti novely, tj. od 1.10. 2003.
  • Přeúčtování služeb s místem uskutečnění v zahraničí za cenu vyšší než pořizovací je předmětem daně vždy, i když službu uskuteční zahraniční osoba. Před účinností novely se jednalo o zdanitelné plnění pouze pokud službu v zahraničí uskutečnil český plátce DPH.
  • Dodání zahraničního zboží v celních režimech, ve kterých nevznikla povinnost vyměření daně, za cenu vyšší než pořizovací, není předmětem daně, pokud dovážející osoba takové zboží vyveze zpět do zahraničí.
  • Předmětem daně je dodání dočasně uskladněného zahraničního zboží za cenu vyšší než pořizovací. Dosud bylo předmětem daně jen dodání zahraničního zboží v celních režimech.
  • Za zdanitelné plnění se považuje předání dovezeného zboží, jehož vlastníkem je zahraniční osoba, další osobě, jestliže byl dovozcem uplatněn nárok na odpočet daně po propuštění tohoto zboží do volného oběhu (např. předání zboží v případě předčasného ukončení smlouvy o finančním pronájmu se zahraničním pronajímatelem, kdy byl nájemcem po propuštění zboží do volného oběhu uplatněn odpočet daně a zboží není vyvezeno do zahraničí, ale je zahraničním pronajímatelem prodáno v tuzemsku).
  • Při prodeji podniku nebo jeho části ve veřejné dražbě se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem příklepu. Pokud jsou součástí draženého podniku i stavby, považuje se zdanitelné plnění u těchto staveb za uskutečněné dnem doručení rozhodnutí o právních účincích vkladu do katastru nemovitostí.
  • Upravuje se povinnost vedení daňové evidence tak, že plátce musí vést evidenci v takovém členění, aby mohl sestavit daňové přiznání (dosud byla povinnost vést evidenci podle členění, které bylo výslovně uvedeno v § 11 ZDP). Dále se stanovuje povinnost vést i evidenci uskutečněných plnění, která nejsou zdanitelná.
  • Účastník sdružení podle § 829 občanského zákoníku, který vede daňovou evidenci, je povinen uvést ve svém daňovém přiznání přijatá i uskutečněná zdanitelná plnění ze své činnosti i z činnosti celého sdružení. Ostatní účastníci sdružení uvádějí v daňovém přiznání pouze zdanitelná plnění a daňovou povinnost ze své činnosti.
  • Daňové doklady může plátce uchovávat nejen v písemné, ale i v elektronické formě tak, jak byly vystaveny. Daňové doklady v písemné formě lze převést do elektronické formy a uchovávat v této formě za předpokladu, že metoda používá pro převod a uchovávání způsob, který zaručuje neměnnost obsahu daňového dokladu.
  • Zjednodušený daňový doklad nelze vystavit v případě, kdy se jedná o prodej tabákových výrobků a alkoholických nápojů.
  • Do základu daně se zahrnují i dotace k cenám za zdanitelné plnění s výjimkou dotací k hospodářskému výsledku a na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
  • Nárok na odpočet daně není možný při nákupu osobních automobilů zařazených jako požárnická, záchranářská, montážní, sportovní, technická zásahová a vyprošťovací a vozidel technické pomoci. Nárok na odpočet je možný u smluv o finančním pronájmu těchto osobních automobilů uzavřených do 30. 9. 2003.
  • Plátce nemá nárok na odpočet u náhrad stravného na služebních cestách nad rámec cestovních náhrad, které nelze uznat za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů.
  • Při podání dodatečného daňového přiznání v případě opravy uskutečněných zdanitelných plnění za zdaňovací období některého z již vypořádaných 3 předcházejících kalendářních roků se pro opravu odpočtu daně vypočte nový koeficient z údajů za celý rok, případně za vypořádávané období, s promítnutím všech oprav (do účinnosti novely se přepočet koeficientu neprováděl).
  • Byla zrušena definice finančních institucí. Finanční činnosti uvedené v § 28 jsou zdanitelným plněním osvobozeným od DPH u všech plátců DPH. Před účinností novely byly vybrané finanční činnosti osvobozeným plněním jen v případě, že je poskytly finanční instituce.
  • Za finanční činnosti osvobozené od daně se nepovažují činnosti, jejichž předmětem je vykupování dluhů a pohledávek (faktoring).
  • Nárok na odpočet daně v případě doměření daně celními orgány při dovozu zboží je možný ve lhůtě 3 let od konce zdaňovacího období, v němž došlo k dodatečnému vyměření daně.
  • Daňovým dokladem při dovozu, na základě kterého lze uplatnit nárok na odpočet daně, je kromě rozhodnutí o propuštění zboží do volného oběhu nebo ukončení režimu dočasného použití – jednotné celní deklarace, také písemné rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním orgánem za předpokladu, že je daň zaplacena.
  • Mění se podmínky pro vracení daně zahraničním osobám dle § 45d. Vracení daně je dále realizováno na základě principu vzájemnosti, kterým se rozumí, že cizí stát, ve kterém má zahraniční osoba sídlo, popř. místo podnikání, DPH vrací osobám podnikajícím v tuzemsku, které v této zemi nakoupili zboží nebo službu v rámci podnikání, ale nově jsou vymezeny druhy zboží a služeb, u kterých se daň nevrací (např. telekomunikační služby, uhlovodíková paliva a maziva, taxislužba).
  • Při vracení daně zahraničním fyzickým osobám při vývozu zboží se zvyšuje limit nákupu zboží od jednoho plátce v jednom dni, kterým je podmíněn nárok na vrácení, na 2 500 Kč. Nově je upraveno, že nárok na vrácení nevzniká u uhlovodíkových paliv, tabákových výrobků, alkoholických nápojů a potravin.
  • U vracení daně osobám se zdravotním postižením se upravují lhůty, ve kterých lze nárok uplatnit. Nárok na vrácení zaplacené daně může osoba se zdravotním postižením uplatnit nejpozději do 6 kalendářních měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo, a v případě nakoupeného osobního automobilu formou finančního pronájmu nejpozději do 6 měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém bylo převedeno vlastnické právo na nájemce.
  • Za poskytování služeb do zahraničí, které jsou osvobozeny od daně bez ohledu na místo jejich využití, spotřebu nebo použití, pokud se jedná o služby poskytnuté osobám, které nemají sídlo nebo trvalý pobyt v tuzemsku, se nově považují i zprostředkovatelské služby s místem plnění v tuzemsku.
  • Sazba daně u příležitostné autobusové přepravy v tuzemsku se z 0,10 Kč za osobu a ujetý km mění na 50 Kč za přepravovanou osobu, bez ohledu na počet ujetých kilometrů v tuzemsku.

Změny platné od 1. 1. 2004

  • U nájmu a půjčování osobních automobilů se uplatní základní sazba daně.
  • U nájmu nemovitostí a nedokončených staveb, pokud se nejedná o zdanitelná plnění osvobozená od daně podle § 30, se uplatní základní sazba daně. Základní sazba daně se uplatní i u krátkodobého nájmu stavby.
  • Sazba daně ze snížené na základní se mimo jiné zvyšuje u náplní do domácích přístrojů na úpravu vody, nátěrových barev a laků založených na syntetických polymerech nebo chemicky upravených přírodních polymerech, bionafty, dřevěných pilin, tepelných čerpadel, solárních zařízení pro ohřev vody, strojů a přístrojů pro filtrování nebo čištění vzduchu, měřičů množství spotřebovaného tepla v domácnostech, vodoměrů na teplou a studenou vodu pro měření odběru vody.
  • V případě služeb se snížená sazba daně zvyšuje na základní mimo jiné u telekomunikačních služeb, výzkumu a vývoje, služeb právních, účetnických, vedení účtů, kontroly účtů, daňové poradenství, průzkum trhu a veřejného mínění, pátracích a bezpečnostních služeb.
  • Plátci jsou povinni do 25. dubna 2004 zaplatit zálohu na vlastní daňovou povinnost za zdaňovací období měsíce dubna 2004 a 2. čtvrtletí 2004, a to ve výši 50 % skutečné vlastní daňové povinnosti, která vznikla plátcům s měsíčním zdaňovacím obdobím za zdaňovací období březen 2004 a plátcům se čtvrtletním zdaňovacím obdobím za zdaňovací období v 1. čtvrtletí 2004.    

B)    K zákonu č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

Anotace:

  • Povinnosti zachovávat mlčenlivost o informacích získaných v daňovém řízení se nyní nelze dovolávat též vůči Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při plnění informační povinnosti podle zákona o veřejné podpoře.

Novelizovaný předpis:

  • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Související platný předpis:

K tomuto zákonu viz též CELNICTVÍ.

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.